19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER ı Sahibi: Cuifihuriyet Matbaacıhk v» G««t«eilik T.A.Ş. ,dln NAZÎMB NADİ Sorumlu Yan Islert Müdürü : OKTA* KÜKTBÖKE Basan ve Yayan : CUMHUKÎYOT MATBAACIUK v« GAZETECtLÎK T.A.Ş. Cagaloglu Halkevi Slc. No. 3941 B tt B f\ T A O U n *J U M „. \: A*a«b* Bnîr*n TttMt kvt\ Yenişehir Tel: 120920 • 1MS44 1 3 6 12 ABONE ve tLÂN Aylık Aylık Ayhk Ayhk înrt 18 54 108 216 Vttrt Dı» 27 81 162 324 tZMÎR: revzmua B u l w ı AisaroftM ÎSham TeJ: »1330 GÛNFÎ tLLKRÎ: KurekSnrü M «okâk Ho. 40 • ADAMA Tri: 4590 3934 30(1 Ura Baslık (Maktu) BO 2. ve 7 ncl «ayta (Santtmt) 3 üncü «ayfa (Santımı) 1» 4. S. 6 ncı uyfa (S.nümll Nisan. Nikâh, Evlenme, Dojvım 100 Ölüm, Mevlld, Tesekkut 23 üneu (5 Cm) 150 Ölüm. Mcvlid. Teşekkür (S Cm.) SAYIS1 60 KURÜS Osmanlı Bankası (Bastarafi I ınci% saytad») Erdoğan Batısımr'a vererek kftsadaki paralan doldurmastru istemistir. Bu sırada vezneye p»ra yatırtnakta olan yabancı uyruklu Marie Claire Hicny'nin 1500 Urası da soygunculann çantasına girnüştir. nüne birden ba»ka arabalar çıktiğt için yeti»mek mumkün •!•»dı.. Olay. soyulan bankanın yanındaki İ5 Bankaandaki merourlar tarafmdan polise duyurulmu? ve poli» ekipleri ancak 15 dakika ka dar sonra olay yerine gelerek banka ve civarında emniyet tedbiri al mışlardır. Soyguncuların aranmasına başlanmışUr. Bankadan soygun sırasında alınan paranuı miktan kesin oiarak tesbit edilememiştir. Veaıedar ke. sin tesbit işinin sayımdan sonra anlaşılacağını söylemis. ancak alman paranın tahminen 30 bin lira civarında olabileceğini bildirmiştir. Diğer taraftan. Ankara Emniye. tinden bir yetkili olay konusunda yaptığı açıklatnada, soyguncuların bankanın kapısına bıraktığı paketin içinde bir taarruz bomba»»nın çıktığım ancak, bunun patlayıp patlamadığının tesbiti için iljplilere tesüm edildiğini. raporunun sonradan almacağmı söyle. miştir. Belivtildiğine göre, telefonların çalışmaması sebebiyle olay polise ancak 20 dakika sonr» baber verümU, buna rağmen bütün yo\lar polisçe tutulduğu halde. soyguncular ele gecirilememiştir. fiP'de TOPRAK POLÎTÎKA gulaması yapılan 125 köyde itirazsız 90,356, itirazll 39,588 dönüm hazine arazisi tesbit edilmişür. Köyde 1,266,309 dönüm toprağı olan 13.189 aile şehirde oturmaktadır. Konya ilinin yıllık nüfus artışı binde 27, sadece belediye sınırları içindeki nüfııs artışı ise binde 46' dir. Teşekkürler Soyguncuîar paTalan aldıktan eonra veznedsra, para yatırmakta olan kişilere ve banka personeline ayn ayn teşekkür ederek bankadan ayrılmışlar ve bindikleri 06 FL 978 plâkalı Anadol marka otomobille Gaziosmanpaşa istikametinde sür'atle uzaklaşrmsiardır. Soyguncular bankamn kapısın<lan çıkarken, bankamn personelinden biri hemen yam başlanndaki î ş Bankası Şubesine telefon ederek soyulduklarım bildirince bu defa tş Bankasımn Kavaklıdere Şubesinin veznedan Yalçm Öker derhal tabancasım kaparak soygunculann peşine düşmüş. lakat eündeki tabanca her nasılsa ates sdmamışttr. Bu arada, soytılan bankanın kapıctsı. soyeuncuların peşine bir resmt plakalı araba ile düşmUş, bu defa o da yollaraun başk» at»balar tarafmdan kesilmesi sebebile önündeki arabaya yetişememiştir. 30 bin Ura kadar Otomobil bulundu Soyguncuların kullandığı 08 TL 978 plâkalı Anadol araba, aksam 19.30 sıralarında, Küçükesat'ta tertcedılmiî bir »«kildt bulunmuçtur. Polis ekipleri. oto ünermde p»rmak iri teabHi için incelemelere başlamiîUrdır. Banka müdürü ne diyor? Banka MUdürü Turat olayı çöyle anlatrtusttr: «Saat l».10 sıralannda eltoinde silahlar oUn üç W?i b»nk»T» «ür'atle (rtrdi. Birtnin ettnde mun menrilH ailtt» Tatdı. MuUtomelen mvtter Wl. Bu benim ndama flrdl, «linde tabaaca btılananlardan biti vemedar» y»kİMtı. Wr dJfeeri de Vcapıy» tutarak Wm»«nin tapırdamamasim *6y\t&\. Veıneye yaklaşanlardan blri eHndeki çantay» vemıedar ETdoJan Batısmır» nx»t»rak k»»adaki paralan koymasını îstedl. Paralan aldıktan sonra koşarak d S Ü d«ediltr.» (Bagtarah 1 «n ğunlaşttğını da bildirnu». radyo ve televizyondan hüküm«t çaUîmaları hakkmda genis bir aÇI klama yapacağını sözlerine ekle. IsayU ( B a ş t a n h 1 inci »avtada) Grubunun yapacağı olağanüstü bir re dağuımı «öyledir. toplanuda genel görüşme açdmasını îstemişlerdir. Aralarında CeAite Aıan lâl Ertug, Aydın Yalçm, Önol SaOümde) (vüzde) I>onüm kar ve Sadık Perincek'in bulundu 57,5 16,1 0 10 ğu AP'li parlamenterlerin yapüm25,6 22.7 1125 cak ortak grup toplanüstnda asıl, 11,0 20,6 26 50 12 Mart'a yolaçan uygulama ve 2,7 9,1 5 1 75 muhtıradan sonraki günlerdeki tu 1.9 9,0 78100 tum ve demeçleri yüzünden Genel 101200 0,9 8,1 Başkan Süleyman Demirel'den a0,4 14,4 200 + çıklarna yapmasım isteyecekleri öğ renilmiştir. Bingölde 7 köy şahıslara, 6 köy sülalelere aittir. Tarla arazisinin do Yapdacak toplanuda Genel B^%nüm ktyroeti kuruda 10700, sıüukanın istifasmın istenmesi de söz da 201800 liradır. llde hayvancıkonusudur. lık büyük önem taçımaktadır. Sızan haberlere göre İ3«mirere Kbyde 29.121 dönünı arazisi olan muhalif olan AP'li senatör ve mil711 aile şehirde oturmaktadır. Orletvekilleri özellikle Genel Baçka. nın gazetelerde yeralan son demeç takçıhkta tarla, tohum mal sahileri üzerine harekete geçmişlerdir. binden mahsul yarı yarıyadır. Ki. DemireVe muhalif olan parlamenracılık şartları saptanmamı?tır. terler, 12 Mart muhtırasından ayVergi kayıtlarına gbre 8(1,949 parlarca önce kendisinden adları çev. çada 419,567 dönüm kültür arazisi resinde olumsuz söylentiler dolabulunmaktadır. Envanter tahminşan ve davranışları ile kamuoyun. kl f dı lerine göre zilyetlikle tasarruf edı da itibarlannı yitiren bazı Bakanlen kamu arazisi 271,423 dönümlan değiştinmesini istediklerini dür. Bingöl ilinin yıllık nüfus arbelirterek Demirelin bu çeşit uyar tış oranı binde 15, sadece belediye malara kulak asmaması sonucu, 12 smırlan içindeki nüfus artı? oraMart mubtırasma sebep olduğunu nı ise binde 78'dir. öne sürraektedirler. Demirel'in 12 Mart'tan sonra Parlamentodaki AP Gruplarını tümüyle arkasuıdaymi) gibi göstererek verdiği c e . Örnek İl: Samsun, bölgenin dişitli demeçlerle partiyi ve rejimi „.... T>; Trabzon ğer illeri; Rize, T>«K,«r, niimiı*tehlikpye soktuğvınu da belirten hane, Giresun. Ordu, Sinop, Kasmuhalif AP'li parlamenterler getamonu. Zonguldaknr. (fygulanan npl bajkanı h*nd*n «nnrx tufonybnteme göre örnek H Ordudur. politikası izlemek ilc suclamıjlarAneak henüz Samsun'un envanter dır. sonuclan «çıklandıgı İçin *»« » alınmıştır.) Samsun köylerindeki çiftçi aile e rinin sayısı 11430Tdir. 41,456 aile (yüzde 36,3^ toprakstzdır. 39,988 »ile tarım işçiliği. 1306 aile ortakçılık, 161 aile de kiracılık yapmaktadır. Toprağm mülkiyete göre dağılımı jöyledir: 1120 sayfalık incil, bir fiim katesine sığdınldı « NCEIN KONGRESİ İÇİN İSTANBUL'A 14M DELEGE GELECEK NCR'nin 18. Kongresinin İstanbul'da toplanması münasebetiyle bir basın toplantısı düzenleyen Türkiye Teşkilâtı Genel Müdürü Sedat Elman teknolojinin büyük bir hızla geliştîğini, gıda maddelerinin kapsüllerde 25 50 yıl muhaiaza edilmesi için çaîışılcUğını belirttniş ve 1120 sayfalik İncilin bir filmlik kareye sığdınlan negatiUni basın mensuplanna gostermiştir. Bu negatif üzerinde her sayîa bir nokta büyüklügünde tesbit edilmiş bulunmaktadır. 28 Nisan'da başlayacak Kongre ye 38 ülkeden 1400 delegenin katıldıiıru açıklayan Elman, sadece toplantı organizasyon bütçesinin 5 milyon TL. olduğunu, her delegenin oTtalama olarak "00 dolar bırakacagını, bu hesaba göre, kongre münasebetiyle ülkemize yailaşık olarak 1 milyon liralık döviz gireceğinl Uade etmiş ve NCR (The National Cash Begister Company)'nin endüstri, ticaret ve bankacılık hayatında yüzde 75 oranında yer aldıgıru ve memleketimiz ekonomisîne bu ölçüde katkıda bulunduğunu belirtmiştir. Sadece erkek delegelerin katıldığı kongreye bu yıl ilk kez İsveçll bir kadın delege katüacaktıf. Merkez BanUası (Baştarad 1 inci sayfada) Banka Mechsinin raporunda ilk beş yıllık kalkınma planı ile ikinci beş yıllık planın ilk iki yıhna A\\ ekonomik uygulama sonuçları ve uluslararası ekono. mik durum hakkında geniş bilgi verildikten sonra 1970 yüv. 10 Ağustos devalüasyon karar. larından önce ve sonra olmak üzere iki ayrı şekild'e incelenmektedir. «1970 ytlında sanayileşmiş Batı ülkelerinin çofunda ekonomik büyüme vavaşlamıştır. tktisadi işbirliği ve kalkınma teşkilâtı na bağlı ülkelerde milli geliıia toplu artıs oranı 1%9'da yüzde' 4.9 »ken 1970'de yüzde 2.8e dttş. müştür» denilen raporda «196370 yılları arasında, para fonuna ; üye ülkelerden 25'inin millî pa j ralarında 37 defa parite değişikligi yapılmıştır. Ekonomik geliv I me açısında deçisik seviytlerdt bulunan ve sözkonusu 8 yıl içinde milli paralarının değerlerinde değişiklik yapan ülkeler arastnda başlıca. inıiltrre. Fransa. Batı Almanva. Danimarka. tv panya, Finiandiya, îuçoslavya tsrail. Avusturalya. Hindistan ve Türkiye'nin bulundueıı» b« ürtilmektedir. den yüzde U.B ya düşmüîtür. 0 Savaş, dolar, altın gibi k«nularda raman zaman ortaya çıkan uluslararası bur.alımlar vur dutnuzu etkilemiş ve bunlar kar. sısında aile ve teşehbüslerin mev duat çekmek, yatınmlan durdurmak. ithal mali toplamak sihi vanlış re zamansız ekonomil» kararlar vererek tepki söstermeleri de çoğu xaman yıltnı aşan zararlar meydana getirmiştir Bazı istatistik cetvellerinin cie eklendigi 127 sayfalık raporda, Bankanın izlediği poiitikaya da geniş yer verilmektedir. ORTAYA ÇIKANLAR Oteldeki toplantı CHP Grubunu karıştırdı Memurenin anlattıklan Banka memuresi ömür Akyü* de olayt »byle anlatnuîtır: «BantayB birden »ç WM P " " Biri kapıyı tuttu. Biri mödürîn odasına «irdi. biri de vfmeye 5akla?arak elindeki çantaya paTalan doldurmasım istedı. Falalan aldıtrtan sonra bizlere t«şrkkiir edip uzaklaştılar. Ancak kapıdan çıkarken kapıyt kapattp arka^ina bir de paket bıraktılar. Ve bire döneTek kapıyı »çaTsanu bu pakette botoba ^ar, patUr, dediler. MaskMİıdiler. Biri î« • 2S yaşlannda var, yokttı. An» gtmdi h*psini tarif edemem» ' Bankamn*oyuidugu.sırada vez neve para yaUrmakta olan yabancı uyruklu iki küçük çocugu olan Marie Claire Hicny de şunlan anlatmıştiT: «Bankaya 15W Ura yatmnay» gelmişttm. Hlem yapüdı J»rayı bankanm vtmesine verirken arkamdan ıKıpırdamayın, arkanm dönersenix fena olur) îeklinde bir h.Sırma duydum. Arkamı dondüğüm laman eHnde silah bulunan sanjm. ««"» boylu. b«y»k" bir ucnç elindeki çantayı v««edara Uîtatarak paralan içine koymasını istedi Ben kenara çekildim. Elimdeki parayı vetnedara henüı vtntıis«m. Veznedar elindeki paraiann arasına b*nimkileri de katarak çantaya koydu. Alanlar bana da tesekkür ettlkten sonra koşarak uıaklastüar.» B^nkada, para çekmek uzere bulunanlardan Mustafa Altındag ilc Tanju Dccit de olayı aynı «ekilde anlatmışlardır. Bankanın soyulması sırasında memurelerden biri yanındakı komşu banka h Bankası şubesine telefon etmek fırsatını bulmus ve bankalannın soyulmak üzere olduğunu, kendilerine yardım edılmesini istemiştir. Bu haber üıerine U Bankasının vemedarı Yalçın Öker, tabancasını kaparak soy guncuların peşinden bir süre ko5muş, fakat tabancasmın ate? almaması yüründen birjey yaparoamıştır. Saat 9 sıralarında TBMM'ye gelen Başbakan Erim'in kısa suren âyareüeıi. CHP, DP, yetkilileri ve Meclis Başkanı tarafından «Guven oylamasından sonra yapılan bir neâket «yareti» şeklinde nitelenmi«tir. Ancak MGP Gemel Başkam Feyzioğlu. Ba*bakanla olan göriiîmesi hakkmda: Saynı R..tt»kanla hurar ve Başbakaala bnnar ve ât«yi»ın s«i y lanmast ve hükumet programındaki reformlann getçekleitirilnıesi konusunda göriiştük. şeklind* konu^muştur. Basbakan Nibat Erim. öte yandan saat îl"de Bashakanlıkta CBN. TO Genel Sekreteri Turgut Mene mencioğlu'yu kabul etmistir. Ogrenildiğine göre Menemencioğlu 30 Nisanda Ankarada toplanacak olan CBNTO Bakanlar Konseyi hak kmda Kihat Erim'e bilgi vertn^f tir. " ' * " ' " ' t* . Ertm ayrıca saat 12'de Tariitay Başkanına giderek «Ziyaret iadest.nde bulunmuştur. Bu görüşmede Adalet Bakanı îsmail Arar da hazır bulunmuştur. Erim daha sonra Meclise giderek parti liderleriyle yaptığı göriismeleri sürdürmüştür. Basbakan Nıhat Erim görüşmelerinden sonra. asayi? konusunun yine en önemli sorun olarak ele ahndıgını beliıtmiş. ziyaretlerinin hepsinin •Anlayışla karşılanflığını», görüştüğü bütün yetkililerin «Memleketi dü$ündüklerini» söylemiş ve Bn RörUsmelet müspet olarak devam etmektedir. Hükümeti kurarken de anlmttıiim gibi, her seyi daima Parlânıentoda yapacajhm. Şimdi, sayın tnönii'yö btkliyorum. Onunla da İstanbul dönirçnnde gÖTÜ$eceğim» demiştir. Basbakan. daha sonra toplantı halinde olan BakanVar Kuruluna gitmiçtir. Bu toplantı sonunda Hü kümet Sözcüsü bir açıklama yapmamıstır. AVKARA, (Cumburiyet Börosu) Ba« C.H.P. li parlamenterlerin bir otelde tertip ettiklert yemek sırasında parti içi meseleleri gorüşmeleri dün toplanan C.H.P. Ortak Grupunda tartışmalara, Buçlamalara ve agtz kavgasına sebep olmuştur. AvTup» Konseyi ve Ortak Pa«ar toplatıtılanna gönderilecek üyelerin seçimi için toplanan C ; H.P. ortak KTupunda sö* alan Gıyasettln Karaca, Marmara otelinde bazı C.H.P. Ulerin bir top lantı düzenlediğini. bu toplantıya. kendisinin de katıldıgına dair haberlerin yaytnlandıgını belirtmiç. «Bu toplantıda benim de bulundtttnm haberi kiiUiyen yalandır. Ben herhangi bir gtup«n adaroı dejpUm» dfiinJstii". Yine gündem ılı$i 8öe «lan Ekrem Kangal, »Evet böyle bir top lanU oldu. Guetede yer mldıgi tribi gi«H bir toplantt de|üdi. Yemek yedik, S»yet t»W olarak parti meselelerini de konnştuk» demiş, senatör Saffet üral oturduğu yerden, «Bu t»a»»l bir toplantı? Madeınki açık, niçin b»7.ı jahıslar çağınhyor. Otel lokantalarmda parti mesele«l mi konusulur? Grupun fonksiyonu ne?» diye bağırmıştır. Bunun üzerinft Kangal. «C.azete haberinde yer aldıjp Rİbi bu toplantı EceTİt'e kar?ı bir toplantı desildir. Arkadaşlar parti içinde bir denge sağlanmasını öne «ürdüler. Bir başkan seçelim dediler toplantı için. En y*?lı nye arandı. Sonra y»şl»s» genci önemli değit, dediler. Bunun üıerine ben başkanhk ettim» demiîtir. tstanmıl milletvekiU Rüseyin Dolun da toplantıya gittifini açıklamış, «Ne »ar bunda. toplandık partinin tesanijdiinö satlayıci caTeler aradık. Bunun sa$lan sollan ne ilpsi var? Hüseyin Dolun mu ortanın soluna karşı olacak? Böyle bir dfisünce ol»a önce ben kendi kendimi lanetlerim. Bu Ribi toplantılar her ıam«n yapılıyor. yapılmıştır. Meseli başka toplantılar da oldu. Genel Setareterlik için» demiştir. Tolun'un bu sözleri üzerine üyeler «Kim rapmış bo topiantıyt »çıkla» diye bagınnca Hüseyin ttolun sözlerine şöylft devam etmiştir. «Meselâ tbrabim Öktem beni Genel SekTrter seçerseniı Alpaslanı vardtmcı alacatıra diye toplantılar yaptı. Bu parti tesanödünti bounuyor da hizim bn masum toplantımu mı boTuyor. Ecevifin »yasin» kar. pnı kabuen koytnak isteyenlerin toplantun masum olnyor» demiştir. Her bölgeden alınan örnek bir ille yapılan incelemeden ortaya çı kan sonuçları şoylece özetlemek mümkündür: « HAZİNE ARAZtSt YAGMA EDİLMtŞTtR VE EDİLMEKTRDtR: Envanter etüdlerine göre örnek Ulerin, vergisi ödenen tapulu topraklannın toplamı 32 milyon dönümdür. ZilyeÜikle kuUanılan, y a n i g a s p e < jnmiş olan hazine top1.=.. :ise UM m;ı,,nn fihniitnii bulrağı 26.1 milyon döniimü bul maktadır. Bu Türkiyede ortalama olarak ekilen toprakların çok biiyük bir bölümünün kamu toprag» olduğunu göstermektedir. Kadastyapılan altı örnek r o u y e u | a m a s l " " ilin 3466 köyunden 348'inde 138,392 dönüm itiraîsız hazine arazisi tes. biti de bu görüşü doğrulamaktadır. • MÜUUYET DAĞILIMI ADALETStZDİR: Kanjuaştırmalar ortalama olarak çiftçi adelerinden üzde 75*inin toprağın yüzde 25'ine olduklarmı, yüzde 25'e de s a hip 75'in düştüğünü g e r j j j a | a n yüzde 75'in düştüğünü ortaya koymaktadır. DPT uzman larınca yapılan bir »raştırma adaletsizliğin Do|ukuzey. Dogugüney ve Ortadoğu bölgelerinde gıttikçe yoğun bir hale geldiğini saptamaktedır. Çiftçiyi Topraklandırma Kanununu Mecliste ınceleyen komisyon (1945\ 500 dönümden büyük toprak sahiplerinin sayısını 6.182 olarak vermektedir. 1963 tarım sayımı ise bu durumdaki ailelerin 15,352 olduğunu göstermektedir. Başka bir deyi?le 501) dönümden büyük toprak sahipleri 18 yıl içinde 3.2 rnisli artmıstır. Aile Alan • KÖYDEN SEMİKE GÖÇ HIZ(yüıde) (yüzde) nonüm LANMIŞTIR: Toprakların gittikçe 22.9 4,7 0 10 agaların eline geçmesi, diğer ted31.2 17,7 1 1 25 birler ahnmadan topraklandınlan 30.0 33.8 26 50 köylülerin de çesitli yollarla etle8.6 16.0 51 75 rindeki toprağı kaybetmeleri köy4.4 11.7 76100 de ya«ama olanağını yok etmekte 2,4 10,3 101200 dir. Bu durumu zamanın Içişleri 200 + 0.5 5,8 Bakant Şükrü Kaya 15 Haziran 1934'de Meciiste yaptı|ı konusmaTarla arazisinin dönüm Vıymeda şöyle anlatmıştır: ti. kuruda 205000, suluda 2507000 liradır. Ortakçılık çartlan ge «. Hat boyundan geterken Sattnellikle; tohum düşüldükten sonlar köyii vardır. Burası muhacirra kalan mahsulün yanya bölünlerindi. Enıin Beye sorarım kimin mesi şeklindedir. Kiracılıkta ise nâmına mukayyittir. ve ne lanıan arazinin dönümü ekilen ürüne göona geçmiştir. Böyle kaç tane ara. re 25150 liradan tutulabilmektelinin sahibi çıkmıştiT. Ne kadar dir. Vergi kayıtlarına göre 353.060 metruk arazi imar edilmişse bunparçada 3,160,804 dönüm kültür ara larm bepsinin sahibi çlkmıştır. Ge zisi bulunmaktadır. Envanter tahdikabat körfeıinde yerli balk baminlerine göre zilyetlikle tasarrut taklığı kuruttu. Burada sıtma var. edilen kamu arazisi 1,926.415 dödı. Bunlar her türlü tehlikeyi gönümdür. 93 köyde yapılan kadastro ze alarak bataklıjn kuruttular vc uygulamasmda 18.574 dönüm itiraz yerlestiler. Ektiler. biçtHer, çalrçsiz, 9928 dönüm itirazlı hazine ara. tılar, kanallar açtılar. Bir zat gelzisi tesbit edürniştir. K»y<*e 187.700 di. bu toprakların kendine ait oldönüm arazisi olan 3866 aile şehirduğunu söyleyerek bunları burade oturmaktadır. Samsun ilinin yıl dan çıkarttı. Halk yine topraksıı lık nüfus artıs oranı binde 17. sa kaldı. Dağlara sışındılar. Çahdece belediye sınırları içindeki nü crrpı topiayarak geçinmeye başlafus artıs oranı ise binde 35'tir. dılar . • Olaylann ardındaki (Baştaraft 1 inci saytadal maddi yükünu Hazine omuzlarına âlmış ve devlet kefale. tiyle verilen Dünya Bankası kredisiyle kurnlan şirket Adana'daki AP'li ve CHPli iş adamlannın elinde Güney Bölçesinin elektrik tekeline sahip olmnstur. TEK ile öıel teşebbös rekabetine kapatılan elektrik piyasasında imtiyazlı iki elektrik şirketinin Ötel ellerde bulunusu. serbest rekahet Uurallarına da aykırıdır. Bu bakımdan yeni Hükümotin programında bütün özel elektrik knrumlarının TEK elinde toplanacafcının açıklanması, yerinde bir kararın ifadesidir. tkinci Dünya Savasından sonra tneiltere. Fransa, ttalya, Avustnrya gini ü l k c lerde, belediyeleri ve bütün elektrik sirkttlerini ortadan kaldıran kanunlar çıkanlmıştır. Batı ülkelerinde bu volav gidilirken bîzde devlet eliyle özel elektrik şirketleri yaratılması, kamu çıkanna aykırı bir garabetti. Şimdi bn hatadan dönülerek bütün Turkiye'de tlektrik isleriniu bir merkezde toparlanması mümkün olacaktır. İkinci Bts Tıllık Planda «elektrik sektöründe organizasyon boıukloîu vf koordinasyon noksanı» olarak üzcrine basılan aksaklıtın *iderilmesi. olumlu bir adım sayılmalıdır. • ** YEDİNCİ BÖLGE (Karadeniz) Krediler borçlar Raporda, Türkiyenin uluslararası ekonomik kuruluslara Hişkileri hakkmda bilgi verilirken, EMA'mn Türkiye'ye 115 milyon dolarlık borç verdiği, bunun 40 milyon dolarınm yeni kretii1 olduğu ve 25 milyon dolanmnj Ekim 1970 de, 15 milyon dolarının da Şubat 1971 de kullanılmasınm kaTarlaştırıldığı, geri kalan 75 milyon dolarlık kredi» nin 1970 ve 1971 tarihlermde, vadesi gelen borçlann tecüin'ie kullanılacağı, devalüasyon karar1 ları üzerine konsorsiyumun 1*01 milyon dolarlık program yardımınm 213 milyon dolara yükseltildigj açıklanmalrtBdır. Türk Ticaret Bankasında toplu sözleşme imzalandı Tiirk Ticaret Bankası ümum Müdürlügü ile TürkbankIş Sendikast arasında bir süredir yapıl makta olan toplu sözleşme göriişmeleri olumlu bir şekilde sonuçlanmış. taraJlarca toplu sozleşme akdi ımzalanmıştır. Taraflar görüşmelerin tam mr aniaşma ile sonuçlandı|ım söylemi^lerdir. Sektörlerde durum 1963 . 69 yılları arasmdaki uygulama sonuçlanna göre plftn ve program hedeflerine yaklaşıldığmm ifade edildigi Banka Meclisi raporunda yer alan öteki konular özetle çu noktalarda toplanmaktadır: 41 Tarımsal üretimde şartlarına bağh olarak meydana gelmekte otan rialçalanmalar ve üretim artış hızı yetersizliği, tarım ıçelirlerinin rojjunlusu tarım kaynaklı olan ihracati ve dolayısiyle döviz kazançlanm. destekleme fiyatlannı. stok finansmanlannı ve tarımla beslenen sanayi sektörünü ve fiyat Rpnel seviyesini etkilemiş ve ytlı itinde giderilen ve çiderilmesi mümkün olmıyan bazı olumsuz eğiliraler varatmıstır. ^ Sanayi sektorünfin eeliîme hın ikinci he« yıllık kalkınma döneminin Hk iki vılır.da »rk« arkaya vavaşlamıştır. Toplana talep yükseklisıne rağmen »w»ml vatınmlarda ve cari sınaî Sretimde meydana eelmiş olan bu eğiHmin nedenlerini vatmm projeleri eerçekle«me hızımn veterli bir seviypye çıkaraamasından, dış ödeme imkânlannın Rereken bir hııla yükselememesinden ile ri ıreten vatınm maddeleti, ham madde ve ara mamül ithalâtı kararsızlıeında ve bununla ilgi !i ithal malı spekulâsyonund» » ramak gerekir. Bu arada yatt. nmlarda da ban eöçlükler belirmeye başlamıstır & Kamu selir ve ({iderleri ge. lişmelerindeki değişmeler vatırımların finansmaiMnda bir t»kim güçlükler varatacak nitelik kazanmaya baışlamıştır. Konsolide biitçe giderleri ortalama »rttş oranı vüzde 14.8 den vüıde 17.7 ve vükselirken Kelirlerin ortalama artış oranı yüıde 15.8 Jandatraa ve polis iBaştaratı 1 inci saytada» Zincirlücuyu civanndaki bütün yollan kesmişler ve araçlan durdurarak. aramışlardır. Emniyet örgütünden özellikle sıvil polislerin katıldığı arama, Birinci Şube tarafmdan yürütülmüş tür. Sızan haberlere göre, Hakan Dumanı kaçıranlarm Eliler civarında gizlendikleri ihbar edilmiş, bunun üzerine poüs ve jandarma birlikleri kaçıranlan yaka. lamak için tertibat almıstır. Güvenlik kuvvetleri bu arada bazı yerlere baskınlar da düzenlemişler, ancak bir sonuç elde edememişlerdir. Arama sırasında Eülcr duragı yakuıuıda durdurulan bir taşıtuı içindeki Ürdün pasaportlu 4 Arap öğrenci de hayli korkulu dakikalar geçirmişlerdir. Arap öğrenciler. kimlik kontrolundan sonra bı rakılmıştır. Emniyet UgiHleri, düi gece geç saatlere kadar sürdürülen aramanın normal arama olduğunu söylemişlerdir. Bu aramaya Deniz ve Mali Polis ekiplerinin de katılma. sı dikkati çekmiştir. Aramalardan sonra îstanbul Em niyet Müdür Muavini Kenan Koç, aramalann bu şekilde sürdürüleceğini, her gün başka bir yere bas kınlar yapılacağmı söylemiştir. Peşpese sürdürülen banka »oygunları ve adarn kaçırma eylemlerinden sonra, gazetelere ve ajans bürolarma telefon ederek asılsız ihbarlar yapmak moıîa haline gelmiştir. Nitekim dün gece gazetelere ve ajans bürolarına telefon eden mechul kisiler. Yeşilyurt'ta bir zengin ailenin kız çocuğunun. kaçırıldığını ihbar etmişlerdir. Yapılan soruşturmada ihbarlardan bir sonuç alınamamıştır. BeforroUn (Bastarah 1 inn vr.%tarta) rine Etibank eski Genel Müdürü ve Petkim Müsaviri Tahsın YaUbık getirilmiştir. TPAO Genel Müdürü Korkut Özal'dan boşalan göreve ise TPAO Müsaviri Selâhattin Özkan :n itan dığı açıklanmıştır. Sanayi Bakanhğı Maden Daıresi Başkanlığma da Kadri Ersel getirilmiştir Ankara Valisi Ali Rıza Yaradanakul'un Merkez Valiliğine atanması ile yerine Muş Valisi Ferit Kubat, Emniyet Genel Müdürü Ömer Naci Bozkurt'un Merkeı Va liliğine getirilmesi ile yerine Merkez Valilerinden Turgut Kılıçer'in atanması ile ilgili karamameler de hazırlanmıstır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müs teşarhğına B. M. Türk delcgasyonu Malî Müsaviri ve Hazine eşîd Genel Müdürü Erhan Işıl'ın atan. ması kararlsştırılmıştır. Görevinden ayrılması münaseh tiyle dün DPT'na sekiz sayfalı bir veda mesajı yayınlayan Tuı gut Özal, kısmen Basbakan Ya dımcısı Atillâ Karaosnıanoğlu'nı. basın toplant'.nndaki eleştirile cevap niteliğinde olan bölüm' sunları söylemiştir: •Bcıı şahscn Türkiye'de k; kmmanın hızlanacağına vc hüt karşılaşılan meselelerin de çözı ceğine inanıyorum. Bunun : Anayasamızın öngördüğü millı kayıtsız şartsız esemenliği ve 1 kınmanm demokratik yollarla I ma ekonomi düzenînde yapıl sı ilkelerine sıkı sıkıya sartlmı esas olduğu kanaatindeyim. Türkiyemizin hızla kalkır «tnda doğmatik, dosrmatik olı icin ilkel ve dolayısiyle geriyı türiicii fîkirlerin dejil. pragn gerçekçi, modern ve ilmî di cenin esas olduğuna inanıyoı SEKİZİNCİ BÖLGE (Ortadoğu) Örnek tl: Adıyaman. bölgenin diğer illeri; Amasya. Elâzığ, Malatya, Sivas. Tokat, Tunceli. Adıyaman köylerindeki çiftçi aile lerinin toplamı 42,234'tür. 14.47% aile (>Tİzde 34) topraksızdır. 10,1ı2 aile tânm işçiliği. 4193 aile ortakçt lık. 113 aile de kiracılık yapmakta dır. Toprağın mülkiyete göre dağılımı şöyledir: Dönüm ft 10 1 1 25 26 30 5175 75100 101200 200 Aile (yüzde) ' 54.9 18.4 10,5 4.7 3.5 4.6 3,4 4 Alan (yüzde) 6.6 8.3 10,3 7.6 8,5 16.7 42.0 1970 nüfus sayımına göre Türkiyenin nüfus artışı ortalaması binde 26"dtr. A>nı sayım şehirlerin (belediye sınırları içi) nüfus artışınm ise binde 50 oldvıiunu gös termektedir. Yılda ortalama yarım mÜyondan fa'.la kişi şehîrlere akın etmektedir. DPT'nın «Türk Köyünde Modertılesme Eğilimleri Arasttrması Rapor 1» başhklı araş. tırmasında şehre göç sebepleri ?öy le sıralanmaktadır: Fakiriik ve topraksizlık: yüzde 57,2, Şehirdc iş bulduğn için: yüzde 19.1. Şehrin rahatlığı: yüzde 5.5, Zenginlik: yüzde 2,7. Çocuklannın ÖSrenimi için: yüzde 4,6, Geçimsizlik (kan davası) yüzde \g, Başka sebepler. yüzde 9,1 Özal'm mesaiı YARIN. HAZIRLANAN REFORM TASARILARI Asılsız ihbarlar Öte yandan, hükümetin önümüzdeki hafta. Parlamento yönünden yoğun bir çahşmaya gireceği. bu arada çeşitli reform tasanlanyla, Sıkıyönetim Kanununun işlemeyen bazı ve Anayasa'ya ters düsen maddelerini degiştiren bir değişiklik tasarısını da Parlamentoya sevke deceği öğrenilmiştir. Dün parti liderleriyle görüşen Basbakan Erim'in, bu konuda yaSoyulan Osmanlı Bankasının ka pılan çalışmaları tek tek açıklapıcısı Mustafa Akkuî ise olayı dığı ve kendilerine yardımcı olçöyle anlatmıştır: malarmı liderlerden istediği bil.Bankaya girenJet fiç kij« «dl. dirilmektedir. 1>ışarıda da beyaı bir Anadol Maba duruyordu. Paralan aldıktan Erim. parti liderlerine ve Milsonra koçarak bu arabaya binlet Meclisi Başkanına yaptığı zidiler. Sanırun arabada da bir kişi yarette ayrıca, tasarılarm sevkebekliyordu. Süratle Gariosmanpa dilmesiyle Parlamentodan hızlı bir «a iîttikametine doğ™ uraklajtıCalışma beklendigini ifade etmiş, lar. Ben de arkalarmdan kosarak bunu sağlayıct tedbirleri almak Hüseyin Dolun'un Vtonuşmast, « sırada yoldan geçen resmi plikaiçin bazı temaslar yapmışttr. o sırada daşanda bv.lunan Öklı bir arabaya bindim ve arkalaGüven oyu aldıktan buyana »Trindan takip ettim. Kaçan aratem'e ulaştırümıs, içeri giren dı ardma toplantılar yapan ve banm plâkası 0« FL 978 idi. AnÖktem, «Adayhk parasını verdialınması gereken çeşitlî konularcak benim bindiğim arabanın ofimiz şu adama bakın neler söydaki tedbirlerin önceliâini de sap lüyor» deyince Hüseyin Dolun tayan kabinenin bu işleri bir an sinirlenerek ayaga kaltanış. «Saönce meclislere sevki konusunda daka mı verdin. ben adaydım. kamu oyunda oldufu kadar «Bahetkese olduğu eibi bana da yar zı çevrelerde» de bir sabırsızlan(Baştaraft 1 inci saytada) dtm ettiniz. miUetvekili seçilma olduğu da sızan haberler arahakları gerı almaya çahştığını sındadır. dim. Karanan ben desilim, C.H one surmüş ve Bakanı suçlaP. dir» demiş ve ortalık kanşır Bu durumu gör.önüne alan hiimiflardır. Bildiride, «59 yıUık ken araya girenler tarafmdan kümet, önümüzdeki haftadan itiCnmhuriyet tarihimitde kanunmuhtemel bir kavga önlenmistir baren programda sunduğu ve bala verilen bir b*kkın geri ahnTalât Orhon toplantıya katılzılarına öncelik tanıdığı tasarıUrı dığı bngüne kadar, gSrülmemişmadığmı. meselenin büyütülmebir yetkilinin deyimiyle «Hepsi tir. Etnekli dul, malul ve yeardı ardma» Parlamentoya sevmesi gerektilini öne sürmüş timltrin 1101 sayılı kannnla takedecektir. «Gerekirse çrupnn ortanın so nınan haklanm geri almaya ltına barlılıginı belirten bir bil bnndan sonra da hiçbir Mali. diri yayınlayalım» demiştir. tlye Bakanının gücü yetmeyehan AçıkaUn'm da toplantıyla il cektir» denilmiştir. gili konuşmasmdan sonra AvruAVKARA» (Cumhuriyet Börosn) pa Konseyine ve Ortak Pazara Basbakan Nihst Erim bugün gönderilecek C.H.P. li üyelerin Türkiya radyolannda ve Ankara seçimlerine geçilmiş. Marmara televisyonunda özelliklc asayiş konularma değinen bir konuşma otelinde yapılan toplannda Ge&dör, Arda v« gismanoglu yapacaktır. nel Merkez ekibine karşı hazır«!*elerinin kıymetH varlıkian 23 Nisan Millî Egemenlik Baylanan listede yer alan bazı adayÇocuk Hastalıklan Mütehassm ramının lnıtlanması nedeniyle ya lann önce feragat etmemeleri Dr. CEZMİ ERDÖR pılacak olan konuşma saat 19' nedeniyle oylar dağılmış, Ecevit daki naber bülterunden önce yagrupundan Reşit Ütker ilk turHakkm rahm«tm« teavujmusvınlanacaktır tur. Cenazesı 22.4.1971 P«ts«mtoe da seçümiş, ancak diğer turlargiinü Hacıbayratn Camiinde da da îstanbul mlUetvekUi Seza: Z% Nisan Sefer 26 kıhnacak cenaze n«m»zıoı Orkunt lehinft ardı ardma feramüteakip aile kabristanında gate raimen seçimi Reşit Ülker, *^.»a verilecektir. Ali Döğerli ve Halil Göral ka'•*•» Senatodan da Or Sıkıyönetim Kanuny Kapıcımn sözleri Adıyamanda iki köy ailelere ait. tir. Tarla arazisinin dönüm kıymeti kuruda 101000. suluda 503000 liradır Ortakçüıkta; arazi. to hum mal sahibine ait, ürün yarı yanyadır. Kiracılıkta ise özel anİaşmalarla tarlanm dönümü Ü15 lira arasında kiralamr. Vergi kayıtlarma göre 105.866 parçada 1,100.442 dönüm kültür arazisi bulunmaktadır. Envanter tahminle. rine göre zilyetlikle tasarruf edilen komşu arazisi 2,158.646 dönümdür. Köyde 317.111 dönüm arazisi olan 1044 aile şehirde oturmaktadır. Adıyaman ilinin yıllık nüfus artıçı oranı binde 27, sadece belediye sınırları içindeki nüfus artışı ise 71'dir. Niyazi TeVin (Baştaratı I ınci sayfada) «Bizce hiç bir anlam taşımayan Fransıı yazannın adı vrrilen bu sokak bundan sonra devrimci. şehit arkadaşımmn adıyla amlacaktır dedikten sonra tabelayı yerinden sökmüşler ve yenisini asmışlardır. Sokağtn yeni tabelâst önünde arkadaşian Kiyazi Tekin, için sol yumnıklannı sıkarak saygı duruçunda butunan ÖSTencüer daha sonra dağîlmvşlardır. Emniyet Mndntünü (Baştaratı l ıncı sayfada) Olay. 16 Nisan Cuma günü meydana gelmiştir. Sinop Radan Avcüar Kulübü. düzenlenen geceye Sinop Emniyet Müdürü Mehmet Aydın'ı da davet etmiştir. Ancak, etlence ve sohbet sırasmda Emniyet Müdürü Aydm, Radar Komutan Vekiline İ5miyle hitap etmiştir. Amerikan Yarbayı Fleming ise kendisine ismen hitap edilmesine siniTİenerek «Ba«» ismen hitap edemeasiniz» diye bağırmış, salondan dışanya çıkmıştır. Fleming, daha sonra nöbetçl subayım salona göndererek Sinop Emniyet Müdürü Mehmet Aydın'ı tesislerden cıkartrmştır Sinop Valisi tsmaii Doktızog lu, olayı dogrulamış, «Radar Komutan Vekili «arbay James Flemins kaba davTanıştmn ce. zasını buradaki jcörevine son verilmesi ile eörmüîtür» demistir. Ateollü olduğu oelirtilen A merikah Yarbay Fleming'in davranışı Sinop halkı taıafından nefretle karşılanmıştır. Sağmaîcîlaıda (Baştarafı 1 inci sayfada) gece saat 24 de yeni bir krız geçirmiş. Îstanbul Üniversıtesı Çapa Kliniklert Birinci Dahiliy'e Polikinlifine getirilmiştir. Bu rada istilra eden ve biraı sonra da Blen Sert'i muayene eden idinik nöbetçl dolîtoru. ölümün, hastada ishaün şbrülmesi nedeni üe ftoleradan meydana gelebileceğini söylemiştir. Ceset, bu nedenle hemen karantinaya alınmış ve otopsi yapılmaS üzere îstanbul Üniversitesi Pataloj Kürsüsüne kaldırütnıştır. Sert'in geçen yaz kolera hastahğımn ilk gömldüğü bölge olan Kartaltepede oturması, yettcililerin endişelerine yol açmıştır. VEFftî Merhum Kâmil Clge merhume Muazzez Ülgen'in iu, ZariJe Ülgen'in bLricik Ali ÜİJîen. Ömer Ûlgen, Demirel'in babalan. A\ Taskın Demirel'in kaympı Esra Demirel>in dedesi. : Avukatlarından Galatasara sesi 1936 mejımlarından Toprağa verildi MALATTA. (a.a.) lstanbul'daki Bahkesir ö»renci yurdunda öldürülen Niyazi Tekin'ir. cenazesi dün saat 15'de şehrimize getirilmiş. Bahçebaşı köyünde topıaâa verilmiştir. îçtanbul'dan gelen öğrenci heyeti. Malatya yüksek ölrenim gençleri. Malatya TÖS mensuplan \a«afıncfan karşılanan cetvaze. omuzlar üzerinde Atatürk anıtı önüne getirilmiş. bu arad* yapılan Vonuşmalardan sonra bir dakikalık ıhtiram duruşunda bulunulmuştur. Niyazi Tekin'in cenazesi daha «onra Bahçebaşı köyüne götürülerek topra*a verilmiştir. DOKUZUNCU BÖLGE (Ortagüney) Emekliler Örnek B: Konya, bölgenin diğer illeri; Afyon, Kayseri, Nevşehir Niğde (Bölgenin uygulanaıı yönteme göre örnek ili Nevşehirdir Ancak envanteri saglanamadığ icin genişlik ve nüfus durumu şö önüne alınarak Konya seçilmiştir. Konya köylerindeki çittçi ail lerinin sayısı 157.488'dir. 41,349 ail (yüzde 26.3' topraksızdır. 40,261 aile tarvm işçiliği, 1082 aile ortakçılık, 6 aile de kiracılık yapmaktadır. Toprağın mülkiyete göre dağılımı şöyledir: Dönüm 0 10 11 25 26 50 51 75 76100 101200 200 Aile (yüzde) 24.2 21,2 16.5 7.3 6.3 16.2 8,3 + Alan lyüzde) 2,0 8,5 6,3 7.9 34,4 35,8 NURETTİN ÜLG (KeUe Nuri) 2141971 Carsamba günü kın rahmetine ^3%^^ Cenazesi 22.4.1971 Peı eünü (Bueünl öğle tıa müteakip Şisl! Camiindı narak Fertkby Mezarli; Aile Kabrlstanına de: c^ktir. Tanrı rahmet ey Aİ Bakanlar (Baştarafı 1 inci sayfada) Karaosmanoğlu. dün gece Hacettepe Hastanesine yatırılarak tedavi altına almmıştır. Doktorlar Atillâ Karaosmanoglunun ateşini 39,5 olarak tespit etmişier ve kesin istirahat tavsiyesinde bulunmuşlardır. Karaosmanoğlunun ani rahat. sızlığı karşısında Akyol ile Çilingiroğlu geziye birlikte çıkacaklardır. Bu arada Başabakan Siya«i ve Idari tşler Yarrîımcısı Sadi Koças ise bugün Erzurum'a gidecektir. Gezisinde îmar ve îskân Bakanı Selâhattin Babüroğlunun eşlik edeceği Koçaş, buradan Erzincan'a da geçecektir. Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp da üç güniük bir Karadeniz gezisine çıkacak ve Trabzon, Ordu, Rize ve Gire Erim radyoda konuşacak NVSAYBtN, ıTHA) Kolera salgmı nedeniyle 6 ay önce giriş ve çıkışlara kapatılan Türkiye'nin Suriye hudut kapısı olan Nusaybin kapısı. önceki gün Bakanlıktan ge len emîr üzerine açılmıştır. Türkiye Suriye kapısı açıldı V EF AT VEF&T VEFftT Yozgatlı Tevfik zade Ahmet elendinin torunu merhum avukat Tevfik beyin oğlu Ankara Onbirlnei Asliye Hukuk Hâkimi Konyada bir köy bir aiîeye aittir. Tarla arazisinin dönüm kıymeti kuruda 10500, suluda 258000 lira arasındadır. Kiracılıkta dönü. me yılhgı 16592 kilo buğday verilmekte veya arazinin verimine göre değişik miktarlarda kira ahntnaktadır. OrtakçıhkU ise çesitli usuller uyeulanmaktadır. Vergi kayıtlarına göre 1,389,173 parçada 10,856,871 dönüm kültür arazisi bulunmaktadır. Envanter tahminlerine göre züyetlikle tasarruf edi 1 .^«i ise 11,420.612 dö Eski Topçu Yüzbaşüaruıdan merbum Edirne'li Ethem merhume Fatma Oruç hammefendinin oğulları, Muhittin yeğeni. Osman. Kenan. Alptekin ve Süzan Oruç'un kardeşl mi Iliimı, Ertuğrul, Alptekin ve Güner Emirzeoğlu'nun Şadiye hammefendinin pek kıymetli esi, Atillâ ve Mete' kıymetlı babalan. Tülin ve Zihniye'nin kaymbabaları, E tekin'in biricik dedesi, merhum Ethem ve Maksude Za madı. merhum Cemal Berkan ve Kenan Akalın"ın bacan ye Berkac ve Saliha Akalm'ın enişteleri EMEKLİ TÜMGENERAL REHA TEVFİK ALPASLAN 21 Nisan 1971 günü Tanrınm rahmetine kavusmustur. Cenazesi 22 Nisan Persembe günü öğle namazmdan sonra Hacı bayram CamiirKİen kaldırtlaeaictır. Allah rahmet eyleye. AİLESt (Has: 1903 3567) İRFAN ALPTEK 21 Nisan 1971 tarihinde Hakkın rahmetine kavusmuştut 22 Nisan 1971 Persembe tbugün') günü Kadıköy Osmana de kılmacak ikindi namazını müteakip Karacaahmefte zarlîğma defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. ALPTEK (İlâncılık:25î
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle