18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 Nisan 1971 :CnMHTJRİYET: :SAYFA ALTI • • ••• • • » • • • • • • • • » • • • • • • • • • •» • • • » ••• • • • • • • • • » • • • •• • • • • • • • » • • • »» • • • • • • » » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • » » • • • • • • • • •• • • • » • • • • • • • • • • • • » • • • • • Bizi Almanlar değil (Baçtarafı spor sayfasında) dı, Alman futbolculan gozlerınln önunde «Kaufhof ei, ei, ei Veerpooten Hannan Aıt» gibi isımleri gordukçe kendüennı Aîmanya'da sandılar, cfeplâsman zorluğunu unuttular. Futbolculanmızdan usta eleman Sanlı tam 12 defa Almanlara kendı ayağı ıle pas verdi. îlk devrede 3 gol pozısyonu deîerlendirilemeyince bozulan moral son dakikada gol yememizi sağladı. Ikinci devre i«e sanki takım ovuncularımıza devre arasında uvku ilâcı verilmıs gibı bir durum gördük Futbolcularımız biribirlerının yanından aynlmadığı için yer tutamadılar ve Almanlar bun •t n istifade ile ikinci devrede antrenman ya"a par Eibi rahatça galıbiyete gittıler. Biribirlerirte alışmamıç futbolculanmız Kâmuran ve Ziya hariç hiç blr varhk gös. »eremediler. Ya çok yasl), ya çok genç el*. manlarımızdan, bundan fazla ustalık bekle. nemezdi. Sadece takıma değil. topyekun hevecan duyan Türk milletine yazık oldu. İşte futbolumuz pafates ekerek • • (Baştarafı spor gayfasında) akla ne gelirse hepsi sahada yer almıştı. Hat. ta sahanın kenarına birkaç tank ve bir bafarya gelseydi kenrfimizı bir milli tnaçta de5ıl de askert bir tatbikatta zannedecektik Gerçekte bütün bu desteklemeler bizlerin ve futbolcuların hislerine hitap ettl. Hepimiz duygulandık ve gözlerlmiz vaçardı. Fakat ne vazık ki, bu hislerimiz, fizîk) kondisyonurmJ7a ve zekâmiza hitap etmedt. Sonuç olarak Mimet oynasa, Mehmet oynasa idl sonuç desisik olurdu diye kendimıti a!datmiyalım Bizim tarlamı? böyle mahsul veriyor. Patates ekip lâle almaya imkân yoktur. (Baştarafı spor savfasında) mabahçe'.ve.. Ve arzuladıği ekibl de görme fırsatı bulabUdi.. Oyuna iyi başlaraıştı ekibimiz. Ancak bu raklbini oyalamaktan çok kendini yormaktan öteye gitntezdi. Nitekim, ilk varının çaltm kahramanları (!) Ender, Cemil, Ziya, Saıılı.... ve ötekiler, ikinci yarıda döküldüler de döküldüler. Ba bir kon disyotı meselesiydi, ama taktiği verCnlerde de hatâ olmalıydı. İlk yarıdaki hızlı tetnponun, oyalayıcı taktiğin (!) acısını fena çekeceğimiz bir an olsun hatıra getirilmclivdi. Almanlar ise kondisyon diye isinıleııdirdiğimiz sahadaki dişe diş mücadelenin 90 dakika sürmesi gerektiğinin de en güzel örneğini verdi. İkinci yarıda ise biz silinirken, sahada tek başına kalan Almanların kurduklan ovun. hazırladıkları gol porisvonları ve sahanın dört bir tarafına deplâse oluşları gerçekten görülmpğc değerdi. Hcle ifetzer, Mıiller. Köppei... Hele IVIüller; gol koklayan ve sadece mesleği gol atmak olan bir adam... Gercek futbolumuz ile jrercek modcrn futbolun gerçek sonuru olarak niteliyebileccğimiz 30 lik mağlubiyete üzülürken, tek teselli bulabilereğimiz taraf. «eyireimizin aldığı tam not ile dünya üciincüsü bir takımın ortaj a koyduğa nefis hir futoolu »örebilme mutluluğu olmalıdır. Her ne kadar Almanlar Meksika'daki formlarından bir hayli uzak olsalar da... 90 dakikanm ölesi (Baştarafı ıper sayfasınd») hir sonucu idi. Futbolcular verdiğim taktiği ilk yarıda başarı ile uyguladüar. Amacımız topu orta sahada dolaştırmak ve ani atak larla gol aramaktı. Ancak bütün cabalarımıza rağmen rakip onsekize giremedik. İkinci yarıda ise çozüldük. Zira orta sahayı rakibimize kaptırmakla kendi yenilgimizi hazırladık. Nitekim Alman lar bn yarıda gollerini sıraladılar ve attıklanndan da fazlasını kaçırdılar. Eğer, oynnnn basında Cemil'in çuta tesadüien kalecinin ayağına earpıp kurtulmnsavdı, skor Iehimize donebilirdi.» 2. Aınatör Küm 1. Amatör Küme l>g maçlanna dün çesitli sahalarda devam edilmis, lider İTÜ'nün ilk mağlubiyetini aldığı, yine liderlerden Çıreır*ın yerüldigi karsılaşmalarda şa sonnçlar alınmıştır: Emirgân: 4 Selimiye: 0 Şile: 2 Î.T.Ü : 1 G.O. Paşa: 1 Tarabya: 0 Ijtiklâl: 2 Mimarsinan: 1 öz Fatih: 4 Levent: 0 Zaferspor: 2 Agaspor: 1 Unkapanı: 1 t s t. Üni. : 1 !•••••«••«•• 40 26 Nisan 1932 tarihli Bakırköy: 2 . Hilâl: 0 Örnekspor: 0 . Zeyrek: 0 Tuzla: 1 R. Hisar: 0 Altınordu: 2 Gökspor: 1 Adalar: 1 Büyukdere: 0 Kartal: 1 Çırçır: 0 Ayvansaray: 1 Altınok: 1 Yenikapı: 4 Vardar: 1 Gedikpaşa: 3 . Kalespor: 0 YIL ÖNCE Cumhuriyet Balıkesir Kütahya hattı tın askeri yönden de çok önemli bulundugunu anlatmış > « • Osmanlı Imparatorluğunun viıa yıllar boyunca yapamadığı yollara mukabil Cumbunyet hükümetinin 10 senede 1600 kilometre yol yaptığını sözlerine eklemıştir. • Eczacıbaşı Türkiye Masa Tenisi şampiyonu oldu Galata: 2 Tarsus İd. Y.: 0 Toprakofis: 1 Ferikoy: 1 Giresun: 1 . Kütahya: 0 Zonguldak: 1 Uşak: 0 Ad. D. Spor: 3 A. Ordu: 0 Balıkesir: 1 Şekerspor: 2 Beykoz: 2 Izmirspor: 3 Güneşspor: 0 Sakarya: 1 Hatayspor: 1 . Nazilli: 0 Afyon: 0 G. Birliği: 0 Denizli: 2 . Ordu: 0 Antalya: 2 Bandırma: 0 Trabzon: 2 Adanaspor: 0 Kayseri: 0 Manisa: 0 3. TÜRKİTE LİGI: B. Beyi: 1 . Edime: 2 Eyüp: 1 Egespor: 0 tzm. D. Spor: 2 K. Güm: 2 Kırklareli: 0 Taksim: 0 Çanakkale: 4 . Konya: 1 Düzcespor: 2 Davutpaşa: 0 Hasköy: 0 . Ödemiş: 1 Adalet: 1 Ülküspor: 0 Yeşilova: 0 . Sarıyer: 2 Buıdur: 3 Süleymaniye: 0 Esk. D. Spor: 3 . B. Spor: 1 Tekirdağ: 1 Lüleburgaz: 1 S. Baıbaros: 0 . Ceyhan: 2 Gazıantep Sıtespor (Tehir) Kırşehir: 3 . Amasya: 4 Konya Jd. Y.: 1 Erzurum: 0 Kırılckale: 1 . Mardin: 0 Kastamonu: 1 Sebat G.: 0 Y. Mahalle: 0 . Rize: 1 Çorum: 3 •Sincanspor: 0 Karabuk: 2 . Eıeğlispor: 0 Erzıncan: 1 Malatya: 1 Dıyarbakır: 1 . Bahçeli G.: 0 Iskenderun: 1 Urfa: 0 SAKARTA, (İlhan UTGüN bildiriyor) Sakarya'da yapılan masa tenisi maçında Fenerbahçeyi 5 3 yenen Eczacıbaşı takımı erkeklerde Turkiye Şampiyonu oldu. Teknik neticeler şöyledir: 1. Eczacıbaşı, 2. Fenerbahçe, 3. Moğan (Ank.). 4. T.E.D., 5. OJ5.T.Ü. Kadınlararası müsabakalarda ise Ankara Moğandan Gülsüm Doğan ile Fenerbahçeden Perihan Gultekin finale kaldılar. Çift kadınlarda Suzan Dogan, Gülsüm Dogan çifti, Aysel Sak + man, Aylâ Özkayla finali oyna • yacaklardır. • ALIKESİR . Kutahya hattının açılış töreni evvelkl gün Meclis Başkanı Kâzım Paşanm bir nutku ile yapılmıştır. Kâzım Paşa, Balıkesirlilere, Gazinın selâmlarını ve muhab betlerini getirdiğini söyliyerek nutkuna başlamış, yolsuzluğun eski bir dert olduğıuıu, bu bat. B SCHÖN: «İlkgolden sonra çökeceğinîzi biliyordum» Helmut Schön uzun bir bekleyişten sonra soyunma odasının kapısında gbzüktü. O kadar neşeli idi M, Jıapı önündeki izdihamdan dolayı itiş kakış bıle yüzündeki tebessümü silemedi. Kapıda yi ne gazetecilerı yuvarlak lâflarla atlatırken bir kaç Alman gazetecisi ile girdiğırn soyunma odasında şöyle konıısmuştu: «Türkler Köln ma çından çok şeyler öğrenmişler. ilk 45 dakika bizim oyu numuzu bozacak tarzda bir taktik ırygulamasına şahit ol dum. Beklediğim ilk golün atılmasıyriı. Bu golden sonra Türklerin çökeceğini biüyor dum. Nitekim Müller'in golü ikincl yarıda Türkleri sindir miş ve mahalle takımından farksız hale getirmisti. Yardımcı antrenör VVıtmaıer ise şöyle konuşuyordu: «Türk leri kendi süâhlan ile mağ lup ettik. Kısa paslarla uyguladıkları oyalama taktiği, kendilerini yordo ve bizim işi mize yaradu» Ila golün Kahramanı Müller ise mütevazl ıdı ber zamankınm aksine: «Çok şans lı bir fünümde idim. Her iki golde de fazla payım vok. Bunlar Grabowski ve Mimmer tarafmdan hazırlan mışlardı. Muzaffer beni çok iyi tuttu. Daha fazlasını da yapamazdı». 0 LtGt: BELEJJİYECE bir bardak buzlu iyi suya kırk para fiyat konduğu halde sucuların bir bardak buzsuz sııyu kırb paraya sattıklarmdan şikâyct edilmiştir Bu sikâyet üzerine Belediye bunları kontrol etmeye başlamı;, açık ve kanştırılmış memba sulannm da satışını vasaklamıştır. 5 kızgın adam (Baştarafı spor savfasında) chenglodbach'lı ve bir Bayern'lıfutbolcu ıle.. Milli Takımımız ilk 40 cfakika Köln'dekı oyunun aynını tatbik ettı pahada. Hele Vogts'un belini kıran Ender'den 3 şohreti zaman zaman devıren Cemil'den gol beklediğımiz de oldu. Ama hikâyenın sonu acı bitti. Müller'ın 6 pas tan ağlaYı sarsan golü ile Milli Takımımız futbolu ile birükte her şeyini yitirdi. Ikinci yarıda Millî Takımımız âdeta şoke olmuştu.. Midesine agır bir yumruk viven boksöre bsnzıyordu. Yönetıcılerımız, bizi abondone eden Almanların karşısında havlu attılar. Milli Takımımız elemanları artık Almanların 5 fırtına adamına karsı çıkamıyorlar ve onlar da bol bol fırsat kaçırarak yine de golleri üçluyorlardı. Köln gururumuz 40 dakika devam ettıkten sonra verıni bir e?ikhğe bıraktı. Ve «Biz bu kadar futbol ovnıyabiüyornz.. 10 senede bir de mncize yaratabiliriz» demekten ba'ka şey geimiyordu elımızden. BCCDAY fiyatlartnın yükselmesi devam etmektedır. Fıyatlar 6 kuruş 14 para ıle 6 kuruş 30 para arasında dalgalanmaktadır. Dün şehrimize Anadoludan 137 vagon buğday, 16 vagon arpa gelmiştir. Yabancı memleketlere yapılan buğday ihracatının da gıttikçe çoğaldığı ve dün muhtelif vapurlara 80O ton buğday ve 150 ton da arpa vuldendiği haber aünmıştır. • ZAB1TA dün kaçak rakı imal eden bir şebrke yakalamıştır. Yirmi kiloluk iki teneke rakının Beşiktaşta bir dükkâna 50 kuruşa satıldığı tesbit edilmiştir. Rekabef dışı (Bastara.fi spor gayfasında) Alman takımının fcollektıt oyun anlayışına Karşı çok ilkel hareketler yaptık ve çabuk futbol ovr.ama yerine zamandan çalma çarelerinl aradık. Tekrar ediyorum: bu yenilgiye Uzulmemeiıyız. Stadda hamasi hava yaratmakla maç Alman takımımn özellikle fizık üstünlügU oidürücüvdü. kahrediciydi. Bu ağırlığa ancak 40 dakıka dayanabildik ve sonra da çozüldük. Maçı orta sahadan vermeğe basladık. Netzer, VVımmer ve Köppel üçlüsü karşısında usandırıcı bir markaj yapamayınca oyunu tamamen onlara bıraktık. Böyle boş saba bulunca özellikle Netzer takımını fevkalâde yönetti ve sahanın en yararlı futbolcusu olarak sıvnldl kazanılamayacağım artık bümemiz gerefc. Biz sadece geceyl Dolmabahcede geçıren cefakâr seyırcınin acıklı haline üzülüyoruz. Onlar da Almanların olgun ve dolgun futbolunu görmek şansına eriştikleri için biraz memnun olmuşlardır .herhalde. bulmaca euldurmus tıyatrosunda opsrete vnnelen muzıkal oyunlar Eeürmcys calısmıs bir halk sanatkârı. 8 Bir balık. Eskiden devlet daıresi mânasına idi. 9 Üç dıreklı yelkc:ı gemılerinde arka direk. Sanat. VUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Karşısındakini bastıracak sekıide vuksek sesle konusan cok soyleyen. çenesi dusuk mânasına. 2 Sevilen kutsaJ bilinen. sayılsn bir seve kötüluk etmek. Kirayada titan. 3 Selin Rttlrdiği ve bıraktıâı camurlu yararlı toprak. Kolvoz. sardalya, uskumru eibi kucuk boy balıkların daha ufak bovla'ina verilen isim. 4 Btnoık. süslü balıkçı kayısı. 5 Kullamlmaktan ilk eorunüsu hali kalmarms. SOLDAN SAĞA: 6 Kimyada sodvumun sımjfsi. 1 Kendınin olmıyan scyler Keçl volu. 7 Atese dayanıklı den ufak tefek favdalar sağlamak. tabakalara ayrılabilen savdam tıknımaic mânasına. 2 Anadolu bir mineral. TERSt istikbal 8 da i$ ahlak, çaUşma, meslek, koSosyoloiidrruma... gıbı bti'çok hasletlen sıar avnı koktrn edinmiş bir halk ocağı veya tesçıkıp avnı kılât mensubi] idi. Çalısma. 3 ülkede va«ıEline ayaeına çabuk atık. cevik. van ve hır iki sevsihden bırınîn btekinin hobas aitında 5una Eidecek sozleri hareketlerl. bulunan aılp» 4 Guzellik (Eski dil) UEkumru|pr birliği A . nun çirozdan sonraki hali. 5 vak (Eskt Yaraşır. uygun mânasına (Eski dil). 9 Pii dil). TERSİ eskiden dervis selâknkuhl Be mı. 6 Bir yerine dokuranakla vazla S2 slGvvelkl kendi kendine isleven makine. 7 vsh karıjıml hnlmacanın İstanbul halklnı 40 yıl müddetle hallrriilınK «pkll renk. I Tayfun 1 0 galip • • • • Türkiye Amator Küme Futbol * Şampiyonasında Tayfun dün Şe » ref Stadında îzmir Denizgücü' • nü 1 . 0 yenmiştir. Golü 55. da £ kıkada Yaşar atmıştır. * 123456789 TOTO SONUÇLARI | Sl. joseph Türkiye Liseler Baskefbcl Şampiyonu oldu • • • BOLU, (Doğan ÖNER) Basketbol Erkek i^ıse ve dcngı okullar 197071 Turkiye Şampiyonası çekışmeh musabakalardan sonıa 5una ermış ve Saınt Joseph Lısesi bjrmci olmuştur. tkinciliği Izmır Çamlaraltı Kolejı, uçunculuğu Ankara Kolejı kazanmıştır. • » • • • • • • » » • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • . ••••••»••••••»»»»»•»•»••• •• • • • • • »•» • • • • •• • » • • • • • • • » • » • • Hacettepe . Sivasspor (12) î X Galata Tarsus td.T. (20) 1 • Toprakofis Feriköy (M) • • Giresun Kütahya (10) 1 % Ad.D. Spor • Altınordu (30) 1 • Balıkesir Şekerspor (12)2 • Bejkoz tzmirspor (23)2 Güneşspor • Sakarya (01)2 Hatayspor . Nazilli (10)1 Afyonspor G. Birliği (00) 0 Oenizlispor • Orduspor (28) 1 Trabzon • Adanaspor (241)1 Kayserispor Manim (M) • ••••••••••••»•••••»• •• paranj2i GUNUN KITAPLARI nt VICTOR SERGE Almanya'da hadiseler yaratan eser radyo 05 55 06.00 07 00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.05 08.10 08 30 08 45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10 30 11.30 12 00 12.10 12.25 12 40 13.00 13 15 13.30 14.00 14.15 14.30 14 45 15 00 15.05 16.05 16.30 17 00 Açıhş, program 17.05 Koy odası Günaydin 17.25 Karrna faslı Köye haberler 17 50 Reklâm programlan Türkuler, oyun havalan 19.00 Haberler, ha\a durumu Haberler, hava durumu 1P 30 Hafif müzık Hafif batı müziği 19.40 Şarkılar Istanbul'da bugün 19 55 Bir varmış Reklâm spotları 20 00 Bu toprağın sesi Beraber şarkılar 20.20 Geçen hafta Keman sololan 21)40 Bir konçerto Turküler 210u 24 saatın olaylan Ev için 21.10 Klâsık Türk musıkıM Şarkılar 2140 TBMM'de geçen hafta Arkası yarın 22 00 Reklâmlar Haberler 22 45 Haberler Küçük kon=er 23 0C Gece konserı Okul radyosu 23 55 Onemli haberler Şarkılar, saz eserlerl 24.00 Kapanış Haberler İSTANBUL İL Türküler l f is Hafif müzik orkestrası 5 Açılış ve program Şarkılar 1^.00 Dıskoteğımızden Haberler, Resmî Gazete 17.30 Kuçük konser Dans müziği 18 n r ı Gençlere müzık Reklâmlar 1» 30 Senfonik müzık K. Yarar Orkestrası 1900 Hafif Batı muzıği Şarkılar 19.30 Akşam konserı Şan sololan 20 15 Pop dunyasından Dört ses ve dört saz 21.00 Çesıtlemeler Haberler 21.45 Clkelerın muzıği Okul radyosu 22.00 Operet sahnelerınden Usküdar Musikl CemıyetJ 23 nn Caz müzığı Batı dünjasmdan müzık 23.30 Gece ve muzlk Haberler 00.30 Hafif Batı muzıgı militana notlar polis tertiplerinin icvüzü En üstiin edebi eserler Diutyaınıı en yüzel KlASlK ROMANIAR romanlan AUIN KALEM. İSTANBUL ARMANCE NEŞRIVAT A. $ STENDHAl ona S Kapılann, I.genelçekilişde; Ounyaca tanmmış Eneyelopaedıa Bntanruca'nın Yeni bir hizmeti 16 cilthk M a y Ya\nnlan Sunar İSTANBUL ATAKÛYde APARTMANDAİRELERive ZENGİN PARAIKRAMÎYELERI EVINİZİN BAIMKASI HERKESİN BANKASI Basit tngüızce ıle yazılmış Çocuk Ansıklopedisi Amerikan Neşriyatı Bürosn İstanbul: Istıklâl Cad. 387 Tlf: 442636 454501 Ankara : Mıthatpaşa Cad. 61 T1J: 127381 îzmlr : Şehit Ne\Tes Cad. 7 Tlf: 26942 THE YOUNG CHILDREN'S ENCYCLOPAEDIA OZGURLUK TUnKHSU HASAN1ZZETTİH DİNAMO şiirlen aıiz nesin fölmüş esek SAYIN KİTAP BAYİLERİ Bu Sayfadakı Kitapları "BÜYÜK DAĞITIM^ Müessesesinden temin edebilirsiniz Cağaloğlu, Molla Fenari Sok. No. 33 Tel: 27 45 65 İSTANBUL TURKİYE EMLAK KREDİ BANKASI J (Basın: A 7390 13447/3668) hmir Beiediye Baskanha:ından 1 Bozsaka 531531/2531/^531/4531/5531/12531/16531 17531 • 18531/19531 20531 '21531 '22531 '24531 '25531/27531 29531 31 5714 ve Cennetoğlu 5694569556965697569S/1570857115714 sajılı snkaklarda yenıden kanalizasyon yaptırılacaktu Ke^ıf bedei: 631.503 9(1. lira ve geçici teminatı 29 010.16 liradır •> Aîöhclcr Müd'irlupü ihtivacı için motorlu rasıtalara taküm^k 1,pı" muhteüf tıp ve pb'atlarda 162 adet dış ve 1% adet iç oto lâstiıii î.a)'Tı alın,ıcaktır Tamamının muhammen bedeli 101ff94. lira ve CP"'CI lcminatı 6339 70 lııadır " •\ Knııak Orduevı vanında ve çahil kı?mında yeniden inşa Fit;nl'i ^crsolpvi mii<:'emil lokal 3 sene müddetle kiraya verilecektır Scnrli!' muhammen kira bedeli 60.000. lira ve geçici teminatı 42.İO l:r.n>ı 4 Karotaka H»rılarkırı Kokluca. Pasaköprüsü. Soğukkuyu me7/ırlık'i.rırıda mevcut binalar ile Tepecik ölö yıkama binalarmda ona'ır.i ve >iısta duvarı ınsaatı isleri yaptırılacaktır. Tamamının kesil bedeli İB 7 5X lira ve şeciei teminatı 4239.79 liradır. 9. X i Atolyelrr Müdürliiğüne motorlu vasıtaların ihtivacmda kullanılmk îızere 24 kalem muhtelif cins boya ve malzemesi satın abnacaktıt Tsmamının muhammen bedeli 26 006.88. lira ve geçici teminatı 195/1 52 liradır. 6 Merkez Beledıve Bınasında yangin merdiveni yapılması ve kitiarın ırtibatlanması isı yaptırılaeaktır Keşif bedeli 25.293,56. lir» ve secici teminatı 1897 02. liradır Yukanria E"s1erilcn iflerin ihaleleri 7.51971 Cuma günu saat 15 30'dj 11245» numaralı işler kapalı zarflı eksiltme ve <31 numaralı ış kapalı zarflı arttırma ve (6) numaralı iş sçık eksiltme suretıvle Fncumen salonıında ayrı avrı yapılaeaktır lsteklilerin (1, 4 ve 6' n'imaralı işler için ihale tprihinden 3 pün evvel ftatil günleri hariç> Fen tşleri Müdürliiğüne müracaatla ve '3> numaralı iş için ıhale çartnamesinin 15 inci maddesine tevfikan Belediye Başkanlı cından Thpîeye istirak beleesi almaları sarttır Kesıt »e şartnameleri mesT pimleri saat •) 0012.00 arasında Encümen kaleminde görülebilir Kapalı zarf ihaiesine iîtirak edecek olanlann 2490 sayılı kanunıın •arifatı dairesinrie hazırlayacaklan teklif mektuplannı ihale erüm'i er geç sast 14 30'a karlar Encümen Başkanlıgına vermeleri, açık «ksiltmeye iştirak edeceklerin de ihale günü saat 15.30'da Enmmone müracaatlan Uân olunur. (Basın: 1294 137683671) SAYIN YAYINEVLERİ ve KİTABEVLERİ "BÜYÜK DAĞITIM., Her türlü neşriyatınızı, Servis arabalan ile sizlere 'en iyi hizmeti yaparak dağıtır. Cağaloğlu, Molla Fenari Sok. No.33 Tei: 27 45 65 İSTANBUL DİİNVt >ŞI SİIRLERİ ANTDLCUİ İLHtH I E U Î L K O K Ü L D bitirmek ve mezun olunca KOLEJLERE girmek için B A K I Ş I N May Yayınlan Sunar TURKİYE NASIL KURTÜLDU? 1920 1970 İLK MECLİS'TEN KALANLAR Bütün kitapçılardo Genel Doğıtım: ARKIN CASUS devrimcilerin el kitabı Maksım Gorkı YASAR Reklamcılık: Bb"i 3b57 KEMMUHİR esirşehrin insanları esirşehrin mahpusu SANDER YAYIN. | LARI HER KİTAP « 15 LİRA SINAV SORULARI ve CEVAPLARI KİTABINDAN Çalışılmalıdır Hazırlanınız. İki Kitap 25 Liradır Diğer yayınlanmızın t>edava Kataloğunu istejTnız BAKIŞ KUTÜPHANESİ [stanbul Cağaloğlu Yok. No. 268 5. SINIF TESTLERÎ ile DENEMELERLE Maksîrrl adlı bu rimcilere karşı ve jurnalcileri yor. Zaman rimcilerin zaman * man gericilerin Snüh.*» de yiirüyen polis'in kış«ı kırtıcı adamlarınl, deva Timcilere nasıltuzaklaç lıazırlandığıru bü r o ^ manda heyecanla îzlea yecek^ bazı şeylep g,f nımsıyacaksınız,'. " " Fiatı 15 TL. !st. jandarma Salınalma Komisyon SŞK. dan Jandarma Bırliklerı ihtivacı lçın kapalı zart usulüyle (150 000) yüzelllbın çıft ökçe lâ"=1l£ı ıle (lSdlKirıı vu/«!i'hın çıft taban lâ?tığı satınalınacaktır İki kalem malzemenın muHjmmprı mriph < l .'><•'h'K») Biı milyon lkiyüzseksenıkıbln beşyüi lırd ohıp eeçiei teminatı (52.225) Klliıki bin ıkivüz yırmıbes llranır Evsaf ve şartname*] l^tanbul Aı kara J S^t Al Rnm Bşk.'hklarıyle. tzmlr Ege J L)z Krilce K lıinıtiH eörülehılıı Lâstlklenn tamamı bir ısteklıyp vırı!rbılpıp£ı gıtjı bu ık> kalem malzemenin tamamının vHrı«ı DII ı<'Pklıve dıgeı vatısı da diğer bir ısteklıve ıhale edılebıllı Ku takrtırrte muhammei: bedeli (641250) altıvuz kırkbır bin ıkıyü? el 11 lira olup eeçırı teminatı (29 400) virmıdokuz b1n dörtvıi» Itrarlu îhalesl 8 Mayıs 1971 Persembe 2iinıı *nnt llım'de Uemıı. kapı'dakl komısyonda yapılaeaktır Tekiıt nıpktupiannın ıhale saatinden bir saat evveline kada? kornı=v'.na verılmps) sart. tır. Postadaki gecikmeler kabul edilmpv (Basın: 12561 3671) MAY YAYINLARI BAŞBAKANLIK YUKSEK DENETLEME KURULU BAŞKANüOlNDAN INONU BAYAR Nfllân Seçkin'iR ANNE,BEBEK KIEVDEKI ADAM ŞİMDİ DE DUNYAYA acıian İLK MECLİS'TEN KALANLAR KİTABINDA Ooğıtım: ARKIN COPCATAN •• ALTIN KITAPLAR din UZMA.N VARDniCISI AMN4CAK1IK 25.5.1971 Salı günü Ankara da vapılacak seçme sınavı ıj» beşincı derece müktesep avııklı kadrolara uzman vardımcılar alınacaktır. lsteklilerin; kımya maden yüksek nunenaısı tekstıl sa nayiinde yetışmış vüksek muher.dıs. Sıyasal Bılgııer Hukuk Iktisat Fakültelerı ve benzerı akademı vüksek okul gıbı oğre tim feurumlan mezunu olmalan ve en gec I3..'ı.l97i Perşembe gunü saat 17 uo ve kadar gereklı belgelen ekleyerek bir dilek çe ıle Başbakanıık Yüksek Denetieme Kuruiu Başkanlıgına basvaırmaları lâzımdır. Sınav konulart ve şartları tle dılekçeye eklenecek belgeler Kurul Genel Sekreterliğinden riğrenılebılır. (Basın: A 953 13950) 3n(59
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle