18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Nisan 1971 ı CtJMHHRİTET: :SAYFA IJIJIIIflllli f§ bilgi yayınevi == = == Z^ = = = = == ~ == =T == ~ = == = ~ S=: = ~ ES ~ • YALMZ ADAM SS Bu romanda, sosyalist gerSS çekçi yazarlann en büyiücieSS rinden olan Roger Vaüland, 1942lerde Alman işgalindeki 5= Fransa'da, gizli direnme ey*"** lemine katılanlan ve isgâlci güçlerle işbirliği halindeki ~ gizli polis örgütünün dehşet SS veren öyküsünü büyüleyici ;~ bir dille anlatmaktadır. ~ Türkçesi Atilia Tokatlı = 12.5 iira 5 5 • ADEMDEN Ö\CE Insanın insan olma savaşı, SS büyük yazar Jack London bu ** romanında akıeı bir anlatım• Ia ınsanın olusumunu bilim== sel verilere dayanarak dile SSZ eetiriyor. jfl lira = = • TVRKİYE'NÎN Dİ'ZENt SŞ Memleketimizin cevap bekJizzz yen meselelerine açıklık ge tiren, yayımlandığı günden ğZ5 beri başlı başına bir düşün SS olayı olan Ooğan Avcıojrlu' nun yazdıgı bu kitabın 5. ba~ sımı iki cilt halinde yeniden = çıktı: 40 Iira ~ • İNKILÂP VE KADRO ~ Şevket Süreyya Aydemir = 10 lira ın Hayatı YUCEL YAYIN DAĞİTIM • • 0 • • BASKAN Kitaplar Ali Hikmet (P.K. 401, Istanbui) Ercümend Behzad MAli MAU Metin îlkin YABLN tÇİN Kemal Bekir FATJIA HAMMI.V ERİK AGACI Halil Kocagöz LZ.4Y DfVARLARI Mahrnut Yurter ATASÖKLERİ 6 L. 6 L. 6 L. 6 h. 5 L. Sami N. Özerdim • BEKTAŞt FIKRA1ARI 5 L. GELECEK SOSYALIST EDEBİYAT DERGlSf 1 Mayısta çıkıyor P.K. 938, İstanbul *** • AHMET HAŞtM • • • • • • # • Şerif Hulusi 7,5 lira UZUN SÜRMÜŞ BtR Gt'Nt'V AKŞA.MI Büge Karasu 10 lira BÖYLE BÜYURDÜ ZERDUŞT Nietzsche 15 lira OLÜ CANLAR Goeol 15 Ura K t Ç t K PRENS A. de Saint Exupery 7.5 lira MODERATO CANTABtLE Marsruerite Duras 4 lir» C.ECE AŞEVt Behçet Necatigil 6 lira GELENEKSEL TTKK TİYATROSU Metin And 35 lir» TAHRAN 1943 Berejkov 10 lira BILGt YAYTNEVt Yenjşehir, Ankara Mareşal Jukov «ANILAR VE OÜŞÜNCELER» tlunc) Oilnya Saraşı'nda Sovyet or dulannın Stalto'ten sonra bir numaratı Komutanı MareşaJ Jukov"un ouyua. vanfcılar uyandıran beigesel eserl. İkınci Dünya Savaşrnın Sovyetlerco llk açıklanışı. Dogrudan Rusça çevinsi. Bir özel cilr tçinde Z0. TL. GüRKI • «YASA.NMIŞ HJKAYELER» Gorki'ye ününü kazandıran esen. Rusça'dan çerirt. etltlı 15. TL. S l . N A N I A T 1 NL A HI Ank«r» Cad. 45/15 P.K. Î40 . istanbnj *** EFLATL\ DERGtStM OKLTrTVLZ ** * BİÇIMSEL ADALET Şanh Aslangül Dağıtım: Doğan Yavmpvf C*beci ANKARA Y A Y I NLARI P.K. 975 Sirbeci, İstanbul ROMAN DİZİSİ: I 13 NT3MARALI KOGLŞ (Aleksandr Soljenitsüu 1. cilt 15 • 13 NTMARALI KOĞIŞ (Aleksandr Soljenitsin) 2. cüt • 10 » CEZAEVİ MEKTUPLARl (Raymont Jean) 7.5 AİLE DİZtSt: • KADININ CİNSEL PROBLEMLEBI ıDr. Melâhat Aybar) 7.5 I EVLİLİK SANATI (4 yabancı uzman) 7.5 ıTARİH BOYCNCA AŞK (Orhan Koloğlu; 7.5 CtNSEL SAPIKLIKLAR (4 yabancı uzman) (7.5) TARÎH DtZİSt: TVRK . YUNAN İLİŞKİLERİ TARİHÎ (Salâhattin Salışık) 12.5 İLİŞKİLERİ TARtHt (Ali Kemal Meram) 10 TLRK RUS İLÎŞKİLERİ TARtHt (Ali KemaJ Meram) 15 TROÇKt İSTANBLLTM (Ömer Sami Coşar) 10 KEMALİST tHTİLÂL ve BLLGARISTAN (Stefan Velıkov) T.J EDEBİYAT DOSTLARl Mehmet Seyda) 15 MARX KİMDİR. MARXtZ!H NEDİR? 7.5 ' FRANKO KİMDİR. FALANJİZM NEJÎİR? 7.5 ' TtRKtYETJE KÖY SORINLARI tC. Orhan Tütengil) 6 BILİ.M DİZİSt: ı SOSYALİZM ve SOSYAL MVCADELELERİN TARİHt (Marx Beer) .0 ı BATI FELSEFESI TARİHİ Amık çağ (Bertrand Russel!) 15 ( BATI FELSEFESt T.ARİHİ Orta çag (Bertrand Russell) 10 • BATI FELSEFESİ TARİHt Venı çağ • • • • (Bertrand Russelll 30 DEVBfM DİZİSİ: BtR tÇTAN BİR UCA ve AL tŞTE tSTANBtTL (Çetin Altan) 15 Sl'ÇLANAN YAZILAR (Çetin Altan) 10 MCSTAFA KEMAL'İN SAATt (llhan Selçuk^ 10 SIF1RA SIFIR, ELDE SIFIR (İlhami Soysal) 10 Bütün kitapçılardan ist«jTnız. Genel Dağıtım: Kemal Karatekin ^ Ankara Cad. Sirkeci. istanbul Özel sipariş ve broşür için: KİTAŞ'a. *** ALTIN K ALEM KLASİR RO>UNLAR AYIN KİTABIîn S DN A R : AU Rıza Baskan Güzel Sanatlar Matbaası A.ş. nln yayını olan İDEA1 KITAPLIK serisinin 12. kitabı ESRARENGİZ ODUNCULAB Toplumsal Düşünce Tarihi § Seçkuı Yayınlan \ EF RE T Yeni Çıktı. TtRK tNGtLtZ Alberto Moravia'mn bütün dıinyada satış rekorlan kıran bu eseri tertemiz bir aşkın nasıl nefrete dönüştüğünü gayet açılt ve sürükleyici bir dille anlatmaktadır TL. 7,5 Genel Dağıtım: OLVŞ KtTABEVt Babıali Cad. No. 54 İSTANBLX ÖZGÜ YAYINLARI • Ş ü I.NSAN DENEN VARLIK Insan esrannı aycUnlatmaktadır. 7,5 liradır. • ÇOCtKLARDA RCH SAGUGI: Annelerin, babaların, ögretmenJerin kitabıdır. 7.5 liradır. • ÇOCtK PSlKOLOJtSİ: Çocuğu bütün bzellikleriyle tanumaktadır. 10 liradır. • ŞAHSİYET: Insan hayatının temeli şahsijreti yepyeni görıişlerle anlatmaktadır. 10 liradır. Ödemeli gönderilir. Cajaloğlu • İstanbul P.K. 1131 Ideai Kitaplık sensiflden çıkırus olan diğer kitaplan • OLVM SEFER1 KAYIP ALBAÎ ARMANCE 15. TL. DOHVUJK ÇEMBERI Büjnik Fransız edibi StendŞIŞEDEKI MESAJ hal'in en güzel eserlerinden KARAIB DENİZİ biri olan bu roman dilimize CASUSLARI ilk defa çevrilmiştir. Ünlü ÇALISAN PLANLAR edebiyat eleştirmecisi Prot. ARTIK A. Denys «Armance Stend0LDUR.MEYİİCEK5IN hal'in birçok bakımlardan EN VZVS G C N t N S1RRI öbür eserlerinden üstün sayıTOM AMCA'NI.N KULUBES1 labilecek bir romandır» djL.*Nr.Eixrr CASLSLARA yor. Bu nadir raslanan güzellıkte romantik bir ask hiKARŞi kâyesidir. MtLYONHJK ÇANTA Bu sende çıkan romanlar: Her ay oır n t a p EUGEME GRANDET Her kitap 7.50 TL. (Balzac) III. Baskı 10. L. G*nel Oatıtuo: BATES l'GCLTULL' TEPELER (Emily Bronte) III. Baskı 12,5 L. THERESt KAUUtN (Zola) II. Baskı 12^ L. J*NE ETRE (Chartotte Bronte) II. Baskı 15 L. SAPHO (Daudet) 12,5 L. «ERTHER (Goetne) 12^ L, BABALAR VE OGULLAR (Turgenye») • 12,5 L. KIRMIZI ZAMBAK (.^natola Prance) 12.5 L. OLtVER TWtST (Dickens) 125 L. BIR AŞK HtKAYESt (Zola) II. Baskı 124 L. Kültür DAVİD COPPERFIELD (Dickens) II. Baskı 15 L. da çutı Kurt SchiUing'in incelemesi, çeviren: N'ihal Önol, Varük Yayınlan, 10 lira. İR TOPLUMC.N yapısında görülen köklü değışıkliklerin bu toplumdaki kültür yöns^mesini etkilemesi de Oiağandır. Kitekim 27 May:s 1960 Devriminden sonra Türkıye'de toplumsal düsiineeye acik özgürlük ortamı, bu doğrultudakı ilgilerin selişmesine olanak sağlamıçtır. Toplumcu düşüncenin temeilenrfırilmesi amacıyle baçlatılan yaymlarıa bu ilginin yoğunlu|undan yararianarak faüyük sürüm kazandıkları da bir gerçektir. Gelgeleiım, toplumcu yayınevleri, ilk aşamada, bilimsel sosyali/min temcl yapjtlarınm çevrilip okura sunulmasına Önceük vermişler; bunun yanısıra topiumculuğu basit ve anlaşılabilir biçimiyle tanıtmayı amaçlayan, popüler el kltsplan yayıniamiîlardır. yayınevlerirm, özellikle 1965 1967 yıllan arasında yoğunlaşan «talpp» karşısmda kitap seçme ve çevirmede acelecı davrandıklannı da belirtmek gerekir. O dönerain coşkulu, bilinçii ve agırbaşlı jolmaktan çok söylevci ve ateşli toplumculugunun gereklerini karjılamaya yönelmis yayıncılık, bugiin bilüne ve tarıhsel kökenlerin araştınJroasına dayanan rasyonel bir toplumculuğun koşullarına uymak durumundarfır. Son yılJarda Türkıye'de toplumculuğun temellendirilmesı dogrultusunda özgün çalışmaiara girişilmesi; Osmanh toplumunun yapısı ile ilgili arastırmaların yayımlanmaya başlaraasi bunun bir belirtisidir. ' B Bu gelişmenin bir başka belirtisi dc, belirli bir kültür formasyonuna varmamı? yarıaydın okur çogunluğunun biiimsel sosyalizmin temel yapıtlarını okuyup anlamada karşılaştığı güçliiklerin ortaya çıkmasıdır. Yarıaydın okur, Batıda toplumsal düşüncenin geçirdiği oluşumu, bu oluşumu hazırlayan felsefi ve tarihsel etkenleri bjlmeden bir kavram açıklığma u.'aşamıyacağını anlamış durumdadır Bu yüzden de okurun Slgisi. şimdilerde, bu gereksinroeyı karşılayacak nitelikte kitaplara yö. neîmisttr. Prof. Kurt SchiUing'in «Toplnmsal Düşünce Tarihi» adlı kitabı, işte bu türden bir kitaptır. Prof. Kurt Schillin?. «Toplamsal DiisSncc Tarihi» ne yasdıs> giriş yazısında, yukanda sözünü ettiğimiz durumu, tarihsel bağlamı ıçinrfo, somut oiarak ortaya koyuyor: «Nasıl Polis'i an> lamadan Plato ile Aristo'vu anlayamazsak, Roma tmparatorlafn olraadan Stoisizmi, Hıristiyaniığı anlaroadan ADirustini, Or. tacafın kulsa) imparatorlufnnn anlamadan Aquino'lo Thomas'ı anlavamazsak, mutlakçılıfı ve iç savası anlamadan Hobbes'o. cndüstri çağını anlamadan Marx veya Nietzcbe'yi anlamamiı nasıl olanaksızsa, insan evriminın başlan$ıcına bir göt atmadan ve antropolojinin, etnolojinin. psikolojinin. dilbiliminin. tarib öncesi biliminîn, sanat tarihinin bize verdı'ü verileri voromla. madan da bufün topluluk ve toplum hakkında kpndi kendimizi gercktiji sekilde sorgaya çckeraevij». # İsalkf&ıs T I L S I J M U DERİ 55 •55i = *~~ SS nz ~ == Z= Anadolu Yayınları PK. 323 Osmanbev tstanbul DEVRİMCİ ÖGRETMEVLER: Yaymlarımızın tam listesine abone olursanız. dört taksit ve tenzjiâth satıs ile kitaplanmızı alabılirsıniz. «TEORİ KİTLELERE NİTTZ F.DİNCE MADDÎ BİR Gİ Ç OLIR» MARX GUNUN KITAPLARI CASUS devrimcilerin el kitabı Maksım Gorki Maksım Gorki " adh bu romanında,dev« rimcilere karşı polist ve jurnaJcileri anlatı% yor. Zarrian zaman rimcilerin zaman man gericilerin önün.^ de yiirüyen polis'in kış^a kırtıcı ;Kİamlarını^ devg rimcilere nasıl tuzaklaÇ. hazırlandığını bu r o i manda he'yecanla izle^ yecek^ bazı şeyler a* nımsıyacaksınız.j * " MAY Fıatı 15 TL. ölmttş J aziz nesin (Balzac) 12,5 L. YÜZBAŞINLN KIZ1 (Puşkin) 15 L. TOPRAK YEŞERtNCE (Knut Hamstın) 12,5 L. SEFtLLER (Victor Hugo) 1. Cilt II. Basto 25 L. 2. Cüt 20 L. ASİ KALBLER CThomas Hardyl 12,5 L. PARMA »tANASTIRl (Stendhal) 12.5 L. KIZ KARDEŞtM CARRtE (T. Dreiser) 15 L. NOTRE DAME DE PARfS (Victor Hugo) 20 L. ANTİK.4CI DtTCKA.NI (Dickens) 20 L. MAD.AME BOVARI (Plaubert) 15 L. DIRİLİŞ (Tolstoy) 15 L. VADtDEKt ZAMB.AK (Balzac) 15 L. AGNES GRET (A. Bronte) 12,5 L» DENİZ İŞÇ1LERI (Victor Hugo) 20 U ANNA KABENİNA (Tolstoy) 20 U GÜNE5? GENE OOGAR (HemiBgway) 15. L. Fıyatı: b TL. Sipariş Merkezi: KL'LTt'R KİTABEVt Ankara Cad. No: 62 fstanbuü DOĞAN YAYINEVİ TtRK DE\TltjMl VE SONRASI 19191946 Taner rımur 15.• MARX'IN TOPLITM KLRAMt Çev. Özer Ozankaya 12.50 • BIYIKLAR KONLŞUYOR Korkmazgil 12.50 • KIZILKUGD Şıınn üyanışı • 1970 TRT. Şiir ÖDÜLÜ 7.50 • TEKELC1 KAPtTALtZM Paul A. Baran • Paul M. Sweezy 20. • DOGlTJA DEGIŞIM VE YAPISAL SORLNLAB Ismail Beşikçi 12.50 • AMERÎKAN EMPERYALİZMÎNİN DOGüŞU 2. Baskı Türkkaya Ataöy 7.50 • SAGCI DÜŞÜNÜSÜN KRtTİK TARfHİ Adam Şenel 12.50 • TtRKlYETOî KAPİTAlAtf MlN GELtŞMESl VE tŞÇI SINIFI Kurthan Fişek 6. • ÇtN'tN SÖMtRGELEŞMESt VE AMERtKA'NIN ASYA POLtTİKASI John K. Fairban • Ünsal Oskay 15. • GtDE GİDE 10 CAN PAZARl • VAY KITIBAN . HAYVAMAR VE tNSANLAR Fikret Otyam 15. • INİVERStTE SORt'NLARl Prof. Seha L. Meray 5. • ITUSLARARASI tKTtSAT Cilt: 1, 2 0 . Cilt: 2, 35. C. P. KINDLEBERGER Türkçesi: Doç Dr. Necdet Senn GENEL DAĞITIMIM YAPTIĞIMIZ KİTAPLAR • YÜRCMEK • Roman 1370 TRT Roman Odülü Sevgl Saburrcu 10. • DEVRlMLERl.N FELSEFESt VE TÜRKİYE'DEKİ DEVRtMCI HAREKETÎ.ER Necati Oktay Alagil 15. • DtN EGtTtMt VE TOPMJiaiHtZ Prof. Fehmi Yavtu 8. • DEVRtM IÇtN GENÇL1K HAREKETLERt Mehmet Bican 10. • İKTÎS.4DI PlASLAMA PRENSÎPLEBI Prof. Dr. Ismail Türk 15. • MALİYE POLÎTÎKAS1 Ikinci Baskj Prof. Dr. Ismail Türk 25. • EKONOMÎK SİSTE>OJER Prof. Dr. Cahit Talas 30. • SOSYAL^POLrTtKA 3 Baskı Proı. Dr. Cahit Talas 25. • IŞLETME tKTİSADI Cüt 12 Lütıullaft Tenker fif). • İ5TATİSTÎK METODLAR1 Herber ArkiD • Çev. D05. Dr. Saim Kendir 30. • SAVAY1 ÎŞLETMELERt.Vt.N KURÜLUŞ YERİ SEÇİMİN. DE tj'LAŞTIRMA MASRAFLARÎNIN YERt VE ONEMI Dr. Lâtif Çakıcı 21. • IŞLETME ORGANtZASYONUNDAKİ GELİŞMELER Doç. Dr. Vahder Aydın 16. • FİYAT HAREKETLERtNtN fSLETMELER LZERİNE ETKİSt VE YENİDEN DEGERLEME Dr. Nuri Oman 40. • I.SLAMDA SOL VE HAYAT Hakkı Beder 7.50 • SOSYOLOJt Cilt: 13 George A. Lundberg Clarence C. Schrag. Otto N. Larsen Çev: Doç. Dr. Özer Ozankaya • Doç. Dr. Ülker Gürkan 40. • LLÜSLABARAS1 POLİTİK.4 Cilt: 12 Hans J. Morgenthau Cev: Ünsal Oskay • Baskın Oran 40. • TURK IŞÇJLERI IÇİN ALMANCA Beşincj Baskı Şükrü EsircJ 12.50 • TÜRKLER IÇtN ALMANCA KOMJŞMA CEP KİTABI Lugatlı yeni baskı Şukrü Esirci 12.5u DOGAN YAYINEVİ Cemal Gürsel Caddesi 51/B Telefon: 19 27 72 Ceheci AJVKARA • «Toplamsal Düsünce Taribi» bu anlamda. önemli katkılar getirecek bir kitaptır. Prof. Schilling. «Giris» bölümünde açık. ladiğı programa uygun olarak, toplumsa) düşüncenin kökenlerine ıniyor. ilk insan gruplarının meydana gelişınden baslayarak Eskicası. Hristiyanlık dönerni ve Ortaçaâı. Yeniçagı ve Endüs. tri çağını bu perspektiften ınceliyor. Kitabın sonuna eklenen ve btitünden bağım*ıı bir deneme nıtehği taşıyan «Çağınıııın tdeoloji$i» nde i?e Prof. Schilling, çağımızda demokrasınin bu. nalımını, baskılar ve sınırlamalar önünde insanın ıfururaunu. ol. dukça kotümser bir ahlâko olarak de^erlendiriyor Prof Schüling'in bu umutsuz durum önünrie tinerdiŞi «her turlö bağım. sızlığı yitiren» insanın, «kabueuna çekilecek bir lek sığmafı» olduğudur. Bu da Epikuros'Ia Schopenhauer'ın sevgı ve dostlyk İlke5ine dayanan bir hümanizmadan başka bir şey degildir. Bu son yorumun tutarlılığı tartışılabilir. Ama gene <fe «Toplnmsal Düşünce Taribi» bütünüyle, nesnel v« yararlı bir el kitabıdır. OLUŞ Yayınları • FAK1R BtR GENCIN ROMANI Octave Feuillet 7.50 • DO>ltNtK Froraentin 10. • MERHABA Hl'ZÜN Francoise Sagan 5. • PETLLİA John Haase 6. • BİR GECELİK AŞK YETER \v. Somerset Maugham 5. • POL VE VtRjtNİ Bernardin De Saint Pierre 5. • YAKÜT GOZLL KIZ Andre Armandi 6. • MLTLLLLK Guy De Maupassant 5. • tZABEL Andre Gide 5. • KARIŞIK DLYGLLAR Stefan Zveig 5. • TATSIZ BtR OLAÎ Dostoyevski 5. • TOPRAGIN YARATTlGl NtMETLER Andre Gide 6. • IVAN İLYtÇiN OLt">rÜ L. Tolstoy 5. • ATALA VE RENE Chateubriand 4. • DÜŞÜNCELER Blaise Pascal 3. • GEZGİN İLE GOLGESÎ Friedrich Nietzche 6. • ABDÜLHAK HAMİT VE T.ARIK VEYA ENDÜLtS FETHt Asım Bezırci 4. • SOSYALİZ3IİN FELSEFESt Rene Maublanc 3. • DtDEROT Andre Cresson 3. • SüÇLLLAR (OYTN) Çetin Altan 3. • DAPHNÎSLE CHLOE Longos 3. • TARİH ttSTf.NE Friedrich Nietzsche 3. • PSÎKOLOJt VE OİS Carl Gustav Jung 4 • tNGtLİZ EDEBİYATINDAN DENEMELER 3. • Gt'NEŞ TAŞI Octavio Paz 3. • AŞKIN METAFtZİGt Schopnhauer 3. • BİLt>n)EN YANA Asım Bezircı 4. • PtYER VE JAN Guy de Maupassant 7.50 (Hazırlanıyor) DAĞITİM: OLLŞ KİTABEVt Babıali Cad. 54 Cağaloğlu DOGAN KAROEŞ 1 = S T*TimjlKI Armajjan jf coct« Çoouk Klâsikferi ÇUCUKLARA OKUMAYI SEVDİREN KİTAPLAR KORKUSLZ KAPTANXAR GLLLİVER'İN GEZİLERİ C ) KAÇİRILA.N ÇUCL'K BIR COCUGUN HtKAYESt ROBİVSO.N CRUSOfc POLLYANNA ESRARENGÎZ ADA BİR EŞEGİN HÂTIBALAR1 UtFINE. ADAS1 HEID1 KAPTA.N GRAVTIN ÇUttKLARI DUNYADAN AY'A TO.M SAHÎER KIMSESIZ ÇOCUK TOM AMCA'MN KULÜBESI Kl'çT'K KADliVUAK GOKTEN INEN ICSLEK KAR.4 fc'LMAS IYI HANIMLAR SEKSEN GÜM)E DtNYA GEZİSİ • SOPHIE'NÎN BAŞIN'A GELENLER ı.*> Gulliver'in G«zileri 7,5 ötekiler 10'ar üradjr. NEŞRIYAT A.Ş. Genel Dağıtım: BATEŞ YAYINLARI Reader's Dıgest Mecmualan Aboneleri Sanat. Teiuuk ve diğer Kitaplar LİSAN ÖGRET»IE PLÂKLARI Geniş, UrijtnaJ Klâsik Plâk çeşitleri Ue Amerikan Neşrivat) Bürosu Emrinizdedir İstanbul; Istikiâl Cad. 387 T!f: 442636 45450Î Ankara : Mithatpaşa Cad. 61 Tlf: 1273S1 Izmir : Şçhit Nevres Cad. 7 Tlf: 26942 M.ıy \ayınları Sunar OffMVA sımifiı DgŞÖNCELER GOZEL KİTAPLAR SBRtSR =SS LUks bea ciltu, btrtnci hamur ~ itâgıda basılmı;, çocuklar için ^ en güzel en fnydah kitaplar ~ • YABANO MEŞHÜR ~ ADA.>OAR Z L. = O • KURTLARI YILDIRAN KIŞ ~ l! 1 = • KE!$IFLKR VE ICATLAH ~ ANStKLOPEDtSI 1» L = • T.ABtAT AN A A.NLATIYÜR SS 12.5 U S • ALLAH RARATLJK VERSÎN = 12.5 L. = • GOKTEN ÜÇ ELMA DUŞTt) S 12,5 L. = = • HALIMK 12^ L = • ANDERSENÜEN MASALLAR = 12.5 L. ~ • DüNYANIN DOK1 = Bt'CAGlNDAN OOSTL.4R SS: 1 L 5 . ~ • «tLHELM TELL 12.5 L. ~ • HAYVAN HtKAYELERl == İUMIBEK 1NILIR ?E YAYINLARI TfRPAN M a y Yayınları FAK1R BAVKüRT ilk baskısı de tükendi. AZ 6EIİ$MEHİN SOSYOIOJİSİ Cavit Orhan Tütengü FİATI 15 TL. Genel Dağıtım: Kemal KaratekİD Afmanya'da hadisefer yaratan eser HİTLER'in DOĞUŞU (NASYONAl SOSYAÜZM) Dağıtım: TEKİN YAYINLARI N İstanbul JUKOV BİTİYOR özun AYLİK SANAT YAPRAGl OZÜX Sözcüfünü ŞAİR sözcüfü yerine öneren ve devrimci sanat tan yana olan bu gazetede ÖZÜN ile ÖZÜN ÜZERİNE DÜZYAZILAB yaymlanacak. P.K. 712 Ulus/Antara. Abone: Yıilık 10 TL. Mayısta çıtayor. Yazı Kurulu: Osraan Numan BARANUS, Nusret Kemal OTYAM. Orhan ÜLKÜLÜ, Celâl VARDAR. REMZI KITABEVİ İSTANBUL Cem Sultan Olayı Yazan : VERA MUTAFÇİYEVA IRGATLARIN OFKESI kemal bilbasar f iatı 20 .TL. Geııel Dağıtım: KİEVDEKİ ADJIM mi.mil ŞİMDİ DE DE # YAYINEVİ CÖPCJHHN CENGİZ DAĞCI KEMAL KARATEKİN M a y Yayınları Sunar Ankara Cad. No. 51 ALTIN KİTAPLAR CINSEL > SORUNLARINIZ 3. CİLT i pro/eaor Dr., 2 doçent Dr.. S unlu doktorun ozel vak'aian, biiimseJ göruş ve yortımları Ue Dr. HAiD.lR Dt'MEN'in hazırladığı bu kjtap, tünı cinse) egitim ve cocugun cinsel eğitimi konusunda akla gelccelı her türlü soruyu cevaolandırabilecek niteliktedir. 2"2 sayfa. Fiatı 15. TL. olup. ödemeli istetne adresi P. K. 60 Beyoglu Istanbul'dur. Daeıtım: BATES. KIRMI2I IJBflNfll şiirler BADEM DALINA ASILI BEBEKLER MEMLEKETİMDEN I.VSAN MANZARALARI: Nâ^ım Hikrnet (25.00) # EDEBİYAT LZERlNE Sartre (20.00) #DOŞEĞÎMDE OLCRKEN'AYl FaulJcner. 2 ROMAN (15.00) # SANAT VE EDEBIYAT Marx • Engels (7.50) # OĞRETMEN DÜYŞEN Aytmatov (5.00) DE YAYINEVİ: r \ ılâyet haa kat 2 No. 14 Cağaloğlu • IsUnbul * * * S O G V T M A TEORI VE PROBLEIHLERl AHMET ERSOYDAN 153 tzmir IÇTİHATLAR LüGATt Alfabetilc ve sistematik sırada, özetleriyle yaşayan 8 bin içtihat bütün kitapçılarda. Izmir Cad: 34/7 ANKARA KAJVAT 12A L. : • GUNDULA 10 U : • K I R T KANI 8 Ul • BtNBtR GECB MASALLARI 1 12.5 L • • DUYGULO OOSTLAR 12,5 L. • ÇOCUK KLASIKLER1 SE3JÎSI: \ Bn ÜnlU tclâsiK çoctı* Oik«y» i leri, e n güzel BedJye, baştan • başa renkU resimü Ofset bas > tuiı Ritsplar • PARMAK ÇOCÜ» 1S L. i • PINOKYO 15 L, • • KURŞUN ASKER 15 U ' • ÇtZAtKU KED1 15 U i • PAMOK PRENSES 15 L. ; • OR.MAJVDA UYUYAN GÜZEl : 15 L. : : • L.1 FONTAtlVE 15 L. , • StHÎRLl FLÜT 15 U : • PARMAK KIZ 15 L. • ALTIN HETBE (Keloflan) 15 U BÜTOKLEB ICtN NE5BTYAT: i • BEhTHOVEJN 90 U (Çaglar boyunca büyük « t e ı n lar sertslnlo tlk kitabı. 09riilrnemlş aetssette bOytüı boy renkll vs resimH olaralt basılnnıştır.) • EMPRESYONIST RESSAMLAR 10 L. (Empresyonist Ressamlann hayatı, a y n c a öfdruk oaska 64 tablo). • BÜYÜK RESSAMLAR 10 U (BüyüJc ressamJann hayadyla üfdruk basla ÜnlU tablolan) • 100 UPEKA 29 L, (BSj Uj U 100 eser hn)rtnp/1a rJ inceleme ve Destedlertca ait kıs4 biyograüier) *** • KENDtNE TARDLM 1A U (BUyük ttdamlano oayatl»» SAGLIK BİYOLOJtSt nndao aimrms Omeklerla VE sUsiü başan sanatı. Samuel KOLERA SmUesio ddnyaca meşhur Ahmet Kantar yüz fcera oasümı» Olmes eseKannca Matbaası tzmir rt.) • VAZTFE **# (Ünlü yazar Samuel Smlles KONKORDATO HVKVKV VE ln lkirjcJ DUyüJs eserl Hayat TATBÎKAT ta vaziîe snl&yışının insan Karaktennı yapmaict? oyna Av. E. Buruloğlu Av. î . Reyna dıgı önemli rM 1£ L.» t Iflâsdan evvel ve sonra konkorGenel Dagıtıra. BATEV dato ıçtihadlar ve örnekîer basın rehberı BBASIN VE REKUMCILIK KONULARINDAM • TEK KİTAP • AORES : Vusuf f»vu* p. K. 24 Y*nif«h!r • Ankar* 2. baskı • jander y»ınl*rı • 10 /<>• GULTEN İIKIN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle