18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 Nisan 1971: :CUMHTJRÎYET« •.SATFA ÜQ DIŞ HABERLERDIŞ HABERLERDIŞ HABERLER Kosigin, Yahya Han'a mesaj gönderdi Kaunda, bunu yaparmı hiç? frikayi birbirine katan, lngilizlerin ise ince ince alay etmelerine yol açan bir tartışma, günün konuları arasındadır. Tartışma, Güney Alrika Bajhakanı Vorster'in bir açıklaması uzerine başlamıştır. Irklaruı ayrı ayrı yaşayıp gelişmelerinin (apatheid) sadece politikaiinı değil felsefesini de yapan Guney Afrika Başbakanı Vorster, geçen haftaki bir konuşmasıııda. Zambia Başkanı Kaunda ile aralannda gizli temaslar »urdurduklcrini iddia etmiştir. Vorster"e gore, Kaunda, ırk ayırımcı Güney Afrika'dan yardnn ls tcmekte ve bu yardımı Portekiz lle Rodezya'ya karşı kullanacağını söylemektedir, Zambia Başkanı Kaunda ictn bu «çıklama. en ağır hakaretten \e en güçlü teçavuzden daha etkilidir. Çünkü Güney Afrika'nın <rk avrımcı rejimini yülardır boykot edenlerin başında Kaunda gclmcktedir. Eğer Rİzli temaslar doğTu isc. Kaunda için Afrikalıların tek düşündüklcri şcy. Zambia Başkanının bir fırsatcı ve bir sahtekâr olduğu şcklindeki kanıdır. Ve tabiî Kaunda, Vorster'in açıklamasını yalanlamakla kaltnamıs. «insanuı eşîtliği ve haysi yeti uzerindeki fikirieri bu kadar avrı olan Kaunda ile Vorster'in Koruşmelerini duşunmek bile saemadır» şeklinde bir bildiri yayınlamıştir. Ama Vorster de susmamaktadır. Perşembc gunü Parlamentodaki bir konuşmasında yine aynı konuya değinmiş ve Kaunda'ya • iki vurlu» demiştir. Vorster, Kaunda ilc aralannda diyalogun varlığında israrlıdır. Bu çatısma, bbjlece süriip trfdeceğe henzivor. Ancak bütün diplomatik gozlemeücr, Vorster'in bu cıkısı ile, istikbalde yapılabilecek Eoruşmcleri toptan hir kenara ittiğini belirtmektedirler. Ve hu arada ecrçckten Kaunda ile Vorster ırizli goruşme yaptılarsa, hunun hiç hir üonuca hağlanmadaıı kesilmiş olduğu da anlaşılmaktariır. İnsilizlcrin olaya alayla hakma sebehi ise. Kaunda'nın, tneiltere G. Afrika silâh alışverişinin en amansız elcstiricisi olmasıdır. Libya, ihtgır etti : IÇINDEH Çetin Öxbayrak A Hindistan, Pakistan'a sert bir ihtarda bulundu TEM OELHt, (THA * * ) Hındistan, Cumartesi günü Pakıstana ihtarda bulunarak Doğu Pakjstan'dan Hındistan topraklarmda ateşi durdurmasmı, bu ihtara uymadığı takdirde çıkacak olaylardan ve bunlann sonuçlarından yalnız ve tamamen Pakis tan'm sorumlu olacağını bildirmıştir. Bu 25 Martta Doğu Paklstan' da çarpışmalann başladığınâan ben Hindistan'ın Pakistana bulunduğu en sert ihtardır. Hindistan'ın bu ihtan Pakistan'ın Yeni Delhi'deki Yükselc Komiseri Sacid Haydar'a verilmiş ve Pakistan askerlerinin geçen halta Hindistanın Dogu eya letlerinden Tripura'da Matinagar'da Hindistan sınır güvenlik kuvvetlerine mensup birinl ateş ederek bldürmeleri şikayet edilmiştir. Hındistan verdiğl ihtarda, aynı bölgede Patostanlılar tarafından iki smır ihlal edilme olayını da bildırmıştir. Notada Pakistan silâhlı fcuvvetlerınin bu hareketlere derhal son vermesi istenmiştir. Ote yandan, Pakistan Sil&hlı Kuvvetleri Komutanlan, askerl»rmın bır ay önce başlayan iç savaşta bağtmsızhk için mücadele edenlere yardım için sızanları önlemek için, Doğ\s Pakistan'ın Hindistan ile olan sınırını Cumartesi gvinü kapattıklanm açıkJamışlardır. PapaDocun ardmdan François Duvalier 1957 yılında rınde yarattığı panıkten de yaHaiti Devlet Başkanlığına seçil raılanan François Duvalier, şundığinde, bu minik adanın halkj lerle daha ığrenç bır hal alan yobazı ümitlerle doluydu. Öğrenı netimine karşı çıkanları konıumıni Amerıka Birleşik Devlet nistlıkle suçlayıp, ya memleketlerinde yapmiî, alçak gönüllü bır ten atıyor ya da öldurtüyordu. kasaba doktoru gorüntüsündekı Duvalier'nin kirli işlerini gordur. sakin adamın, çok kısa bir süre mek ve çağ dışı cinayetler işletmck içinde kanlı ve zalün bir dikta üzere kurduğu gizli polis örgutu, töre dönüşeceği kimsenin aklm ülkede orduyu da aşan bir güce dan geçmiyordu. Oysa Haiti hal sahıp oldu. Tonton macou'e kı, umitle bağlandıkları adamın (umacO adıyla anüan bu örgut sandıklarmdan çok başka bir kı mensupları, doğrudan doğruya jibk sahibi olduğunu anlamakta mideleriyle bağlı oldukları dıktagecikmediler. Haıti'nin geri kal törün saltanatını surdurmek için mış siyasal ve ekonomik düzeni ortaya çıkan her engcli en kanlı ne çağımıza uygun bir anlayış ge şekilde yok etmekten geri kalmıtiıeceğini vaad ederek işbasma yorlardı. Bir söylenti, bir aılenin gelen. Duvalier, bunları yapmak tüm kişilerinin, bebeklere kadar bir yana, halkı evdeki bulgurun öldürülmesine yetiyordu. Duvadan da eden bir politikanın şam her'nın Haiti'sinde, hemen herpiyonu olduğunu kısa zamanda kes bir oyuncaktı. Ülkenin cephaneliği, Papa Doc'un şahane sagösterdi. rayının mahzeninde bulunuyor ve Devletin başına geçer geçmez, bu durum kendısi için iyi düşünülke ticaretini ellerinde tutan miyen silâhlı kuvvetler mensuobir avuç kapitalist bozması melez laruun ellerini kollarını bağlıyortüccarla süu bir îşbirliğine giri du. fen Duvalier, halkın kendisini seçtiği gunlerde takılan «Papa Adam zamanla artık öylesine se Doo ıbaba doktorl lakabına hıç vilmez bir hal aldı ki, elinde tümi Ivç yakışmayan uygulamalan fek olmadan. çevresi muhafız dute^volamaya başladı. varlanyla çevrilmedikçe sokağa li»60 başlarında Castro ve Che çıkamaz oldu. Papa Doc yüzsüzce Guevaranm Orta ve Güney Af bir tutumla 1964'te kendisini harika'da başlatükları devrimci akı yat boyu başkan Uân etti. Bununmın, Amerika Birleşik Devletle la da yetinmiyerek, ölümsüz olduğunu iddia edecek kadar da ileriye gıttı. Ulkesinde, din duzenıni yok ederek sihirbazlık usullerı getirdı. Bır koltukta kalabümek ıçın çevirdiği bu işlerle, mınıcık adasınm sınırlarmı aşıp, dunya kamu oyunda kirli bir ünun sahibi oldu. Ancak ne kadar olümsüz olduğunu iddıa ederse etsin, amansız bur şeker hastaiı ğınuı bunyesinde yarattığı kalp bozukluğu, sonunda onu da yatağa mıhladı. Fakat Duvalier, siyasal ahlâksızlığı öylesine benimsemişti ki, bu kez de öleceğini « j layınca kalktı anayas^yı değiştntip, olümunden sonra yerine oğ lunun geçmesmi sağlıyacak hükumleri getirttı. Yönetimini bir zulüm zincirî ha line sokup, iktidannı her gun bu zincire yeni ıstırap, cinayet ve yolsuzluk halkaları ekliye ekliye yürüten Duvalier nihayet öldü.. Ve ölürken de yerine şişmanlığı ile dikkati çeken oğlunu bıraktı. Duvalier'nin ölüm tarihi olan 22 Nisandan bu yana gelen haberlere göre, Haiti'nin şişman başkanı, oturduğu koltuğun pek gönüllüsü gorünmüyor. Ancak ne var ki, gönüllüsü de olsa, babasının koy duğu rezil düzene karşı çıkanlara, yine babasının şeytana parmak ısırtacak usulleriyle de olsa ne kadar karşı durabilır.. Yabancı şiıketler yeni petıol kuyuları açmaya devam elmelidir KAHİRE. U.a.) Llb\a thtıl,âl Konseyı u\esı ve Başbakan Yardımcısı Bmbaşı Abdusselâm Cellud, önceki akşam Trablu=garp'ta duzenledıği ve Kahıre Radyosuıica da jayınlanan* basın toplantısmda, «Yabancı petrol sirketleri, Libya'da yeni petrol knyulan açmaya ve bu ulkeye yatınmlarına devam etme. lidirler» demiştir. Abdusselâm Cellüo*, sözlerine şöyle devam etmiştır: «Mart ayında yabancı petrol sirketleriyle imzalanan bes yılhk sözlesmenin koşullarından biri de. sözü geçen »irkttlerin açılmış kuyulardan petrol çekmekle yetinmeyip yeni knyular açmaya ve yatırıralarına devam etmeleridir. Yabancı sirketler, gözlesmenin çeçerli kalmasım ve işbirlifinin devamını istiyorlarsa. bu kosnla saygı göster. mtlidirler. Libya Hükfimeti, sSzirsmeden »onrs, sirketlerin petrol aram» ve knyo açma islemine devam edeeeSini umayordu. Ovsa şirketler, bonnn yerine, Ltbya'da dnramıiD kötii olduinnu iddis eden söylentiler cıkarmaktadır. lar. Bn sövlentiler valandır ve Libya'ds durnm. çok istikrarlı olup yabantı nzmanlar ve yabancı sermaye Ue işbirliğine e l . veri?lidir. I.ibya'd» faalivet srösieren vabancı sirketler icin en ivi teminat, Libva halkına giiven verecek şekilde calısmalarına devam etmeleridirj» gazete fiyatına gazete kadar satan dergi Kosigin'in mesajı Mehmet BARLAS KARAÇt, (a.«.) Karaçi'deki dıplomatik çevrelerden bildirildığıne gore. Sovyetler Birliği Başbakaru Kosigin, bundan birkaç gun bnce Pakistan Devlet Başkam Yahya Han'a ülkesinin Pakistan bunalımı karsasındaki tutumunu açıklığa kavuşturan bır mesaj gondermiştir. Aynı çevreler, Kosigin'in, bu mesajda, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Podgornı'nın daha önce gondermış olduğu mesajda ki ifadeyi belirlemeye çalıştığını ıleri sürmektedirler. Yme aynı çevrelere göre, Kosıçin mesajında, daha üımlı bir tlıl kullanmakta ve Pakistan ile Hındistan arasındaki gerginliğın gıderilmesmi arzu ettiklerini belirtmektedır. Çin, ABD'ni İsrail'e yardımı aıitırmakla suçladı Başaninin çağnsı San Fmnciscoda da savaş aleyhları gösleri yapıldı Nîjerya'da 3 kişi idam edildi kurşuna dizilerek VYashington'da sava? aleyhtan göstericilerdcn biri polis Urafından goturüluyor. 2nciSAYISI / V / / / BUGUN ÇIKTl Kuveyt'te ABD Erim özgürlüğe şat mı örtmek isliyor ?. MİT ile yapılan toplantı.. Deniz Gezmiş'in avukatı anlattı.. Olayların ardındaki adam kim? Görevinden alınacak yuksek memurların listesi ve İngiliz casusları var BEYRtTT, (THAl Irak Haberler Ajansının verdiğı bır habere göre, Kuveyt parlamentosu üyelerinden Sami Ahmed Munis, Küveyt'de Amerikan ve lngılia casus şebekelerinin bulunduğunu iddia etmiştir. Parlamentoda konuşan Münis, Basra Korfezı^Şeyiılıgınde caTOluğım sîförlarî etrhaflığ^^B mTmış va hUkümetın Kttr^ti ikinci bir Beyrut yapıp yapmamaîc istediğmi sormustur. Münis, tçişleri Bakanlığının Arap tnilliyetçileri Ue uğraşacağı yerde «Beşinci kol ve ajanlarla» uğraşmasını istemiştır. TOKYO, (a.a.) Tokvo'dan dınlenen Pekm radyosu A.B D.' m Israıl'in Arap ülkelerine kar51 saldınsım guçlendırmek amacıvla bu ulkeye uçak ve sılâh yardımına hız vermekle suçlarruştır. Radyova gbre, resmî Yeni Çin Haber Aıansı A.B.D.'ni ayrıca, «Gerici Crdün kuvvetlerini FiJistin gerillalarını ezmeye kışkırtmak» la suçlamıştır. Pekın radyosu A.B.D.'nm îsraıle •Phantom» tîpı 80 bombardıman uçağı vermis olduğunu ıleri görmuştür. KALKÜTA Doğu Pakistan liderlerinden ve siyasi sıra bakumından Mucibürrahman'dan sonra gelen Mevlana Başanl, «Özgür Bengal»ın tanınması ve «ayrıhkcı eyalette girişilen tnezalime bir son verilmesi» için buyuk devletler yönetlcileri ile Mısır Devlet Baskanına ve UThant'a çağrıda bulunmuştur. Bulgar Konriinist Partisinin başına yine jivkov seçildi SOFYA. (a.a.) Bulgar Komünıst Partisinin onuncu kongresi dunku toplantıs\nda, Todor Jıvkov'u parti bınnci sekreterlîğıne tekrar seçmı«tır. Bulgar Komunıst Partisinin onuncu kongresı, 20 Nısan'da, Sovyet Komunıst Partisı Genel Sekreteri Brejnev'ın d'e katılmasıyla ç a . lı^malanna baslamıştı. TEŞEKKÜR î tki senedenbpri çektigim üreter taşı rahatsızlıtından basarıH bir amelıyat Ue beru saelığa kavusturan Şişli Çocuk Hastanesı Uroloiı Servısı çok değerlı şef muavıni Opr. Dr. SEYLAN'DA DOKUZ GAZETE KAPATILD1 COLOMBO, (a.a.) Seylan Hukumetı Sıkıyonetım Kanun. ları çerçevesınde sol eğıhmli dokuz gazeteyı yasaklamıştir. Az tırajlı oldukları belirtılen bu gazeteler arasmda ayaklanmaya or.derhk ettiği iddıa edı. len Halk Kurtuluş Cephesmın orcanı «Halkın Kurtuluşu» gazetesı de bulunmaktadır. NEJAT FERTAN As. Dr. Mecıt Saral. As. Dr. Rahmı Ozturk. As. Dr. Alı Rıza Koşan, harkozıtor Dr. Raıfe Torun. hemşue Turkcan Istemı, Gungor Acar ve diğer servıs personelıne tesekkur ede rım. RusHi HAZAR Cumhurıjet 3678 Bu yılın birinci ikramiye çekilişinde: MIILYON URA Son para yatırma tarihi: Butün tasarruflarmızı 12 Mayıs Çarsamba aksamına kadar Bankamızda toplamakla bu çekilise daha buyuk kazannıa şansı ile katılabilirsiniz. 12 MAYIS1971 YAPl v e KRED! BANKASI Daıma en lyı hızmet SAK FRANCİSCO, (THA a.a.) Cumartesi günü bagkent W»shington'da yapılan Vıetnam savaşı alehtan gosterılerin bit eçi de önceki gun burada düzenlenmiştir. San Francısco'da yapılan gosterilere muazzaf askerlerle Vietıuun «8vaşına katılan muharipler ve binlerce kisi katümıştır. Gosterıcıler 11 küometre yürümüşlerdir. Polisin yaptığı tahmınlere göre, ^ ^ gösterilere 70 büı kişi katılmıştır. ^ ^ Bu rakam 15 Kasım 1969 günü San Francisco'da yapılan dev gosteriye katılanlara yaklaşmaktadır. Gösteri yüruyiışü sırasında b»y. raklar ters taşınmıştır. Uluslarara sı hoşnutsuzluğun bir işareti olan ters bayrakları, sivıl giyinmiş muazzaf askerler Ue madalyalarmı takmış olan Vietnamlı muharipler tasımıVısrdır. LAGOS, (THA) Nijerya iç Öte yandan, Washington'da. Besavaşındanberi ilk dela olaralt yaz Saray'dan Parlamento bma uç kisı burada önceki gun halk sına kadar uzanan tarihî «Penönünde kuışuna dizilerek id'am naylvania» Caddesi, önceki gun edümişlerdir. Idamlan 50 bin •Hemen, şimdi...» haykuı^larıyla ki«;i izlemiştir. inlemiştir. Kurşuna dizilerek idam edıGostericiler, şöyle bağırmaktadır len uç kişi, siddet kullanarak lar: •Savası hemen şimdi durdufovgunculuk yapmak suçlarınrun>, «Kardeşlerimizi hemen simdan mahkum edılmışlerdır. Dbr. di geri çekin>, »Askere alma işlemini hemen şimdi durdurunduncu bir suçlu 6*a daha sonrakı bır tarihte aynı şekilde idam Amerıka Bırıeşık DevVetleri Ba«edılecektır. kanı Richard Nixon ise, hafta sonunu «Camp David« de geçirmek Artan sı'.âhlı so\ îunculuk o. için cuma gunu Washington'dan laylarını onlemek için iç sava^ayrılmış olduğundan bu haykınştan beri Nijerya'nın ötekı bol. ları duymamıştır gelerinde de halk bnünde idamÖte yandan. gozlemcüerin dıklar yapılmaktadır. katini, gosteriye katılanlar arasmda Kuzey Vıetnam ve Vietkong bayrakları ya da Mao Çe . Tunş'un portrelerini taşıyan aşırı solcuların azlığı çekmiştir. Gözlemcılere gore, göstericilerin büyük çoğunluğunu, Amerika Birleşik Devletle ri tarihinin bu en tutnlmayan» sa vaşının kotülüklerine son verilmesinden başka bir istekleri olmayan 15 ile 23 yasları arasındaki gençler CATANtA, (aa.) Bır sure teskıl etmekteydi. önce çok şıddetli bır patlama ile yenıden lav püskürmeye baslayan Etna yanardağı çevresınde durum tehllkeli bir hal a l . maktadır. Lavlar, teleferık hattının ara istasyonunu tehdıt etmektedır. Teleferik ise, hattm ve tepedekı ıstasyonun kısmen LOVDRA, (a.a.) lngilız harap olması yüzunden çalışma«Sunday Telegraph» gazetesı, demaktadır. nızcıhk sorunlan uzmarunm ımzasıyla yayınladığı bır makaleEn tehlikeli lav aktntısı, aıa dp, Çın Halk Cumhuriyetı'nın, istasyonuna 250 metre yaklasbundan boyle Akdeniz'de Sovmıştır ve güneydoğuya doğ:u vet j'apısı dort denizaltı bulunsaatte 25 metre hızla ilerlemekduracağını bıldırmektedır. tedır. Diğer taraftan güney yaGazete, bu dört denızaltıyı macından afağıya doğru da bır ArnaiTitlukta Sovyetler Birlığı'duzıne kaıJar lav seli akmakta. mn bıraktığını hatırlatmakta ve d\r. Çmlı teknısyenlerın arada geçen sekız yıllık sure ıçınde «Sazan» adasmdakı üsde bulunan denizaltıların eksiklennı tamamladık lanru ıleri sürdukten sonra sosFabrıkamız idare SmirUgi golerıne şunları eklemektedır: rcvuıi uzun muddet ıjtiyak ve «Denizalttlar denize açılroaya tıtizlıkle yuruten degerb mesaı arkadasımız hazır oldukları zaman Arnavutluk bayraği taşıyacaklar, fakat Avnullah ODABAŞI müretebatın önemii kısmını Çin 24.41971 tarıhmde Bramtjrian liler teşkil edecek. Böylece, Çin. avrılarak ebedıyete ıntıkal etmıştır. Merhuma Tanndan af Adriyatik'in girisinde, Amerikan ve mağfne*. nıyaı eder. saym altıncı filosundakindcn bir faz Odabası ailesıne ve yakınlarma la denizaltıya sahip olacaktır bassağlığı dılerız. ki, bu da Amerikalılar ile ttaj. Errincan Şcker fabrtk»M vanlar kadar Sovyetler ve VuEoslavlar içinde cansıkici bir durum mpvdana ectirecek.» Cumhunvei ORIAM Vebofsetbaskı ı» 32SAYFA İOOKURUS Cumhurıyet 3b"i2 pe re janın usta elleri simdi de sizlene talk pıürası hazırladı Evet, bildiğimiz talk,,, PE RE JA Bilriijjimiz PE RE \\ talkın sıhhi faydalarını ve giizel sonuç: giizel kokunun PE RE JA talkı zevkiyle birieştirdi Etna yanardağı tehllkeli biçimde lav püskürüyor «Akdeniz'de Çin denizaltılan bulunacak» CM AGI BIR KAYIP pe re ja talk * • PE RE JA talkını eczane ve parfümeri mağazalarında arayınız. [PE] [RE] [JA] Ileri Kimya Sanayi A Ş. tarafından hazırlanmıştır. (Rektaş: 3431/3660j Moran: 794/3677 i Reklâmcılık:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle