12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ÎKİ sCUMHTJRİYET: 2 Nisan 1971 bir düşüneenin ifadesinden ziyade dinamik nitelige bürünmesl gereklidir. Böylece eçitimimizin çağdas uygarhk seviyesine ulaşabilmesi, bütün memleket aydm. larının fönülden gelen istekleri arasında yer aldıgı da bilinen bir gerçektir. Nitekim: bu gerçeklerin ışığı altında, yıllardan beri Eğitim Şuraları toplanmakta, ken. dilerini konn üzerinde tam yetkili zanneden kisiler tarafından çesitli bevaniarda bulnnulmakta. ve çesitli görüşler içinde değişik sunnslarla fikirler ortaya atılmaktadır. Fakat bütün bunlara rafcmen, maalesef bugüne kadar mfispet bir t,elismeve raslanamadıgı için de, konn düzensizlikler raanzo. mcıi halinde memleket nfnklannı kaplamış bulunmaktadır. Aynca, e^itim davalanmıı için yıllardan beri Devlet hazinesinden vatandas kesesinden bu uÇnrda milvonlarca, harcamalar da vapıldıgı halde (plânlı fikirden yoksnn olns yüznnden) sonuç yine de toplumu devamlı se. kilde tedirgin etmekten ileri gidememektedir. Büyük gürültülerle toplanmıs olan son Fiitim Surasının aldıgı kararlar da. gerçekci yoldan uzaklasmak, memleket realitelerine taban tabana zıt bir tutum göstermek, mesle. kî egitime geregi gibi değer vermemek vüziinden esas yaraya parmak basmamıs veys basamamış bnlanmaktadır. sisteminin daha akılcı ve T firk egitimtelkin edilendiizenlenmesi, derealist ölçülere göre vamlı sekilde reformun statik TURK EGITIMINDE GERÇEK REFORMLAR RUHİ TURFAN Lise Müdürü zedelenmekte, layik düsünce potansiyeli hırpalanmakta ve gerçek reform çalışmalanna bir türlü girilememektedir. Eğitim reformlarının ilk temel yapısı yay. rın ilköğretim seferberliği ile başlar. Bn ögretimin gerçek vasfı da köy ve sehir yerlesmelerindeki özellikleri ile değerlenir. cilerin birçok dersleri bos çeçmektedir. Gençleri; liseden ne snretle olursa olsnn meznn olabilme çabası ilgilendirmektedir. Bir süre sonra da meznn olan bn öğrenciler üniversitelerie yüksek oknllann karşılarına dikilmektedirler. Gençlerin, bn tntumdan elbette snçlan yoktnr. Son derece zayıf yetisen, çerçek ana kültürden yoksnn kişilikleri içinde biraz da deiikanlılığin verdi^i cesarete baglanarak sert tutnm ve davranıslan ile üniversite ve yüksek oknllara eirme çabalannı haklı bnlmaktadırlar. Ve süphe yok ki, bn tntnmlarının ezikliği içinde de kıvranmaktadırlar. Biliriz ki, dünvanın en ileri toplnmlarında liselerin kapasiteleri belli normlar ve ölçüler içinde »ınırlanmıştır. Orta ve nıeslekî öğretim iz avnj dereçede önemli olan re flniversitelerimizi de yakından ilgilendlrmeii gereken orta ve mesleki ögretim konn. ları üzerindeki görüşlerimizi açıklamaya çalısaragız. Son vıllarda üniversitelerimizi agır bnnalıma sürükleyen, yognn bir hnzursuzlugnn yaytın ol?n£unu görmekteviz. Dikkat edilirse. hnzursuzlngnn kaynaklan üzerinde hemen hiç dnrnlmamaktadır. Kariyere mensup savın otoritelerin biitfln çabaları. üniversite reformlan içinde degerlendirilmeîe calısılmak sııretivle ana alt yapı hemen hemen ihmal edilmektedir. Bövlece krndilerine telen eençlerin deter ve kaliteleri üzerinde dnrnlmadan ve fercek istrkleri de biiinmrden çözüm yoinna ıridilmeîr ralısılımktadir. Bilinmelidir ki, bn tutnm ve izlenen yol, yanlıs ve sakattır. Ve bn voldaki tatom ve davranıslar devam fttiji «nrece de daha ka. nşık sornnlar mevdana çıkacaktır. Bncün, vnrdnn hemen her kösesinde ilçe merkezlerinde bile açılan klâsik Iiseler ve bnnlann yanında her derecedeki meslek oknl. larınin savılan havli kabanktır. Bnna karsılık. bn ardsa naralel olarak 1iRe müfredatına söre. drrs okntabilecek nitelik ve kaoasitede ögretmen d> pek azdır. Tetistirilme çabaları da kâfi ded'ldir. Cok defa buraları bir müdiirle bir mi'hür dâşüncesine davalı karnlnslar halindedir. Derslikleri tıklım tıklım doldnran 5gren. ders kitabı» «i«teminin derhal nyenlanmasma geçilmesi, başta gelen ana tedbirler arasındadır. 0 Anayasamızın vatandasa yetişmede, okumada, nygarlıkta esitlik prensibine bağlı kalınmasına dayanarak, yurdnn hemen her yerine serpilen oknllarda iyi kaliteli ve kapa»iteli öfretmenler yetiştirilineeye kadar, geçici bazı tedbirler alınması larnridir. Bn çörüse dayanarak, halen büyük sehirlerimizde yıfınak halinde bnlnnan çok deferli bir kısım lise ötretmenlerine, hazırlanacak Iteçici bir plân ve programla her yıl 3 4 ay süreli ynrdnn belirli bölçelerinde yetistlrme kurslan açmak zornndavız. BSylece. ynrt sathındaki liseliler arasınd» mümkün olabilecek derecede sevive eşitliftini sağlamanın çareieri aranmalidır. Bn tedbirler arastnda. emekli lise 5tretmenlerinden de favdalamlması düsünülebilir. • Geçici fakat, anlamı bakımından radikal sayılabilecek tedbirler sonnnda. çesitli oknllardaki sevive farklan az da olsa giderilecektir. 0 Bnndan sonra. ynrdnn sadeee belirli merkezlerinde. vüksek öfcrenim yapmak lsiiyenler için «oUnnlnk» sınavlan açmak zmmridir. 0 Bn sınavlar sonnnda da basan saglıvanlar arasında iiniversitelerde istedikleri dallar ile ileili eiris sınavlan vapıldıjı takdirde oknvabilenlerin ötreneiüklerine imkân verilmesi en geçerli bir voldnr kanısındayız. Bir medenî'ye mektup... Bay medenî, Analar ve babalar, cocnklanna bedevî sıfatmı koymayı düsünmezler. Bedevi, çölde yaşıyan demektir. Uygarlıktan nzak kisilere bedevi denir. Bnnlar, ilkel ve vahsi ilişkilerle hayatlannı sürdürür, kabHe dnzeni içinde, dostlnk ve düsraanhk. kin ve haset, sevgi ve nefret salıncafını kump kolan vnrurlar. Tırminci ynzyılm getirdigi deger yarçılanndan nzakta. talan, soygnn. vnrgnn fizerine bir bostan bevın" tibi. gözleri kapalı donenirler. Bedevi adı, bnnnn için ra?bet görmez. Medenî sıfatı ise analann babaların özlemlerine cevap verebilir. Medenî. Medine'ye, vani sehre mensup demektir. Terbıyeli, «öreüia, kibar ve nazik insan demektir. Ovgarlık dedıfımiT medeniyetin nasiplerinden vararlanmıs. çagdas yaşantının ne demek oldufnnn bilen kisilere. iltifat olsun diye : Medenî adam !. denir. Medenî adam. kravatlı. gömleklidir. Oturup kalkmasını. el sıkıp tanısmasını. hal hatır sormasını. yemek vemesini. çatalı bıçafı tutmasını. agzmı sapırdatmadan çorba içmesinı bılır. ço£n kisive dısardan baktıfımız zaman bn volda vitrini duzgundür; hele ceketinin nst cebine bir de bevaz mendil otnrttn mn. aksesnvar tamamlanır. Senin de dısardan bakılınca kalıbın kıyafetin adına uygnn gibi «örfilüyor. Ama in«an bn kadarla medenî. vani nvear olamaz. tîvgarlığın daha önemli kosnllan vardır. tstersen bnnlardan bazılannı hatırlatalım : Salt menfaat pesinde kosan. sömürn carkını döndiirmek*n gavn bir revk bilmiven, sabahtan aksama dek vureun ve kSr üzerine çesıtlemenin sadizmine kendini kaptırmıs kisi nvgar adam sıfatına lâvık defildir. ömrünü bezireânlıîın nalıncı keserini sallamaya vermis, ve : Hep bana. hep bana.. dive savıklayan adam, medenî degil, ancak bedevî adına vakısır. Bnnnn kindir ki, adına ve meTkiine nvtiın blcimde davran ! Bir vakitler gene azıtmıstm. «nünü eBrmez hale ıtelmistin. hır», gözlerini bürümüstn. Snnnn hnnnn da Itelemesivle. memleketin ilericl ınîçlerine karsı amansız bir «avas veren çetenin ma«ası oldnn; ve sonnnda Marmara'da bir adava postalandın. Korkndan dndagın nçnkladı. Tıllarca içerde kaldın. Çoluğun ve Coentnn. vakınlann ve sevdiklerin çok fızöldüler. Onlar elbette seni. aile babası ve do«tn sıfatıvle tanıyorlardı. Neyseki canını knrtardın. Ve nzvn »eneler sonra toplnm hayatma ıtene kanstm. Eskl illşkilerin devam ediyordn: itibarlı mevkilere geçtin. Cnntmnstnn olanbitenleri. Ve anlasılıvor ki. ırene hırs kapladı gSzlerinl .. Bnlnndnğnn mevkii. birtakım mnhterislerin isteklerine nvenn biçimde kötüve knllanmava bafladıgin haberleri yavıldı. Türkiye'nin Atatürkçülük ve millî baSım<iizlık volnnda vürümeyi şiar edinmis en Snde kurulusnna karsı, el altmdan bir kampanyayı organize etmek için sa&da solda dolaştığin ve birtakım telkinlerde bnlnndnğnn bildiriliyor. Bay medeni, Sen, fiçbes mnhteris yenl zenginl bir arava toplavıp. düsman saydıgin bir millî knrnlnsa karsı mücadele bavraği açacak kadar bedevîlesirsen, kim^e <ana rahmet oknmaz. Hele vıkmak istediÇin kale. Atatürkçülügün bayrajını dalçalandıran en sailam kale ise. elini sakajına kovup bir düsünmelisin. Sen ve senin ortaklann gibi nicesi. bn tür ibtirasın vollannda kendilerini kavbettiler. Sen ve senin gibi havaHere kapılmıs nice kişi. Cnmhnrivet tarihinin savfalan arasina bn volda Ibret dersi oltnak için kavdedilmislerdir. Çatdas nvgarlıgın ve eerçek demokrasi knrallannın ho«îö. rflsfi içinde medenî bir vatandas eibl davranmasını bilemezsen. eninde sonnnda kendine vazık edersin. tsminle müsemma ol î Dençeli ve medeni blr adam eibi davranmasını bil ! ESer 13 Mart'tan sonra kendine gelmesini bildivsen, mesele vok. Zira rnzgâr ekenin fırtına biçece*ini atalarımız söylemislerdir. Bizden bir daha hatırlatması ••••••••••••••••••••aıtBiaııı ı Neye bağhdır? Sonııc olur. Millî Efitim Teskilâtmda Talim ve Terbivp Dairesi adı altında çalısan örgütün vıllardan beri takip ettigi klâsik volnn çıkmaz olda^n ortadadır. Simdiye kadar belirli geleneksel görnslerle cöziim voln bulnnamamıstır. Son zamanlarda .tapon Basbakanı Sayın Eisaku ^ato'nnn da belirttigi Kİbi «Günümüzün gençligi hıızursTJ7 ve bunalım lçindedir. Bunun sebebi de modern teknolojinin gelisnıe«iyle insan de2erinin azalmasıriır» Bizdeki bnnalımın nedeni bn deîildir. Bizdeki daha zivade prensipte düzensizlik, sistemdeki aksaklık ve plânsızlıktır. Tnrt yüzevine yavılan orta ve meslekî ötrettra knrnmlannın trerçek İstekleri bellidir. Bn istekleri karsıiamak rornnda olan 5rrütün tntnmn da bellidir. Tek çıkar yol be. lirli çevrelerde «Etitim Parselasvonlari» di. yebilecefimiz tedbirlerie ögTetim esitlitini sagUmaktır. Bn takdirde, cençlitln minnet dnyjnsnna batlı varife snnm, kendiliginden sahlanaeak ve istenilen çözüm yoln da açıklıga kavusacaktır. kısara detfnditimiz konuY nkardan beriçSzSm vollan ortaya cıkmış lann özetinl verirsek: ilk plânda bnlnnabilecek pratik lıdır? Nasıl bir düşünce ve gerçekçi bir yola koynlalım ki; hızla gelisen çafdas egitim düzeninde milletimize lâvık veri alalım? Biz konnyu memleketin cografî vapısı, bu yapıya bağlı strüktürü ile fizyonomisini ele alarak ilk plânda çözüm yollannı kısaca sıralamava çalısacagız. Şnrasını belirtelim kf, Türkiye'de arastır. ma yapan »erçekçi bir avdın, yolnnnn üze. rinde çok deiisik bir yasama tarzına, insan toplulugnna ve kültür basamaklarına rasgelir. Bn bakımdan Türkive toprakları ekstan. üif (Extrnsive) defisiklik gösteren essiz mem. leketlerden birisidir. Memleketin fizikî vapı. sı ve fizyonomisi özel bir görünüstedir. Geleneklerine sıkı sıkıya baglı olan büyük faalk toplulaklannın düsüneeleri de ver yer de. vamlı değisiklik gösterir. Bn görünüs içinde, aynca tntncn nitelik. leri ile çaçdas nygarlık anlavısına karsı daima direnen ve zaman zaman da Milli Egitim Teskilâtının nirengi noktalarında karargâh knrabilme imkânını elde edenlerle reforma ffidilmesi elbette düsünülemez. Bn yüzden. yıllardan beri egitim birliğl O halde açıkça Ifade etmeye çalıstıgımiz bn düzensizlitfn giderilmesi neye bag Halbuki... ne boyuna bir defcerlendirme süzçecinden geçirirsek alınacak sonnç son derece hazin olur. Gerçi biliyomz, Batıh anlamda toplnmnmnz hennz yetistiriei bir nitelik tasımamaktadır. Tflrk cocnklanna «iitim ve öğretim çatlarında bilim. fikir. teknik, tabiat ve sanat sevgisini asılayacak, dünya törüslerini artıracak tek ver ve çare vine oknllar olacaktır. Bu bakımdan bizde de liselerimizi bilim, sanat ve millî költürümüzün tam deîerlendiği, çağdas nytarlıgın benimsendiği bir çevre haline getirmek şarttır. Programlannı deii! hafifletmek, bilâkis ddnya normlarına baflı seviyeli bir biçimde ve ileri düsfincelerle afırlaştırmak zornndavız. Bn sistemi bir plân içinde gelistirmeye çalısırken. ilk anda vakit kavbetmeden alınacak birtakim radikal tedbirieri söylece sıralıyabiliriz: 0 Dünvanın ileri «eviveli milletlerinin ders kitaplannı gözden eeçirerek, hemen her derecedeki orta ve mesleki oknllarda «Tek davranı» çok H albnki. bizdeki tntnm vekadrolarını enidefa hiç de böyle deüldir. Lise müfredat programlarımızla öSretim Hayır Bayroklı mektubu tzmir'in Bayraklı semtinden öğrenci C. Bozlnırt'nn mektubnndan bir kaç parçayı sunuyorum: «Kurban Bayramı sabahı her Müslüman gibi ben de Bayram namazına gittim. Bildiğiniz gibi namazdan evvel bir vaaz verilir. Be» de vaizi dinlemeye başladım. Ve anladım ki bu vaiz Atatürkiin düşmanıdır. Atatürk deraiyor. şu sekilde bahsediyor: «O Ar.karadaki yatan adAm.. Şöyle devam etti, «O Ankaradaki yatan adama bazı kimseler peygamber gibi tapıyorlar». Atatürk devrimleri ale\hine atıp tutuyor, «Türkiyevi kurtaracak yalr.tz tmamHatip okullan ve tlâhiyat Fakülteleridir» diyor. Öteki okullarımıza dil uzatıyor. Bazı vobazlar bu sözlere bir ibadet yeri olan camide alkış tuttular. tşte bütün bunlar büyük Atatfîrkün yeniden yarattığı Türkiyede oluyor ve kimse çıkıp bir sey söyleyemiyor.» O hale geldik, evet kimse çıkıp bir şey sSylemez. Neler yazıyorlar, okuyornz. Bugün Atatürke, onun kurdugu cumhuriyete düşman kaç gazete, kaç dergi çıkıyor biliyor musunuz? Savcılarımız, adı üstünde «Cumhuriyet Savcılan» dır. Ams nedense bu Cumhuriyetin Atatürkun kurdufu Cumhuriyet oldugnnu her zaman hatırlamazlar. Hatırlatsanız bile harekete geçmek için belgeler, tanıklar. olmıyacak şeyler ararlar. Böyle bir ortamda Atatürk «Ankarada yatan adamdır» ancak! Bu gene terbiyeli söy. lenmiş bir söz. Daha neler diyorlar, yazıyorlar? Abdülhamidin, Vahdettinin, Saidi Nursinin öviilüp göklere çıkanldıgı bir toplumdarız. Bayraklıiı öğrenci mektubunda o yobaza sontyor: «Aziz Atatürk sana iyilikten ayrı ne yapmıştır da sen ona dil uzatıyorsun. Cevabını gene ben vereyim. Çünkü o aziz insan herkesin senin gibi yobazlara köle olnusmı önledi. Senin gibilerin dörtbes kadınla erlenmesine mâni oldu. Senin gibilerin esiri olan kadınlara hürriret verdi. Senin o din maskesi altında halki sömürmeni önledi. Talnız senin okuduğun o Arapça harfleri kaldırdı. Böylece sen «her şeyi yalnız ben biliyorum» diyemez oldun. Artık sen sarığı basına geçirip sokağa çıktığın zaman kimse önünde iki büklüm olmuyor. Böylece senin üstün tarafın kalmadt. Sen şimdi o günlerin özlemi içindesin, bu yüzden de o büyük insana «O Ankarada yatan adam» diyorsun. Sonuç olarak sunu bilki, o peygamber değildir, fakat dünvanın bağımsızlık ve hürriyet timsali olmuştur. Senin istiklâlini verdiği gibi, bir çok milletlerin de istiklâle kavuşmalarına önder olmuştur. Sen hâlâ onun Müslümanlığa yaptığı kötülükten bahsediyorsun. O olmasa bu Müslüman Türk devleti şimdi olacak mıydı diye düşünmek işine gelmiyor.» Bu dindar Türk gencinin içten seslenişine katılmamak elde mi? Dediklerine yanlış diyebilmek mümkün mü? Dinini, ulusunu seven her Türk, genç olsun, yaşlı olsun Atatürküta İslâm dinini dünya önünde ne denli yücelttiğini inkâr edemez. 1923 de biricik bağimsız Müslüman devleti olan Türkiyevi kuran, öteki Müslüman uluslara kurtuluş umudunu veren, ezilmiş toplumJarın kendi güçlerine güvenerek, bilinçlenerek, uyanarak sömürgeci devletleri topraklarından atacağını ispat eden Atatürk degil mi? Gerçek Müslümanlar en güçlü İslâm devletini kuran. yaşatan, dosta düşmana kabul ettiren bu büyük adanu her zaman saygıyla, minnetle anacaklardır. Ama yobazlar. özel çıkarlannı toplnmlann geri kalmasmda. uyutulmasında bnlanlar elbette ki Atatürke karşı çıkacaklardır. Bayraklıdaki o vaiz gibileri ellerine fırsat geçtikçe zehirlerini dökeceklerdir bilinçsiz kafalara... Ama dindar bir öğrenci C. Bozkurt çıkar yobazlara hak ettikleri dersi verir böyle. «Sana söylüyorum sayın yobaz. O büyük insana dil uzatmak senin haddine düşmemiştir. Ona dil uzatamn Allah kattnda da kötü bir insan olduğunu aklından çıkarma. Türk gençliğini bir gün karşında bulacağını sakın nnntma» der. C. Bozkurtlar bir tane değil, yığınlarla. Yurdun ber köşesinde yobazlığın karşısında tetikte bekliyorlar. Karanlığın tutsaği olmuyorsak. bataklıklarda yitip gitmiyorsak, bir aydınlığa, bir umudb doğru vürüvebilmek. bütün çirkinliklerden knrtulmak, çağımıza yakışmak özlemini ya 1972 yılında yapımına baslanacak olan bütüo emniyet unsurlarını bünyesinde toplayan otomobilin resmi. Arabanm tamponları kaza anında carpmadan doğacak şnku yumuşatacak sekilde yapılmıştır. Arabanın üzerinde daire içinde görülen periskop seklindeki aynadır. GEREKOELl ANAYASA VE Cemiyetler Kanunu Basın Kanunu Anayssa bozan fiiller hakkmdaki kanun Gostcrı Yürüyüşü Kanunu Rauyo ve toplantılarda işlenen bazı cürümler hakkında kanun Vicdan ve toplanma hürriyeti kanunu ve ayrıca 1924 Anayasası... Hepsl bir kitap içerisinde yavmlandı. Fiyatı 750 kuruş. MAT Yayınlan, Kredi Han, Cağ:aloflu. îstanbulRekJâmcıhk: 711/2800 zellikle son yülarda Türkiye'de olduğu gibi dünvanın bir çok yerinde trafik kazalannın sayısı s^in geçtikçe artmaktadır. Buna, vasıta sayısınm artması, ve trafik kaidelerine her şoförün gereken dikkati göstermemesi sebep olmaktadır. O keşif ve Bizleri sonsuz acılar içinde bırakarak aramızdan 20 Mart 1971 günö ebediyen ayrılan fazilet ve asalet timsali sevgili eşim, biricik kızım. vefakâr annemiz ve ablamız Mecidiyeköy Lisesi Almanca öğretmeni. TEŞEKKÜR TEŞEKKÜRLERİM Ankara Tıp Fakültesi Nüroşirürji Kliniği şefi muhterem üstat Prof. Dr. NURHAN AVMAN Size minnettanm: size ve değerli arkadaşlarınız: Sayın Doç Dr ASKIN KARADAYI" ya. Sayın Dr. METE SAVEREN'e değerli asistanlannıza, kliniğin bütün hemsire ve per soneline minnettanm. Esim Nazire Önad'm çok tehlikeli beyin ameliyatını harikulâde başari ile bitirdiniz; onu tekrar havata. beni ve yavrularımı ebedi mutluluga kavusturdunuz. Hepinizle iftihar ediyonız. Mazhar ÖNAD | Muharrir ; (Cumhuriyet: 2817) Îstanbul 2 ) nci Asliye Hukuk 1 Hâkimliğinin esas no: 970/3948, karar no: 971/455 ile Nazıf olan adım Nazaret olmuştur. Nazaret ARTANER (Cumhuriyet: 2828) MAKBÜLE DURU'nun Dikkatsiz bir sürücünün hatâsı yüzünden, trafik kaidelerine uygun araba sürmekte olan blr lnsanın aracı da zarar görebilmektedir. Meydana gelen zararlar, sadeee araçlardaki tahribatla kalmamakta, arabalann içinde bulunan kimseler de yaralanmak ta, hattâ ölmektedirler. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, araçları sürmekte olan insanlann kusurlannın sıfıra indirilmesinin imkânsızhğını ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu gerçekten hareket edildiğj zaman geriye bir tek ihtimal fcalmaktadır. O da arabalardaki emniyet tertibatını arttırmak. Daha emniyetli bir arabanm uğnyacağı kazada ortaya çıkacak zarar da o nisbette düşük olacaktır. Haztrlayan : VECDİ KIZILDEMİR tarafından finanse edliecektir. Nitekim bu müşterek çalışmaya katılmakta olan firmalar 1972 den de önce beklenilen modelleri tamamlayabileceklerinl tahmin etmektedirler. Yalnız bunlardan ünlü General Motors emniyetli araba modelini ancak 1972 yılında hanrlıvabileceğini blldirmiştir. Bu müşterek çalışma yapılırken vanlan anlaşmaya göre Alman ve Japon şirketleri 900 kiloluk modeller üzerinde çalışırlarken, Amerikan firmaları 1800 kiloluk modeller üzerinde çalışmalannı yürüteceklerdir. lamalanm önliyecektir. O Yol şartlanna göre elektronik olarak çalışan fren tertıbatı. Panik içinde sonuna kadar basılan fren pedalından çıkacak olan kuvretin yol şartlanna göre tekerleklere dağılarak arabanın durmasmı sağlıyacakür. O Çarpma sonunda otonun 5n den veya arkadan tahrip olmasını önliyecek sistemler. © Herhangı bir yangın halinde yolcularla yangın mahallini ayıracak tertibat. O Kapılar ve tavan daha sağlam yapılacak. ® Haı^ketli tampon. Bu tlp tamponlar çarpışma anında araba 96 kilometreden yukan bir hızla gitmıyorsa çarpısmadan doğacak şok'u emerek, herhangi bir zaran önleyecektir. O Herhangi bir kaza haiinde her tarafı kapanarak içindekileri arabadan ayırarak ölüm ihtimalini ortadan kaldıraca'. olan müs takil karoser. ® Otomatik yangın söndürücüleri O Araba kullanmakta olan sfirücünün arkadan gelen araçlan daha iyj kontrol edebümesi için periskop tipi aynalar. Bütün bunlar daha emniyetl) bir nakil aracının yapılabilmesi için bir araya getirilecek bir pro totip doğacaktır. icatlar dell yararmaktır. Ancak çalışmalan sürdürmekte olan uzmanlann iîade ettiklerine göre bu tip bir araba 112 kilo metre hızla giderken başka bir vasıta ile çarpışacak olsa bile arabada basar pek fazla olmayacaktır. lgililerln ifade ettiklerine gö re 1972 yılı başında hazırlanan modeller sergllenerek bunlann icinden en emın araba seçilecek ve bütün otomobü fabrikalanna bu modeldeM yeniliklerin kendi imalâtlan Ue araçlarda da kullanmalan lstenecektir. cenaze törenine katılan; çelenk gönderen İLSAN îlâç ve Ham Maddeleri Sanayii A S. Genel Müdür. müdurleri ve personeline, MecidivekSv Lisesi müdür, öğretmen ve ö§rencilerine ve yardım derneğine. Avusrurya Kız Lisesi müdür, öğretmen ve öğrencilerine, Yeni Levent Gençliği Kültür ve Sosyal Davanısma Derneğine, 8 inei Blok sakinlerine, Eski Muharipler Cemiyetine, evimize eelen. telefon ve telgrafla acımızı paylaşan akraba ve dostlanmıza sonsuz teşekkürler ederiz. Merhumeye Allah rahmet eyleSİTL İsim Tashihi Esi Emekli Alba; thsan DURU (Cumhuriyet: 2821) I Doktor Alınacaktır Sayıştay Başkanlığındnn: 1 Dairemizin tabiplik kadrosu münhaldir, 2 Kadro 4 üncü derecedır3 Açıktan veya naklen asaleten, ya da vekâleten atama yapılabüecektır. 2 Aranan nitelikler: a) îç hastalıklan mütehassısı olması, b) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinde vazılı şartlan hai2 bulunması, o Asaleten atanacakların Devlet Memurlan Kanunu 36 ıncı maddesinin 3 üncö fıkrasına göre 4 üncö derecedeki bir kadroya atanmaya hak kazanmı*. olması gereklidir. 3 Vekâleten atanacaklara Devlet Memurlan Kanununun 175. maddesi uyanncs vekâlet ücreti ödenecektir. 4 îsteklilerin en geç 20 Nisan 1971 günü çahşma saati sonuna kadar hâl tercümesiyle birlikte bir diIekçeyle başvurmalan gereklidir Dujrurulur. EMNİYETLİ OTO U şatıvorsak, bnnu bir gün gerçekleştirmek inancını duyuyorsak bundan işte... OKTAY'AKBAL* NIMBÜS ^^•^^••••^^•^••MM^^ [ zun yıllardan beri daha env niyetli bir araba yapmak 1çin sürdürülen çalışmalann her firmanın kendi otomobiline tatbik edeceğl yenilikle sınırh kalması sonucu tam bir ilerleme kaydedememişti. Bu sebepten birlikte hareket edilerek daha emniyetli bir araba yapımmda bütün yenilikleri Üzerinde toplayacak olan bir prototipin gerçekleştirilmesi İçin devletler seviyesinde bir işbirliğine gidilmektedir. 1972 yılı sonuna doğru çalışmalannı tamamhyarak beklenen modeli ortaya koyacak olan ekiplerin masraflan, Amerika, Almanya ve Japonya hükümetleri ÇESİTLİ YENİLİKLER aha şlmdiden «emniyetli oto» İçin düşünülmkte olan yenilikJerin bazüan belli olmuş bulunmaktadır. Bunlan şöyle sıralıyabillriz: % Hiç bir sekilde kuılmıyacak oto camları, A Elâstikl şasi, O Çarpışma anında saniyenin binde biri gibi kısa bir süre içinde sişerek yolucuyn emniyete alacak olan hava yastıklan. Bunlar şiştikleri zaman yolculann oturdukları kanapeden fır TEŞEKKÜR Ailemizin değerli büyüğu ve yeri doldurulmaz aziz varlığı biricik eşim ve babamız, îstanbul Tüecarlanndan aramızdan ebediyen aynlmasıyla cenaze törenine katüan, çelenk gönderen. telgraf, telefon, mektupla ve bizzat gelerek başsağhğı dileyen ve büyük acımızı paylaşan bütün akraba, dost ve arkadaslarına en derin tesekkür ve sükranlarımızı sunanz. Eşi: Saliha GÜREL Oğulları: Ali GÜREL Serhan GÜREL (Cumhuriyet: 2822> D FETHİ GÜREL'üı GAYE NE? aha emniyetli bir nakil aracı denlrken, burada herhangi bir kaza anında zaran aseariye lndirecek bir araçtan bahsedilmektedir. Gercekten bütün emniyet tedbirlerlnin dışında bir davranış veya hızla arabasını sürmekte olan bir şoförün yapacağı kazada zaran sıfıra indirmek Imkânsızdır. tşte bu sebepten dolayı emnlyetli bir araba yapılması İçin glrişüen lşbirliginde de bir hedel seçilmis bulunmaktadır. O hedel de 80 Idlornetre hızla glden blı aracın kazaya uğraması halinde yaralanma ihtlmalini tamamen ortadan kaldırabUecek bir mo> (Basın: A 665512517/2803) D M E V L İ D Sevgili eşim, babamız ve eniştemiz Armatör merhum FAtK ZEREN'İN vefatının 40 mcı gününe rastlayan 3 Nisan 1971 Cumartesı günü ögle namantiı müteakip Teşvikiye Camiinde güzide ehli Kur'an ve Mevlidhanlardan Duahan Hao Hafız Nusret Yeşilçay idaresinde H.H. Ali Gulses, H.H H. İbrahim Çanakkalelı. H H. Hüseyin Top. H.H. Kemal Tezergil. H.H. Mahmut Hataylı, H. Aziz Bahriyeli. H Fevzi Mısır, H Emin Işık ve Çarşdı tlâhî Grubunun okuvacaklan Kur'anı Kerım ve Mevlidi Şerife merhumu seven akraba, dost ve din kardeşlerimizin buyurmaları rica olunur. AÎLESt İlâncıiık: 2855/2859
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle