26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ı r Büyük döğüşien önçe otorileler kapışiı Türkiye Liginde bııgün 3 maç var Ali Sami Yen'de: G. Garay * Ist. Spor Âlsancak'fa: Altay /ı rjr ı 19 Mayıs'da PTT . (r, ı ppe # Müsabakalara Türkiyeden 21 Yunanistan'dan 20 yarışçı istirak edecek YALÇIN PEKŞEN Turk ve Yunaniı isîırakivle yapıldcak nîan «Turk Yunan Rallisi» bugun saai 8 00 <ie İstanbulda Kalyon otelı onünde venleeek startla başlıvacâktır. Aynı saatfe Kavala'dan harpket ede^pk olan Yunani: rallicıler, Ipsala hudut kapısm da buluştuktan sonra şu guzergâhı takip edeepklerdırKeşan Ec^abat . ÇanakkaIP Çan Biga Çanakkale • Eceabat Sarköy • Keşan . îp sala uzerinden Yllnanısfana geçprek, Dcdcafaç • Gümüleıne • Xanthi Gümülctnp Xant!ıi Ka\ala Stavros, Prama Ka \A\A • Xanthi GümÜIcine . De dfağaç. Turkıypdpn 21, Yunanistan dan 20 ârabanın katılacağı ralh Dedeağaçta snna erdıkten son ra aynı yerde kupalar dağıtılacaktır. C'lay, Frazırı ı ? \upatagi maıa hazırlamrkca... < başlıyor İIIIOİİİI Kimi liderlik' kimi can derdind I Clay mi, Frazier mi ? ! NEVV YORK kaılar hiç bır spnr mıisalJakasınm çnrmediğî ilgiyi (rören bu agır sıklct ünvan macı için iki nâmaglup samphon karşılaşmadaıı nnce boks otoıîteleri kapı^tı: «Clay mı, Irajıer mi kazanatak?» Bursaspor'un " 3 Kaloperoviç I I I I I urkiye ligine bugün 3 şehirI de oynanacak 3 karsılasma de ovnanacak ile devam edilecektir. Günün en önemli maçında lider Galatasaray, Fenerbahçe ve Bcşiktaş galibi İstanbulspor ile karşılaşacaktır. 1H 18 II 30 18 Altay, Kaloperoviç'e ıoo bin lira teklif etti İzmir takımından başka Yugoslav antrenöre Eskişclıirspor da tâlip oldu. G4LATASARAT 10 27 15 21 «Asrın maçı», «Büyük Dögiiş» ya da baska bir dcyişlc Clay Fraizcr maçma 3 giin kalch. Bugüne Ne diyorlar? Louise ı agır sıklet boks şampiyoniıt «Ha^atım<\A >aptıgım cn zor avırım hu Ikisînin de hirbirinden ustun üırafları \ar. Ancak. içimden bir bıs Frazîcr'in kazanacagım Nat FİPischer (Rınar mermuaiı sahıbıi «Ben reyimi, RO7umu kırpmadan C\a\'c veriyorum. Eğer Cla\ riııgden çekilitıe.seydı, bugüıı Frazier dne bır boksör olmayacaktı » Dfsmond Hackett (Daıly Lxspress şazefesı boks ya/aıı) «Clay, bu maçı 7 raunda kadar ka/anacaktır. Clay, sadece maV kazanmak değıl, bunu istediği zaman japmak vctcneklerine de sahıptir. Bcn Claj'ın bıı maçı kendi avantajları bakımından 7 ıaunddan fazla süıdurmopceğine enıinim.» , Max Schmellıng (E&ki af;n sıklpt' "dtfnya şâmpîyonu vp boks va/ail) «Bu maçı Frazier ka/anacak divorum. Çünku çok kuvvctH vumruklaıı \jr ^e bunlan kuHanmasını biliyor. Frazi^r, C|ay efsanesini yıkataktır. Zira Cla> ^ımdıyc kadar Frazier ^ibi bır boksörlc kaı^ılasmadı.» Jack Dempsey (Eski dun>a ^.ampjyonui «Clay . Frazier maçı Frazifr'iıl ^alıbheti İIc bitetek. Ancak, Claj'iıî naka\t oldıasım zannctmiyorum.» , Otorges Peetrra' CL'equipe ğazptesi böks yazan) «Teni dün.vft (>anıphonu Muhairtjrted .\li Clay oJacaktır. Frazier'î' sadece tele\izyonda seyretlim. Fakat kıjaslanınca henüz tecrübesiz savılır.» Açıktan açığa taraf tutan ve bunu açıklamaktan çekınmeyen otonteler arasındu bır anîaşma olmadığı goruluyoı. Bunlara New York'ta bahsı muştereklenn 5 e 7 Frazier uslune uynandiftını ckler&ek maçın ne kadar çekışmeh geçecegı oıtaya çıkıyor TÜRKİYE KİR KOŞUSU BİRİNCİLİĞİ YARIN AYAZAĞA PARKURUNDA YAPILACAK Turkıye Kır Koşusu Bırmcıh £l yarın Ayazağa Parkunmda yapılacaktır. Dort kategon uze rınden du?enlenen yanşmalar .«aat 14 30 da başlıyacaktır. Tur kıye Kir Koşusunun kategon leri şunlardır; Kızlar (1500 M.), Vıldızlar (20(0 M.), Gençler (5000 M), Buyukler (10.000 M) Ote vandan Atletizm Pederasyonu bugun Başkan Jerfi Fıratlı'nın da kafılmasiyle Istanbul Bürosunda toplanacaktır. Top. lanfîda ozelhkle Akdemz Oyunlaıi hazırlığı gözden geçınİecektır. Lıder Galatasaray, bugun lıgın en forrnda ve en başarıh takımJarmdan İstanbulspor onunde çetın bır sınav veıecektır. Sarı Knmmh takınnn fa\rori olduğu maçta, İstanbulspor'un alacağı puan surprız olarak kar^ılanmayacaktır. A. S. Yen Stadmda saat 14 45 de başlayacak olan maça taraf'arın şu kadrolan ıle çıkacaklan beklenmcktedııGALATASARAY : Yasin Ekrem, Tııncav Mu7affer, A>dın, Olcay Mehraet, Ergün, Gokmen, l gur, Metin. İSTANBULSPOR : Yılmaz Alpaslan. YalCin Türker, Tayfun, K. Ahmet Ali, Kasapoglu, lî. Ahmet, Cemil, Bilçe. GÖZTKPE 18 9 6 3 18 7 24 ALTAY 18 4 6 8 9 15 14 Lıg ıkıncisi Go/tppe, bugun şampijonluk ıHdiasım devam ettirebılmek ı<,'m Altay onunde galıbıyet diayacaktır. Alsancak Stadmda sddt 13 00'te baM.nacdk olan maçiü lavorısı Satı Kıımızıh ekıptlı. GÖZTEPE: Alî K. Mehmet, Çaglayan Hüseyin, ö/er, Nev7at K. Ali, Ertan, Fevzi, Gürsel, Mehmet III.. ALTAY: Tanzer Oğtız, Zinnur Enver, Rıza, Oktay Mitbat, Ayfer, Hıdır, Cıhat, Mustafa. I), SPOR 18 1 8 9 10 24 10 PTT 18 3 3 12 10 30 9 Yaşama mucadeiesine guen ıkı Başkent takımınm aralarmda yapacakları mucadele beraberbk vaad etmektedır. Saat 14.50 de başlayacak olan rtröçı, taraflann şu Kadroİân ile oynamalan beklenmektedır: I), SPOR: Aydın Nejat, Llvi önder, Timuçin, Kadir Nail, Sedat, Aydoğan, Yuksel, Şevki. PTT: Avdoğan Erhan, hsenali Cevdet. Enver, Cevher Haydar, Zeki, Feridun, Erlan, Tahsin. TESİS VAR, RAKİP YOK Bıırsa'da Bedfn I c r biyesi Bol#c Mudur ],jn u n n n dahi sahîp bir kapalı spor salonuna salıip olan Bıırsa Kız g Okulunu sporoıı ogretnıcn adayları. Bıırsa'da musabaka >apat>ak rakip bulamamaktan jakınmakta ve ^por zevkieriııi keııdi aralaruıda Aaptıkları sınıf maçlarında tatmin etnıe>e cahsmaktadırlar. Senclorden bcri, Bursa'da Kı/ OkuIIan icinde spora gercken oncmi \crcn tok okul olarak tauıııan Rursa Kız llkogrctnıen Okıılıı. bu >ıl da mıısabaka yapacakmrs çibi ha/ırhklann içine pfirmijş vc kar^ısıiıda jiııc rakip bulanıamı^tır. Fotoijrrafta, Kı7 Öftretmcn Okulunun sporcu talebeleri mirulujor, (Fotogıaf. Fcrıdun Evrenosoglu BURSA) B : (FERİDIN EVRENOSOGLU B I ursaspor antrenorü Kaloperoviç'e Eskıır^por talıp olmustur. Gegıç'ın E^kısehııspor'u bırakmak ı^temesı uzennp gplocek yıl yeniden sampıyonluiîa oynamak i^~ teven Kırmi7i Sivahlılar. Kaloperoviç'e teklıfte bu!ı;nmu«]ardır. Geffiç ıse buvuk bir ıhlımallc Fcncrbahçe'de görev alacaktır. Ötp \andan Altav da Kalopprovıç'e ca7ip bır teklıfie bulunmustur. Altav, Bursaspor antrenörıine 100 bın l'ra transfer ucıoti, 15 bm hra da maaş teklif etmi?, fakat Kalopeıcıviç bu tcklıfi geri çevirmistir. Ka!opeıo\ ıç'ı onunıu7deki se7on da bıı.ıkrnak ıstemiven ve Temmuz aymda transferr YuRo^iav hocanın arzusuna göre vapacaklarını sovlpyen Bur^a'îpor ba^ın sozcu^ü Can Genaoru. «Bi7 antrenbrumıİ7dcn mcmnunU7. Kendisirle her konuda mııtabıki7, KalopcroMC'Î bırakmıyacaği7» rirmistır. Antıenoı Ka. !ç ıic bu konuda konuçmamıstır. Ceiıgiz Tuş'utı hedefi amcası mibi olınuk Bursa, Beşiktaş maçının tarihine ıtıraz ediyor BURS\. (Feridun EVRENOSOGLU bildiriyor) Futbol Fedcıasyonıınca 17 Marttan 11 Marta alınan Buısaspor . Besıktaş Türkiye Kupası maçının tarihine Bursaspor kulübu itiraz etmıştır , Samsunspor maçı oncesınrlen bu yana kampta, bulunan Bursaspor'un, Bolu maçından sonra tekıar Besıkias'la o>namak zorunda kalması Kaloperovıç'i zor durumda bırakmı^tır Bursaspor antrenorü, « Bolu'dan dondiık ten sonra futbofcularıniı seı best bırakmak isti^ordum. Fakat simdi kampa de\am ctmek 7orundayız. Simdi>e kadar >aptıçınıız U7un sıırcli kamplann futbolcuları be« dirdiğini ve iyi sonuçlar vermcdi ğini gördiik. Bu ııcdcnlc Fedcras jonun tesbit ettiği ycni tarihc iti raz ediyoru7» demiştir. tZMİR 1. KOŞU: Favorr Anuska, plâse Beau Guerrıer, sürprız: Vauban. 2. KOŞU: Favorı: Julya, plâse: Butek, surpnz: Barinıa. 3. KOŞU Favorr Sevan, plâsp: Tılbe 53 • Ebcer, surpnz: Pamukkale 4. KOŞU: Favorı Boğaçhan, plft se Nevşah • Zafire 77 surpnz: Atakan. 5. KOŞU: Favorı. Cebbar, plftse: Merzuka 11 Bacı surprız: Nazlım 1 6. KOŞU: Favorı: Golden Rose, plâse Malaz, sürprız: Goldcoın. 7. KOŞU Favorı: Efex, plâse: Hücumbot Dumanali siirpriz Selda. ADANA 1. KOSU: Favorı. Özlen. 2. KOŞU: Favori: Bedıa, plâse: Aysem, sürprız: Acbe. 3. KOŞU: Favorı: Goldenbeatle, plâse: Du Barry, surpnz Clay. 4. KOŞU: Favorr Ukabe, plâse Sabıre • Sevgı 15, siirpriz Seçkın. 5. KOŞU: Favorr Güzide. plâse Koyvar • Şehnaz, sürprız Hücum. 6. KOŞU: Pavon Cesurhan plâ se: Mine Torık, surpriz: Karakaplan. 7. KOŞU: Favori: Boran, plâse: Kımo . Zahıde 87, surpnz: Mert. Vüksel ERÜÇ Ringleri tîtreten yenî bir yıldızi doğuyor, ERCAN TURCAN ırmi7i köşc Ccngiz Tuş, Vcfa Lisesi» anon yenı eldiven silâhşorlerinden birini tanıtırken, büyük tezahürat arasında bü tün gözler kırmızı köşedeki boksör Ü7erinde toplanıyor, zi hınlerde bır soıu dolaşip duıi'voıdu «Acaba, oğlu mu, >nksa akıabası nn?. belki de sadece bir tesadüftür.» Gong sesi, soluklann îçindc pcrdelenirken kırmızi köşedeki sarışın boksör ortaya yürü dti ve biıden zarif ayak oyun ları üzerinde gardmı toplava idk musabakaM insiyatıfıne alan sol kroşelerini vurmaya basladı. Buğulu ringlerde eskiyi ya savanlar ai'tık belki tesadüf dusunccsini bir kenara itip «Bu genç Orhan Tuş'un bir paroası» hukmunde birleşıyoılaıdı. 1950 senesinden sonra kilosunda Turkiye'nin tek eldiveni olan, Avrupa Sampivonasında elde cttiği üçüncülükle Türk boksunu Avrupa'va tanıtan eski sbhret, biivük eldi \cn Orhan Tus'un yegenivdi knmi7i kö^eden yumruk düel lo^una ciren sarısın boksör.. Iki müsabakada eskilere Or han Tuş'u yaşatıp, ilk defa katıldıîn bir sampiyonada, şam pıvonlusu kolavlıkla kazanan Cengiz Tus'u soluklan kesilmeden elindeki çampiyonluk kupası ile buldum.. f Orhan Tuş, amcam olur. Amcamın şöhretine gölçe A\ısıirmeditnse cok mutln olurunı. Vrcfa Lisesinde okuyorıım Lise ikideyim. 19 yaşında> ını. Boksu bana öçrctcn amram oldu Henüz beş yaşların da> dım. Bir giin Orhan amcam karşıma celcrek bana boks SeTeteeeğini söyledi. İşto o ffünflen sonra bu spora ilçim arttığı çibi amcamdan ri.ı devaml? olarak ders atflım. Bu n7iın sıirelr oalrsmam soımounrîa da eöıdüsünÜ7 gibi samnivonluçu kazanmatn 7or olnıadı. Boksu şimdilik 7evk için Aapıvorum. Gavpm bu sporu tnhsilim ile birlikte götürmek tir, Havır ne bîr Sevfi Ta(ar ne de bir haşkası. Sadocft \p sadece amcamın «rtiiini faklit etmpîc isteıim. Çiinkü amcamın büviik bir boksör olduçuna inanıvorum. rııl.ıl:" Miilî kriz iciıııli olan lifiliiııler, ıııih ıııılıılı iransfer yapnak l F Yazan: Erdojjan GÜRHAN | | 1 j «K! 1 Günün Prosrunn (Mi Sarai Yen Stadı) 14.45 istanbulspor G. Saıay (1» Majjs Stadı) 14 30 Demırspor PTT (Aısancak Stadı) 15.00 Altay Goztepe Ikîncî Türkiye Liği: (19 Mayıs Stadı) 12 30 Şekerspor Tarsus Id. V/ Uçüncü Türkiye Liçi: (Vera Stadı) 14 30 Ye^ıldırek Egespor (Şeref Stadı) 14 30 Beyîeıbeyı Konyaspor (Ankaraçucü Stadı) 14.30 Petrolofıs Ccyhanspor BASKETBOL LİGİ Spor ve Sergi Sarayında 17 30 PTT Altınordu 19 00 Moda Kolej 20 30 F. Bahçe • Muhafızgücü AT YARISLARI MiJlî kadrolann seçimi ve hazırlanması oğu ?aman ponıyur, duyuyor ve okuyoruz. Turlu nedenlcrden ötürü bır futbolcunun Mıllî kadroya girmek, kampa katılmak ıstemedığını.. Ve de bir kulübün oyuncusunu gondermede narlandığını Fakat dıişunuJmeyen, unutulan bır nokta var kı, oylesıne önemli.. Millî Takımda oyîiamak ve kulüp olarak futbolcu vermek , İşte en buyuk şeref ve gurur.. Neden boyle oluyor? Her şevden once ş>unu belirtmek gprekir kı; kuluplerin haklı tarafları vardır.. Mıllî maç tarihleri çok önrfden tpspıt edılıtıelj ve fıkstür kulüp maçlanna zaıar vermeyecek şekilde du?enlenme!ıdır.. Bu işi teşvik etmpk ıçm de Mıllî kadroya futbolcu veren kulupleıe maç hasılatından prim venlmelıdır.. Bu prim Mıllî kadroda oynayan futbolcu sayısına gore olniabdır Mıllî kadroda futboleu ve onun kulubu olabılecek bir sakatbk halınde guvenli bulunmalıdır , Futbolda ileu oJan memleketler bu işJpri çok ıyı plânlamış ve taibik safhasma koymuştur. Futbolrular değprleıının aıtması, kulüpler mıllî oyunruîarmdan otuıu maç hasılatlarmın çoşalması duşuncesiyle Mıllî kadroya gıımeye ve fulbolcu vermeye can atmaktadır. Bu arada Millî kadıoya «;fçılen ve Mıllî Takımda oynayan futbolcuya prıra vermektedir. C Seref Stadı: Kulupleun m.ılı kıı/ K.HKIC bulundı^ını,! ISH12 45 Ist Unv. Zaferspor i(t eden PoLıt «Kulup \rtkılılrrı illâs edı\oruz \efa Stadı: dive Fedpras^ona l>as\ urdular, b;z de borcların 12 45 K. Çeşme Yenışehır aifedilmesi i<,in Sıçorla>a, Hdkauh^a ve diçer ilsrili .verlere miirataal ettik. Tam olumlu netice Fenerbahçe Stadı: alınacakUen bö\Ie tutarsiz sunsasvona çirmek 1.3 15 Tuzla Agaspor. 15 (10 akılJı ıs de»ildir. Tutarsı/ Iransferlere pa^dos Kaıtal Emınönu rdiletektir» scklmcie komMiuı^uı Sümeıspor Sahası: Başkan Polat daha sünıa yabancı futbolcu ko13 15 Rumehhısar Unkapanı, nusuna temas ederek «Yabantj fulbııku koıuısunu 15 00 îskendeıpasa Vardar. ıIe aldık. Oıuımüzdelu sezonda bu konııda surpri/ luratacak kaıarlaı afata»i/. llgiii komisvonlarıAlibejköy Sahası: mızda çahşmalar ^apılmaktadır. Çalısmalar bitin1315 Çnçır Çıksahn. 15 00 cp açıkJamada buiunacaçı/» demıstır. Alemdar • Yenıkapı Hasan Po'.Ht, ashonoımk transierlere kaı^ı oldugunu be Jnterek, «Bence her kulup bır KISA.. KISA.. KISA.. KISA.. spor okulu açıp, futbolculaıını kendı yetjştıınıehdn Bu save • YELKEN îstanbulhı yelkcncıleıın lıde hem Turk futbolu kalkmır, 7ik kundısyon çalışmaları bu avhk gecıkme hem de kuluplpı maddı ba ıh pd/ditesı gunu baslayacakiu1 Kddıkoy Ha!k kımdan .jarara u»ıama7İai)) E^ıtım Meıkezı Sdlonunda haftadd ıkı gun >alındp konu.smustuı pılcicak ÇcilısnidLtıa Istanbul'un Inıtun Fmn, F D. ve Didgon sınıfı yelkencıleıı çagııılnusBasketbol liginde Jciıdıı. nııkıye Deplâsmanlı Basketbol Liü,ıne bu haftahk dınlenmeden sonra bugun Istan bul'da yapılacak 3 karsılasma ile devam edıkcektır Spor ve Sergı Sarayında s,u nun ılk karşılasması saat 17 30 cla PTT Altınoıdu arasında yapılacakhı. Gecenın ikıncı karşılasması j^e saat 19 00 da lıçın tehlıkelı bolgesıne yeıleşmış olan Modaspor ile Kolej arasında yapılacaktır Lıg ıkıneılıgı ıçın mucadele eden Kolej'ın bu maçtan galip aynlacağı sanılmaktadır Gunun son kaı^ılaşması ise lış klâsmanı jçın mucadele eden Feneıbahçe ile Muhafızçucu aıa 30 m sında oynanacaktır. Saat 20Foria ba^iayacak karşılaşmada nerbahçe galıbıyete daha yakmdır. utbol Federasyonu Başkanı Hasan Polat, son gunlerde çıkaıı transfer dedikodiıları uzerine, «Kuluplere kilit vuracağız diyorlar; sonra da milyonluk transferlerden bahsediyorlar» demiştır. 2. AMATÖR KÜME Cenftİ7 Tus rakibi ile dövüşürken (yukarıda) ve (Yanda da) arkadaşımız Ercan Turcan ile konusurken '••••••> •••##••> » f # Fenerbahçe'de Cunta'nın kongre listesi belli oldu • AKDEMZ OYLNLVRI: Akdenız O\unlaıı Meıkez Ic la Komıtesı, Oyunlaım yapılacağı 6 7 Ekım tanhlerı arasında Iznıu de oıtaokul o«rencılennm katılacagı bır resım yaıısması ve ser^ısı duzenlenmi'jtıı Yaıışmanın konusu Akdeni7 O\unlan \e bporun onemıdır. • \MVIOR KLMi: Tuıkıye Amator Kume Sampıjonasında Istanbul Bıuncısı, Edııne. Kııklaıelı \e Tekırdag Bırmcılerı ı]e kaışılaşacaktıı Eleme usulunc s^oıe vapılarak maçlaıın pıogramı soyledn 14 Maıt Kesan'da Edırne Kırklarelı Tekırdağ'da Tekııdağ Istanbul 21 Maıt Kııklarelı'deKırklaıelı Edırne, Istanbul'da IstanbulTekırdağ. 28 Mart Edırne Kırklarelı gahbı Tekırdağ Istanbul galıbı 4 Nısan'da ıse bu maçın revansı • \IHAT NÎSANLANDI Eskışehırspor'un sağaçıgı Nıhat Atacan. bayan Umran Taner ıle nışanlanmıstır. Feneı bahçe k(jn^;esıne sunulacak cuntd gı ubunun \onetım kurulu Jıstesı dun akşam yapılan toplantıdan sonra kesın olarak tesbıt edılmıstır Kadıkoyde bır salonda vapılan topl.mtıda cıınta gıubunun baskanlaıından Semıh Bayulken de bu yılkı yonetıın kuruluna ynmek ıstedığım soylemış ve bu teklif olumlu kaışılanmıştıı CUNTAMV LISTESr 28 Mart^aııhınde yapılacak kon^ıeve cuntd gıubu su ısımleıden kuıulu Jısteyle gelecektır Faıuk Il^az, Emm Cankurtaran, Semıh Bavulken, Suphı Er°ul, Bulent Gedeleç Sadun Eıdemır, Halıt Çetmkaya, Ulvı Tumen ve Kemal Atakul. AÇIKLAMA Y VPTI Ote \andan dun So^\al Lokdlde toplanan Ailctler çıubu lur açıklama •sapmıs % ıktıe dar gtubu\la ıhskıleıı bulunmadıqını bclırteıek konsıede h^tcM dc^teklemeyeceklcıını jfade etmı^tir, r bu gece 3 maç var • ATLETIZAI Isianbul'dd açılan Atl1ı?m Hdkem Kursuna ıekoz sevıvede h.tkem ddd> ı kc fılmaktadır Pd/aıtesi gunu baslajan kuısa 15 add>ın kdtıldığı bıldiiılmıştır. • YÜZMEDE KEKOR ~ Tennesseeli Davıd Edgai. onceki gun 50 metıe seı best vuzmede kcndısıne aıt dunjd rekorunu 20 234 sanjje ıle kıımıstn Ilk ıckor, 20 4 sanıye ıle yine Edgaı'a aıltı. • ATLETlZ>r 13 ve 14 Maıl tarıhleıind» Sofya'da yapılacak Salon Atletizm Şampiyond sına katılniak uzere 24 iilke, organizasyon komıtesıne bdsvuımuştur. Bu ulkcler şunlaıd.r Turkije, A\ustur>a, Belçfka, Bulşaristan, Danimaıka. İılaııda, İspanya, Finlandiya; Fransa, in^iHcrc, Yunanistan, Macaristan. ttalja, Norvcc, Hollanda. Poloııya; Doğu Alman>a, Batı Alınan.Aa. Roman>a, ts\eç, İs\içre, Çeknslovak>a. So\>etler Birliği \c Bir millî kndro hazirlığımn kuliiplerrie baçlayacağmı şu anda seçici ve çalıstıncı arkadaşlar çok iyi biimekte ve buna marunaktadır. Millî kadroda oynayacak futboîcuyu çok daha yakmdan tanıyan ve durumunu bılen kulup antrenörüdür.. Bu kadrolan hazırlayarak arkadaşlar kulüp antıenorlerine itimat ederek onlarla fikir danıştmasında bulunmak zorunluluğundadır F?u ı^lerde kuliip antrenorlennın de sereklı anlayışı göstermelen gerekmekteda. Ru koordıne çalışma ve anJayıştan Mjljı kadrolarımiT; ka^ançlı çıkacak ve Patılı anlamda bır du/ene ^ırilecek, futboIun bu j onunde ıleri bır adım atılmış olacaktır. Ankara'da bisiklet krcs müsabakaları tertiplendi ANKARA Akdeniz Oyunlannda yanşacak Mıllî Takırnı tesbıt etmek ama cıyla busijn ve yarın Ankara'da bisiklet kros müsabakası tertıp lenmısfır Bisiklet kros yanşmasında Bursa BoJçesmden Rıfat Çahş kan ile Istanbul Bölgesmden Ali Huryılmaz birlikte mucadeleve gırecck \c bııınri olmak ıçm mucadele cdcccklcdır. i Evvt bundan sonraki şamn'n onalara da kafılacaçım. ITedpfim ba«;tn Tiirkivp Sampivonluğn olmak Ü7erp hiitün şampîvonlukları knmnmaktır. Orban Tıısun veŞeni ile sohbetimİ7 bitmi^ti Ceneİ7 kr>*a rak vanımdan avrıiırken ken di krndimr dı/^ünüvordum: «Acaba >cni bir Orhan Tuş
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle