12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Milll Egitim Bakanlığınca yayımlanan isimleri aşağıda yazılı üç eser Bakanlığımız Yayınevlerlnde ve bütün kitapçılarda satışa arzedilmijtir. Son Asır Turk Şairlerl Cttı XII Mahmud Kemal İnal 15. Islâm Ansiplopediıi Cüz. 91 (II. Bukı) Komisyon 10. Mozart Prag. Yohında Eduard Mörlke Cev. Mediha ve ŞerLf Önay 4.50 Basui: 12938 2810 umhuri Kurueusu: rüNUS NADÎ SAYISI 60 KTJRÜŞ 47. yıl, sayı: 16767 Telgraf ve mektup adresi: cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: tstanbnl No. 24fl Telefotüar: 22 42 00 22 42 06 22 42 07 22 42 98 22 42 99 m 2 NisanCuma 1971 Panait îstrstTnin en güzel. en düjOndüriicü eserlerinden birldir Baragan'ın Dikenlert. Yazar bu romanında geri fcalmış bir üJkenin yabancılasmiî duzenı yüzunden halkın ezUisinin destanınj vermiştlr. Ama yalnız bundan lbaret değıl. Bır de Baragan •vasınm tasviri ver alır lci kitapU, düzyazi üe siirin en güzel örneklerinden biridir. Yatar Nsbi'nln yenileştlrilmis cevirisiyle Varlık vayınlan arasında 5. baskısı sıktı. 6 Lira. îl&ncıhk: 2*™ 2816 BARAGANIN OIKENLERI Oniiıııiizdeki aylann en iiıırıııli sorunıı fiyat arlışı HÜKÜMETİN İSTEĞİ ÜZERİNE VERİLEN RAPORDA VERGİLEMEDE ÖZEL TASARRUFUN ÜRKÜTÜLMEMESİ İSTENDİ... DPT'YE GÖRE TOPRAK REFORMUNU BEKLEYEN PROBLEM, KAMULAŞTIRMADA TOPRAK DEĞERİNİN TAYİNİ OLACAK DPT reform ve aksaklıklar konusunda rapor hazırladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Plânlama Teşkilâtı, Prof. Nihat Erim Hükümetinin isteği üzerıne, Türkiye'de ekonomik ve toplumsal alanlarda (a) dan (z) ye kadar aksayan tarafları tesbit eden ve çözüm yollarını gösteren bir raporu hazırlayarak vermistir. «Ekonomik ve sosyal gelişmelerdeki mevcut riurum ve önemli düzenleme sahalan» adını taşıyan 210 sayfalık bu cnemlı raporun hukümet programına yon vereceği öğrenılmiştir. ^ Raporda anayasa açısından mev cut durum değerlendirilmekte ve konular şu dört noktada toplanmaktadır: (T) Reformlar. (5) Yeniden düzenleme, (3) Onümüzdeki aylann önemli problemleri, (î) Önemli konular ve projeler. Reformlar bölümünde ise şu dört reform alanı üzerinde durulmaktadır: a. Tarım ve toprak reformu, b. Verfi reformu, c. Kooperatifçillğin geliştirü' mesi, d. Eğitim. Ithal ihraç işlemini geçici durdurma kararı kalktı Kararın nedeni, Dıs Ticaret Dairesinin durıımu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «Daily Teleg^aph» Rahman'uı tevkif ediidiğini bildirdi Pakislan bozı silâhlı Hintlilerin D. Pakislon'o sndığını öne sürüyor OIŞ HABERLER SERVİSt YENİ DELHÎ Paklstan DeT let Radyosu, Islâmabad'da yayınlanan resmî bır demece dayana» rak, silâhlı Hind'lilerin Paklstan'a geçtiklerine dair tıaberler geldiğini, Dogu Pakistan makamlarının bu sızmalan önleyici ted birler almakta olduklannı bildirmiştir. Hindistan ise. Pakistan Radyosunun. silâhlı Hintlilerin smırdaa Doğu Pakistan topraklanna sızdıkları yolundaki haberini resmen valanlamıştır. Hukümet kaynaklan, Pakistan'ın iddialarının «Hic bir gercek yanı olmadığını soylemi;lerdır. Bu arada Hınd parlâmentosu, D. Pakistan'da halkın kuvvet kul lanarak yok edilmesinin önlenme sini isteyen bir karan kabul e t miştir. (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Eskl Ticaret Bakanlığının görev ve yetki alamnda tnılunan flıracat ve ithalât ile ilgili işlemleri yürüten Dış Ticaret Dairesı, yeni lcurulan Dış Ekonomik Ilişkiler Bakanlığına bağlandıği için uygulamaya dünden itıbaren başlanmıştır Bu konudaki Cumhurba?kanlığırun tolur» kararı dünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve ayrıca Dış Ekonomik Ilişkiler Bakanı Özer Derbıl de bir açıklama yapmıştır. Izmir'de sanık Haberimiz ve gelişen durum önceki gün cithalât ve ihracat ile ilgili işlemlerin» yeni hükümetin kurulması ile birlikte durdurulduğunu bildirmiştik. Ve nı kurulan Dış Ekonomik îlişkıler Bakanı özer Derbil. bir açıklama vaparak. «tthalât ve ihracat işlemlerinin çeçici olarak riurdunılmasımn sözkonusu olmadıjhnı» söylemiş ve aynca «Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesinin Dış Ekonomik tlişkiler Bakanlısına baflandıfını, ithalât ve ihracat işlemlerinin mevcut rejimdeki esaslara ?öre yürütüldüğünü» belirtmiştir. Derbil, bu arada, «Yanlış anlaşılabilecek nitelikteki ithalât ve ihracatla ilgili bir formalite eksikliğinin de Cumhurbaşkanından alınan «olur» la eiderildiğini» de açıklamıştır. Yeni hukümet ış başına gelip yeni bakanlığı kunınca, ithalâtihracat işleri ile görevli eski Ti(Arkası Sa. 1, Stt. J 0») iö inönü, 'Güven oyu vereceğiz, inşallah,, • •• ffl u| fl I %İW%İI 28 Nurcudan 13'ü tutuklandı İZMİR (Cumhuriyet Eje Bürosu) Karşıyakanın Alaybey semtinde lüks bır apartımanın çatı katım «gizli nurculuk okulu» haline getiren ve önceki gece polis baskını ile suçüstü ele geçen 28 nurculuktan 13 U tutuklanmıştır. Kardeş Apartmanının çatı katında rahleler ve kitaplıklarla okul haline sokulan yeri. Tersane İmamı Kâmil Gündüz'ün yönettiği anlaşılmaktadır. Yakalanan Nurcular arasında mühendis, tüccar. teknisien ve imamlann bulunduğu bildınlrmştir. Karşıyaka Adliyesınde 7 saat suren sorgudan sonra mtu.clanan öğrencilerden 5'i Yüksek Islâm Enstitiisü. diğerleri üniversite. yüksek okul ve lise öğrencisidir. ÜLKÜ OCAKLARI MENSUPLARI TARAFINDAN TAHRİP EDİLEN İSTANBUL GÜ?EL SANATLAR AKADEMİSİNİN BÖLÜMÜ VE DLVAKA KARALANAN YAZILAR... Toprak reformu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Erim'le CHP Genel Başkanı tnönü arasında dün akşam üzeri yapılan görüşmeden sonra înönü, gazetecilerin güven oyu ile ilgili bir sorusu üzerine, «Güven oyu vereceğiz, inşallah» demiştir. İnönu, görüşmeden sonra, «Prog ram hazır olacak. Prograra bu akşam (dün akşam) sayın Cumhurbaskamna sunulacak. Yarın (bugün) Meclis'te konuşulacak» demiş ve bu arada, «Siz, CHP olarak güven oyu verecek misiniz?» sorusuna şu karşılığı vermiştir: «Güven oyu vereceğiz. inşallah. Aldığım haberlere göre, Prog ram çok enteresan olacak. Onn kolaylaştırmak, bizim için vazife olacak. Onun için güven oyu vermemiz tabii görünüyor.» •Sosyal, siyasal ve ekonomik yönleri olan bir konu» olarak nitelenen toprak reformu hakkmda raporda şöyle denilmektedir: •Reformun unsurlan içinde esas (artışnıa konusu olan husus mülkiyet dağılımıdır. Arazi mülkiyetine konulacak sınır siyasal karar organmın görüşlerine bağlıdır. An» cak bu konuda dikkate alınabi. lerek bazı faktörler şunlar olabilir: (Arkasi Sa. 7, Sü. 2 de) Formaliteier yüzünden ihracat aıaldı Gümrük lormalitelert nedenlyle son haftalarda kara yolu ile ihracatta gerileme olmuştur. Bilindiği gibl kara yolu ile yapılan ihracatta. araçların üluslararası Kara Nakliyatı Blrlıği (IRU) belgesine sahip olmalan gerekmektedir. ö t e yandan bu belgeler Tiirkiye Odalar Birligi tarafından merkezi îsviçrede bulunan (IRü) Birliğinden temin • edilmekte, Ticaret Odalan aracılığı ile nakliyatçılara verilmektedir. Ancak, bundan üç nafta kadar önce Odalar Birliği gerekll belgelert ithal ettiği halde, formaliteler ve transfer aorlukları nedeniyle gümrülcten çekememlştir. Bu arada Ticaret Odalannda mevcut belgeler tükenmlş, ihracat yapan kamyon ve frigorifikler seferlerini ertelemek zonında kalmışlardır. NıXON, TEGMEN CALLEYI HAPISTEN ÇIKARDI SAN CLEMENTE, (California), (AP) Başkan Nixon, My Lai'daki Jtatliam nedentyle askeri mahkemece ömür bo\u hapse mahkum edüen Tegmeo Calley'in dâva kesinükle sonuçlanıncaya kadar cezaevinden çıkarümasını emretmiştir. Tegmen Calley, Nixon'm bu emriyle cezaevinden çıkarak daha önce yaşadığı Fort Benning'deki ordu lojmanına gitmiştir. (Calley'in hüküm giymesiyle ilgili yaiıkılar, Dış Haberler sayfamızdadır.) Program, bugün okunuyor H Erim; dün İnönü, Demirel, Feyzioğlu ve Bozbeyli ile görüşmeler yaptı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Nihat Erim'in yönetimin de toplanan Bakanlar Kurulu, dün 7 saat 45 dakika süren toplantısmda bugün Meclislerde okunacak hükümet programı ile ilgili çalışmalannı tamammıstır. Bu arada Erim. dün akşam înonu. Demirel. Feyzioğlu ve Bozbeyli'ye, Hükumet Programı hakkında bilgı vermiştır. (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) "31 Martçılarfl Akademiyi basıp tahrip etti İSTANBUL HABER SERVİSİ Adana'da da 47 Nurcu yakalandı ADANA (Cumhuriyet Bürosu) Istiklâl Mahallesinde dün gece 1. Şube ekipleri tarafından ihbar üzerine yapılan baskında 47 Nurcu, âyin yaparken ele geçirilmiştir. Baskında, birçok broşür de bulunmuştur. Gözaltma alınanlar arasında 1 fabrikatör. 2 ögretmen, 6 ögrenci, 1 memur, 4 çiltçi, 3 işçi ve 5 terzi ile çeşitli mesleklere mensup kişiler v&rdır. Parçalanan sanat eserlerinin üstüne 31 Mart tarihleri kondu Demirel, it Güven oyu, Oiubumuzun bf/eceğı bir iştir ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Nihat Erim'den dün gece Hukümet Programı hakkında bilgi alan AP Genel Başkanı Süleyman Demirel. gazetecilerin gu\*en oyu konusundaki sorularına, «Bu, gnıplarımızın bileceği bir iştir» demiştir. Saat 21.30'da başlayan ve yarım saat süren görüşmeden sonra Demirel, gazetecilere şunlan söylejniştir: «Sayın Başbakan, Hukümet prog ramını bize verdiler: üzerinde biraz da görüştük. Ancak, takdir edersiniz ki. yanm saat içinde beyanatta hulunacak kadar bir vu(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) • Devlet Güzel Sanatlar Akademisini basan Ülkü Ocaklı Öğrenciler, afiş atolyesinde ellerine geçirdikleri herjeyi parçalamışlar ve kitap kulübündekı bütün kitapları yırtmışlardır. Belirtildiğine göre, Ülkü Ocaklüar günlerden beri tasarladıldan baskıru 31 Mart'ta gerçekleştirerek duvarlardaki afişleri de yırt^B mışlar ve bunlardan boşalan yerlere «Müslüman Türkiye, Komünizmi ezeceğiz» sözlerini yazmıslar, aynca duvarlardaki 31 Mart'ı gösteren tarihleri parcaladıkları eşyalarm üzerine atmışlardır. (Arkan Sa. 7. Su. 4 de) ROBERT KOLEJ4GÜN KAPATILDI | Müdür Everton'un evinin bahçesine dinamit atıldı 2. Inönü Zaferi'nin yıldöniimündeSunay, İnönü'ye kullama mesajı gönderdi ANKARA. (Cumhoriyet Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 2. tnönü zaferinln 60. yılı dolayıslyle CHP Genel Başkanı lsmet lnönü"ye bir kutlama mesaJı göndermiştlr. (Arkan Sa. 7, Sü. S de) Robert Kolej Senatosu, yüksek bölümün 3 öğrencisini okuldan uzaklaştırmış, muhtemel olaylara karşı da okulu 4 gün tatil etmiştir. Bu arada. Kolejin Amerikalı Müdürü John S. Everton'un evine, dün sabaha karşı patlayıcı madde atılmıştır. Kolejde, hafta başından beri süren huzursuzluk, lisenin «Kültür Şenliği>nde başlamıştır. Devrimci öğrencilerin çeşitli eylemleri üzerine şenlik, Kolej yöneti(Arkası Sa. 1, Sü. 6 da) Tunagür'ün durumu ünkü gazeteler, Diyanet tsleri Başkan Tardımeı Vekili Vaşar Tnnajür'ün yurt dışına çıkma izninin iptal ediidiğini yazıyordu. Bi. lindifi gibi, îaşar Tuna;ür adı bir süreden beri kamuo. ynnu yakından ilçilendirmektedir. Diyanet tşleri Başkanı olmadığı balde bu devlet te?kilâtım avucn içine aldığı söylenen Tunaür için, simdi din işlerine bakmakla görevli Devlet Bakanı Sayın Mehmet özgüneş, Büyük Millet Meclisi kürsUsünden belseli nyarmalarda bnlundnfn halde Demirel kabinesi âdeta s a . ğır bir duvar kesilraişti. Sayın Mehmet özgüneşin Senatoda Milli Birlik Grnbn OLAYLARIN ARDINDAKt Tümü de silâhlı 5 kişi, dün akşam Beşikta» Yıldız'da bir bakkal dükkânına girerek, kasadaki 400 lirayı alarak kaçmıştır. Dörtyüzlü Çeşme Sokak 10 numaralı mahalle bakkalına giren belirsiz kişiler, dükkân sahibi 30 yaşmdaki Rasim Hacıoğlu'nun üzerine atüarak el, ayak ve gözlerini bağladıktan sonra, kasada bulunan 400 lirayı almışlardır. Olaydan sonra dükkâna gelen Alı Rıza Ertetik adlı 16 yaşmdaki öğrenci, 5 genci kapıdan çıkarken gördüğünü, sesler üzerine bakkalı çözerek durumu Polis'e bildirdiğini söylemiştir. Beşiktaş Ka rakolunda ifadesi alınan bakkal Hacıoğlu, tabancalı kişilerin kendisini öldürebilecekleri ihtimalinden çok korktuğunu, soygunculan görse tanıyabileceğini söylemistir. Olaya el koyan Polis'in kanısına göre sanıklarm. ellerindeki birer oyuncak tabancadır. Yıldız'da 5 kişi, bir bakkal dükkânını soydu Dİ EDEBI1AT EKİ PAZAR GÜNÜ DAĞIT1CINİZDÂ1S İSTEYMZ Saatsiz 300 taşıt seferden alakondu Taksilerinin saatlerirri yeni tarifeye göre ayarlatmayan ve Ölçü Ayarlar Müdürlüğüne başvurmayan şoförlerin taşıtları, dün sabahtan itibaren trafikten ala konulmuştur, Seferden menedilen tajıt sayısı, jimdilik 300* dür. (Arkan 8a. 7. Sft. 6 da) adına yaptıjı konuşmalarda Yaşar Tnnagür'ün Cumhnriyet aleyhine bir faallyet için. de bulundnfn ve dış ülkeler. deki resmi gezilerinde bu faaliyetin devam ettiği ileri sürülSyordn. Cumhurbaşkanı Sunay'a da Tunagür'ün faa. liyeti konusunda belgeler su. nulmus ve bu Atatürk düşmanının devlet «'anaklannı kullanmasının sakıncalı %arüldüfü bildirilmisti. Tunagür âdeta devlet içinde devletti. Büyük M:il:t Meclisi kürsülerinden açıklanan bel. jreli uyarmalar karsısında bi. le »arsılmiTordu. Demirel ka. binesi, Taşar Tunagür'ü hl. maye etmekte sonona kadar inat ediyordn. GERÇEK Hiç kuşkusnz bu ınat, bardağı taşıran damlalsrdan biri olmuştur. Devletin temelle. rinden olan layiklik ilkesine aykırı davranıslar belki s e . çira sandığı sathı mailinde hayatî çöriilmekte ve politikacının parlamentoya girmesi için din duvgularını istis. mar etmesi kendi açısından lüzumlu sayılmaktadır. An. cak bu yolda uzun vıllardan beri yapılan yatırımiann toplumu çok tehlikeli kesimlere getirdifi de açıktır. Bueün Anadolu'da irtica zaman za. man infilâk eden bir akıro (Arkası Sa. 7, Sü. S de) Barbaros Bulvarında freni patlayan taşıt, yine bir kişinin ölümüne yol açfı Beşiktaş Barbaros Bulvarmdakl dünkü trafik kazasmda 1 kişi ölmüş, 3 taşıt da hasara uğramiîtır. Kaza, Levent yönünden Beşiktaş'a inmekte olan Fikri Gül yönetimindeki 34 EY 008 plâkalı tak sinin frenlerinin patlamasıyle mey dana gelıniştir Hızla Bulvardan inen taksi, çarptığı ve kimliği henüz belli olmıyan 50 . 55 yasındaki adamın ölümüne, 3 ta«ıtın da a ğır hasar görmesme yol »imıjür.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle