16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
LectricShave Sıeak hıvaltrda dlt tariamni «!««.trikti traf makinMİ kulltmmıyı zortaftırır. LECTRIC • SHAVE bu •ngtıli yok «dtnk •ı*ktrikii tr»» mOtlnanizin çalifmaıını kolaylaftırır va ranmanını iki rtiialina çıkarır, umhuriY Kurucusu: rUNUS NADİ < ADAYLARÎ ÜN 'Er HAZIRLIK :N . JRSLARINA ıtb( < *''rak veya .SİTEYE ,k dilediğiniz B KITABl FAKÜITEYE GİRMEYI GARANTİLEYİNİZ Not: Karsa abone ttereti : İOO lira Kitap bedell amdeoe : 75 liradır 47. yıl.sayı: 16791 Telpaf T« mektup »dçesi: cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: îstanbul Ne. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 90 22 42 87 22 42 98 22 42 99 „ «... , . ..»„.. 2 6 NlSaii PaZarteSl 1 9 7 1 BÜYÜK DERSANE CEBECİ DORTYOL . ANKARA * Pekin'le ilişki kprmamız, millî çıkariarımıza uygun göriildü Çin'le temasa Barolar Birhği ile IIKSEH de Anayasa değisikligini yersjz buluyor ANKARA, (Cumhuriyet BÖTOsn) Bajbakan Nihat Erım'in o . lağanüstü tedbirler getirebilmek için Anayasa'da de. ğişiklik istediklerini açıklaması üzerıne başlayan tepkıler dün de sürmüştür. Ba rolar Birliği, Türkiye llkokul öğretmenleri Sendikası, Bağımsız Îstanbul MilletvekiU ve TtP eski Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, Sosyalist Gençlik örgütü ve Üniversite Asistanlan Sendikası (ÜNAS), dün ya yımladıkları bildirilerle bu görüşe karşı olduklarını be(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Irtica sanıklarını tutuklayan Eskipazar yargıcı saldırıya ugradı ANKARA, (Cnmhuriyet I » rosu) Eskipazar ilç«v sinde, 10 Kasun 1970 günü cereyan eden irtica hareketl sanıklannı tuhıklayan llçe yargıcı îsmet Erdttnoğlu, irtica sanıklarımn salıverümesinl isteyen Yaşar Kanat adındaki bir kahveci tarafından yaralanmıştır. Yargıç, Erdemoğlu'nu muşta ve yumruk darbeleriyle 14 gün iş göremeyecek şekild» yaralayan saldırgan olaydan sonra kaçmış ve henüz yakalanamamıştır. 2 Nisan günil meydana ge (Arkası Sa. 7. Sü. S de) Askerî Yargıtayo bir kurui ekleniyor Asker yetkililere göre Danıştay askerî konuları iyi bilmiyor geçildi AKKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulması amacıyla doğrudan temaslara başlandığını açıklamıştır. Osman Olcay, bu konuda, incelemelerin tamamlandığım, ilk gbrüşmenin yapıldığını bildirmiş, görüşmelerin yeri ve îekli konusunda açıklama yapmamıştır. Osman Olcay özetle çöyle konuşmuştur: «Hiikümet programında Çin knnusunda aynen şöyle denil. mişti: (Son zamanlarda kanıu oyunun üzerinde tfurduğu Kıt'a Çin'i ile siyasal ve ekonomik Jlişkiler kurulması sorununu milli çıkarlarımıza uygun olup olmadığı yönünden önemle in celemekteyiz.) Bnnu söyledigimizdetı bn yana hükümetin söy. lediklerini de yapmakta sür'at gösterdigine bir delil olabilir helki. Bizim yönümüzden inceleme meselesi tamamlandı. Bu inceletne sonunda olumlu bir (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) degişiyor Askerî Matıkeme kuruluşu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Tesbit ettiğimize göre, Türk Silâhlı Kuvvetleri yüksek kademesi Daruştay'ın bugüne kadarki işlemlerinden bazılarını, olum lu bulmamıştır. Çeşitli sebeplerle Türk Silâhlı Kuvvetlerinden aynlanlar, emeldi edilenler, veya disiplinsizlikle ihraç edilenler zaman zaman Danıştay'a baş vurarak «Yürütnıeyi durdurma kararı» almışlardır. Bu durumun, Türk Silâhlı Kuv vetleri içinde disiplini bozduğu iddia edildiğinden «Askeri idari tasarruflann. yargı denetiminin Danıştaytan alınıp Askeri Yargıtay'da kurulacak «Danıştay benzeri» bir kurula verilmesi kararlaştınlmıştır. Bu konuda bir yetkili çunlan söylemiştir: «Danıştay, asker gerekleri, gereğince inceleyememektedir. Dolayısiyle askeri konuları iyice bilmediğinden verilen kararların çoğu sakıncalı olmaktadır. Oysa, Danıştay'da asker kişilerin de görev aiması ve Türk Sfiânlı' Kuvvetlerinden akstden dâvalan, kendi bHgileri çereevesir.de incelemeleri gerekmektedir. Bugüne kadar bu tür bir seçim yapılmamış ve işleme iyi olmamıştır. Bu sebeple. yeniden düzenlenecek bir kanunla. askeri idarî tasarruflann denetimi, Askerî Yargıtayııı bünyesinde kurulacak Danıştay'a benzer bir or gacda incelenecektir. Böylece, Danıştayla olan şikâyetler ortadan kalkacaktır. Askeri Yargıtayda kornlacak bu yeni organda idarî görevlerde. personel işlerinde çalışmış. amiral, general ve sair benzeri (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Askerî mahkemelerde sııbay sayısı, hâkimlerden fazla olacak Askeri idari tasarruflann denetiml Danıştay'dan ahnarak Askeri Yargıtay'da kurulacak yenı bir kurula verilecektir. Asker! mahkemelerin teşekkül tarzı da değiştirilerelc askerl hakinüer d> şındaki subay sayısı arttırüıyor. Anayasa Profesörü Soysal, Başbakanın demecini eleştirdi "Sorunlarımıza yabancılardan çare dilenmek Tanzimat modasıydı, •/# ANKARA, (THA) SBF P«kanı ve Anayasa Kürsüsü Profesörü Mümtaz Soysal, THA muhabirinin sorusu üzerine, Anayasa değişlklikleri konusunda göriişünü açıklamış, «Prof Duverger'nin çağnlmasına ne dersiniz?» sorusuna «Duverger' nin söz konusu çağrıyı kabul etmiş olabileceğine ihtimal vermiyorum, kendi öz sorunlarımız için yabancılardan formül dilenmek Tanzimat zamanının modasıydı» şeklinde cevap vermiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Soyuz 10 uzay aracı dünyaya döndü MOSKOVA, <THA . a.a.) Üç kozmonotu taşıyan Soyux10 uzay aracı, Cumartesi , günü insansız «Salyut» uydusu ile uzayda kenet lendikten ve beş saat 30 dakika kenetlenmiş durumda uçtaktan sonra dün sababın erken saatlerinde TSA 00.40 Orta Asya'da Kazakis tan bölgesine yumujak inij yapmıştır. Haberi Veren resmi TASS Ajansı, üç kozmonotun kendilerini iyi his «ettiklerinl bildirmiştir. Moskova'daki uzay kaynakları, geçen pazartesi günü uzaya ftrlattlan insansız «Salyut» istasyonu ile Cuma günü içinde üç kozmonotla birlikte uzaya attlan Soytız10 uzay aracının uzayda insanlı bir yörünge istasyonu yapma programının bir kısmı olduğunu belirtmişlerdir. •Tas» Ajanaı, «Soyuz10»un dün. yaya kendisine verilen görevleri yerine getirdikten sonra döndüğünü belirtmis ve uçus bakkında ju bilgileri vermiştir: ( A r k s n Sa. 1. Sü. 8 de) AnnPİPr hphplfİPr VP avakutîtlİ «înhhptİPr Kl ? Se<; ba5'ar< oldukça b i rd e u z u n sürüp Nisan'uı ortalannı bulursa, ılık iklimc alışmı; tstanbulb u Mnneıer, lerin analarıvsa. sıkıııtı hir kat daha artar. Ama, artık samrız, sıkıntılar geride kaldl. tstanbol bu kcz grrçckttn bahara kavuştu. Sıcak lıava. pınl pırıl güncş kcntin üstüne cğildi. Bunu goren İstanbullular da elbette fırladılar sokaklara. Genç aııncler de yavrul«rım güler. sıcak yüzlü tabiatla tanıçtırmak amacıyla yollara döküldüler. tştc bunlardan bazıları da Maçka'daki piyasa hulvarnıda buluştu. Analık bir yana âtlcta bebekleri unotup koyu bir sohbete daldılar. Tanıdık bir çevrenin kisileri olarak uzıuı uzuıı, bir kıştan kilniH hütün haberieri değij tokoş' ettiier. ' , • . • (Fotoğraf: Tulay DÎVİTÇÎOĞLU) DeoeKier v e dydKUbiu bonüeııer lular sltlllrIar. hele istanb,,,,,,lar dikkatle korunmas , gerekcn m ^ i k behek. Taşıtlar Daire Başkanı hakkındaki rapor 1820 sayta Tahtacı için ilk dava açıldı IHSAN ONUR Bundan bir süre önce rüşvet, suıisünıal, görevini kötüye kullanma, ihmal ve idareyı zarara uğr'atma suçları ile itham edıldiğıni ve bu yüzden görevinden ahndığım bildirdiğimiz İETT Taşıtlar Dairesi Başkanı Adil Tahtacı hakkmda, Içişleri Bakanlığı ve Beledıye müfettişlerinin raporlarına dayanarak îstanbul Savcıhğı Ağır Ceza ile Asliye Ceza Mahkemelerinde dava açmıştır. Halen İETT Idaresi Genel Mü dürlüğü müşavırlik kadrosunda bulunan Adil Tahtacı'nır. durumunu, İETT Disiplin Kurulu da ıncelemiş ve «Memuriyetten ihracına» karar vermiştir. Ahnan karar, 6 Mart 1971 tarihinde 2S65 sayı ile onaylanmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. Ba. kanlık. Disiplin Kurulunun ka. rarını onayladığı takdirde, Tahtacı'nın memuriyeti sona erecektir. Asayiş konusu bugün Millî Güvenlik Kurulunda tartışılacak ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Milli Güvenlik Kurulu bugün Çankaya köşkünde Cumhurbaşkanı Sunay'ın başkanlığında top lanacaktır. Daha önce 29 Nisan olarak saptanmış olan kurulun toplantı tarihi, Kuvvet Komutanlarmm aynı tarihte Ankara dışındaki manevralara katılmalan zorunluğunun ortaya çıkması üzerine 26 Nisan'a almmıştır. Öğrenildiğine göre, toplantıya Kurul üyesi olmamasına rağmen Başbakan Nihat Erim'in isteği üzerine kabinenin AP'li bakanlarından Devlet Bakanı Doğan Kitaplı da katılacaktır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) İlalya, ariık bizden balık almıyacak ÎZMtR, (THA) 10 yıllık balık alıcımız İtalya, öncekl günden itibaren balık ithalâtına son Terdifini bildirmiştir. Kilosu 2 bin liretden ihraç edilen balık fiatlarırun, bin lirete düşürülmesine rağmen, bizden balık alamayacağını, balık ithalâtim İspanya'dan yapacağını bildirraiştir. Tahtacı, yemek servis arabasıru İKTT atölyelerinde yaptırmış İzmif Belediye Başkanlığını GHP adayı kazandı İZMİT, (Cevdet Î A K U P bildiriyor) • Leylâ Atakan'ın, Kocaeli Sanayi Fuarı ile ilgili olarak Değirmendere'de yapılan bir toplantıdan dönerken geçirdiği bir trafik kazası sonucu ölmesi üzerine boşalan Belediye Başkanhğı için dün yapılan seçımi. CHP adayı Erol Köse kazanmıştır. 6 siyasi parti adayı ile 6 bağımsız adayın yer aldığı seçime katılma Oranı yüzd'e 48 olmuştur. Seçimde adayların aldıkla. rı oylar şöyledir: CHP adayı Erol Köse 10.056. AP adayı Mecdi Oktay 8.256, MNP adayı Salih Satıroğlu ve DP adayı Nail Kurtaran 3^r bin. TİP adayı 165 ve MGP ada. yı 157. Zararlı faaliyet nedeniyle Batman'da 10 kişi fuluklandı BATMAN. (THA) Zararh faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla polis tarafından yakalanarak dün sabah Savcılığa sevkedilen 10 kişi, yapılan sorgularından son ra tutuklanmışlardır. Bölücü faaliyetlerde bulunmak ve Kürtçülük propagandası yaptıkları iddiasıyla Savcılığa sevkedilen Nuri Sarmaşık fDoktorl, Ubeydullah Aydın (Elektrikçi), Zülfikâr Günay ıElektrikçi\ Fer ruh Ozaner dşçiK Kâzım Kahraman <Öğretmen>, Sabri Yıldız ıKasapı. Ünal Kazak, Nuri Paracı, Hüsnü Mercan, Necmi Çoban 'Lise öğrencilerO, öğleden sonra yapılan sorgularuıdan sonra tutuklanmışlardır. 52 dosyalı başkan Tahtacı hakkınaa tutulan dosya sayısı «44» ten «52» ye yükselmiştir. Bu görevi. altı yılı aşan bir süre yapan Adil Tahlacı'nın bütün işlemlerini. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığın. dan gelen 4 müfettiş en ince a y . nntılarına kadar gözden geçir. mektedir. Bundan 10 ay önce 2 Içişlerl Bakanlığı ve 3 de Belediye Müfetttişi, ileri sürülen iddialan incelemiş, 1820 sayfalık rapor halinde bağlı bulundukları bakanlık larla, Savcılığa intikâi ettirmişler di. Savcıhğın yaptığı soruşturma da neticelenmiş ve durum mahkemeye intikâi etmiştir. Talitacı hakkmda acılan dsvalara önıi mÜ2Xİeki ay Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde bakılacaktır. TETT Taşıtlar Dairesi eski b kanı hakkmda ileri sürülen iddia ve suçlamalara göre istenilen cezalar 3 ilâ 10 yıl arssmda değişmektedjr. Tahtacı hakkında ileri sürülen (Arkası Sa. 1. Sü. S de OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Subaylar ve Danıştay bngünkü yfiksek knmanda he. yetini veya geçmiştfki yük. sek knmanda heyetlerini ra. hatsız ettigi öteden beri biliniyordn. Simdi bu yolda bir. takım tedbirler için harekete geçildiği baberleri vardjr. Genelkurmay'da teskil olunan bir komisyon, söz konusu so. runlarda bazırlık yapmakta. dır. Haberlere göre, subayla. rın Danıştay'a başvurmalarını ençellemek ve Askerî Danış. tayda bu islemi balietraek için grrekli Anayasa degisikliğine gidilecektir. Ancak ba yolda yapılacak değişikliğin iki Snemli mah. zuru vardır. Bir kere mevcut Anayasa. nın uygulanması için 12 Mart Muhtırasını veren yüksek kumanda heyetinin, Anayasa'yı uygulatmak yerine değiştir. mek eğilimlerine yönelmesi, eleştirmelere kapılar açacak. tır. 12 Mart Muhtırasına muhatap olan çevrelerin çıkardıfi «orduda yeni tasfiyeler* sövlentisi bu değişikiik teşebbüsüyle kuvvet kazanacaktır. ••• (Arkası Ss, 7. Sü. 7 de) 12 Mart Mnbtırasmın erte»inde emekliye sevkedilen subaylar Danıştay yolunn seçmişlerdir. öteden beri Tür. kiye'de nygnlanan ilke, tda. renin her tasarrufnnnn yarjılama çerçevesi içinde bnlun. masını öngörmektedir. 1da. renin hiçbir eylem ve işlemi yargılama dışında kalanuya. cafına göre. askerî kişiler de zaman zaman Danıştay'a baş. vurarak baklarındaki islemler için iptal davaları açmış. lardır. Bu iptal davalarınm «ORM.4İV AFFI Dil • Tarih'te öğretim bugün başlayacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Olaylar çıkacağı gerekçesiyle bir süre önce yönetim kurulu tarafından kapatılan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde bu sabahtan itibaren öğretime başlanacaktır. Halen kapalı bulunan ODTÜ ile Ankara Üniversitesine ve Hacettepe Üniversitesine bağlı bazı fakültelerle höîümlerde i?e öğretime ne zaman baş'.anacağı belli değiidir. Meclis bugün çalışmaya başlıyor ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi. 23 Nisan Ulusal Egemenük ve Çocuk Bayramı nedeniyle üç gün ara verdiği çalışmalanna bugün yeniden başlayacaktır. Meclisin, bu hafta içinde hükümet: tarafından sevkedilecek yeni tasarılan görüşmeye başlaması beklenmektedir. DURDURULMALIDIR» Türkiy» Orman Memurları Sendikası Îstanbul Şubesinin birin;i kongresi dün yspılmıştır. Kongrede bir konuşnıa yapan Sendika Genel Başkanı Bekir Toplaktcpc, orman aifının cn kısa zamanda durdurulmasını istemiştir. Toplaktepe orman politikasmda reform yapılma.ı gerekliliğine değinerck «Bugüne kadar izlencn orman pnlitikjsı rüıkiye topraklarında geniş erozyon sabaları açmış, her yıl Kıbııs hüyüklüğiinde toprak erozyon nedeniyle denizlere akıp citmiştir. Öte vanclan rıkan her orman affı bu tür suru arttırmış II) yılda 161 jrtnan memııru katlediimişUr» demiştir. Toplaktepe bu arada iş riski zamlaıından oıraan memurlarının da yararlandıırılnıasıni istemi§tir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle