09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Nisan 19*1 : CUMHÜRtYET: :SATFA ÜQ DIS €t HABERLER Eski savaşçılar, Vietnam'f protesto edîyor Mısır, Amerika'dan acele KAHİRE, (THA) Mısır, Washington'dan Amerika'nın İsrail'e daha fazla Pbantom tipi borabardıman uçağı vermeye kararlı olduğu şeklinde çıkan habeılerie ilgili olarak, çok acele ve resml bir açıklama yapmasmı istemiştır. Haberi veren yarı resmî «El Ah. ram> gazetesi «Israil'in askeri gücıımi artınnak için girişilen her hareket,fcaçmılmazsavaşı daha Ja giddetiendirecektir» demiştir. Daha önce Washington'dan veri. len haberlerde Amerika'nın İsrail'e kısa bir süre önce verdiği 50 Phan tom uçağmdan sonra bunlardan 12 tane daha gönderilecegi bildirilmişti. Öte yandan Kahire'de resm! kay nakların yaptıkları bir açıklamaya göre Birleşik Arap Cumhuriyeti ka binesi Salı gecesi uzun bir toplan tı yapmıs ve savaşa hazırlanmak konusu üzerinde durmuştur. Kabine toplantısında Ortadoğu' daki siyasi durura konusunda bir rapor da dinlenmiş ve önümüzdeki hafta içinde kabinenin yapacağı toplantıda ahnacak tedbirleri kararlaşttrması hususu kabul edilmis tir. Ulusun savaşa hazırlanması konusunda Mısır Haberalma Bakanı Muhammed Faik ve Savaş Bakanı, General Muhammed Fevzi, kabi' neye bir rapor sunmuşlardır. | Toplantı ile ilgili resmî açıkla j mada Mısır, Suriye ve Libya ara sında kurulmasına karar verüen Arap Cumhuriyetleri Federasyonu konusunun görüşüldüğü bildiril . miştir. Federasyon karan Başkan i Enver Sedat'ın başkanlığmda top ı lanacak Arap Sosyalist Birliği par ! tisinin özel bir toplantısında da tartışUacaktır. İsrail'e yeni Phantom jetleri veriliyor mu ?„ bilgi isfedi Hindislan, D. Pakistan'lı mülleciieri silâhlandırıp eğitiyor BETAt, (a.a) alküta'mn 170 kilometre Kuzeyindeki «Betai» Htnt sınır karakolunda bulunan «Fran8iz Basın Ajansı» muhabiri Bri8n May'in bildirdiğine göre, Hint Ordusu, • Mücadrleye yeniden atılmak için toplantnaya başlayan • Özgür Bengal ordusuna yardımı daha da yoğunlaştırmı.ştır. Çın ve ABD neden yakınlaştı? in Amerikan yakınlaşması şeklinde isiralendirilen olayın yarattıgı ilk hevecan geride kaldığına törp, bu yeni gelişmenin unu. tulan yanlarına egilmek başlangıçtan daha kolaylaşmıştır. Her şeyden önce kabul edilmesi gereken gerçekler, gerefe Çin'in gerekse Amerika'nın tntumlannda eskisine oranla bir ynmnşama oldağu noktasında toplanıyor. Bn yumuşamanın nedenlerini ise, iki ülkenin karşılıklı çıkar. larının bulunduğu yerlerde aramak doğrndur. Çin, Büyük Proletarya Kül. tür thtilâli sona erdikten sonra yeni bir döneme şirmiştir. Çin Komünist Partisinin 9 nncu Kongresi ile başlayan bo dönem, ülke şartlannın normale döndüriilmesini amaç alıyor. Bu amaçla, gerek partinin gerekse devletin yapısı onarılmakta, Kızıl Mnhafızlar çalışmak üzere şehirlerden nzak bölgelere gönderilmektedir. Aynı amaçla, üç yıldır ihmal edilen dış ilişkilere de eğilmek dururau ortaya çıkmıştır. Kül. tür thtilâli boyunca sebfp olunan yalnızlığı gidermek üzere hir seri devletle temasa gcçilmiş, Kanada, ttalya, Kuveyt ve benzeri 20 kadar ülke ile kar. şılıklı tanınma anlaşmalan ya. pılmıştır. Çin, içine kapalı devreden dı«a dönmektedir ve buna her ba. kımdan ihtiyacı vardır. Amrrika da aynı gerekleri degUitt ^ekılde olsa da, özellik. le Vtetnana gavaşından sonra duymaya başlamıştır. özellikle Laos barekâtından önce ve o dönemde Pekin'in takındığı tavır VVashington'u ürkütmüştür. Hatırlanacagı gibi Çu En Lay' ın o sıralardaki bir Hanoi ziya. retinde yaptığı konusma, Çin'in savaşa katılraaya hazır oldugu şeklinde yorumlanmıştı. Amerika'nın ise, Çin Hindi savaşçılarından sonra, Çin'in kendisi ile Asya'da bir kara savasına girmek istemediği mu. hakkaktır. Çin * Amerikan yakınlaşması ping.pong masasından, bazı karşılıklı ticarî ve siyasi tavizlrre dayandığına göre, bundan sonra neler geleceğini tahmin edebiliriz.. Bizce, bu yaktniaşma ne Çin' ın, ne de Amerika'nın ideoloıık alanlarda fedakârlık ederekleri anlamını tasımamaktaılır. Nitekim Çin, ber vesile ile vine Vietnam'ı, Ortadoğuyn ve A.B.D. zrncilerini eski acıdan rlesteklediğâııî belirten bildiriIPT yayınlamaktadır. A.B.D.'nin rte, Çin'i temel düşman aldığını tıelli eden askeri ve siyasi faalıvetini kesmiyeceği açıktır. Fakat 1970lerde, bn iki ülke.. nin birbirlerini hâlâ görmezden şelmeleri de imkânsızdı. Sovyet thtilâli 1911'de oldugn tıalde, A.B.D., Moskova yı 1936' tla tanımıştır. Aynı gecikme >imdi Çin üzerinde de gerçek. lesiyor. Faydalanan ise düııya banşı ılacaktır. K C Belki delice bir fikir.ama. yine de ping pongu Yitenam'a sokmayı dcncmekte fayda var. (A.B.D, karikatürü) Betai"de, örgür Bengal Ordusu askerleri, Hintli Subayların gözetiminde, buraya gönderilen cpphaneyi bosaltmaktacbr. Fransız gazeteci durumu şöyle anlatmaktadır: «Bir hintli astsubay. bölgeye ginnemi engelledi, fakat yere sıralanmış bir düzine kadar hafif makinalı gördüm. Birkaç pün önce Hint tepraklartna sığindıkla n zaman nuıneviyatlan çok bnznk görünen Bengalliler, yeni silâhlannı serinç ve neşe içinde seyTediyorJardı. Karakolun yakinında ise, mülteci kamplarından gelen genç Pakistanlılar, «Eğitim kamplan» n» nereden gidildieini öğrenmeye çalışıyorlardı. Hintli askerler, sorulara cevap vermiyorlarsa da, Hindistan'ın, Doğu Pakistan'lıları karşı hücurna hazırladığı sanıüyor. İtalya Cumhurbaşkanı Komünist Çin elçisini öncelikle kabul etti '.' ROMA, (T.H.A.) in Halk Cumhuriyetinin yeni Roma Büyükelçisi Sen Ping itimatnamesini Romaya geldikten 24 saat sonra Cumhurbaşkanı Guisseppe Saragat'a sunmuş vo İtalyan Devlet Başkanı ile bir sure görüşmüştür. Romadaki dıplomatik çevrelerin ileri sürdüklerine göre diplomatik kurallar uyarınca bir elçi itimatnamesini ülkeye geldikten bir kaç gün sonra Devlet Başkanma sunmaktadır. Vapılan yorumlara göre Kızıl Çin Elçisinin itimatnamesini sunmakta ve İtalyan Devlet Başkamrun kendisini kabul etmekte göster WASHİNGTON, (a.a.) digi acele, İtalyanın Kızıl Çinle ilişkilerini bir an önce geliştireyaz Saray sözcüsü. basm mek çabası içinde bulunduğunu mensuplarına «Başkan Nixon göstermektedir. 52 yasmdaki Sen ile yardımcısı Spiro Agnrw arasında hiç bir anlaşmazlık mevcut değil» demiş ve bu açık' uzmanı olarak tanınmaktadır. Sen Ping, İtalyanın. Kızıl Çin lamayı yapma izninı kendisine, ile diplomatik ilişki kurduğunu Agnew'nun verdiğini belirtmişaçıklamasından beş ay sonra Ro tir. maya gelmijtir. Sen Ping/in RoAgnew'nun. Amerikanın Çin maya gelmesinden önce MÜliyetHalk Cumhuriyetine «açUma» çt Çin Romadaki elçisini geri siyaseti konusunda ihtiyatlı ol çekmiştir. maya dâvet edici bazı sözleri îtalyanın Pekin Büyükelçisi olduğunu kabul eden sözcü, «Bu Folco Trabalza'nın ise önümüznunla birlikte bcıı şahsen. Baş deki bir kaç gün içinde Romakan ile Başkan Yardımcısı ara dan ayrılarak Çin Halk Cumhusında büyük bir çörüş aynlığı riyeti başkentine gitmesi beklennlnıadıçına pminim» demiştir mektedir. C Sudan'da serf ledbirler alınıyoı Çin konusunda Nixon Agnew 6 Kral Hüseyin dünyanın en zengin üçiincü adatnı HARTLM. (T.H.A1 eçen hafta Moskovaya bir ziyaret yaparak ülkesinin Sov. yetler Birliği ile bağlarmı kuvvetlendirmeye çahşan Sudan Devlet Başkanı General Cafer El Nimeyrî. başkent Hartum'a döndükten hemen sonra Sudanîı komünistlere karsı hükümetin aldığı tedbirlerin sürdürüleceğini söylemiştir. Nimeyri, siyasi ya da güvenlik nedenYENt DELHt, (AP) Hindjsleriyle tutuklanan devlet memur tan'a resml bir ziyarette bulunan lannm görevlerine derhal son Türk parlâmenter gazeteciler verilecegini açıklamıştır. gurubu bir hafta sürecek şekilPazartesi gecesi Karmak'ta yap3 tığı bic.,konıi$mada komlinistlej de düzenlenen resmi ziyaretlerini ikinci gününde kesmişlerdir. ri sabotajcılık ile suçlayan Nimeyrl, mahalll örgütlerden de Hint gazetecileri, 3 parlâmenkomünist sızmalarma karşı uterin geziyi ikinci gününde kesyanık olmalarıru istemiştır. melerine neden olarak, TurkiyeHartum'da yayınlanan gazete nin müttefiki olan Pakistan'ın bu geziye başka bir anlam vernıesi lerin verdikleri bilgiye göre Niihtimalini göstermisierdir. meyri rejimine muhalefet eden bütün devlet memurlan derhal işlerinden atılacaklardır. Hindistan'a davetli giden gazeteci ayrıhğı büyük değil parlamentetler geziyi kısa kesti B •.merika Birleşik Devletleri Senatosu Dışişleri Komisyonu, Ame• rikanın Çin Hindinden hızla ve tamamen çekilmesini sağlamayı Mamaçlayan yedi kanun tasarısmı, Cin Hindi savaşının sürdürülmesine şiddetle karşı çıkan yüzlerce eski savaşçının önünde, incelemeye başlamıştır. Protokol kurallarına pek az uyulan oturumda, 19"2 Başkanlık seçimlerine ajlaylığını koyduğunu şinıdiye kadar açıklamış tek Amerikalı olan Demokrat Senatör George Mccgovern, eski savaşçılara, «Savaşı protesto gösterilerinin yurtseverliğin en yüce biçimi olduğunu ve Amerikalı bir grupla şimdiye dek böylesine öyünç duymadığını» söylemiştir. Senato Dışişleri Komisyonu salonunda toplanan 250 300 kişilik grup, bütün bu hafta bojoıca Washington'da savaşa karşı gösterilerde bulunan 1200 eski savaşçının bir kısmıdır. Başkan Johr.son'm Czak Doğu siyasetini uzun süre destekledikten sonra Richard Nixon'ın Vıetnanj siyasetinin başlıca duşAltı tanınmış devlet adamı ve siyasî yorumcudan dünyamıjı» manlaruıdan biri haline gelen daki kuvvet dengesi konusundaki düşünceleri sorulmuştur. Hem Senatör William Fulbriglıt, esDo|u ve hem Batı Avrupa'dan seçilen bu kişilerin her konud» ki üniformalarından kalan paruyuşmaları tabiî ki beklenemezdi. Ama uyuştukları bir nokta çaları giymiş savaşçılara, «hoş vardır ki, o da şutfur: Ruslann hemen her kategori stratejik si. geidiniza demiş ve onlardan lihlarda, Amerikalılara yetişmesi. tehliken bir durum olarak ni«yeterince sâkin» durmalarını istclenmeyi gerektirmez. Sadece Batı Almanya'nın eski Savunma temiştir. Bakanı Josef Strauss bu fikre katılmamıştır. Strauss'a göre, Fakat göstericiler, Senator Ruslar sadece Amerikalılar» yetişmekle kalmamış, fakat ayrı Mccgovern'in konuşması sıra<;ın zamanda onları nükleer silâh alanında geçmişlerdir de. Ruslar da kendilerini tutamıyacak kasimdi ilk darbeyi kendileri vuracak duruma gelmeye çalışmakdar heyecanlanmışlardır. Ametadırlar. rikan birliklerinin 31 Aralıktan «tzvestia» gazetesi yazarı Vladimir Osslpov ise tamamen aksonra Çin Hindinde girişeceği sl görüşü savunmustur. Ossipov Batılıların her vakit hakh ol. herhangi bir harekâtın mali jlidukları fikri ile tatlı tatlı alay etmiştir. Yıllardan beri dünya künü karşılamayı reddeden bir okyanusları Amerikan nükleer denizaltılan tarafından kullanıkanun tasarısı hazırlamış olan lıyordu. ki bu denizaltılar Rusya'yı fcir anda yokedebilirler. OyMccgovern, «31y Lai'deki harbarsa Batılı yazarlar bu oluşum hakkında tek bir kelime bile yazlık hepimizi çarptı» demiş ve madılar. Fakat Sovyetler kendilerini savunmak için deniz güçşöyle devam etmiştir: lerini takviye eder etmez, kıyametler kopmuştur. «Fakat, büyük hava gücümuIngiltere Savunma Bakanı Denis Healey ise Josef Strauss'un zün, suçsuz sivil halktan \uzkuşkulannı paylaşmarfığını bellrtmiştir. Denis Healey'e göre, binlercesini katletmesinin. daha iki süper devden birinin nükleer alanda üstünlük kazanması iki büyük bir suç teşkil ettiğini düdev arasmdaki nükleer dengeyi bozamaz. Çünkü her ikisinin da şünüyor muyuz? İnsanlığa fcarşı elinde tüm dünyayı yokedecek miktarda nükleer silâh zaten îşlenen bu cinayetler. tkinci Diin vardır. ya Savaşı sonunda Alman ve .laEski Fransa Başbakanı Couve de Murville ise Denis Healey' pon generallerini idama mahoen de ileri gitmiş ve 1945'ten bu ysna Amerika ile Rusyanın kunı etmemize yol açan cinayetdünya banşmın korunmasında başrolü oynadıklarını öne sürler düzeyindedir.» müştür. Murviile'e göre Rusya diğer devin rakibi olmuş ve yeni Eski savaşçılar, cuma gunıl Kücünü dünyanın her yanında hissettirmiştir. Fakat iki süper Parlamentoya yeniden gelecP'îıe devlet de, ihtiraslarını frenîemesini bilmişler ve karşı karşıya rini ve Vietnamda kazandıklan selmekten kaçinmıslardır. Bu bakımdan Moskova'nın Akdeniz madalyaları geri vereceklerjıı \e Hint Okyanusuna yayılmasını nornjal karşılamak gerekir. söylemişlerdir. Rusya, büyük bir devlettir ve büyük devlet politikası uygulaSenato Komisyonunun, savaşa masi normaldir. son vermeyi amaçlayan kanun Ama öte yandan bu yargılann fazla iyimser olduğunu İleri tasanlan üzerindeki tartışmaları sürenler de vardır. Örneğin Berlin ablukası olayında iki devin bir kaç gün kadar sürecek'ır. •=avaşa girişmelerine ramak kalmıştı. Küba'da Sovyet füzeleri Fakat şimdiye kadar ne Dışışle buhramnda îse, Moskova'nın nükleer disipüne pek aldırış etmeri Bakanı William Rogers, np de diği ortaya çıkmıştı. Savunma Bakanı Melvin Laird, Harriman'ın fikri Komisyonda ifade vermeyi kabul Ünlü Amerikalı diplomat Averell Harriman İse, geçmise ait etmişlerdir. bu kötümser yorumlara rağmen, ild süper devletin bir arada v aşayabilecekleri görüşünü savunmustur. Harriman'a göre Ruslar giderek daha çok kendi iç sorunlan ile ügilenmeye başlayacaklardır. Tıpkı Washin£loa'un iç sorunlara daha çok önem ver. meyp başlaAğı ffibi. Bn arada «Stratejik Çalısmalar Enstitüsü» de son raporunda CEZATİR (T.H.A.) Sovyetler Birliği'nin kararlı bir şekiide genişleme pofitikası gütl Mücahit gazetesi, bir Ametüğü iddiasını süphe ile karsılamaktadır. Enstitii, öte yandan rikan dergisinde Sovyetlerin Amerika'nın da dünyadan çekilmeye başladı|ı tezini de aynı de. Cezajirde hava üssü kurmak recede süphe ile karsılamaktadır. Enstitüye göre, Sovyetler Bir. ta olduklarına dair çıkan haberi lifi, askerî knvvetini arttırmıstır. Fakat Küba bnhranı dışınds, «yalan yanlış hikâyeler» olarak Moskova ber zaman ihtiyatlı davranmıstır. nıtelemiştir. Öte yandan Nixon Doktrinl de, Amerika'nın çekilme etilimini göstermiştir. Ama buna ragmen Washington dünyadaki tüm önemli bölgelerde varlıgını güçlü bir biçimde duyurmaya devam etmeföedir. ABD senatosu, savaşa karşı cıkanlarladolduL VtASHİNGTON (».».) If. dıs ba sında Kuvvel dengesi Cezayir, üs haberini yalanladı E ŞAM. (THA) Fihstın gerıl. la gazetesi El Feth, Ürdun Kra. lı Hüseyin'in dünyanın en zengın insanlarının üçüncüsu oldu. ğunu ileri sürmüştür. Bu arada Kral Hüseyin'in zenginüğine değinen gazete. servetinin miktarını ve en zenpin diğer iki kişinin adlannı açıklamamıştır. Öte yandan gene aynı gazete. gerilla örgutleri Merkez Komitesinin bir yetkilisi olan Mahmut tsmail Halil'in Ürdündc tutuklandığını da yayımlamıştır. Bugünkj durumda ihtiyatlı bir iyimserlik hissedilebilir. Berlin konusunda <f büyükler görüşmeleri başlamıştır. İki dev de bir karşılaşmadan kaçınmak için. aşın taleplerini frenlemekte ve sertliğe başvurmaktan çekinmektediıler. Fakat bu olumlu gelişim ancak acı tecrübelerden alınan dersler sonunda meydana gebniştir. Büyük bir hızla değişen dünyamızda, iki dev de V>irçok ders almışlardır. Bunlardan biri de sudur: En ince milü güvenlik hesapları bile gelecekteki gelişimleri doğru tahmin edememekte ve birçok hatalar ortaya çıkmaktadır. Vietnam savaşı bunnn en büyuk örneğidir. Öte yanaan daha büyük tahmin ve rüyalar da çok çabuk yıkılmıştır, sczde «Amerikan asn» on yıldan uzun sürememiştir. Komünist Birliği ise Moskova'nın rüyası ve Washington'un kâbusu olarak ortaya çıkmıştı. Oysa Stalin'in ölümü ve Rus . Çin anlaşmazlıcı ilfe. muazzam değişiklikler oldu. Millî devlet çağınm geride kaldığı teorisi ise, piinümüzde ahmak ve gerçek dışı bir iddia olmaktan öteye gidememiştir İhtiyatlı iyimserlik > Denge taraam değil Her hal ve kârda, şimdiki denge tamam değüdir. Dünyamız iki dev arasmd< nüfuz bölgelerine avrıldığı zaman, bazı yerler ortada kalmtşt:. tşte ortada kslan Vietnam. Kore ve Ortadoğu gibi bölgelerd'. büyük buhranlar patlamıştır. Fakat nükleer eşitlik yüzünden ikl dev d<j bu gibi buhranları birlikte çözmeye uğraşmışlardır. Böylece hiç olmazsa bu asrın sonuna kadar iki dev arasmda kuvret dengesi v« barış davam edecektir. Bu tezin Avrupa ve Kuzey yarun küresi için geçerli olduğu öne sürülebilir. Asya'ya gelince' Bay Healey'e göre, Çin Asya'da en az daha 10yıl büyük bir saldırı savasına girişemez. Aksine, Çin'in artan gücü, Amerika ile Rusya arasmdaki gerginlikte bir denge unsurudur Asya'da Rusya sadece bugünün devi Amerika ile değil. fakat aynı zamanda yarmın devi Çin ile de karçı karşıyadır Bu arada Japonya'yı da unutmamalıdır. Ordusu olmayan ve askeri harcımalar yapmayan Japonya, birkaç yıla kadar Rusya'nm yerine geçecek ve dünjanın ikinci en büyük endüstri devleti olacaktır. Bay Ossıpov'a göre, Japonya'nın süper devlet olma yolundaki bu hızlı gidişi, Batı ülkelerini Sovyet tehdidinden daha çok düşündürmelidir. Bay Ossipov belki de hakhdır. SATİLIK YALI Küçukyalıda 18 metre sahil, mükemmel nhtım, kâvgir iki katlı bina, alt katda salon, tuvalet, mutbak; üst katta Uç yatak odası. banyo. Tel: 44 01 28 Cumhuriyet 3556 Mehmet BARLAS MEVLiT HaJckın rahmetıne kavuşan aile büyüğümüz gazeteci ve tiyatro vazarı THE TİMES CEVAT FEHNİ BAŞKUÎ'un Vefatınm 40. gününe rasüayan 23 Nisan Cuma günü (yann) ikindi namazmdan sonra Şişli Camiinde aziz ruhu için okunacak Kuranı Kerim ve Mevlidi Şeriîe merhumu seven bütün dost, akraba ve din kardeşlerimiın teşriflerini rica ederiz. AtLESİ Cumhunyetı 3562 Yel gibi geçti Shellgibigeçti ] Hava acık. Yol kuru Servisını yaptırmış Shell de Deposunu doldurmuş Shell de (Yüzde yüz bu memleketın benzını Shell benzınıyle.) Kendıne güvenı tam ve altındaki arabaya. Basmıs gaza gıdiyor. Yel gibı geciyor Shell gibı geçiyor. u VEF AT Müteveffa Em. General Tefik Öge'nin eşi. £m. Albay llhami îlter'in kardeşi, Mihrîban İlter'in görümcesi. Bahadır Alkım'ın ve Gülseren Öge'nin kayınvalidesi, Handan Alkım ve Orhan Öge'nin anneleri, Bilge Dicleli ve Bânu Alkım "ın anneannesi, Murat ve Yasemin Öge'nin babaannesi SONDÖR ARAKIYOR MELIHA ÖGE 21 /4 19T1 günü vefat etmiştir. Cenazesi 22/4/1971 Perşembe günü (bugün) öğle namazını müteakıp Şişli Camı>inden alır.arak Sakızağacı Şehitliğindeki aile kabrine efefnedilecîkiir Tanndan masfirçt riileri? AlLKSİ fCumhurıyet 3JT0) Büyük bir firma DSI den 1 nci srnıf ehliyetli su son 3 dörleri aramaktadır. İ Müracaat: P.K. 173 ŞİŞLİ < ıtlancılık.../3560) 1OLUK POMAD Türkiye Gazete Dağılıcıları Sendikası GADASE PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR Yüzde Yüz YertiUretim DUYURU Her branştan acele doktorlar aranıyor Mür. tel: 27 64 10 (Saat 16.00 19,00 (
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle