11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SATFA ffiji : CU3IHURÎTETÎ 28 Nisan 1971 M u h t m w i D l n Türkiye'nln kaderinde «>1 oyaavan veya oynamak •ddiasında bulunan poliiik liderlcr toploluğunda mevdana getirdiğl bunalım v t reafcsiyonlar incelenmeğe dcğer bir onem tasımaktadır. Bu. «uretle gercek devlet adamı ile cjkareı politikacı arastndaki derin uıururau daha yakından tanunak ve gelecek için denıler çıkarmak ntumknn olacaktır Gerçekçi ve akılcı temeller uzerme knrulmu; oian mohtıra. askeri stratejinin temel prensiplerinden birisi olan «psikolojik siirpriz. faktorune dayanılarak verihniş ve bu danutı, Politikaa liderler toplnluğunda karşı tedbir al•na. zaman kazanma. yipratma, taraflar arasına girerek ikilikler yaratma \ e nihayet hareketi hedeften saptirarak >ozlaştırma taktiğinin uyrulanmasına imkân bıraknıamıstır. Bu surprizin varattığı diğer psikolojik snnnç. politik liderlerin onemli. olağanüstü hal)er karşısında soğukkAnlılıklannı *e muhakeme kudretlerini kavbederek. derhıliği olmayan mutalealarla, ulusal arenada aeıklı bir duruma duşmuş olmalarıdır. Sllâhlı insan topluluklarını voneten en kuçük riıtbedeki bir subay. dan. en buviik komutanına kadar olduğu rihi, politik kitieleri sevk eden ocak başkanından. lidere kadar her sevk v* idarecinin, herhansi karşısmda birinci gorevi dusunmek, ve ylae duştinmektir. M a r t TEMELDEKİ GERÇEK Refik TULGA EMEKLİ ORGENERAL icin ihtiras krızleri geciren maceraa subaylarraa benzetmişlerdir. Yunan cuntasıyla paralellik ara>an bu politikacılar, Atatörk devrimlerine donuş ve milleti Batı uygarlık duzeyine uiaştıntıa hedefinin suratle gerceklejmesini dilemek gibi en .vüksek ulusal bir gorevi yerine getirmevi isteyen bir topluluğu, CIA'nın âleti olmakla tohmetletnislfrdir. Diğer bazı liderlcr. muhtırayı demokrasiye karşı öldürucu bir arkadan vur«* »l«rak defrerlendirmekte. topsuz ve tüfek*tol'İPI> büsranını çekmektcdirler. Beş . altı X")e evvel dıızenlemek hevesine kapıldıklan ikiyüz bin ki. jilik milis kuvvetinin gercekle^»c>'Sİöe nzulmektedirler. Buniar, <lktidarm kudretlınn ehnden alınıp, sahibine venlâ&S1' funün takUfini aramakla meşguldürlcr. Bir politik liderden beklenen kalitelerden bir dığeri de medenî cesarettir. Liderin medeni cesareti, inandığı ve diışundüğiinu cesareti* savunmak, vanlışlannı kabul etmek, ayanaaları dinlemek ve kanunlan f«reji gibi uygulamaktır. Parti liderlerinin bir a\dan beri dinlediğimiz mutalaalnrında. bir fikir, bir bedef " strateji uygulamasının savunucnluğundan zıvade, seçira \e sayı ustünlıiğu ile iktidara gei menin hakkını isteme iddia ve cerbezeliği goze çarpmaktadır. Klâsik demokrasilerde lâsik demokrasilerde, teçim muesseseni, yani «onuç olarak sayı üstünlnğu, iktidara giden yolu ittrazsız açan bir anahtardır Fakat geri kalmış mfmleketlorde. sosyal bıune>i modenıleştirraeden. politik bağunsnlık du5Üntîlemez. Eğitimi Kclişmemiş. okoryazarı »zınhkta, kadını ve fakiri kocanın. hocanın ie ağanm esiri olan bir memlekette elde editen revler: dinî. sosyal ve mali baskılarla sağlanmış olduğnndan değeri şupbelidir. Bu gerçeği bilerek sos.val bünyeyi cebaietin. balıt inanışların, so5>al baskılarm esaretinden kurtarmnk lâzimdır Bu husus politikacının dogmatik kanı lara değil. gerreklere davanma<ı luzumunu nrtava ko>ar. Jean Jaeques Roussean'nun ıicdiği gibi, •însan, gerçeklere kendıne gore çe. kıller vermemelıdir.> Görölüvor ki, Türk polıtikaeısı modrrn demokrssinin icaplarına iıttibak cdememistir. Bu sebeple, işlcr kdtülesince üniversite. ba cın TC ordanvn mfisterek eepheaiyle k»r»ılasmakta. nihayet bir patlama sonocu istifa ederrk veva zorla yerlerinden sökülerek atılmaktadırlar. Bu devrede vaptıklan is, baskının nzerlerinden kalkmasını beklemek ve bu kalkınea verine çelen bir vav çibi fırlavıp e«ki dözene gtçmek içın pnsuda kalmaktır Nitckjm saman ilrrfpdikçe darbe ile iktidara jtelenler, asıl görevlerine dönmekte ve köklü reformlarin basarılmasını. maziden ders aldıklannı iimit ettiklcri, vrnl dfmokratik or. eanlara bırakmaktadırlar. Bn devrrde vine türlü secim ovnnlarivle iktidara gflmrvi ba. saran çıkareı politikacılar. tuluen olicarsilerle kenrtleoerek etki duzeni rentore etmek. te. nnfdıır sefeflerini ('•)• fktisadf d»vlrt knrolnslannda, malî ve ekonomik müe<î<i*selerde. vüksek iicretlerle kapılandırarak c>kar carklannı dttndflmteie drvam rtmektedirler. Bütön bn boznk cemberin ekseninde, »nsval bünvenin geriliti dönmektedir. Bn toplmnsal bSnye modernleşmediii müddet. çe. vani hıı varlıkla bir zihnivet deii«ikliji. moâtrn drinra dtırrnıne nvarhk sailanmadıfcı müddetcr. bu bövlf siirüp eidecfk; darheier. darbeleri: sömürüler. sömürüleri izlevecektir. Isajusa ve cart curt üstüne... Sıkıvnnetıı» bos gddi. safa geldi! Askerî vnııctım demektir sıkıyönetim .. Istcr asker ol.suıı. ister sivil, ber yonetimJıı toplumda davandığı guçler vnrdır Ya sermaye suuflan desteğinde ynrur bir vonetim. ğ va halk Uitlelerine vaslanır.. ya yabancı cıkarların duzenini sürdımir. J ya millî çıkarları gözetir.. içe döniık sermaveve. dışa donuk " vuzunde empervalizme bağlı vonetimler ister asker olsun. ister sivil. avnı haınurdandır. tçe doniık >ıi7unde alınterine. dısa drinıık vuzwıde milli bağımsızlığa oncelik veren vonetimler de. ister asker olsun. ister sıvil avnı kutnastandır Bunun irındir ki ister sıkı olsun, ister olmasin, bir yönetımio değeri avnı rnuareye vurulur. Boirun 1urkiv<°deki durnm nedir? Bİ7. Erim k&hinesini cesitli toplum inicleri ortasinda ne yaparaeını hilme7İıjnn duraksaınaları içinde goruvoruz. Birbirinden dcri • <ik erilimltrde vr pnlitika tecriıhesi az Bakanlar. kisiliklerine gorp • farklı rikiıleri pivasava stirmektedirler. Sıkıvbnetimi ilân ederkrn J de Kahinnin daha once karariasmış bir gidiMn dönemecine direk J sivon kıvırdığmı sanmıyoruz. Oiaylar yoğunlasıp. dosyalar masanm üstüne vırıl.rca ve »isirilmiş kuskular kafalarda biiviidiıkçe. Erim'i» dili Baly»7 gibi ineriz.. dive konusmava bastamıştı. Ovsa. eıiifvp basladığı zaman kendisittden nc kadar emm ve ne kadar sakindi. Erim çioi bir politikaemm eaıieıırt lle Trirkiye'j' idare etmeye kalkısması k»ndı«inin dısmdakl birtakım etkilerden doimaktadu. Bugiin Hiilrâmet hiç bir sivasi »artive dayanmaraaktadır. Neve d^vsnıraktBdır Erim? 12 Mart Muhtırasına.. Ve Mıi>ı*ıır>ı veren Pasalar knruluna Bovlr bh vonrtlm. tooluındaki desteklerini zamanla hnlaraktır Iştp bo aravı« «ırasinda Hnkumetm sıknonetime itilmesi her bakıırdaıi bir lahhsizüktir Cunko sıktvonetim. •âsa.vis kavgisından dn^mııstnr A'KTİJ kavgisı \te rtatııko'u mcdana feriren foplnm Eiıclerinirı hirinri dererede «orunudıır Erim. âsa.vis icin gerekli butun todbirle'dp sıva«î partilcri ve Parlamentovu arkasında bulacaktır Zabıf.ı i^lpmleri icin alabilriieine kredi kendisine arılaeaktır Ola?anıı«t:ı mphkemeler mi ister«in? \\ sana!. Kisi ozeurlüklcrini kısıtlamak m\ istersin? Al sana!. İ'niversite ozçürliiğünii vok etmek mi istersin.' Al n n > ! Ve â«avi« »dı altında one surıılecek her «oy tedbire «hav hay. diven tutucu politikacıların Erinıe zorluk çjtarması beklenmez İimet Pssa hanrAr.. Celil BMTHI hazırdır^ Demirel hazırdır.. Fejrzioğlo hazırdır.. Sadi Ko<ar ve İsmail \rar bn pnlltikarılarla tnp]ıımun «tariikosuııu sıırdurr<ek ve tutucu kalıplannı guclendırecek her sorun ustunde icola^pa anlasacaklardır Ama hir de köklu reformlara gelince Ij .. O 7?.man ne yapacak Erim? Elini virıianına koyup bir düsünsün bakalım Basbakan'. Talnn Başbakan dtğ'l. yardımcılan da du$ünsun! Su toplumu kimlerin sovduğunu kimlerin somıiniiiğuBÜ herke» blliyor artık .. Erim kalkıp da: Bu mfmıekeH sömiirenlerin re soyanlarm kafasına baiyof ffbi Ineceği7 diye konusabilir mi? Turkive'nm erlcceğini tehlikeve düsuren. dos>alan komlsvonlarda beklivcn kanunlan hice savan. namuslu vuksek memurları hallac pam<ığu sibi atan vurt sathını Terakki kerestcleri ile dırnatan devlctın aısalarını ucuza kapatan. banka kredilerini «olsuzlukla dağıtan. Plâı.lama Teskilâtını vemlik haline getireıt. Hazineyi va. kınlarına peske< çcken. memleketin millî servetıni vabancılara peske; cekenlerin kafasına balyoz gibi ineceğiz diyebilir mi?. Biyemez Di>cnıedi|fi surece ne t«a'va varanabilecektir. ne Musa'va .. Erim kabinesi. refoınıruluğu kısır hir baskı kahinesi jribi gelisirse. Meııderes'ten sonra biı de Demirel efsanesi yarataraktir. Fıvatlar gemi azıva a/mış gıdivor. pahahlık daUalanıynr Buııların hakkından sıkıvonetimle gelinemer Aklımi7i basımıza dev^ırıp Demirel'in îu'ahına vatırım vapmava vonelmivelim. Çunku UenıırclM7 Demirel ıejimini cartcurtla yurutmeve kalkmak, Erim'ın eo buvuk talihMiligi olacaktır ay ama..] T " \ crinligine ve genisliğine yjhtpılacak bu dii' * ' janmr nelicesinde bulunacaVV dgîerlerle >apılacak bir durum muhakemesi: insanfcı anrak doğnı bir karara ve icraya yoneltebilir. Aradan bir ay geçmis olmasına rağmen. p»r t> Iıderlerinln pek azı mtistesna heniiz dogru btr teşhis ve kanra varamamış nlduklarını uzulerek gormekteTiz. Bunlardan baziları, hislerıni kontrol edememeoin verdiği bir hiddetle, olnmsuz demeçler vermişler. Turk Or. dusunu ve onun komuta heyetini OrU . Doğu " Guney Amerika'nın iktidan ele gecinnek ]• harcayan bu politikacılar. EHatun'un dediği yibi: .Vatandaşı daha mutlu ve ahJâJri bakımdan daha ıvi bir hale» sokacak yerde. millet bütunluğunu turlu metodlarla parçalavıp, mem .lekcti mutsuzlugun, anarsiniıı ve karde» du$. manıliiiı'«n korkunç ucorumuna vuvarlamışlar, «o«\ai %e\ekooomik alanda ahlak bunalımı y».' ratmışlardır. Devlet adamı: .T.illetin beraberliğini. dıijünme \* soz hurrbetini. uretim ve toplum refahını. bir kelime ile modern demokra^ini» icaplarını. devlct otoritcsini çiğnetmeden olumlu bir denge Ue u>Sulavan insandır. D na malik oldukları kiynetli zamanlan bo$ dedikodniarla, bilçisizlik ve uyutucu masailarj evletin hutün kaynaklan»* v « imkânları Sonııc nnnn haslıca hâl c>rexi, Köv Enstitülfri ile baslavan «Kfive medenivet «5tiirme» harefcetini daha derinlere indirerek, büvfîk intan kitlelerinl Icinde barındıran kövlerimizde ve bötun rnemleket düzevinde «veniden tenkilâtlanmaya* gitmek, köve c»i"i medenî zihnivetini ve araelarını. rrreclerinı göttirmektir Toprak veva tarım reformu. bizim düsiinduçıimüz hüvük reortanizasvonun aneak bi. rpr parçasıdır. Zira Türkıve'nin acısını çektiji ^adece ekonomik refah degıl. sosval bünyrnin top. yeknn modernlestirilmesidir. Hayıp Duverger'nin dedikleri... Mrisjd Maurice Duverger gelecekmii. Erinı hükümctinin hanrlamak istediği «yer.i kanun ve düzen» tasanları üzerinde dü»uncelerini sd>lemek için ber halde Anayasada değişiklik yapılacak, I)anışta»a ba<vurnva kosulları «ınırlandtnlacak. giiveniik mahkemeleri kurulacak, öniverutede reforml»ra (ririşilecek. kı*4tası Başkan Sunaj'ın devimivle «veni hir devir» e girmenin RP. rektirdi?i hir takım isler gerçeklestirilecpk Parit Hukıık Fakııltesi profesörlerinden. ünlii bilgin Maurice Duverger de bu konularda akıl verecek, tutulacak vönii gösterecek Yabancı urmana basvurmak alışkanhğından vazgeçemiioruz Hmerger biıviik bilgin. ünlü hukuk adamı. doğru. Ama Türkivenin sorunlarını hfr halde Türk bilim adamlarından ivi bilemez. Nitekim Sivasal Bilgilcr Fakültesi Dekanı Prof. Sovsal da bu Çağrm gereksiz buldu. Biz nilnıhor muvuz ker.di eerçeklerimizi çozüm vollarını. çareleri? *ma vabancı uzman daima el üstünde tntulur bizde. Sözu önemle dinlenir. Otsa Ba?hakan da bir hukuk profesörü. Hiç defilse Duvrrger kadar «orunlarımızı hilir. çdzütn yollan üzerinde de bunca yıldır düşiinmüş. konıısmuş, yazilar vazmıştır. Bu kadar ivi bildiği koıuüarda nivr bir vabancı uzmar.ın görü'jünii anUmak ister? Bence hunun tek neden<. «Işte finlü Prof. Duverger de bizim gibi düşünuvor. avni çözüm hiçimlerini ileri sürihor» divebilmek için. Yapılac^k i?leri uluslararası iine ulaşmış bir bilginin onavından geçirmek için . Şimdi . Bu Prof. Duvenrer. az gelişmiş bir ülke sardıgı Türkive komısunda nrler vazmıştır şimdive drk? Dilimize çevrilen kitaplarını bujun okorsnnuz. Ben •KenMİiznM adlı bir, jrazısından bazt parçalar sunavım. kararı <ız rertn. Önce. Bav Duverger Krmahzmin önemini belki çoğumıızdan daha ivi bîlivor. Az eelişmiş filkelerde klâsik demokra«i vönteminin uygulanamıvjcağı inancında: «Halkının dortte uçu hattâ daha çofrı bılgısız. okumasız vazmasız. kara cahıl olduğu. açhğın ve yoksullu&un ha'kı ınsanca olçulenn altında yaşattı*ı ulkelerde klâsik demokrası ışlevemez Kamu ozgurluklerı bu kosuüarda uyjulanamaz. seçımler anlamlanm yıtırırler Oyle olunca da demokrasınin bıçımsel u^ullerı uvfuJandıklan zaman vığmlara kenâı çıkarları ıçın oy verdırten »•adan kalma feodalite mensuplarmın egemenhtıni saklamaya 3arar sadece » Prof. Dmerger'ye göre az trlişmis iilkelerde güçlü bir vönetim trreklidir. Sirasi parti rekabetlerivle bu nitelikte bir rejim kurulamaz. Halk Mtınları bılgisiz olduğundan partiler demaçnji voluna saparlar hemen. Bu vüzden de partilrrin rekabeti claha da tehlikeli olur. Klâsik demokrasi ancak belirli bir snsval ve iktisaıii gelisme düzcvir.e erisen iilkelerde gerçek nheligini kazanır. Hem halk vığınları demokrasive övle bir vakınlık da duvm>7, cünkü demokrasınin ne olduğunu bilmez, böyle bir rejimin gereçinden de habersizdir. \z gelismis iilkelerde klâsik demokrasi tejimini zorla raşatmak istenirse Tapmacık ve aldatıcı bir karakter kazanır. Hür tesehbiis yöntemleri ve kapitalizm. az gelişmis bir ülked> hızlı ve ahenkli bir iktisadi gelisme sağlavamaz. Duverger. «Krmalizm» adlı razjsır.da Mustafa Kemal \tatrirkun öğretisinin bujrün de biiyük bir geçerlikte olduğunu vazıvor. Ona jöre Kemalizm valnız Türk tarihinin belirli bir çafina verilen ad deçildir. Bir politika sistemidir. tyice açıklanmamıs. vorıımlanmatnıs. bir doktrin haline getirilmemiştir. Komünizm ve batılı demokrasiler gibi kalın çizfilerle aolatmak zordur onu. \ma «çok nnemli» bir sistemdir: «Mosfcova ve Pekın'e bağlı olmn'an uîuncu dunya ülkelen ıçın bir ilham kavnağı olmuştur Az gelîsmıs ulkelerde Kemalizm Marksçıhğa karşı bir alternatıf sa%nlır Çünku Asya, Afrıka ve Lâtın Amenka ülkelerıne ne DoSu Avrupanın. ne de Kuzey Amerıkanın rejımleri uygun gelmektedır » Fransız hukuk biltini. Kemalizmin tek eksik vanını iktisat sonınlarını kapsamamıs olmasında görür. Onu da şövle açıklar: «VirmınCı jıizvniın i!k yansında pohtıka adamları »ktısada pek onem vermezlerdı KemaJi7m^ sıvasl aJandadır. Tek partiye dayanan bir rejımdır bu Secımlerde partı rekabeti yokttır, bu yuzden de kemalist sıstem demokrası değıldir Ama total;ter de değ:ldır Komunıst ve fa=ıst partılerden çok farklı olan C H P.. cumhunvetçı ve lıberal ıd"OİO3:sı ile her tiirlu katılıktan u?aktı, çesıth eâilımler! bir arada tasıvor, bunları bırbirıvle çatıştırrnaktan da çekınmıvordu » Prof. Maurice Duverger'nin Kemalizffli az telismiş ulkelerde uvçulanacak sistemlerin en başarılarından biri savdığı açıkça gbrülüyor. Ataturkün. sürekli devrimlerle halk yığıalannı kalkındırma avdınlatma. uvandırma. bilinçlendirme vöntemine davanan gririişünü vabar.cı dü^iinürler arasında en ivi. en doğru değerlendırenlerden biri. belki birincisidir. Türkiveye gelirse ne diyecek. hı?e nasıl dğutler »erecek. hangi »olu tutmamızı öğiitleveoek? Bu apaçık ortada değil mi? «Kemalizme dönün. Atatürkün devrımci vöntemini uygulavın» divecek elbet. Gardrop AtatiirkçülüCtinıi değil. sövlev AtatürkçülÜBÜnü değil. gerçek itatürkcülüğü. devrımci Matiirkçülüğü Halkı gercekten egemen kilmak isteven uvgarlığa vüceltmek için çırpınan, çağdaş bilime. düsünceve, kultüre. sanat açık. bfitün gerilikJerden kopmıış. viırekli atılımların Atatiirkçüliiğünü Bunu hep vazıp söylÜTOruz. Tıllardır Bir de ünlü bir yahancı bilim adamı sövlesin! Bakalım ne olacak? *klın yolu «ektir derler. \ma akla 8nem verenler için Biz «idarei maslahat» ı en kolav vol sayanz nedenseî Dönvanın bütün ilim adamlan gelse bizi kolav kolav alıskantıklarımızdan koparamaz. Sayın Prof. Duverger de buvursun iilkeınize. EÖrsiin. konıışsun, öğütlerini versin. Saçduvuva. bilime önem versek hic bu durnm» düşer mivdik? Bilginlerimİ7. T»zarlarımi7 dıisiimirleriınİ7 avdın!irımi7 sağduvuvu bir türlü eeemen kı3av rcjnef ckibinin iş. başına gelmesin • den bu yana ortaya atılan «Barış içinde yaşama» sözü 24 üncü parti kongresinde: 1 Varşova ve NATO paktlannın kaldınlması. 2 Genel bir silâhsizlanmava ffidilmesi. 3 Nükleer silâhlardan aruıma başlığı altında yeniden formüte edilerek karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Ge niş halk kitlelerini psikolojik yönden etkile • yen bu banşçıl teklifin ^elecekte bizlere ne getireceği üzerinde doğru bir yar^ıva varabil • memiz için konuyu dikkatle incelememiz gerekir. B Sovyetler ve Barış Yazan : Feridun AKKOR S Dünya egemenlİRİ volunda Amenkayla yarış halınde bulunan Sovyetlerin son bes vıl içindpkı tutumu özellıkle Uzak ve Orts Doeu ile Çekoslovakya ve Polon\ada uyguladıklan kuvvet politika«ına bakarak bu teklifin içtenliğine inanmak gercekten eiıçfur Nifekim şimdive kadar Bat!dan gelen bu tarz teklıflere ku'ak asmavan Ruslarm aksine hsrekpt ederek askeri gücünü artıiTr.ı» ol. ması bu görüsümüzü doğrulsmaktadır Guvenliklerinin bir 1ernınatı olarak kabul ertikleri Kızıl Orduvu durmadan Vuvveilenrtirerek varlığını ve dıs ülkeler üzerinde lcuracajh iliskileri bu trıice bağlayan Sovvetler bufün dahi avnı görüs içinde silâhlanmava önem vermektedırier Bu nedenle her vıl savunrna bütç"Ierını »i 6 oranmda artırmak ruretıvle modern vapıda bîr orduvtı avakta tuona>n veğ gören lıdprlprin aralıksız artan Sovvet gücıinun arkasında yatan tehlıkeyi gor meme7İikten gelip. banşı na'il •îağlavacaklan merakla bekl»nmektedır Bu husus kesin olarak bilinmedİEİ icindir ki: şimdıden ıvimserhğe kapılıp. dünya bsrısınm kurulacağına inanmak gercekten çok erkendir. o\vet asken gucünün arttınlması her seyden önce ulk« guvenlığınin bir teminatı sayılmakta ve ızledıkleri dış polıtıkava \ön vermektedır. Yaboncı go7İemcüer dunya ulkeleriyle kurulacak ılışkılerı esaslı surette et. kıleven bu sılâhlanmanın orta\a çıkacak bunalımları onlemede de varaılı olacağı goruşündedirlrr Sovjetler Bırlığmın bu tutumu Bıılesmıs Mılletler prensiplerıne avkın olmakld beraber, bnunvjzdekı 10 yıl ı^ıp gpçejlığmı mun»faji>cip C e* gvatuuJrüaJtatUr" L* nın'ın gSrüçOnis ' uygun dunva komünızmine gıden bu iokt rınınin gelmış geçmış ve gelecek butün Sovvet idarecıleri tarafından benimsenerek devam ettınlmesi re]im hakımından zonm''i gdrulmektedir Nıtekım lkıncı Dunya Savaşından sonra elde edılen ülkeler sıkı sıkıya Moskovaya bağlanarak Varşova Paktında ongoriılen egemenhk alanlan için de elde tutulmak şartiyle NATO uve devletlerine ve Amerikaya Bıejnef doktrinini kabul etirme>e daha doğru?u Batılı guçler vok edîlmeye çahşılmaktadır. memekte ve buna yanastnamaktadırlar. Aradakı dengenın bozılması halınde guvenhgın nasıl ve kımler tarafından saglanacağı sorunu ortava çıkmakla beraber; boyie bır goruşun gehstırılmesı v e «ajlam esasları oturtulma*] halınde dunva banşt konusunda bır konferansın vapılmasını butun ulkeler sabırsi7İıkla beklemektedir Şunu da unutmamak gereklr kl: NATO bovle bır teklıfı ıkl vıl once deki sorunfarı açıklamış olmasına rağmen uzun bır sııre Ruslaıosn cevap alınamamıstır. Hangı taraftan olursa olsun. ulkeler arasındaki iliskileıin olumlu bır sonuca varma'i için kuvvet gosterılennden vaz geçıp sosyal. iktisadi v e kulturel alanda ınsanları bır arava g e . tırıci formülleri bulup, bağımsızlık ılkelerıne savgı gösterılmesi lâzımdır. Bunun dısında vapılacak barı? teklıflorinın bır varar sağlavamayarağını görmekte daha bır «üre beklememız gerektığıni «anmaktayız. ı e jrfcıenlı frfğmy pfip Sovyetlerin yuvarlak lâflarla durva kamuovu uzerın. de etkı j'a.pmaja ve sempatık gorunnıeve cah^maları valnı/ca psıkoloıtk vnnden vararlı olrnaktadır Nıtekım bu tarz hir teklif dunva güvenlığının a l c y . hine de olsa. büvtik halk topluluklari tarafından olumlu karsılanmaktadır. Ancak. mevcut bunalımların v e gerginlıklerin ortadan kalchrılması ıçin kuvvet indirıminde daha aktif tedbirlerm ahnma«ı Sovvetlerln içtenlığıne bağlı olup, bu konuda rlddı hazırlıklann vapılmasını gerektırır Halbuki <on ddnva durumuna baktığımu zaman kuvvet denge«inin bozulmasıyl» gelecektekı tehlıkenın daha da arttığmı ve «orunun mutlaka bir ço7um volu bekledısını gormek. teviz. Gelecek tehlıkenın ne oldugunu ke'îin olarak bilmevenJpr. tarafîarın tam bır }'a7ir!ık içınrfe olduklarını ve 1lk plârda avnı eucte birer orduvu bpçlevıp euvpnlıklerıni «aülamava çali'Tnalannı corerek ıımutlannı vitırmekterlirlpr Bütün bunlara ra*mpn kuvvet indirimı bir haval o!mavır> msanltk snlavı«ı Irınrtp bu nnpmli prob'emın rie ÇT.u|ebjlerpğjne ve cuvcnlığın saglanacasına inanmaktavız v j «*•••*«»••>••«• « • • • • * • « • * • • * • • •• •• •• • Sonne /unca bır süreden beri lâfı edilen dünva barısının simdıve kadar saglanamavısının nedenınf valnızca Sovvetlere yüklemenin haksızlık olacagını da belirtmek ısterız Kendi ee*menlikleri konusunda en ufak bır ferfakSrlık vapmadan nükleer silâhlardan kurulu ordularla eelecegimizi tphdit eden iki bıivukleri svnı dereceHe «uçhı «or mekteviz. Geç de ol«a inssnlı6ın bir teminatı «avdıüımiz bu tiir sÖ7 ve tekl'f'erın 'kı taraftan gelmıs olma«ını büvük hır ivimserlikle karsılamaktavız Bu itibarla Sovvetlerin 2^'üncü Komünist Konere=inde dünya ba. rı?ı içln ileri sürdiikleri teklıf' ıki dev ülke Hra'inHakı gprsınlıSı a7altması bakımmrian az da ol«a, ilen atılmıs hır affım olarak nitelemekte ve b'inrian buvuk bir memnunluk duvmaktavız. U Tiim Teknik Elemanlara Dnyuru Hükümete sunulmak üzere hazırlanacak olan TEKNİK PERSONEL STATÜSÜ üzerinde tartışmak ve goruşlerımızi saptamak ıcm. | dıger teknik meslek orgutlerıyle beraber yapacagımız { toplantıya kat.l1 l 28 4 1971 Çarsamba 17^0 Devlct Guzel Sanatlar Akftclemisi Konferans Salonu Fındıklı Evlem ve aksiyon unva barısının sağlanması Vo. nusunda ileri surülen Sovvet teklifi Batılılarınkinin aynıdır Ancak, Sovyetlerin sözlerivle evlemleri arasında biiyük bir celı«me mevcııt olup bunalım teonsı ıçmde bır bırlesmevı önsormelerı Szlenen bansı sajrlamadan ziyade ınsanları zorla bir savasa doğru itmektpdir Bo\!ece bunalım ve gprçınlıklprden yararlamn Sovvet idarecileri son vıllarda. A Akdeniz'de nnlundnr. duğn deniz kuvvrtlcriyle bn holjede bir zorlama vapmakta ve deıamlı bir kuvret artısına gitmektedir. S 1456'dan beri Arap dıin. vasının bir kurtancısı olarak Orta Dotnva vönelmis ve askeri yönden Mısıra ayak basmıs hnlunmaktadir. O Stratpjik silâhları dcvamlı snrette artırmaktadır O Küba'vı aükeri yönden desteklemektedir. Rusvanın bu ak«ıvonunun han S' amaclara davandığını hepımız hılmekte ve kuvvet artırımın! r*x «ımcnve kadar uvffuladıkları dunva egemenlıâ' =*raten=ıre bağlamaktavız. Bu ıtıbarla kuv. vet polıtıka^ını her sevın u^tun. de tutan Ru=lann bır «ılâh ındırimi vaparak Batıhlarla b:r anlaşmava varacaklarını san. mamaktayız. TEKSEN Teknik Personel Sendika.'ii Istanbul Şubesi Cumhuriyet 3744 D Denge Dengenın daha doğru«u bir barı=ın kurulup, devamlıhğını ı«tıyor«ak Dogu . Batı demevıp. bütun ülkelerın bırbirlerinı desteklemesı ve karsılıklı anla\ıs go=termeM gerekir. Dun. yadakı gerginlık ve bunaîımîar:n ortadan kaldmlması ıçın çeşıtlı denemelerin vapılması ve »ec"Iı tedbirlprın aJınması her sevrfen önce Ru^lann tutumuna bağlıdır Şimdive kadar taraflar ara«ında bu tarz cıddı bır hazırlık vapılmadığı içındır kl hir anla«mava varılamam?, Do»'j . Batı iliskilerinde herhangi bir duzelme olmamıştır . İ Hoftohk Hober Dergisi 1 Ö V N K I 'da bu hafta • Yirmi yıhn PolitikacıAsker münasebetlerinde ilginç birolay... • Diyanet İşleri'nde ne yapılacak? TEŞEKKÜR Esun Gult*n EDIS'ın »meJİvatını başanvla vaparak sıhhate kavuşturan cok kıvmetli Sayın Operator Dr K endi güvenliği yönünden Doğu Batı arasmdaki den^evi bozmak ve \ATO ile birlikte Batının savunma gücunü parçalamak i'teven Sovvetler. sılahların gblgesine sığınarak pol^'k zorlamalarla daha başanlı sonuç!ar elde edeceklerinı umduklftnn. dan yeni bir bans taamiT\ına gçç mevi uygun gönnüş olabilirler Sovvet silâhlanmasının ağırlık noktasmı daha ziyade "=trateî'k alandaki nükleer eiiç tefkil ettieınden Kızıl Ordunun her daii O7e!lık!e deniz kuvveileri bu modern sistem içinde geliştirilerfk kuvvetlendirilmektedir. Son zamanlarda kıfalararası roket vapımında Amerikayı geçen Sovvetler, daha çok balastik füzeler özerinde durarak aradaki mesafev kapadığı halde bilimsel ara<!*!rmalara devam ermektedir tki söper ülkenin elinde bulunan füz«lerin savısı aşagıdaki tabloda gösterilmiştir. Kuvvet indirimi Adnan Kürkçüoğlu'na sasın narkozıtor Dr. Refet Alptekın'e, as:stan Dr Yukw! Ertın'e, vakın a!5kasını eördueümu7 musfik insan. bashemsır* Fıkrhe Kapatan ve hemsire Kıvmet Cavusoau Hanımlara. I«tanbul Hastanesi 2 hancive perK>neline bizzst gelerek veva te'efonla sormak lutfunda bulunan akraba, dost re arkadaslanmıza minnet ve tesek kurlerimizl arzederiz NUMAN EDtS Cumhuriyet 3717 hafta I H 1 M 1 V L okuyunı P.K. 161 Bakanlıklor ANKARA (Cumhurıvet: 3719) Y ıllardan ben «07ü edilen k\ıvvet indirımi grirüçu bir turlu eerçeklesmemıs, ak=ı. ne sılâh reknoloiisinın gehsimine paralel bıivük ordular kurulup, ıs'etîlmi'îtır Şımdi bu konuva cfdnerek kuvvet indirimi 'vteven Ruslar bunun nasıl yap lacaîı uzerinde herhaneı hır açıklamada bulunmamaktadırlar Kuvvet indirımi üzerındeki formul nedır? Ve bu na=ıl gelıstınîecektır? Bu hu«u«ta bıigı VEFAT Şuraf Devlet Reıslerınden merhum Nazif Sürun bey mahdumu, merbum Yusuf Siıruri, merhum Osman Sürurı"nın kardeşı, merhum Lütfullah Sururı. Alı Surun'nın ağabeyı, Gülnz Sürun. Cıgdem Sürun'nın amcası, Şulcran Sürurı. Alev Sürun'nın kaymbiraden SM.T göriismeleri Kadın Doğum Uzmanı Alınacaktır Diyarbakır Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Kadın . Dofum bölümünde bir adet Uzmanlık kadrosu açıktır. tsteklilerin, yabancı dil ve bilîm dallannı belirten fo» toğraflı diiekçelerine ekleyecekleri bivograli ve Bilim yayınlanyla bırlikte 15. Mayıs. 1971 Cumartesi günü mesai dahilinde şahsen veya P.T.T. kanalı lle Dekanhğimıza müracaat etmeleri gereklidir Müracaat edecek adaylar arasında ilm! durumlanna gSre »•çim yapılacaktır Seçim neticesi adaylara aynca bildirilecektir (Basın: 13827 3711) S ovvet Rusya ile Amenka arasında Helsinkide son yapılan SALT görüşmeleri umut verid olmaktan uzaktır. Stratejik silâhlann indirımi lamadı bıı Duverger denesin .. toplumda. Bir de ^^^«^^^^^^^ Dunva egemenliği konusunda «tratejik deniz silâhlannın vaoımma buvuk bir önem veren askeri otoriteler yakın bir gelecekte Amerikalılan geçerek bu alandaki dengeyi bozacaklarını söylemektedirler. Bu plân hedefin» 197473 yıllarında ulaşacakJann) «anan ilgililer Polaris'e benzer ye. ni bir Y sınıfı denizaltı yaptmına başladıklarını açıklamış bulunmaktadırlar. Şu anda hizmete sokulan 9 Y suııfı denizaltıdan baçka 25'min inşa halinde olduğu anlanlmaktadır. Uzay alamnda da buvük çaba harcavan Ruslar vap. tıkları ııvdulann a"=keri amaçla1» srore kullanılma«ının yararlı olacagı kanısuıdadırlar. OKTAY A K B A L AMERİKA RUSYA JW 18 35 Mİ •70 %2 M3 9«4 SS5 %t K7 M8 sa 63 294 424 834 854 904 1054 1054 1054 1054 50 75 100 200 270 300 460 800 1050 1300 konusunda ortava çıkan zorlukların çözümü her şeyden evvel bır saldırının önlenmesi ve savunma gücünün azaltılmasıvla mümkündür. 1968'de NATO tarafından yapılan bövle bir teklıfle taraflann kuvvet indirımi ısteniltnisse de simdiye kadar olumlu bir »onuç alınamamıs. UT. B U gün aynı konu Ruslar tarafından tekrarlanmakta, özel lıkle Amerikanm tamamıyla Avrupadan çekilip. gitmesi ileri «urüimektedir. Kıtanm güvenliği ile ilgili bu tarz bir uzlas. ma ile dengeyi tek taraflı bozmak isteven Ruslar kuvvet inriirimi uvgulamasmda basit bir kontrol sıstemini biie kabul e U TEŞEKKÜR Efim Avse Gunsur'un rahatsız'ığını kı^a zamanda te=hıs ederek yaptığı amelıyatla O n u «ıhhatıne kavuşturan sajın DOÇENT DR. Diyarbakır Tıp Fakültesi Dekanlısından Fakültemistln asağıda gösterilen bölümlerine asistan alınacaktır. tsteklılerın Bılım ve Yabancı Dil dallannı belirten t o toğraflı dılekçeleriyle 10 Mayıs 1971 Pazartesı pünü mesal dahilinde fakültemize müracaat etmeleri gerekmektedir. Bılım va Yabancı djl sınavlan 1223 Mayıs 1971 tarihlennde fakultemlade vapılacaktır. Cerrahı 1 Adet (Tıp Fakültesi mezunu) Anatoml Adet 1 Adet Psıklyatri Patolou 2 Adet Fızık 1 Adet (Fen Fakültesi bttltimü Kimy» 2 Adet (Fen Fakultesrt Kimya Bölümü mezunu veya Mühendıslık Fakültesi Kimva bölüınll meeunu') (Ba«ın: 13786 3712) hakkın rahmetine kavuşmuştur, Cenazesi 28/4'1971 Çarşamba günü öğle namazım muteakup Şışlı Camıınden kaldırılarak Zıncırlıkuyu Asrî Mezarlıgına defnedılecektır. Celâl Sururi Dahilivs Mötehaasısı DOKTOB Telefon . „, „. ... saat 9 30 12^0 arası) J ; İ720) SANATKAR Rektaş: 3464 3736 CEZMİ KAZANCIGİL'e • \« amelıyatına yardım eden Dr. Sotırı Tatarıdls ile Anestezıst • Dr Etı L o j a v a teşekkur erferım METE GCNSÜR lCuıuhuriiet 3729) YENİKÖYDE SATILIK YAU |Mustafa ÖZDİLER .âleli Mesihpasa Caddesl NO. 12 ö Tel: 27 88 40 7.1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle