18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 Nisan 1971 : CTJMHURtTET sSAYFA BE5 If T '• ' • C lamento'da 7 güiı dört köşe Ust yapı alt yapı | : \ , j ' BEYOGLU ANKAIU: Zorba A. Quinn j . AS (4? «3 15 Hnrbiye) A$k Eairi C. Deneuve R. Fr. ASLI (46 10 91 Besiktaj) 1 Parmaksız Salih T. Ozatay R. 2 Kadm Paylasılmaz 1. Gunay R. ATLAS (44 08,35 Bvyoğlu) Hayat Yarıjı K. Garey Rt BARBAROS: 1 Öp Beni E. Buyukburç R. 2 Canlı Hedef Y. Giıney R. DÜNYA (49 33 «1 Bcyoğlu) ÖInm EIcisi M. Le« R İ S . EMEK (44 84 39 Beyoilu) Aşk Eshi C. Dcneuve R. Fr. r t T A S (49 01 6« Beyoğlu) T*trak Sahte Kariınlar O. Pap»ert Rİ İNCt (48 4İ »5) Ah Ma}«ân E. Pilskullü KENT (47 77 62 Şis») Ölüm EJçl»i M. Lee. RİS KRREM: (4« 70 51 Besiktas) l Sahane Oyun L. D. Funes RTS. 2 iki Kadın Bir Krkek RTS KONAK (48 26 06) Scks Çıl(inUrı 1. Cohurn RİS LÂLE (44 35 95 Bfvoflu) Ah Müjeân E. PUskiillü LEVENT Ölmeden Öldilr T. Kender Rİ LfcKS (44 «3 S0 Btyoflu) Ce henneme Bir Yolcu C. Arkın R. MISTIK |4S 15 14 • Beyotln) 1 Kamptaıı Firar O. Reed RTS. 2 Ölduren Kim R. Scbnelder RT ÖZLEM (44 47 33 Mccidiyeköy) 1 Ah MuJRİn E. Pııskullü. I Gelin Kız A. Okay RÜYA (44 54 57 Beyoğlu) 1 Kar« Ccllit t Alasoy. 2 Korkuınzlar Y. GUney, F. Hakan. SARAY (44 16 56) Seni Allnh Affctsin M. Ford RİS SİTE (47 69 47) Terrak Sahte Kadınlar O. Pıppert • Rİ SİNEMATEK: Konferans 11.30. O. Kutlar ŞA.N (48 67 »2) Guzel Şoför F. Akın YENİ AR ı49 «4 72 Beyotln) Giiıel Soför F. Akın R. YENİ ATLAS (48 65 02) Guzcl So(or F. Akın R. YF.M MELEK (44 42 89 Bc.voğlu) Kiev'deki Adam A. Batet • RİS AP içindeki çalkantı nasıl durulacak Turhan ILGAZ Parlamento'nıuı iki büyflk gTubu var. Biri AP Grubu, digeri CHP Grubu.. Parlamento, bu iki gruptan oluşuyor denil•e yeridir. Ama bu iki erubıın da içine, şöyle dışardan bir baktıfınızda ikisinden de dumanlsr çıktığını görüyorsunuz. tki partinin frubunda da için için tutuşmu? yanjrın var. Tıpkı kömür yığınlarının kendi kendine tutusması ğibi.. Bugünlerde her iki grupta da içten baslayan yangının alevler halinde dışarj vuracağının işaretleri var. AP Grubund* «bazı deraeçlerin» hesabı sorulacak ve «12 Marta nedcn ve nasıl gelindiği» araştınlacak. CHP Grubunda. «otel toplantısı» nın ortaya çıkardığı çekismenin gürültülü dalgalanmasına tanık olacafız. Bunlar. iki büyük grubu nrreye götürfir kestirilemez ama, » • • nunda «ivi oldu, bundan da güçlü çıktık» gibilerden bir yutturmacaya kimsenin dilinin varmayacaği söylenebilir. Böylece, Parlamentoyu ayakta tutalım derkrn onu getiren «vaıgeçilmez unsurlar» ın dermansızhğ» rini görüyoruz. meydana düştükle Sizde bu ense varken beyler Fikret OTYAM TOrk Silihlı Kuvvetleri'nın 12 Mart Muhtırası'na sahip çıktık ya geçen hafta, ortada bir rahathk oldu ki görmeyin !.. Parlamentoda herkes «Biri bir vükten knrtardın, AU»h senden raıı olınn» diyorlar durmadan!. Anlısılan Bay Süleyman D e mırel de pek rahatlamış olacak ki, geçtiğimir hafta AP Ortak Grubunda verdi veriştirdi yine!. «Her gfln yeni bir rejim ieat edemeyiz...», «Milletin ir»fleai üzerinde ipotek vazedilir•e. o rejim vey» rejimler hür detil. güdümlfi rejim olnr» gifeilerine tozu dumana katmıj, korkudan ulık çalanların çalımı içinde.. Hos, memleketl ipotek altına »okanların en akılhca işi, .««u«mak» olmahdir ama, neylersiniz; kimi cfinamit lokumu atıyor, kimi üçbuçuk, kimi de höyle «knnı ııkı..». Hem size bir sey diyeyim mi •paçık, haydi 12 Mart Muhtıra»ını memleketin gül hatırı için aldık üstümüze, ama sizde bu ense ve de o enseye bağlı bu kafa, o kafada da bu akıl olursa. o muhterem ensenize hitaben çoook «şaplak mnbtıra» çeken olur, Türklye'de de yıJınla daktilo makinası varken daha çooook muhtıra alırsınız beyler.. Yani bana güvenip «mangalda kül komamaya» devam etmeyin, o yiğitlik bir kez olur.. Hem Muhtıracılar r?a pek güvenmesinler, «nasıl olsa bir ra«eteei muhtıraya sahip çıkıyer» dıv» !. cBn kelli, lâtfen hakikî sahiplerine» deyiveririm ! Bügüerinize.. tahtakurusu ile sava;, kolera ile savaş, cahillikle savaş, p i s . lıkle savas, hayat pahalılığı ile savas, trahomla savaj, kanser. le sava;, yolsuzluklarla savaş, sığır vebasiyle savaş, kızamık. la savas, trafik kazalarıyla savaş, komünizmle savaş, karaborsayla savas, daha niceleriEğer savasacak bir seyıtniz kalmazsa, ki Imkinsız, bu kelli savaşla savaşınz alimallah!. Böylesine savasçıyız... Bildiğiniz gibi 20. asırda s a . vaş araçları çok korkunç, nük. leer silâhlar başltbasına bir dün. ya felâketi.. Bir tanesi yüzbinlerce insanı yoketmeye yetip artıyor bile.. Savaş açan Erim Reform Hükümetine yine de minnet tfuygulanmızı belirtmek yerinde olur, çünkü savaşa karar v e . ren Reform Hükümeti, silâhını açıkça ortaya koydu: Balyoz.. Üstellk vuracagı yeri de resmen açıkladı: Kafalara.. tşte açık rejim dediğin böyle olur.. Hani inşaatlarda tabelâlar vardır: «Kafalara dikkat!» di. ye.. Şimdi bize düsen görev. bu ilânlardan bol bol yazıp, yur. <fun çeşitli verlerine dikmek, birer de miğfer edinmek... Evet, yeni bir savaş sebebi daha çıktı bövlellkle : «Balyazla sava»..» Bize bugünleri gösteren yaradana binlerce sükür.. Bizi savaşsız bırakmayanlara binlerce şükür,. Haa, yazı tam biterken aklıma geldi, sahi «barıs» diye de bişey vardı.. O nerelerde aca. ba? • • • • •••• • • « • • • • • • • • « « « • • •• • • • • Başbakan Nihat Erim, Süleyman Demiren, Hükümetinin getireceğini söylediği reformlar için Daıa edihnesi gereken klşi» olarak görürken, AP Parlamento gruplan içinde hiç de küçümsenmeyecek sayıda parlamenter, ikna etmek şöyle dursun, Genel Başkanı tasfiye etme hazırhğı içindeler. Otuziki AP mUletvekili geçtigimiz Perşembe günü, 12 Mart Muhtırasından sonraki duruma partinin •nasıl ve niçin» geldiğinin enine boyuna grupta tartışılması için biı Genel Görüşme önergesi verdiler.. Aynı yölda bir hazırlık da AP Senato Grubu içinde yapılıyor.. mizi okkanm altına sokacak demeçler verirsin • diye... GECİKME VE NEDENLERİNE DAİR Kırkbirlerin kopup gitmesınden beri için için kaynıyordu zaten AP 12 Martla noktalanan son iktidar dönemini bir anımsayın. Mec lis Başkanmm, Senato Başkanının bu yasama vılt bsşındaki seçimlerinde bile bu kaynaşmanın o . luşturduğu ldiklerin cilveleri haftalan haftalara kovalattı.. Sonra. niteligini her geçen gün daha belirgin kılan iktidar, dısardaki olayların üstesinden gelemez oldukça, ayyuka çıkan suistimal söylentUeri en sorumlu koltuklarda oturanları sarıp sarmaladıkça. yeni yeni patlamaiara yolaçtı bu kaynaşma... tstifalar oldu, kulis köşelerinde fiskoslar edildi.. Oer. ken Senato Grubundan, bir »es, önce grupta, arkasından Senato kürsüsünde açık açık elestirmeğe koyuldu Genel Başkan ve B a v bakanı. Ve bir muhtıranın haztrlıklarına girişildi, Mart baslannda.. Ama. amacına ulaşamadan bir baska Muhtıra kısa yoldan halletrl her çeyi.. Halletti mi?.. Bir bakıma kaderi eski iktidarm beceriksiz ellerine terkedilmiş ulus açısmdan evrt.. Ama, şimdi. göreve devam etmesi kararlaştırılan Parlamentoda en çok üyesi olan siyasi parti durımundaki AP içinde. henüz kavnaşma siirüyor.. Bunu önlevemedi 12 M«rt Muhtırası. Şimdi bir gıup AP'li parlamenter, 12 Martın basladıâmı tamamlamak üzere ortaya çıkmış du rumda.. Çok geciktiler, değil mi ki iktidar gitti elden.. Ama gecikmeğe mahkumdular. Türkiye'yi yonetnıek için, bol paralı çıkar çevrelerinin desteğini bastacı eden bir partide, karşılıklı çıkarları kendi partisi içinde birbiriyle çeHştirip ayakta durmayı pek ıyi başaran bir Genel B.'şkanriı Demirel.. Onu yıkmak için. arkaainı dayadığı çevrelerle arasına girecek bir 12 Mart Muhtırası gerekti.. kl Alkaar n.Tatrosn • M 14 93) A..MA.N PA9A BtKA* OAHA VAgA Ihazarles) narle. nel tvut 18.16: 21.13 d t a n l » 18.15 o£reacl vt oaJk* AZAK rlYAfKUâLı Muzattel Hepıuleı (22 62 46) VAND1M NACIYt S»'ı Persemb» i.:Kı; Varsamb» İK.IS, İ1.30 HAHZ BEYAT1 OCMTF.iV Cuma i\.tü; Cumartesı; Paîaı IS15; 21.30 BAKIRKOY ALl BABA r i Y A T ROSt (71 57 37) KAR1» ve KAYNANAM Pazartesi ııarıç her ge«e 2115; Pazaı 15 00 de. ODUNCUNUN COCL'KLARI ı Cocuk oyunu) Carsamba 14.3B Pau ı 11.00 de. tSLLVAM riYArKU^İJ (ftndıllzade 21 48 92 21 76 g>) M l HL'B UÖZLtM Pazartesı 21.15 BEL4LI GEXIN Salı. Carsamba 2115 TOMBALA Cuma 21.15. Cnraartesı Pazar ISlö. 2115 de. OK\t KtSL. KAUAKf I'IYAIKUSll (44 4* 75) iKolttp | 2 uı(unde) <HA Bb OIYAK» Pazanen a*nç neı «un i ] Mi. CartamD» Cumartesı Pazaj ıa.30 da mattn» Çarsamba matlnea* rtalk »• taJerjeya tenzilat ÜOR.MtN (44 »7 İS) | K | VAMK BİR ALIK Carsjunba, rer^embe, Cuma. Cumarlesl. P u a ı 21.15 Prrsembe 1S15; (.arjambn, Cumartetd, P a z v 15.00 de ASK GİBI Salı 21.15: Cuma. Cumartesi: Pazaj 18.5ı Cuma |5 0<ı de Tani, gövdeyi tamire kalkıyorsunuz, bacaklar »ukoyuverij or: HEDEF DEMİREL Genel Görüsme önergesinde, ?er çi G»nel Baskandan hiç sözedilmiyor.. 12 Mart Muhtırasından sonra ülkenin iç politikasında yepyeni bir ortamm doğduğuna işaret edilerek. bu ortam içinde partinin tutumumın ne olacağı. partilere ne gibi görevlerin düştüğü, tart'sı lıp bir sonuca vardmlsın isteniyor.. Ama asıl hedefin Demirel olduğu açık. Şöyle bir cümle var önergede: •Basın ve TRT'ye verilen demeçlerle. truplarımızd» yapılan sunuçlar hakkmda, Parlamen te üvelerimizin yorum ve deterlendirmelerinin ne oldufnnn arık lıkla ortava koymak thmal edllemeyetek bir görevdir.» 12 Marttan bu yana, AP gntplannda Muhtırayla ilgili görüşmeler den basına yansıyanlan şöyle bir düşünürseniz, AP'li parlamenterlerin yorutn ve değerlendirmeleHnin ne olduğunun açıklıkl» ortaya konulması» görevinin az buz ih mal edilmediğini kolayca çıkartnbi lirsiniz.. Gerçekten de bu eörüşmelerin değişmez gündemi, «Ba»kanlığın sunusu» olageldi. AP a.Hı. na basına yansıyan sörüş ise Genel Başkanın alabildiğine konAı^maları.. Otuziki AP'H milletvekilinin Im. zalarını taşıyan Genel Görüşme önergesi, asıl bu tutuma son vermek amacım taşıyor.. Toplanacak ve soracaklar Demirel'den, •Bu partiyi nasıl ve niçin hu hale RPtirdin, madrmkt fctirdin. 12 Mart Mııhtırasıyia iktidardan etlin, ne demeğe hâlâ daha hepi K. Sandalyaların dağılışı Bagımsızlaraan Nımet Ağaoğlu da (Mus) Demoltratık Parti. ye kayıt oldu ve DP'liler 41.. AP'den birkaç kez ayrılan nlhayet son ayrılışında bunun kestn olduğunu bildiren Nimet Agaoğlu, Pazartesı günü Demokratık Partiyi 41 yaptı ve 41'ler diye aylar önce isimlendinlen eski APIiler de böylelikle gerçekten 41'ler oldu, ama bir harf defişikliğıyle yani AP değıl DP.. Buna göre çızelgemız yine değıştl. Durum bu hafta şöyle: Millet Meclisi AP .„ CHP DP MGP MP MNP BP TİP Bağımsız Boş Cumhurbaşkanlıği 224 141 41 14 4 3 î 1 U S \TBG Kontenjan üyeleri 450 C. Senatoso* «8 34 6 10 1 • IX 15 183 TALİM BİTTİ ARTIK... Hanı, hükümetin kurulduğu gunler, «Hükümet nerede?» diyenlere •Genelknrmay'ın arkamnda talim yapıyorlar» demiştık va, anlaşılan bu talim sona ermiş.. Ba=bakan Idarî ve Siyas! î ş ler Yardımcısı Sadi Koçaş. «Savas aetık» dedı üç eün önce.. Başbakan Erim de «Kafalarına balyof gibi inece|iz» decfi.. Ben yedeksubav ıken 1956 yıhnda, yine «savas açmak» varri: ama «kafaya balyoz gibi i n . mek» eğitimi yoktu!. Anlaşıian bu yeni bir askerî deyim ve uygulama .. Biz oldum oiası savasçı bir ulusuz zaten..'Osmanlıdan bu yana ömürler savaşla geçip, bit. tı!. Asırlık geîeneğimizi cici riemokrası yuzünden mı bırakacağız. laf !. Savasçılık ruhumuza İşlemiş bir kere... V e . remle savaş, sıtmayla savaş, s ı v . risinekle savaş, Eüne ile savaş. Parlamentoda yeni düzen 12 Mart 1971 TSK Mutıtırasından sonra. ortahk yatışınca TBMM de islenn daha «olumlu bir çaba» içinde yüriitülmesi için çalışmalar basladı ve sonuçlandj.. Bunlar özetle şöyle: Erim Hükümeti bu haftadan itibaren reform tasanlanm ardı ardına Meclislere sunmaya başlayacak. Bu nedenle TBMM, kendine düşen görevleri aynı tempoyl» yerine getirecek. Bunun için: Parlamenterlerin devamı gnıplarınca saglanacak, Komisyonlann toplanması için çaba gösterilecek, Başbakan Erim, getırilecek tasanlan parlamentoda gruplan olan partilerin liderleriyle tartışacak, ikna edip öyle sevkedecek. Gruplann, tasarılar üzerinde çahşma yapabilmesl ıçln bunlar, eskiden olduğu gibi Başkanhk Divamna bir hafta önce bildirileeek. Gtlndem. bunlarm öncelifine göre düzenlenecek. Bunların tek nedenı, «tasarıların parlamentodan süratle 7e hırgürsüz» çıkanlmasını sağlamak. PARLAMENTO NUN # Demirel, ilk kez Parlamento lokantasına geldi arkadaşlarıyla.. Ne yemek ,iedi. uzak olduğu için sörmedik.. Gnrdüğümüz acemice içerive girişi. iri gözleriyle. gözden ve kulaktan ırak bir masa seçip orava oturuşu, oturuşları oldu.. O'nu hep ko>u renk kostümlerle görraeye alışik gozler biraz açık renk elbisesivle de vadırgadılar.. # Bölükbaşı «istirahatlı» yani raporlu olduğundan pek ortalarda yok.. Ama buna karşı, miiletvekJUerinden Bayan Suna Tural ile Hilmi !$güzar saat 15.90 de birleşim açılınca içeri girivorlar, Başkan «Birleşimi kapatıyorum» de>inceye kadar yerlerinden bile kalkmıyorlar.. Bayan Tural, özellikle «nükleer» konularda pek hassas, bu inatla. dikkatle izlivor.. 0 Parlamenterlere virmibiner lira aıansı sağlayan kanun teklili. vıldırım hızıvla Millet Meclisinde kabul edildi. Parlamenterlerin durumu ger çekten nazik bir çizgiye gelmişti.. Emekli maaşı alanlar, şurdan. burdan çelir sağlayanlar dışında kalan büvük bir çoğunluk aylardır bakkalın. kasabın, ev sahibinin vanından geçemez olmuşlardı.. Borç viven kesesinden ver. parlamenterler de şimdi muhtemelen ay başında alabilecekleri virmibiner lirayı hemen borçlanna vatıracaklar ve yine parasız kalacaklar.. Kanun teklifinin görüşülmesı sırasmda yine, işi, idareve kalkışanlar oldu, aman kamu oyu ne der. basın ne der ffibilerine. En açık sözü Burhanettin Asuişi tar etti, «Arkadaşlar benım şurdan burdan gelirim vok. paraya ihtiyacım var, sadaka almıyoruz borç alıyoruz.. Maaş işinıiz halledilince bu para kesilecek» dedi. Ve verden eöğe kadar haklıvriı.. 0 Başbakan Ekonomik t«ler l'ardımcısı Atillâ Karaosmanoğlu, solunum rollarında şiddetli enfeksiyon nedeniyle Hacettepe Hastanesine kaldırıldı. Günlerce ateşli olarak vattı, Hakkâri'ye yapacağı gezi de iptal edildi hastalanınca. 0 AP Senatörü Orhan Süersan. Parlamentoya gelirken, otosuyla bir vükaek mühendise çarparak ölümün* sebep oldu. Söylendiğine göre, ailesine bir bassağlığı bile dilememiş.. • CHP Ankara Senatörü Hıfzı Oğuz Bekata'nın eşi, kalp vetmezliğinden öldü. Tabiî Cve Kadri Kaplan da annesini kaybetti.. Her iki senato üyemne de başsağlıgi diler. acılantn . psylaşınz. ccOzel okul öğrencileri Devlel Universitelerine geçirilmelidir» Şükran KETENCİ özel yüksek okullar m e ' u n . larının dıplomaiarını tanımıyarak konunun .Anayasa Mahkenıesıne aksetme«ıne yol açan Mımarlar üdasından Demırtas Ceyhun ıse, Oda oiarak tek çozum yolunu «üniversiteler ve Akademiler ıçinde özel okul ö*rencilerinin eritilmesi» seklınde gordüklerini belırterek. özetle şoyle demiştir: «Ister mevcut ozel okullari tasfiye amacıyle olsun, isterse devamlı olarak kurnlsnn, avrı okulların olmasına taraftar defiliz. Ayrı bir muamele ile. hastalıklı olduguna kabul etmis olarak. onları topluma bırakacafız. Devlete bağlı olarak diisünülen bu okullarda, deviet ünıversitelerinin altında bir eğıtim olacaktır. ÖJretim üyesi için <it bir anşarra savılacaktır. Tasfiye amacıyle kurulacak olsalar dahı bu vüksek okollarda, »i hir kitle değil, 53 binin üzerıııdekı özel okul «ftrencisi okuyacaktır. "Mezun et çitsin* ha\a. sında, kolav meıun etme psikolo.jisı varatılacaktır. Bir tek çezüm volu vardır özel vüksek oknl ötreneilerın deviet universitelerine ceçir. mek. Elbette dıplomaiarını k i . bul etmeyen bizlrr, olduçu gibi üniversitelere alınmalarına taraftar olamayız. Liscyi bitirenler birçok kurslara gidiyorlar. Bız de çocakları kursa gitmiş gibi dejerlendirir. geçici bir dönem ieın ınt'hak imtihanları ile iiniversitelerin belirli nnıflarına alabiliriz. Tabii bu bir kannn işidir ve tatbiki de niimkündur. Gerek öfrttim üyesi, gerekse bina. ve tesiıler açısmdan üniversitelerimize ufak ilâveler yapılması ile bu sağlanabilir. î a z üniversiteleri, gece üniversiteleri ve kapasite doldurmaları ile üniversitelerimizde bütün özel yüksek okul öğrencileri için yer bulunabilir. Üniversitelerin tepkisi üniversiteler özel okul öğrencilerini kendi içlerinde asimile etmeyi istememek eğilimindedir ler. Buna karşı üniversitelerce ileri sürülen çörüşü, özel okullar ögrencilerinin ayn ve aslında özel okul niteligini taşıyacak deviet okullarında tasfiyelerini Uesinlikle benimsemiyoruz. Mesele özel okul öğrencisi dalkavukluğn yapmak, bn 70 bin oyu diplomalarla taltif etmek değildir. Bizce bir tek gerçek çözüm; özel okul ögrencilerinin hak et. tikleri sınıflarda, iiniversite ö;reneileri ile birlikte okuraaları. dır. Bu duruma karşı çıkacak knvvetler üniversiteler olmakta. dır. özel okul öğrencilerinin iiniveniteler «enatolarına bir muhtıra vermeleıi zornnln görülmektedir. Mezunlann diplo. malarının iptali konusu ise Danıstaydadır. Vargı organı karar tereceğinden ba knnuda bir sey «jvlemek istemiyonız.» sedlğini belirten Doç. Dr. Aydın Aybay, Anayasa'nın değiştirılmesi konusundaki önerileri de eleştirerek şöyle konuşmuştur: «Klra dayalı egitim sisteminı sürdürmek için Anayasa defisikliği temelde yanlıs bir göriis. Sosyal deviet ilkesine dayalı bir Anayasayı değistirmek düpedüz gericilik sayıhr. B'zim Anayasamızın bir özelliği var. Batı Anayasalarından farklı olarak statik değil, ileriye döniik ve devletin ödevlerini arttıran kurallar getlriyor. Egitim de bu hedefler içinde. Anayasa Mahkemesi «Anayasaya avkın» divecek. Meclis Anayasayı degistirecek. Bu bir komedi olur. Temel çözfimler arasında. tasfiye amacıyle belli kamu kuruluslanna bağlı deviet yüksek okullan en aygun yol gibi çörünüyor. özel yüksek okul öğrencileri için öniversiteler ve akademilere intibak da kesin bir çözüm getiriyor. Fakat özellikle özerk üniversitelerin direnci naaıl bertaraf edilebilir? Deviet. üniversitelerin rızası olmaksızın böyle bir zoronluluğu kanonla koyamaz.» Sarınede («» 56 53) ASIYt NASIL KURTl'Lt'R? Car*amha; Perjerabe, Cun». Cumartesı I»1J 21.15 HAVANA DCRUSMASI Pazar, Salı 18.15: 21.15 (Pazarten tatil) ULLKI2 SUKUKI t N O t > C»:K> ZAR *e OrUklan tTM|1 rfIATROSU ıBOyiık Saiond» • (46 60 64) HA1R (Saç) muzıkal oyun. Paiartesı hariç. her eec* 2130 da. Çarsamba I5J0 Cumar. tesı. Pazar 18.00 de GÖN'ÜL LLKfc GAZANKKR ÖZCAN TİYATROSU: (Lmit Tiyatro*unda M* M 9]) Aynlmaksa Maksadın Komedi uç perde Pazartesi, Salı. Carsamba 21..tfı, Cuma. Cumarteıı. Pazar 18.30'da tSKNTtPf. B Ö L C M U (46 4 1 10) 1 Ben Cağırmadım Komedi 3 perde Cuma, Cumartesı. Pazar 21.45 Ben Çalmadım (Cocuk oyunu) Cumarteıi 14.30 Pazar 11.00 HALKKV] OfcNfcMl 1|VAIK()SO (7] 5» 49 • Bakırkdy) Hamlcı 70 ALE.MDAR (i> 3« 83) 1 Silâhlar Pazarteat l u ı i c neı aksam t\ 15: Konujuvor I. Gunay. 2 CcPazar 15.0* dc matlne sur Yabanrı Y. Dunı İSTANBUL TİYATROSL (44 .'.' 16 AYDIN (21 52 58 Ç«p») Ölttm CILGIN YENGF. Pazartesı haElçisi M. Lee RTS. " riç. her geee 21 1 Carşamha. CuBl'LVAR (21 35 78 Akuray) martesi, Paıar 15.00. HtYA>1OAh Miıjgân E. Pııskullü LA. SaJl 21.15. Cumartesı. Pazar GLNEŞ (21 f l 4» Aksaray) 1 Seni All«h Affetsui M. Vood RT. 2 Ölduren Dolarlar D. KENT OYUNCULAKI (46 i i »9 47 36 34) FAREI.ER ve İ N S \ V Machano RTS LAR Carsamba, Ctımartesi, GINDES (27 71 8«) Hak MucadePazar 18.15, 21.15, Persembe leai D. Vanner RTS 21.15 de. HOCAMIV O L C t S H K GÜL C>7 71 8fi Şehzadebaşı) GdÇAGI Çarsamba, Cıımarteai, ı t l Şofor F. Akın R. Pazar 15.00 LC KIZKAR HAKAV (23 42 33) Güıel Soför DEŞ Cuma 18.15; 21.15 tCFRF. Akın R. DEKtLFR «ah 21 11 dr tPEK (22 25 13 Cemberlitas) HaKADIKÖY |X: (36 51 51) .Cllyat Yanşı K. Garey RT fınlaı Otelit Komedı •> Boltım • İSTANBVL (21 23 67 K. M. PaPazartesi haric het eun 21.30 Ca »ai Ölıım Klçisi M. LeeRTS martesi: Pazaı 17.110'de DKDKVI MARMARA (22 38 6« Beyant) BEBEK Ol.Dt (Çocuk oyunu) Şerafino A. Celentano RTS C'arsamha: Cıımartesi Ull« PaŞAFAK (22 25 13 ÇemberliUş) zar 11.00 dc Romel'e ölüm Emri U.A.. «IAMMKH K4.KACA («4 M |)Z) danolf RTS CİBALj KAKAK.Oi.il NîdrkaJ , SINEMA S U f c Ç b «T J2 Tapj»!» oyuo 4 oertfe Pazarteat «arlo '• Seni AIUK *ffrt»in M. «BM.1 n her gec* J1.30 Cumartesı Paza» RTS 18 00 de. Persembe nalka üt • SIK (Î2 35 42) 1 Güıcl Şofor renclve her gun tenzılatlı F. Akın R. 2 Bir Çıııal PaNİSA SEREZLI TOLGA AŞKIN< ra T. Yiğit F.R TİYATROSL (47 18 86 Sis YILDIZ (21 11 17 Aksara> ) Hak li) Havyar mı. Mercimek miî Mııcadelesi D. Varner RTS Çarsamba 15.30 (Öğrenci) Persembe 18.30 (Halk) 21 30 Cuma, Cumartesi. Pazar 15.3(1 21.30 AS (36 00 50 Kadık<M> Ya Hep, NWA1 UYUUH »» *KKAUA»L*.Ya Hic A. Tamirof RT Rl Şehzadt Bajı • 27 71 «6) ATLANTİK: Giızel Şofor F. Beyoğlu Vakasının Hikâ^rsı Akın. A. Emir R. Perisan Rıfkı Salı harıc her SIREYYA CEP (36 »6 82) Ah 8e«e »1.30: Cnm»r|p«ı Parar Mlljgân E. Pııskullü. 18.15 21 3(1 HAKAN (36 45 89 Kadıköy) DoOfiAI.OCLll rtVAIKObll (4t «« M najima Kâmil T. Korel ANNEM1T KOCA «LRIYORUM KENT <J6 96 12) Kamptan Firar Persemb» nanc neı «ks^ro ^ı U O. Reed RİS de Carsamba Cumar'esl Pazır OCAK (36 37 71 Kadıkdy) Kampi5.15 t« Pazartesı 21 İS v« Cartan Firar O. Reed RİS (amba I5JO da Tallt vt taleb* ÖZEN (36 99 94 Kadıkoy) Ah tenzilâtiı Mujgâıı E. Puskullıı. OCAk l A H N n t l lAren» ll.Tal . BEKS (36 01 12 Kadıköy) Marosonda t» M 19) c t l HO • fia Bcnden Korksun RİS ROZ PazarteD haric her eec* S I N A R (33 Oi 18) Ruhunu Allaha f 31 (5: Çarsamba; Cumanesı PaTeslim Et M. Damon. P. Tutar 18.15 de matlne DEVRT SÜj dor RT CEYMAN Jl ' Ocaktar 111| SİNEMA 63: Gece Yarmnda Seks baren. Pazanes) (tarıc ner eec* K. Jurçens RfS 21.15 Carsamba Cumarteıı PaSÜREYYA (36 06 82 Kadıkoy) Jar 18 15 *1 1» ! • Yarmaeılar K. 5eval Rİ ULVÎ UKA2. •liorUen.Tc Cıkıyo. ÜSKÜDAR: Acı Haklkat L. Carnm> (Komedi i holum). oazarron RT tesı haric neı eec< î l l i CarERCA.V (37 22 00 Kadıköy) Kalamba: mmarted: oaiaı |8 İS palı •natiııe ERGİN (33 18 2« Cskildar) CeC(. MAVML.S KAHAKt H r A I henneme Bir Yolcu C. Ar ROSU TakMir SırasetviKr Okın R. 2 Hem Sevij. Hem tel Kebao altl (49 90 10) ValanDövüj i T. KSrel das Cenııettin Pazartesi harıc her «run 21.3» Cumartesl Pazaı 18.30 da AB1DIMN MMKH1 LAR] (Cocuk oTunları Pazaj İSTANBCL DEVLET OPERA VE <aat 11.00 BALESİ (Eski Maksim saionunda 44 31 34) H. Moser Steffek (Şan Resitali) Btısıın 210» de. tSTANBtL BKLEDtYESI SKHlR • BAKIRKÖY: Huzur. Aytaç TİYATROLAR1 Harbl.ve 46 (Ye5. Yurtı. Yeni (Ku. Cek ). .\ur 0* 28) Paralaı Bankada ı Komedi ıSafraköyı. Emek (Osmaniyeı, O3 perde) Pazartesi hariç. hergao raür (Kanaryaı. Topderr.ır ıGungo21.00, P u a ı 15.30. (,'arsamha ötrenı Okan (Bah Ev ı. Zuhal ıSır. renci. Cuma balk eunu Evı. Merkez (Esenlerı YEN] KOMEDİ (44 «4 09) BAT. X» • BEŞIKTAŞ: Gayret. AkarctBANAĞA (Komedi 3 perde) Sa leı. Çmar ıOr. Koyı. Bogazıçı ı Bell hariç her giın 21JX). Pazaı bek). Akalay <Le\entı (5.30 da tenzilâdı • BEYOĞLU: Bevofclu. Kembeı CSKÜDAR (33 03 97) DÜMA.N Gumüşsuyu (Oyun 3 perde Cnma hariç. her • K.MİNÖNÜ: Yeni Cemberli«ıin 31.00. 15.00. Pazartesı dğren tas Kumkapı, Lâlelı Feıay cilerc Persembe halka tenzilâtlı • FATİH: KaraBumruk. Buyuk FATfH (22 01 71) Uoktornn UerAkdeniz. Göksel. Fındıkzade. Er dl Traced.TB S perde Pazarten ıCerrahpasaı Cakmak ıKu, tesl hariç bet rün 21.00 Pazaı M Pasaı 15.3» Sall «rrenrl Caramha • KADIKÖY: Çaısı. Emniyet. halk cünu Tanyer Darval (Suadive). \ur (Fi KADIKOY (3* 31 21) Bu Ne Tekirtepe > udiif (Komedi 2 perde) Pazar• ŞİSLİ: Ömcr Nacı Dilck. tesi. Salı hariç. her ?nn 2100 Buyuk. Nişantaîı Yılciız. İnan Pa/ar 15.06. Cuma öerenri ve l Mec Köy>. GılHepc. Okçular, Sehalk eıinii nay fÇapIayanı rKMAI rlYATKOSU. IE» • KARAKÖY: Perspmbepazaı ı UUSTLAK riYArROSU Kuçuk ISTANBUL KADIKÖY TİYATROLAR ECZANELER dormene hosgeldinYASAR! Doç. Dr. Aydın AÎBAY çözüm yolu sağlanacağına inanmıyoruz. Ancak üniversiteler vey a gerekli meslek kurnlusla. nna bağlı yüksek okullar bize yararlı olabilir. İki çözüm yoln olabilir. Xa flniversite içinde erimek veya meslek odaları, fi. niversiteler denetiminde ayrı yüksek okullara yerlestirilmek. Tabiî bu vüksek okullar devletin malı olacak, Sğrencilerden de ücret alma imkânı doğacaktır. tlmi denetim, hiçbir şekilde devletin politik kademesî elinde olmamalıdır. özel yüksek okvl. lardan bir kısmının devletlestirilmesi tornnluluğn * ı n ı , bu sadeee Planlama Teskilfttının çizeeefi prtgram dahiUnde el. malıdır^ .'K.'x'x'sr^."> Reklâmcıhk: 367 365f liyiz. Bu sınav baştan değil bulundujumuz sınıfın «eviyesine, ya da okulun özelliğine göre tes bit edilecek bir sistemle olmalı. Biz devlete fazla yük olmamak için ücret vermeye hazırız. Deviet bizden ücret alabilmek için harç ve benzeri yollar bnlabilir Hatta bütün vüksek öfrenimin birçok ülkede olduğu gibi paralı olmasına taraftarız. Tabiî daı gelirli çalıskan öğrenciler için • 6 . 70 oranında burs verllme<0 si ve bu bursun miktar olarak yeterli olması şartı ile. Parası olan bir öğrencinin yükünii devletin alması eercksizdir. Biz özel okul öğrencileri olarak «adece, devlete bağlanmamjx halinde sorunnmuu bir Atlas Sinemasında BUGÜı\ MAl'I.\t,Li.KUt.\ [İIBARİJN FEVKALÂDE BİR FİL.M Renkli tngihzee İntibak taraftanyız öğrencilerin okul taksitlerı ile sahibi oldukları Vatan özel Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulundan öğrenci Korav Tezel Ise intibak taraftan olcfuk larını belirterek özetle söyle konusmustur : «Ünivertitelere ve akademllere intibak ettlrflmemiz taraftan y ı ı . Tabii bir sınavdan geçme. HAYAT YARIŞI (CHANGES) \ Düpedüz gericilik Demirtaş CEYHtN Cnıversıte Sendıkatınm öiretım Oyelerı görüjunü benim. KENT LANF • MICıTELE CAREY • JACK *I.Br.RT>.ON ty SEANSLAR : 12.00 2.1S 4.30 6.4A 9.15 /) (Radar Rekıâm: "J'.b/^bb3) K
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle