09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER • Sahıbı: Cumhunyet Matbaacıhk ve Gazetecılık T A Ş . • dına NAZİME NADİ • Sorumlu Y»n îçleri Müdürü : OKTAI KURTBÖKB • Basın ve Yayan : CUMHCRİTET MATBAACILIK ve GAZETECİLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevı Sk. No. 3941 A. R fî R n * ^ . "* B \J r% \J I' A R AÎTKARA: AUtflrV Bulvan Tener Act l. A* n . yemsehİT T e ) . X2M20 • 129544 1 3 6 12 ABONE ve tLÂN Aylık Ayhk Ayhk Ayhk tçi 18 54 108 218 Sashk (Maktu) «00 U n • • • • • • ÎZMÎR: ftTiipaf» GÜNTY tLLERt: T«l: 4550 »34 Bulvan AijarDJlu tsham Tel: 11230 »4108 KurukSprO S4 «okak No. 40 • ADANA Adl Poıta Iurt Dıp 324 ı«a n 81 a Oneâ aayta (Saotlmt) «a 2. va t nd (ayfs <SaoÜml) m i i . 1 DCI «ayt» (SanUmtt 7S Nisan. Nikah. Evfenmc Dofum 100 Ölum. Mcvlid. TeıckkUt 21 üncfl (8 Cmı 150 Olüm. MevUd. TesekJrür (5 Cm.l 100 SAY1S1 an KURCŞ Pakistan (Bastarafi ı. Saytadı) Baçbakan Indıra Gandı taralından sunulan tarar tasansı, butün dunya nukumetlennı, Pakistan tıukümetıne baskı yaparak «Bir ırkı topyekün ımha niteliği taşnan sistemli >ıldırma \e sindirme» hareketınden vazgeçırmeye çagırmıştır Pakistan radyosu ise bu karan, Pakistan ın ıçışlenne «açık bır mudahale» saydığını bıldır mıştır DPT retorrn rımlann gerçek tasarmflarla karşılanması ve bu arada azami sev ıvelere çıkanlması gereken kamu tasarruflarının arttırılmasında baş\Tirulacak en onemli vasıtanm verçileme olması, (î) Vergi gelırleri artırılırken vergi sıstemıne kamu harcamalarında ongorulen artışa uygun bır esneklık sağlanması, (2) Vergileme yolu İle kamu tasamıfları artırılırken bunun ozel tasarruflar ve ozel yatmmlar uzerinde olumsuz etkilerde bulunmaması, (T) Herkesin malî gucu oranında vergi odemesını sağlamak ıçın muterakkı olma vasfını haız vasıtasız vergılerın vergi sistemi ıçındeki payının artınlması, (5) Hiç vergilendirilmeven veva yeter ölçıide vergilendirilmeyen alanlann oncelikle vergilendirilmesi, (S) Zarurl olmayan, tuketimin ve luks tuketımm vergılendırJmesı, (7) Gavrimenkullerden elde edi len spckulâtif kazançların \ergilendirilmesi, (fr Vergi adaletının sağlanmasında ucret dı;ı dığer gelirlerin vergıden kaçmasmın önlenmesi, (9) Vergi sistrminin sermaye pi\asasınm gelışmesini tesvik edici bir yonde duzenlenmesi. Raporda bu konuda şu vergi değışıklıklerı onerılmelrtedir: 41 Gelır ve Kurumlar Vergilerinın gelırın kazanüdığı yıl ıçın de tahsil edılmesi, A Ulaştırma sektöründe nakli>at vergısının etkılı bır sekılde u> gulanması, 1% Gıder vergilerinde vergi yuklerınin ara mallar üzerinden nıhai mallara kaydırılması, O Katma değer vergısine geçılene kadar ıstıhsal vergisi kapsammın yenıden gozden geçirılmesi, # Bina ve arazi vergisinin gelır vergısınden mahsup edılmesıne son verılmesi. Aralarında gazetecılerın de bulundugu gorgu tanıklan Doğu Pakistan ın başkentı Dakka nın 80 mıl uzağmda bulunan Cessore şehrının tamamen kurtuluş ordusu bırlıklennce kontrol edıldığını so\ lemıslerdır Batı Pakıstan ordusuna mensup ku\\etlerın, ağır kavıplara ugradıktan sonra Ce««ore den gen çekıldığı kesınlıkle anlaşılmıstır. Doğu Pakistanlılar Cessore'yi ele geçirdi Katliam Cessore'den gelen haberler, taşıdığı askeri onemın yanı sıra Doğudakı bu kanlı ıç savajın «ruvler urpertici» bır kardes kavgasma \e katlıama donuştuğunu gostermektedır Pakıstan'dan do. nen gazetecıler, Cessore de Do£u Paki'tanlı MMİlerın bıçaklar ve sopalarla en az 12 Batı Pakıstanlı ış adamını lınç ettıklerıne tanık olduklarını anlatmışlar. dır Hındıstan Haber AJansı, D Pakıstan'lı gazetecılere dayana rak «Awami Birlifi» Partısınden bazı sorumlulann cesetlennın Dakka'da elektnk dıreklenne asıl dığını bıldirmektedır (Bastarafı L tajfada) 1 Nüfus baskısı, 2 Mülkıyetın bugunku dagüımı, 3 Gelır dağıhmı polıtıkası, 4 Sanayıleşme hızı, 5 Teknolojık gelışme, 6 Topraklandırılacak ınsan sayısı, 7 Bolgesel farklar, 8 Ürun paternı, 9 Sulama ımkânı. Raporda. mulkıyet dagılımı ile ilgılı bılgılere gore reform ıhtıyacının «Öncetlkle GfinerDoğu böljresınde kendisini hissettirdiği «belirtilerek» ancak, bu bölgede rapılacak sulama vatırımlan reformu geniş olçude etkiJeyeceklir. Diğer bölselerde prob lem aynı ölçüde değildir» denılerek şu unsurlara da yer ver^ mektedır: •Reformun karşılaşacağı snrunlardan birisi kamulaştırmada toprak değerinin tavini olacaktır. Toprak veva tarım rerormu hazırlık çalışmalan buçune kadar finansman gereği hesaplanarak yapılmamıştır. Bu yönfinü ekonominin imkânlan ile karşılaştırmak mümkün olamamaktadır. Reformun finansman ihtiyacı. valnız kamulaştırmadan degil, toplulaştırma, işletme ihtivaçlarının karşılanması v.s. bakamdan da ortava çıkacattır.» Duruşma sırasında sevgilisini öldüren gençkadın 9 yıl haois yalacak ANKARA, 7. AsUye Ceza Mahkemesinde cncekı gun durusma sırasmda kendisini ığfal eden Alı Rıza Uslu'yu oldüren Sultan Coşar dun 2,5 saat suren duruşması sonunda 9 yıla mahkum 'dılmiştır. Ikinci İnönü (Baştarafı 1. Savfada) Sunav'm mesatı söyledır: «Milletimizin haysiyetine güç, istiklâl mücadelesine suur ve istikbal mefkuresine ınanç kavnağı olan, millî idrak ve iradesı nın üstıinluğiıniı ıspat ederek milletimizin dusmanını ve makus talıhinı vendiğiniz 2. tnönu muharebesinin 50 vUdönflmünde bu çok onemli sonucu mil letçe eriştiğimiz zaferle memleketimizin kurtuluş ve Cnmhurı\etimizin kuruluşu uğrunda de ğerlendiren aziz Atatürkü ve kahraman şehıtlerımızı hurmetle anar. şanlı gazılerımizi temsıl eden müstesna şahsivetlerıne tebrikleruni, sükranlarımı \e esenlik temennilerimi suna DUYURU Şirketimiz mamullerine uygulanması düşiinülen % 15 oranındaki zam durdurulmaştur. Pirelli lâstikleri yine eski fiallariyle bayilerimizde satılmaktadır. Sayın müşferilerimize duyurnİHr. Tiirk Ticaret Bankası Genel Kurulu ioplandı Turk Ticaret Bankası Hissedarlar Genel Kurulu, Bankanın Genel Mudurluk bınasında toplanmıştır Toplantıda okunan rapora gore, 1970 yılı içınde banka mevduatı yuzde 24 9 oranında 357 mılvon lıralık bir c r tıs gostermi'tır. Bu arada Bankanın kâr durumuna gore. ortaklara vuzde 13 oranında temettu dağıtılması kararla^tırılmıştır Erim'in zîyareti Başbakan Nıhat Erım, n. tnönu Zafen'nın 50 yıldönümu nedeniyle dun zıvaret ettığı CHP Genel Başkanı Inonu'ye, «Sizin sa>enizde Turkive, bugunlere ulaştı. demıştır , CHP Genel Sekreteri Şeret Bakşık baskanlığındakı Merkez Yonetim Kurulu da dun saat 12 30 da Genel Başkan Inonu'yu evınde zdyaret etmış ve 2. Inonıi zaferi nedeniyle kendisini kutlamıştır. TÜRK PİRELLÎ Rektaş: 3374/2825 Robert Kolej (lUsUraft 1. Sayfada) mı tarafından ıptal edılirken, 14 lıselıye bır hafta tart, 14'une de tekdır cezası verılmıştır. Ancak. lıselı gençlerın eylemlennı ve marşlar soylemesını okul ıdaresıne duyuran Sosyal Demokrası Derneklerı uyesı Yasln Pekdemır, Kolejm devrımci yuksek kısım ogrencılerı tarafından dovulmuştur Olavlar uzerıne Nuri Doğan, Nail Satlıgan ve Mehmet Enıin Yıldırını, okul joneümı tarafından Kolejden uzaklaştınlmışlardır Setnih Koray adlı oğrencının durumu ıse daha sonra goruşulecektır Bu arada, ıhbarcı oğrencı Pekdemır e de ıhtar cezası verılmıştır Oğrencıler. dırenışlerıni sürdüreceklerını bıldırmışlerdır Vergi reformu Raporda, gelır ve sosyal adalet fonksıyonlan yanında tasarruf arttıncı ve ekonomıde kaynakların verirali kullanımı fonk »ıyonlan da gozonünde tutularak vergi sıstemıne şu değışıklıklerın yapılması önerılmektedır# Kalkınma için rerekli yatı "31 Martçılar,, (Baştarafı 1. sajfada) Guzel Sanatlar Akademısınde bır forum duzenleyen devrımeı oğrencıler, okulun camlarına asılan Hukumet alevhtarı dovızlerle hıç bır ılgılerı olmadığını açıklamışlar ve «31 Martçılar«ın bir tertıbiyle karşıkarşı>a bulunduklarını soylemışlerdır Olayla ilgılı olarak bır açıklama yapan Dev. let Güzel Sanatlar Akademısı Başkanı Profesor Feridun Akozan şunlan soylemiştır: «Okuldan saat 17.30'da çıktım. Ne akademlde ne de oğrencl birliğinde kimse kalmamıstı. Bu isin öğrenciler tarafından yapılmı; olacağını sanmıyorum. Afisi baskaları atıp başkalarına maletmek i^lhorlar. Öğrencilerimiz akademide oğretiınin aksamadan devarn edebilmesl icin ellerınden gelen hersevi yapıvorlar. Tertipçiler başanya ulasamayacaklardır > ACI OLUM Saim, Tevfık, îrfan Pekmen'ın ve Nebahat Gınşken'm sevgıli agabeylen. Muzaffer Pekmen ın sevgıli eşı ve kıymeth aıle buyügumüz E K. t. Teknılc muşavır emeklısı yuksek maden muhendısı. Olaylann ardındaki (BaşUrah l. savfad«) halindedir. Kur'an korsları medrese öfretimini siirdurmekte, yeni knsaklar ortaçağ zihni\etivle yetismektedir. Bn tidise dnr demek için geç bıle kalmmıstır. Devlet, irticava karsı gerekli tedbirleri düsünerek din işlerini lslimın özüne sa\r,ılı \e politıkadan uzak bir görusle ele almak zorundadır. Ne vazık ki, bu zorunluk Sılâhlı Kuvretlerin mıidahalesıne kadar politikarılar tarafından reddedılmistir Sımdi meselenın kökunden ele alınması mümkün olabilecektır. Bu bakımdan Tasar Tunaçur' un \urt dısına çıkma ızninın iptali anlamhdır. Demiıel (Bastarafı 1 Savfada) kufa sahip olmak mumkun değildir. Gajet tabiidlr kı. bu program, bizım tasvibımize vabeste bır program değıldır. Takdir edereğıniz gibi. bız. «adece programda bıze çok ters gelen sivrilikler var sa, ona aıt telkınlerde bulunuruz. Bunları kabul edıp ermemek de. jine Hukumete aittir.» AP Genel Başkanı programın ana hatları uzerınde bılgı ısteyen gazetecılere «Ben. sıze cevap vermekten imtina ediyor değilim. Sa dece tutarlı. geçerlı bir cevap »frcbılme ımkanından mahrumum» tthal Ihraç (Baştarafı 1. sayfad*) caret Bakanhğırun Dış Tıcaret Daıresi boşlukta kalıyor ve bu ışlenn Sanayi Tıcaret Bakanlığı tarafınd&n mı yoksa Dış E k o nomık llışkıler Bakanlıgınca mı yurütuleceğı konusunda yanlış anlamalar ortaya çıkıyordu. Bu amaçla, Cumhurbaşkanından sozkonusu «olur» kararı alının caya kadar, «ıthalât ve ıhracat» değıl, bununla ilgılı «ışlemler» öncekı gunkü habenmızde belırtıldığı tızere durdurulmustu. 1 Nisan 1971 Persembe gunu vefat etmıştır 2 Nisan 1971 Cu ma gunu of le namazıru müteakıp Zonguldak asrt mezarhğına def nedilecektır. Dost ve akrabalara teessurle duyurulur. Allah rahmet eylesın. Eşi: Muıaffer PEKMEN (Cumhuriyet: 2834) HALİL PEKMEN VEFAT Kooperatifçilik «Kooperatifleşme konusunda detletin açık politikasımn ve sorumlu kamu kuruluşunnn belirlenmemesi sonucu. değişik kamu knruluşlannın çalışmalannı koordine etmek, kaynak israfını önlemek mümkün olamamıstır» denılen raporda, tarım kredı kooperatıflennin kredı dağı tımındaki aracılıklannın yanlış uvgulaması sonucunda bu kre dılerın yuzde 80 ının donduğu ve bunlann venmlı olmıyan alanlara yoneldığı belırtildıkten sonra tanm satış kooperatıflerı hakkmda şoyle denmektedır«Tanm satış kooperatifleri (650 ye yakın kooperatıf, 250 bın cıvannda ortak^ destekleme alımlanna aracılık fonksivor.u nedenivle kooperatif nitelıklerini kaybetmişlerdir. Son yıl. larda her vıl 3 milrar lirm civarında Merkez Bankası kredilerine \ük retirmeleri, tarım ürünleri mali^etlerini arttıncı nitelıkleri nedeniyle, para, kredi, fi. ^at politikalan ve tanm ürunleri ihraç politikasını olumsuz j onde etkilemektedirler.* Bu durumun «açık finan^mana yol açtığı» raporda belırtilmekte ve bu alanda nelerın yspılabıleceğı genel ve ozel tedbırler olarak sayılmakUdır. Dinamit atıldı Öğrencüerın okulla ılgılermın kesılmesınden sonra dun sabaha karşı Kolejın Amerıkalı Muduru John Scott Everton'un Bebek'tekı evının bahçesıne patla\ıcı madde atılmıştır. Dınamıt olduğu sanılan patlayıcı madde sonucu bma nın camları kırılmış, can kaybı olmamıştır. ••• (Baştarafı 1. Sayfada) Program bugun Mech'îlerdc okı.nacaktır Adalet Bakanı ve hukümet sozcüsu îsmaıl Arar, Bakanlar Kunılu çalışması sırasında Uyeler arasında herhangı bır anlaşı 1 "^lık çıkmariıgHtı betistaugk; < t y » lpr çok OUUBJU bır lîavıiFİçfnde *•< Program Sunay onaylayınca, işlemler yürütüldü Cumhurbaşkanından alınan «olur» kararı dunkü Resmi Gazetede yayınlanınca ıthalat • ihracat ile ilgılı işlemlerın yürütulmesıne dun sabahtan ıtıbaren tekrar başlanmıştır. Cumhurbjşkanlığınm dünkil Resmi Gazetede vavınlanan «our» kararı şo^ledır Dış Ekonomık Ilişkiler Bakanlığına bağlı olarak yurfitülmesi nngorülen Dış Ticaret Dairesi Teşkilâtı. hizmet l e konularına ilışkin çeşıtlı kanun, tuzuk ve vönetmeliklerle Ticaret Bakanına \e Ticaret Bakanlıjpna verilmış olan RÖrev ve vetkilerin, 26 3 1911 tarihinden itibaren Dış Ekonomik Ilişkiler Bakanına ve Bakanlığın» ıntıkal ettirilmesi, 4951 sayılı kanunun 1 inci maddesine istinat eden teklifiniz gereğince, uyfun Korulmüştür. 31.3.1971. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay.» I L A N Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığı VHâyeti Kutahya Kazası Gedi* KftyS veya mev k Ş Şaphane Madenln clnıi Şap Nnmarası GMD 1036 HUDUTLARI : 1209 rakımlı tepe nirenjfl nokta'indan 1501 rakımh Dallı Burun tepesı nırengı noktasına doğru hat Doffusn: 1501 rakımlı Dallı Burun tepesi nırengısınden Kasap Çeşrresine doğru hat. Gfineyl: Kasap Çeşmesmden 1097 rakımlı tep* nirengısine do*ru hat Batısı : 1097 rakımlı tepe nırengisinden hudut başlangıcı olan 1B09 rakımlı tepe nirengısine doğru hat. SAHANIN GENtSLtut : 1568 Yukanda mevkiı ile bırlıkte ruhçatname numara«ı ve hudutlan yazılı sahadakı bulunmuş çap madenının lsletilmesı için 6309 savılı Maden Kanununun 64 üncü madde«ınde gosterilen hukm! sahıslara avnı Kanunun 54 ve değışık 67 nci madrfeleıi ile mahsus talimatnamesı hukömlen uvannca çıkacak talıbıne 40 yıl müddetle İşletme ımtiyazı verilecektır. İŞLETME ŞARTLARI : Knzeyi : (Bastararı 1. Savfada) Trafık Müdurluğu, bir bildıri javımlayarak, halkın kendılenne yardımcı olmasını ve şıkâyetlerm anmda 48 05 62 telefon numarasına bıldırılmesinı ıstemiştır. Saatsiz Gumuşane eşrafından merhum Veysel Rıza Zarbun ve Zarıfe Zarbun'un ogullan, merhum General Cemal Kuter ve Samıye Kuter'ın damatlan. Saıme Zarbun'un eşı, Refıka Başar, Saadet Kantek ve Sahure Ataç'm agabeylen, merhum Sevım Çerıkçıoğlu, Sevçı Zarbun Suheyl Yuce. Yıldız Haznecı, İlerı Akıman. Erdınç Zarbun, Tanju Zarbun'un babalan, Rasıh Çcrıkçıoglu, Orhan Yüce, Namı Haznecı, Nazmı Akıman; Aygun Zarbun un kayınpederlerı, Veysel, Sına, Rena, Mehmet, Avşe Osman ve Sınan'ın dedelerı Protesto gösterisi Bu arada, plâkaları sokulen şoforler dun İstanbul OtOmobılciler Esnaf Derneğının onünde top lanmış, gostenler yaparak Trafik Mudürlugünun tutumunu protesto etmışlerdır *te绣£», ikna yollannı uvçuiavarak inan dırıcı tartışmalar vaptılar» demıştır Arar, hukumet programında, «Yapılması öne sürülen reformlar, iç huzur ve dış politika» gıbı ana konular uzerınde durulduğunu sdzlerme eklemıştır. Hukumet Sozcusu, bu arada«Hukümet programında bazı suprizlerle karşıla«abilir mivız"» şeklındekı soruya, •Kamu o>u ger çekten bizi reformlan vapacak bir hukümet olarak gorüvorsa surprizlerle karşılasmayacaktır» cevabmı vermıştır. (BETEFENDI) 1 Nisan 1971 Perşembe günü Hakkın rahmetıne kavuçmuştur (Cenazesı 2 Nisan Cuma gunü ogle namazını müteaklr/ ^ışh Gİmnndemk/Jdınlaralc Zıncırlıkuyu'dakı Asri Mezarlığa defnedılecektır Z4RBUN 4ILESÎ Sonuç 1986 2832 0. SAMI ZARBUN VEFAT AGI BİR ÖLUM Ercument Ark ve Mücehhez Ark'ın çok sevgılı kızları, SelâhetUn Kurt'un çok se\gılı eşı, Oya Sumerman'ın bırıcık kardeşı Kaler Sumerman'ın baldızı, Cansen'ın çok sevgıli bırıcık teyzesı Eğitim Raporda eğıtım bolUmüne 20 sayfalık bır yer ayrılmıştır. Eğıtım polıtıkasının şoyle olması onenlmektedır: « A Butdn vatandaşlara temel egitimi sağlamak ve ortak kültürü aktarmak, €) Kalkınma ç«basını ferçekleştirecek insan gıicünü yetiştirmek.» Bundan sonra eğitim pohtıkasıılın temel ilkeleri sıralanmakta, eğıtımın kalıtesı üzennde durulmakta, ve ozel yuksek oğretım hakkmda çozUm yolu olarak «vakıflastırm*. onenlmektedır SERRA KURT gençlığıne doyamadan Hakkın rahmetıne kavuşmuştur Cenazesı 2 Nisan 1971 Cuma gunu ıkındı namazından sonıa Bakırkoy Carşı Camıınden kaldırılarak aıle kabnstanına defnedılecektır. Allah rahmet eylesin. Nilufer Ulusan m sevgıli eşı, Aydın Uluaan ve Nımetgul EUıaltıoglu nun sevgıli babalan ve Alı Elbaltıoğlu ile Enıse Ulusan'ın jevgılı kayınpederlerı. Zeynep ve Hasan EUıalüoğlu üe Çığdem Ulusan'ın çok sevgıli dedelerı; EMEKLt ORAMIRAL U Devlet Opera ve Balesi 3'Nlsan/1971 Cumartesi saat 21'de TATL1 CHARİTT 4/Nısan/1971 Pazar saat 15'de TATLI CHARtTT 5/Nısan/1971 Pazartesi 6/Nısan/1971 Sah 7/Nısan/1971 Çarşamba 8/Nısan/1971 Perşembe *aat 21'de A. Von VTnrtzler (Arp Resıtalı) saat 18 de TOSCA saat 21'de TATLI CHARÎTY (Dernek yararına) saat 21'de TATLI CHARİTY İSIANBUL AZİZ ULUSAN 1 Nisan 1971 Perşembe gunu ırtıhal eylemıştır Cenazesi, 2 Nisan 1971 Cuma gunu (Bugun) oğle namazını müteakıp Sışlı Camıınden kaldırılarak Zıncırlıkuyudakı aıle kabnstanına defnedılecektır Allah rahmet eylesın 3 Nisan • 3 Mayıs 1971 Programı tklrıdl Yeniden düzenleme Raporun yeniden duzenlenme bolümünde, idare, iktısadi devlet teşekkulleri, oğretim ve ötekı konularda aksaklıklar anlatıldıktan sonra ne gıbi düzenlemelerın yapılacagı çeşıtlı çözüm yollan gostenlerek tanımlanmak: tadır. İktısadi devlet teşekküllerinın «Holdinglen halınde ve sektorlere gore birleştınlmesi önerılmekte, bunun nasü olabıleceğı anlatılmaktadır. Idare reformu için, personsl rejımı, teşkılât yapısı, idarî ışlem ve usullerin yenıden nasıl duzenleneceğı de raporda açıklanmaktadır. îdaredekı aksaklıklar 14 noktada toplanmıştır. Bunlardan bazılan şovledır: O Aşırı merkezivetçilik, A Malî kanunlardaki ekonomik jforiis noksanlığı ve formaliteierin çokluğu, O Proframlama ve plânlama il ve bolge plânlarının olmaması nedenivle bunlardan yararlanamama, O Personel meslek lci eğitim noksanlıçı, d Genel eğitimde maddeten ve manen ivi vetişmeme, bilgisizlik, ınançsızlık. Q Mevcut bıitçe sisteminin ve uvfulamasının plânlı doneme uyması, A laare • halk ilişkilerinde beşerî münasebet, metod ve tek niklerinin kullanılmayışı. 10'Nısan/1971 Cumartesi saat 21'de saat 15'de ll/Nısan/1971 Pazar 12/Nısan/1971 Pazartesl Saat 21'de 13'Nısan/1971 Sah 14/Nısan/1971 Çarşamba 15/Nısan/1971 Perşembe saat 18'de saat 21'de saat 21'de Cumartesi saat 21'de saat 15'de 18/Nısan/1971 Pazar saat 21'de 19/Nısan/1971 Pazartesı 2O'Nısan/1971 Sah 21/Nısan/1971 Çarşamba 22/Nisan/1971 23/Nısan/1971 24/Nısan/1971 25/Nısan/1971 Perşembe Cuma Cumartesi Pazar saat 18'de saat 18 de saat saat saat saat 21'de 14'de 21'de 15'de 26/Nısan/1971 Pazartesı saat 21'de 27 'Nısan/1971 Sah 28/Nısan/1971 Çarşamba 28/Nısan/1971 Çarşamba 2" Nısan/1971 Perşembe 1 'Mavıs/1971 Cumarte«ı Cumartesi 2 Ma\ıs'1971 Pazar 2'Ma>ıs/1971 Pazar 3/Mayıs/1971 Pazartesi saat saat saat saat saat saat saat saat saat 18'de 15 de 21'de 21'de 17'de 21'de ll'de 15'de 21'de (Dernek vararına) TATLI CHARÎTÎ TOSCA Konrad Rajosnif (Gıtar Resıtalı) TATH CHARtTT TATLI CHARtTT Carl Orff: CARMÎN'A BüRANA (Sahne Oratoryosu) TATLI CHARTTT TOSCA Carl Orff: CARMtNA BüRANA (Sahne Oratoryosu) TATLI CHARİTT KUTL'P ATISI POLARtA (Çocuk Muzıkah) TATLI CHARtTT KUTUP ATISI POLARtA TATLI CHARtTT TATLI CHARİTT H. Moser . Steffek (Şan Resıtalı Munıh Devlet Operası Sopranosu) TATLI CHARtTT KLTUP ATISI POLARİA TATLI CHARtTT TATLI CHARtTT KUTUP ATISI POLARtA TATLI CHARtTT KUTUP ATISI POLARİA TATLI CHARtTT Bernard Michelin (Vıyolonsel Resıtali) Bilet Satışa Çıkış Tarihleri 3467 Nisan 1971 temsılleri ve 5 Nisan konseri biletlerı satıştadır. 9 1011 Nisan 1971 temsillerı ve 12 Nisan konser bıletlerı 2 Nisan Cuma • 131415 Nisan 1971 temsılleri biletlerı 4 Nisan Pazar • 1718 Nisan 1971 temsılleri ve 19 Nisan konser bıletlerı 9 Nisan Cuma • 202223 Nisan 1971 temsılleri bıletleri 11 Nisan Pazar • 2425 Nisan 1971 temsılleri ve 26 Nı«an konser biletlerı 16 Nisan Cuma • 272829 Nisan 1971 tem«ıllen bıletlen 18 Nisan Pazar # 1 2 Mayıs 1971 temsılleri ve 3 Mayıs konser bıletleri 23 Nisan Cuma. (Basın: 12979/2827) Yakm sorunlar Raporun onümüzdeki aylann en onemli problemi bolumünün sonuç kısmında, «Devlet yatırım lannın mrttınlmamasından dolayı istihdama olan menfi tesiridir. Bu menfi tesirler otomotif sanavi ve inşaat sektötünde artma eğilımındedır. Dığer taraftan istihsalin suratle arttınlmaması vanında memur ve işçi ücretleriyle destekleme fivatlanndan gelen çiftçı gelırlerindeki artış, fiatların yükselmesine sebep olacaktır. denılmekte ve son bolumde ıse onemli projeler hakkında bılgi venlmektedır. 1 Bu sahadakl şap madeninin lşletılmesi için asgart 6 000 000 (beş milvon) Turk Lırası sermave tahsis edılecektir. 2 Mezkür sahadan vılda asgari (15000) ton sap madenl lstihsal ve imrar edılecektir tşletme hakkmı ıktısap edecek olan, işletme hakkının tescilı tarihinden itibaren bir yıl zarfında yukanda miktan belirtilen (15000) ton şap madeninin lstıhsali Içın luzumlu buluran dahıli ve harld tesi=len kura. cak ve gerekH teçhızatı temin edecektır Avnı müddet zarftnda Kçilenn ^aglıgını. emnivetıni ve sosyal ihtiyaçJarım karşı. layaeak tesisleri kuracaktır. 3 Şartname hükümlerinin verıne eetirilmeslnin temini mak^adivle (3000) Iıra nakdî teminat verilecektır 4 Bahie konu sahadakl sap madeninin ıhaleve çıkanlması içm Maden Kanununun 54 üncü maddesı gereSince vapılan bu ılânlara ait tahakkuk edecek ılân ücretlermi. bu sahanın işletme hakkmı lktisap edecek olan üdevecektir Bu husustaki üân ücretmın tutan olacak meblâg, verılecek ıki aylık mehıl içinde BdenmedıSı takdirde ahnan teminat irad kaydedılecek ve ıhalenin fe«hl d h e t m e eidilecektir. Bu madenın «bulunmus maden» halıne getlrilmesi için »arfedilen 840 101 30 («ekız vüz kirk bın yüz bir lıra otuz kumş) Turk Lirası arama masraflan İşletme hakkmı iktisap eden tarafından lmrarat sırasında (almacak devlet hakkı ve devlet his«esi hanç) ton ba<nna ikivüz ellı kuruş olmak üzere Hazineve Sdenecektir Bu tediye mezkur mıktara balıS oluncaya kadar devam edecektir 5 Bu hususta daha eeni^ bîleivi havi mukaveiename ve •artname, Ankara'da Maden Dairesl Ba^kanlıgında, î^tanbul 1 da Bölee Sanavi MüdürlıiŞünde ve Ankara İle Kütahva trtıbat Memıırluklannda çalısma naatleri içerısınde görülebilir 6 Bu ilândaki ve şartname«indek1 şartlan kabul etmek »uretiyle mezkur madeni işletmeve talıp olanların en eeç 27 Nisan 1971 tarihine raslavan Salı günü çah«ma saati hıtamına fcatfar dojrudan doŞruva Enerjl ve Tabit Kavnaklar BakanlıSı Maden DaırfH Ba«kanlı?ma bır dılekçe ile müraeaat etmeleri lâzımdır Mezkur tarıh ve saate kadar Bakanlık Umumt Evrak Büro^una intikal etmemis oha (vani tesbit edılen tarihten sonra tevdi edilen) dilekçeler kabul edilmlvecektir Bu husu«ta postada gedkme ve kayıplar nazan itibare alınmıyacaktır T Müddetinde dilekçe J'e müraeaat eden taHplerin Ma. rfen Kanununun 54 Cncü madde«;i ve mah«u« talimatnamesi hükümleri gereSinee teklıfte bulunmak ve lcabmda çekilecek kur'ava l«tırak etmek özere 21 Mavn 1971 tarihine raslavan Cuma eünü «aat lO'ÎO'tia tam selâhıveti haiz müme^'illerinin Ener]i ve Tabif Kavnaklar BakanlıSı Maden Dairesi Ba>:kanlığında hazır bulunmalan ssrttır Yukanda behrtılen eün ve laatte tam selâhıveti haız temsilcileri tarafından temsil edilmiyen talıp, talebinden vazgeçmlş savıhr. 8 Bu rradeni isletmek üzere müracaatta bnlunacak »1rketlerın statüsünde madendükle iştıgal edecegı hükmfl b u . lunması »arttır 9 Bu madenın lşletmesine talip olanlann vaki olacak müracaatlar ile bırlıkte (3 000, ) üç bin lira nakd! temınatın Bakanlığımız namına Maliye Bakanhgı Merkez Saymanlığına yatınldıgına tfaır makbuzu Bakanlığımıza tevdı etmeleri sarttır MÜRACAAT DtLEKÇEStNE EKLENECEK VEStKALAR: 1 Şlrket «tatüsü veya şırketın t e s d l ve Uftnım h«vt S l . . cilll Ticaret Gazetesl, 2 lmza sirkülerl, 3 Şırketi temsil belgesi, 4 (3.000,) lıralık teminat makbuzn. AtLESt Cumhurıvet 2835 A 1 L ES t Cumhuriyet 2833 2 Nisan Sefer 6 M V E • 1 >1 <5 1 " 1 •o 1 5 41 12 17115 52118 35 20081 4 02 1U0S 5 44 9 19 12 001 1 33) 929 I m KIRALIK DflİRELER Hilton karşısında köçe başmda altı^ar odalı M daire teker teker veya bırlıkte kıralıktır. Cumhuriyet 2814 İstanbul c. Savcılığından ILAN Kilo Mnh. 15000 15000 9000 7000 8000 6000 2000 9000 18000 6000 7000 7000 5000 2000 2000 2000 2000 5000 5000 300 Kuru fasulye (Dermasen) Nohut (Ispanyol) Kırmızı mercımek (Antep) Yeşıl mercımek (Sultani) Barbunya fasulye (Nığde) Pırınç (Bersanî) Şehrıye (Dokme) Makarna (Dokme) Patates (Ada) Salça (Domates) Kuru soğan Tuz (yemekhk) Toz seker Kuru uzum 10 No. Irmık Zeytinyağı (Natürel) Bulgur (Karaman) Deterjan sabun (MmtaksJ Yoğurt karavana Çay (Tekel) Zeytm tanesl Beyaz peynir Nebatl margarin Sığır etı (kemıksiz) Ci n s 1 Fivatı LI.Ks. 3.80 360 2.80 450 4.30 3 40 200 200 Mnh. Bed. Li. Ks. 57 000,00 54 000,00 25 200.00 31.500,00 34 400.00 20 400,00 4.000,00 18.000,00 10 800,00 15 600,00 2 100,00 2 800,00 19 150,00 7 000,00 3 300,00 18 000 00 3 400,00 19 000 00 15 000,00 12 000,00 8 250,00 10 000,00 102 000,00 125.000,00 Mnv. Tem. Ll. Ks. .60 260 30 .40 3 83 350 165 9.00 170 19.386,00 3 80 300 1500 1000 15000 10000 40 00 5.50 10 00 680 12.50 6.350,00 7.500.00 Sağmalcılar Kapalı Cezaevinin 1971 mal! yılı kuru erzak, nebatl margarin ila et ıhtiyaç. larmın muhammen bedel, muvakkat teminat İle alınacak miktarlan yukanda göstenlmiştır 26/4/1971 gunu saat 15'te Sağmalcılar Kapalı Cezaevi C. Savcıst odasında kapalı zarfla eksiltmesı yapılacaktır. tsteklıler bu ıhtiyaçlara ait lartnamelen mesaı gun ve saatinde Cezaevi Mudürluğunde görebılırler. thtiyaçlar : a) Kuru erzak, b) Nebatl margarin, e) Sığır etl. Yukanda gösterllen ıhtiyaçlar Oç grub» « y n l m ı s olup, bunlann tamamı veya ayn l y n olmak uzere ihaleleri yapılacaktır. Ihalev* gireceklerln teklıf mektuplarını ve muvakkat t e . minatı İle vesaır evraklarını usulü tekıide hızırlayıp ıhale gun ve taatınden bir «aat evvel Ko. mısyon Baskanlığına makbuz mukabılı teslım etmeleri, aksı halde ıhaleye istırak ettlrilmıyeceklerl ve postada vcki gecikmelerın kabul edılmeyeceği üan olunur. (Basm: 10609/2804) (Basın. 12839/2805J.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle