12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Nisan 1971 ıCUMHTJRİYET SAYFA BEŞ Cumhuriyet Ekonomi Cumhuriyet Ekonomi Cumhuriyet Anayasa diyor lci... İ İ M. 36 Herkes mülkiyet ve miras hakların» »a. hiptir. Bu hakJar, ancak kamn yararı amacıy. I l e kannnla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının knllanılması toplnm yararına aykırı olamaz. de idarî irtifaklar knrmaya yetkilidir. Çiftçinin topraklandırılması, ormanlann devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmtsi ve iskân projelerinin gerçeklestirilmesi amaçlanyle kamulaştırılan top. rak bedellerinin ödeme sekli kannnla gösterilir. Kannnan taksitle ödemeyi M.37 Devlet, toprağın verimli olarak işletilöngördüğü hallerde ödeme süresi on yılı mesini gerçekleştirmek ve topraksız aşamaz. Bn takdirde taksitler eşit ola. olan veya yeter toprağı bulunmayan rak ödenir ve kannnla gösterilen faiı çiftçiye toprak sağlamak amaçlarıyle haddine baglanır. gereken tedbirleri alır. Kanun, bu amaç Kamnlaştırılan topraktan, o topragı larla değişik tarım bölgelerine ve çeşitdofrudan dofruya işleten çiftçinin hakI l e r i n e göre toprağın genişliğini göstekaniyetli ölçüler içerisinde geçinebilmerebilir. Devlet, çiftçinin işletme araçlasi için zarnri olan ve kannnla gösterilen rına sahip olmasını kolaylaştırır. kısmının ve kfiçük çiftçinin kamulaştı' Toprak tfağıtımı, ormanlann küçülmesi rılan topragının bedeli herhalde pesin veya diğer toprak servetlerinin azalması ödenir. sonucunu doğuramaz. M. 52Devlet, halkın gereği gibi beslenmesini, M.38 Devlet ve kamn tüzel kişileri, kamn ••tarımsal üretimin toplumun yararına rarımn gerektirdigi hallerde, gerçek uygun olarak artmlmasını sağlamak, Ikarşılıklannı peşin ödemek şartiyle, toprağın kaybolmasını önlemek, tarım özel mülkiyette bulnnan taşınmaz malürünlerini ve tanmla uğraşanlann emplann, kanunda gösterilen esas ve usulğini değerlendîrmek için gereken ted. lere göre, tamamını veya bonlar üzerinbirleri alır. İkinci Beş Yılhk Kalkınma Piânı toprak reiormu yerine tarım reformunu öneriyor! İstanbul 9. İcra Memurlugundan Gayrimenkul Satış ilânı (19(7/248) Eminönü Mercan Ağa Mahallesi Tacirhane ve Havancı sokaklannda kain pafta 68, ada 269, parsel 16'da kayıtlı 609.00 M2. sahalı eski Birol, yeni Kazova hanında kat tnülkiyetine çevrilmiş 58 adet bağımsız bölümlere aynlmış oda, dükkân ve büfede 11/12 hisseler 1. derece ipotek fazlasına şaınil olmak üzere ve Türk Medenî Kanununun hükümleri gözönünde bulundunılarak ve suyulandırılmak suretiyle ve 2. derece ipotek alacağından do layı ve her bağımsız bölümün ayn ayrı satı«ı yapılmak üzere açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. İMAR DURUMU: Belediye tmar Müdürlüğünün 30.3.1970 günlü belgesine göre; program dışında, 40 rakımmda. Hanlar bölgesinde, bitişik nizamda 12.50 metre bina yüksekliğinde. krokide gösterildiği üzere bina derinliğinde ve arka bahçe mesafeli. ayrıca çatı katı ve çekme kat yapılmamak üzere ve (A) kısmının tevhidi şartiyle inşaat yapılacağı bildirilmiştir. EVSAR: Kazova hanı Tacirhane ve Havancı sokaklannın kesistiği köşede arsanm tamamı üzerinde, nizamî aydınlıklar bırakılmak suretiyle inşa olunmuş, çatı katı ile beraber bes katlı. betonarme karkash, içinde su, elektrik tesisatı bulunan her iki sokaktan girisi olan bir i« hanı olup, çatı katında teras kısmmda ayrıca 5 oda bulunmaktadır. MeyiUi kârgir tavanlı çatı katı odaUrı bol hava ve ışıklarını tepe pencerelerinden almaktadırlar. Her katta koridorda aydınlığa bakan hela gruplan vardır, binanm iç taksimatı merkezi bir merdivenin 4 tara f l n l çevreleyen koridorlar üzerinde ve ortasında tertiplenmiş dükkân ve odalar tarzında olup cepheler sıvalı. doğrama aksam yağh boyalıdır, hanın merdiveni mozaik basamaklı ve sahanlıklıdır. MUHAMMEN DEĞERLERİ: Zemin katta 42.166 R3 TL. değerinde 60000 hissede 413 hissesi olan bufe olup, 21 bağımsız bölüm ve kapı No.iıdır. yine zemin katta 22 numaralı 42.166.63 TL. değerinde 412 hisse1i oda. 1. katta 6 numaralı 69 666.S3 TL. değerinde 687 hisseli oda. 12 numaralı 55.916.63 TL. değerinde 550 hisseli oda, 13 numaralı 55.916.63 TL. değerinde 550 hisseli oda. 16 numaralı 55.916.63 TL. değerinde 550 hisseli oda, 21 numaralı 42.166.63 TL. değerinde 413 hisseli dükkân ve 2. ei katta 2 kapı No.lı 69.66G 63 TL. değerinde 687 hisseli oda. 3 numaralı 69 666.63 TL. degerinde 688 hisseli oda, 4 numaralı 55 916 fi3 TL. değerinde 550 hisseli oda, 6 numaralı 69.666 63 TL. değerinde 688 hisseli oda. 7 numaralı 69.666.63 TL. değerinde 688 hisseli oda, 8 numaralı 69.666.63 TL. değerinde 687 hisseli oda. 9 numaralı 69.666.63 TL. değerinde 688 hisseli oda, 10 numaralı 39.416.63 TL. değerinde 385 hisseli oda. 11 numaralı 39.416 63 TL. değerinde 385 hisseli oda. 12 numaralı 69.666.63 TL. değerinde 688 hisseli oda. 13 numaralı 69.666.63 TL. değerinde 687 hisseli oda. 14 numaralı 50.416.63 TL. değerinde 495 hisseli oda, 15 numaralı 50.416.63 TL. değerinde 495 hisseli oda, 16 numaralı 69.666 S3 TL. değerinde 688 hisseli oda. 17 numaralı 55.916.63 TL. değerinde 550 hisseli oda. 18 numaralı 69.666.63 TL. değerinde 687 hisseli oda, 19 numaralı 69.666.63 TL. değerinde 688 hisseli oda, 20 numaralı 69.666 63 TL. değerinde 687 hisseli oda ve 3. katta 1 numara Iı 64.166.63 TL. değerinde 633 hisseli oda, 2 numaralı 64 166.63 TL. değerinde 632 hisseli oda, 3 numaralı 64.166.63 TL. değerinde 633 hisseli oda, 4 numaralı 64.166.63 TL. değerinde 632 hisseli oda, 5 numaralı 64.166.63 TL. değerinde 633 hisseli oda, 6 numaralı 64.166.63 TL. değerinde 632 hisseli oda, 7 numaralı 74.250.00 TL. değerindo 733 hisseli oda, 8 numaralı 64.166.63 TL. değerinde 632 hisseli oda. 9 numaralı 64.166.63 TL. değerinde 633 hisseli oda, 10 numaralı 39.416 63 TL. muhammen değerinde 385 hisseli oda. 11 numaralı 39.416.63 TL. değerinde 385 hisseli oda, 12 numaralı 64.166.63 TL. muhammen değerinde KT 3 hisseli oda. 13 numaralı 64.166.63 TL. değerinde 63? hisseli oda, 14 numaralı 46.666.63 TL. değerinde 468 hisseli oda, 15 numaralı 64.166.63 TL. değerinde 633 hisseli oda. 16 numaralı 47.666.63 TL. değerinde 467 hisseli oda ve çatı katında 1 numaralı 28.416.63 TL. değerinde 275 hisseli oda. 2 numaralı 28.416.63 TL. değerinde 275 hisseli oda. 3 numaralı 28.416 63 TL. d e ğ e r ; n d e 275 hisseli oda, 4 numaralı 28.416.63 TL değerinde 275 hisseli oda, 5 numaralı 28.416.63 TL. değerinde 275 hisseli oda, 6 numaralı 39.416.63 TL. değerinde 385 hisseli oda, 7 numaralı 28 416 63 TL. değerinde 275 hisseli oda, 8 numaralı 31.166 63 TL. değerinde 303 hisseli oda, 9 numaralı 31.166.63 TL. değerinde 302 hisseli oda. 10 numaralı 31.166.63 TL. değerinde 303 hisseli oda, 11 numaralı 31.166.63 TL. değerinde 302 hisseli oda, 12 numaralı 28.416.63 TL değerinde 275 hisseli oda, 13 numaralı 39.416.63 TL. değerinde 385 hisseli oda. 14 numaralı 42.166.63 TL. değerinde 413 hisseli oda. 15 numaralı 28.416.63 TL. değerinde 275 hisseli oda, 16 numaralı 28.416.63 TL. değerinde 275 hisseli oda. 17 numaralı 28.416.63 TL. değerinde 275 hisseli oda. îhaleye iştirak için muhammen değerlerin •• 10 rutannda teminat verilmesi lâzımdır. thale pulu, / tellâliye resmi, tapu harç ve masrafları ile tahliye ve teslim masraflan alıeıya aittir. îlk açık arttirması tstanbul'da Sultanahmet'te Adliye Sarayı 9. tcra Dairesinde aşağıda yazılı tarih, gün ve saatlerde yapılacaktır. Açık arttırma şartnamesi 26.3.1971 tarihinden itibaren açık olup isteyene posta masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir flk açık arttırmada teklif edilen bedel. muhammen değerin % 75'ini bulmadığı takdirde en çok arttırsnın taahhüdü bâki kalmak şartiyle arttırmanın 10 gün müddetle uzatılarak yine tstanbul'da Sultanahmet'te Adliye Sarayı 9. tcra Dairesinde ontıncu aşağıda yazılı tarih gün ve saatlerde yapılacak ikinci açık arttırmada. rüçhanlı alacaklılar alacakları ile satıs ve paranın paylaştırma masraflarmı ve vergi borçlannı geçmek kayıt ve şartiyle en çok arttırana ihaleleri icra edilecektir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ügililerin v e irtifak hakkı sahiplerinin haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayana eı belgelerle onbeş gün tçinde tcra Dairesine bildirmeleri icabeder. Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça satıj bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin 1967/248 dosya numarası ile memuriyetimize müracaatları. ahcüarın satış yerinde ve zamanında hazvr bulunmalan ilân olunur. I İ I "Toprak Reformu kadastrosuz yapılabilir,, İSTANBÜL HABER SERVİSİ Haftanın Yorumu Çağdaşlaşma Arslan Başer Kafaoğlu Tarımda toprak ve mülkiyet ilişkileri Ortaçağdan kalma feoPlânlara göre dal tarza yakın bir şekildedir Güneydoğu Anadoluda. A1963 1967 yıllanm kapsayan ğalar burada sadece ekilebilir Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâtopraklann değil. fakat köylünün oturduğu evlerin ve kü nı «Toprak reformu«na geniş yer vermiş ve mülkiyet dağılımmı; mes gibi tanmsal binaların işletmelerin geni«liği, toprak da sahibidir. Buralarda ağatoplulaştırılması, işletmelerin ras. ların güçleri, sahip oldukları yonelleştirilmesi ve dağıtılacak köylerin sayısı ile ölçülür. toprak bölümlerinde açıklamıştı. Çağdaş mülkiyet ve toplum Plânda Toprak Reformu esas nnlayışına uymıyan bu düzealınıyor ve «... Toprak reformu r.iyle tanmda teknolojik getedbirlerinin eğitim. yayım, ürelişme, köylüye insanca yaşantim araçlarının sağlanması, kootı hayal bile edilemez. Fakat peratifleşme. vergilendirme. bau i$ Gfineytfogn ile de bitmir İymdırî* pfotrramlan gflji tedbir* yi>r. Toprak nerede verimliyi İe'rTe " tamamtanmasmı lornnhı se orada toprak dağılımı son kılar.» deniyordu. derece adaletsizdir. örneğin Dağıtılacak toprağın tanımı ise Devlet Su İşlerinin bir ta şöyleydi: rihte Çukurovada yaptığı a«Toprak dagırımmda yalnız dev raştırmada Amik, Asi, Berdan letin olan ya da devletln hüküm jve Ceyhan ovalarında toprakve tasarnıfunda balunan toprakların yüzde 60 ının, nüfusun lar üzerinde durulmayacak: ayni yüzde 1.5 unun elinde olduzamanda tâyin edilecek azamî sığunu göstermiştir. Bu toprak nınn üstündeki özel mülk toplann topraklı ve az topraklı raklan da kamula;tınlarak daköylülere dağrtılması şarttır. ğıtilacaktır.» Toprak reformu budur. Demirel iktidan sırasında haToprak dağıtımı tanmda dertlezırlanan Ikinci Beş Yıllık Kalkın. re son vermez. Ama bu rema Plânı ise Toprak reformunu form olmadan tarımda yapıbir kenara bırakmış ve «Tanm lacak diğer çabalar, sosyal reformu»nu ele almıştı. Toprak özden yoksun kalır. Bir kişi, reformu ibaresine yer verilmeyen plânda: «Tarım reformu ta«toprak dağıtılınca ne olanmsal bünyenln temelindeki akcak, asıl verimi yükseltmesaklıkları Rİdermeye yönelmiş li» dedi mi o kişinin olumlu tedhirler diris! olarak kabnl edihiç bir çabaya niyeti olmalecektir.» deniliyor, toprak dağıdığı anlaşılmalıdır. Toprak tımı için de şu esaslar getiriliyorreformu konusu Türkiyede du: ilk olarak Büyük Atanın 1937 de Millet Meclisini açış konuşmasında verdiği direktifle su yüzüne çıkmıştır. O yıllarLâstik fiyatlarına da bu reform tamamlanmış olsaydı, ve oradan bugüyapılan zamlar ne rasyonel bir tarım plân. imalâtçılar lamasına uygun davranılsaydı bugünkü elîm durumda tarafından ohnazdık. Fakat gerek reform da geç kalınışı ve gerekse tadurduruldu rımda başıbo? politika toprak reformunun yanında daIlgililerin ifadelerine göre hüha başka radikal adımlar da kümetin 8 Ağustos 1970 tarihingerektiriyor. Söyle ki: de gerçekleştirdiği para degerindeki ayarlama ve ayni zamanda 1 Tarımı geliştirmeye pek az getirilen yeni vergl mükellefiyetkaynak ayınyoruz. Ticaret, leri, lâstik imalât maliyetlerinl bankacılık ve tüzumsuz dev°'o 40 ı aşan bir ölçüde a'rttırmış let cari hizmetlere daha az bulunmaktadır. Ham maddelepara harcayıp, kaynaklanmırin ithâl zorunlulugu. tâli maddelerin, millî kaynak ve hizmetzı tarımı çağdaşlaştırma ve lerin ve işgücü degerlerinin yükağır sanayii, teknolojiyi geselmesi. maliyetlerde meydana ge liştirmeye yöneltmeliyiz. len buyiik artışı doğurmuştur. 2 Tarıma ejitim ve sağlık hizBu durumun 1970 Eylül ayınmetlerini yoğun şekilde göda yetkiü makamlar tarafından türmeliyiz. tetkikini isteyen lâstik sanayici3 Tütün, çay ve şekerde stok leri, satış fiyatlannda geçici olafazlamız varken. buğday itrak «i 12.5 oranında bir arttırhal ediyoruz. Demek ki ekim ma müsaadesi almışlardı. Analanları yar.lış aynlıyor. İhcak, maliyet ve satış fiyatlan aracat ve beslenme zorunlarını rasmdaki dengesizliği gidermek dengede tutacak şekilde. nerebakımından yetersiz olan bu arye neyin ekileceği yeniden tışın daha makul bir ayarlamaya tesbit edilmelidir. tâbi tutulması için Isteklerinin 4 Mülkiyette bölünmelerin üyarinde olduğunu gösteren belgeretkenliğe zarar vermesini leri eöstermek suretiyle yetkiü makamlar nezdinde teşebbüslere önlemek üzere, gereken işletgeçen sanayiciler 22 Martta fime ölçülerinde ve gereken yatlannı •• 15 oranında arttırdık • ' tarım kesimlerinde (özellikle larını ilân etmişlerdi. Bu kere meyva ve sebzede) kooperaSanayi Bakanlıgı meselenin koor tifleşmeyi zonır.lu bulmalıdinasyon komitesi tarafından yedır. niden incelenecegi teminatı ile Bütün bu tedbirlerin her biri bu zammın durdurulmasını istekendi ile beraber bir çok miştir. Zammı durduran lâstik köklü değişimleri de zorunlu firmalan temsilcileri ' daha yükkılar. Lüks harcamaları önsek bir Ralite seviyesi sağlayan lemeden. tarımda verimi artteknik, teknolojik ve teşkilâtlantıran ve genel olarak kaçak madaki ilerleme çabalan sayesin çılığı önleyen bir vergi düzede imâl ettikleri lâstiklerin bu nine girmeden, devlet kaynakgünkü satış fiyatlannın 1958 fi larını arttırmadan. eğitim ve yatlanndan »i 11 oranında dü sağlıkta poütikayı temelden şük olduğunu belirtmekte ve bu dejnştirmeden. emredici ve suretle memleket ve halkm men fiziki hedef ve kısıntılar. kon faatlerini âzami şekilde göz önün trnllar koyan bir plânlamaya de tuttuklarmı ifade etmektedir gitmeden vukarıdaki tedbirler. leri alabilmek olanağı da fRektaş: 3386'2S2S) yoktur. Hattâ bugünkü Anayasa maddelerinin yorum tar zı ve bueünkü arazi fiyatları ile toprak reformu dahi yaCnmhımyet 132.50 133. pılamaz. Bu husus bundan 9 Reşat 285. 295. 175. 180. yıl önce uluslararası iki şnh Hamit 150 155^retin (Kaldor ve Jacoby) ra Aziz Napolyon 137 138. porlariyle sabittir. 24 avar külçe 2014 20.16 Anayasamızm öngördüğü «Toprak Reformu» 12 Mart muhürasından sonra yine üzerinde en fazla göriişülen ve fikir yürütülen konulardan biri haline geldi. Erim Kabinesinin kuruluşu ve •Toprak reformunun Türklyenin en önemli sornnu oldugunun» açıklanışı tutucu çevrelerde çeşitli tepkilere yol açtı. «Dağıtılacak toprak olmadiğı», «kadastro ve tapulama çalışmalan tamatnlanmadan toprak dağıtılaraayacağı» ve «Toprak reformu yerine tarım reformu yapılması gerektiği» göriişleri ortaya atüdı. Değişen esaslar «Devletin hüküm ve tasarrnfnn. da veya özel mülkiyetinde olup sahıslara Idralanan, orman veya mera hudntları lçindekl bozuk kültiir arazisinin tslâhı v e bataklıklarm kurutulması sonara elde edllen. belirli bir büyüklüğün iistünde kalan ve düzenll i;letilmeyen şahıs arazilerinin istimlâk veya pazarlıkJa satın aluımasiyle temin edilen kültiir arazisinin mülkiyetinin topraksız ve az topraklı çiftcilere uygun fartlarla devrini mümkün Inlan mevzuat çıkarılacaktır.» Ikinci Bes Yıllüc Plân bu «r«da tanm reformu için kadastro ve tapulama işlemlerinin tamam» lanmasını da zorunlu kabul ediyordu. Böylece toprak reformu konusu ortadan kaldınlmı» oluyor ve yerini şimdiye kadar uygulanmış olan tarım politikasının devamını savunan görüş alıyordu. siz olduğunu | u açıklama fla ortaya koydu: «Kadactrodan dolayi toprak reformu yapılamaması fikri yaygın dır bu gerçekçi bir tutum değildir. Bugün köylümüz, tam bir kadastro uzmanıdır. Bütün tanm istatistiklerimiz köylünün U h minierine dayann*. Köyde; her köylü kimln ne kadar toprağa sahip oldufunu, hangi topragm suln, hangi toprağm susuz olduğnnn, hangi tarlanın daha verimli. hangi tarlanın daha verlmsls olduğunu çok iyi bilmektedir. Eğer toprak reformunun nygnlanmasmda köylü İle Işblrliği yapacaksak. köylüye insiratif tanıyacaksak, bunlar gayet kolay çözümlenecek meseleierdir^ Ve uygulama Topraksız çiftçiye toprak verilmesini öngören 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 1947 yılından beri yürürlükteydi ve 1967 yüına kadar geçen 20 yıllık sürede ancak 361,466 aileye 19,885,667 döniim toprak dağıtılmı«tı. Aile başına ortalama 50 dönüm toprak düşüyordu. Ama ne var ki dağıtılan topraklardan büyük bir kısmı, gerekli tedbirler alınmadığı için parçalanmış, satılmış ve ağalann eline geçmişti. Şimdi bütün gözler ve ümitler Erİrn Hükümetinin programmda yer alacak .Toprak Reformu» esaslarında... 1960 ile 1967 yılları arasında topraklandırılan aile sayısı ve dağıtılan topraklar Yıllar 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1 1966 1 1967 1 Toplam Çalışılan köy sayısı 327 251 207 302 193 170 "'• i R j73 Topraklandınlan aile sayısı 30.491 396 307 408 530 Dağıtılan j toprak (dönünı) 1,252,030 1 59,840 1 18,260 10,570 5,370 101,880 SATILACAK YER Bag. B No. 21 22 28 34 35 38 45 21 1 İNCİ ARTIRMA Tarihi Gü n ü Saati 9.30. 9.50. 10.10. 10.30. 10.50. 11J.0. 9.45 1005 10.25 10.45 11.05 11.25 7/5/1971 Cuma 2 NCİ ARTIRMA Tarihi Gü nü Saati 9.3ü 9.50 10.10 10.30 10.50 11.10 945 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 1145 Î2.00 13.45 14.05 14.25 14.45 15.05 15.25 15.45 16.05 16.25 9 45 10 05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.00 13.45 14 05 14.25 14.45 15 05 15.25 15.45 16 05 16.25 9.45 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.00 9.45 10.05 10.25 10.46 11.05 11.25 11.45 12 00 13 45 14.05 14.25 14.45 15.05 15.25 15.45 16 05 17/5/1971 Pazartesi Katı Zemin l.Kat Cinsi K. Büfe Oda Gerçekçi değil ' 22 6 12 13 12 Mart muhtırasından sonra özellikle kadastro tamamlanmadan toprak dağıtılamayacağı görüşü, tutucu çevreler' tarafından sık sık ortaya sürülür oldu. Ancak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Suat Aksoy bu iddiaların geçer "'^268 1891 1,153 &IM1 \ 28,075 62.731 16 ^2 1,537,480 ^ 3.147,530 46 47 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2. Kat 3 4 6 Oda 7 8 9 10 11 12 13 Net altın ve döviz tutarı 52 milyon lira azaldı dan bir hafta sonra durumda büyük bir deği^iklik olmamakla beHazırlayan : ZİYA KAYLA raber, bazı eğilimler belirmiş bulunmaktadır. Bir yandan, ithalât işlemleri için yatınlmuj olan depozitolar azalmağa devam ederHafta içinde Hazine, kısa vâdeli milyar 40 milyon liradan, 3 mil ken, bir yandan da net altın ve avans hesabuıı 21 milyon lira yar 924 milyon liraya düşmüştür. konvertibl döviz rezervinde, geazaltmış ve MerKez Bankasmdaki Bu nedenle toplam net altın ve çen haftalar rastlanmayan, bir mevduat hesabını da 140 milyon döviz miktarı yalnız 52 milyon azalma görülmesi, hafta içinde, lira arttırmış bulunduğundan liralık bir düşüş göstermi'tir. Hatransferlerin hızlı bir tempo ile Hazine . Merkez Bankası net Uiş len, net altın ve konvertibl döviz yapıldığı kanısmı uyandırmakkilerinde 161 milyon liralık bir miktarı 422,2 milyon dolardır. tadır. düzelme görülmektedir. Bir başTEDAVÜLDEKİ Ayın üçüncü haftasının sonu ka deyimle, Hazinenin Merkez olmasına rağmen, özel bankalaBankasma olan borçları, bu haiBANKNOTLAR rın Merkez Bankasmdaki mevduta, 161 milyon lira azalmıştır. atlarını önemli bir ölçüde azaltGeçen hafta olduğu gibi, bu EKONOMİK KAMU maları ve az da olsa, çok yüksek hafta da bir miktar düşme göfaizli (Tahvil üzerine avans) yorülmektedir. Ay içindeki dalgaKESİMİNE VERİLEN lanma nedeniyle. aym üçüncü lu ile kaynak sağlamalan, bazı haftasında meydana gelen bu dü bankalann başka kaynaklannda KREDİLER azalma olduğunun bir belirtisişüş normalin altında bulunmakdir. Bunun, belli çevrelerin hüBu kesime verilen kredilerde tadır. Geçen yılın ayni gününe kümetin istifası üzerine telâşa görülen 16 milyon liralık azaJgöre olan emisyon artışı 2 milyar kapılarak bankalardaki mevduatma, Hazine kefaletini haiz bono842 milyon liraya yükselmekte lar üzerine Tekel'e ve Toprak ve yıllık emisyon artış oranı, ge larını çekmiş olmalanndan ileri geldiği düşünülebilir. Bu eğiliMahsulleri Ofisi'ne verilen avans çen haftadan. 0,2 fazlasıyla, •• 27,7 / min genel bir nitelik taşımadığı, larda bir eksilme olmasından ileyi bulmaktadır. bankalann reeskont ya da avans ri gelmemektedir. Azalışın nedeDEPOZİTOLAR için Merkez Bankasma ibraz etni, Merkez Bankasmdaki mevdutikleri senetler üzerine verilen at hesaplannı, katma bütçeli idaHaftalardan beri sürüp gelen düparalarda bir artış olmamasından relerin 9 milyon lira, Iktisadî Dev şüş eğilimi bu hafta da görülanlaşılmaktadır. let Teşebbüslerinin 1 milyon limekte ve bankalarca ithalât işra, diğer âmme müesseselerinin lemleri için ahnarak Merkez BanTedavüldeki banknotlar bu haf6 milyon lira arttırmalandır. Tekasma yatınlmış olan bu parata da yüksek bir seviyede kalkel îdaresinin, destekleme alımlarda, yeniden 25 milyon liralık makta devam etmiştir. "/o 27,7 yılları dolayısıyla Merkez Bankasıbir azalma bulunmaktadır. Bu du lık artış oranı çok yüksektir. Öna başvurması sonucu, önümüzrum, transferlerin hızla yapılanümüzdeki ay, çeşitli nedenlerle, deki aylarda, kamu kesimine verak, bloke edilmiş olan depozitoemisyonu yükselten yeni etkenler rilen avansm bir miktar yükselların bankalara geri verildiğinin ortaya çıkacaktır. Nisan ayının mesi beklenebilir. bir belirtisidir. haftalık vaziyet cetvelleri yeni hükümetin bunlann etkisini önBANKACILIK SONUÇ lemekte ne dereceye kadar baDemirel Hükümetinin istifasınşarılı olacağını gösterecektir. SİSTEMİNE 52 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 11/5/1971 Sah 5 6 8 9 7 10 11 12 13 14 15 16 12/5/1971 Carşamba 1 2 3 4 6 Çatı K. 18/5/1971 Sah 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 11.50 12.00 13.30 13.45 13.50 14.05 14.10 14.25 14.30 14.45 14.50 15.05 15.10 15.25 15.30 15.45 15.50 16.05 16.10 16 25 9.30 9.45 9.50 10.05 10.10 10.25 10.30 10.45 10.50 11.05 11.10 11.25 11.30 11.45 11.50 12.00 13.30 13.45 13.50 14.05 14.10 14.25 14.30 14.45 14.50 15.05 15.10 15.25 15.30 15.45 15.50 16.05 16.10 16.25 9.309.50 9.45 10.10 10.05 10.30 10.25 10.50 10.45 11.10 11.05 1 U 0 11.25 11.50 11.45 9.30 12.00 9.50 9.45 10.10 10.05 10.30 10.25 10.50 10.45 11.10 11.05 11.30 . 11.25 11.50 11.45 1330 12.00 13.50 13.45 14.10 14.05 14.30 14.25 14 J0 14.4S 15.1U 15.00 15.30 15.25 15.50 15.45 16.05 .llSft. 11.50 13.30 1350 14.10 14.30 14.50 15.10 15.30 1550 16.10 9.30 21/5/1971 Cuma 950 1010 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 13.30 13.50 14.10 14.30 14 50 15.10 15.30 15.50 16.10 9 30 22/5/1971 Cumartesi 9.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 9.30 28/5/1971 Cuma 9.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 13.30 13.50 14.10 14 30 14.50 1510 15.30 1550 f, (Basın: 1962/2806) HISAR VERİLEN KREDİLER Bankacılık sistemine verilen net kredilerdeki 37 milyon liralık artışın ayrmtılan şöyledir: Ticari senetler üzerine verilen avans ve krediler 217 milyon lira szalırken, zira! senetler üzerine verilenler 150 milyon lira ve tahvil üzerine verilenler 3 milyon lira artmış, böylece bankalara verilen toplam kredilerde 64 milyon liralık bir azalış olmustur Ancak, resmi bankalar Merkez Bankasmdaki mevduat hesaplannı 9 milyon lira özel bankalar 92 milyon lira azalttıklanndan net sonuç 10164=37 milyon lirahk bir artış olarak görülmektedir. EKONOMİK DURUM GOSTERGfiSİ Milyon TL olarak miktan H E S A P A D I A) Merkez Bankasınca verilen avans ve krediler (NET) Hazineye Kamu ekonomik kesimine Bankacılık sistemine B) Hazinenin tahklm edilmiş borçları C) Net altın ve döviz D) Net aktif kalıntısı TOPLAM banknotlar B) Mevduat karşılıklan C) Çesitli nitelikte depozitolar D) Net pasif kalıntısı TOPLAM A) Tedavüldeki Artış veya azalış Bir yıl öneeye Söre 1 3PARIS FUARI 24 Nisan 9 Mayıs 1971 YILIN EN BÜYÜK MİLLETLERARASI FUARI (Basm: 3135U/2»:u2) Son cetvele göre 20/3/1971 Bir rU fincesi 21/3/1970 • l l l l l l l l l l l l Bir bafta önces) 13/3/1971 •••••*••«•*»••••• Bir narta Snceye göre YARDIM SEVENLER DERNEĞI BEYOÛLU SUBESİNDFN Hamiyetli vatandaşlanmızın kullanmadıkları veya az tamirle işe yarayacak hpr türlü eşyalannı muhtaç vatandaşlara ulaştırmak üzere derneğimize teberrulannızı rica ederiz. NET ALTIN VE DÖVİZ DURUMU Serbest dövizle ödeme olanaklannı gösteren, net altın ve konvertibl döviz miHannda 168 milyon liralık bir azalış olurken, haftalık vaziyet cetvellerînin fMuhtelif) bölümünde gösterilen net döviz borçlannda bir miJrtar azalma olmuş ve bu borçlar 4 4 3 4 5 248 316 888 807 4 3 S 5 181 218 377 388 296 4 3 4 5 409 332 851 807 67 489 419 98 161 16 37 2 409 3 461 20 860 13 250 4 810 20 860 1 745 1 055 2 113 2 208 2 842 2 260 2 208 785 841 52 192 160 19 25 26 ALTIN 18 480 13 4 1 1 20 090 829 720 029 668 10 248 3 988 3 980 18 460 244 ADRES : Yardım Sevenler Derneği Beyoğlu Şb. Galipdede Cad. Mustafa Sacit Apt. No: 48 Tel: 49 44 52 47 66 58 46 17 14 Cumhuriyet 282Q 192
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle