05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA İKİ; CTJMHURİYET '' '• ' 6 Mart 1971 '•'• ^ ^ m ^ . v a ^ ^ ' ' i ' v ••"• vrupacla çalışan Türklerin savısı gittikçe hi7İanarak artmakta, 1970 sonunda bu miktarın 500 bin kişiye ulaşmış olaeağı tahmin edılmektedir. Avrupada yalışan Turklerjn orada bınktirmış olduğu tasarrufların hacmi, devaluasjondan sonra, gittikçe artan ölçiıde dikkatlcri üzerine çekmekte, konunun ekonomimiz için büvük önpmi, btı tasarruflarm rurt kAlkınm.iM rnVmelinde ctkilı hır kullanilabİIlîlfSİ İÇİn tedbırlfr aıanmasma dfll Oİniâktadlr. 1 zülprpk »Hirlmpk ki, bu kftıiüda 4R3 sajılı kamınla î?çîle"r1n vurdE fetlr#c?kl#ri dfiviyler? 1 3 orânında / prim verilrncsinden ve 10 \fustos 1^70 devaluasvonundsn bajîka ctkili bir tedbir alınma1 mıştır A TURK Doç. dan vararlanmaMnı saglamak hedefini çüden proienin, burada teklif edılen çorusle bırlcstirilmesi, bir tasla iki kusun vurulmasını sa§^ a c a k t ı r . Bır dp ku<,uk hısscdara, vurda donuste hissesine sahıp olduğu kurulusta oncelikle istihdam imkânı saçlanırsa suphesız hissp senedi satısının basarı sansı artırılmış olacaktır. Avrupa'da çah^an vurttaslarımi7in dönüsten sonra simdıdpn pndıspsînı duvdukJan ijk me«ele, vurl ıçındpkı rahMna imkânları ıse» ıkıneı templ meseleleri vurda döndııktpn sonra bır meskene sahip olma imkanlannın araslınlmasıdır, Bu nedenle. Avnıpa' dakı tasarrtifların ^urâa çptiriimosi konusunda arastırılması ffcrckcn ikirıci imkan, bu alanda aranmalıdır. gıttıkçe urkıye Fmlak Krpdı Bankası, \apı lasarıufu adındakı bır uzun \adelı kredtlendirme metodu ile vurda dnemli hizmetler fförmiistür. Buna benzer bir metodu Avrupa' daki Türk ıscilcrinin hizmetine de sunabılır \e sunmalıdır, Ana hatlan ile Avrupa'dakı tasarruflarından, ornek olarak 5000 D'VI'ını Kardeş kardeşi kurşunlayacak ... C deijıl, altı MI once furkıve'nın bır umudu \ardi: Pariamento du7enı içınde \e sasaların temınatı altında ilerici fikirler orçutlenecek, ıktıdara ağırhğını Ko^acaUtı. tsçı Partisı, vol eğılımh avdınların desteğim bu >onden saglamıstı. öğretmenler. kuçuk memurlar, hatta tasranm esrat çocuklan, tsçı Partısmın ffelismcsme katkıda bulunuvorlaıdı. Spçım kanunu plvprıshvdi. Parti ^nadolu'da toplantılar, mıtınçler, göstcri VUruMisİprı du7enlı\ordu \ e durmadan saldınva u£ru\ordu. Nprede bir Isçı Partisı topiantiM var«îa, eli tash ve sopah hırlakım ^aratıklar, vprdpn hıtpr çibi bcliriyorlar. «komunıstlere hıırum» naraları atarak. körpe partinin bir a\ uç oncusune saldırıvorlardı. Bunlardan hiri Bursa'daki m c h u r nla^dır. Bazı Cİ7İİ ellerin tertipledigi bu facianın kahramanlanndan felsefeci Adnan Çemsil, oliıınden 7or kurtulnıustu, O 7aman kendisinı gordu£umdp, hafıf bır mızah havası ıçindp nasına gelenleri anlattı: Olacak bunlar, dedı. Kafası gözü varılmıs, ölümden 7or kurtulmuştn. tlerici akımları yoketmck için sivasî iktıdar elmden gelenı ardma kovmadı. tsçi Partililer, kanunun hımayesınde yasamıvan ınsanlar olarak kelleleri koltııkta gczivorlardı. Emnıyet Müdürleri dusmandı, Valıler koltuklarını korumak ıçın tsçı Partisine karsı tertıplerin ıçıne gırmck 7orundavdılar. En yetkili makamlarda oturanlar dahı, bu ıttıfakın ıçıne gırmişler; Anavasa'nın hrmavesinı tsçi Partisıne esırgemek volunda seferber o!mu?fİ3rdı. Fn sonunda seçim kanunları da degistirildi, parti parlamentodan tasfive edildi. O günlerde birtakım kisiler: tlerici akımları parlamentova kanalize edemezsenız, bn ışin sonu tehlikelidir,. dive yazdılar. Ne var ki, va7makla ve öâüt vermcklp olmuyordn. Toplnmun kendisine ozgu kanunları vardı, Komprador ıktidari sömürmek ve sovmak volunda a7i;ındı. tshirlikçi kapitalİ7min atacak barutu tükenmennsti. Somuru çarkını durdurmava kalkısan kim veva hangi knrum varsa ezıp çeçecekti. Kanunlar, ancak bu evlcmin bir aracı oldukea muteberdiler. Anayasa babaiasa hikâve idi. Yolsuzluk, kredî vurgunu, vüksek kâr hırsı; kan Kokıısu tutmus gibi eçemeo «ünıfları kendine çekiyordn Çok degil, aradan altıvedi yıl çeçti. Artık memleketin avdınhk ve 7inde çevrelerınde, parlamento dÜ7eni irinde ve kanunların himavesinde bir denge rejimi kurmak nmııdu rok olmustu. Türkive'nin dengeye defil, devrime ihtivacı vardı; ama bir denge reı'imi knrmak bile, bu çidısle söz konusu de^ildi. Parlamento islemez hale düsmüstü. tlerici güçlerin kanun vollarında tıkanan eneriisi, kanunlara saygıSJZ egemen smıflara dogru veni bir mücadelenin ortamma kayıjordu. Bir sabah ga7etelerde Sman Cemçıl'in fotografını gbrıincp, su altı\edi yıllık hikâye bir sinema serıdı çıbı gozlernnın onunden geçti. Sinan Cemgil. Adnan Cemgil'in o^luvdu. Bursa'da dövulen, çenesi kırılan. verlerde sürüklencn Ccmçil'in o§lu, simdi banka sovmak, Amerikan erlerini kaçırmak, genlla evlemlerine vöneimekle itham edılivordu. Altı vıl içinde babalardan oÇullara geçmiştik. Rüzgâr eken fırtma biçiyordu. Dr. Mustafa A, AYSAN tııası. hu alanda başarı güçipştirmektedir. ımkânlarını Rrvalü^vondan bu ^aıu Auıi]»âda çalışanUrın ^urris tr<tırtfrr ettiklfrt diniz ttıtaılarinriii nnpmii jreiUrru'irr olmuş, löfiS de 107 ve löfifl ı\% 141 miîyon dolar scvivcsir.de gcveekîpşmfş nJan vurda sclmis isçi dövİ7lerinin lutan, 1970 •aınumla 350 milvon dolarhk bir \ıllık spvıypye ulaşmı^tJi". Bu ""Omıncu rakam, Turkıvenın tnplam ıhracat gelirinjn m lakındır \p hıı ka^nak, Turkı>ı dnvîz rinîn ihıarattan srınra rn nneınlı kaynagı ha. bulunmaktfidır. ÎSTANBUL ÜNÎVERSİTESİ ÎŞLETME FAKÜLTESÎ bnnka mnduatmm vc dfvipt bütçesinirt yakolarak 1/1 i kadar bir ekonomik dcğeri Avrupadaki Türk tasarruflannı yurt îçinde desjerlendirmek ırin vcp^eni şirkptler kurulmasımn gereklihsjini anlamak guçtur, Oerüş hissedar kitlesine hisse senedi satmak, kurulmuv vc yerleşmiş ^irkctler için daha kolavdır YPIIİ vatırımlann kâra ffeçmesi, U7un 7aman almaktadır. Bu uzun süre icinde çeniş hısspdar kitlesjnin sabretmesini sağlamak son dprppp çııctur Bunun fcîn kurııfmus, başarısını ıspatlamış şırketlerın bu vonde kullar.ılması, drha knlav VP daba çuven \prıci bir vnl OİArak gozukmektedir. Yurt ıçinde bu sonııııftl jolun daha knlav olrîugıımı ispat ptnuş bır kaç örnpği incelemek de muıttkundür. a7i çıiçlıi İktısadî Dpvlrt Tcsekknllprıniti anonim sirkctler haline ^etırildıktcn sonra, hisse senetlerinin kuçük partılpf halınde Avrupa'daki isçilere satılması, kolay olduğu kadar, bu aianda bıiyük özel kesiın ısletmplcrıne de ornek teskıl edecek bir çözoıtı \oludur. Bu jolun denenmesi, Avrupa' dan dönen isçilpnn \urt ekonomisine yerlestirilmesinden doğacak iutibak çuçlukJcrınin bırçofunu da ortadan kaldıracak o7elliktcdır. Son gdnlerde incelenmektc olduğunu haber aldığımız, Iktisadî Devlet Tesekkülleri'nin bir, ya da birkaç holdıng'de toplanarak, ba tesekküllerin sermaye piyasasınm ımkânlann T Ancak ncak. vıllik olarak yiırt içinp akan bu dövizlerdcn baska, Avrupada çaltşanlann bovunca biriktirrrek çesitli nedenlerle bankalannda tuttuklan 2 3 milyar Alman markı sevivesinde olduğu tahmin edi|pn tasarrufları da avnca rle ahnarak incpİpnmelı ve bu tasarruflann vurda petirilmesini saglnacak ckili tedbirler ahnmahdır. Tiirk vatandaşları lehînp A\rupa bankaJarında tutulan btı tür mP\dtıatJn tıılarını kesinliklc tesbit etmeve irnkân ^ok ıse de, kn. nu ile ilçilenpnler, Tüık işçilerinir. ortalama İir scvivelerinden ve tasarruf eğilîmlerînsidcrek, tasarrufların haemini 2 3 mılAlman markı sevivesinde tabmîn etmekr. Avmpa ölçüleri ile bilp önemli bir ta«;arnıf tutarı olan bu tasarrut hacminin TL. dfğeri 812 miljar tutarındadır; yurt içindeki u tas.ırruflarin finemh hacmı, son aylarda ba7i Amprikan ve Alman firmalarınıi/ HgiKini <,ekmiş, hu firmalar, bu tasarmfları icindp to^lıvacakUrı şirkptlpr aracılığı jle Turkivedp ^atirnn imkânlarını arastırma%a baslamıs bulur.maktadırlar. SOH haberlere gö°« 3J üı«' Alman is adamlannın. % G sinc / ' 7 de Almanvadaki Türk iscilpri ile Türk iş adarnlarınm katılacajjı sirkrtlprin kurulmasma çalısılmaktadır. Son Mİlarda ypni kurulan çok rpsıtH Turk sirkctlcri de bu tasarrufların vurt ıçınde dcgcrlçndirilme'ii vönünde çaba harcamı>, ı'akat mesclcnin finrmîne uv.eun bir ba•ünva hcnüz ula'ılamamıstır. Bu konuda sririşimde bulunmus sirketlfrin Türk dcvletindpn rip onemli dcstrk pörmüş olmalarma rağbasarna ulaşıamamış olmalarımn çeşitli î \ardir. B B 2 > ıl surc ılc Lmlâk Bankasına vatıran TUrk ısçısıne 2 Mİlık sııre sonunda, 1520 vıl vade İle 80 bin TL. mesken krpdısı vprılmesı sa£lanabilmelidir. Bu tip mesken kredisinin burada ele alınmasına ımkân olmayan dıŞer sartları, •vurt içinde oldukça başanh sonuçlar Acrmis olan ^apı tasarrufu hesaplarına uyçulanan sartlara ben7etilmelidir. Bu temel çöruslpr kabul edildikten sonra, uvjrulama imkânları, pro.jemn dıs ödemeler dençesi ile iç fiat dençesi ıi7Prındeki ptkileri, bilinen tahmin metotlarıjla Ipsbit edılerek incelenebılecektir. Nedenleri u ncdenlerin baçmda, hemen hütün tfrışımlerde, \em kurulmuş şirket hisse Spnptlprinın isçılerp satılınava çahşilmiş olînası pplmpktpdır. Başlançıcta işçılerin saf iyi niyetlerinin, çok dpfa kotuye kulianılmış ol Sonuc •> urada so\lenmek istenen, Avrupa'daki ••* Türk tasarruflarının \urda çetirilmesi \e j u r t kalkınması hizmetine kovulabilmesi için, 7amanın çeçmek üzere olduğunu belirtmektedir. Bu konuda alınabilecek tedbirlerin uvçulama sartları çün çeçtıkçe çuçlesmektedir. Elımizı çabuk tutmamız gereklıdır. B Tekneye bir delfk de siz açm! Mustafa Ba\dar arkadaşınrm, millctvekili maaşlannın çok eski bir arpçmi<sp da>andıçını, hattâ rahmctli Hakkı Tarık Us ile A Saip ve Kılıç \h ı.in Meclıs korıdorlarmda, yine maaslar yüM 7i]iıclen birbirleıine çirdıklerini Cumhunyet'te yaymladıçı bir jazı di7İsindc çok ffÜ7el anlattı. Okuduklarımi7a kcndi bil^imizi VP tanık nlduq;ıımıi7 olavlan ria pklı\prpk olnrsak, Parlamento uvelpnnın maaş ıslerır.ın o pundpn buRune oneminden hiç bir şey kavbetmeden suıup gıt tiçını anlari7 *• i * Bu arada U7priııde şahsen çok önemle durdugnm bir vakıayı da hatırlatmak ısterim: Ashnda bu maaş işi valnız millctvekillerinin değil, memlekptın yaşamı ile dc üjrilidir. Demokrat Parti âhir ömründe milleUekih maaşlarını birden iki bin liıadan dört bin sekiz yüz lira>a çıkarmıştı. 4800 Hraya çıktıği zaman yine homurdanmalar olmıı$tu ama, hu zam kamu oyundan fazla, etkisini milletvekillerinin îradelerı uzerinde gdstermişti. Meselâ o zamanki tehlikpll jfidise dur demeyi akhndan çeçiren milletvpkılmhı karşısına, evvelâ kurısı çıkmış: Bre Mehmet \e>a Ahmet (ne ıse) sen mi kaldın vatanı kurtaracak? Başkaları yapsınlar bu kabadayılığı, şunun şurasında bİ7 (hır kaza ısmi verir) ayda püç belâ 500 kâğıdı doğrulturken hiırada dort bin sekiz yüz lira alıyoruz. Bir kat aldık, taksiti var, in«van içıne çıkacak hale pcldim, bir kürk aldım, onu ödüvoruz. Km kole.ıe verdık . ^itndi bütün bunlara paydos edip . Aman aman!. Bunun netıcpsioi düşünmek bile tüyler ürpertici . Evet i?te bo>lppp evvplâ evden, ihtivaçlardan başlıyan baskı n devir milletvpkıhr.ın kolıınu kanadını kırdı, diline felç getirdi, cesaretini >ıktı, ve 4 t ) lıranm temin ettijji rüyalı yaşamdan hep 8M beraher ancak Yassıadava çıdınpç uyandılar. Fakir toplumların kaderınde maaş miktannın milletvekilini esir edici bir rolü vardır. JJÎ eçtiğimiz haftanm hava olayları birÇOk yönlerden oldukça ilginç bir ^elişme göst«rdi. Bunlarm en ö nemlisi batı bölgelerdeki fırtmalardır. Rüzgâr hızı bilhassa ic Anadolu'da saatte 110 küometreye YÜkseliıken yurdun Trakya kesiminde de kesif kar yaffisları oluyordu. Yol lar kapandı, muhabere ve trafik aksadı bu o laylarla. Hava sıoaklıklarmda, fırtına geçış^rı uc bazı yerlerde 10 dereceye kadar azalmalar goruldu. Onumuzdekı bır hafta ıçinde memlekelımi7in genellıkle Akdeniz üzennden gelecek hava akımlarmm etkismde kalacagı bekîendi!?ınden haftanm tahmını şoyledır C Sıcaklık artışları • Türkive'de olanhıtenlpnn bırtek suçlusu vardır: O da s 3 . miirupu düzeni olduğn gıhı sürdıumpk ıste\en tutucu iktidardır. Yirmınci vüzvılın 71'inci yılında Turkı>e'de geçmiş ça£lar düzenini sürdürmek isteven, vasaları hiçe sayan egemen sınıflar iktidan. Türkive'vı huçdnkü karsrasava sürüklemistir. PoIislp gençhği karsıkarsıva getırdıktpn sonra. iandarma^la cençli&i de çatıstıran. ve kardesi kardese dıısman eden bu iktidardır. Bu çatısmaların hepsi, üçbuçuk mutlu a7inlık, mıllî gelirin uçte birine el ko^sun dıvedır. Asker ısçivi kurşunlayacak, çençlcr üstei^menı kursunlavacak, ı'andarma ö£rencivi kıırsunlayacak, oğrcnci polisı kurşunlayacak, polis o£rencıyi kurşunlayacak .. Niçin? Efendilcr Türk mılletini sömürsün dive ., Bir başka anlamı yoktur hu olayların. fıfliyecektır Hafta süresince don İhtimah çok 7ayıfhr, # DOĞÜ BOLGESİ: Bir iki •^ıe^ftfi^kar yağışı dışında bolgede birkaç gun ha\a parçalı bulutlu geçecek, hava sıcaklıklan biraz artacak, rüzgârlar Güney yönlerden oıta kuv\ette esecektir. Hafta sonlarına dogıu Kuzcy kesımlerde hafıf kar yağışlan ba«:lı>aıak, sı bekleniyor li, GUney Ege parçalı bulutlu, bırıkı yerde çok kısa sürelı yagışh geçecek, hava sıcaklıklan yağı%îarla azalp,qak ve yağışları "^akibcn arîacajc, ribgâr *|>ühas'Sa Kuzey Egehe yer yef've geçıcı olarak fırtına şeklmde esecekür. En çok dört gun sonra bolgemn guneyınden ıtıbaren hava duzelerek guneşh ve sıcak bahar gunlerıne donulecek, Iç Ege harıç dığer yerierde hafta süresınce don olmayaraktır • AKDENİZ BÖLGESt: îki ııç gun gure ile Doğu Akdenız yer yer hdfıf, Batı Akdenız bıraz daha kuv \ellı sağanak yagışlı geçecek, hava sıcakhklaıı tedrici olarak artacak, ruzgârlar bilhassa bolgenin. rüzgârlar hafifliyerek sıcaklık «rtışları bıraz daha fazlalaşacak, haf ta sonlarına doğru bolgenin Batı ypnieien ^ bafhyacaktır. • ••İMM ••••••••ııııııınıngaa!,,,,,,,,,, ••••••••tn DUYU TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALAR1 A. S. lj >|: Î | Î Maaşlann artmasına \ e partilere devlet tarafmdan tahsisat \erılmesır>e karşı çıkan milletvekilleri her halde bıınıı kamu ojuna sınn euzukelim dne vapmıyorlar. Bütün gürültülere, protpstoiara ragmen kamuoyu bu zam ve para isteklerini hoş görmujnr zannecliyorlarsa, yanıldıklarını kendilerine haber verelim. Cunku gpçmiş olavlar particilerin bu zamlan hoş grirmediğini dpgil, çormez gibi davrandığını ispat ediyor. Dfmokratlar zamamnda rahmetli Köprülü hakkında söylenen f.o7İeri hatırlarsıni7, «Waa«sa zam kanunu geldiğı 7aman oyları kırmızi vrrin! Kanun nasıl olsa çıkar, sonıa da paraları cebe atin» bu sebepten tıpkı bugun, izlerıne rastladığımız kavgalar o pün de oldu. D.P. nın Menderes kanadı maasa 7am meselesini silâh divp kullandı vc paıtide beraber \a^>amak islcmcdiği kimselerı (Runlar paracı) di>erek tasfiye etti. Ilalbuki sonradan paia%ı tpbp at.ınlnnn zamanla bakan, başkan oldukları paraları iyi nıjrilp almjvanların da D.P den kovulduğu görüldü. Daha bir iki vıl evvel böyle bir zam mpçelesinin karşısına çıknn Mcclis Başkanı Fııat Siımenin o zamanlnr kula^ımiza gelcn bestlcrden takdir göıdüğümi zannetmiştık. Kendısine kahranun dpmişlerdi. fakat soıumda Tuat Sirmpn kpndi memlekptı olan Rİ7Pde voklamavı ka>bettı Ycıklama sırasında hıç kımse onun menfaât egilımlprme karsı çosterriıjfi celâdptı hatırlamamıştl. Ne oldu, eski Nıgde mıllelveKılı. Ünıversitemızın Rommel'i Asım Erpııp'? Butun maaslarnn şecım bolcfsının ıhtiyaçlarına ıızattıçı iıalde unc dc kcndi arkada^larının şayretiyle Parlamentııtnuı kiipcı unundc kalmadı nıı? Onun için maaş »amları ile parti tahsisatı önergelerine imza atmıvanlara divereğim ki; eger hu takrirleri ön seçim atmacalarını dh^üneıpk imzalamıvorsanız bosurta haval kmtıvorsunuz .Spı,!m pa/arındakı kaıalıorsaııın t.val ajanları olan bu demokrası Mkıcılar», seçım gunu çeldigi zaman nasıl olsa kendilerine ekmp|< \e ümit vcrmc mrvkiindc olanlardan alacakları direktife hareket edeceklerdir. Gözümün içine bakip «Bu mcmlekete değil ıtıi?>> dive sorma>ın, bız, *.iz, hana bu sorııvu sosanlar, mıllptvpkillprı spnatoılpr hasın çençlık, hepımiz hir gunah jumagı haline çcldık lîdksiinr/d: birbirlcrinc hâlâ ağabey demek cesaretini buianl.ıı oıiava m.vas meselesi <;ıkmca nasıl da asabilestiler ve Havyar haııındaki rıvunları [VİPCIÎSP gptirdilpr. O^Iovse siz dr basın ınmnı, şu Parlamentonun teknesınde bır drlik de siz açın!. O 7aman görürsunuz değisiklik onergclerinin alt'nn nTi7a alanların sıı vutmamak içirt nasıl çırpınacaklarını, tarıh bıv tekcrıurden ıbrtrettır so/u dogrudur. çunku kusaklar ve veni gelenier eskilerın tecrubeleıır.e sahip olama?lar. • MARMARA BÖLGESİ Bır kaç gun bolgede zaman zaman yaÇışlı hava ile bırlıkte güneşli ve parçalı bulutlu gunler etkılı olacak, ruzgâriar ara sıra oncelerı Guney, sonraları Kuzey yönlerden yer yer fırtına şeklınde esecek, hava sıcakhklan tedrıci olarak artacaktır Üç dort gun sonra yağışlar Çanakkale, İmroz ve Tekndağ çevrelerme çekıleıek otekı yerlerde hava du batı kesiminde güney yönlerden zelerek luzgarlar hafıfleyecek, zamdn zaman kuvvetli esecektir. sıcaklar bıraz daha artacaktır. Hafta süresınce Edırne ve çev Uç dort gun sonra yağışlar Doğu Akdenızden başlamak uzere kesilelen dısında kalan yerlerde lecek, ruzgârlar hafıflıyecek ve ha don ıhtımalı mevcut değildir. va sıcaklıklarında hıssedılır derccede artışlar gorulecektır, Hafta süresince bolgede don ola>ı olmıyacaktır. • GÜNEY DOĞU BOLGESİ: Ikı uç gün bolgenin Batı kesımleri yer yer hafıf mevzii yağışh, Doğu kesımlerı parçalı bulutlu geçe cek, hava sıcaklıklan tedrici olaîak artacaktır Uç gun sonra yağışlar tamamen kesılerek guneşh gunlere donulecek ve rüzgârlar ha cakların azalmasına sebep olacaktır. Şubat ayı nasıl geçti Prof. Dr. ümran E. ÇÖLAŞAN GEÇTİĞÎMÎZ Şubat ayında yurdumuzun Ege Akdenız ve Guneydogu Anadolu Bolgesı dışında kalan yerlerde hava sıcakhklaıı genellıkle uzun sene normallerıne gore bıraz daha sıcak geçmistır Gunun en yuksek sıcaklık ortalamalarına gore Ege, Akdenız, Guneydogu Anadolu Bolgelerı ile Van, Iğdır ve Hopa çevrelerı 1 ilâ 2 derece daha soğuk, Iç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batı kesımlerı 2 ilâ 3 dereee sıeak olmuştur öte yandan aynı mukayeseyı gecenın en duşuk sıcakhklanna gore vaparsak yine Akdenız ve Guneydogu Anadolu Bolgelerinın bır derere soğuk, yurdun otekı ke<=ımlerfnın ise 2 ilâ 3 derece sıcak \ olduğunu görmekteyız Yağıslara gelince • { MARMARA BÖLGESt : Edırne, Çanakkale, Luleburgaz, \ Keşan ve Uzunkopıu merke7İerı normallermden fazla va r ğış almış olup dıper kesımler normah civarında vağışlı < geçmıstır Geçen yılın Şubat ayı yağıslarına nazaran bu vıl Şubat avında kaydedılen yağışlar genellikle noksanlık arzetmektedır KARADENÎZ BÖLGESt : Bolgede vuku bulan yağışlar Hopa ve Ri7e merkezlerı harıç tutulursa, gerek geçen \ildan \e sereksp normalİPimden noksandır EGE BÖLGESt : Bolgede Kutahya merkezının 66'va 3 4 Afyon'da 30'a karşı 1 kg vağıs almasına mukabil, bolge 4 genel olarak normalmden fazla vağısh geçmistır IÇ ANADOLU BÖLGESt î Ilgm merkezinm normalmden fazla, Çankırı ve Kırsehır merkezlerinın normalleri civarında yağıs alıslarına mukabil bolge genel olarak noksan ( yağışh geçmıstır Kaydedılen yağışlar metrekarede, Es > kisehir'de 38'e karsı 9 Ankara'da 38'e kar=ı 21, Çankın'da 44'e karsı 43, Yozgat'ta 60'a karsı 40 Kırsehır'de 39'a karsı 37, Konva'da 3Ve karsı 26 ve Kavserı'de 39'a karşı 2 9 kılogramdır AKDENtZ BÖLGESt : Bu vılki Şubat yagışları genel olarak geçen vıla nazaran fazlalık gostermektedır Yağış ortalaması 129 kılogram olan bolgede bu yıl Şubat avında metrekareve. Fethive'de 250 Isparta'da 64, Antalya'da 395, Mersın'de 64, Sılıfke'de 105, Adana'da 91, îskenderun' da 62, Dortyol'da 77. Antakya'da i^e 151 kılogram yağış GUNEYDOGU ANADOLU BÖLGESt: Bölge genel olarak normallerıne nıspeten noksar»' yağışh geçmıstır Bu yıl Şubat avında bolgede tesbit edilen vağışlar geçen yılın avnı avına gore fazlahk "ostermektedır DOĞU ANADOLU BÖLGESt : Iğdır'ın normalı civarında Hınıs, Bıtlıs ve Karakose'nın normalmden fazla vağış alıslarına mukabil, bolgenin riıger merke7İerınde kavdedılen vağıslar normallerinden noksandır Bu noksanhklir bilhassa Malatva. Erzincan Elâzığ, Erzurum ve Kars yo { relerınde daha belırlıdır HOŞÇAKALIN ÇAYIROVA CAM FABRİKASI DUZ Cnm satışlanm 6 Mart 1971 tarıhmden ıtıbaren yurt ıçıne ya\ gm munhasır yetkılı satıcılan vasıtasıj'le vapacakUr Ancak, doğrudan dogruya satışlarını ıse bu tarıhten ıtıbaıen kendı mamullermde cam kullanacak sanavıcılere yapacaktır TI'RKIYE Sİ«5F VE C\!M FABRIKAL4RI A. Ş. f V r İ Yoni Ajans 729 Oeniz Kuvveîierâ Seyır ve Hıdıografı DENtZCILERE Daıre Ba^kanlıgından bıldırılmiştır VL HAVAC1LARA 21 S\\UA KILDIRt 16 ve 17 Mart 1971 î a n h l e n n d e 08 00 u e 17 00 saarierı a r a sında aşağıdakı noktaları bırlestıren sahalar ıçinde seyretme demırieme avlanma ve bu sahaların 12 200 metreve Kndar olan yuksekhklerı can ve mal e m n n e t l bakımından ••ehlıkelıd'r AKDENIZ RODOS AIMSI GU\EYDC)f,U A « B I R I N C I SAH^E 5844 No iu K o t u b u r u n fpnennden 222 derece ve 44 mıl mesaterie Enlemı 35 derece 50 dakıka Kuzey Bnyiamı 28 derece 30 dakıka Dneu 2 ncı nokta Enlemı 35 derece 20 dakıka Kuzey Bovlamı 28 derece 30 dakıka Oogu 3 ncu nokta EnİPmı 35 derece 20 dakıka Kuzey Boylamı 28 derece 00 dakıkd Dopu 4 n c u nokta Enlemı 35 derece 50 dakıka Kuzev Boylamı 28 derece 20 dakıka Dogu t K İ N C t S4HA. t E T M Y E 1 ncı nokta K O R t E Z I ÖNLFKİ 1 ncı nokta • KARADENİZ BÖLGESİ . Ikıüç gün süre ile Batı Karadenız parçalı, zaman zaman çok bulutlu. ara sıra mevzii sağanaı? yagışlı, Doğu Karadeniz gene) lıkle az bulutlu geçecek, hava sıcaklışı Doğuda artarken, Batı da degışmeyscektır. Ruzçârlar daha zıyade Batı Karadenızdc oncelerı Guney, sonraları Kuzev •yonlerden zaman zaman etkılı olacaktır. Bunu takıben yağışlar i\ıce azalarak ruzgârlar hafıfleyecek ve hava sıcaklıkları bolgpnın her yennde artmasına devam edecektır Hafta sonlarına doğru Batı Karadenızde sıcaklıklar azalacak ve yer yer yağışlar başlayacaktır. • IÇ ANADOLU BOLGESİ: Bir kaç gun bolgenin Batı ve Kuzev kesımlerı parçalı bulutlu, zaman zaman kısa surclı mevzii yağmurlu, otekı yeıler az bulutlu geçecek, hava sıcaklıklarında hafıf artışlar gorulecektir Bunu tâkıben vagıslar sadece bolgenin Kuzey ke sımlenne çekilecek, dığer yerleıde KIRÂLIIC DA1RE J î } i Ankara'da Tunah Hılmı caddesındc 112/8 numarah. telefonlu. sıcak sulu, parkelı. kaloriferlı daıre f kııalıktır * yet 1054 Ç IMuracaat: Tel: 17 =" .> . > # EGE BÖLGESÎ: Üç dort gun Kuzey Ege sıstem geçışlerı ile zaman zaman sağanak yağış Mubeccel ve Coşkun BiriUnır OĞÜLLAKI'nın doğuınunu akraba ve dostlarına mujdeler. Zeynep Kâmil i Mart 1971 N1MBÜS Cumhuriyet 1952 E 5844 4 No iu K o t u b u r u n tenerın den 211 dprece ve 10 mıı mesateae .Enlemı 36 derece 15 dakıka Kuzev Bovlamı 29 derece 00 ciakıka OoıJu 2 ncı nokta Enlemı 3b derece 3b dakıka K.U7e> Boylarm 28 derpce 25 da^îka Do£u 3 ncu nokta Enlemı 36 derece 45 aakıka Kuzoy Boylamı 28 derece 30 dakıks Dogu 4 ncu nokta Enlemı 36 derece 25 dakıka Kuzev Bovlamı 29 derece Jü dakıka Ûogu D E N t Z C I L E R E VE Ö N I ^ Î L K DUVUKUIUR TMGT Oğretim Müdürlüğü ı' 12 MAR'J Tecrübeli, bilgılı ve yetenekli gemş kadro, devamlı denetım en uygun oğretıcıyı seçme ımkâm, her smıf sevıvesınde ozel dersler. Her gun 14.00 18 00 arası Tel 44 91 64 HILTON SALONLARINDA GAZETECİLüR CEMİYhll
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle