11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Çumhuriyet BASTN AHLAK YASASINA ÜYMAY1 TAAHHt'T EDEK Sahibi: Çumhuriyet Matbaaeüık v« Gazetecilik T.A.Ş. a d l n a NAZtME NADl • Sorumlu Yaa tşleri Müdürü : SAMİ KARAÖRESJ • Basan ve Yayan : CUMHLRİTET MATBAACIUK v* GAZETECÎLÎK T.A.Ş. Cagaloğlu Halkeri Sk. No. 3941 • «BÜROLAR: ANKAHA: AtatOrV Bulvan Tener Atrt. Yenisehlr Tel: 120820 128544 1 3 « 12 ABONE ve tLÂN Aylık Aylık Ayhk Ayhk Adi Post» Xnxt îçl Ynrt Difi 18 27 54 »1 10* l«a S16 324 ÎZM1R: Fevzjpaşa Bulvan Aişaroglu Işhanı Tel: S1230 34T0» GUNEY İLLERI: Kurukoprü 34 tokak No. 4» ADAMA T*l: İ5S0 3834 Ba«hk (Maktu) 300 Lira 2. v» 7 nci sayfa (Santiml) 80 3 Uncu Bayfa ıSanümiı 85 4. 5. Sncı sayfa fSantiml) 75 Nijan, Nikâh. Evl«nn», Dojum 100 Ölum. Mevlid, Tesekkur 23 uncü f5 Cm.) 150 100 Oliım, Mevild, Tesekkur (5 Cm.) SAYISI 60 KTJRUŞ (Bastarafı 1. S«yfada) (Bastarafı 1 Inpi «avfada) Rörmüstür. Erim Hükümeti, bu ksmya vardık ve Kıt'a Çiniyle yola itilmemek için son derece iliski korulmisı için ilk teması Kanun çerçevesinde dikkatli ve sorumlu davranmalı ŞD anda yapmıs bnlunnyornz.» kararname olabilirdi dır. Dışişleri Bakanı Olcay, «Gelen Prof. Mümtaz Soysal'ın THA' haberlere göre direkt temasa geS Anayasa değişikliği için, nın sonılanna cevabı şöyledir? çildi deniyor. Bu direkt tomas Prof. Duverger'nin çağrılmasma «S Anayasarun değişmesı acaba nerede oldu» şeklindeki bir ne dersiniz? ferektiği yolunda son günlerde soruya karşılık ise. •Müsaade eC Böyle bir ortamda Prof. derseniz bunu }imdi açıklamaortaya çıkan gorüşlere ne derDuverser'nin söz konusu çağrıyı yalım. Çünkü müzakereler uzun sıniz? sürebilir. Xerede ve ne şekilde C Reformcu olmak iddia kabul etmis olabilecefine ihtimâl venniyonım, çünkö anayasacılı cereyan eUiğinin bilinmesi, her •iyle ortaya çıkan bir hükümejfın ısmarlamacdığa gelmiyeceği iki tarafı da rahatan edebilir. tin Anayasa değişikliğiyle işe baş ni kendisi çok iyi bilir. KaJdı ki cevabuu vermiştir. lamajı şaşırtıcı olmuştur. BüTürk toplumu Hotanto kabileleri tün söylenenlerde bugünkü siyaOlcay, daha sonra sunları söygjibi basit bir toplura da değilsal ortamın anormalliğini, tıpkı lemiştir: dir: Uzun bir Anayasa geçmisi, Demripl'in yaptığı gibi, Anaya'Görüsmeler ne kadar gizli kabelirli hukuk gelenekJeri ve dışalabilirse, i?in o kadar süratle nenaya yüklemek yolunda bir çaha ndan kimsenin akıl erdiremiyece ticelenmesi ihtimali ortaya v sesiliyor. Bu ar.lamda, 2? Maİ'ı ölçüde kendisine özgü dinamik yıs sonrMinın hataları tekrarlabir jelişmesi var. Prof. Dtıver kıyor. Dolayuiyle su safhada bunun cevabmı verdik. Size şunu nır jribidir. O zaman da bütün jer. bütün bunları iyice bümez. bilhassa belirtmek tsterim: TürRUÇ 1924 Anayasasına yüklenmis, Bilmeyinoe de birkaç fünde istekiye ve bufrünkii hiikümet adına « değisirae herseyin düzeleceği nen reçeteleri veremez, daha doğ konusuyorum: Türkiye Cumhuri. canılmıstı. oysa şimdi ne yaparusu dürüst bir bilim adamıysa cafını nereye dayaııması gerekvermemesi gerekir. Biz Haziran yeti Hükümeti dış illskilerinde ka rar alırken, bu kararı ancak kentifini bilrn bir hükümet bu Ana sınavına bir kaç gün kaJa Türk di çıkarları açısından alır. Bu y&sayla da çok şey başarabilir. Anayasa hukukumı öğrenmeye bir. Bu kararları alırken tabiî ılün Orneğin, son günlerin modası obalkısan bu toplumon insanjan ya siyasal durumunu tetkik eder. lan «Kanun kuvvetinde kararnanı bile ikmale, Eylüle bırakını. Kendi ikili ilişkilerini. «ok taraf. me» sörünü alalım. Anayasa, Prof. Duverset'nin bu ikmâl çalıs lı UiskjJerini inceler. ama falan kanun kuvvetinde dejHI u u , masını yapaeak ve Türkiyenin devlet ne düşüniir, filân devlet«Kar.un çerçevesinde kararname» Anayasa sorunlanna ayırarak ler grubunun kanısı nedir. komsubunca zamanı her halde yoktur. usulüne pekala elverişlidir. Ve muz veya uzak memleketler nr Olsa bile bnlacafı çözümler topTürk Anayasa eeleneğinin oluşyolda. hakkımızda ne gibi karar.ı lumun dinamik gtiçierine davanturduğu temel ilkelere jöre doğvarırlar Rİbi konular kararlarımadıkca ayakta kalamaz. Kendi ru olan da budur. . tnız ü/eriııdf pek etkili olmuynr. öz sorunlarımız için yabancılarAnayasa deeişiklikleri, teknik Çinie iliski kurup kurmaınak ko. dan formül dilenmek Tanzimat bonular dışmda, özgürlüklerin, nusu daha evvel de sö>lcdi^iın zamanının modasıydi. Veni kuSİbi dıişunıildü. cıkarlarımıza ııyozellikle düşünce özçürlüğünün şaklar bu bakımdan Tanzimat kagun gorüldiı ve ilişki kuruldu ve ilerici düşünceye dayalı örjrüt fasını fersah frrsah jeride hırak leme özstirlüjHinün kısıtlanması mışlardır ve Türkiye sorunlarıOsman Olcay. ilişkiler konuamacını güdüyorsa, hiç terednın çözümü de bu kusaklann disunda kamu oyuna bilgi de vedüdünüz olmasın, bu gidişte isnamizminden doğacaktır.» rileceğini sdzlerine eklemiştir. rar etmenin sonu düpedüz fa•izmdir. Hele Türk toplumunun 26 \isan Rebiülevvel 1 Tüzyıllar sürmüş iç huzursuzlnkları ortadayken, büyük şehirlprdeki birkaç oUyı tuturu (Bastarafı I inci layfada) bir disiplin rejimi için gerekçe olarak kullanmağa kalkmak af Konu: Huzur ve asayiş I 5 0 4 ) 1 2 12 1 6 0 1 1 9 0 0 2 0 4 1 3 1 5 fedilmez bir davranıatır. Ve Mîllî Güvenlık Kurulu üyesı dunya. fasizme jidis için aynı bir yetkili dun «Günün konusu, E. 1 1 0 0 5 1 5 1 3 9 0 2 12 0 0 1 4 1 8 17 «•erekçelerin kullanıldığını çok huzur ve asayis konusudur» demiştir. Milli Güvenlik Kurulu jründemi. kabine üyelerine henüz verilmemiştir. Prof Soysal Pekin'le Barolar (Bastarafı 1 ıncı aayfada) lirtmişlerdır. Türkiye tLKSEN Genel Yonetim Kurulunun dün ya yımlanan bıldırisınde Erim Hukumetinın yeni tedbirleri hakkında şovle der.ilmektedır. «Anarşiye baştanberi karsı olan Türkiye tLKSEN. anarşi bahane edilerek, demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasını Türkiye'ıi geriye götürecek bir girişim olarak görmektedir. Bufün, Türki>e'de «olağanüstii tedbirleri» getirecek bir duruni yoktur. Bilindisi gibi. banka soyma. adanı kacırma. gasp soyjfun, tahrip gibi olavlar zaten apır cezai müeyyidelere bağlanmıştır. Bu nedenle, ^eni kannnlara ve bazı maddelerin cezalarının ağırlaştırılmasına. bükümetin «olağanüstii» yetkilerle donatılmasına ihtiyaç voktur. Emekçi halk yığınlarının ve ilkokul öğretmenlerinin hükümetten bekledikleri. baskı tedbirleri değil refah ve kalkınma tedbirleri getirmesidir. Refah ve kalkınmanın ön kosulunun. baskı ve şiddet oldu&unıı kabul etmeve ise imkân voktur.» bildiride Olağanüstii mahkenıclerin kurulması ile birlikte artık bir dönem kapanmış olacaktır. Buna karar vernıedeıı. boylesiııe hir uy gulamaya geçmek bü>ük bir ihtiyatsızlık olur. (Toplunı suçu) diye isimlendirilen ola>ların hugün mevcut (adliye mahkemelerinee) görülebileceği inancındayız der.il nıektedir. Türkiye Barolar Bııliği. nin bildirisi özetle şöyledir: •Bütün demokratik Anayasalar üibi. bizim Anayasamız da, 32. mad desinde şu hirkmü getirroiştir:. • Hiç kimse. tabii hakimdeo baska bir merci önüne oıkarılamaz. Bir kimseyi tahiî hakimden baska bir merci öniine çıkantıa sonucunu do ğuran yargı yetkisine sahip olağanüstii merciler kurulamaz.» Anayasanın 136. maddesiue ?ö re «Mahkemelerin kuruluşu. görev ve yetkileri, isleyişi ve >ar«ılama usulleri kanunla diizenleııir.. Bu hüküm «kanuıısuz usul olıııazkuralmın açık ifadesidir. Anavasa olağanüstü mahkenıeler kurulaını. >ac:ığına ilişkin hıiknıe. bu maddede değil, tabii hakim ile ilgili mad dede yer vermeği uyjrun görmüştür. 32. nıadde Anayasanın •temel haklar» bbliimiinde 13S ncı madde i«e yargı bölümünde yer almaktadır. Bunun hir anlamı olmak ge. rekir. Anayasamız olağanüstü mah keme kurraak yasağınt kesinlikle açıklanııştır. Tahii hakim kuralını ihlal etmeven olağanüstü mahkeme mantıki olarak kahul edilenıez. Kaldı ki Anayasamız yart'i or ganlarıııı bir düzen icinde kabul et miştir. Olağanüstü yargı meroii de bu düzen icinde düşüuülemez. ola. ğanüstülıikte mevcut düzeni a$an bir nitelik \ardır Fntbolnmaz (Bastarafı spor sayfasında) Cemil'in fırsatı ve yine sonra uyuşuk tempomuza döndük ve ilk yarının bitimıne bazırlanırken, meşin yuvarlağı fi lelerimizde seyrettik. 43. dakikaydı. Wımmer kenrft sahamızda topa hakim olurken, Ercan kendisini seyredıyordu sadece. Sonra Wimmer ânıden daldı, Ercan'ı geçti ve tam çızgı üzerinden topu 6 pasın içine düsüruverdi. İste o zaman 3 defan« oyucumuzun durcfuramadığı Muller'i ve şahâne ayak darbesini seyrettik. Top filelerımızde. Müller ise Wimmer'ın kolları arasındaydı . MÜLLER VE GOL... Son varıya baslıyalı 1 dakika olmuştu. Alpaslan'da başlayan Muzaffer'de devam edıp, Ali'de son bulan hatâlar zıncıri kalemizde beklenen hasarı yaptı. Alpaslan'ın lâubali hareketinden favdalanan Graboıvs. ki kaptığı topla uzerine gelen Muzaffer'i de geçip yerden bir şut çekti. Ali ilkin topu tutup sonra kaçırınca. Muller sert bır şutla topu K. Mehmet'in kafasına çarptırarak kalemıze soktu: (20) 55. dakikada bir frikik bahanesi ile rakip kale önünde gol aradık. Ancak Ender'in çektifii şut baraia çarparak ters köseden kaleye girerken. Maıer zarif bir uzanısla, hevesimizi kırdı. Meşin yuvarlağı sadece gözierımızle takip ettiğimiz anlarda Alpaslan'ın ikramları da seyredılâi. Ancak Müller in hareketlen ,zayıf kalrfı. PANAYIR KAPANIYOR Modern futbolun ınceliklerinı yesıl halıda seıen Almanya, gol panayırını 73. dakikada kapadı. Bir karambolda topu defarsımız ancak ceza sahası dısına kadar çıkarabilince. Koppel havadan gelen topu şahâne bır şutla yerden kaleye gonderdı. Ali'nin bakışlan altınrla sol alt koşeden kaleye giren meşin yuvarlak Dolmabahçe bozgununun son ha«arıycn... Sevınç ve zafer. Muller ve aı kadaslarmın, uzuntü ise Turk futbolunundu. Askerî mahkeme (Baştarah 1 ineı sayfada) ki?iler RÖrev alacaklardır. Bunlar elbetteki seçimle bu göreve getirileceklerdir. Seçimleri. Yar. gıtay'a seçilme yeteneği bulunan kişiler arasında yapılacaktır.» nun hikimlik niteiiğine tahrp otması şarttır» denılmektedir. Genelkurmay Baskanlığınca hazırlatılan yeni taslakta, a«keri malıkemelerin kuruluşu tama. men değişik biçimde olacak v» üyelerin çoğunlüğu hâkım oimayan subaylarrian olujacaktır. Halen yürürlükte bulunan askpri mahkemeler kuruluşu v« yargılama usulü kanunu'nun mahkemelerin kuruluşunu düzenleyen 2. maddesi şöyledir: «Madde 2. askeri mahkem»ler, iki askeri hakim ve bır subay üyeden kurulur. Ancak, Genel Kurmay Başkanlıgı nezdındeki askeri mahkeme. general ve amiralleri yargıladıgı zaman Uç askeri hakim ile iki general veya amiralden kurulur. Askeri mahkeme kurulunda bulunanlann en kıdemlısj mahkeme baçkanlıgı eörevinı vapar.» Bu defa getırilmek istenen hükümde ise. 2 subavla 1 hakim ve bir savcının mahkemelerde görev alması sağlanacaktır Bundan başka, bırlik komutaaJarına vargılama vetkısi v«ren hükümler de yeni tasarıda yer alacaktır. Bu yondeki çalısmalar henüz kesin sonuç almamıştır. Askerî mahkemeler de değiştiriliyor öte yandan. Genelkurmay B?« kanhğında yapılan çalısmalar arasında «Askerî Mahkemelrr Kuruluşu ve Yarjrılama l sulii Kanunn» nda da değı.şıkllk yapılması bulunmaktadır. 25 10'1963 gunu Meclislerden geçen 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılanr.a Usulü Kanununda yapılacak d e . ğisiklik özelhkle mahkemelerin kuruluşu ile ilgili bulunoıaktadır. Bu değişikliğın yapılması içın Anayasa'nın «Askerî Yarırı» bölümü ile ilgili 138. maddesinın değiştirilmesı gerekmektedır. Erim hükümetinin vapmak iste. diğı Anayasa desisiklikleri arasınrıa bu madde de Türk Silâhlı Kuvvetlerı voneticilerinin i s . temlerine uygıın biçimde değışikliğe ujrayacaktır. Anayasa'nın «Askeri Yargı» bölumunde yer alan H8. maddenin 4. bendinde «Askerî mahke. melerde üyelerin çojunluğn Mitingler düzenlenecek Türkiye llkSen Genel Yonetim Kurulu bıldırısınde. eğıtım dalm da hükümetten beklenen çahşmalar sıralandıktan sonra. Erim Hükümetımn gırışeceği Anayasa de ğışiKliği calışmalannı Drotesto için Sendikanın orgütü bulunan butün ıl ve ilçelerde «Anayasa değişıklığine hayır» kampanyası açı lacağı ve mıtingler düzenleneceği belirtılmektedır. Soyuz (Bastarafı 1. Sarfada) •Sovuz10'un. •Salyut» ile hirlikte iki gün süren ucusu sırasında saptanan arastırma programmı ta. mamlamıstir. Bu ncuş sırasmda araıtırnM, ve iki arae arasında. \aklasma. hnr dalama. kenetlenme \e ayrılma islemleri için geliştirilmis sistemlerin yetenekleri sınanmıstır.» OlaylariD ardindaki (Bastarafı 1 ıncı sayfada) tkinci mahzur daha önemli. dir : 12 Mart Mubtırasını Genel. kurmay Başkanı ve Knmandanlar imzalamıslar, ordunun istefi olarak Cumhnrbaska.nl, Senato ve Millet Meclisi Baş. kanlıklarına snnmuşlardır. Bu mnhtıranın metni kesin ve belırgindır. Sabık Basbakan Demirel bn sebeple ç e kilmiş, daha doğrusu çekilmek zorunda bırakılmıstır. Simdi 12 Mart Muhtırauns mnhatap olan çevrelere başvurarak subayların anayasal haklarını ellerinden alacak bir isleme vönelmek, bir hata sayılmalıdır. Zira gerekçesi ne olnrsa olsun, bu beraberlik icinde hazırlanacak bir Anayasa değisiklifi ustünde ister istemez bulutlar dolaşacaktır. Herhalde bu nazik konuda davanın eni boyu iyi hesap. lanmadan harrkrt etmek s a | duyu>a aykırı olur. Milli Güvenlik Kars'ta sağsol çatışmasında 2 kişi yaralandı KARS Karsta sagsol yüründen ıki grup arasında çıkan sılâhlı çatışmada, 2 kişı yaralanmıs. olaydan sonra Adliyeye verılenlerden DevGenç üyesi 2 kifi tutuklanmıştır. lstıklâlı Mılli Caddesinde ee ce 22.30'da «Bozkurtlar» diye anılan sağcı grupla DevGenç iiyeleri arasında çıkan çatışmada tabancalar patlamış. «Bozkurt» lardan olduğu bildinlen Turgut C'auskan ıle Yakup Kaprak tedavr « t ı n a atlrırm?!1a Güvenlık km'vetleri tarafından bastırılan olaylardan sonıa ' Adlıyeve verılenlerden DevGenç Kars Şubesı Başkanı Hayatı Tuncer tle fotoğrafçı Kemal Akbulut. ilk sorgularındaD son ra tutuklanmışlardır. DevGençliler olaylann karşı jrrup tarafından başlatıldığını one sürmüşlerdır. 4 Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra bugiın oğleden sonra Bakanlar Kurulu toplanacaktır. Bakanlar Kurulu toplantısının ise «hayli yüklü. oldugu. bir kabine uyesı tarafından bıldirilmıştır. Bakanlar Kurulu toplanıyor Acı Kayıp Arkadaşımız Kızılcık'ın kızı oldu Gazetemız mensuplanndan RAet Kızılcık ile eşi Nermin Kıye gelrruştır. • «Sevgi» ismi verilen yavruya uzun ömürler dıier, genç anne ve babayı kutlarız. Merhumf Sldıka Özet'in sevgıli ejı. Em. Alb. K«nan Özet, Leman Özet ile Hayrinur Cetiner. Ahmet Koker ve Timuçın Kbker'ın sevgıli kardeşleri, Dr Aytaç Ertaskın. Oltaç Balkanlı. Dr. Mehmet Ertasktn ve Av. Doğan Balkanlı'nın sevgilı babaları, Scrtac Kamo'nun sevgılı dayısı, Aykut ve Erkut Özefın sevgıli amcaları, AyseUUİ ve Cem Ertaşkın ile Bıtu Balkanlı'nın birieik dedeleri 39. Tum. Shh. Tb. K. lıjı, D D.Y. kısım hekimlıü ve Samsun SajSlık Miidıır muavinlığinden Emekll Bnb. Dr. M. ADNAN ÖZET 24 < 1971 ıftinü. Tr ay önce j;ecirdiiSi feci bir trafik kazası sorıucu vefat etmistir. Cenazesi 26 '4 1971 Pazartesî «unu ">uguıı ı oğle namazından sonra Hacıbayram camiindert alına rak ebedi istirahatgahına tevdi edllecektir. Allah rahmet eylesin. AtLESf Herıs 9913679 • 937» ÜNIVERSITEve LARININ YÖNETTİĞİ KURSLARIMIZA KATILINIZ 3 MAMSTABAİ.LI10R BRQ5U t t Saat: 13 30 19.30 <J Samatya Cad. No. 40" î T E L : 2175 82 f TEST UZMAN GİRMEK İSTEYENLER İ D t Ş T A B İ R İ '] Orhan TÜZİ?sl Acı Bir Kaybımız Meıhum Hacı İsmail ve Hacı Zehra Polat'ın oğuiları. Mujgân Polat'ın esi. Nilsen ve Neset'in sevgili babaları. Saadet Hatipoğlu. Şerafettin. Ve dat. Adnan Polat'ın agabeyleri, veteriner hekim Mehmet Hatipoglu'nun kayınbiraderi. emekll hava binbaşısı BİCKhLROL Sok.12C AĞALOCLL Çumhuriyet 36'ı4 Memur aranıyor Bıuük bir ticarî şirketln avukat elemana ıhtiyacı vardır. Aranan elemanın tıcaret davalarınria geniş tecrubesı olmalıdır. Namzet, şirketın hukuki ışlerını deruhte edebılecek vasıflara sahip olmalı ve karşılasacağı muhtelıf hukuki saha larda da bılgısinı arttırmaya hazır ve ıstekli olmalıdır. İyi Ingilızce bilgisı gereklıdır. Isteklıler.n <=ahsi durumlarını belirten bır yazıyla P.K. 291 Personel Dairrsi . Şisli adresine müracaatlan nca olunur. NİHAT POLAT 25 Nisan 1871 gunu hayata gozlerini kapamıştır. Cenazesi 26 Nisan 1971 Pazartesi gunu (bugün> oğle namazını muteakıp Hacı Bayr»m camiinden alınarak ebedi istirahaıeâhma tevdi olunacaktır. T»nrı rahmet erleıin AtLESt T681 N ot (î) Iş devamlı olup özel avukatlık bagdasamaz. (5) Muracaatlar gızlı tutulacaktır. faaliyetleriyle YİME EN 9~ K A R O L I U Ki YER DÖŞEMELERİ Tünel Cad. 40 '2 Tel: 44 72 9 6 (Ilânsıldt: 28903655) (Basın Organizasyon: 71.106/3667) ^birliği sahnesi Mütercim Sekreter Aranıyor Yıhn En Başarılı Oyunu azız nesıtı N6VAŞAR müzikal Ş komedi 1.18 MAYIS TEL: 4 4 9736 •Devlet Güvenlik Mahkemesi» is ter istemez. olağanüstü tnahkeme halini alacaktır. Böylesine mahkeSosyahst Gençlık örgütü bildımelerin kuruluşu sırasinda hakim rismde ise, Basbakan Nihat Elerin bazı ölçülere eöre secilecefi rim'in son Rad'oTelevızvon kosüphesi toplumda uyanabilir. nusması eleştirilerek «Bu hükümer. de Anayasaya ters düşmüsSiiratli adaletl. ihtisaslasmı; mah turu deruhnekte, aşın sağın çalış kemeleri mevrut adalet kuruluşu malanna göz yumduğu ve onlarm icinde sağlamak mümkündür. Usul destegini sağlamaga çalıştıgı öne Kanunlarında değisiklikle bu »onu surülerek bütün demokratik. sol ca varilnbilir. ve sosyalist glıçler eylem birlığiAnayasanın öngördüğü reformla ne çağınlmaktadır rı hasarmak amacı ile ise hışlamak Meğini olağanüstü mahkrme Avbar'ın demeci kurmak iciıı Anavasa değişikliğine TTP eski Genel Başkanı ve ba gitmekle hağdastırmak mümkün ğımsız Istanbul Mılletvekıli Mehgorulememektedir.» met Ali Aybar da dün verdığı yazılı bır demeçle Erim'in son konuşmasma ve alınacagını sövlediği tedbırlere karşı çıkmış, danışman olarak Fransadan hukukçu (Bastarafı I inci layfada) getirilmesini kınamıştır. len olay hakkında. gazeteErim'in Senatodaki konuşmamize telefonla bilgi veren sında Anayasayı değiştirmeme taYargıç tsmet Erdemoğlu, ahhürlünde bulunduğunu belirten kendisine saldıran ve ilçede Aybar. ayrıca «Bizim Anayasa sis kahvecilik yapan Yaşar Katemimiz ve Anavasamızın eelenek nat'ın, Milli Nizam Partisi sel ilkeleri temelden değiştirilmemensuplarıyla işbirligi içindikçe. mevcut Anayasaya bir mad de olduğunu ayrıca, ilçede de eklenerek hiikümete kanun tüstajyer kaymakam olarak iki eünde kararname yapma yetkisi buçuk aydır gorev yapan İsverilmesi \nava<sava aykın nitemail Çilburonoğlu'ndan da liktett Irir «te*işiWik J»la«aktır» destek gördügünü ilerı sür. demıtır. müştür. Yargıç Erdemoğlu'nun verdiği bilgiye göre, 22 Ünas karşı çıktı Mart günü kendisine, ilçeÜnıversıte Asıstanlan Sendıkadekı bir lokantada bir bansx dün ya\,inladığı bir bildiri ile ka müdürü ve mal müdürü Nihat Erim'in 22 Nisan konuşma ıle yemek verken, Yaşar sını eleştirmi^ler. «Şu vadsınmaz Kanat masasına gelerek. irçerçokleri. reform hükümetinin tıca olayı samklarının salıve kamu oyunun bilgisine sunverılmelerıni lstemış. «Oğmayı. bilim adına yaraşır devrimretmenlerin koruyuculuğu si ci bir gijrev sayarız» dıyerek isze mi kaldı» şeklinde konuşteklerini şöyle sıralamışlardır: muştur. Yargıç Erdemoğlu'n O Bugün Tiirkiyede yok edildan olumlu bir cevap aîamesi »ereken dpvrimciler değil. mayan Yaşar Kanat. daha bağımsızlık ve demokrasi düşsonra muşta ve yumrukla manlarıdır. Çünkü. ülkemizin basaldırıya geçmış, yargıcı ağımhlığından ve halkımızın vokğır şekilde yaraladıktan sonsulluğundan bunlar sorumludur. ra kaçmıştır Q Atatürk düşmanları, baçınısızlık ve demokrasi mücadelesini tlçedekı olaylarda yakalaverenler değil. bu mücadeleve nan gericilerin bırakılması karsı çıkanlardır. Atatürkü Ataiçin stajyer kaymakam İstürk vapan bağımsızlık savaşı mail Çilburonoğlu'nun da da vermis olmasıdır. ha önce kendisine baş vurO Anavasayı uvgulamak yerine duğunu belirten yargıç lsona düsmanlık eden parlâmentomet Erderaoğlu, kendisine dan alınan güvenovunu. kuvvet saldırdıktan sonra kaçan ölçüsii olarak açıklamak. reform sanığın izlenmesi için kaycu bir tavır desildir. Süleyman makamm jeepini vermedigiDemirel'in Başbakanlığmı onayla nı de söylemiştir. yanın da aynı kurum olduğunu unutmamak çerekir. ParlâmentoEskipazar savcılığı olaya dan alınan oylar kuvvet ölçüsü ol elkoymuş, kaçan sanığın yasaydı. Demirelin Basbakan olmakalanması için jandarma tası gerekircli.» rafmdan çalışmalara başlanBildiri şövle sona ermektpdir: mıştır. «Nihat Erim yanılmaktadır. Tarihin tekerleği. balyozla kırılaIki öğretmenin evi cak taşlardan değildir. Yaşasın taşa tutuldu tam haeımsızlık ve gerçek demok rasi için savasanlar.» DEMIRCİ, fa.a.) llköğretmen Okulu öğretmenlerinden Arif KâBaroların Bildirisi mıl Önder ile Ali Rıza Başaran'm Öte yandan Türkiye Barolar evleri önceki gece meçhul k'şi'eı Birlişi. devlet güvenlik mahkemetarafuıdan taslanmıştır. lerinin kurulmasına karşı cıkm^Öğretmen Ali Rıza Başaran. bir. 1ır Yonetim KıınJİu adına Haşkt>n kaç kere tehdit mektubu aUığını Faruk Erem imzasıyla yayınlanin ve durumdan polisi haberdar eltiğıni açıklamış, bazı çevralpin kendismi solculukla itham rtmplerinin bu olaya yol açtığmın kuvvetli ih timal olduğunu söylemiştir. «Ters düsmüştür» Yeni ufuklar Moskova «Sternberg» Enstitiisü üyelerinden Sovyet astronomu Yu. ri Pskovski. Tass» Ajansına \erdiği bir demeçte. Bugunku uıay denemesinin, atmosfer dısi astronoıninin geleeeği bakunından yeni ufuklar açtığını» sövleml;tır Bu denemenin ozellikle gune?in, gezegenlerın ve Galaksılerın $özlenmesinde büyük bir adım te«ki! ettiğini belirten Yuri Pskovski >öı lerine söyle devam etmistir: •Bu gözlem biçimi. henut venidir. Ay araçlarınm >X» ve *Gamma ışınlarının ineelenmesinde üağladıği hizmetler unutulamaz, fakat atmosfer dışı bir gozlem i«tasyonu kurulması ile, daha «ııem li bir adım atılmıs olmaktadır. tıtica • •• N. V. Tl'RKSK SHELL Dıyarbakir Kyerınde ıstıhdam ecfilmek üzere bir bayan eleman aranmaktariır Namzetlerde aranan vasıflar şunlarrlır : 1 Türkçe ve tngılizce lısanlarına vakıf olmak, bu ıki li'anda tercüme yapabilmek, doğru ve suratlı daktilo yaza. bılmek. 2 Genel Idarl ve dosyalama l<!ennd© tecrube«ı bulunmak 3 Tercihan Diyarbakır veya clvarında ıkamet etmekte olmak. * 2040 yaşlan arasında bulunmak. Yukanda sayılı nıtelık sahıbı ılgılılenn : N. V. TLRKSE SHELL, Atatürk Bulvan 127/7. P.K. 115 Senisehir . ANKARA veya N. V . T t R K S E SHELL, Alipınar Köyü P.K.'163 DİYARBAKIR adreslerıne sahsen veya Ingılızce olarak yazı ıle müracaatları rica olunur. (Has: 1930/3676) Tahfacı için (Bastarafı 1 inci layfada) ıddıaları 9 maddede toplamak mumkündür. O Şartnameye uymayan 300 Le\land marka otobüsü kabul etmek. O Geliri ile oranlılı oimayan şekilde kat, deniz köşkü. otomo. bil alnıak. Eşini bir kaç defa vurt dışına göndermek. O Deniz köşkünü idare elemanlarına boyatmak. deniz kösküne gidis • çelişi temin için idare atölyesinde sandal raptırmak. O Şartnameye ııvmayan malzemeleri idareve almak. 3 İdare malzemesi ile idareye ait nlmayan bazı iş yerlerine usulsüz vatırımlar vapmak. O özel otomobilinin bakjm vr oııarımır.ı İETT atölvelerinde yaptırmak. O Idarenin bazı malzemelerini düşük ücret üzerinden kiraTa vermek. O Mübayaada reddi ıcap ettiren malzemeler için rapor tanrim edilmeden önce kendisine bil iri verilip, vereceği talimat üzerine muamele yapılmasını istemek. O TasıtUrda bazı kisilerin ncrrtsiz seyahat etmelerinı temin etmek. Yaptıgın her isin daha iyisini yaparım Her ıkıs: de hakiı Dunyanın neresınde oıursa olsun her ıkısının deOantas jetlerınde yerı var Bu dusunce ıle ilk kez Oantas kamarot ve servısıni on plana almıstır Cunku kamarotlar bazı ıslerı hosteslerden daha iyi yaparlar Hostesler de kamarotlara kıyasla bazı ııstunluklere sahıptirler. Butun bunların toplamı da bır ucakta bulabıleceğınız en iyi servıstır. Yer ayırtmak ve her turlu bılgı ıçın en yakın seyahat acentanıza veya aşagıdakı adreslere muracaat edınız. İSTANBL'L BEA Çumhuriyet Cad. Harbıye No. 10 Tel 47 67 75 ANKARA . BOAC Mılli Mudafaa Cad. Guven Apt. 12,5 Kızılay Tel: 17 76 54 B Ü Y Ü K A V R U P A T U R U dormende AÇILMIŞTIR Reklâmcılık: 867. İ056 Geçen yıl 33 gunluk Avrupa gezısmı Dasarı ıle gerçeklestıren EYLT LİSESİ KÜLTUR KOLUNUN Kâr amacı oimayan jgezısı 30 eun 4500 lııa (Yol, Otel, Verjiler. Muzeler, Şehir gezilerı v.h. urretleri dahildlr) Hareket: 6 Temmuz 1971 SAL1 Istanbul Fılibe Sofya Belgrad Trıveste Venedık Mı'ıâno Lugano Zurıh Basel I*ari5 Londra Br\Jksel Amsterdam Hamburg Hannnver Berlln Prajj N'urnberg Munıh Salzburg Vıyana Budapeste Clu1 Bukres Kızanlık. Her gece otellerde yatılacak; büyuk şehirlerde 34 eun kalınacaktır. Butün otel rezervasyonları yapılmıştır Mııraoat: Cynp Lisesı Kııltur Kolu Başkanı RKH \ KOŞIOÖI.U Kv: Pangaltı F.rgenekon Cad. No. S5 Pınar Ap. Tel. 46 $6 W > Dünyayı Dolaşan Avustralya Havayolu OANTAS. BOAC ve AIR INDIA HAVA YOLLARI IŞTIRAKI ILE r Çumhuriyet 3673 (Moran 788/3665)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle