09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
YENGEÇ DÖNENCESİ henry miller Müstehcenlik korkusuyla şimdiye kadar Türkçeye çevrümeyen roman nihayet çıktı 298 sayfa 15 lira » \ t l l KİlAPLAftl P.K.31* K.mUtM N*( . kîtayçılıra. «ipjriş mcriar X 25 tniirimti gonitııtır umhuri Rurucusu: 1UMJS NADİ SANOER YAYINLARI H KÂYE VE ROMAN DIZISI • K e m a l T a h ı r E S I R SEHRIN LARI 15 1 .TahırESIR SEHRIN 1 5 • U S L L EN GÜZEL YA 15 SELAM 12 50 Ü ORDUNUN 47. yıl, sayı: 16787 Telgraf ve mektup adresı: Cumhunjet Istanbul • Posta. Rutusu: îstanbul No. 246 Telefoıüar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 »8 22 42 99 22 Nisan Perşembe 1971 (İkıncl Bask<) : ~ r 1 2 5O HIKAYESI 10 ' Sıkıyönetim Kanunu değiştiriliyor YENl TASARILAR IÇIN DÜN PARTİ LİDERLERIYLE GÖRUŞEN E R I M , B U G U N RADYO VE TELEVIZYONDA ACIKLAMALAR YAPACAK BAŞBAKAN, YAPTlGl TEMASLARDAN YARDIMCI SONRA ÇALIŞMALAR HAKKINDA BILGl VERDlGlNI VE OLUNMASINI ISTEDlGlNl BELIRTTİ ABD ESKİ ANKARA ELÇISt PARKEK HART «EN İYİ YATTRIM TÜRKİYE'YE YARDIMDIR» DEDİ. ösıııanlı Baııta Ka\aklıdere Şııbesi \mıılılıı SovgundMi sonr» EUaL&un ooune topUaaa meraklılar İSİYİS İCİM CİUSMAIİR Y06UML&STI NİYAZİ TEKİN CADDESt Reformları uygulayacak kadrolara âtamalar başladı A \ K \ R \ , (Cnmhumet Burosu) Basbakan Nıhat Erım, dun Meclıste grubu olan partıletın iıder ve vonetıulerıvle «hnzur ve Mayıs» ıle ılgıll Olarak goruşmuştur Daha sonta Bakanlar Kunılu toplanaran. huzurun saglanması ıçm gereklı tedbırler uzerınde curmustur Enm ajnca Mıllet Meclısı Backanı Sabıt Osman Avcı ı da maiamında zıyaret etmışür Bu arada sıkrjonetım kanununda de ğışıklık yapılacağı da oğTenılmıştır Baçbakan I\tihat Lrım dun TBMMde Mıl et Meclıst Ba«ka! ı Sabıt Osman Avcı, \5GP Genel Başkanı Turhan Fevzıoglu DP G=nel Ba'kanı Bozbevh ve CHP Mıllet Mech^ı Grup Baçkanvekılı N>ec det Lguru \e AP Genel Baçkam SuleMnan Demneli zı%aret ederek kendvlen\le bır sure gorus1 muçtur Ba^bakan TBMM den a\rılırkcn ııvaıctlerı hakkında kendısıne «o. ru \oneltcn gazetecılere gu\en oNİamasmdan bu ^ana geçen sure ıçınde \apılan hukumet cah=mala rı hakkında bılgı ^erdıgmt\e ee tınlec«k reformlar konusunda hukumete \ardunci olunmasını Kie dıamı belırtmıstır Nıhat Enm hvıkumcl çah^malarının ozellıkle asavışın «aglanması hususunda vo (\rka« **a * Su 3 de) "Yeni Hükümet yabancı sermaye yatırımını teşvlk etmelidir ır  BEŞ SILÂHLI ŞAHSIN KATILDIGI SOYGUNDA, DEVLET BAKANl KITAPU'NIN EŞININ ÇALINMIŞ OLAN O T O S U KULLANILDl ANKAR'A (Cumhuriyet Burosu) Polis gece EMeı levent çevresinüe geniş biı arama yootı Istanbul Polısı ve Jandarma Komando Buhgı dun Etıler çe\ Tesınde 'buyuk bır harekâta gı rışmış Hakan Dumanv kaçıranları aramıştır Guvenlıfc Kuvvet lenrun butun araçlan durdur mak suretı>le yaptığı kunlık kontrolu ve arama sırasmda sa dece 2 tabanca, 1 bıçak bulunmuştur Dun de Ankarada Osmanlı Bankasının Kavaklıdere Şubesı sovulmus sovguncular paraları aldıktan sonra veznedar \e para >atıranlara teşekkur ederek kaçıp gıtmişlerdır Olav sırasuıda kullanılan »rabanın Devlet Bakanı Dogan K'taplı ran eşı Ulku Kıtaplı ya aıt ddugu \e ontekı gece çahndıgı tespıt edıVrnı^tır Ola> şoyle cerey»n etmı'îtır Saat 1610 sıralarında Osman \\ Bankasmm Ka\aklıdere Su besının kapısmdan ıçen gıren Uç kı«ı ellenndekı sılahları para \atırmak uzere olan musterılere ve banka personehne çe\ırmıslerdır Bunlardan bm koşarak banka muduru Mı Turat m oda sma gırmiş ve kıpırdamamasmı ellenm vukarı\a kaldırmasım aksı halde %uracağmı bıldırnuş tır Bu srada bır kışı >=okakta gozcu durmuş dıger bırı ıse çalışır haldekı otomobılın dtreksısonunds oturmuştur So' gunculardan bın de ehnde kı bujukçe bır çantavı \eznedar (\rkası Sa *, Su 1 de) londaıma ve 1 ,MAV SORK (a a ) mfnkanır» eskı Ankara Bıivukeîçısı Pferker Hart Turkıye nın tetnel asken thtlvaçlarınm ıızun vadeh bır program dahılmde karşılanabılmesi ıçm \menka ve Amerıkamn muttefıKlerın' oı tAkla^a çaba harcama>a çagırmıştır Washmgton dakı «Ortadojhl Fnstıtusunun» Ka^tıa ı olan Hart, New \orkun Pl»rre otelınde duzenlenen Rps«neksel Turk \menkan Dçrne).M toplantısında vaptıgı konusnıada, «Turkıvp Amtnka'mn na ıhtıvaç duymaktddır sadece \merıkanın deml. muttefıklennın \e laponva nın da vardımına ıhtıvacı \ardır» demıştır * x Turkıveje yapılacak vardımın \menka jçın en ıvı iatırıtn olacagını behrten Parker Hart, TurkiYede derrokras'nın aıak'a durmasının, Ortadogu nun ıstık rarı bakımmdan da elzem oldugunu kasdetmıstır Tuık;\eden 19h8 vılıı da avıimış olan HUrt vem Turk rıuknnietıı ı de vabancı sermave vatınmlannı daha oncekı rejımlerden daha ?enış mıkva«ta te1*uk etmeve çagırmıs >P ozel ve ıesmı sektoner arasmda bır oenge kıırulması terekügını ı erı surmustur • \\K\R\ \ \LlttOt\F FFLtku ücakh Komandolaıın Banke^T \uıduıw \aptıklan h baskm sırasmda \urulan ve daha sonra hastahanede olen \ıyazı TeKinm devrımoı arkadaşları >urdun bulundug\ı «Pner Lotı Cad desı» nın adırn aegıştırerek buraja «\ı>a*ı Ttkın CaddeM» adını vernnşlera ı \ a u Vefa Pojıazm emr \le kaidıkları Ealıkesır Ögrencî \ u r dundan at'lan ogrencüer, bır grup hahnde Pıyer Lotı Caddesmm bvılundugu \ere gelmışlerdır \rkadaşlanrun anısına duyduklan sajgı ıçm sokağın aduıı değ'ştıreceklermı açıklajan ogrencıler (\rkası Sa 1 Su 5 d*) RtT KtBVT EMVlYtT O MlDtRLÜGt'NF MfRKt/ \ *1 İLKRİNDFN TLROLT ML1ÇFR GFTtRiUYOR Merkez Bankası 1970 faal^ct raporu %a\mlandı (Fotoğraî Ergın KONUKSEVER) Emekli maaşı en az 343 en çok 3308 lira olacak ANKARA (Cumhurivet Burosu) Butçe ve Plan KonusMnunda kabul edJen Emekli Kanunu Tasn rıs.1 metnı çeıegmce emekl dul \e vetımlere veıılecek avlık mıktaı laına «ı gosteıge lablo>îu belk ctaıu^tur B J t.ıblov«> goıe 16 dereceden er^eklı olan memtııun tablodakı a\hk mıkiü ı 34o Uradıı Dıaer deıeeelenn kaışvhUau ı:>e sovleaıı ANKARV (Cumhurı\et Burosu) Nıhat Enm Hukumetı, programmda yer alan reformları ujgula. jacak kadro>u yenıden \apmava başlamış \e bu arada Devlet Plan. lama Musteşarı Turgut Ozal gorevınden alınmış, Enerjı ve Tabıi Ka^Tıaklar Bakanlıgı Musteşarlıgına Tahsm Yalabık getirümıştır Su ıa\la otekı Bakanhk ve kamu ku. rulu^larında da onemlı atamalaruı japılaca^ı o|renılmıştır DPT Mustesan Turgut Ozal bu Eorev ınden alınarak Basbakanlık Alutehassıs Musavırlıge atanmıştır Yerıne Teşkılat Muşavın Husnu Kızılv alh, % enı bır atama vapı. lmcava kadar vekâlet edecektır Enenı ve Tabıı Kavnaklaı Bakanlıgı Mustesarı Arıf Onat'ın vc. (%rkası Sa 1 Su » de) Ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen nedenler açıklandı A\K\RA, (Cumlıurıjet Burosu) Merkez Bankası nın 29 Nı^an aa yapılacak gene) kurul toplantısına sunulan Bansa Meclısı rapo runa gore Banka 1970 vılında 741 mılvon lıra kar etmıstır Bır vnl oncekı kar ıse 129 mıljon lı ravdı (Arkası Sa 1 Su 1 d t ) Polısın ve Jandarma Komando Bırlığının ortaklaşa harekatı saat 22 cıvannda başlamış ve saat OUOda sona ernuştır Guven lık Kuvvetlen Etıler Le\ent re (\rkası •*». "! Sü. S da) Harekât başlıyor BREINLİR RN&DOLH'YA YftYlLlYOR • Karaosmanoğlu'nun > gezisi hastalık nedeniyle iptal edüdi ANKARA, (Cnmhurnet BaTO«u) SaraM \e Tıcaret Bakanı A^han Çüıngıroglu \e Saglık Ba. kam Prof Dr Turkan Akvol ıle bırlıkte tmgur \ an u?erınden Hakkarı^e gıtmesı planlanan Ba'bakan Ekonomık îsler \ a r d\mcı«v Atüla Karaosmanoglu ^uksek atesle seireden «Solnnum \olu enfeksıvonu» nedenı;le ge?' v ^e çıkamnacaktır <ArUası Sa. 7 Su. 5 de) Sagmalcüarda yeni bir kolera vakası görüldü I llk Meclis'ten loblolaı Yazan İhsan ONUR Hıfzı Veldet VEL1DEDEOĞLU BASLIYORUZ OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Tüıkiye'de elektrik. ni bır elde toplamanın zornnloçu açıklanmaktadır Bunt rağmen ÇuUnrova Elektrık ^ırketı ıle Kepez Sırketı TEK'ın fiısınd» bırakılmıstır Kepez Sırkftı l<458 Mİında kuralraustur Sermaves\nın \ uzde 8t> sı r.tıbank'a aıttı Her vıl \uzde lî kar daçıtan \e bu karlarının çıderek (,o£alma«ı beklenen bır devlet • •*iır»ınin devletın elınden çıkarılması dupcduz Hazıne'vı kundaklamak olduçu açıktır. Buna ranmen Kepez ozel elltre aktarılmıs ve Tuksek De. netleme Kurulunun bu \oldakı ıtırazları dıkkate alınmarnıstır Çukurova Elektrık \ S de Dunva Bankasıııın •• <• ttçıvle bır ozel sırket olnrak kurulmustur Bu kurulusun ••• (Arkası >a 1 Sü. 8 de) Sagmalcılarda Kar al manallesınde yeni bn kolera vakası go rulmus iastahane\e üaldırılan bır kışı olmuştur Çeset oropsı \apilmak uzere Istanbul Lnver sıtesı Patalou Kuısusune kaldt nlmıştır Otopsı netıcesı ı<ı gun «onra açıklanacaktır Ancak japüan Us ça'1.ma kolera behrtı len gosteımıştır Ikı sun once ışınden Kartal teoe mahallesı \nkara caddesm d8kı evıne donen 50 vaşlannda kı üzejır Sert kendısınde bır halsızhk hissetmıctır O gunu e vınde geçıren lızevır Sert dun (Arka« sa *! su S da) 15 derece 490 lıra U dtrecf i88 Ura 11 dereıe 688 lıra 1' derece "84 lıra 11 derece «5ü lıra 10 derece 95* lıta • dere> ce 1054 lıra 8 dereee 1Î25 lıra 1 1 derece U »" lıra « derece 1544 lıra 5 derece n**» lıra 4 derece 2034 lıra 3 derece Î328 lıra l derece 25")* lıra 1 dere. ce »08 lıra. O e \«ndan emeklılere odeııecek ıkıamıve mıktarlüı d<ı v eı ı kanunla 7 bın ile 70 tam aıa^ıncid tesbıt edılnnştır Öte vandan Turkıve Tum Sı. MİA«ker Mdlul Dul ve Yetım Haklarmı Küruma Komıte•l dun bır bılduı vav mlavarak i Malıve Bakanlığının emeUl dul ve vetımleve tamnmıv bdzı (Arkası Sa 7, Su. \ de) nın eskı A.nkara Buvukelçısi Parker Hart «Vem Hukumet yabarc sermave vatınmını tes^ık etmelıdır > dedı Toprüh T urkne de elektrık urttımı komsularına oranla daiıı <;ok dusuktur (Bulgarıs. tan da 1656, Vunanıstan'da ""h \f bızde 204 kılovat saat) KoTİtrımmn vuıde 99u karanlıktadır Turkıve Elektrık Kurumu (TEK) Kanuna gerekcesınde vart sathında da AP'de iç muhalefet DenVırel'e karsı yine harekete geçti ANK\R\ (Cumhurıvet Burosu) ^ P ıçınde Genel Başkan Demırel e muhalıj oiduklaı ı büın"n bır gıup senator ve mıUetveküı ı 12 Mart mvıhtırasından sonıakı du | rumu goruşmek U7ero W Oıtdk! > n t deli » Emniyet Müdurünü kovan Amerikan yarbayının görevine son verildi SİNOP (özel) «vmerıkan Radan Avcılar Kulubunun dn zenledığı eglence gecesınde, daveth buiunanlardan bınop Lm nıvet \tudum Mehmet Aydır.ı tesıslerden kovan Radar Komu tan Vekılı Varbav James Flerrunsm bu gorevme ^menkan makamlartnca son verıleıek dun «abah uçakla rurt dışına lmi'st r ( Vrkası Sa. * Su. * de) 500 dönümden geniş toprakhlar 18 2,3 misli arttı Orhan ERINÇ t uıkiA.enın en gerı kalmış ılle dın Muş Sıırt, Urfa ve Van'd ı ınden bırı olan. Bıngol'de ıktı. Bıngol koylennde 26 368 ÇL saden fjral nuıusurr vuîde 90') aıle=ı va"=amaktadır 10 364 aıle tarımla yçırifrektedır Bu bakım «vuzde 39 3' topragı voktur altrfEel tatım bolgesı olan Do ' aıle tanm uçılıgi 1173 aıle oı guguae.v Bolge'i nm ornek ılı oı? cüık 748 aıle de kırscılık maktadır Toprağın mulkıvete rak Bıngoj »eçılmıjtır Dıeer"ıl!er (Arkası Sa 7. Sü 4 Bıtiıs Dtv\iakır,.Hakkârı Mar» »A, 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle