20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT EDER • Sahıbı: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilık T.A.Ş. adına NAZİMK NADİ • Sorumlu Vazı t*ltri Müdürü : OKTAY KUKTBOKK • Basan ve Yayan : CLMHURİTET MATBAACILIK v« GAZETECtLlK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. No. 3941 •BÜROLAR ÎZMHt: Fevzipıja AVKARA: A^atOrk B<ı!vsn Tener Yemsehır Tel: 120920 129544 Apt. ABO.VE ve 1 3 « 12 Aylık Ayhlc Aylı* Aylık İLÂN Adi Poıt» l ı u i Dı»ı 27 81 162 324 Bulvan Alaaroilu îıharu T«l: 11230 24709 No. 40 ADANA GÜN'ETf ÎLLERt: Kunıköprü 14 l o l u k Tel: 4550 3934 lart Id 18 54 108 216 Baslık (Maktu» SW Ur« 2. v« 1 nci layîa (Santıml) 80 3 üncü nyta (Santıml) 85 4. 5. «ncı sayfa (Santimit 75 Nisan. Nıkâh, Evlenme, Dofura 100 Ölura. Mevlid. Tesekkür 23 ünct) f5 Cra.l 1M Öium. Mevhd, Tejekkür (S Cm.) 100 SAYIS1 60 KURUŞ Sıkıyönetimden sonra askerî (Raştarafı I mcı sa>fartal layan kanunlar çıkarılnıı». idare «ahasında. Anayasa'nın tenıinat ııltına aldığı hak ve hürriyelleri «füzenleyen ve hunların kullamj tarzmı gösteren hükümler getiril«ıiş olmasına rağmeıı askerî yargı ve idarî görev ve yetkiieri kapsayaıı Sıkıyönetim Kanununda herhaııgi hir degişiklik bugüne kadar yapılmamıştır. Bu nclenle; mer'i Orfi İdare Kanunu jeni hukuki »istem. kuruluş ve d' şünüşle çelişki arzeder bir duruma dü}müstur. Tasarınm hazırlan nasında. Ana yasava göre olağanüstü yönetim usulü olan «Sıkıyönetim» rejiminin. hukukilik vasfını korumak yanında bu rejimin kendisinden bekleneni verebilmesini temin için günün şartlanna uygun görev v^ jetkiler ile teçhizi düsünce?,i ön plânda tutulmustıır. ••' Hazırlanaıı kanun 5 bölüm ve 30 maddevi ihtiva etmektedir. Anayasanın 24. maddesine göre, Kava.ş, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklan ma olması veya vatan ve cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkınma olriugunu gösteren kesin belirtiler olması gibi nıilli varlığı ve kamu giivenliğini tehdit eden çok ciddi sebeplerin mevcudiyeti halinde Sıkıyönetim ilan edileceği hususu nomıâl zamanlarda yönetilen idare sisteminden kısmen farklı bir idari rcjime geçilmesini lüzumlu kılmaktadırj» yönetimle ilgili kararlannı ynrütecek ancak bn maddede sayılan görev ve yetkilerin knllanılması sırasında milletlfrarası hakukun diplomatik temsilcilikter ve mensuplanna tanıdıtı ayncalık ve dokunnlmazlıklar tuklı tutulacaktırj» Silâh kullanma yetkisi Olağanüstü yönetim Tasannın 4. roaddesinde Sıkıyönetim Komutanlığı erarinde bulunan kolluk kuvvetlerinin hangı şartlarda silâh kullana. bilecekleri de hükme bağlanmıştır. şövle ki: «Madde 4. Sıkıyönetim Komntanlı|ı emrinde görevli asker ile polis ve jandarma, kendilerine verilen görevlerin yerine »etirilmesi sırasında, Türk Silâhlı Kuvvetleri lc Hiımet Kanun ve Yönetmrliji, Poli« Vazife ve Selâhiyet Kanano. Jandarma Teşkilât ve Vazife Nizamnamesinde silâh kullanmayı icabettiren hal »e şartlardan herbirinin tahakkuko halinde silâh knllanma yetkisine haizdirler. Silâh kallanmayı gerektiren hallerde münferit hlzmet görenler kendi baslarına, topluea hiunet görenler otay yerinde baslarında bulunan âmırin emriyie silâh knllanacak. lardır.» Dun parlamenterlere dağıtılan renı «Sıkıyönetim Kanunu Tasarısı» nın Sıkıyönetim ilânı ile ilgih birinci maddesi aynen şöyledir: «Madde (T) Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasının 124. maddesi gereğince verilmiş olan Sıkıyöneti>n ilanı kararı ve Sıkıyönetimin bötge ve süresi ürerinde yapılacak değişiklikler. İçişleri Bakanlığınca uygun göriilecek araçlarla ilân olunur.» Tasannın onenııi maddelerıntien bin de «Sıkıyönetimin vürütülmrsi» ile ılçüi olan ikınci maddesıdır. Bu maddeye göıe, Sıkıyönetim karan alınan yerlerde şenel güvenlık ve kamu dü zpnme ılişkin kolluk kuvvetlerine aıt görevler, yetkiler Sıkıyönetim Komutanlıgma geçmektedir. Kol luk Kuvvetleri Teşkilâtı Sıkıyönetim Komutanlığımn emrine venlmektecür. Bundan ba$ka. «Millî tstihbarat Teşkilâtır.ın Sıkıyönetim Komutanlığı ile işbirligi» yapması öngorülr.ıektedir. Tasarınm 3. maddesinde Sıkıyönetım Komu'tanliğının görev ve yerkileri siralârimaktadır: «Sıkıyönetim Komutanlıgı. «ıkıyönetim bölçesinde genel güvenlik \e kamu düzeninin gerektirdiği hallerde: a> Sıkıyönetim Komutanlığı konutlan. her türlü dernek. siyasl parti, sendika. kulüp gibi teşekküllere aıt bınaları. isyerleriyle özel ve tüzel kışilıkleri haiz (özerk müesseseler dahil) müesseseler ve bunlara ait muştemilât ve her türlü kapalı ve açık yerleri mektup, telsraf ve sair mersuleleri ve kişilenn üzerlerini herhangi bir müracaat talep ve karara lüzum olmaks: zın aramak ve bunlardan sübut vasıta'.arı olan yahut zor alıma tâbi bulunan eşyayı zaptedecek. b) T.R.T. Kurumunun yayınları dahil. telefon. telsiz. radyo televizyon gibi her çe«it araçlarla >apılan >ayın ve haberteşmeyi sansür altına alacak. kayitlama ve durdurma ve hizmetin sercktirdiği halrie bunlardan öncelifcle yararlanacak. c Söz, vazı, resim. filim ve sesle yapılan hertürlü vannı. haberleşme. mektup. telsraf vesair mersuleler; kontroledecek. xazete. derııi. kitap ve dığer yayvnların basım ve yayımını kayıtlayacak. bunlara sansür koyacak. sıkıyönetim bölgesıne sokulmasını yasaklıyacak. d) Sıkı vönetim bölgesi içinde hulunmaları sakmcalı görülen kişileri sıkıyönetim bölgesinin dışına çıkaracak. bölseye yerleş melerini yasaklıyacak. e) Her çeşit silâhların taşınmasını vasaklıyacağı gibt. bunların yapımını da yasaklıyacak ve bunlarm teslimi için gereken emirleri verecek. f) Grev. lokavt yetkilerinin kullar.ılmasını süreli veya süresiz askıda bırakacak ve izne bağ layacak. işgal. boykot ve fiili durum gibi hareketleri de önleyici ve vasaklayıcı tedbirlere başvuracak. gi Kapalı ve açık yer toplantılarmı. yürüyiışleri yasaklıyabilecek. her türlü dernek ve teşekküllerin çalışmalannı durdurabıleceği gibi izne de bağhyabilecek. h) Zarnri ihtiyaç raaddelerinı yapan, üreten, depolayan, nakleden ve satan ticarî ve sana; i müesseselerini liizumu halinde kontrol edebileceçi gibi ihtiyacların gerektirdigi tedbirleri alabilecek. i) Her çesit eğlence yerlerini kontrol edeeek, kapatabilecek veya kapanma zamanlarını tâyın ederek sınırla> abilecek. i) Kara. deniz ve hava trafih düzenine iliskin tedbirleri alacak. EÜvenlik amaciyle ulastırm ı araçlarının böljeye tiris ve cıkıslannı kayıtlayıp yasaklayabilecek. k) Sıkıyönetim bölgesine eirip cıkmak isteyenler hakkında kısıtlayıcı kayıtlar koyabilecek. 1) Sokajta çıkma yasakları koyacak, eerektiiinde sivil savunn u tedbirlerinin tiimünü veva bir kısmını kaldırabilecek. m) Luzumu halinrfe sıkıyönetim bölgesindeki hazine, özrl lriare v e belediyelere ait bına araç ve personelden yararlar.acak. n) Bakanlar Kurulnnun sıkı Birinci bölüm Genel esaslar Tasannın •İkincl bölümundeorganlar sıralanmakta ve bu orgarılarda görev alacak komutan ve komutanlann ysrdımcüarının k:m ler olabileceği belirtilmektedir. 5. maddedeki bu hükme gör?. es ki kanunda olduğu gibi, en % kol z ordu ve eşidi kıta komutanlığı eö. revi yapan veya yapmakta olan komutan. Genel Kurmay BaşkRnının teklifi, MiUi Savunma Bskanının inhası ve Cumhurbaîkanının onayı ile Sıkıyönetim Komutanı olabileceklerdir. Yine bu maddedeki hükme göre. Sıkıyö netim Komutanına sıkıyönetimin ilân edildiği bölged« duruma göre yeterince yardımcı verilecektir. Sıkıyönetim Komutanı hi7nıet lerinin bir kısnunı yetkilerile b'r. likte yardımcılarına devredebilecektir. Orçanlar Sorumluluk 6. maddedeki hükme göre. S:kıyönetim Komutanı bu kar.unla kendisine verilen görev ve vetkilerinden dolayı Başbakana, askeri hizmetlerin yürütülmesinden do'a yı da genel hükümlere bağlı olarak soıumlu tutulacaktır. 9. maddeye göre. sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi için ge. rekli askeri birlikler Genel Kurmay Başkanlığınca Komutanın emrine \ erilecektir. Madde 10. Sıkıyönetim Komutanlığı refakatindeki adli müsavir ve yardımcıları. özel kanunlards. ki görevlerinden başka Sıkıyönetim Konıutanlığının Hukuk Miisa virliği götevlerini de if» edeceklerj dir. Görev ve yetki Askerî mahkemeler Madde 11. hu madde hükmüne göre. sıkıyönetim bölgelerinde ye. teri kadar askeri mahkeme kıırulacak, bunlar bulundukları yerlerin Sıkıyönetim Askeri Mahk»me si olarak adlandırılacaklar ve lıır. den fa7İa olması halinde de numara alacaklardiT. 'Bu mahkemelere. Genel Kurmav Baskanlığı Adli Miişaviri. >ISB. Askeri Adalct Nleri Başkam ve >ISB. Askeri Adalet Teftij Kurulu Başkanından müteşekl'l kurulr» secilen yeterl kadar adli miişavir. askeri hâkim ve askerî savcı ile hunların yardımeıları usulüne göre atanacak.» 12. maddeye göre, Sıkıyönetim Komutanı nezdindeki mahkem°ler göreve başlayıncaya kadar. suçun ışlendiği yerlerde bulunan askeri savcılar ve bunlar yoksa C\ımhuriyet Savcıları Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi savcılarınm görev lerini vapacaklardır. 13. Maddeye göre: «Sıkıyönetim ilanına sebep olan eylemleri veya Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin bakmakta olduğu suçlara bağlı surları işleyenler, hu suçları Sıkıyönetim bölgesi dışında veya Sıkıyönetim ilânından önce işlemis olsalar dahi. Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde» yargılanacaklardır. 14. Maddedeki hükme göre, Sıkıyönetim Komutanlığı emrin deki personelin işleyeceği suçlara ait dâvâlara da Sıkıyönetim Mahkemesi bakacaktır. Tasarınm en önemli madde'erinden biri de Sıkıyönetim Mahkemelerinin görev ve yetkilerim tâyin eden 15. maddedir. Bu maddede yer alan hükümlerin çogunda Ttîrk Ceza ve Askerî Ceza Kanunlanna atıf yapılmaktadır, şöyleki: «Sıkıyönetim altına alınan yerlerdeki eylemleri işleyenler ve bunlarm suçlanna iştirak edenler, Sıkıyönetim Komutanı tarafmdan istenildiği takdirde. sıfat. meslek ve memuriyetleri ne olur sa olsun Sıkıyönetim Komutanı nezdindeki Askeri Mahkemelerde yargılanırlar.» Ancalc. bu maddenin gerekçesındp «Tasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa hükümleri ile Anayasanın 90. maddesi hüküm ve diplomatik dokunulmazlıklarla ilgili hukuk kurallarının saklı olduğu» belirtilmektedir. 15. Maddede yer alan cezai hii kümldr ise aynen şöyledir: a) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 1 nci babının 1 nci. 2 nci ve 4 ncü fasıllarında yazılı devletiıı kişiliğine karşı işlenen suçlar: bi Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabmın 5 nci babmın 1 inci ve 2 ncı faslında yazılı suç işlemeye tahrik eylemleri ve cü rüm ikai için cemiyet kurmak suçları: c> Türk Cera Kanununun 2 nci kitabının 6 nci babının 2 nci faslında yazılı devlete ait mühür, damga ve sair alâmetlerin takli''•'• hakkındaki suçlar: d ı Türk Ceza Kanununun 2 nrı kitabının 7 nci babında yazılı kanun selâmeti aleyhme işlenen suçlar: e) Türk Ceza Kanunnnnn V nci kitabının IS'oncn babının 2'nci faslında yazılı yafma, yol kesme. adam kaldırma suçları. f) Turk Ceza Kanununun 179, 180, 188. 201, 234, 235, 236, 241, 242. 248. 249. 254, 255, 256. 257, rBasmakaleden devaml 258. 260, 264. 266. 268. 271'inci liman kesilmesi elbette beklenemaddelerinde yazılı suçlar ile mezdi. Banka soymalar, adam ka6136 sayılı ateşli sılâhlar ve bı çırmalar, bölücü. parçaJsyıcı kışçaklar hakkındaki kanuna kar kırtmalar yozlaşmıs bir toplum {i koyma suçları. düzeninin belirtileri olarak hâlâ g) Türk Ceza Kanununun 399 sürüp çitmektedir. ve 391 inci maddelerinde yazılı Bunları önlemenin yotu, bizce snçlar ile baberlesmeyi sağla sıkıyönetimden önce. bir yandan yan Posta, Telgraf. Telefon l ş eski vönetimiD pisliklerini temizIftmesl Genel Müdürlüiüne ve lemeye. hir vandan da vaadedilen ya Türk Silâhlı Kuvvetlerine reformları gerçekleştirmeTe koait ber türlü araç, çfreç, teisiz v« tellerine karşı işlenen hırsıı vnlmakta aranmalıdır. Sayın Frim'in kimi zaman Delık suçları. mireJ'e selâm çakarken kimi zah> Afkeri Ceza Kanununun man «balyoz gibi inecek vumruk55, 56, 57, 58. 59'uncu maddeleUr» dan söz etmesini yanlıs bulrın rfe vazılı suçlar. maktayız. Ker.dine jrüvenen Atai) Askeri Ceza Kanunnnnn 75, 33. »4. »5 ve »6'ncı maddele türkçü ve ilerici bir hükömet, riyle 148'inci maddesinin 2'nci balyoz korkutmacasına gerek du»fıkrasında ve 160'ıncı maddegin madan da anarşik hareketleri. hftlücü davranışları ve bozguncu sade yazılı suçlar. j) Takibl şikâyete bağlı veva botajları önlemenin Tolunu koşahsî dâva yoluyla takibi gerek laylıhla bnlabilir. Bıınun ilk şartı kendi safım sli olmayan, basın yoluyla islençıkca helirtmek. kimden vana olmis suçlar k) Toplantı ve sösteri yürn. duğunıı hic bir kuşkuva ver veryüsleri hakkında kanuna rauha miyecek biçimde nrtaya kovmaktır. Biz Savın Erira'i ilerici bililefetten doçaıı snçlar. Yukarıda işlenen suçlara el yorduk. Hâlâ da övle bilroek i*koyan emniyet makamlan. a d . tiyoruz. lfye. askeri merciler bu suçlara Ne var ki onu simdi karşı devait hazırhk soruşturması evra rimciler ve Atatürk düşmanları kını vakit geçirmeden Sıkıyö alkışlıyorlar. netim Komutanına göndermekNADİR NADt !e vukümlüd'ürler. Sıkıyiinetim Komutanı kendi'ine gönderilen suç evrakını ya Sıkıvönetim Ko mutanlığı nezdindeki askeri mahkemenın askeri savcılığına veıir veya genel hıikümler gereömce işlem yapılmak üzere vetkili mercie gerı gönderir. Sıkıvönetim Komutanı bu suçlardan sanık kişileri. Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeki askeri mahkemeye sevk ve tutuklanmalannın gerekip g?rekmediği hakkında bir karar Ev eşyalan yapan Profılo Pabahnıncaya kadar gözetim aitınrikasında 15 günden beri suren da tutahiliı. Bu süre bir aydan grev. dün ışveren il? Madentş f??la n'aroa? Sendıkasının anlaşmasıyla sona Yasama dokunulmazhğma ılışermıştir. kın Anayasa hukümlerıyle Ana1500 işçının yeni sozleşmeyle yasanın 90'ıncı maddesi bükmu saat ücretlerıne birinci yıl 150, ve dipîomatik doknulmazlıkla ikınci yü da 150 kuruş zam yaılgili uluslşrarası hukuk kuraıpılmıştır. ları sakiıdır. Işçilere. ayrıca. izin giden ve 2 maaş ikramiye ile çocuk parası verilmesi kararlaştınlmıştır. 16. maddede sıkıyönetim alh na alınan yerlerde öngörülen tedbirlere aykırı hareket edenler veya emirleri dinlemeyenler, kimlilclerine dair kasten gerçeğe aykırı bilgl verenler veya bılgi vermekten çekinenler bir aydan az olmamak üzere hapsedılecekleri hükmü yer almaktadır. Bu maddenin bir fıkrasında önceki gün başlattıkları dirpda şu önemli hüküm yeralmaknişlerini sCfi3üren" 3 Bin doteur.ı» 'tadır: tezgâhı sahibi dün düzenledıkieri «Sıkıyönetim bölgesinde kanubasın toplantısında, 6 fabrika sa nun teliş ve heyecanını doğurahibi ile 136 tüccarın rutumuna kar cak şekilde asılsız. mühalağalı şı olduklarını söylemişlerdir. veya kötü amaçlara ıtayanan Toplantıda, Bizans dönemındcn havadis ve haber vavan ve>a kalma han odalarındaki aUilyenakledenler 6 aydan 2 yıla kalerde, sağlık dışı koşullar ali'.nda dar hapis ve 500 liradan 5 bin ve düşük ücretle çalışmak zoliraya kadar ağır para cezasiyle runda bırakıldıkları, fabrika ve cezalandırılırlar. Eğer eylem, suç tüccarların fason fiyatlarını ar'ırlu tarafından bir vabancı ile mamakta ısrar ettikleri ileri süriıl anlaşarak islenmiş i/se hapis cemüstür. za.sı 1 yıldan ve ağır para cezası da 100 liradan aşağı olamaz. Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan veya bölge içinde be lirli bir yerde yerleşmesi yasak(Bastarafı 1. Sayfada) lananlardan sıkıyönetim bölgesiKîmya ve Eczacılık Fakülteleri ne veva yerleşmesi vasaklanan dışında) 3 Mayıs tarihinde öğreınahalle izinsiz girenler hir aytime açılmasına karar verrruşdan 3 aya kadar, tekerrüründe tır. 2 aydan 6 aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar.» Ogretım. 8 Temmuz 1971e kaTasannın 17. maddesinde ise dar sürecektır. Karar dısı bırasıkıyönetim mahkemelerince vekılan üç fakültenin durumları, rılen cezaların para cezası hahkendı yönetim knrullannda sone getırilemeyeceği hükmü yer nuçlandınlacaktır. almaktadır. Tasannın 21. maddesinde haklannda kovuşturma açılacak kişıler hakkında nerelerden izin (Bastarafı 1 inci sayfada) alınacağı belirtilmektedir. Yerimiz Neresi? ANKARA'DA (Battarafı I ıncı sarfada) Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının, 2 demeğin kapatılmasıyla ilgili 3 numaralı bildirisi ise. şöyledir: •(T) Bugüne kadarki faaliyetleri ile Ankara halkmın huzurlarını bozan DevGenc, Ülkü Ocakları ve Devrimci Doğu Kültür Ocakları dernekleri, süresiz olarak kapatümıştır. (5) Her türlü toplantı, gösterı ve yürüynsler yasaktn. Anrak yapılnıasında kanuni zorunhılnklar bulunan toplantılar için Sıkıyönetim Komutanlığından izin alınacaktır.» İstanbul Sıkıyönetim Komutanı ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Faik Türün'ün dün gece yayımladığı 3 ve 4 numaralı bildiriler. föyledir: «Anarşik düzeni övücü. aoygunları. kaçırma olaylarını kotııı alan ve faillerini kahraman derecesine çıkararak devletin temel nizanı ve genel ahlâk yasasını vıkıcı mahivetteki her türlü filra. tiyatro ve temsiller yasaklanmıstır. Bu ölçüler dıjına çıkan sinemaların ve sahnelerin 3832 Sayılı Kanuııun 3. maddesi gereğince ka patılıp sahipleri hakkında gerekli kanuni işleme gerileceğinin bilinmesini rica ederim.» 4 numaralı bildiride ise. şöyle denilmektedir: «Sişan, nikâh. düğün. okulaile hirliği toplantıları ve sportif fa*. liyetler hariç olmak üzere her türlü siyasi toplantı, meslek teşekkülleri ve sendikaların seminer çalışmaları \asaklanmıştır. Ancak, özrl kanunlanna göre yapılması gereker. parti kongreleri için 48 saat evvelinden Sıkı. ydnetim Komutanlığına müracatları gerektiğinin bilinmesini rica ederim.» f İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının yayımlanması sakıncalı görülen haberlerle ilgili 2 sayılı bildirisi, dığer sütunlarımızdadır.] Izmir Sıkıyönetim ve Güney Denız Saha Komutanı Koramıral Cemal Süer imzasıru taşıyan 2 numaralı bildiride. İzmırde grev ve lokavt ile, gösteri yüniyüşleri. kapalı ve açık toplantılar, ayrıca cemiyet toplannları. ikinci bir emre kada^r men edilmiştir. Eskişehir Sıkıyönetim Komutanı ve 1. Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral İrfan Ozaydın, dün ysyımladığı 2 numaralı bildiriyle, 26 Nisan tarihinden önce izni alınan dernek toplantılannın iptal edildiğini. bu tarihten sonra açık ve kapalı yerlerde yapılacak bütün dernek toplantılarınm komınanlıgm iznine bağlı olacagını açıklamıştır. Diyarbakır ve Siirt illeri Sıkıyönetim Komutanı ve 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Suat Aktulga. 2 numaralı bildiride. ateşli ve atessiz sılâhlar. cephane, patlayıcı madde ve âletlerin tasınması ile imalıni yasakladıgım bildirmistir. Bildiride. Sıkıyönetim Komut«nlığının mü saadesı alınmadan yapılacak toplantı ve gosteri yıirüyüşleri de vasaklanmışnr. Eskişehir bildirisi (Bastarafı l ıneı sayfada) zmcir, cop ve bazı kitaplar ele geçinlmlştir. İlgililer, 9 kişmin gözaltına alındığını büdirmişlerdir. 5 sıkıyönetim bölgesinde Ankara'da İstanbul bildirileri Diyarbakır bildirisi Ankara'da da polis ve askeri birlikler, dün gecs Atatürk (Siteı ile Niğde öğrenci jurtlannda geniş bir arama faaüyetine girişmiştır. Bu 2 yurtta, kapatılan Ülkü Ocaklan faaliyet göstenyordu. Bu arada. Abidinpaşa Esenler Sokakta Baskomiser Hüsnil Ekçik'i. önceki akşam dinamitle yarala>an Dursun C^vik. Sedat Oztaş ve Veli Yılmaz adli öğrenciler dun Sıkıyönetim makamlarına teslim edilmiştir. Eskişehir'de Eskişehir ÎTİA Ögrenci Cemiyetinin ertelenen toplantısında iki ayn gruba bağlı öğrenciler arasmda çıkan çatışma. güvenhk kvm'etlerı tarafuıdan bastınlmıştır. Çalısmaya yolaçtıklan ıddis edîlen Ulkıi Ocaklan Esk^sehir Şubesi Başkanı Ahmet Pişkin ile 4 DevGenç Uyesi, Sıkıyönetim Mahkemesin» verilmişlerdir. Petrol Ofis'te (Rastarafı 1. Sayfada) Müfettişler el koydu Batman'da Batman"da Sıkıyönetim Komutanlığının emri Ü2erine kaçak malların satıldığı «J»pon Pasajı» jandarmalar tarafından aranmış, 12 kişi gözaltına alınmıştır. Arama sırasında 500 bin liraya yafcın vabancı menşeli giyim eşyası. sunl mücevherat ve ipekli kumaslara elkonmuşrur. "Profî/o.,do grev, dün anlaşma ile sona erdi Toplamı 2W mılyon lirayı bulan bu kredi yolsuzluğu olayına Bakanlık müfettişlerince el konulmuştur Bunun üzerine Ener.tı ve Tabii Kaynaklar Bakanı thsan Topaloglu. verdigi bir emirle bu krediterın dağıtım ve kullanılması ile protokolu durdurtnıuştur. öte yandan, Petrol Ofisi Genel Müdürüyle öteki yöneticileri hakkında da konu ile ilgili idari kovuşturmaya geçildjği öğrenilmiştir. amıral Kemai Kavacan, V'ail, Emniyet Müdurü, Jandarma Kumandanı, Siyas! ve Asayı» Polis Seflen katılmışlardır. Dün öğleden sonra yapuan toplantı devam ederken çeşitli olaylara isimleri kansanlann dosyaları Siyasi Polısten ıstenmiştir. Si7an haberlere göre ı 5 imleri kapsayan bu dosyalanrı dışında yine çeşitli olaylarda çekilen fotoirafların dosyaları <ia toplantıya iletilmiştır. Toplantının devamı süresince Vali ve Asayiş Şeflerinin bil«i veıdiklerı sızan haberlerden öğrenilmistir. llgililer toplantılar konusunda bilgi vermekten kaçınmışlar, ssdece. «Sıkıyönetimin ilânından sonra yapılan bn «örösmeler normaldir. Verile. cek direktife göre hareket edi. lecektir» şeklinde konuşmuşlardır. Ote yandan, Fatih'teki Ajrlın Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu dün gece aranmış, 23 yaşındaki müstahdem Ekrem Çaylak, goz altına alınmıştır. Bir saat süren arama sırasında, yalnız Ekrem Çaylak'ın yatakhanesinde 18 mermi. barut ve kt?lık asker elbisesi ile bir parka bulunmuştur. Bir yarbayın komutasında yapılan aramaya, 15 kadar inzibat ile çok sayıda sivil polis katılmıştır. Sıkıyönetim (Bastarah 1 inci «ayfıda) Aşırı sag ve sol nkımlnn, devletin huknkî. sosyal ve temel nizamlarını yıkmafa matuf ve kanunî ölçiiler dışmda yayıcı; Mahiyetteki her türlü haber ve yayının genel ahlâkı korumak ve suç islemeye kışkırtmayı önlemek ve yargı görevinin amacuıa uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak bakımından basın ve ılgılılerin dikkatlerini çeker, aksi harekette bulunanlar hakkmda 3*32 sayılı kanunun 3. maddesi sereğince ijlem yapılacağını bıldıriFaik TÜRÜN Orgeneral 1. Ordn ve Sıkıyonetinı Komutanı» Siirt'te Siirt'te de Sıkıyönetim Komutanlığı, TÖS ve Öğretmenler Lokalinde arama yapmıştır. Sıkıyönetimin ilânından sonra Istanbul'tfa Polis ve Merkez Kumandanlıgına bağlı asayış birlıklerı. asayiş yönünden devam etmekte olan tedbirleri arttır. mışlardır. Bu arada dün sabah ve öğleden sonra I. Ordu Karargâhında iki ayrı toplantı yapılmıstır. Toplantıya I. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Faik Türün. muavini Or İstanbul'da JKALTlN Cumhııriyel Resat Hımtt \nr. NapoİTOTi İzmir bildirisi 24 âyar kulçe 134. 1J4.2S 285. 2M). 17».^ İTS. 149. 14«. 138. 13Î. •'«.25 M2T Suçlar ve cezalar Dokuma tezgâhı sahipleri basın toplantısı yaptı GUNUN KITAPLARI DELİLER BOŞAHDI AZİZ NESİN • AZtZ NESİN'İN 23 YABAN'CI DILE ÇE\rRILMÎŞ OLAN BU KİTABININ UÇUNCÜ BASIMI DA TÜKENMEK Ü Z E R E D I R 25 Hikâye • 10 liraTEKİN YAYINEVt BİR MİZAH ŞAHESERİ tstanbnl Tnnç İZtlil HIKn lJSU ş ii er HASAN İZ2ETTİN DİNAMO M a y Yavnnlan Sunar I. SADI TINAZTEPE AVUKAT •• Şcrh ve İzahlan 50 TL. inansman Kanunu esirşehrin insanları Görev ve yetkiler Cezaî hükümler 22. maddede bu kanunla yazılan ve takıbı izne bağlı olan suçlarda İzin sartı aranmıyacaktır. Sıkıyönetim kanunu tasarısının en önemli maddelerinden biri olan 23. madde ile sıkıyönetimin sona ermesinden sonra askeri mahkemelerin yetkilerin:r. devam edeceği şöyle belirtilmektedir: «Madde 23. Sıkıyönetim so | na ermesiyle Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askerî mahkemelerin ve mahkemeler nezdindeki askerî savcıların yetkileri sona ermez. Askerî mahkemeler ve askerî savcılar sıkıyönetim devresindeki bir kıta komutanının veya asker Irarum âmirinin nezdinde, eldeki işlere münhasır olmak üzere faaliyetlerine devam ederler.» Maddenin diğer bölümlerinde, askeri mahkemelerin ve görevlilerinin istenildigı kadar azaltılıp çoğaltılabileceğine dair hükümler yer almaktadır. Tasannın dördüncü bölümüni teskil eden savaç ve olağanüstü hallerle ilgili bölümunde yer alan 24. maddede .Savas ve olağanüstü haller^de uygulanacak hükümler. 25. maddede «Savaş halinde askeri mahkemelerdekl yargilama şeklinden 26. maddede mah hüküm lerde, Sıkıyönetim Askerî Mıhke melerinde görev alan kişjlerin i f < s e edilmelerinden, 27. maddede yönetmenliklerden söz edilmek'edir. Tasarınm geçici maddesi ise şöy ledir: •163? sayılı Askerî Ceza Kanıınuııda gerekli değişiklik yapılınraya kadar hu kanuııun 15. maddesinin <hl bendi hükmü. sıkıyönetim • Olağanüstü hal. kabul edilmek suretile uygulanır.» «Anarşik olaylardan ne anlaşıldığını ivi tespit etmek gerekir. Bizim anarşik olaylardan anladığımız: adam kaçırmak. banka sovmak. silâhlı baskınlar yapmak gihi kanunlarımızın vasakladığı fiillerdir. İsçinin. haklarıııı almak için tek silâhı olan greve başvurması. köylüniin ürettiği malın serçek değerini alabilmesi. öğrencinin silâhlı ve saldırgan olmamak kaydıyla daha iyi eğiıim olanaklan istemesi için girişeceği eylemleri anarşik davranışlar olarak niteleyip. Sıkıyöcetimle bunları da önlemek, asla düşünülmemelidir..» SİPAHİŞ ADREiJl İ NNETI.CLr KI1.AREVI a^alnclu M<*<(lanı Istaııbııl Tıl : V. Sti X0 .'«. : i 88 esirşehrin mahpusu VOIIl • • •• BUTLN[XJNy\[>\REK( son yıidrn en ÇOK satc3n Kitafcn!.. KELEBEK" ^ ^ henri chcrnere • * 5BASKI UYKUDA SEVİLEN KIZLAR «Tedbirlerle mutabıkız» Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baskanı Orhan Işık, dun verdıği bir demeçte. ekonomik ve sosyal gelişme için istikrarlı bir ortamın şart oldu. ğunıı belirterek şöyie demıstır: «Çesitli ideoloji militanlarının itirazlarına aldırılmaksızın ve düne ait tartışmalara girilmeksizin sür'atle hareket edilmesini hükümetimiz ile parlamentomuzdan beklemekteyizj «»•»«*•«;. M.ıy Yayınları Sunar Almanya'da hadistler yaratan eser nt TİP'in görüşü TÎP Merkez Yürütme Kurulu. dün bir bildiri vayınlayaıak «TBMM'nin. hükümetin sıkıyönetim ilânı kararını onaylamanıası gerektiğini» öne sürmüştür. Bıldirıde. hükumetın gerekçesırıin geçerli olmadığı belırtılmekte ve cSikâyet konusu olaylar ne kadar zorlanırsa zorlansın. Anavasanın tanımladığı durumun kapsamına girmez» denil mektedir. AŞK S1IRLER1 ÂNTOLOJİ İLHAN BERK SAYIN KİTAP BAYİLERİ Bu Sayfadaki Kitapları "BUYUK DAĞITIM., HJTLERin DOĞUŞU (NASYONAl SOSYALİZM) Dagıtım: TEKİN YAYINLARI İstanbul ŞEREFNAME 1 KUrt Tarihı. 20 L 2 Osmanlı Iran Tarihı. 15 L. MEHMET Tı;rk;es EMİ\ BOZA°5LAN Şeref Han Sıkıyönetim Kanunu Tasarısını görüşmek üzere kurulan Millrt Meclisi Geçici Komisyonu. dün yaptığı ilk toplantıda. baskanlıea Ke\ru Nedimoğlu'nu ı AP) °çmişt;r. Sözcülüğe Şev ket Asbuzoğlu (CHPı. Kâtipliğe de Cengizhan Yorulmaz (CHP) getirilmişlerdir. Geçici Komisyon ilk toplantısım yaptı SINAV SORULARI ve CEVAPLARI 5. SINIF TESTLERÎ ile DENEMELERLE KİTABINTMN Çalışılmalıdır U K O K U L U bitirmek ve mezun olunca KOLEJLERE girmek için B A K 1 Ş 1 N SAYIN YAYINEVLERI ve KITABEVLERı "BUYÜK DAĞITIM ., Her türlü neşriyatınızı, Servis arabaları ile sizlere en iyi hizmeti yaparak dağıtır. Cağaloğlu, Molla Fenari Sok. No.33 Tel: 27 45 65 İSTAN8UI D î ş TA Bî Bt Orhan Saat: 13.30 19.30 Samatya Cad. No. 400 T E L : 21 75 82 Müessesesinden temin edebilirsiniz Cagaloğlu, Moıla Fenari Sok. No 33 Tel: 27 45 65 İSTANBUL Hazırlanınız. tki Kitap 25 liradjr Dığer yayınlanmızın bedavs Kataloğunu is'eyinlz BAKIŞ KÜTUPHANESİ istanbul Cağaloğlu Yok. No. 268 Baştan başa resımlerle 2. Dünya Savaşı READERS DIGEST ILLUSTRATED STORY OF WORLD OAR 2 îngılizce Kara. denız ve tıava saraşian Harita ve krokilerle genış ızahat Amerikan Neşriyatı Bürosu nt: 442636 454501 Ankara : Mıthatpssa Cad. 61 Tlf: 12J381 tanir : SehU Nevre» Cad 7 Tlf: ÎS942 UtanbuJ: Istıklâl Cad 387
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle