20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 Nisan 1971 CTTMHURıTET: B öZeÜNEŞ, TUNAGÜR'LE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMALAR YJIPTI AVKARA, (Cumhuriyet Cumhuriyet Senatosu'nun dünkü birlesiminrle. Diyanet !şleri Bajkanhğında görevli Ya9ar Tımagtlr'ün faaliyetleri konusunda Tabil Senstör Mehmet özgüneş'in önergesiyle kurulmus Cumhuriyet Senâtosu Arastırtna Komisyonu raporunun görüaülmesin<> devam pdilmiştir Devlet Bakanı Mehmet özjjüneş, önergesi üzerinde, Tabiî Senatör sıfatıyla söz almı;, belgeler göstererek Tunagürün yurt içınde ve dışında giriştiği zarariı faaliyetleri anlatrruştır. Belgelerin bir kısmını, ulusal güvenliğimizle ilgili olması nedeniyle tüm açıklayamıyan Özgünes, TunaKür aleyhindeki birçok belgenın imha edildiğini. adı gecen hakkında Ankara Savcılığmın Devlet Bakanlığına gönderdiği bir dosyanın kaybolduğunu bildirtniştir. Tabii Senatör. ilgiyle izlenen konusmasından sonra bir soruva verdiği karşüıkta, Bakanlığmm bu «Şebeke» hakkmdaki tuturr.vnu özetie jöyle açıklamiftrr: «Tiir kiye'de din görevlilerinin kiiçük bir aıınlıfı. bu tür bölücü ve zararlı faaliyetierde bulıınmaktadır. Bunlar hakkmdaki koguşturnıa. snnuçlanmak üzeredir ve hepsl de, en kua zamanda kanunun pen çesine teslim edileceklerdir.» Senator Hüsnii Dikeçligil de Tunagur ve ekibinin dlnl siyasete âlet ettiğini söylemiş, görüşmeler yanna kalmıştır. «Direnme gücünü kullanmaya zorla itilmiş bulunuyoruz» Aiftydeki belgeler arasmda tarihi defcrinin maddf değeri de hü.rük belgeler bulunmaktadjr. tfte 185S Paris Anlastnasının Avnsturra tarafından imzalanmış ve MO altındaa 7»pılmrs bir kutada m&trürlenmig niuhası. 'Fotograflar: Selahattln Gıı) DDY işçileri greve gidiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu Demiryolîan tjç> Serdıkalan Federasyonu Genel Ba^kanı Şer»f tin Akova dün Türktf Genel Merkezinde düzenlediği basın topur sında TCDDY'nda greve gidileceğini açıklamıştır. • Aylardır süren (torüşmelere »ebatün iyi niyetlmize rağrnen. b.r Ziraat Mühendisleri uzlasmnya varılmaması lek kelime ile igçilerin meşru haklarına karşı Odası, Toprak liverenln inatla karst koyması de. Reformu konusunda mektir ki, bunun yegâne çaresi anayasal bir hak olan jtreve ba«görüşlerini açıkladı vurmaktır. Basvuruiaeaktır da...» diyen DYFtş Genel Bajkanı ? le devam etmiçtir: «Demirrolu işçisi en tabii hak J lartnı sağlamak amacı II* kanunun bütün yollannı, yine k»non irinde kalarak aramı; ve fakat ni | hayet direnme fİKİinâ kullanmnya zorla itilmijtir. Artık fT*v kaçınılmaz obnustur.» Devlet Arşivlerı Sitesi inşa edılecek 100 milyon tarihî belge Ankaraya naklediliyor Osmanlı Imparatorlagunan çökmesinden sonra Asya, Afrtks \t Avmpada kuralan 21 kadar devleti ilgilendiren bfljflerin de bulundufu Arşiv Genel Madürliifündeld en eslri belge 606 yıllık bir vakflvedir. DEVLET YAZIŞMALAR1 İÇİN TEK TİP KÂGIT, MÜREKKEP VE DOSYALAR KULLANILACAK Osmanlı İmparatorlufunun kuruluşundan Cumhuriyetin ilânına kadar geçen süreyi kapsayan 100 milyon cıvanndaki tanhi belge Ankaraya nakledilecektir. Ankarada, Esenboga dolaylannda yapılması kararlaştırUan Devlet Arşivleri Sitesinin maket ve proje konkuru sonuçlannus. detay plftnlannın yapınuna baslanmıstır. Sıtenın tamamlanmasiyle <B«sbakanhk Arşiv Genel Müdürlâği» nun adı da «Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü» olarak degiştirflecek ve Türkiyedeki arsivlerin tek bir yönetim altında toplanması sajlanacaktır. Yetkililer böylece tarihl belgelerin kişilerin ellerınde kaybolmasının da önleneceginı belirtmişlerdir Tarihl belgelerin sergüenmesi ile ılgili olarak kendisi lîe koda yeni teşekkül eden milletlerin nuştuğumuz Basbakanlık Arsiv siyasi çevrelen tarafından pek Genel Miidürü Mithat Sertoğlu, az tanınmaktadır. Bununia beraArşivin Osmanlı tmparatorluğuber. Lâtin Amerika'da daha fazla nun parçalanması ve cökmesi itamnmakta ve daha fazla tesire le kurulan 20 kadar ülkenin iç sahip bulunmaktadır. Bolivya'da 1952 de kurulan rejim, açık bır ve dıs işlerini de ilgilendiren sekılde Meksika rejiminden iikıymetli belgeleri sakladı^ını ham almıştır ve almaktadır. Birsöylemiştir. Arşivdeki belgeler kaç yıldan beri, Kuba Devriminin arasında en eski tarihi taşıyan prestiji, Güney Amerika'nın halk Binnri Murari devrine aıt bir kıtleleri üzerinde pek büyük; anvaklivedır. 1365 tarihin! taşıcak. daha az onjinâl ve komüyan belge halen arşivin bir bönusme daha vakın olan Küba relümünde serfîüenmekterfir. S«şjhtunttr şarttsra, Meteika reıı '•Rilenen belgeler ara*n<Ja Ataî mınden daha az uygun olduğu türk ve arkadaslannıa idam fergorülüyor. manı ile İzmirin geri alınmasn üzerine 10 Evlülde Sadaretten A. î A R I .\ : tatürke çekilen kutlama telgrafı da bulunmaktadır. Konya'da 5 bin Ciftçi yüruyü* »aptı KONÎA Urün fiyatlarınra arttırılmasını lateyen 5 bine yakın çiftçinin katıldığı «Büyük çiftçi vurüyüîü' dün Konya'da yapılmıçtır. 500 kadar traktörle önceki gün Karaman ilçesinden yüriiytise »eçen üreticiler. dün saat 10'da Konya'ya gelmişler. yürüvüşlerini burada da sürdfirmüşlerdir. ANKARA. (Cumhurivet BUrosu) Dışişleri Bakanı Osman Olcay rfun Sovyetler Birliğinin Ankara Büyukelçisi Gurubyakov'u kabul etmiştir. 45 dakika süren gorüşmeden sonra Büyükelçi Gurubyakov gazetecilerin sorulannı «yorum vok» dıye cevaplandımııstır. Olcay, Sovyet Elçisi ile gorüştü tSTANBUL HABER SERVİSİ foprağında mülkiyet hokkı sınırlonmalı,, (Cumhuriyet Baros "rorım A.NKAKA 28 Nisan'm yıldöniimü içınde serbestçe ınkışaiı nısbetmde. tek parti. siyasi rekabetDegerli arkadaşırrnz çalış,kan ve dürüst insan leri tahrıp etmeden sınırlaKimya Yüksek Mühendisi van basıt bir çerçeve oluyor: Bdylece, parti dışında vasak edilmis olan plüralizm parti içinde doftuyor v« aynı rolü oynayabilivor Daha dikkate sayan olanı da. genç yaşmda kaybetnıcnın derın üzüntüsü içindeyız. Atatürk'ün tek parti sistemıne son vermeyi bir çok defalar deMerhuma Tann'dan rahmet, kederli ailesine sabır ve nemİ3 olması vakıasıdır. Gerçekbaşsaglığı dılerız. ten 1924'de Kâzım Karabekir'ın KARABtK AĞIR SANAYÎ «Terakkıperver Fırka» sı ilk pluAz gehşmiş memleketlerin II ralizm denemesın: teskil ederr bu MtHENDİSLERt zennde büyük bir etki ve nuftl parti 1925 t*. Klirtlerin isyanı' TM olan Yugoslav Modeli'nin dı ndan sonra, sıkıyönetimin ilânı şında, üç siyasi tecriibe böyle ve partiye mensup milletvekille(Heriş: 1009 3741) bir tıp hizmeti gorebilir: Bun rinin Meclisten thraa ile ortalar, Türkiye'de Kemal Atatürk" • M l l f l l l l l l l l l l l I I I • • • • l l l l l l l l l l l l I I I ••••• I I I •••••••• •••••••••ai iin; 1917 Meksika Devrimi ile dan k&lktı. 1930'da, Atatürk. o ztunanki Paris Elçisi dostu Fethi HİNT ondan doğan rejim; nihayet Hint Beye, «Serbest Fırka» yı kurHalen Mecüs komisyonlarında M O D E L t tecrübelerıdir. Ancak, bu üç si durttu; ancak, yenı partinin tnubulunan arşiv kanunu tasarısı. yasî tecriıbeden hiç biri, tama haiefeti, rejim aleyhtarlannın, resml belgelerin düzenlenmesi miyle tatmin edici olmadigı gibi, özellıkle dinci ve mutaasıp çevreve saklanması konusunda bütün Ailemizın sevgilı varhğı halen genel olarak kabul edil lerin buluşma noktası haline gel 28 Nisan Rebiülevvel 3 dünvada uygulanmakta olan bazı miş de değildir. dl ve parti kendl kendint feshetesasları da getirecektir. Buna aı «Kemalist» Model Az tı. 1935te. CHP'nin muvafakatiygöre devlet vazışmalannda stanttelişraış ülkelerin siyasî rejım le, bagımsız bazı şahsiyetler s*dart kâjtıt. standart mürekkep leriyle ilgili bir nazariyenin ku çıldiler. Bır muhalefet varatrr.a ve standart dosvalar kullanıla3.11 Aramızdan ayr.larak s o n s u z l u ğ a g ö c ü n ü n verdıgi ruluşunda, Türkiye'de 1923 ve yolundakı bu çabalarla çok deta V. caktır derın acıyı, gerek telefon ve telgraf, gerekse e v e ge1950 yılları arasmda yapıimı? o istihza edllmiştir. Her şeye rağ *• ı ıoon 5.111 : Arşivdeki çe«itli belgelertn tesmen. bütlin bu gayretler, Atatürk lan tecrübe, büyük bir önemı lerek. veya c e n a z e y e ıştirâk ederek, çiçek göndererek hır edildiği sergi bu ayın sonunreHminın, piUrallzmin yüksek dehaizdir. «Kemahzm», üçtincü paylaşan degerli dost. akraba ve y a k m l a n m ı z a g a z e da kapanaeaktır. Milll belgelerl Dünya'nın, özellikle Ortadoğu terini tanıdığını ve plüralist bir tanıtmak için açılmış olan sergl g tenız s ü t u n l a n n d a teşekkürü bir borç bilinz. . ve Afrika'da birçok milletlerin devlet felsefesı çerçevesı içinde büyük bir itsr! ile izlenmektedir S Eşi, Çocukları ve Torunları • az çok bilinçli olarak ilham al ışledıfini göstermektedır !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••S dıklan bir ömektir. tstanbul Tiyatroıu kurucuU194Sten sonrs, tnönü'nün raktnndan kıymetli ve populer »aC u m h u r i y e t 3735 Türkiye'de Cumhuriyet, sulta bi Celâl Bayar, Demokrat Partıyl natkâr nın itibannı kaybetmiş rejiminı lcurar: ffKAntrnlHh' hir «"cim "v yıkan bir askerî devrimie kurul lan 194« seçimlerinde Demokrat CELÂL StRURÎ'nin du: Daha 1918 de orduya men Parti p»k az milletvekili çıkaravefatı dolayısiyle sevgUi ve biricık kardeşi Ali Sururi ve sup subaylar, «Jön Türk» deni bildi; 1950 seçimlerinde ise galıp yengeleri Alev ve Şükran Sülen harekettn ve llk devrimin geldi. Ne yazık ki, tktidara ?elruri ile Istanbul Tiyatrosu sakadrolarmı teşkil etmişlerdir. dıkten sonra orada kalabılnaek natçılarına âieni taziyetlerimizl Xıhayet, Mustafa Kemal Ata için demagoji yoluna saptı ve sunar, bü\ük acılarınj eönul türk. galip bir kumandan ola diktatörlük kurmaya kalktı. bu den paylasırız. rak gün gelir lktidan ele alır. ise 1960't» bir askerî ihtilâle yol SOZER Kurduğu Anayasa Cumhuriyet açtı. 1 «Istanbul Barosu Büım ödulü Yönetmelifi» hüçidir; nazari plânda, parlamenkumieri gereğince (BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI) kob) Meksika Modeli Kemalist Cumhuriyet 3" 18 ter rejimöen çok Meclis hükünulu bilım araştırması düzenlenmiştir meti rejimine daha yakındır. model, bilhassa iktisadi açıdan 2 Yanşma, katılmak isteyen herkese açktır. Bürün kuvvetler, dört yıl Içm yetersizdir. Kemal Atatürk. Dev3 Yarışmaya gırecek incelemelerin en geç 10 Ağusdoğrudan doğruya genel oyla se letin iktisadi hayata müdahalesitos 1971 günil akşamına kadar daktilo ile dört nüsha yaçılen Büyük Millet Meclisi'nde ne yatkındı. Ancak. Sovyet Ruszılmı; olarak Baro Başkanlığına tevdi edilmesı gereklıya müstesna iktisadî meseleleri toplanmıştır. Meclis de, bir yaAnkara Bel. Lev. emeklı Md. üzerinde az durulduğu bir zaman «Hr. merhum Cemil Bahro'ın oğlu. sama devresi için bir Cumhur da ortaya çıkan Kemaüzm. iktiMerkez Bankası emisyon $e(4 Yarışmaya katılan eserler Yönetmelik gereğinbaşkamnı seçer: O da Meclis ANKARA, la.a.) tmar vs îslerınden merhum Esat Balım'ın ce kurulacak jüri tarafından incelenecek ve oinnciliği üyeleri arasından Basbakaııla sadî problemlere kâfi bir yer akân Bakanı Selâhattin Babüroğve Ernine Özkay'ın kardesı. ^nrmıyordu. Modernleşme. az gekazanan esere (Beşbm TL.) ödül verilecektır. Bakanlan seçer. Ba^bakan ve lu. Danıştay kararlanna uyarek Zehra Yağıî. Hasan Yağız'ın Bakanlar Meclis'e karşı sorum lişmiş ülkeler için ana mesele ol5 Birinciüğl kazanan eser ayrıca ücret ödenmeden daha once çeşitli nedenlerle gödamatları Nerzat ve Nevin Baduğundan. iktisadî meselelerin ludur. Ancak, bu Anayasa nikaIstanbul Barosunda (50001 adet basılır. Eser sahibt. Balım'ın babalan. Muzaffer Barevlerinden alman dört idareriyi lım'ın e$i. Ankara Radvosu sef bının (perdesinin'» arkasında tanzimi esasî mahiyettedir. Plânro bu baskıyı yapmadıkça eserini hastıramaz. eski verlerine atamıştır. lamada «vumuşak» bir sosyalizm, teknisyenlerinden 1950'5'e kadar, fiiliyatta bir tek 6 Bilim Ödülü Yb'netmeliğini inceîemek ve fazla Selâhattin Babüroğlu taratmdan tanm reformu hakkmda tarifler jıarti rejimi hüküm sürmüştür. biljj almak istivenler îstanbul Barosu Başkanlıgina başAZİZ BALIM yeniden Istanbul tl İmar MüdürKemaliznKîe aşağı yukarı mevvurabilirler. luğüne getirilen Beşir Düvenlı. BÇ 27 4.1971 günü Hakkın rahmfBununia beraber, rejimin ide cut değildir. tine ka\usmustur. 28.4.1971 ofcmıs olduğu tazminat davalannı da olojisi, hiç bir zaman fasist vele namazından sonra Hacıbav1 Sosyalizan Karakter kazanmış olduğundan. tmar ve İs ya totaliter bir temayüî tasımaram camiinden ebedi istirahat(Basın: 14124) 3727 kân Bakanhğı kendisine bin lira mı«; 1789 Fransız Devriminin Bu bakımdan. Meksika modelı gâhına kaldirılscaktır Meksika'mn. manevi, 107 bin lira ise maddi taz prensiplerini ileriye sürmekts daha da ilginçtir AfLF.Sİ rrfinat ödeyecektir. geri kalmamış ve demokrasive halen yürürlükte olan 1917 tariiiÖnceki tanhlerde görevlerındrn bağlılı*ım resmen daima ilân li sosyalizan Anayasası. toprak 19793742 ahndıktan sonra. Danıştay'ın «teetmistır. Siyasi propaganda da üstü ve toprak altı zenginlikler hiri icra» kararına rağmen epki bu anlamda cereyan ediyor ve üzerinde mıllefin haklannı ilan görevlerine iade edilmiyen, fller muayyen bir halk terbiyesini etmek, bir kollektif mülkıyet tıpıni tarif etmek. Devletin iktisaBankası Genel Müdür yardımcısı sağlıyordu. Diğer yandan tek di hayata geniş ölçüde müdahaMustafa Mesheboğlu. Ankara Beparti olarak C.H.P. de. bir falesini kabul etmek, ;":tisadî ve lediyesi tmar Müdürlerinden Cesist tek partiye hiç bir bakımKnstıtümüzün çeşitH bölümlerine AStSTAN alınacaktır. Merhum Ahmet Asım bey sosyai hakları birer birer saymak vat Terzioğlu ve Mesken Gcnel dan benzemiyordu: Bu parti, ge ve Naciye Leman hanımın Bölümler Alınacak Asistan saviM Müdürlütü Muhssebe Dairesi Ba? rek ideolojisi ve gerek bünyesi suretivle • tamamiyle tatbik ediloğullan, Melâhat Kuralmen'kan Yardımcısı Olcay Bir"de. İmar ıtıbariyle daha çok Fransa'daki /memiş de olsa az gelîşmiş ülin kardeşi, 1 kelerin temavüllerine pek güzel • Edebtyat ve Iskân Bakanı Selâhattin Baradikal sosyalist partiye yaklaAnayasa Mahkemesi Üyesi Sosyai Bılgriler 2 büroğlu tarafından yeniden eski şıyordu. (Cumhuriyet Halk Par cevap vermektedir. Tanm reformu. Devlette isoi sendikalannm 'Matematık 1 eörevlerine iade edilmislerdır tisınin din aleyhtarlığı bu ben Mehmet Celâleddin Fen ve Tabıat Bılgıien 1 Fızık zerliği daha da kuvvetle ifade rolü, aynı mânâdadır. 1 Kımys KURALMEN etmekte olup. dinin, raevcut 2 Hakîm Parti Meksika sı 1 Bıvoloii sosval sistemın en başta geıeıı yasi rejimi 1934'ten sonra bas27 Nisan 1971 salı günü göResimî$ 1 Maden dayanağı olduftu bır memlekette kan Cardenas'm Devrime verdı revı başında vefat etmiştir. 1 Mukavva derin bir manası vardır). Parti *i veni yönden beri, halihazır şek Cenazesi 29 Nisan 1971 per2 Müzik ıçi demokrasl ise pek gelişmiş liyle, az gelişmiş ülkelerin mese Yedıkule Imrahor Mahallesinsembe günü Ankara Maltepe Beden Egitiml 2 gözükmektedir. Resmen, partılelertne pek uygundur. Şöyle kı de sular. 5 günden beri akmaCamiinde kılınacak öğle na2 Egitim nin bütün idare edenleri, her bu rejimde. başkanlık sistemı maktadır. Sular tdaresi ekipleri, ı mazından sonra törenle topkademede, seçılmiş kimselerdi; tek partiyie değil, bir hâkim par 1 Ingılizce suyun akmama nedenini araştırrağa verilecektir. tatbikatta ise seçim plüralist re tiyle (Dei'rimci Kunıcu Parti 1 = mışsa da, olumlu sonuç alamaFransızca A İ L P S İ Almanra ' 1 umlerdeki partilerden daha 'ga Parti Rpvolutionnaire İnstitutimıştır. dümlü> olarak görülmektedir. onnel) mezcedilmektedir; diger Ekipler. tıkanıkhfın bugün I) tstekiiler!n Egitim En«t:tüsü Ynn<*»me'i5inin 3« madSu husus da takdire şayan partilerin pek az tesir ve nufu (Cumburıyet: 3745') giderileceğini bildirmişlerdir. desınde »azılı sartlan haiî olmalan lâzımdır. dır ki, birtaiıım nafız şahsiyet zu vardır. Devletin bâkim parti21 Asistanhk tmtihanlan 2S mans 1971 sah glinü okulda lenn çevresinde pek çok hizip ye destek olması. onun üstünlü vapılacakrır ler teşekkül edebümis ve bun günü muhalefeti boğmaksızın 3) Muracaatlann ^5 msvıs 1971 «ali eiinü saat 17.00 ve lar faşist metodlara göre «Tas sağlamaktadır. Nisbeten demok kadar tstanbtıl Eğitim Knsti'iisıi Miiriiirlügiıne vapılması five» edılmış de değillerdir. Me ratık bir siyasî hayat böylece 4) Pustadaki eecikmedpn okııl ıdarpsı sorumlu degıldır seiâ. îsmet înönü ile Celâl Ba mümkün olmakta. Cağaloglunda, »ıcak sulu. telefoniu. kaloriferli. resmi daıre NOT tmtihanlarla tlsıli »rrıntılı özel sartlar flgili Bövar arasındaki rekabet C.H.P. MeksiVıa nıodelinin tesiri, buve ticarethanelere eîverijli blna, kat kat veya tamamen kiralüm Seniklerınden ögreni'pb'iır. İCînde ve Atatürk havatta iken gün »Kemalist» modelden daha lıktır. Müracaat: ?6 75 04 27 30 73. ( doğdu. Bu son özellik hayli ö az genistir: Çünkü, Meksika renemlidir. Hiziplerin, tek parti jftrJ, Afrika, Ortadoğu ve Asya (Bas;n : 13 CCumhurıjet 3716) Mehmet Onur Eroğlu'nn (Baftarah 1 inei «avtada) Lıberal demokratık rejımler, Ingılız veya Amerıkan: JtomUnıst rejimler, Sovyet Rusya; fasist rejimler ise ttalyan ve Alman siyasî rejim modelleri üzerine kurulmuşlardır. Az gelışmiç ülkelerin sıyasî rejimleri bahıs konusu oldultta karşılaîilan gUçliik, ortada, oemen genel olarak kabul edllmiş böyle bir temel siyasî rejim modelının bulunmamasıdır. Az gelişmiş ülkelerin anılıyor 28 Nisan olaylantun 11. yıldönumü. bugün çeşitli gençlik ve devrünci örgütlerin düzenlediklerı törenlerle anılacaktır. Ancak, üniversite kapalı olduğundan, resml tören yapılamıyacaktır. Ote yandan. 28 Nisan olaylarında olen lise bğrencisı Nedim Ozpolat'ı anmak üzere tstanbul Erkek Lisesi izci grubu, beraberlerinde öğrermenlen olduğu halde. Çemberlitaş'ta can verdigı yere giderek çelenk "koyacaittır. " * • TEŞEKKUR Parlamenlerlere 20 biner lira avans tekltfi kanunlastı ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Miletvekili ve Senatörlere T.B. M.M. bütçesinden bir defaya mahsus olmak üzere 30 biner liralık avans verilmesı konusundaki Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senâtosu İdare Âmirlerinin hazırladığı kanun teklifi dün de C. Senatosunda kabu) edilerek kesinleşmiştir. Oylamaya. 138 Senatör katılmıs ve teklif 5 red oyuna karşı 132 kabul oyu ile onaylanmıştır. Bir üye de çeirtmser kalmıştır. Osman Ferruh Kazmirci'nin Alenî taziyet Istanbul Barosu Başkanlığından VEFAT Imar ve iskân Bakanı Danıştay kararına uyarak dört idareciyi eski görevlerine iade etti DPT'de bazı müdürler görevinden alındı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Plânlama Teşkilâtımn Teşvik ve Uygulama Dairesi Baş kanı Muammer Dolmacı ile bazı müdürler görevlerinden ahnmıştır Bu arada baska görevlere atananlar arasında Genel Sekreter Yarduncısı Hikmet Büyükliroanlı, Personel Müdürü Sami Duru da bulunmaktadır. DPTda önümüzdeki günlerde başka değisikliklerin de yapüaca ğı öğreniltniştir. Emniyet Genel Müdürü, Merkez Valiliğine atandı ANKARA, (aa.) Emniyet Genel Müdürü Omer Naci Bozkurt, Merkez Valiliğine atanmıştır. Ömer Nacı Bozkurt'un Merkez Valiliğine atandıgma dair kararname dün İçişleri Bakanlığına gelmiştir. Emniyet Genel Müdürü Bozkurt, bugün bir ve. da mesajı yayınlayarak görevinden ayrılacaktır. Ztraat Mühendisleri Odası. t kumetın toprak relormu kor sunda görüçlerını ıstemesı üze ne bir teknik forum düzenlem tir. Bu bafta içinde hükümı bir muhtıra iıe sunulacak bu f riişlen Oda Başkanı Cemil K lelı. dün düzenledigı bır baa toplantısı ile açıklamıştır Toprak reformunun uyguls rrasına ılişkın olarak saptan ana H'<pler ozet.e ^övıedır: 0 ( Ikcmızdp tarımsal topra lara ancak üretimde kullan mak ve işİPtilmeU amaçları i «ahip olunabilinmelidir 0 Tasalards vapılacah deı şikliklcrle ve alınacak vasas tedbirlerle tarrm topraklarını mfilkiyet hakkı sınırlanmalıdr % Mülkiyet dağılısı sosy adalet ilkelerine uygun bir s kilde vpniden düzenlenmell ' rasyonrl aile işletmeleri kurt malıdır. A Keformun uvgulannıasıiK lesbit rdilen asgari ekonom unitelerin altındaki satış. deı \t mira.s volınla edinmeler \ saklanarak işletmenin bütünl ğü korunmalidır. .. # tşletmelerin rasvonpfliği Kaglamak amacıvla cerekli to lula.ştırma soruııları çözümlr meli, gerekli kayıtlamalar i]e y niden parçalanmalar önlcnme dir. # Kanunda belirtilecek isti nai dunımlarda kiracılık ve o takçılıga cevaz verilmelidir (H; tahk • lbtlyarlık Askerlikı. # Toprak reformu tarımın s nayileşmesine. kalkınmamıza kı kıda bulunacak şekilde plânlaı malıdır. Uygulama ile ilgili yön*.eml( ise özetie şöyle sıralanmıştır: # Toprak reformunuD büny sel ilkclerini kapsayan faaliyp ler bütün yurt sathında vaygı olarak ııygulanmalı. ancak: Bö gesel ihtiyaçlar da (özününci bulundurularak bazı böljelcı öncelik verilmelidir. # Reform bölgesel plârüam ilkelerine uvrun olarak yüriitü melidir. 4 Kamulaştırılacak ve dağıt lacak araziler yalnız devleti mtilkiyetinde olanlardan seçilmt meli. belirli alanın üzerindet şahıs tasarrufunda bulunan an ziler ve bağ babçe çibi tesi? ler de reformun kapsamına alıı: malıdır. 0 Kamulaştırmada arazinlı eerçek deferi olarak hasıla de ğeri kabul edilmeli kamulastıt ma bedelleri derletin yaptığı ya tırımlardan önceki deeer üzerin den besaplanmalıdir. 0 Tarımsal kredilerin dağı tıro ve kontrolö tek elden re lonn ilkr ve hedeflerine u>guı bir şekilde serçeklestirilmelidir 0 lygulamada kooperatiflerı girmek \e feooperatifleşmek zo runlu olmalıdır. ficı Kaybımız 1 sınıf ernekli Emniyet Amiri merhum MAHMUT ÖZSAVAŞ Istanbul Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden VEFftT Hakkın rahmetine kavusmuş tur Cenazesi 28 Nisan 1971 Çarşamba günü Hacı Bajram camiinden öğle namazını müteakrp ebedı Lstirahatgâhına tevdı edilecekbr. AJLESÎ H»s: 19813743 İmrahor'da sular 5 gündiir akmıyor Deniz Kuvvetleri Komutanhğı Seyir ve Hidrografi Daire Baskanhgınılan oıldinimışttr. DENtZCtLERE VE HAVACILARA 42 SAVILI BtLUİKt 29 Nisan 1971 tarihinö» 09 00 lle 17 00 saatlen arasında aşağıdakı noktalann birleştjgı saha içinde seyretme demırleme, avlanma ve bu sahanm 12.'iOO metreye kadar olan vükseklığı can ve mai emnıyefı bakıtnından tehiikelidlr. EGE DENlZt ÇAN/tKKAtB BOOAZI GÎRtSİ 45 SAHAS1 l nci nokta: E 4848 No. lu Kumkale fenerinden 286 dereee re 1 mit mesafede Bhileml 40 dereee 01 dakika K\x?ev Boylamı 26 dereee 11 dakika Oogu 1 nci nokta: Enlemı 40 derece 01 daKlfca Kuzey Boylann 28 dereoe 01 dakıks Dogn i ncO nofcta: Enlerru 39 derec» 58 dakıka Kuzey Boylamı 26 dereee 01 dafciks Dogu 4 netl nokta: Enlemı 39 derece 58 dalciks Kuzey Boylamı 26 derece U datrika Ooğu OENtZCtLERE TE RAVAC11ARA ÖNE5ILE (Ba«n KÎRALIK BİNA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle