20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Nisan 1971 : CUTVIHTIRÎYET; SAVFA BES YUHÜS HADİ ARMAGAHI YARISM&SI Ornitorenk llerici? Hay hay.. Orta şekerli.. Sakaldan yukarı, bıyıktan aşağı.. . Millici? Türküm. dotruyum, çalışkarum Atatürk? Sarı saç, mavi göz.. Kal bimizdesin. Halk? Mes'eletUl vhra... Güdülmelidir. îşçi? Kbylü? Dipçik cennetten çıkm».. Geriliğiıniz? Tembeilik.. Şu kahveler.. Kırbaç'. Bak. gör o zaman! Bu yüzelli yıllık bozuk plâk? Tarih? Mefahijimizdir. .Baka hey dedi, salladı kılıcı*.. «Ve de, koman aslanlanm dedi».. Yeni bir insan keşfedildi: Agzı var, düi yok. Kolu var, kafası yok. Yaratıcıdır. lsişiliji yok! Ama o insan da bir aydın keşfetti'. ÖNCE ANKARA (64 16 S6> Btııi öperek Öldür N. Manfredi. P. Cushing AS (47 63 15 Harbiye) Kamptan Kirar O. Reed R.İ.S. ASL1 (46 70 91 Besiktaş) 1 Canlı Hedef Y. Güney R. 2 Eyvah E. Sayın R. ATI.AS (44 08 35 Bevoğlu) Melek Yüzlü Gancster N. Berger R.t.S BARBAROS (47 04 19 Ortakoy) 1 Sclâhattin Eyyiıbi C. Arkın, KcUtyum R. 2 Kiiçük Hanımefcndi H. Kocyijjit K. Tibet R. OÜNYA (49 33 «1 Beyoğlu) «<ks Cl'dınları .1. Coburn R.j S. EMEK (44 S4 39 Beyoğlu) Knmplan Firar O. Reed R.t.S. fîTAS (49 01 S« Beyoflu) Yaemacılar Tncigey R t S. İNCİ (48 45 95) Eimacı Kadın Y. Kenter R. KF.NT (47 77 62 Şişli) Hippiııin Aşkj V. Gassmann R.İ.S. KF.RKM (4K 7» 31 Besiktaşl 1 Mağlııp Olmayanlar G Gemma R.T.S. 2 Serseriler Balosu L. Veras R.T.S. YARIŞMAMIZ1N KOMM: BOZUK PIAK Biz «münevverân», 150 yıldır Batıya pencere açmaktaytî. Neden açarnadJk, bilnıem. Bu halk böyle işte. Kardeş köy dedik, köye gazete yolladık. Neden kaUcınmadılar sanfci? Cahil! Aç ağzını, mamanı yedireyım! Niye hep ayni yere dönüyoruz? Bir virgtil h'atası yapük ama, nerede? Hah.. bulduk: Toprak reformu, dış ticareti devletleştirroe'. Bu defaki, vallahi billâhi bambaşka; adı bile değişik: Sosyalizm'. Ama biz yapacağız, •müne.vveran».. Aç ağzını. sana devrim vereyim! BEYOGLU tPEK Hippi Aşkı V. Gassmann R.l tSTANBVL (21 23 «7 K. M. PaMARMABA (23 38 «u Beva/ıt) Öldiiren Kim R. Schneider ' R.T.S. SAFAK (22 25 13 Çcmberlitaşı R.T.S. StNEMA S t B (23 67 12 Topkapı) 1 Bahar Yajmıuru Gibi A. Quinn R.T.. 2 Kolorado L. V. Cleef. R.T.S. SIK (22 Î5 *2) Vurg\ıncular K Hakan RVII.D1Z (21 11 37 Aksarav) Kamptan Firar O. Reed RTS (22 25 13 22 Nisan 1932 tarihli CumhuriYet haydutlan ıhiamurun üstüne çıksın da ym. run okka çiçek toplamak ıçin bir dalını kessin veya kiraz koparsm. Bunları gördükten sonra bizim sokaklanmızdakı mey vasız ağaçlara musallat olanlsra söylenecek söz bulamıyoruz Bu gibı medeniyet naydutian yaşadıklan memlekete hiç bir iyilik yapamıyorsa ban fenalılc vapmasalar. diyoruz. Doğru deâi) ıni? Rt şaı Belâlılar Alayı \. Balance R.T.S. Medeniyet OĞKD DKGİL Mİ? Beledi ye sokaklara ağaç dikiyor. Bazı kimseler maalesef bu ağaçları ya kesiyot veya ışe yaramıyacak bir hale getirıyor. Hattâ kökünden kesenlere bile rastlanıyor. Uzağa »itmeye hacet yok. Butgaristanın bazı ka sabaları vardıı ki sosakiarına ıhlamur. hattâ vişne. kiraz sibı yemiş ağaçları dikilmiştir Fakat hıç bir kirnse görülmez ki Belâlılar Alayı J. Balance D KAD1KÖY ALPASLAN BERKTAY'ın F1KRALARI Hayfa/ar ve bız Karagöz Önce Karagöı çıktı: Perde kurdum... Yâr bana bir demokrasi.. Hırpani sokuldu: Sen çekll! Hacvvat'mu isterim ben. Hacivat gelir, bir de tahtıre valli.. Biri çıkar, biri iner. îki kişi ile oynanmaz; gelsin Bekri Muslala, Tuzsu» Bekir, Bebe Ruhi.. Tef, çiftetelli.. Hırpani: Ekmek.. Çekil, kenardan seyret! Sen perdede: Anarsi.. Sen «eyirci: Demokrasi.. Bir Amerikan bezi imis hepsî. Cart.. Yırtılıverdi ortası. Çıktı meydana Dorian Gray'in portresi.. Yıktın perdeyi eyledin viran! Hakkını yememeli ve lakin. Ardından bir başka Hayali çıktı çünkü.. Nerede bızim gençlık'. Mantar ayakkabı, bobstil ceket. Çay senin, dans benim; hiç durmadan, harü harıl.. Kimse de «Nlye çalışnuyorsunuz?» diyemezdi. Tepine tepine memleketi dü şünürdük. Şimdikiler, çekirge sUrUsü.. Vaptıklan zararlan kuruşlandırmak gerekir. Cam, çerçeve, Komer'in arabası.. Boykot, bildin diye bir sürü tebeşir, kâğıt., Ayrıca, solak keratalar; ona göre tazla mürekkep.. Bir de. neymiş, Gohome.. Gohome. Onca tükürük, onca zaman.. çok degerli zaman, çerçeve, tebeşir. tükürük ve cam adına bu haytalan lunıyoruz! Eleman aranıyor rirımia Anzavur, adımımız Mehter temposu: Bır ilerı, iki geri.. Sür'at felâket. sabır selâmet.. Zaman sana uyma2sa, sen yelkovanı durdıır! Kısacası, Gohome'cilere enseden kbr testere.. Bakın Endonezya'ya! (Şapur şupur..>. Bu kutsal. ulusal görev için tUkücü, tutıjcu, güreşçi ve de judocu «genç» ler aranmaktadır. Ke!le başına prim.. Aynca. iistbaş, palto. ayakkabı. bir kalıp sabun.. Ateşlı, aŞza köpüklü olanlar tercih ediur. Xot: Arkanızda biz varu; bir de Coni.. Cenabı Hakkıtı da bizim takjmı tuttugu aynca duyuroiur. llândn! Izmir Valiliğjyle birlikte, Emniyet Müdürlüğümüz yanmıştır. 1> 1960 tan önce (Of) lu, teli li, sakalh, bıyıkh kitaplar, (La Rousse), (Monte Kristo' nun Oğluı nu okuyanlar, helâiara çelik • çomak çizenler, poyraza karşı iç geçirenler, 2> Sonraki dönemde ise egi" tımde, toprakta, dinde... refornn isteyenler, Gohome'ciler ve de güneşe karşı kabahat işleyen bilummn yaramaz vatandaşlar. yeniden fişlenmek için başvursunlar! Önden • yandan iki resim. kısa hal tercümesi. akıllarından eeçen ve geçebilecek suçları bildirir bir dilekçe ile birlikte.. Xot: 1 Kendi ayaklan ile > geleceklere kolayhk gösterilir. 2ı Külâh kâğıtlanna dikkat! Leblebicilere duyurulur. f j S ) LALE (44 35 95 Beyoğlu) Elmaeı Kadın V Kentcr R. L E V E N T (64 Ofi 99) • 4. Levent Krfkatoa RİS LÜKS (44 03 S0 Bcyoğln) Canlı Hedef Y. Giiney R. diiren Kim R Shneider • MJSTIK («6 15 14 Beyoilu) 1 R.T. Sehvet ve tntikam R Hyman SİNEMA 63 (55 Ul M ) Hırcın Kw ' R.T.S. 2 Tek GöT.Hi Kahra E. Taylor. R. Burton Rt man B. Lancester R T S SÜREYYA (16 ft« X2 Kadıkoyl Ö7LF.M 144 47 3Î Me«idiyck«v) T»s Devrlnde Sek» G Gem1 Flmacı Kadın Y. Kenm« R İ S ter R. 2 Kııntma Kan t«t'SKrnAR ıM 24 7S> Knrdes tntcrim F Can«l tikamı i. Hallidav RTS RIVA |44 54 57 Beyoflu) 1 (37 22 »» Kadıkoy) Hem Sevts. hem D<i*üs T. Ko ERCAN Kapalı rrl. î Tarkan K. Tibet SARAY (44 16 581 Belahlar Ala ERGfN (33 11 26 ft*köl«aı> Cnnlı Hedef T. GiineT R yı J. Balaııre R.t S SİTF. (17 B *7"> Mclek Yi.rHi GancsU StNEMATF.K 14.0». 19.00 Baska Yerde Ycdl Gi'ın Marin Kar mit7 Fransa 15>68 ŞAN (4S 67 B«) Vuroıncnlar P. Hakan R VF\"f AR ı49 64 72 Btyoğhı) Vnrınjncıılar F. Hakan. Y Giiner R YENİ ATLAS (4« Ri 0?) Vurcunrular F. Hakan R YFNt MFLF.K (44 4'» »9 Beyoehı) Hînpi Askı V Gassmann KtS KONAK (48 2B 06) Seks ÇUgınlan 1. Coburn RİS. VS (3b 00 50 Kadıköv) Deryalaı Hakimi P. Maddina R İ S ATLANTİK (55 4:1 T()> F.lmacı Kadın Yıldız Kenler R SIREYYA CF.P (36 0S S2ı F.lmacı Kadın Y. Kenter R H VKAN (36 45 S9 KndlkoT) K«ra Cellât F. Cansel Kf:NT (36 96 12) Tek Gölltt K»hraman B. tancester R.j.S OCAK (36 37 71 Kadıkoyi Tek C.özlıı Kahraman R T S ÖZK.N C:6 91 94 Kadıkiıv) Hem Sevis. Henı Dojrıi! T. Korel. REKS (36 01 12 Karfıkö?) Maslün Olmayanlar G Gemma • R.İ.S Sl'NAR (33 «! IS f'sknılar) rtl iH'BLİN'den hildirildiğine göre. Irlanda Mecli«ıinrte kar.un projelerinin ilk okunuşunda şimdive kadar yapılmakta olan mutad sadakat vemini kaldırılmıştır. İNGİLTERE'mn Kıbrıs Fevkalâde Komıserı Sır Renald Chartor. birkaç günden beri şehnmızde bulunmaktadır tngi'.iı Sefaretinde misafir bulunan Kıbrıs Valisi. beyanat verrhemek ıçın kendisini takip eden tstanbul eaMtecilerinden kaçmaktadır • BERLİN'den bildirildiğine göre. Hitlercilcre muvari olarak harekete seçen Alnian Komünist FırWa*ı Berlin polisİDİn netareti altında bir raiting yapmış ve sokaklarda ellerinde bayraklarla dolaşmışlardır. Ba gösteriler sırasında nümayişçilerden bi«rları aşırı hareketlerde bulunmuşlarsa da zabıl» müdahale ederrk 10 kişiyi tuttıklamıştır. • bulmaca T23456789 sîciın Bir seyi yapacağına veıeceKine edilen sdz. 9 Lüfcrin irist. Vl'KARTDAN ASAĞIYA: 1 Bir mcraunın her tiırtıı h»lIrrinrn vazıldığı dosya. İkidebırd» gayriiradi kas. «öı ovnatma 2 Kuvvetlinin tayıfa ettifei virrian dısı hareket. t'a'ya'<la bîr nrlıir. 3 Öîüt. 4 BoyacıIıkU kııll*nılan maden könıüründen e!de e dilen veya çîvil bîtkisi indignden çıkanlan bir sıvı Kimyada tant»lın çimeesi 5 Konıısmaya vardımct ka«. eör. aĞi7 hareketî^rl îfadeleri fl TERSf vılm o^rç»sı Cosrafi bir sekil 7 Kili*« vao\Urken boruları temel duvaf iclçrine dösenen b'JVük bir cal*ı. Vvırma. çanjma. düsme s;ibi halterde svnırun d\s âleme tarn kapalı derîn uyku hali 8 Bir CO5tetinin temç.Uln resm! giviler"k eidiien ilk kabul eecesi Dfnizc'likte mavTia fcibi eşva naktinde knltnnılan. kıclan Ur\ eibı bal Pazar günü: LAMİA ONAT'ın ^*^ FIKRALARI BAKIRKÖY: Deniz, Gün 'Yeş. Yurt'. Tepeüstü. Cennet. Nur ıSaf. Köyl. Osmaniye, Atalay ıKanarya», Güngören, Haznedar. Ba^aran ıŞır Ev.). Esenler. BEŞÎKTAS: Yeni. Meral. Çınar 'Or. Köy. Bebek, Ankara BEYOĞLU: Melis, Engın. Sağ hk. EYÜP: İslâmbey, Sağmalcüar, Hayat (Mur. Pa.>. Yeni ıRamiı, Sılâhtar. FATtH'. Yeni. Canbakan. Çepeloğlu. Yusuf Paşa. Koca Mustafa Pasa. Fazilet <Balat'. GAZİOSMANPASA: Bağlarbaşı. Hürriyet ıKü. Köy). KADIKÖY: Mühürdar. Dörtyol. Muvat. Caddebostan, Saynur ıKızıltoprak1. Meral ı.GöztepeL KARAKÖY: Akel. SİŞLİ: Temir, Topağacı Tansuğ. Pastör, Mecidiyekö>Tİ. Nursun «GüHepet, Okçular, Şenay (Çağlayan». ÜSKÜDAR: Ömer Kenan. Çiçekçi, Mcrkez 'Çen. Köyı, Nur (Alemdağ). EC7ANELER İSTANBUL AI.FMPAR (İ2 36 83) 1 Çiıle Yıirrkli Y. Giiney. 2 Kurl Kanı T. Korel AYTHN ( Î 1 5 2 5« Çapa) Belâlılar Alayı • I Balanre C .Inrjens R.T.S. RV1.VAR (21 35 T Ak^arav) K Flmacı Katlın Y. Kenter R C.VNF.S Cîl Rl 4(1 Aksarav» \ Kanlı Gertlcr F Gahriel. 2 İntikarn Fırtınası R Harri>;.>n R.T.S Gİ'NOKŞ CJ7 71 X > Kamptan FlB rar O. Reed R T S G t l . (? 11 Ü6 SehjRdebasU 1 K m m trin Y Güney. 1 Kölen Olayım ^ T. Sorsy ~ R. HAKAN (23 42 33) Vurgtıncular SOLDAN SAĞ A: 1 Bır tiyalro veya shıema eserinin sahnelerini. eidisannı konusmalarını gosteren lasîaEtn ozel tarzda vazılmıs sckli. 2 Anlayıs. kavravıs ıEski dil > Cemivetin a\t tabakasından kisilerin veva biı ziınuenin kendi aralarında konustuğu azpl dil. 3 Üç bmıdıı olan hacını aeırliEi Dulıınan ve ff^ada ver aıan madde Buyıık trcn iştav vonu 4 B.T^Vn^'na f.ivrisl» olap İki madem biı u c ı m n maden M e yapıstırma TERSİ beyaz t TF.RSt huyundan. bildiainden. dedİRİnden saçnıama tabıatı 1 • Evleri biribirlcrine vakln olanla rın birbirine hltabı. 8 Kalın hareketler. TERSt yabancı. 5 halierfilmli <fkll ülke tİ7i< doiıı'da vaya:ın bir rtirtin kurucusu. TORIMA Y. r.nney R. MllU PIYANGO radyo İSTANBUL 05 55 Açıhş. proeraro 06.00 Günaydın 07.00 Köye haberler 07.05 Türteüler. oyun havalan 7 3 0 Haberler. hava durumu melodiler 01 45 Agop Pakyüz'den 08.00 tstanbul*da lxıs\in 0805 Reklâm spotları 08.10 Beraber. solo sarkılar 08 30 Gitar soloları 0S.45 Türküler 09.00 Ev için 0920 Sarkılar Arkası yarın 09.40 Haberltr 1000 KüçüVs kon?eT 10 05 Okul radvosu 1030 Şarkılar. ovun havalan 11 30 Haberler 12.00 1210 Beraber. solo türküleı 1225 R hafif müzik orkestrası 1240 Sarkılar 1300 Haberler. Resrrtf Gazete 13 15 Sarkılar 13.30 Reklâmlar | 14.00 Mavi Ijıklat orkestrası 1415 SarkOar 14.30 San sololan 14.45 Türküler 15.00 Haberler 1505 Solistler geçidl 15.30 Hafif Batı müîiJtJ 1600 Türküîer geçidi 18.20 Radyo Oda orkestrası 16.45 Sarkılar 1700 Haberler 17.05 Köv odası 17.25 Karma fssli 17.5(1 Reklâm proırraır.lsıı 1900 Habçrler. hava durumu 1940 1955 2000 2100 21.10 213U 2145 TiM 2245 23 OJ f 23.45 2 3 55 2 4 "l 1 1155 12 00 130() 13.30 14 30 15.U0 16.1W 1" 00 17.30 1S0O 18.30 13.00 19.30 20.15 214i 22.45 23.00 23.30 0030 01 0r< yarın çekiliyor (Basın 13349) • 3553 Saıkılar Hafît müıik YARIN DAĞITILACAK OLAN 10 MİLYON 547 BİN LİRALIK SERVETTEN SİZİN DE BİR ARSLAN PAYI ALMANIZI DİLERİZ Bir varmtç Radyo tiyatrosu 24 saatin olayları Melodiden melodiye Anadotu Dağarcıftı Bağlanıa takımı Reklâınlar Haberler Günumüzun Besteci1f.il Gece müziği Günün ö"emli haöeılerl Kapams KadınDogum Uzmanı Alınacakhr Diyarbakır Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Kadın . Doğum bölümünde bir adet Uzmanlık kadrosn açıktıı. lsteklilerin. yabancı dil ve bilim dallarını belirten totograflı dilekçelerine ekleyecekleri biyogrefi ve Bilim yayınlarıyla birlikte 15. Mayıs. 1971 Cumartesi günü mesai dahilinde şahsen veya P.T.T. kanslı ile Dekanhğımıza müracaat etmeleri gereklidir Müracyat edecek adayiar arasmda ilmi durumlarma göre seçiîo yapılacaktır. Seçim neticesi adaylara ayrıca bildirilecektir (Basın 13827) • 3551 ISTANBL'l IL A^ıtı^ prcgrdm Oiskoteğimuaçn ilinyatur muzık Hafif Batı muzıei Barok tnuzik riafi! BaU muiıei Konçertolaı Tati! gunu ıçın niuzılc Konset saatı HaSif melodiler Kücüls konser Gençlere müzik Senfonik mutık Hatif Batı muziği Ak^am kon&eri Gencler tçin Orta Çaâdan gunutnuıe Fvansa mtiıig: Pransa'dan sarkılar Türkçe sarkılar Caz müziği Gece ve mürik Hafif Batt mvıziSi ve kaoan'.s VE HER NEVİ YÜKSEK EVSAFLI İMALÂTTEZGÂHLARI Merziton Belediye Başkanlığından Belediyemız ıhtiyacı için kapalı zarf usulü ile 120 HP lik BMC Austın nı^rka bır adet komple motor ahnacaktır Muhammen bedeli 3. O lira olup geçid teminatı 2250 liradıt. 0 U U Yüküınıü mototn 15 gün içınde teslime mecburdur. thale 4.3.1971 tarihine rasthyan Salı günü saat 14 de Belediy» Eneümeni huzurunda yapılacakür. Bu husustaki şartname hergün Belediyede gorülebilir. t ALMAN İRTİBAT BÜROSU AGELE PERSONEL ÂRAMAKTADtR: 1 HANEM LABORANT Müracaatçıların diplomalı 'hemşire olması gerekmektedir. Almanca büenler tercib edilır. 1 HAMM TERCL'MAN Sıhhi muayenelerde tercümanhk etmek üzere iyi AU manca bilen bir hamm tercüman aranmaktadır. 1 Tf'RKÇE MUHABERAT SEKRETERİ tyi daktilo ve steno bilen 1 sekreter aranmaktadır. Almanca bilenler tercib edilir. Müracaatlar cn geç 30.4.19*1 tarihine kadar Alman İrtibat Bürosu, PK. 44 Meeidiveköy tstanbu! adresine yapılmalulır. STAIMKOIMPÖRT Ödemede kotayHk DertKU îesüm ISTANBULANKARA IlâncUlt: 2883 ;iööH Dl BRITIŞ ÇEYMBER OF KOMMERS OF TÜRKİ (GEMİYETİ) Cemiyetimizin yıUık »enel kurul toplantısının 14. Mayıs 1971 curna günü saat 15.00 de îstanbul Ticaret Odası (İstanbul Ticaret Sarayı. Eminönüı salonîannda yapılacağı sayın üyelere ilân olunur. Gttndem: i) Idare Heyetinin raporunun okunması. 2) Hesaplann tetkik ve tasvibi. 3> Cari sene hesap tahminlerinin tas; vibi. 4) Idare Heyeti üyelerinin seçiJmesi. 5 Diğer meseîeler. > Ekssriyetin hasıl olabilmesi için sayjn âzalaîımızın toplantıya teşrineri önemle rica olunur. (RekDağ: 116,'3547> Oeniı Ruvvetleri Komutanlıgı Seyir ve Hidrografi Daire Başkanüğından büdirümiştir. DENtZCtLERE VE HAVACILARA 43 SAYIU BtLDİRİ 3 ilâ 14 Mayıs 1971 tarihlerinde 09.00 ile 12tt) ve 14.00 İle 17.00 saatleri arasında aşagıdaki noktalann blrlestiğı saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahamn 6.000 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. KARADENİZ ŞİLE ÖNt 1 nci nokta: E5832 No. lu Şile fenerinden 272 derece ve 3.8 tnıl mesafede Enlemi 41 derece 11 dakika Kuzey. Boylamı 29 derece 32 dakika Doğu. 2 nci nokta: Enlemi 41 derece 19 dakilca Kuzey Boylamı 29 derece 33 dakika Dogu 3 ncü nokt*: Enlemi 41 derece 19 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 45 dakika Doğu 4 ncü nokta: Enlemi 41 derece 09 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 45 dakika Dogu nF.NtZCtLERE VE HAVACTLARA ÖNEMLE DUYVRL'LCR /»>. 1101!; ,'35521 !sl. jandarma Satsnalma Komisyon BŞK. dan Jandarm» Birîikleri ihtiyaoı için kapah ısrf usulüyle (150.000> yüzeilibin çift ökçe lâîtigi İle (150000) yüz*llıbin çift taban lâstigi satmalınacaktır tkı tcalern malzemenın muhammen hedeü (1.282.500) B1r milyon ıkiyüzseksenikibln beşyüz lıra olup e^icl teminatı (52.225) ElliikJ bin ikiyüz yirrnibes lirartır. Evsaf ve «artn?me?t Ntanbul Arkars J Sat. Al Kom Bsk.'lıklarıvle, tzmir Ege J Dz. Bölge K 'lı»>nda EÖrülebılir LâstîKlenn tamamı bu tstekliye verılebüecegı gibi bu ıkı kalem malzemenin tamamının yarısı tnr isteKUve di*er vansı da dtğer bır isteklîye iha!e edilebilir Bu ta'Ktiİrd* muhammen bedeli (641.230) altıyüz kırkbir bin ıkiyüz elli lira o!up geçicı teminatı (29400) virmidoku* bin d3rtvüz liradır thales! « Mayıs 1971 Perşeıtıbe s«nu saat 11.00'rie Demir. kapı'daki komisyonda yapılacaktır. Tekli? mektuplarıntn ihale saatinden bir saat evveline kadar komisvon» verilmesi sarttır. Posfad'aki gecikmeler kabul edilmez. (Basın: 12561 • 3548) Cumhuriyet 3566 4 TÜRRPERSEN GENEL KURUL TOPLANTI tLÂNI KonJederasvonumuzun olağanüstü genel kurul topiantısı 1 Mayıs 1971 günü Konfederasyon salonunda. çogunluk sağlana mazsa, 8 ve 9 Mayıs 1971 günlerinde İmar ve tskan Bakanlığı kotıferans salonunda saat 10 da toplanacaktır. Delegelerin katt'.ması önemle rica oiunur. TLRK P E B S E N Gü\DEM: 1 AçıUş, 2 Başkanhk Dıvanı seçimi, 3 Ge nel Yönetim ve Denetim Kurullan raporlannın oloanması. 4 Raporîann eleştirisi ve aklama. 5 Tüzilk tâdili, 6 Biitçe nin kabulü 7 • Secitnler. S Dilek v> f IBAŞARAN; 1641,3555) İLÂN İzmir Altıncı Asliye Hukuk Hâkimliginden Sayı: 1970/355 Dâvacı Kâmil Ergin tarafından. davalı Suat Ergin aleyhine açı\an bo?anni3 davası sebebiyle: 9'4'!>"1 tarihli oturuma gelmediğinizden hakkıruzda gıyap karan çıkarılmasına karar verilerek dunışm» 17/5/971 Pazartesi günü saat 9'40'a talik edilmiş bulunrnaktadır. Bellı gün ve saatte tzmir 6 ABliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız veya bit vekiî Ue kendin\zi temsi! ettirmeniz. gelmediğiniz veya bir vekil göndermediğiniz ve gıyap kararına H.U.M.K.'nun 405. Maddesi gereğince beş gün içinde itir^z etmediğiniz takdirde kesinleşerek bir daha duruçmaya kabul edilmiyeceğinizi büdirir gıyap davetiyesi yerine kairo olrnaV üzere 'lân oiunur. (Basvn I • 1282 • 13769) • 3550
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle