12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Nisan 1971 rCUMHÜBİTET; SAYFA Ü DIS HAB ERLER Kahire, konterans istiyor Urdün birllklerinln gerillalara hiicumu prolesto edildi Mısır'a göre Ürdün'deki harekât bir ırkın yok edilmesi amacını güdüyor KAHIRE (T.H.A. . a.a.) Bırleşık Arap Cumhurıyeti, ürdunde hukumet kuvvetlerının gınşmış oldugu bır ırkın yok edılmesıne vonelmış hareketı goruşmek uzere olaganustü bır Arap ulkelen konferansının toplanması içın harekete geçerken 10 bınl aşkın Lübnanlı da genllalara yapılan saldon}i protesto içın dun yuruyuş yapmışlardır. BAC hukumeti, konferans teklıfınden once Ürdundekı uzlaşma komıtesındeki Mısırlı tem 5ilcı!ennı geri çagırmıştır. Mısır, Urdun hükümetıni Fılıstm gerıllaları ıle yapmış oldugu barış anlaşması şartlarını ıhalle suçlamıştır. El Ahram gazetesme gore, bu tonudakı B.AC. Buyukelçısi Os CP nan Nuri tarafından Ürdun hütumetıne tevdı edılmıştır. Amerikalı bir bilgin Rusya'dan çıkarıldı WASHtNGTON (a.».) Amenka Birleşıi Devletleri Dışışlen Bakanlığı, AmerıkaU bılgın Profesor Davıd Vıglıerchio'hun 24 M»rtta Sovyetler Bırlıgınden çtk&nldığını açıJdfljmşttr. t Yıne Dışışleri Bakanlığının bü r dirdığıne gore, Washıngton'dakı 1 Sovyet konsolosluğunun bır tem sılcısi, salı sabahı Dışışlerl Bakanlığına çagınlmış ve Bakanlığın, ikl ülke arasında bügın teatisj progranuyle gorevlı memuru Charles Stefan, nematolog (bitkl panzitleri uzmanı) Davıd Vıglıerchıo'nun Sovyetler Bırlığınden çıkanlışının, bu programın lyi işlemesınl «engelliyebilecek» bır davranış oldugunu belırtmıştır. Fulbright: "Calley'le birlikte Johnson ve Nixon da yargılanmalı,, WASHINGTON, (a a) My Laı kıyımının baş suçlusu olan Teğmen Willıam CaJleynın muebbet hapse mahkum edılmesınuı yankıları devam etmektedır. Bu arada bır demeç v»ren Senato Dışışleri Komısvonu Başkaru Senator Wılham Pulbnght, «Calley'nın mahkum edilmesi ancak \merika1ilarin eski Başkan Johnson, Başkan Ntıon ve Genelkurmay Başkanlarını yargılamava hanr olduklan takdırde haklı görülebilır» demıştır. Senator Fulbright sozlerıne şoyle devam etmlştır: «Sonuna kadar, Başkomutana kadar gıtmeyeceksek, bir Teğmenle uf raçmak oldukça soz goturür bır davranıştır » Senator Fulbright, bu konuda herhangı bır tomsenın sonuna kadar gıtmek nıyetınde oldugunu hıç sanmadığını bunun da Amenkan toplumunun »avaş karşısuıdakı ıkıyuzlu tutumunu yansıttıgını soylemıştır NEW . TORK Alabama nın ırkçı Valısı George Wallace ıse, Teğmen Calley hakkında verılmış olan karar kaldırılmadığı takdırde kendi eyaletuıde askere alma ışlemını kaldırmak tehdıdınde bulunmuştur. jfl tg 24. Kongre Brejnev, Kosigin, Podgorni uçlusunu destekliyor MOSKOVA, (THA) Moskova da devam etmekte olan Sovyetler Bırlığı Komumst Partısının 24 ncu kongresınde Partı Genel Sekreten Brejnev'in açılış konuşmasından sonra ıkıncı gun soz alan delegeler Brejnev Kosıgm ve Podgorni üçlüsunun yonetımını oven konuşmalar yapmışlardır. Moskovadakı dıplomatık çevre lenn yaptıklan yoruma gore, kongrede delegelenn yaptıklan konuşmalar gelecek beş yıl ıçınde Sovyetler Bırlığım Brejnev • Kosıgın ve Podgomı uçlüsunün yoneteceğını gostermektedır. Delegelerden Pyotr Maserov, Byelorusya Komumst Partısi adına yaptığı konuşmada Kızıl Çın'i sert bir dılle eleştırmlş ve bütun dünya'da «Sosyalızm için yeni modellerın aranışını kınamıştır Maserov, «Kendilerıni komunist olarak niteleyen Çm lıderlerinin Sovyetler aleyhıne gınsmış olduk lan utanç verici politika beni tiksindinnektedin» demıştır. Kongrenın ıkınd gununde bır konuşma yapan Kuzey Vıetnam Komumst Partısi gozlemcısi Le Duan, Hmdıçını'de ne Nıxon'ın Vıetnamlaştırma polıtikasının, ne de otekı formüllerın sosyalıst bır başarıyı engellemıyeceğini one surmuş, Sovyetler Bırhğının Kuzey Vıetnam'a yaptığı yardımı överek Sovyet yonetıalenne teşekkur etmıştır. Sovyetler Bırlıgi Komünıst Par tısının 24 Kongresı bır hafta surccektır^ ERGUN BALCI Brejnev'in konuşmas ır yıllık bir ertelemeden sonra ıkl gun once açılan Sovyet Birliği Komunist Partisinin 24 üncü kongresinde, Brejnev yaptığı konuşmanın en ilgınç yonlerinden biri, Genel Sek terin onümuzdeki 5 yıllık plânda Rusvada tuketım mallan end trisine oncelık tanınacağını açıklaması olmuştur. Brejnev, dış litikada ise Varşova ve N4TO paktlannın karşılıklı olarak l dınlmalannı, sılâhsızlanma için bir dunva konferansının topl tnasını ve tum nukleer sılâhlardan arınmak amacı ile Sovyet Birliği, tngiltere, Birleşik Amerika, Fransa ve Komunist Çin a sında bir konferansın düzenlenmesinl teklif etmiştir. B Alabama asker göndermiyor Hamiline aittir. • 6 yıl vadelidir. •İstenildiği takdirde 3 yı! sonra paraya çevrilebilir. o o o 4 ülke katılıyor BEYRUT Arap dıplomatık caynaklarından bıldınldıgıne göe Arap Bırlığı uyesı 14 devlet en dordü (Surive, Iibya, Sudan, 9L runus) BAC Devlet Başkaru En er Sedat'ın Ürdun olaylan içın ıır Arap zırve konferansı toplanaası konusundaki çağnsını ka c >\.l etrruşlerdır Ürdun Kralı Hü •o eyın'm Arap zırve toplantısı çagısma ıse dun geç saatlere kalar hıçbır tepki gosterılmemıştır BAC Dışışlerıyle gorevü Devs t Bakanı Hafız Ismaıl, onceki 9L ün Ürdun'dekı son çarpışmalaı goruşmek uzere Kahıre'de ya a herhangı bır Arap başkentıne Arap Kırallan ve Devlet Başanlannın temsılcılerının acele oplanmalan çağnsında bulun luştur Goruşmenın nerede ve e zarnan yapılacağı henuz bellı eğılse de 72 saat ıçmde Kahı e de toplanılmasının muhtemel lduğu soylenmektedır. 0) ö o o İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE 5' o. Hüseyin de istiyor 4MMAN Ürdun Kralı Hü•jın de, onceki akşam Arap svlet başkanlan ıle hukümdarrına, «mumkun olduğu kadar ı«a zamanda bir zirve konfemsı toplanması» yolunda çağda bulunmuştur. Arafat, yardun istedi Ote jandan, «FHistin Ktırtu. ş Orgütu Merkez Komitesı» aşkanı Yaşır Aralat, Sudan evlet Başkanına bır mesaj gon »rerek, «Urdundeki kanlı çason vermek üzere mufmaya ıhâ7e ettnesınf» Albay Caler i Nlmeyrı den istemiştlr. CUKUROVH CİMENTO SRNRYtt T. A. S. 8 ÛJ ıs SONRA PHRHYA ÇEVRİLEBİLEN MİZLİ 3 YIL •o • o o o <o c o T3 (1) 3 00 CQ c • o 03 Ö> 6ÜNEY YİETNAM • CEZAEYLERİNDE 5 o HÂMİLE KADIHLAR, c ZİNCİRLE BAGLI DOGUM YANYOR o> ü CD Kimi gozlemeiler. 24 uncü konBrenin bir yıl ertelenmesu en Snemli nedeni olarak. ulke ekonomisıne verilecek vön koı sunda Sovyet yönetıcileri arasında bir suredir devam eden (ıl avnlığını göstermektedirler. Nitekim «The Guardıan» gazetesi zarlanndan Victor Zorıa bo uyuşmazbğın ozellikie son haftalar dorufuna eriştiğini ve Ukran.va Komunist Partisi Sekreteri Pi( Shelest'in, Brejnev'in tuketım mallan endustrisine oncelik tan ması plânına karşı şiddetle direndiğıni bildirmiştir. Sosyalist ekonomilerin en önemli hedeflerinden biri, teır sanayıin knrularak, ulkenin hrzla endüstrileşme yoluna yoneln sıdir. Bu amaçla baslangıçta yatınmların ağırlık merkezini iıı tım sanavü mevdana retirir ve ülke bn alanda kendi kendir.e < ter dnruma gelinceye dek tüketim endustrisi ikincı plânda v aür. Ne var M, sımrlan re nitelıği Merkeri Plânlama Dairesi ( rafıodan saptanan tnketim endustrisi her zaman halkın ihtıv: lanna cevap verememekte, ağır sanaviin kurulması nğruna ja] lan kişisel fedakârlık döneminin uzaması kimi zaman hoşmıtsı lufa sebep olmaktadır. Polonvadaki son olavlarda ânt bir pat maya dönâşen ba hoşnutsnzlnk Sorvet ıktısatçılannın da dı katinl çekmis ve Iibermann, ekonomik kararlarda bolgesel özeı lik tamnmasmı ve pivasada kâr tastasının kabnl edilmesmi ıst yecek kadar ileri gitmişti. LJbermann'ın tezl her ne kadar, ı tisadi özerkliğin, ^iyasal özerklığe vol açacağı kaygısı ile, tehlikı bnlnnmnşsa da, Sovyet yöneticileri arasında bir grup, ekonom reformun lfizumunu kabnl rtmiş, yatınmlan tuketim endüstrısiı kaydınna zamamnm geldiğini kararlaştırmışlardır. Başbakan leri Kosifin'in önderliğini yaptığı bu grupa daha önce katı b tutuen olarak tanınan, Genel Sekreter Brejnev de katılmıstı Ilımlı reformist denilebilecek olan bu smıpa karşılık Sovyetl Bırliğindeki 14 cumhuriyetten biri olan Ckranya Komunist Partı Sekreteri Piotr Shelest ve parti teorisyeni Suslov'un başı çektı muhafazakârlar kampı ise, ekonomide her türlü lıberalleşme al mına karşı şiddetle direnmekte, önceliğin ağır endflstriye tanıı masım istemektedirler. Ortodoks okulu temsilcileri olan bu k şilere före, vatan sevgisi, madalya, şeref pâyesi gibi moral de tekler Sovyet işçisinin firetimi arttırma azmini bilemeye yeteı lidir. Daha gerçekçi bir görüşu savnoan öteki grnp ıse, uretimi at tırmak için moral taknyenin yaıusıra işçi ücretlerinin yukseltı mesinin de, gerektiğini, bunun için de endüstrinin daha yeter biçime gelmesıni sağlsyacak olan ekonomik reformlann yapı masınm şart oldugunu ileri surmektedir. Brejnev'in yaptığı konuşmada, onümuzdeki beş yıllık plând tuketım endustrisine öncelik tanınacağını ve halkın yiyecek, gıv( cek gibi ihtiyaç maddeleri ile daha fazla ilgüeneceğini açıklamas Çekoslovakyanm işgalinin en ateşli savunucusu olan Shelest'in 6ı derliğindeki tutuculara karşı, ılımlı reformistlerin başansı olara nitelenebüîr. S TAHVILLERI TÜRKİYE İŞ BANKASI T. EMLAK KREDİ BANKASI T. ÖĞRETMENLER BANKASI T. VAKIFLAR BANKASI Bütün şubelerinde satılmaktadır. X! "S ünı,n£.7i u tj*.' tmıu/ # Surive'yi suçluyor AMMAN Urdun dun Surı>\ı sınırın Surıve tarafından ll^tırlı gerillalara Urdun topklarını top ateşıne tutmala. na ızın vermekle ıtham etmışÜrdun, bır pivade bırhğının rsamba gunu sınırı geçerek uzey Urdun'de bır ko\e gır. ğını fakat bu bırlığın Surıve, puskurtulduğunu de one suruştur AMMAN Kıral Hu'sevın'e ğlı hukumet kuvvetlerı ıle h'tın gerıllaları arasındakı rpısmalar dun gece Amman çesıtlı koşelenrı kaplamıstır •rılla kavnakları Beaevı. bırlerının dun gece gerılla us•ıne karşı harekete geçtıklen ve patlak \eren çarpısmada ıkı kadın ıle bır okul oğmenının oldugunu ılen suııslerdır | t 11 £ cr a» O) O 0> Û5 •D Çarpışmalar sürüyor 3" 45 edef reklam uriye'nin yeni aşbakanı: eneral Kleyfavi . (TH4) Orta Doğu Ha r Ajansırun verdığı bılgıye go Surıye Devlet Başkaru Hafız ad Içışlen Bakanı General del Rahman Kleyfavıyı, yeru kabıne kurmakla gorevlen mıştır Ijansın haberıne gore, yenı hü met kurulduktan sonra Başbaı Yardımcısı ve Eğıtım Bakaolan Mahmut Eyubı, Cumhurkaru Yardımcılığına getınle tır r yılın Ocak ayı içinde yapılacak çekiliş sonuçları Basın yoluyla duyurulacaktır.^Faizler (Sedef Reklâm. 61/2801) P*RtS, (a a) Güney Vıetnam cezaevlennin ıki eski mahkumu, Luong Gıa ve Bayan Tan Ti Gaı, onceki gun Pans te düzenlenen bır basın toplantısında, hapıste bulundukları sırada kendılenne yapılan ışkencelerı anlatmışlardır. Poulo Condor Cezaevınde 13 yıl kalmış olan 50 yaşındakı Luong Gıa, bu surerun 7 yılını Kaplan Kafesinde» geçırmıştır. 'bır koylu olan Bayan Gaı ıse, Hue'deki Tua Fu cezaevınde bır yıldan fazla kalmıştır. • 1966 yılında tutuklanmış olan Bayan Tan Tı Gaı, ılk sorgusunda gardıyanların, bayılmc3ya kadar başıru duvarlara çarptıklarını sonra sopayla dovduldennı, daha sonra vucudundan elektrık akımı geçırdıklerıru anlatmıştır. Ilk sorgusundan sonra Hue'deki eyalet cezaevıne nakledılen genç kız, cezaevmdeki butun besının yan yarıya tuz kanştırılmış pınnç oldugunu soylemıştır. Bayan Gaı, hâmıle bır kadına ışkence yapıldıgını, başka bır hâmüe kadının bır kalasa zıncırlenmış halde doğum yaptığını da gormuştur. Dış politika Brejnev, konusmasınm dış politikaya definen bölümnnde isf tüm nukleer silâhlardan annmak için beş buyukler arasında bi konferans toplanmasını ve NATO ile Varşova paktlannın dağıl masım teklif etmiştir. NATO, bilindiği gibi 1949 yılında Amerikan savaş sanayiciler nin de buyük desteği ile knrulan bir bölgesel ortak savunma öı gutüdfir. 1945 • 1949 dönemi Stalin'in vayılma siyasetinin ağır ba< tığı devredir. Ruslar bu ddnemde 1948 yılma kadar, Kızılordunu ağırhğı ile, Avrupanm ortasına kadar uzanan komumst devlel hrden kurülo tamr*n bolgrri <Cordon Sanılartre) <tamam<amışlaı 19 Mart 194S te, 1925 tarihli TSfk • Sovy*t tarafsnlıit »nlaştrlâSırı feshederek, Boğazlann ortak savunmasını teklif etmişler, 194 Berlin belediye seçimlerinde Sosval Demokratlann çoğunluk ka zamnası uzerine, unlü Berlin ablukasını başlatmışlar, 1949 da, ba< langıçta peyk devletleri iktisadi kontrol altına almava yanayaı Comecon'u kurmuşlar ve Almanvanm birleşmesine karşı koyaral 1949 da ıki ayrı Alman devletinin ortava çıkmasma sebep olmu< lardır. Ne var ki, Roosevelt'in oiumünden sonra Beraz Saray ta rafından başlatılan soğuk harbden ve Marshall Plânı ile Trumaı Doktrıni gibi teşebbuslerden kuşkulanan Moskovanın bu yayılm politikası 1948 de «Cordon Sanıtaıre» in tamamlanması ile durak lamış, 1953 te Stalin'in ölümü ile de sona ermiştir. Nitekim Kremlin daha 1952 yılında Almanvanın tarafsızlaştı nlması sartı ile seçimlerle birleşmesini teklif etmiştir. Oysa, Bat Almanyayı NATO'ya almayı ve bu orgutö kışkırtıcı bır ıttıfak çem beri haline getirmeyi amaç edinmiş olan soğuk harbin onde ge len 8 Z Ü Ü Amerikan Dışişleri Bakanı Foster Dulles ile Pentagon ÖC S Sovyet teklifini kabul etmemiş ve hasıraltı etmişlerdir. Neticedı 1955 te B. Almanya NATO'va alınmış. bu oluşumdan iki hafts sonra da karşı tedbir olarak Moskovanın onderliğinde Varşovs Paktı imıalanmıştır. 10 Aralık 1957 yılında ise Bulganin, N4TO ulkelerıne gönder diği bir notada, Polonya, D. Almanya, Çekoslovakya ve B. Alman yada nukleer silahlann yerleşürilmesinin vasaklanmasmı teklif et miştir. Oysa 6 gun sonra başbyan NATO konferansmda, Dulle! muttefiklerine nukleer füze vermeyi kabul ederek, Sovyet Ude rinin olumlu çıkışım baltalamıştır. SIIMGER ZiGZAG S on uç Brejnev'in konnşması ılımlı ve dunya banşı açısından yapıcı nitelıkte görunmektedir. Silâhsızlanma için dunya konferansuut toplanması, tum bakteriolojik ve nukleer denemelerın yasaklan ması, 5 buyükler arasında nukleer konferans yapılması tekliflerı Batıhlar tarafından dıkkatle ıncelenmesi gereken noktalardır. Dunyamız halen ıki super devletin kure olçüsündekı rekabetinc tanık olmaktadır. Bu bakımdan kuçuk ulkelerın her iki dev'e karşı da mesafeyi koruvabilmesi ve kendi kendine yetmeye çabalaması bağımsız bir dış politikamn temel şartıdır. Ama şu noktayı belirtmelidir ki, Birleşik Amenkanm dunva çapındaki zorlama politikasına karşı, Rusvanın tutumu 1953 ter bu yana daha ılımlı ve dengeli olmuştur. Hiç bir zaman affedılemiyecek olan Macaristan ve Çekoslovakya mudahaleleri ise Doğu blokunun içindeki olaylar olup, Batının soğuk savaşı sürdürmesi için bir gerekçe teşkil etmemelidir. ezayir Radyosunun Nisan şakası EZAYIR, (a a) Cezayır iyosunun dun sabahkı haber terunde şıddetlı bır fırtınaı kaçan yuzlerce Balina'nın ayır lımanında denız trafığını ust ettığı şeklınde verdığı ler, kısa bır sure ıçınde, bın 'e meraklının lıman boyuna ışmesıne yolaçmıştır ımanda herşeyın normal olduIU fakat Balına dan eser bu madığım goren baskenthler, en sonra bunun «Bır Nisan ası» oldugunu anlayarak varı e ve van da tebessum ıçınde 5 rıne donmuşlerdır Rotterdam'da çıkan yangında 2 Türk çocuğu ve anneleri öldü ROTTERDAM, (a a) Rotterdam da dun çıkan yangında Turk aılesının uç ferdı olmuştur Hollanda'da ışçı olarak çalışmakta olan Mehmet Kahvecı'nm eşı ve çocuklan ıle birlikte oturmakta oldugu evde çıkan yangın kısa zamanda gelışmış ve ahşap ev alevler ıçmde kalmıştır. Yangın ıtfaıyenın mudahalesı sonu cunda uç saat ıçmde ev tama men yandıktan sonra sonduru' muşse de Mehmet Kahvecı nın eşı Emıne Kahvecı ıle çocukla ı Hatıce ve Mustafa yanarak olmuştur. Ancak yangında, Melı met Kahvecı'nm henuz adı bı e konmamış üç haftalık bır çocuğu ıtfaıye gorevlılennce kurtarılmıştır. bır VEFÂT Ha>darpaşa Nurnune Hastaha nesı kurucusu ve ılk Başhekımı Hıkmet Lakay'ın eşı Nazmıve Emıroğlunun kardesı Rıdat Ak çay, Vusuf, Refık, Dr Kemal Atıllâ ve Cahıt Lakay ın baba lan, Şcnız Sevım Avlın Lakay'ın kayınpederleri, Mehmet Azade, Can Akçay'ın Ah, Murat, Osman Sehm, Ömer Cem Lakay'ın dedelerı Fazıl Lâkav'ın amcası EmıroglJ Tubiukkan ve Bıe aılelerının dayı ve amcası DR BAKTERtOLOG PCI BIR KAYIP [USTAFA KAYNAR'ı Kıymetll mesal arkadasımız şırketımızın Yonetım KuruBaşkam sayın ı bır sekılde kaybetmenm nn uzuntusu lçindeyız Topyıcı, ılen goruşlü mukem»1 insan KAYNAR'ın bu ant umu M hepımiz en vakin e r kardesnnızj kay&etmıs burm>oruzKederlı aılesınin bu elemlnl ndan paylasır, en içten taretlenmızi sunanz KUTSAN 1 BUTUN HUSUSIYETLERIYLE EN MUKEMMEL DUZ DIKIŞ (NORMAL DIKIS1VERIR 2 BOL TEĞEL YAPAR 3 TEMIZ SURFILE DIKIS DIKER (Konfeksıyon Dıkış) (bu, bır dıkıs tarzıdır. konfeksıyon gıyım esyası dıker anlamına gelmez) 4.SURFILE YAPAR 5.ETEK BASKISI YAPAR SINCER Singer Mağazalarımızın ve Yetkili Satıcılarımızın Yakın dostluğundan istifade ediniz 6.ILIK ACAR VE DUĞME DIKER 7KENAR KIVRIMI YAPAR 8YAMA YAPAR 9 AJUR YAPAR (Ikı parçanın kenar kenara bırlestırılmesıdır) 10.TELÂPENS bırlestırmesı YAPAR 11 APLIKE DIKIS YAPAR 12 KASNAK OYNATILMADAN NAKIS YAPAR 13MARKA VE HARF IŞLER 14 DANTEL DIKISLERI YAPAR (Kordonlu veya kordonsuz) 1SSARMA PLAKE ve PIKO YAPAR 16FERMUAR DIKER 17KAPIT0NE DIKI$ YAPAR 18.FITIL DIKIŞI YAPAR 19 BUZGU YAPAR 20 DUZ(yassı) LASTIK DIKIŞI YAPAR 21 31 NAKIS DISKIYLE 366 değışık DEKORATIF DESEN VERIR. Türkiye Özel Öğretim Kurumları Federasyonu Başkanhğından: Fcderasyonumuzun olağanustü yıUık Genel Kurul toplantısı gundeml daıreslnde 9 Nisan 1971 Urıhır.de saat 14 de Özel Igık Llaesınde yapılacaktır. Vyelerin tesrifl rlea elunur. Cumhurl'vat 7813 KÂZIM LÂKAY vefat etmışttr cenazesl 2 Nisan 1971 Cuma gunu oğle namazını muteakıp Kadıkov Osmanağa Camı'ınden kaldırılarak Karacaahmetteki aıle mezarhgına defnedılecektır. Mevlâ rahmet eyleye AtLESI Cumhurlyet 2815 Ambalaj Sanajıl A SCumhuriyct 283J Moran: 612/2819
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle