12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SATFA DÖRT : CUMHÜItÎYET: 22 N'isan 1971 >erda bunlan bulabl'irsınlı G«cesl 25 dolara gelen Afnka oteli de var, ıki haftayı 100150 dolara geçırecegınız sahıl motellen de Tunus şımdı bır bekleyış dev resınde, bunun adına lıder buh ranı da dlyebilırsinjz. ÇUnku kuvvetlı adam Habib Burglba aylardır hasta ve Tunus u Isvıç reden yonetıyor Kımlne gore Burgıba'nın has talıg\ kan^er Fakat haber ka> naklan daha sağlam olanlar nuçlanrme Tanmrn kollelrttfleşTunuslu lidenn uykusuzluktan tirflmeslni kendısine kutsal bır şıkayetçı oldugunu. bır sınır btao çok b&OBBfttı bir gsy» oiarak aian Ekonoml Bahastası halıne geldığıni soylu Itllke Batıiı deseniz Batah kanı Ben Selah 1969 da hem \orlar Bunlara gore Burglba 1 degü. Dogulu desenlz o da gorevınden uzaklaştınlnuş, hem uzun zamandır şoyle rahat ve olmuvor Ortada fcnialraimı» delıksız bır uyku çekememış de hapse atılmıs Buna sebep o Başkentin sokaklarında gezer Ve ülke Burgıba dan sonrası larak, Ben Selah m yonettiğı ta ken. kendinızi küçiık bır Pans' rım reformunun fıyasko ile so na hazırlanıypr Belkı gerı do te satuyorsunuz Bulrar kahve nuçlanmasım gostenyorlar Hesnüp devletın başına geçecek leri, ero donerken bırtekatılan ama yıne de kimse emın degıl m! yetkilllere bakarsanız. kollek koltukçu meyhaneleri Hemen bundan tıf tanmı koylüler lstememış herkes Fransızca konuçuyor Za bazılan o kadar kızmışlar kı Bu yüzden bir yıldır, meclıs ten televızyon aksam 9 dan kendl tarlalanm tahrıp et bır anayasa tadılatı ile ugraşı Eonra Fransızca jor mışler, zevtın agaçlannı kesmış Ama bütun bu sövlediklerim ler Eskı Anayasaya gore, CumhurTunus'un büyük şehırleri açjsın1938 vılında Suriye Devlet Başkam Şukru Kuvvetli Nasır başkamnın yoklugunda kendısıne Kısacası, 1969 da hem Ben dan geçerli Ülkede sosyal adaile Mısır Surive birliğıni gerçekleştıren anlaşmayı ırmal<trbaşbakan vekalet edıjor "ienı Selah hapse atılmış hem de taletın saglandığını, koylünün de ken bu \rap l'Iusu tarihinde bır donum noktası olarak nı\na>asada ongorulen si«temde nm reformundan vaz geçılmış sehirlı kadar mutlu olduğunu ıse Cumhurbaşkanına Meclıs telentnişti. t n a birlik 1961 dekı bır darbe ıle Suriye taraTunus un başanlı oldugu üd soylemek zor Ba^kanı vekalet edecek Eger fından sona erdırilecektı. Tunus 1962. de 10 yıllık kaltan alan var Cumhurbaşkanı olur ya da gore\ ma programmı uygulamaya baçEğıtım ve rurizm den ajrılırsa, bır a\ ıçrade jenı laınış Bunun lçmde bizıın de1956 yıhnda Tunus'takl llkonus ta 826 bm llkokul. 124 bın lıne getırmışler 5 mılyon nü seçım yapılacak Ancak bu sevımımk ile tarım reformu da kul oğrencıleri 201) bm, ortao ortaokul ve 11 224 ünıversıte oğ fuslu Tunus'un yıllık tunznı ge çımde Cumhurbaşkanına vekâlet yar kul oğrencılen 15 bın \e ünıverrencısı var lırı 50 mılyon doları geçıvor O eden Meclıs Başıcanının adaylı Gelgelelim bu !j felâketle sosıtelıler de 1350 ymış Şımdı Tu Turızmı de ulusal bir da\a hateller moteller pansu onlar H°r gını koyma hakkı olmajacak Ülkeyı Burgıba yokken yoneten lıder Başbakan Hadi Nu ra \enı bir kabıne kurulmuş Şımdi yeni bir birlik denetnesi başlıvor. Arap diHivasında. Mısır ııı Sedat ı Lıbianın Kad\e genç teknısvenler goreve getı Konuveresim dafi'sl ve Snnye nin Esad'ı «Arap Cumhurijetleri BirliçUnin temel vasasını ımzahyorlar. nlmış Bu kabınede Habıb Bur 40 milyon insanı, tek bavrak altında toplavacak bır çabadır bu Guç olsa bıle buyuk bir gıba'nın oğlu Burgıba Jr yok Kendısı şımdi bır devlet teşek olavın başlangıcıdır kulUnun mudurlıigünü yapıyor , M m n ı n i M i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıııııııııı ııııııııııııiftmnnnmıııınııııııııııı Tunus Turkıye ye benzedağı ] kadar Türkıye yı çok da seven bır topluluk Aradaki tarıhı bağlar, akrabalığa kadar vanyor Hattâ Tunus kabınesımn tıvelerinden bır tanesımn eşı, bızım Osman Bolukbaşı nın akrabası TunuSj Burgiba'dan sonraki \AMHIM\ NOVlt 1 döneme \R\V Dİİ\11S1 hazırlanıyor AYHAN BAŞOGLU | I TUNADAKI HAYALET if* Butun bu bağlar, Tunus takl genç sefınmız, eskı Kıbrıs Dai resı Mudurü Adnan Bulak m ışınl hem kolaylaştınyor, hem de o na şe\k verıyor Tunus un daha once zıyaret ettıgım Mısır ve Lıbyadan her yönu ıle farklı oldugu gorıiluyor Bır kere Burgıba, Nasır pohtl kasının Arap dunyası ıçındekı en buyuk eleştıncısı 1960 larda Arapların Israıl le muzakereje oturmasını onerdıfı zaman hepsı ıle aıası bozulmuş ve 1966 da Mısır la ıhşkılerı kesılmış Ama «'mdl bu bağlar duzelıvor Bılın dıgı gıbı Tunus lu Bahı Ladaam Urdun de hukumet ıle gerıllala r.n ara^ını bulmaya çalışan kont rol komıtesının başkant Geçen lerde Kaddaîı Tunus u zıyare' bıle etmış Tunus un ıkınci farkı da, vönetımmdp askerlenn hıç soz sahıbi olmaması 20 bın kışılık ordujoı fazla guclendırmemeye dıkkat edı vorlar tjlkevi ıdare eden orgflt «tek partı çok adav» sıstemınm kuruluşu olan Dustur Partısı . EFSANESİ ıllı 68 «Gel, Kel, eel ihtıvar tt\ baba» dıvt Hav. dsr Ustavı ça&ırdı. <Gel bır çayımı kab\emı icIslanmışsın, gel'» Yajmura, dukkanın kapısına cktı Ha>dsr Ista da asfaltı a«mıs, ona vaKlasmıstı. Ustsvı kolundan tutto ıçerne soMu, «Çok ıslanmışsın baba Çok ıslanntifgın. Hasta olursun sonraj» Osmanı da ıcernc aldı Atı kapıva dukkânın ktpençının kılıt ^erıne baŞladılar \tın sajrısından, keçrsınden snlar <el gibı aşağı^a gızı. ^ordu Havdar Usta Kerrm Alınin jöılfrinin ortagına çozbeheklerıne bakarak «Sovle ı\ı adam,» dedı sıkılarak, bir çocnk Cibi kızararak, «tsmctın ^anına nereden nasıl, kıminle ne\le gıdılır" Ora\a gıtmelmm Başka hıç mümkunü çaresı %ok» Krrem Alı tsmet Pasa senin kılırına bak. maz bıle Ankarava ıarının onu foremezsın, p*rsen bıle derdıne bır derman balamazsm, Is. met Paçm hükümetlık vapnuvor, dıvemedı. Hiç bir şev dı\emedi. tçınt şımdnt kadar doymadıgt, bılmedıgi, her du\gnlo adamı yennden hoplatan bır acı saplandı kaldı \nkarava nasıl, ne>le ^debıleeefıni, tsmrt Paşaiı hangı yoldan bnlabıleceğini bır bir ona soyledı. «Yolan açık olsnn, talıbin vaver jıtüin,» di. ve dualar mınldanarak. ınanmavarak yaşü ada. mı dukkanından ngurladı Hemıte dagı Çukuro\anın orta«ma dogru bır hançer gıbı uzanmıştır Önunden Ce\han ırmağı akar Asağıda ^kdenıze kadar uzanan ÇukurOva duzlugu Hemıto dağı Çukurova duzluğunden bırdenbıre çıktıgı vukseldıgı ıçın ulu bır dag gıbı gozukur Sırtını Torosa da\amıs bır kuçuk dağrfır Kıraçtır Ka%ahgında tek tuk kesme çahları koca\emış çahlan alıç ağaç. Un bulunur Herrıte dağı baştan a\ağa çırış nergıs açar En kokulu nergı? Hemıte dagı nergısıdır Bır de kedıtaçagı çok kırmızı açar Hemltc dağı ka^alIkları keskın mor, ak, vesıl beneklı kırmızı damarlı çınke taşındandır Çınke ta«i çakmak taşına vakın sert• hktedır Bu dağdan hıç mı hıç su ka\. • namaz Kurutfur trce larıra parmak ka ınlığında bır sıı Hemıte kcnunun ıı^tundekı ka\alıguı dıbınden «ızar. Bu çeşmerın çok eskılerden Hıtıtlerden kaldıgı so\lenır Bu ot bıtırmez Hemıte dagı hıç k m . senın ı^ıne jaram<<7 Sarp ka\a!ıkla. r nda eskıden kartal %u\aları \ardı. O\le«ıne çok'u kı kartallar kdpkaıa, kavalıkları orterle'dl !?ımdı onlar ds çekıp gıtmışler nere\e gıtmıslere Tnrtun oba^a artık Çnknrovada hasacak bır toprak parçası voktu Dusman nl. maMin bır ko\ bır kısı dr kalmamıitı Sn nn Mİdır Çukuro\ada konulmadık en Kııcuk hır acıklık \a\ılmadık tarla doSıısulmcdık ko%, kcnlu kalmamıstı Ru oba degıke otrkı oha mutlaka bır ko\le catısmıstı •>ule\man Rah\a Çukuro\anın orta^ında dnrmus, a\ncnnun ıçı gıbı bıldıfeı bn toprakta. konacak bır açıklık onları dostça Kabııl edecek bır kov bulamamıştı. Nere\e gıtmelı kıme «ıfınmalıydı'* Kı* ds gelıp çatıjordu Dun geee de Akça Veli çadınnı, çolufunn çocuğnnn ılmn, kımseve haber vermeden obavı bırakıp gıdner. mısti. Otnz sektz çadır kalmıstı altmıs çadırdan bn vtl. Gecen vıl vfiz çadırdı Karaçulln obası Daha önceki \\\, daha daha oncekı Mİlar Ka. raçulln obası Çokurova\a ındıfcınde o\anın MIzu çadırdan kapkara kesılır ortalık buiuk sehrın ka^nasmasında canlanırdı Rahara kadar oha toptan da|ılacak mndı? Rerkes basını alıp alıp bılınmeze gıdecek mıv. dı' Keskı rıtseler, tukrnseler dıve du«undü Sülevman Kâb\a Bır an once dagılsalar da bn kepazelık de son bulsa. Gün doSnmnndan bu vana «n çeltık arkının »Ciklığında durmnslar, beklıyorlar, bır karara varamıvorlardı. «Akmasata Nariıkıslava eıdelım sıdelım de oralarını zaptedelım Ta oluruz \a da toptan bızı oldururler» dedi (ethullah Muslum Koca ondan vana çıktı «Bızim baba dede kıslağımızı elımızdfn al. dılar onlar, bız de sımdı burada durmuş, nere. ı t konacagız dnt ku« çıbı dusunuvornz Gıdıp kışlafımıza konalım Ya olelım \a oldurelım. Bakınsana sn oba\a, zaten bıtmıs Bır nıce bı. telım ama, kıslagımızın ustunde olelım Bovlece bıtelım » (Arkan »ır' Sonuç DİŞI BOND haftavı geçen bır süre bo\unca 1 mn Arap ü'kesınn N?sır dan sonraki yaşantısı na gırmeye çalı^tım Bu ulkeler ınsanlarının hepsı de Arap ulusuna mensuptular Fakat aç'kçası bu msanlara Mı sırlı Lıb%ah ve Tunuslu demek daha dogru olur Her ne kadar kaderleri kalkın ma mucadelelen \e <,ıkış nokta ları aynı olsa da s\n ayrı ozel lıklere sahıp olduklan da muhak kakt'r Ama dığer bT kesm husus da bu msanlann bır donum nokta sında bulunmplan Nâsır yok fa Kat O nun vaktıgı meşâle şımdı butun bu ulkelerde elden ele do lasno Hattâ Bıırgiba nın Tu nus u bıle hafıf hafıf Araplaşı yor. MMnmiHiiHimiHimıınıuıiNi Ü TIFFANY JONES SON VEFAT Errurura ulema ve eşrafınd«n SOLAKZ \DE aılesınden merhura Erzurum Muftüsu Hacı Sadık Solakbay'ın allesı Salıhatı nls\andan 51 Nlçin'. Havaya kalkan bir kol, bıçafı kavrartuş vazıyette de bır el gor du|unıu sanıyordum Bu bır gerçek mı\dı, jOKsa ben her ne pahasına olursa olsun kendımı kurtarmak içın boyle bir şey gordugtım kanısını kuvvetlen dırmek hevesıne ml kapılmış tım' Çok garıptl doğrusu Kafamın vansı ıle Eobın'ı bizzat öl durdugumü kabullenıyor, dığer yansı ıle de bır goruntuye da yanaraktan cınayetı başkasının ışledığme tnanıyordum. Hayır Bu bovle olamazdı îmkânsız bır şeydı Son derece ünkânsız ON BÎRİNCİ BÖLÜM Salı sabahı eskı kanm Gwen" e telefon ettım Çarsamba akşa mı adeta kagıt, kupur, not ve bır takım hsteler kalabalığına gomulmuş durumdaydım Russell Stone Peter Landıs ve War ren Hayden konusunda etraflj ca bılgı toplamak ıçın sağa sola bır suru telefon etmıştım Butün bu ışlen yaparken ya kavı ele vermemek amacı ıle son derece dıkkatlı ve uyanık da\ranmam gerekıyordu Vardığım sonuçlara göre War ren gerçekten Peru daydı Bunu oğrenmek ıçın ünıversıteve bır telefon etmek kâfı gelmıştı Sah te bır lsimle yapmıştım bu lşı tabıî Ünıversıte sekreteri de Profesör Havdenın bır serî kon ferans ıçın Peru'5 a gıttığml soy lemışti Hareket edeli bırkaç av oluyordu Progranıa gore de an cak üç av sonra donecekti New York'la Umavı birbiri ne bağlayan havavollannda yap tığım sondaj sonucu, geçtıği mız aylar ıçinde Warren Havden ısimll bir yolcunun, uçaklanna bınmedığl kesınlıkle mejdana çıkmıştı Hoş. cinayet işlemege karar veren bfr ad«m yolculuk OLUM CIKMAZI Yazan: L BLOCK lan sırasında bu işi ujdurma muyor» dedi Ve ilave ettl «E» bır isımle de rahatça yapabıürkı kiracılara demek ıstıvorum » dı Ama mesele bır butun şek «Buna ragmen bır kere dalmde yorumlandıtı zaman benı nösek » bır turlü ıkna etmiyordu Ola «Çok meşgul bır adamdır. mazdı Tutar taraf» yoktu bu Sudan bır şey ıçın rahatsız eder ıhtımalın. Boylece, ismını Uste sem kızar » den çıkarmaga karar verdım «Fakat benlm içın son deWarren'e kıyasla Peter Landıs rece onemli » benı çok daha fazla uğraştır «Amma da ısrar ettıniz » dı Telefon rehberindeld eskı ad «Sebebını bılseydımz hak reste yoktu Başka bır yere ta venrdmız bana a şınnııştı herhalde Buna muka «Hanı vakıt nakittir dive bıl aynı rehberde şehrin çeşıtli bir soz var ya Bu sadece başsemtlennde oturan aym tsımde kaları bakımmdan değıl benım sekız on kışi daha mevcuttu bakımımdan da geçerlı 1 1 Hepsıni teker teker joklamak Budalanın bın olduguma bir mecbunyetindevdım Bu \TJZ kere daha karar verecektım bu den bır sürü ]Oton harcamak sozler uzenne Adamı harekete zorunda kaldım ^eçırmek amacı ıle bahşış \erDaha sonra ıster istemez ış mek gıbı bır ımkan nası! olmuş verenıni aramayı favdalı bul tu da aklıma gelmemıştı Ne kadum Fakat bu çaba da boşa gıtdar vermelıvdım acaba' Çıkar ti Peter Landıs o fırmada çalış ıp bır on dolarlık uzattım mıyordu artık tşveren şu anda Hıç de yabana atılacak bır paPeter'ın nerede çahştığından ha ra defıldı dogrusu Kaşla goz bersız oldugunu söyledı Belkı arasında cebıne ındırdi bankno de bu konuda bılgi vermek ruye tu Odasma gırdi kapıyı kapatınde olmadığı lçm bılmedığmı dı Ben holde tek basıma kalüerı süruyordu mıştım Telefonda bır numara Kalkıp, Peterin esM adreslne çevırdığmi duvmuştum ama koKadar uzanmakta fayda gordum nuştuklannı anla\amadım BırKapıcıyı buldum, Peter Landıs'ı den panıfe kapılır gibi oldum tıatırlayıp hatırlamadığım sor ve kaçmak kavıplara kanşmak dum. ıhtıyacını duydum Benj belkl tanımıştı da pohse habeT veriMeğe'r sadece bir buçuk yıl yordu dan bert orada c*l'$ıyormuş Bahsettıgim kiracı da bir buçuk Ne olursa olsun diyerek soyıldan önce çıkmı? olacaktı ki . nuna kadar beklemek karan tla ısmini bıle duymadığını açıkla sukunetımi bozmamağa çalıştım. dı Bıraı sonra kapı aralıgmda Apartman sahibtna telefonla gbrundü Ellnde üzennde bır sormanın mümküD olup olmayB şevler çıziktirilmls bir kağıt par cagı şeklinde bir teklıfte bulun çası vardı Bu bir adrestı dum «LandNİPr üç yıl hnce bu «Benlm bildigim kadan pat apartımandan çıkmışlar tşte ron kirscılar» ait bir llste hıt ıze jenl adreslerl vac) Hacı Sıdıka SOLAKBAY 214 1971 gunu gecesl vefat etmıs'ır Cenazesı 22 4 1971 gunu Erzurum da defm edılecektır Cenabıhak Rahmet eylesın Solakbav ı e Mnftb^l Alleleri Cumhurlyet 3563 GARTH UELMUT SfMDI LÜ'MİM peşiNE. , DIMO tPEÜ SlO MINETeSMSG ÜNIVERSITE». LARININ YONETTİĞI KURSLARIMIZA KATILINI ^LI SİZ TEST UZMAN GIRMEK ISTEYENLER OZDEMIRDERSANE Tel 26 58 30 lCkl > LROL SoH2 CACALOĞLl Cumhurı>et 3561 AYLÂK MUSA ' ' \ D O K I O R Tarık Z. Kırbakan Derl, Saç re Zührevi Hastaüklan Mâtehjsstsı IstiklâJ Cad Parmakkapı No: 66 TEL: 44 10 73 Dahılıve Mütenassısı DOKTOR Mustafa ÖZDILER Lâleli • Mp"^hp'?a Caddesl N J 12 Tel: 27 88 40
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle