19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 Nlsan 1971: : CUMHTJRİTET: :SATFA ÜÇ DIŞ HAB E RLER Sapir: "Baıışa daha yakın olduğumuzu sanıyoıum, Israil yerfi tank imal ediyor l\VT7/ı|: Kremlin uzayda insanlı deneoıelere devam edecek MOSKOVA, (THA . a.a.) Kremlin'ın, «Soynz10» kozmonotlarına gönderdıği tebrıkle «Salyut» uzay ıstasyonu ıle «incanh denemelerin» devam ede. ceğini bellrUığı ve «Soynz1«» uçuşunun bu konuda uzun sürecek bir projenin başlangıcı olduğunu söylediği açıklanmaktadır. Kremlınlı yöneticiler. «Soyuz. 10» kozmonotlarına gönderdıkleri tebrik mesajında «tçuşunuz sırasında Salynt Uzar Araştırma Istasyonn ile yaptigınız tek. nik ve bilimsel denemeler ve a. rastırmalar başlangıcı teşkil et. mektedir» demektedirler. Bolivya'da yeni bir darbe teşebbüsü önlendi L* PAZ (a.a.) Bolivja İçişleri Bakaniığı, Ba^kent La Paz'ıia bir ay içinde ikind hükümet darbesi teşebbusünün meydana çıkarıldığını açıklamıştır. Bakanlığın açıklamasında. Juan Jose Torres rejımini devirmeyl amaçlayan komplonun, aşırı sağcı «Ulusal İhtilâl Hareketi» (LJ.H.) tarafından haarlandığı ve Boli\ya Sosyalist Falanjı tarafuıdan desteklendiği kaydedilmektedir. Darbe ile ılgili olarak «U J.H.» Başkanı Julio Castro ıle tomligi açıklanmıyan biri subay iki kışi turuklanmıştır. Sosyalist Falanj lıderl Mario Gutierrez ile yüzbaşı Roberto livyanın eski Cumhurbaskanı ohakkında da tevkif müzekkeresı lan ve Madrid Elçiliğine tâyin kesilmiştir. îyı haber alan kay' edildikten sonra 14 Nisanda genaklar, 27 Nisanda gerçekleştin çağırılmış bulunan Alfredo rılmesi düşünülen darbeye bır Ovando Candıa"ya yeni bır çagrı çok subayın adının karıştığını ı yapılarak ülkesine dönerek safade etmişlerdir. Öte yandan, Bo vunmasını vapması istennıiştir. Seylan'da olanlar.. eylan'daki olaylar, «Sol» kavramına giren siyasal ve eylemci grnpların her laman aynı çizgide •lamıyaeağına diğer bir örnektir. Biz bn örnekleri, ulnslararadi çapta çok gördük. Tito Stalin çatışması ve Krnşçef Mao anlaşmaılığı, solun siyasal ide. olojî haline döniiştüğü çafclarda başlayan aynüklann sadece kiiçiik birer bölümüdür... Ancak «osyalizm, felsefî tarlısmalardan cıkıp devletlerin yönetildiği sisttm haline geldikten sonra, me«ele daha da karmaşık hal al. mıştır. Ideolojik yorum farklarına, devlet çıkariarı da karısraıs ve mcselâ, Mao'nun Çin'i, Doğu Pakistan'ın savaşına karsı çıkmıslır. Aynı şekilde, Ynnao solnnun mücadelesinde de, Stalin Rasyası işe seyirci kalmıstı. Seylan olayları da bunlara benzer bir gelişme gösteriyor. Fakat aynı zamanda, solnn iç rapısal anlaşmazlıklannın ne ölçöde zararlara yol açabilecejtini de örnekliyor. Nasıl Endonezya Komünist Partisi Çin . Sovyet ideolojik anlaMnazhğın. <ian istifade edilerek tasfiye olunda ve yarım milyon insan katledildi ise. Seylan'da da hir jrrup solnn hesapsızlıgı yüzün. rfrn hinlcrce vatansever genç öldürülmüştür. Seylan'da Bayan Sirima\o Randranaike tarafından kurulan hükümet, bir sol idaredir. Kabinedeki plânlama bakanı Moskova eğilimli Srvlan Komünist Partisi üvtsidir. Malive Bakanı. Troçkisttir. Hükümet yeryüzündeki bütün bağımsızlık savaslarını desteklemektr, ekonomiyi millileştirmek için rlinden geldigi ı t imkânların yettigi kadar çalışmaktadır. Gerri yabancı bankalar \t «,'av plantasyonlan millilestirilmemistir ama, yabancı petrol şırketlerine el koynlmuştur. Bandranaike hükümetinin lamana ihtiyacı vardır. Mayıs 1970 neçimlerine, devletin ve iktisadi karnlnşlann «halk komiteleri» tarafından idare edileceği vaadi ile jrinnistir. Bandranaike hiikümeti, bankaların millilestirilme«ine de seçim bildirisinde yer \ermistir. Seylan'da, bütün bn vaadlerin çok acele yerine getirilmesini is. teyen graplar ise, Bandranaike'jf mühlet verraemektedirler. Işte bu grnplar, 5 Nisan günü, Srylan'da iktidarı doğrudan rle geçirmek için silâhlı harekâtı başlattı. Sözünü ettifimiz grnplar. çekirdeğüıi öğrencilerin mevdana setirdiği, Moskova'yı revizyoni<t olarak gören, Çin'i bir dcrece yakın bnlan \e Guevera metodnnu benimseyen solcu toplaluklardı. Sajıları 10 bini askındı. Bonlar 1964 yılında örgütlen. mişler ve 19*0'de Bandranaike'nin îktidara gelişine kadar, «Halk Cephesi» adı \erilen şimdiki koalisyonu desteklemişlerdi. Ancak, Bandranaike hnknmeti iktidarda «istikrar ve sü. kun»a afırlık vermeye başlajınca isyan ettiler. Taymladıklan bildiriye göre, isyanlarının asıl sebebi «istikrar ve sükun»nn arkasmda emperyalizmin bir oynnunon bu. lunmasıydı: «Emperyalizm, Seylan'ı kendi kampında tutmak için tedbirler almaktadır.» 5 Nisanda başlayan isyan kısa ramanda bir iç savaşa döndü. Köylerde ve şehir dışı tüm bölgelerde de örgütlerini yaydıkları için nzun zaman direnebildiler. Ve bütün göreii tanıklan, «ılnk gibi kan aktığını bildirdiler. Şimdi, bn a\aklanma sona ermiştir. Sevlan hükümet ku\\etleri, gerek Moskova'dan, «e. rek Amerika'dan, gerekse Hindistan ve Yugoslavva gibi değisik kamplara mensııp \e kampsız ülkelerden gelen askeri yar. dımlarla takviye edilmiştir. Bu olaydan kimler ders alma. lıdır bilemeyiz? Gençler de solcnydn. Bandranaike hükümeti de solcu. Seylan'daki bozukluklara iki taraf da aynı yandan efilmektevdi. Fakat, artık gençlerin (,'oğu rbediyen ve hareketleri de bir söre için yok edilmiştir. Kârlı çıkan Seylan detıldır her halde. S NEW TORK, (a.aj «Xewsweek» dergısının bıldırdığine göre, Israü'in şimdikl durumda elinde yediyuz tank vardır ve çöl savaşı için düşünul. rnüş orta boy bir modelin yer li imaline geçmek üzeredir. «Newsweek», yeni model tanka «ycrli malı anlamına gelen «Tsabar» adının verildiğini, 4 U ton ağırlığındaki tankların yine lsraıl yapısı 105 milimetrelık toplarla donatılacağını bildir mektedir. Tanklaruı gelecek yıl ıçinde ordunun hizmetine verileceği tahmin edilmektedir. Newsweek, halen Israil'in îngıiiz yapısı 200, Amerikan yapı sı 200 ve son savaşta Mısırhlardan ele geçirdjği Sovyet yapısı 300 tanka sahip bulunduğunu belırtmiştir. Sapirin dcmeci Öıe yandaıı, tsrail kabınesinin «Güvercinlerinden» yani banş taraftarlanndan biri olarak kabul edilen Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanı Pinbas Sapir verdıgi bir demeçte, «Banşa, clört yıl öncesine oranla, daha yakın olduğumuzu sanıyorum» demıştır. Sapır demecine şöyle devam etmiştir: «Görüş ayrılıklan ne olursa olsun, güvenlik, siyaset, iktisat ve toplumsal olaylar açısından gelecekten emin olabilirsinizj» Bakan bununla bırlikte, Israil ekonomisinin 2 önemli mesele ıle karşı karşıya bulunduğunu kaydetmiş ve bunlan şöyie sıralamıştır: 0 ödeme dengesi 1 milyar 120 milyoo dolar açıktır ve bu açığın 800 milyon dolarlık kısmı. askeri malzeme hartamaları yüzünden meydana gelmistir. • Halen 2 rrulyar 680 milyon dolar olan dış borç o yıla kadar ıki katına çıkacaktır. Bakan bu arada, tsraıl yurttaşlarının halen dünyanın en borçlu kışileri olduğunu da sözlerine eklemıştır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CENTO Bakanlar Konseyi 30 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında Ankarada toplanacaktır. Toplantıya katılmak üzere ABD Dışişleri Bakanı Rogers, İngiltere Dışişleri Bakanı Home ve İran Dışişleri Bakanı Zahidi 29 Nisan Perşembe günü Ankaraya gelecek lerdir. Pakistanı Konseyde Ankara Büyükelçisi İftikar Ali temsıl edecektir. Öğrenildiğine göre toplantı Genel Sekreter Büyukelçi Turgut Menemencioflunun bir sunuş ko nuşmasıyla açılacaktır. Daha son ra Bakanlar sıra ile söz alarak son Uluslararası ilişkiler konusunda hükümetlerinin görüşlerini bildireceklerdir. Toplantı sırasın da, özellikle Ortadoğu sorunu, üye devletlerin Kıt'a Çin'i ile olan ilişkileri ve kurulu.şun gele ceği bakkmdaki görüşler üzerınde durulacağı sanılınaktadır. Aynca toplantı sonunda görev süresi tamamlanmış olan Genel Sekreter Turgut Menemencioğlunun yerine yeni bir Genel Sekreter seçilecektir. İki gün sürecek CENTO Bakan lar Konseyinden sonra ABD Dışişleri Bakanı Rogers, Lubnan, Urdün, Suudî Arabistan, Birleşik Arap Cumhurıyeti ve İsraile ziyaretlerde bulunacaktır. ABD.li uzmanlann fikri CZAY MERKEZİ Salyut Istasyonu ıle uzayda kenetlen. mış olan «Soyuz10» uzay ara. cındaki kozmonotların, Salyut istasyonuna geçmemiş olmalan, Amerikalı uzay uzmanlarını hayrete düşürmüştür. Uzman. lar, bunun bir teknik ârızadan ileri geldiği fikrini ortaya atmışlardır. Aynı çevreler, Salyut'un simdi daha yüksek bir yörüngeye oturtulaeağını ve bunun ya yerden verilecek bir emir ile ya da, İçinde insan bu. lunan başka bir Soyuz'un Sal. yut'la kenetlenmesinden sonra yapılacağını ifade etmektedirler. «Salyut» hâlen dünya çevresinde, yerden yüksekliği 196 213 kilometreler arasında değisen bir yörüngede oturmakta ve dünya çevresindeki 123'üncü dönüşünü tamamlamıs bu. lunmaktadır. Londra görüşmeleri LONDRA A B D . ve İngiltere Dışişleri Bakanlan dun basta A.B.D.'nin Stiveyş Kanalının açılmasını sağlıyacak geçici bir Arapİsrail anlaşması yönündeki çabaları olmak üzere çeşitli <tünya sorunlannı incelemişlerdır. Dışişleri Bakanı William RoEers, İngiliz meslekdaşı Alec Douglas Home ile aynca Doğu Pakistan olaylannı ve Komünist Çm'ın dış politikasındaki degışikliği görüşmüştür. Peron'un Arjantin'e dönmesine çalışılıyor BLE.NOS AtRES (aa.) Eskl Başkan Juan Peron'un Arjantine yeniden dönmesi konusunda temaslar yapnıak üzere Madridden Buenos Aires'e hareket eden Peron'un kişisel temsilcisi Jorge Daniel Paladino ve 3 sendika temsilcisi, hareketlerinden önce verdiklerl demeçte, «Peron'un Arjantine dönmesi isi iri yoldadır» demişlerdır. Paladinobu bu arada, Perorv'un Arjantine dönmesinin, bugün ülkenin içinde bulunduğu buhranın sona ermesi bakımından da faydalı olacağını sözlerine eklemiş, «Peron blmadan Arjantinde blç bir şey halledilemez» demiştir. X X X X X X X X »•••••• ••••••< YAPI ve KREDİ BANKASI Kültür ve Sanat Hizmetleri Serisinden 7 8 ı Sergi MODERN JAPON ESTAMPLAM YAPI ve KREDİ BANKASI Sanat Galerisi Gaiatasaray 14 Nisan 8 Mayıs 1971 Pazardan başka her gün 919 arası açıktır. Moran: 804 3731 Millî Piyango | 30 NİSAN'da çekiliyor ' İran ile Liibnan arasındaki ilişkiler yine başlayacak Zamane gençligi ve şiddet (İngiliz kankatürü) BbVRLT. <THA) Tahran' dan Beyrut a donen bir Lubnan delegasyonu uyeleri, ıki ülke arasındaki ıüşkılerin çok yakın bir gelecekte yeniden başlayacağını soylemişlerdir. tran, eski İran Guvenlık Kuvvetleri Şefi General Eymur Bahtiyari'nin ıade ediknesini Lübnan ın reddetmesı nedeni ile ıki yıl önce Lubnan ile ilışküerinı kesmişti. PARtS, (a.».) Yunan Sınai Lubnan Dışıslen Bakanlığı Siyasi İşler Dırektorü Muhammed Kalkmma Bankası Mudürü Pav. Sabri. Beyrut'a donüşunde ver los Totomis, Fransız sanayıcileri ıle görüşmelerde bulunmak dıgi demeçte. «İki ülke arasında üzere önceki gün Paris'e gel>eniden üişkileriıı başlayacağı mi.tır. Totomis. Fransızlarla yakonusunda çok iyimseriz. Iranlıpacağı görüşmelerde. bir yar.. larla yaptığımi7, temaslar sonudan Yunanistan'ın sınai yatıtunda iki ülkenin de atmosferinrımlar açısından yaıattığı imde bazı buhıtlar varsa uluslarıkânlar, diğer yandan da Fran. m u arasındaki kuvvetli bağlar •=i7İarla Yunanhlar arasında debunlan uzaklaştıracaktır» demişm:r çelik, dökümcüluk ve o . tır. tomotiv sanayii dallannda İşbirliği imkânları üzerinrie duracaktır. Totomis'e göre. Yunanistan. artık «ınai üretimin hızla. racağı noktaya ulasmıs^ır ve Fransa'nm sağlayacağı malî ve s;naî imkânlar Yunanistan'ın sartlarına en uyjun olanlandır. Totomis avrıca. Yunanh tekni?. MANtLA, (a.a.) «Wanda ypr.Ierin Fransız tekniği ile yeKasırgası» Fıhpinlerın şeker kati^mi? oîduklannı cîa sözlerine mışı, pirınç ve Hındistan cevızi eklemiştir. yetiştirilen bblgelennı altüst et. tikten sonra Güney Çın denızlne yönelmıştir. Filipinlerde 25 kışinın öidüğü resmen tesbıt eSİLVA TOPGUL ( dllmıştir. Gaynresmî haberlere ıle göre ise ölü sayısı 38'dır. BinERC.tN ALtS lerce kişı evsız kalmıştır. MeNışanlandılar. teoroloji Bürosu, mevsimsiz ka25 4 197 1 ^' sırganın orta Filipinlerde, PaTak.«im Belediye lawan'ın 360 km. kuzeybatısınGazinosu riaki alanı etkısi altırta aldığım ve saatte 75 km. hızla Saygon'un 625 mil doğu kuzeydoğuCumhuriyet 3738 suna doğru ilerlemekte olduğunu biidirmiştir. Filipinler Ulusal Kızılhaçının orta Filipınlerdeki görevlilerden aldığı haberlere gore. 25 ölu, 36 kayıp oldu ğu bildirılmiştir. Fransa ile Atina arasında sınaî alanda yakınlaştna başladı Rusya, K. Vieinam'a Sam3 füzeleri gönderiyor • Vietkong, 3 ABD üssüne roketle saldırdı LONDRA, (THA) Geneydoğu Andlaşması Örgütü (SEATO) kaynaklannın açıkladıldarına göre, Rusya Kuzey Vietnam'a yerden havaya SamS fuzelerı göndeımektedir. Mısır'dan sonra, Kuzey Vietnam, modern uçaksavar silâhlarını alan ikinci ülke olmaktadır. Kaynaklar, Sam3 füzeleri ile bırlikte Rus danışmanlarınm da füzelerin yerlestirilmesine yardım etmek ve bunlan kulîanacak mürettebatı yetiştirmek için Kuzey Vietnam'a gıttıklerini belırtmişlerdir. Bir biletle şansınıza yardımcı olunuz. 30 NlSAN'da Arapgirlı Erzenzadelrrden merhura Sabri Efendi ve merhume Muniıe Hanım kızı, merhum Alı Sağman'ın esı, merhum Nurettın Erzen'ın kızkardeşi. Prof. Afif Erzen'in ablası, Kemal ve Gonul Sağman'ın annesi, Muazzez Sağ manın kayınvaiıdesi, Özgen. Ali, Aygen ve Ayje'nin babaannesı. Turkân, Turgut, GuJ ten, Tuğrul Erzen'in ve Cavidan Kutluğ'un halaları. Fikriye Erzen'in gorumcesi VEFAT Yine 1 milyon, Yine yüzbinler, Yine onbinier, Bilet alanların olacaktır. Toplam ikramiye : NACİYE SAĞ»L%N Kasırga, Filipinler'de 25 kişinin ölümüne yol açtı ABD, fuze gucunu artırmayı düşünüyor 27 Nisan 1971 Sah günü Halckın rahmetine kavuşmuştur. Cetıazesi 28 Nisan 1971 Çarsamba gunü bğle namazını muteakıp İstanbul Beyazıt camiinden kaldırılarak Merkezefendi aUe kabristanına defnedilecektir. Tanrı rahmet eyleye. AİLESt 8 milyon 564 bin lira, Büyük ikramiye: i milyon lira. J CAPE TO\V\ (T.H.A.) Kalb naklı amelıyatı öncüsü Doktor Christian Barnard, Groote Schuur hastahanesindeki doktorların kendisine boykot yaptıklarını ve kalb naklinin tıbbi bir tedavi şekli olduğu konusunda kendisiyle ayni fikirde olmadıklarını açıklamıştır. Barnard'a kalp nakli boykotu yapıldı uo\em m Her nevı WASHI.\GTON, (a.a.) Amerıkan Savunma Bakanlığ.na yakın kajnakların bildirdiğine göre, gelecek yıl içinde AmeriWASHtNGTO\", (a.a.) Bır kan avcı bombardıman uçaklarının Güneydoğu Asyadaki faleşık Amenka Savunma Bakanı aliyetleri yüzde 25 oranında aMelvm Laird. Sovyetler Birligızaltılacaktır. nın, AntiBalistik fuze sisteminı büyük hızla takviye ettiğini Haberi veren kaynakların beaçıkladıktan sonra, Amerika'lirttiğine göre, j'eni azaltmadan nm Minetuman fuze kuvvetinm sonra 1 Temmuzdan itıbaren takviyesi için kongreden ek tahGüney Vietnam, Laos ve Kamsisat istiyebılecegini söylemişboç'da Amerıkan avcı bombartır. dıman uçaklarının aylık ortalaLaird, dün düzenlediği basın ma akın sayısı 7.500'e düçecektoplantısmda, aynca bu yıl tir. Hâlen Amerikan uçakları 140.000 genoin silâh altına alınacağını ve ülke tarihinde ilk Güneydoğu Asya'da ayda 10 bin «Zenci Amiralin» de, yıl içinde akın duzenlemektedirler. belli olacağını açıklamıştır. • Ülke tarıhinde ılk kez bir «Zenci», Amiral atanıyor Hindi Çmi'de A.B.D.' hava saldırılan azaltılacak orijinal MOTORLARIYEDEKPARÇALARI TEVFİK YILMAZ Tartabaşı cad. NP.62 Beyoğlu. İstanbul Telg.YILMAZ.İst. Tel:499077 440301 (Rddar Reklâm: 383) 3703 Erître'de de bir Amerikan keşif uçagı duşunıldu BEYRLT, (AP) Eritre Kurtuluş Cephesi geçen cumartesi günü, Kızıldenizin 26 km. guney doğusunda bulunan Gadam Rebel bölgesinde bir Ameriksn keşif uçağı düşürdüklerini dün akşam açıklamıştır. Kurtuluş Cephesinin açıklanıasında, ormanlık bölgeye düşürülen Amerikan uçağında bulunjr, 3 kişinin öidüğü fakat bazı gizli evrakın ele geçirildiği de yer almaktadır. ,Jlç.%e ıcj.aıfc nlmesı tiâslanaa davjnia iontroia bır tinm k.r«i sı utbıLaı.nA ee^m^ biLurLmakıadır. Pdoı seçuer trcncan \e Dcoızbde 1°M \, .rdan mbarat bu sıs:enı T ;B.ıb.ljne ha^Ianmiitır. A\aj ÜS t«n 1960 \:Imö* \.i= puot htrfec! Eİizığ Tckar \e U^chtr Ulensuzc de tt%m\t câJ Buıka. mevdut Tönnnden de birinciligi deraa ettirmektedit. Z 1 R AA T SANKAS1MN TARIM KREDtSf k ALA N İAMLACİLU FAALİYETLERt Tejkıbırıni ««flilffcctuouin' en Banltijınııı udcu bır a r i i tred faab>er >c toaİLıvooJannı tısmro vuceu'.e h;aı tarınj tek dçude vardun Mchmet BARLAS OLUM Çaykara eşralından merhum Cafer Gencal'ın eşi, Ab dullah Yakup ve Hüseyin Gencal"m anneleri ÜNIVERSITE». LARININ YÖNETTİĞİ KURSLARIMIZA KATILINIZ 3 MAYISTABASLnORBROSLR TEST UZMAN GİRMEK LSTEYENLER MEVLIT Kıyraetli varlığLmı» MEYREM GENCAL Hakkın rahmetıne ka\oıştu. 23.4.1971 çarşamba gunu ıkindi namaanı tnuteakıp Usküdar Yeni Camıınden alınarak. Karacaahmet mezarlıgına defnedılecektır. fCumhuriyet: 3746) Ziraat Bankasının tanmsal kredi alanındaki faaliyetleri urcLJH..*ı vcrm.n «irîUnlm.cıai nı^iuf kîzâüzz %e îyı KrcdıLcn cıü<ıa:n bır Untmj] ı^,cım*\c MU d s k.rcdıierı târmı HAMDİ KORZAY'ın olumunun 40 ıncı gunıj Cuma (30 Nısao 1971 > oğle tumazını tnuteakıp Pendık Çarçı camıınde okutulacak Mevlidi Serife, butun akraba, dost ve dındasLaıının teçrıfîeri rica olunur. AİLESİ ÖZDEMIROERSANESİ Teh 26 58 30 BİCKHLROl Sn«.12.C^.ĞUQÜJ. (Cumhuııyet 3714) ,/ V : chj oîcl b r IMJ ı MTHU'tesı 1.5 mı TC. Zjrıaf Vamuî banJtjva t u corevlen Bu k.'cdıların b r Vısm: do«rudan dognıva b u lajı.n »jbeii ur«futdjn bır kjsau UIUB kredı ko«>tç»a krcdı ut Itriutte çîı T.C Bukaa f» llâncılık: 2886 3733 Cumhuriyet 3715 (Basın: A 7«îJ 13^47) 3721
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle