11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 \isan 1971: : CUMHURÎTET: :SAÎFA ALTI •••»•••••a • ÖZEN (36 9» 94 Kadıkoy) Ah oynnn) Cumarteo 14J«. Pazaı Mujgan E. PusknUü. 11,00 B REKS (36 01 13 Kadıköy) Ma HALKEVf OKNKMB tftATSOSO • A.VKARA («4 It M 1. (71 S9 «" • BaJurMy) «•>• « • fia Benden Korksun RİS "** ™ •* "^*«« Taş DevTİBde Seks G. Gemau Pazartesl hanç, ber akaa» UlSı ğ SUNAR (33 «« 18) Bahar Yağmunı KİS Pazu 15.0* da mat]n* • Gibi A. Quinn, j . Bercman AS (.4? 63 15 Barbiye) A«k Esiri RTS İSTAMBI'L TİYATROSU IU 22 3S)M C. Deneove K. Fr. CILGD4 YENGh Pazartesi ha • ASLI (4C 70 91 Beşikta;) 1 SİNEMA <3: (55 l t M KuçukT». lî) Navoronun Topları A. rir, her geee 21.1 Carjamba, Cn H Parnuks» S«üh T. özatay R. martesi, Pazar ]5.M. HEYAMO S duinn RİS 2 Kadın Paylafibsaz i. LA. Salı 31.15. CnmartMi. Fazar 5 SLREYYA (36 »6 82 Kadıkoy) Gdnır K. 1815. • Yaemacılar K. Seval Rİ ATLAS (44 M 35 Beyoğln) H«KADIKÖY OPERA TAŞDELENLER • t'SKÜDAR: (33 34 55 tsküdar) j»t l'arışı K. Gatey Rİ TİYATBOSÜ (37 » 07) Namns • Zafere Kosanlar R. Harrison BAKBAROS (47 M Î9 Ortektty) Mahallesi Salı harif, her akA S RT 1 J»ko T. KökMİ. 2 sam 21.30 Çarşamba, Cnmartesi, J ERCAN (37 22 00 Kadıkoy) KaElmaeı Kadın Y. Keater Pazar 1S839, ç*ış*mba halk fü 0 palı DLNVA (4S 33 «1 Beyojln) Ö• ERG1.V (33 18 2* tskudar) Ce mı. lüm Elçiai M. Lee RJ.S. henneme Bir Yolen C. Ar hE.VT OrU.NCJJLAKI (M 3» W • • EMEK (44 84 39 Be;ofln) Ajk 47 36 34) PARELEB Te İNSAN • kın R. î Hem Sevis, Bera Esiri ~ C. Deneave R. Fr. LAR Çarjamba, Cnmartesj, 9 Dovıış T. Körei FİTAS (49 01 «« Bcyofin) Ter. Pazar 18.15, 21.15, Perjembe S r«k Sahte Kadınlar O. Pa»21.15 de. HOCAMIN OLGL'M.UK g TİYATROLAR p«rt Ht CAĞI Çarjamba, Cnmarttsı, • İSCt (4S 45 »5) Ah MüjfâB E. İSTANBCL DEVLET OPERA VE Paaıı 15.00 t'C K1ZKAR • PiukiiUU DEŞ Cnnıa 1»15: 2M5. İCEB • BALES} (Eski Maksira aalonunda KEKT (47 77 «2 Şusli) Ölinn BDEKİLER Salı 21.15 de 5 44 31 34) Kutup Ayısı Polaria risi M. Lee. RİS (Çoeuk mnıikali) bugiin 15.M. KADIKÖY tL: (3* S) SP «Cll g KEREM: |4C 7» Sl Beşikla;) 1 Tallı Charity ı.Muzikal 2 perde cıalar OteU. KomedJ 2 Borön» • g Şahane Oyun L. D. Funes 22 tablo) bufrun 21.00 Pazarte*! harie her fttn 213» Ca • RTS. 2 Iki Kadın Bir Erkek martesi; Pazar I'.OO'de. DEDE» • İSTANBLL MKLEDlYtîif ŞEHfR RTS BEBEK OLDU (Çocak oyuım) • TİYATROLAJtl HarbİTe . 4« KONAK (i$ 2* #) HiT.t T»n»ı Carsamba; CnmaHoJ 14.9*: Pa 5 06 28) Paralar Bankada (Komedi zar ll.Ofl de. S M 3 perde) Pazartesj hariç, hergun L.\LE (44 35 M Beyoğhl) Ah 21.00, Pazar 15.30, Çarşamba öi MÜAMMKB KAJUCA (M M 0 » • CİBALt KARAKOLU MüzUcaj • Müjgân E. Piiskülhı rencî, Cuma halk runu F oyun S perd» Pazarteal han« • LE\ ENT (S4 06 99 4. Lcvent) lTNf KOMEDİ (44 04 09) BAI.Aber gee« ai J0 Cumartesl Pazaj • Melek Tıiılü Gaaffter W. BANAĞA (KomedJ 3 perde) Sa18 00 da. Persemb» nalka, 6 İ 5 Bercen Rİ lı hariç her gtin 21.00. Pazar renclve her euo cenzllaUı m LtKS (44 03 M Beroğln) Cc 15.30 da tenzUâllı henncme Bir l o l t u C. Arkın SKREZLI ASKIN • CSKÜDAR (33 «3 97) DÜMAN StS.\ TIVATROSl) TOLGA «6 Şi} • R. FR (47 18 (Oyun 3 perde Cnma hariç, her M1STIK (46 15 14 Bcyoğln) 1 li) Haryar mı, Merciaıek mi? • «un 21.00, 15.00. Pazartesı ogrcnKamptan Firar O. Reed Çaı>amba 15^0 (Öğrenei) Per • cilere. Perşembe halka tenâlâtlı. RTS. î Öldüıen Kim R. Sch$embe 1S.30 (Halk) 21.3* Cnma, S FATtB iZ'i «1 H ) Doktornn Uerneider RT Cnmartesi, Pazar 15.30 "M30 5 di Traged.Ta S perde PazarÖZLEM (44 47 33 • Mecidiyekor) t « l hariç her güa 21.00 Pazat NEJAT ınruOR ve AKKAOASI^A • 1 Ah MiUcân E. PiiıküUa. Rİ Sehıad» Bası 27 7) 86) • 15.30. Salı öğreneL Cammba 2 Gtlin Kız A. Okay Beroğlu Falauıauı Hiklyed • RÜTA (44 54 57 Bejoila) 1 halk ründ. Perisao Rıflo Salı harie heı • Kara Cellât t. Alaso.v. 2 RAD1KÖY (36 31 21) Bo Ne Teeece 31.30: Cvmartett Pazar S KerkusuzUr T. Güney. F. Hasadüf (Komedi 2 perde) Pazar1815. 21 30 5 kan. tesi, Salı hariç, her gün 21.00, SARAV (U 16 S«) Seni Allah AfPazaı 15 M, Cnma öjrrenel ve ORALOGLO TtYATBOSÜ ( « a» sf 1 • ANNEMI KOCA AKJYOHITM • fetsin M. Ford RİS halk eünü. Persembe najric n«ı aksrıu 21.13 S SJTK (47 «9 47) Terrak Sahte Ka AYKER rKKAT TTTATBOSU: (E»de. Cartarnba. CumarteıL Pataı g dınlar O. Papp«rt Rt ki Alkazar Tlytnm • U l< I » ÎS.1S te. Pazarte»! 2M5 v» Car • S(NEMATOv Monsieur Lanjr in AMA.N PAŞA BtRAZ OAHA «amba 15J0 da halk »• Uleb* • Cinayeti J. Renoir Fraıua YA$A PazarteO Barlc: a e ı tenzilâtU • ŞA.V (4g «7 92) Güzel Şofor F. rnn ISJS: 21.19: Caraaml» IS.l» Akın OCAK SAHN»S1 f A m n Ttrt J ögreael re oaU» VF.N'l AR (49 U .2 Bfvorln) roınnda . «9 M 19) ÇÎL BO • • AZAK rtVATROSU Mmatfeı Güzel $ofor F. Akın . R. ROZ PazarteH hariç beı f « « • Hepgttleı (22 ti 46) VANÜİM YENf ATLAS (4« «5 02) Güzel 21.15: Carsamba; CumaftML Pa • NACtVE. Salı Perjembe 3.3(1: Soför F. Akjn R. u ı 18.13 d* matlo*. DFVRÎ SÜ • Carjamba 18.15; «1.3» HAFIZ LEYMAN n 1 Ocaktao t« 5 I'F.M MELEK (M 43 8} BeyorİD) HEYATI DCMTEK. Cnma 21.30: Kicv dtkj Adam A. Bate« • baren: Pazarre** barlc, Ber fee* 2 Cumartesl; Pazar 1S15; 21.38 RİS 21.15, CarjamDa. CumarteıL Pa ( BAKIRKÖY AXt BABA TjYATzar 181S • 2M9 d*. • ROSU (71 57 3<) KARIİ! re ISTANBUL KAYNANAM Pazartest harie L'LVt URAZ: «G*MJrt)T» ÇtkiT» rum» (KomedJ Z Mlom); pazarAI.EMDAR (22 3S 83) 1 Süahlar her fece 21.15; Pazar 15 M de. tesi harie ber n n 21.IV Car> ODU.VCUNIJN COCUKLARI (CoKonuşayor t. Gunay. • Ce> )imh>: nunartcsli oazaj IS.la I cnk oyunu) Car$amba 14.30: Pa«ur Vabancı Y. Duru matioe. j rar l].0« de. AYDIN C l 52 JS Çapa) Ölüm tmuAKt HTAT j Elrisi M. Lee RTS. BLLVAR rtYATKUüU (Pındıkza 0c •nrııufi ROSU • Talnrm Sıraaelvllet O j BLLVAR (H 3i :* Aksara.T) de 21 48 9î 21 76 «2) M t tel Reban altı («S 90 l«> VaUn> j Ah Müjgan E. Pıukullu HÜR GÖZLt.M Pazartesi 21.15 rlas Cezmettin Pazarteal harie | GfNEŞ (21 «1 4» Aksarayj 1 BELALl GELİN Salı, Çar$amher fun t]Mı Cnmarte<<. Pacaı j Seni Allah AffeUin M. Vood ba 21.15 TOMBALA Cnma 18.31) da. ABtDİNTN MACERA • I RT. • Öldüren Oolartar D. » '115, Comarted. Pazar 18.15. LARI (Çocnk ornnlanl Pazu j Machano RTS 2115 de. •aat 11.00 j GÜNDEŞ (27 :i 8«) Bak Mucade OF.Vfc KUSU KAMAKC İIIATKOlesi D. Vanner RTS SU (44 tt 7İ) (KnlOr, 12 0«NÖBETÇİ ! GIL (27 71 86 $ehzadeba;ı) Gülunde) ıRA BU OİYAJU zel Soför F. Akın R. Pazarteti Darlç rıeı (Un 1)30HAKAN" (23 4> 33) Güzel Şoför ÇanamOa. Cumartesi. PazaT 13.30 ECZANELER J F. Akın R. da matltı* Çarjamba rnatined* H> # BAKIRKÖY: Kent, Gun ı Yeş.J halk T* taieDeva lenziltt. İPKK (22 25 13 Omberlitas) " vat Varışı K. Garey RT OOR.MEN (44 »7 36) t K | VAMK Yurtı. Tepeustu, Cennet. Merkez | ıSaırakoyı, Osmaniye. Atalay ı Ka| tSTANBUL (21 23 67 K. M. T«BİR ALIK •• şaı Ölüm Flcisi M. I.eeRTS MARMARA İÎ2 3* 6* Beyazılı CuS»ra(iiK) A. Celentano RTS marteıi, Pazar 15.00 de ASK O\ŞAFAK (Î2 25 13 Çembrrlitaj) Bİ Salı 21.15; Cuma. Cnmır hdeçeşme. Yeni Sifa lOr. Köyl. tetl: Pazar 1X5: Cnma 15US de Arnavuikoy. Eliler Altui Rornel'e Olüra Emri I . A . . • BEYOĞLU: Çiğdem. Sifa, riunolf RTS DOSTLAK rîTATROSU Küçük Dolapdcre SİNf3fA SIR (2J.ST l î Topkapı) S.hntde (4» 56 5.') ASİYE N V A EMİSÖNİ": Sultanhamam, Seni AUah AffctsİB M. Ford. S1L KURTL'LUR? t'arjiunba; Melımet Cemal. Guven. $arım RTS Persembe, Cuma, Cumartesi IS15 • EYt'P: Başar. Ömür (ŞaJŞIK (22 35 4?) 1 f.iiMİ Sofor 21.15. HAVANA OUHL'ŞMASI ma'cılar). Halk ı Sağmalcıları. YeF. Akın R. 2 Bir Cnval PaPazar, Salı 18.15: 21.15 (Pazarte ni »Ramit. Gursoy (Alibeyköyt ra T. Yijit •1 tatil) • FATJH: Tirebolu: Haliç, İdeYII.DIZ (21 H 37 . Aksaray) H«k Gl'LRtZ SURURI eMCtN CEZ al. Esir. Şamatya, Salihpaşa Mucadelesi D. Varner RTS ZAR n OrUklan &MfT Tt• GAZİOSMANTAŞA: Sarıgol, IATROSU (Knyilk Salonds Merkez <Kü. Köy> (4« S0 641 HAİB (Saç) muzilcal KADIKÖY • KADIKÖY: Yeni Kadıkoy. oyun. Pazaıtesı haııg, tıer gece Seda, Çiğdem 'Bostanci'. Cam AS (,1« »0 50 Kadıkov) Ya Hen, 2130 da. Çarsamba 15J(). Curoar. (FikİTtepe), Çağlayan (SelâmiçesYa Hir A. Tamirof RT te.ı. Pazsr 18.00 de ınel ATLANTİK: Dehşet Kasırfası, GÖ.VİVL t'LKC GAZAVfER ÖZ• KARAKÖY: İzoıir P. Cushiııe RTS. CAN TİYATROSL': (Lmit Tirat• KASIMPAŞA: Hilâl. Deva rnsunda (46 80 91) Arrılmaksa ' Siıtlucr > StREVYA CKP (3« «6 82) Ah Maksadın Komedi üç perde MuJRâıı E. PüskııUü. • SİSLt: Ergun. Kanıer. 'Emek, Pazarfesi. Salı. Çarsamba 21.30. Elif. İnci 'Mec. Köyı. Sifa ı'GülteHAKA.V (3« 45 89 Kadıkri.v) DoCuma. Cumartesi. Pazar lS.30'da peı Okıneydanı. $ifa ıÇağlayan) nanma Kamil T. Korel KHST (36 96 12) Kamptan Firar ESF.NTEPF. BÖLÜJftJ (46 40 101 • tSKVDAR: Tunusbağı. Ü Ben Cağırmadıın Komedi 3 mit. Merkez ı Cen. Köyı. Nur (AO. Reed RİS perde Cnma. Cumartesi. PaOCAK (36 3* 71 Kadıkoy) Kamp*ar 21.45 Ben Calmadım (Çocuk tan Firar O. Reed RİS K ZEYTJNBURNU: Korav • 40 YIL ONCE fazla, değildir. Elimız4eid Istav tistikler 928 den başlar, o zaman ekmek 12,5 kuruştu. Sonra 16,5 kuroşa çıktı. Şımdb âzaml Jijat 85 kuruştur. Yan! ekmek 928 denberi ucuzlamaktadır. ! BEYOGLU 28 Nisan 1932 tarihl Cumhuriyet Ekmek meselesi $ EHİR Meclısınde dün ekmek meselesi tarüşümış, îktisat Mudürü Asun Bey çu izahatı vermiştir: Koyduğumuz narb 1001 ve 1100 gram üzerinedir. Fırıncıla. rın aldığı para, kesim fazlasıdır. Yoksa ekmek bu fiyattan İSMET Paşa Odesadan. Moskova.ra hareket etmijtir. İVHİSARLARIN birleştirilmesi yüzünder) 800 memurun açıkta kalacaği öerenilmiştir. BCOAPEŞTE'de 1300 üncn ölüm yıldönümü mtinase» betiyle Atillâ'nın heykclinln dikilecefi haber almmıştır. Bir açk üçfeni öyküsünü anlatan «Ask Esiri», ancak Catherine Deneuve ve Michel PiccoU'nin olfun, başanlı bir çizgide gelişen oyunları ile seyredilebUiyor. Haftanın Filmleri •i ATÎLLÂ DORSAY m «Acı tebessum» U, Anatole Utvak'uı «Brahras'ı sever misiniz?» i, v.s. Sagan'ı bu kez bir Fransız yönetmeni, «Maskeli gangsterler Mise a sac» adh soygun filminı gördüğümüz Alain Cavalier uyarlamış sinemasa... Konu, ti bulmaca 123456789 ka'da bir devlet. 8 Bir cins erkek deve veya ağır, u>usuk adam nıânasına. Bir devletin su veya bu «ebeplerle idarede takip ettitn" yol. se^tiğı tarz. 9 Tanrı ve însanların sevgisirıden alâkasından mah* rum kalıp nefretlerine uğraması dıleginde bulunma. İtaiya'da nehir. YUKARIDAN AŞAĞ1YA: 1 Yalan. uydurma, inanılmaa Sekilde söylenen söaler. 2 Eslrt edebiyatta harflere karsılık veri len sayılarla tarih dusürme iji. Hayvan veya bitki üremesinde rol oynayan tek canlı veya canlılar Krubu. 3 Bir nota. tğretj malzemeden yapılma temelsiz yapi. 4 TERSİ dört tekerlekli. eıft körüklü, Renis binek arabası. 5 Ev hapishane mânasına iz, ifaret, belirtl. 6 Kimyada radonun simEesi. Tesrifat kaidesi mânası* na. 7 Yabanl hayvan va« kalarnak. öldürmek isi. 9 Halk edebiyatı nâzım sekitlerinden. TERSİ bir balık. 9 Deli. Kimyada molıbd.enın «ımgest Oiinkii bnlmacanın halledilmlj gekll rançoise Sagan tam bir küçük burjuva romancısıdır; 1930 lerde «Günaydın Hüzün Bonjour Tristesse» ile «edebl bir olay» olarak kendıni kabul ettiren bu genç kadın, o gün bu giindür. romancıklannda, Fransız burjuvazisinin belli bir katmın. yaşamlan galalar, konserler. monden suarelerde geçen, Öğleden sonraları garsonyerîerinde sevgilileriyle bıüuşarak eşlerini aldatan, bütün burüara karşm canlan sıkılıp rîuran Parislüerin bunalımlarını anlatır... Sinema Sagan'a pek düşkümiür, hemen her romanı fılrne ahnmış, hepsi de çok kötur filimler olmuştur bunların: Otto Premir.ger"ın «Günaydın Hüzün» ü, Jean Negulesco'nun r I A Ghamade/Tönetmen: A lain Cavalier Oyuncular: Catherine Deneuve . Michel Piccoli Roger Van Hook İrene Tunc Amidou Renkli Fransız • Italyan yapımı (E. mek, As'ta). pık bır Sagan konusu: Lucille adlı genç. son derece güzel, bajına buyrak bir kadın, zengin ve olgun Charles (Michel Picco. liı ile yaşamakta iken, genç ve parasız Antoine'a (Roger Van Hook) tutulur... Genç kadın. parayı, düzenli Te güvenli bır yaşarm mı. yoksa aşkı mı seçecektir? Sagan'ın 200 sayfa, Ca valier'nin 2 saat boyunca anlattığı budur işte... Sagan'ın fotoroman konularma yatkın, ancak kendine özgil üslubu, dili ve an latımındaki içîenlik sayesinde belli bir değer taşıj'an romanlarının sinemalaşmasından peşinen fazla bir şey beklememek gerekir... Bildiği, sevdiği, anlattığı dünya budur işte Sagan'm, bellidir... Cavalicr ise, filmine klâsik bir aşk öyküsü filmi dışında hiç bir özellik karandırmanuştır... Filmin, şimdiye dek yapılan Sagan uyarlamalarından daha bir «Pransız», daha bir «gerçek Sagan» niteliğine büründüğü ve oyuncu seçim ve yönetiminin de öncekl Sagan filimlerinden daha başarılı olduğu yine de söylenebiHr... TEŞEKKÜR K?ım REYHAN LZAM1S ın rahatçızlığını t<shis eden tstanbul Tıp Fakultesinin değerli hocalarından Pıof Dr SOLDAN SAGA: 1 Eskiden bizde sanat değeri olamıyan ve ise muzık katılan acıkiı sahrıe eseri veya edebi olarak acıklı tesaduflerle vapılan dram. 2 îran'ın bir petrol iskelesi. Bir renk. 3 TERSİ kimyada kromun simgesi. TERSt kimjada rnangenezın simgesi. Valde. 4 Bir devletin Idare ve iradesl altında bulunan. Alaturka musikide bir makam. 5 Tembellik, ağırlık (Eski dil). 6 Konusmaya yardımcı kaş. göî. vuz hareketleri. 7 TERSİ Kuzev Ameri Bu mevsimin son toplu gösterileri • TÜRK FILM ARŞİVİ. «Müzikal filmler gösterisinden yonra, hv *yın Laşında ilginç bir Türk filmleri gösteıisi sundu. Muh*in Krtuğruk un .Kızılırmak Karakoyun»u 11947 ı Faruk Kent;"ın «Hasrcti '194J1, Balıa Gelcnbevi'nin Barbatos Hayrettin«i ıl9jl> pOîteııldi. Arı%\ bugünlerde son derece ilgüıç 2 gösteriyi bir aısda yürütüyor: • Alman sinemaMnuı altııı cağı» 'yani 19201er)ve Fantnstik sinema».. llk türden Papl Leni ve Lupu Pick'in filmleri goslerildi. Iki türü birleştiren, Alman daşavuıumcu <.expressioniste> sinernasrnm er. ünlü Örneği «Dr. Caligari'nin muayenehanesi» (1919ı Cuma günü gösteıilecek.. Pıogıamda, Mayıs sonuna dek yer alan filmle • aıa.'ında Alman sinemasından Mumau'nun "Fausl»u (1926), W illî Fnrst" un «Mazurka»sı (1935ı Artur Robison'un «GölgelerM •1023', Pajl Leııi'nin zamanınm en ünlü 3 oyuncusu Emil Jaiining*, ( onrad Yeidt ve Warner Kraus'u bir araya getiren «Mumyalar Mii?f>i» (1924», Frik Charell'in ünlü filmi Koııgre eğleniyor '1931). Slernberg'in yine iinlü •Mavi Mcleki '19301, Fritz Laug'ın «XibelüngenM ' 1924) var.. Fantastik tür den ise, dün gösterilen Roger Varlim'ın Kan ve güKünden sonra, Fleischerin Deııiz altında 20.000 fersah»ı > 1955'. Schoedsack Cooper'in King Kong»u (1933ı, Trııffaufnun «Fahrenheit 451»i U9t>C), Kıırt Neumann'm SiııckM < 19.>S». IVolf Rilla"nm «Laııetliler köyii'1960' ve son olarak Alfred Hitı> hnhck'un ünlü filmi «KuşJar» (19631 yeı alscak... • SİNEMATEK DERN'EĞL Po. lonyn filmleriyle girdiği Nisan ayına, bazı ilginç Fransız filmleri ıGrcmillon'dan .Bir kadının aşkı, Marcel L'Herbier'den •Şeytanın sineması». Jean Vigo'nun klâsiei «Hal ve gidiş sıfır». Matin Karmitz'in «Başka yerde î gütfuK İtalyadan 2 klâsik (Vi«continin .Tutku»su ve yine Visconti nin «Kovco kardeşleri). günürnüz Macar sinemasının en iyi ornekleunden Jancsonun •L'rout.«uziarı ve Ameıikan sineınasınrian 2 örnck. Edward Dınytrjk'in 2 filmi, •Bugtinü bize verin» (19Î9) ve «Genç arslanlar» Ü958) ile de\am etti.. Ama ayın en önemli olayı, kuşkusuz, uzunca bir arsnan sonra tekrar gösterilen Ayronştayn'ın iki bölümlük şaheseri «Korkunc İvan> oldu.. Ayıenstayn'in kayıp filmi «Bejiıı tayırı» nın yine Ayzenştayn'in elindeıı çıkma resimlerle yapılan gösteıisi de ilginçtir. Ayrıca, «Savaj ve barış'.m biri Amerikalı (King \'iAyzenştayn'in «Korkunc lvan»ı, doıi. diseri Rııs ıBondarçukl ı^i yünetmrnüı olağanüstü sİDema yönetmen tarafından yapılan ik.i bilgisi ve sanatina olan feeayrı uyarlamasının üstüste gö=menJisini. sinema kurşusuna terilmesi son derece üginç o!du. Retirdiği yenilikleri. zengin, anSinematekin çok iyi bir «kıyatlamlarla yüklü. stilize anlatımı]jma. olanası vcrcn bu gibi •!•<*»m en iyi biçimde özümleyen bir lantı>lar düzenlemesi. bizce 5<m filradi... derece oiumlu bir davranıştır Nisan üonu ve Mayıs haşı, Clouzot'konferans verdi: Ayjenştajn'in nım «Casusiar»! '1957'', Renoir''n yaşamını ve sinemaya kuram (the. AI. Lanse'ıi) ciııayeti» (1935 ı ile, orieı olarak getirdıklerini incele< astellani'nin «Romeo ve Jülyet»i, yen Kutlar, bu kuramın ilgi çeKozintzev"in «Haınlet»i. V'aknv kici bir elestirmesini de yapfi. Frid'in «Onikiııci gece»si ve Zefi• İTALYAN KÜLTt'R MERrellinin «Hırom kız»mın gösterilKEZİ. ünlü yönetmen .\lberto nıesiyle Shakcspeare uyarlamaLattuada'nın filmlerini sunuyor.. lannın lekrarj biçiminde devam 19 Nisan'da «Kaput»la başlayan edecek eösteriler. «Tatl? bayaller», «Bozkır». «Varyete Işıkları, «Kumsal», • StNF^IATKK'ıe Pazartesi «Mafia ajani" ve «Arkadaş» fiimEÜnü. Onat Kutlar. •Ayzenşta.vn'lerivle 10 üayıs'a dek sürecek .. da gorsel diya!ektik> konulu bir NECDET KOÇAK ile ba^asisîan Asİsıan Ercüment ÖZDOĞAN ve yakın aiâkalarını esirgemiyen hastane personeline tesekkürlerimi sunarım. Yıb. MEHMET l'ZAMIŞ Cumhuriyet 3739 ••• • •• •• • • • • • • • • • • • ««••«•«•••••••••••a radyo 05 55 06.00 07 00 07.05 07.30 07.45 08.00 0810 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.(15 10.30 11.30 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 15.05 16.20 3M5 17.00 17.05 ÖZE\ GÜVE.V ISTANB Açılış, program Günaydın Köye haberler Türküler, oyun havaları Haberler, hava durumu Pakyuz'den melodüer Istanbulda bugiin Beraber, solo çarkılar Viyolonsel soloları Türküler Ev için Şarkılar . Arkası yarın Haberler Küçük konser Okul radyosu Şarkılar, saz eserler) Haberler Türküler Küçük orkestra Şarkjlar Haberler. Resmi Gazete Keman soloları Reklâmlar Hafif batı müziği Şarkjlar 6 . Ercil dörtlüsü Tiirküler Haberler Okul radyosu Türküler Kanşık sololar Şarkılar Haberler Köy odast 17.25 17.50 1900 19.30 18.40 19.55 3lı.00 20.25 20.40 2100 21.10 21.30 21.45 22.00 22.45 23.00 23.45 23.55 24^00 lfi.55 17.00 17.30 1R.0O 1S.30 19.00 !9.30 20.15 21 no 22.00 23.00 23.00 00.3" 01.00 UL Erkekler faslı Reklâm programlan Haberler, hava durumu Hafif müzik V. Dogu ve arkadaşlan Bir varmıs Yurttan sesler Şpor dergisi Mısaür sanatçüar 24 saatin olaylan Şarkılar Hukuk sorunlan Hafif batı muzigi Reklâmlar Haberler Cazın ustalan Gece müziği Önemli haberler Kapaniş KONGRE İLÂNI Tıukiye Spor Yazarları D*rnfği ve Spor Kulübünün yıllık genel ktırul toplantısı T Mayıs 1971 Cuma günü saat 10 da. çoğunluk olmadığı takdirde 1* Mayıs 1971 Cuma Kunü saat 10da Gazeteciler Cemiyeti konferans salonunda yapılacaktır. Üyelerimize duyurur, teşriflerini rica ederiz. Saygılarımızla Genel Merk*ı Yönetim Kurulu Gl'.VDEM : 1 Açıllî 2 Kongıe divan seçtmi 3 Faaliyet raponı 4 Murakıp raporu 5 Raporlar üzerinde görü5"ie « İbra 7 Cyelerin tetiveceği dilekl^r g tdaıe heyeti, muıakabe heyeti ve haysiyet divanı seçirol Cumhuriyet 3740 ISTANBUL tL Açılış ve program Diskoteğimizden Kaçük konser Gençlere münk Senfonik müzik Hafif batı müzıgı Akşam konseri Yeni plâklajla 45 fiaidka Klâsik Batı müziği Günümüzde caz Operalardan seçmeler Gece ve müzik Hafif batt müziği Program ve kapanış •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a I LA N Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi MiiriUHüğünden: Saç Levha Aaklettirilecektir Ereğli Dem'.r Çelik Fabrikalarır.rla cem'an 294R00 Kg. rsç levhanın Tunçbüek. Soma v e Seyitömer BSlgelerimize nakli işi şartnamesi hiikiimleri uyannca. kapstılmış zarflar içinde serbest teklif alınrrak suretivle ihale edilecektir. Kapatılmı« teklif zarfJarımn geçiff teminatlarıvla birlikte en geç 24/5/1971 Pazartesi eünü saat 15.00'e kadar Tavşanh'da Müecsesemiz Merkezi Muhaberat servisinde bulundurulması gerpkir. Postada veya herhangi b!r sebeple meydana gelecek gecikmelfr dikkafe ahnmaz. Teklif mektupları «G.L.t. MÜESSESESÎ TAVŞANLT» adrpsine hitabpn yazılacak zarfin üzerine ( S A Ç LEVHA N'AKLî TEKLÎFtDÎK.'» ibaresi komılacaktır. BU tSLE tLGtLt ŞARTNAME : AN'KARA'DA : T.Kİ. Genel Müdürlüğü. Sarınalma Daire$i Bs^kanlıeınd'a. ÎSTANBVL'DA : T.K.Î. Satinalm» Müdürlüğü. tstiklîl Cad. de=i Devn Ctkmazı Sümerhan K a t : 4 5 de, İZMİR'DE : G.L.t îrtibat Büro?u Çeflifl. Gazikadınlar 1453 Sokak N'rj: 1S B/4 de. T A V S A N U ' D A : G.L.Î. Müessesesi Ticaret Müdiirlüğünde. G.L.Î. Soma B ö l s e MüdürlüSü 11e Zonguldak v e Karadeniz/ EreŞÎ: Belediyp Başkanlıklannrla sörülebilir. Müessesemiz. Arttırma Eksiltme v e Ihale Kanumına tâbi Gayrimenkul Salış ilânı 191« V» Bsyoğlu Kâtip Mustaia Çelebl mahallesl îpeK sokağında kain 12, 14 kapı 20 pafta, 457 ada, 7 parsel sayılı r e 82.50 M2. sahalı bodrum. zemin, beş normal kat, altı daireli ve deposu olan t â p r apartmanın 2U/250 arsa paylı bodrum katta 1 baSımsız bölüm ve 3 no. lu depo ve eklentisi bodrumda Y7.C. bır alacaktan dolayı haczedilmiş olup açık artırma suretiyle satışa çıkanlmıştır. Beyanlar hanesinde: Yönetim plân; 15.1.19S7 kaydı vard:r. tmar durumu: îstanbul belediyesl Imar Müdürlüğünün 23.12.1970 günlü belçesine göre; Bu verin 1954 yüında tastikli l.'öOO ölçebli Beyoğlu îmar plânına tabl olarak proğram dışmda. iskan sahasında bulundugu, tst. Kat plânlan nizamına göre ve ayrıca çatı katı veva çekme kat yapılmamak şartiyle bır kat ilâve edilerek 17.00 M. vükseklikte, en cok 9.00 M. derin iikte, civan gibi saçak parabet vapılarak bitişik nizamda insaata müsait olduğu bildirilmektedir. Evsa/ı: Gayrimenkul. Beyoğlu, îstiklal caddesinden sapan Meselik sokafından takriben 40 metre kadar sonraM ve parfce taşı döşel} tpek sokağının nihayetine doğru olan bu parselae 1214 kapu numarasmı taşıyan FERAH lsimll aDartmanırj bodrum katmdaki depodur. Pavyon olarak kullanılan An.ieük isimlî eece kulübüdür, ıçerisi L seklinde bir mahal olup helâsı, rautbahı, biifesi, eîektrik. terkos ve haragazı bulunmalrtadır. Muhammen değeri: 120.000.00 TL. dır. İhaleye iştirafc için rnuhammen değerin • 10 rutannda t » « ' minat verilmesi lâzımdır, ihaie BUIU. fellâliye resmt. tapu harç ve masraflan ile tahliye ve teslim masraflan alıcıya aittir. îlk nçık artırması 2.6.1371 Çarşamba günil saat 10 dan U'e kaöar fstanbulda Sultanahmette Adiiye Saravı 9. fcra Dairesinde yapılacaktır. Acık artırma şartnamesi 2R4.1971 tarihinaen itibaren açık olup istiyene 100 kurus oosta masrafı verildiğinde bir suretf eöndprilecektir. îlk sçık artırmada teklif edilen bedel, muhammen de*erin • 75 ini bulmadıgı takdirde en cok » ' artıranın faahhiidtl baki kalmak ?artiyle arfırma 10 pün müddetle uzarılarak onunctı 12.6.1971 Cumartesi eünü saat 10 dan îl'e feadar yine fstanbulda • Sultanahmette Adlive Sarayı 9. ıcra Dairesinde yaoilacak tkinci a n k artırma 11e en cok arrtrana iha!e olunacaktır. tcotek sahibi alacaklılarla, diger lîgriiilerin ve Mifak hakkı sahİDÎPrinin haklannı. faİ7 ve masrafa dair olan iddialarını. davanası belselerle onb'es gün içinde 1cra dairesine bildirmeleri fcab eder Ak<r) naîde haklan tapu sicilH ile sabit olmadıkca satıs bedelinin paylasmasından haric kalırlar. Daha fazla bil?i nlmalc istiyenleıin 1970/22R dosya numarasiyle memuriyetimize rnüracaatlan. alıcılann satıs yerinde ve zarııarnnda hazır bulunmalan riea olunur. Ist. 9. tcr» M. M. Istanbul 9. lcra Memurluğundan A N K A RA 05 55 06.05 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.07 08.37 09.C0 09.20 OÎ.40 10.00 1U.C5 10.30 11.30 12.00 12.05 12.'tf 12.30 13 00 13.15 13.30 14.0'J 14.15 14 35 Açılış, program Günaydin Köye haberler Saijah türküîerl Haberler, hava durumu Sabah müziğı Ankara'da bugün Yeni seslerden şarkalaı Hafiı müzik Ev için Türküler Arkâsı y a n n Ara haberler Şarkılar Okul radyosu Konser saati Ara haberler Türküler Reklâmlar Ş?.!.üllar Haberler Halii roüzik Reklâmlar Öğle konseri Şarkılaı Plâklar arasında 15.00 15.C5 16.05 IH.2D l«.4O 17.00 17.05 17.30 37.50 19.U0 l!».3O 19 35 19.50 19.55 20.25 20.40 21.00 21.10 2130 21.4b 22.05 22.45 23.00 23 4=) 23.55 24.00 Ars haberler Okul radyosu barıdo müziği Şarkılaı Albümlerflen seçmeler Ara haberler Yurttan sesler Köy odası Rekjâm programlan Haoener tıava aurumu Türkîe şarkıiar Bir varmış Tıirk müziği Spor derjpsi Küçuk konser 24 saatm olaylan Bırlıkte düsünelım Fürküleı Fransadan müzıls TBMM saaU Haberleı D Kunser saJonundan Gpce müzisi Onemh tıaberler Kapanış (Basın 14092) 3725 Konya Belediye Başkanlığından 1 BeieOıyemıa rr.otorlu taşıtlarınaa Kuııamıacsls 2iü ton benzın, 600 ton Fuel üil, 1JU toı< gaz UK> ton motonn halen rnevcut satış fıyatı üzerınden sartnamesıne göre cem'an 1.724.581 lira murıammen bedel ve tiâ488 lira geçi ci teminatla 18.5.1971 de saai 15.15de 2 Nehn Kaiür ve Bulgrur Imara mahalıenmn kanalizasyon inşası 249.ay6.25 lirs keşıl oedejle ve 13'iSO lira geçici teminatla aynı tarıhte saat i5.0(ı üe 3 Yukanda belirtılsn tkı ıhaJe beJîrtılen öün ve saatlerde 249C sayıü kanuna göre ve şartnameierı dahılinde kapalı zarf usulü eksiltme yoluyla ihale ediıecektir. 4 24U0 sayjiı Kanunun 32 ve i'i. madöeienne göre hazırlanacak kapalı zarfiar ıhale saatindea bır saat önce encümen Kalerrune venlrrus olacaktır Hostada gecıkmeler nazara alınmaz. kar.alı?asvon msaasına gırecekîerın ihaleden 1 sün evveline kadar Belediyeden veterloli belgesı almalan 5 Şartnameierın mesaı saatlerınde neiap ve Fen Uleri Müdüriüklerinden bedel&ız oıarak temirj edılebıleceği, ilân olunur. (Basın : K 141U5) 3726 İzmir Beledive Baskanlığından: 1 Mezbaha .\Tüdür)üğü otolan için garaj, yağlama yıkama ve yakıt tkmal merkezl tesisleri inşaatı yaptırılacaktır. Ke?if bedeü: 385.425.72 lira ve geçici temınatı 19.167,03 hradır. 2 Mezbaha ıdaresl sojuk hava depolan Üe buz fabrikalannın kompresörlerinde kullanılmak üzere 3330 kg. Clavuz 29 ve 740 kg. Cîavuz 27 oimak ti7«re cem'an 4070 kilogram kompresrir yağı satın alınacaktır. Muhammen bedeli 25.641, lira ve geçici teminatı 1923.07 liradır. Yukandâ cösîerilen iflerin ihaieleri 14/5/1971 (Cuma) günü saat 15.30'da kapalı zarflı eksütme suretivle Encümen salonunda ayrı ayrı yapılacaktır. tsteklilerin (1 numaralı is içln) ihale tarihinden 3 eün evve) Fen Işlert Mürförlüğüne müracaatla ihaleye iştirak belgesi almaları sarttır. Kesif ve çartnamelerl mesai günlerı saat 9 00 12.00 arasında Encümen kaleminde görülebilir. tsteklilerin 2490 saytlı kanunun tarifatı dairesinde harirlıyacaklan teklif mektuplarını ihale günü en geç saat 14.30'a kadar Encümen Başkanlığına vermelert ilân olunur. ( B a s ı n : 1 1367 / 14D64) . 3724) Tiirkiye Gumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdiirlüğünden 32<i2 savılı Bankamız Kanununun ilciH madric?) ile bunu dpeıjtıren .İ3S9 savıh Kanıın hiikümlerıne EÖre çıkanlan '/> 6 faızh i tertıp tahvillerin 19 ıtfa kesidesı »/4/1V71 U n h ı n d e Noter huzuruyl» Genel Müdürlük hinasında vapılmıştır. Bu çekılışte kur'a ı?abet eden tahvıl rıımaralan 17/4/1971 t^rıh ve 13H1 sayılı Re«mî Gazete ile vavınlandığı glbi. tasdıkl! lı^telerde mahalh Bankalarımırd» m ü s t e n l e n m i z l n tetkikine hazır buliirırfurulmaktadır ttfa bedelleriyie 19 numaralı Içuponlann ödenmesıne 4'5/]971 tarıhıoden itibaren bütün Subelerimi7.de baslanacası Uan o l u . nur. (Bafin: A 7911 . 14n,=..|) 3723
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle