25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet ASTN AHLAK YASASINA YMAY1 TAAHHÜT EDER Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. adına NAZİME NADİ Sorumlu Yazı îşleri Müdürü : SAMİ KARAÖREN Basan ve Yayan : CUMHURÎYET MATBAACILIK ve GAZETECİLİK T.A.Ş. Cagaloğlu Halkevi Sk. No. 3941 B * ( l D O I ' A R • ANKARA: Atatürk Bulvarı Yener Apt *J t* \J lm MK rt . Yenişehir Tel: 120920 129544 Aisaroğlu Işhanı Tel: 31230 SUJNJÜ ve İJÜA İZMİR: Fevzipaşa Bulvarı GÜNEY tLLERÎ: 24709 Adl Kuruköprü 34 iokak No. 40 ADANA Tel: 4550 3934 1 Senclik 6 Ayhk 3 Aylık Yurt Içl 150 80 44 Yurt nısı 288 144 12 Posta 1 Ayhk 15 24 Bashk (Maktu) 300 Lira 3 üncil sayfa (Santimi) 85 • 2. ve 7 nci sayfa (Sarıtiml) B0 • 4. 5. 6 ncı sayfa (Santimi) 75 » Nişan, Nikâh, Evlenme, Dogum 100 • Ölüm, Mevlid, Teşekkür 23 üncO (5 Cm) 150 » Ölüm. Mevlid. Teşekkür (5 Cm.| 100 s SAYIS1 50 KURUŞ ODTÜ (Baştarafı 1 Ind sayfada) npter ve bir keşif uçafcı, yeri üzerinde aralıksız uç.ylardan sonra ODTÜ mütehçyeti, üniversiteyi süresız k kapatmıçtir. ur. Isfanburda erkek öğrencilerin yurtlara girilmiştir. kaldıkları Giriş kapısındaki olaylar Sabaha karşı başlayan bu ikinci çatışma, saat 9.30 civannda durmuştur. Ancak, sınavlara girebiimek için sabah ümverkıteye gelen bir kisım öğrenci ile, burada nöbet bekleyen Toplum poİİ5İ arasmda ölaylar çıkmıs, polısler copiarla öğrencılprı dağıtmayü çahşırken bazı öğrencilcnıi kaçark'en pohsiere tabancayla ateş ettığı gorülmüştür. Kıbrıslılar bırakıldı Çatışma devam ederken üniversiteden ilk çıkanlar burada kalmakta olan Kıbrıslı öğrenciler olmuştur. Bır öğretim üyesinin eşliğmde ümversitenin çskış kapısma kadar getirilen bir grtıp KıbrısLı öğrenci. hiçbir müdah'd' ]ft olmadan şçhre gitmislerdir. Npşıl başladı? ,y, önceki gün 4 Amerikalııçıranlar arasında bulundulylenen Hüseyın înan'ın O. 1. nde gorüldüğüne daîr 2 yapılan bir ihbarla baş!ar, İhbarm nimmasmdan son. ,ırum yptkîlilere bildirilmiş nçeki akşam geç saatlerde, İ Asliye Cezâ. Mahkemesin. ırama kar.irı almmişür. Kaı, Amerikaîıları kaçıranlarla banka soyfoınu olavına »dı nninıın O.D.T.Ü. ndç buîuecckleri öne sürülmüş, alasmm uygun görüldüğü beiıîstir. Gazeteciler bırakılmadı Olavi ı/lemek Üzere ODTÜ nin kapısma giden gazeteciler, polisler ve kapıda nöbet bekliyen askerler tarafmdan içeriye sokulmamişlardır. Gazeteciler oIayı Eskişehir yolu üzerinde izlemişlerdir. 1 Albay kriz geçiriyor Çuiışma devam ederkpn, harekîıtı yrineten İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Öztoprak bîr kriz geçirmiç ve derhal Reklör inönü'nün odasma alınarak tedavı pdıimiştir, Öztoprak'ın rahatsızlığmın devam etmesi üzerine komutayı başka subaylar almışlardır. G irişçıkış Yaralılar çoğalıyor Güvenlik kuvvetleriyle öğrenciler arasmdaki bu şiddetli çatışmalarda, öğrenci ve güvenlik kuvvetlerinden olmak üzere 30 a yakm kişinin muhtelif yerlerin'den ağır ve hafif yaralandıklan bildirilmistir. Saat 13.18 deki şiddetli çatışma sırasmda da çok sayıda kişinin yaralandığı Öğrenilmiştir. Bunlar ambülânslarla şehrin muhtplif hastahanelerine kaldınlmısiardır (BaştaraM 1. sayfada) Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar. teşhise göre soyguncuların, Selman Kava, Veysi Yavuz, Osnnuı Bahndır, Hasaıı Yalçm ve Mustafa İlkcr Gürkan olduklannı ileri .sürmüştür. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof, Aldıkaçtl ise: bu ,ı kişidcn Yavuz'un TMGT Başkam Nuhtsğlu da Gürkan'ın olay siiatlcrinde yanlarında bukınduklarını söylemHlerdır. SnygunCUlarm bas'langıula kullandıkları pembe beyaz renkteki taksiyi Kısıklı'dan kimladıkları ve f?oförimü Çamhca'da İple bağlayıp dı.şiuı atîıktan sonra, Bağdat Cad. desindcki bankanm öniine geldikleri anlaşılınıştır. Ayrıca, soygundan sonra bankaya «bomba» diye bırakılan bir pakette ise, çalar saatle 4 mumutı çıktıgı görülmüştür. Soygun nasıl yapıldı? Görgü tamklanmn ve bankada çalışanların verdikleri bilgiye göre, soyprun saat 11 11.30 arasmda cerevan etmiştir. Üsküdardan şoför Selâmi Özay yönetimin deki, 956 model Pleymuth marka «34DS984» plâkalı arabaya binen 5 kişi, Çamlıcava doğru hareket etmişlerdir. Burada silâh tehdidiyle şoförü baghyan meçhul şahıslar, kendi?ini S?fa tepesinde yolun kenarma bıraktıktan sonra dönmüşlerdir. Saat 11 sıralarmda Bağdat caddesine çıkan araba. Selâmiçeşmc durağmın yanmdaki benzincinin civannda, sokağın başlangıç yerinde park etmiştir. Bu arada arabadan beş kişi çıkmıştır. Bun lardan esmer, ön dişleri çürük, açık renk pardesü giymiş olan 20 . 25 yaşlarmdaki genç şahıs, Akbanktan içpri girmiştir. Veznenin önüne gelen bu şahıs, pardesüsünün önünü açarak tabancasmı cekmis ve veznedar Solmaz Tökçen'e. «Paraları çıkar» demiştir. Bankada bulunan 9 memurun şaşkmlığı geçmeden, üç kişi daha içeri girmiş ve tabancalarmı çekerek, kimsenin knoırdamamasım ihtar etmiştir. parak durmuştur. Ezilmekten kıl payı kurtulan şahıs, daha sonra etrafa tabancayla ateş ederek, harekete hazır arabaya binmiştir. Soyguncular, takip edilmemek için, taksinin arka cammı kırmış, buradan da havaya ateş ederek, takib edilmeyi önlpmişlerdir. Yoîu iyi bilmedikleri anlaşılan soyguncular, arabayı Yoğurtçubaşı çıkmazma girdikten sonra terkederek kaçmışlardır. Bu olayı gören>sr, arabadan çıkan gençlerin, ellerinde tabanca oklu ğu halde boş arsaya girerek, oradan 18 Mart durağma gittiklerini buradan başka bir arabayla kaçtıklarmı söylemişlerdir. Terkedilen arabanm saatinin 38.70 lira yazdığı görülmüştür. Arabada ise, bir mantar tabancası ile kıırşun kovanı ve bir seks romanı bulunmustur. Soygunu kimler yaptı? Dün bu konuda bir açıklama yapan Emniyet Müdürü Muzaffer Cağlar, bankada çahşanlara, yüzlerce fotoğraf gösterildiğini ve içlerinden beş kişinin teşhis edildiğini bildirerek, «Teşhis edi lenler sunlardır: Selman Kaya, ^ ^ eysi Yavuz, Osman Bahadır, Hasan Yalçm, Mustafa îlker Gür kan. Bunların hopsi DEVGE\Ç üyesitliıipr» demiştir Öte yandan, banka memurlarınm bir kısmı, soygunu yapanların, makyajh ve yarı maskeli olduklannı söylemişlerdir. Nitekim, bankadan çıkanlardan birinin takma bıyıklarınm düştüğü ifade edilmiştir. Ayrıca bankadan çıkanlardan ikisinin bıyıklı, r ikisinin de bıj ıksız, iyi giyimli gençler olduğu da, gene ileri sürülmüştür. Buna göre, teşhisin, hemen resimlere sröre yapılabilme sinin imkânsız olduğu da belirtilmiştir. İstanbul polisinin aîârma geçmesine rağmen, soygunu yapanlar geç vakte kadar bulunmamıştır. Bu arada. Banka'daki soy gunun saat 1111.30 sıralannda cereyan etmesine rağmen, buraya yakm polis karakoluna haber ancak, 2 saat sonra telefonla verilebilmiştir. Polisin olay yerine gpç gelmesi de, sanıkların izlerini kaybettirmeye firsat vermiştir. üversile sarılıyor ıma kararmın almmasmdan ı tl Jandarma Komuianlıgı, ım polisiylft df* işbirlıği ya<c gecö yarısından sonra ü'sitpyî sarmaya baslarruştır. esğuttaki zirhlı birliklerden ilcn 51 askftrî taşıt dolusu , jandarma birlikleri ve 30 js dnlusu tnplum polisi, sa.30 dan srmra Üniversiteyi •ıdan kordon altına aîmış, birliklpr rift Üniversitenin girerek, öğrenci yurtlanmn ıduğu yp.rde tertibat almışr. Bu arada Üniversitenin n girişçıkış kapılan jandar ıö toplum polisi tarafmdan mustur. Bu arada, içpriye 1 e sokulmarni ?, içpriden dıa kimse bırakılmamış, Ünitenin ci^nnyia oian telefon ıtı kpsilmiştir. Askeri bir:, bütün Üniversite sahasma urtlarm karşısma yayılarak 'i almışlardır. yasaklaneh Olaylann devam ettiği sırada, Ünivçrsıteyft hcr türlü giriş ve çıkış yasaklanmış, bazı üniverpıie ybnfiticilcri ve öğretim Üyelerinden başka içeriye kimse alınmamıştır, Bu arada üniver&İtcden çıkjşlar da yasaklanmış, bu yüzden olayi izlemek İçin ünivcrsüe sahasma giren bazı gazeteeiler uzun süre burada kalmışlardir. Güneşin dogmasmdan sonra havada beliren iki lıelikopter ve bir topçu uçağı, bütün olay bnyunea üniversite sahasmın ve y u r t l a n n üzerinde uçmuş, bazan alçaktan uçarak, bazan anî dalıslar yaparak saatlerce dolaşmıslardır. Yurtlar işgal ediîiyor 13.18'de başlayan ve 27 dakikrı devam eden ve zaman zaman da makinalı tufek kullanılan ateş 13.45'te sona ermiştir. Bu sırada megafon ve hoparlörle öğrencilerin bir yetkili tarafmdan «teslim olmaya» davet edildiği rüzgârın vardımıyla pelen seslerden duvulmustur. Saat 14'te 1. ve 4. yurt binalarındaki ögrenciipr rle dısarıya çıkmış ve b u n lar spor sahasında toplanarak sıkı kordon altına ahnmiFtır. Saat 15'te yurtlar tamamen boşaltılmış ve bir kı?ım ögrencîier 3 Belediye otobüsü ve 3 Toplum Polisi otobüsü ile Emniyet Sarayına götürülmüşlprdir. Geri k a lan o^renciler İKe spor sahasından spor salonuna kadar toplum poli?lerinin beşer metre ara ile dizilmeleriylp kurulan yolrlan geçirilmislerdir. Kapalı spor salonıma girişte ogrencilprin ü zerlpri aranmış ve kimlik kontrolü yapılmıştır. Snat 16'da b ü tün ögrenciler spor salonuna alınmışlardır. Bu arada üniversitede yakınları olanlar İle meraklılar ü n i versitenin giriş kısmmda oldukça kalabalık bir topluluk Şiddctli çatışma Herkes nlaylarm yatıştığıni ve y u r t l a n n kOntrOİ altına alındıgmı sandığı bir anda, saat 13.18'de, tekrar silâh sesleri d u yulmuş ve aralıksız 20 dakika rievam etmiştir. Bu çatışmada ria tarafların çeşilli ve Uzun menzilli silâhlar kullandıkları anlaşılmış, zaman zaman şiddetlı patlamalar duvulmustur. Bu patışmada da 2 kişı yaralanniış 'atışmadan önce >TÜ'(3e ilk çatışma saat 4.OT'de mıştır. Askeri birliklprin ve in yuıiiarı sarmaya başlama :erine RİâriTi veren vc hemcn nan öğrencilcr, askere kai'şı .imayncaRinı faknt poÜsin yurt girmesinc müsaade edilmcyp. ii karar altına almışlardır. Oâ iler alriıkları hıı karnrı, arama önc<en İl Jandarma Komutaılbay Mehmet Öztoprak'a da rmiş ve İşe polis kanşırsa siı kavşi ko.VHcaklarım bildh':rdir. Buna knifilık Albay Özsk, aramayı jandarmayla p<">beraber yapacaklanni bildirve birliklere hazır olmaları rmir vermiştir,*Bunun îi/erine nciler, yurt binalari içinde lamlarda barîkailar kurarak, in yurda yaklaşmasım bekşiordir. fBasmakalcdcn devam] Iarını bizi yönetenler içinde aramak sprpktiği meydandadır. Amerika Türkiyeye bir istilâ ordusu sıfatiyJe değil, yöneticilerimizin ısrarh ricaları üzerine bir müttefik olarak gelmiştir. Ama o g;eldikten sonra biz Amerikaya tâviz üstüne tâviz vernıişiz, ordumuztın hemen tümünü Amerikah çeneralin komutası altına sokmusuz. radar istasyonu kuracaffim, demiş, ktır demîşiz, üs isterim. demiş. senin olsun demişiz; vurdunuza atom bombası stokları vapacağım. demiş, baş üstüne demîşîz. Ne istcmişse peşin peşin onaylamışız. Bu durumda çavus Jimmie ile er Richard'ı kaçırmanın ne anlamı var? Ha Ankarada çörevli Amerikan çavuşu, ha Kunuride canını voren Mehmetçik. Kaçıracaksan Siilpyman Demirrl'i, va da İsmct İnönü'yü kaçır da çörelim. Hiç doğilse şu bozuk düzenin çerçek kxırııcn ve vürütücülerini iyi bellpclisini göstermiş olursunî El âlemin masum çncuklariyle isin ne? Dedii>inıiz sibi yurdıımuzda olııp bitenlere akıl erdirmek sahirten püç. DevİPt olarak biz Amerikaya «go home» dediirimiz şjün onun tası tara&ı toplayıp çitlpceçine şüphe yoktur. Bu devlptle ilişkilerimizi eşitlik koşulları içinde yeni baştan düzenlemek de gene bizim yöneticilerimizin Atatürk ilkelerine içtenlikle sarılmalarına hağlıüır. Simtlikilpr hıına yanaşmak istemiyorlarsa gerçck Atalürkriilpri işbaşma geçirmeye Amerikalı kaçırmakla hiç bir şcyin degişmiyeceğini başımızdakiler pekâlâ biliyorlar. Ilattâ bakınız keyiflerinden âdeta yanlarına varılmıyor. Sanki olan hitenlerden hoşlanıynrlarmış gibi. Olur Şey Değil 4 Amerilcalı (Baştarafı 1. sayfada,ı vacmın kendı el yazılarıyla yazdıkları mektuplar, ayrıca Larry J. Heavner'in kimlik kartı, büromuza atılan zarfın içindcn çıkmıştır. Amerikalılar, ABD Büyükclçiliğine hitaben yazdıkları mekluplarmda, THKO mensuplarmm kendilerine çok iyi davrandıklarını belirtmiş, ancak hayatlarmın lehlikeye girmemelcri için istenilen şartların bir an önce yerine getirilmesini dilemişlerdir. Zarftan çıkanlardan Amerikan makamları haberdar cdilerek ken dilerine, orjinalleri de verilmiştii.. Amerikan Haberler Merkezine vc. rilen orjinallerin kopyaları «.la Türk makamlarına iletilmiştir. Bu arada, gazetemizden alınan kopyalar, İçişleri Bakanlığı ilgililei'i larafından, dün geceki Bakanlar Kurulu toplantısma' götürülmüjtür. za karşılık bildirilen isteklerin yerine getirilmemesi ihtimalidir. Biz, yaşamak istiyoruz. İstekleı yerine getirilmediği takdirde, akı betimizin ne olacağı konusunda hayale fazla yer olmadığını hisscdiyoruz. Ailemtlekilere kenriilerini sev ıliğimi, herşeyin iyi nlacağını bil melerini sağlaym vc onlardan, Tar.n'va güvenmelerini isteyin.» «Yardımımıza gelin» Mektuplar Veznedar oyalıyor? Ancak veznedar, silâh tehdidine rağmen, önce kasasındaki ."'lik \e 10'luk banknot destelerini çıkarmıştır. Eli silâhlı genç «500' liikleri çıkar, oyalama» diverpk tehdit edince 78 tane de 500'lüğü bankoya atmıştır. Ne var ki, bu oyalama sırasmda, veznedar bankada bulunan alarm zillerini de çalmayı başarmıştır. Dışarda bulunan zillerîn çalması üzerine, kapıda beklemekfe olan beşinci şahıs, heyecanla içeri girerek, arkadaşlarına, «Alarm zilleri çalıyor çabuk olıın» diye bağırmıştır. Böylece daha fazla para almaktan vazgeçen soyguncular, ellerindöki parayı bir çantava koymu.slardır. Dışarı çıkarken de, ellerindeki bir paketi bankaya bırakan soyguncular, «dikkat, içinde bomba vardır» demişlerdir. tır. Ambulanslar, Ambulanslar... Çatışmanın devam ettiği sürcce, çeşitli kuruluşlara ait ambulanslar, aralıklarla yaralı taşımıslardır, Yaralı ösrencileri Rotüren ambulanslar ise, polisler tarafından nranmı.ş, bunların yanında sağlam öğrenci bulunup bulunmadığı araştırılmıştır, 3 öğrenci helikopter takibinde yakalandı ODTÜ'deki olaylarm bitimînden sonra kaçan 3 öğrenci, helikopter |akibi sonunda yakalan,mışttR Emniyet MüdüTîJ Rüş't'ü tjnsnl'ft açıklamasma gore r^Hh^ lar Biilent Gözüpek, Hasan Akıuıv, Reeep Aktnş'dır. Üç öğrencinin üzerinde silâh bulunduğu yolunda kendisine bir açıklama yapılmadığını söyleyen Ünsal, bu şahislarm Deniz Gezmiş ve arkadaşlanyla hirlikte hareket edip etmediklerini de sorgulanndan sonra belli olaca"»mı belirtmiştir. Rektör Inönü laberdar ediliyor ıtün bıınlar nlurkcn bir taraf da ODTÜ Rektörü Prof. Erdal lü'ye tclcfonla durum bildiril ir. Biraz sonra înönü, üniverre pclmiş ve kendisine arama i gösterilmiştir. ı sırada, jandarma bîrlikleriarkasmda ycr alan sivil iler, toplum polisi ve bazı asbirlikler yurt binalarına dofi leılrmeyc baçlamış. bunun üze ÖRrrneiler bulundukları yercn, saat 4.50 civannda ilk ateçmışlardır, Yurt binalari yakıla nıevzilenen güvenlik kuveri de bu ateşe cevap verince. ıklai'la diin saat 13.38'e kadar am eden şiddetli silâhlı çatışhaşlamıştır. Yurtlar düşüyor [ Güvenlik kuvvetleri, ilk olarak ODTÜ'de okuyan kız öğrencilerin kaldıkları yurt binasını ele geçirmişlerdir. Daha sonra da Tabancalar patlıyor Bankadan çıkan sanıklar, hızla karşı tarafa geçerek kendilerini beklemekte olan taksiye binmişlerdir. Ancak, en arkadan celen genç, tam caddenin ortasmda elinfleki tabancayı düşürmü.?tür. Tabancayı yerden alırken, de, bu sırada hızla gelmekte olan bir minibüs, tam bu şahsı ezeceği sırada, sıkı bir fren ya Erkek Teknikte (Baştarafı 1. sayfada) İlgililerin verdiği bilgiye göre n^renci grupları arasmda çıkan çatışma sonucu Alâeddin Bakkal adındaki ögrenci ağır yaralı olarak Devlot Demıryolları Hastanesinde tedavi. altına alınmıştır. Olayda yaralanan dığer öğrenci ise ayakta tedavi görmiistür. Olay sırasmda Teknik Öğretmen Okulu çevresinde devrıye gezmekte olan bir polis memuru da hafif şekilde yaralanmıştır. Ancak ilgililer polis memurunun kimliğini açıklamamışlardır. Oğreneiler gözaltında Yurtlann boşaltılmasından sonra üniversitenin spor salonuna Phnan ögrenciler, buradan kafileler halinde otobüslerle götürülmüş ve gözaltına alınmışlardır. Yurtlarda bulunan bütün erkek ögrenciler gözaltına alındığından bunların sayılarının 500'ün üstünde olduğu sanılmaktadır. Emniyet yoikilileri bu konuda herhangi bir açıklama yapmamışlardır. Nixon (Baştarafı 1 incl sayfada) «Bay Başkan, Türkiye'deki partizanlar dört havacımızı kaçırdılar ve 400 bin dolar fidye karşılığında tutuyorlar. Türk hükümetinin tedhişçilerle müzakereye girişmesini düşünüyor musunuz? Ve yapmamız gereken ya da yapabileceğimiz birşey, bu durumda var mıdır?» Konu ile ilgili olarak Türk Hükümeti nezdinde herhangi bir teşebbüste bulunulmadığım da beİirten Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı sözlerine. «Hâdise Türk Hükümetinin nıesuliyeti altındadır. Türk îlükümetine ise giivcnimiz tamdır. Endişe etmiyoruz» diye devam etmiştir. Bu çeşit kaçırma oîaylarmın yalnız Türkiye'de değil, diğer ülkelerde de meydana geldiğini söyleyen Nixon, «Bu hâdise karşısında nasıl davranılacağıııa Türk Hükümeti karar vercccktir. Suçluların en kısa znmanda vakalanacagı ve Amerikalı askerlerin l)ulunarağından eminiz. Baskaca hcıhanei bir endişe ve şüphe taşımıyoruz» demiştir. Daha önce Beyaz Saray, dört Amerikalının kaçırılmasmdan üzüntü duyulduğunu açıklami"? ve Dışişleri sözcüleri, Amerikan Dışisleri Bakanlığının kaçırılma olayından sonra Ankara ile yoğun diplomatik temaslarda bulunduklarını açıklamışlardı. Bu arada siyasî çevreler, Amerikan Hükümetinin talep edilen 400 bin doları ödemeye niyetli ol madığını da belirtmişlerdir. Öte yandan, kaçırma olaymdan sonra Ankara'da yer alan olaylar ve Ortadogu Üniversitesindeki ça tışma da büyük dikkatle izlenmekte, yabancı ajanslar «acele» haberler arasmda sık sık bunları vermektedir. Ölü ve yaralılar ern sabaha karşı başlayan hu şmn sabah snat fi'ya kadar ara17. drvarn etmigiir. Bu Firada rini kaldırarak yıırilardan rıbir ö«rcnci jandarma subayları Relcrck atcşi kesocekleriin vo lara sadece askerleri alacakları îildirmiştir. Bunun üzorine ta ar ateşi kesmislor. Ancak, jan na ve polis birlikleri yurtlnra lasmaya baslaymca, ögrenciler ^şılmayan bir scbcptcn dolayı •ar alc? açmışlardır. akın mcsaCcdc cereyan rden çatı^mada, ODTÜ Mimarlık Fa tesi öğrencisi Erdal Sener, j.'m ma üsteğmoni Arına^an Ö/fn Mevlid Meriç ve Veli Güzel ıdaki crler ağır şekilde yaramışlardır. Bu arada pek çok enci de muhtelif yorlcrind^n alnnmışlardır, Yaralı üslet;n Ve erler ambulanslarla derMevki Haslahanesine kaldırıl:, basından kursun yarası alan lal Şener de, biraz sonra ölştür. îeşılli ycrlcrinden hafif yarahır a öğrcncılcr isc, Hasaıı BsırutAkııı Dirik, Fcrit Eğilmcz, Kc\ Başaran. Aydın Bilgi. Nnınık mal Bclir^ti'dir. /Taden Tctkık Arama Enstitün aşçı yardımcısı Aziz Yaltay seken kurşunlardan yaralançtır. Yaralı öğrencilerden bir kısmı ıkara Nümune Hastanesine ldırılmıçitır. Bu öğrencilerin men hepsinin kurşunla yaraıdığı hastane ypt.kilileri taraıdan açıklanmiştır. Diğer olaylar Orta Dogu Teknik Üniversitesinde ngrencileıie güvenlik kuvvetleri arasmda çatışma devam ederken Gazi Eğitim Enstitüsü öğrencüeri de dün saat 11 sıralannda Ankara Konya yoluna çıkarak yolu bir süre trafiğe ka pafmışlardır. Ögrenciler. bu hareketlcrînin ODTÜ'de meydana gelen olayları protesto için olduğtınu söylemişlerdir. CJazi Eğitim Enstitüsü öğrencileri, düzenledikleri forumdan sonra dün saat 11 sıralannda Ankara Konya yoluna çıkmışlar ve buradan s;eçmekte olan bazı kum kamyonlarını durdurarak kumları yola dökmüşlerdir. Yolun kapanması üzerine olay yerine gelen toplum polisleri, kumları temizleyerek yolu trafige açmışlardır. Olay sırasmda öğrencilerle polis arasmda biı catışma olmamış, ancak bazı toplum polisleri havaya ateş açmışlardır. Şenöz, yine olay çıkardı Ögrenciler polise sevkedildiği stra fla olay yerine gelen Ankara Belediye Başkanvekili Muhlis Şcnsöz ve birkaç arkadaşı, öğrencilere sataşmaya başlayınca, dışarda bulunan ODTÜ öârencileri ile aralarında kavga çıkmıs, ögrenciler Sensöz'ün kendilerine tabanca çektiğini söylemişlerdir. Olav büyüyünce polis müdahale etmiş, Sensöz, arkadaşlanyla birlikte olomobiline girerken arkasmdan yuh çekenlerden 3 kişiyi yakalanarak göznltma alınmıştır. ODTÜ, süresiz kapatıldı ODTÜ Mutovplli Heyeti, diın yaptifı toplantıda, üniversitenin süresiz kapatılmasmı oybirliğiyle kararlastırmıştır. Ancak Akademik Konsey, bu kaiara karsı çıkmış ve bugün bir toplantı yapılmasmı kararlaştırmıştır. Mütevelli Heyet. toplantısma katılan Rektör Erdal înönü, Mütevelli Hevetin üniversiteyi kapatma yetkisi olmadığını bildirmis, heyet üyeleri ise, «Mevcut şartlar altında ODTÜ'de normal ögretim yapılamaz» demişlerd'ir. Patlamalar Öte yandan dün saat 11.40 da Sıhhiyedeki polis noktasına kimliği bilinmiyen kişiler tarafmdan dinamit atılmıstır. Patlama nedeniyle polis noktası hasar görmüş, ancak yaralanan olmamıştır. Bu patlamadan kısa bir süre sonra ise hasar gören polis noktası yakmındaki bir benzin istasyonuna dinamit atmak istiyen üç kişi yakalanmış ve dinamit patlamadan ele geçirilmiştir. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yakmındaki demiryolu köprüsü altında da dün öğle üzeri bir patlama olmuştur. Patlama çevrede panik yaratmış, ancak herhangi bir hasar olmamıştır. Arama ODTÜ öğrenci yurtlan, dün «ece aranmıştır. Aramanın buRÜn de sürdürüleceği bildirilmistir. Dün geceki aramada, bir dinleme cihazı. bir telsiz, bir subay clbisesi, labanca mermileri, bos mermi kovanlan ve cok miktarda patlayıcı maddc İle tabanca kılıfı bulunmustur. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dört Amerikalmm kaçırılması ve dün sabah Orta Doğu Teknik Üniversitesinde meydana gelen olaylar Millet Meclisinin dünkü birleşiminde ele alınmış, hükümet adına açıklama yapan Devlet Bakanı Hasan Dinçer kaçırma olayının faillerinin Deniz Gez miş, Yusuf Aslan. Hüseyin înan, Mete Ertekin ve adı tesbit edileProf. Aldıkaçtı: nıeyen bir beşinci kişi olduğunu bildirmiştir «Yavuz yanımdaydı» Dinçer, kaçırma olayı hakkın | îstanbul'daki banka soygununa da bilgi verirken TRT ve bazı katıldığı Emniyet Müdürü tşr\haber ajanslarma gönderilen bilfından öne sürülen İstanbul Üni J diriyi de okumak istemiş ancak versitesi Hukuk Fakültesi 3. bLbu, özellikle DP grubunun bünıf öğrencisi Veysi Yavvız'un, dün yük tepkisiyle karşılanmıştır. saat 10 . 13 arasında Hukuk FaDinçer bunun üzerine bildiriyi kültesi Dekanlığında bulunduğu okumaktan vazgeçmiştir. bildirilmektedir. Hükümetten 4 Amerikalmm kaİTÜ Mimarlık son sınıf öürcnçırılması konusunda bilgi istencisi Muhterem Yavuz dün akşam mesi üzerine Başkan, Devlet Bagazetemize yaptığı açıklamaria, kanı Hasan Dinçer'e söz vermişkardeşi Veysi Yavuz'un soygunia tir. Başkan, içtüzüğün 119'cu mad i ilgisi bulunmadığını ifade ederek, desi uyarınca hükümet adına ya«Bu, Polis'in bir tertibidir. Kaıpılacak açıklamadan sonra mildeşim, soygunun olduğu saatlerdc letvekillerine söz vermeyeceğini Hukuk Fakültesinde Dekan Prof. de bildirmiştir. Aldıkaçtı ile berabcrdi» demiştir. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Oılıan Aldıkaçtı da bu iddinyı doğrulamış, «Veysi Yavuz, bugün (dün) saat 10 12 arasmda Dı>(Baştarafı 1. sayfada) kaıılıktaydı» dedikten sonra, şunCilıat çağrıları arasmda, ellerinları söylemiştir: de taş, sopa ve dinamitler bulu«Sıııavlar konusunu görüşmek nan topluluk, bu izinsiz ve kaüzere Veysi Yavuz'u hademelernunsuz gösteri sonunda 8 işyerini don Abdullah vasıtasıyla araitahrip etmiş, bir işyerini de yaktını. Veysi. saat 10 sıralannda I)emışlardır. Tahrip edilen işyerleri kaıılığa gelerek, sckreter odasııtarasında TÎP organı «Dağyeli» ga da bir süre beni beklcdi. Sonrii, zetesi idarehanesi ile TİP üyesi kendisini kabul ettim. Bu görüşDr. İzzettin İyiel'in muayenehanemc sırasında yammızda asistaa si, cşi Olcay İyiel'e ait eczane ile ."Mctiıı Tuluay da vardı. Veysi, saTİP binası da vardır. at 12'dcıı sonra odanıdan çıktı.» Yöre şehirlerden getirilen askeri birlikler, mitingçileri Nuhoğlu, «Gürkan mak için havaya ateş açmış, topluluktan da karşılık verilmişyanımdaydı» diyor tir. Çatışmada, Hasan Tarcan im Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı Mustafa Çakır ölmüş, saat 17iO Başkanı Bozkurt Nııhoglu, Emda yatışan olaylarla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alınmıştır. Soniyet Müdürü Çağlar tarafmdan rusturma sırasında, dünkü yürübanka soyguncuları arasmda ismi yüş için o'nceden camilerden de açıklanan Mustafa Gürkan'ın, çağrılarda luılunulduğu anlaşılolay sırasında yanında bulundumjştır. ğunu, 8 arkadaşıyla birlikte bunu ıspata hazır olduğunu söyleIslahiye'deki miştir. Banka soygununa kalıldıkları iddia edilen Selman Kaya, dün akşam Bebek'te pansiyon kaldığı evde polisler tarafmdan yakalanmıştır. Çapa Yüksek Öğretmen Okulun dan çıkanlan öğrencilerden olan 25 yaşındaki Sivaslı Kaya, bir polis tarafından rastlantı sonucu ele geçirilmiştir. Bir polis, Bebek Karakoluna gönderilen fotoğ raflardan Selman'ı tanıyınca duMüdiirlüğühe^ haT *Bjaan%t verilmîştir. Ekipler, Küçük Bebek Dereboyu Caddesindeki 2 sayılı eve yaptıkları baskmda Selman aKya'yı, beraber kaldığı ve olayla ilişkisi olmadığı anlaşılan iki arkadaşıyla içki içerken yakalamışlardır. Bebek Karakolundan verılen bilgiye göre, Kaya, banka soygununa katıldığını itiraf etmiştir. Kaya'nın üzerinde silâh ve bankadan alınan paranın bulunduğu da bildirilmektedir. Selman Kaya yakalamyor Amerikahlara ait bloknotlardan kopartılmış kâğıtlara İngilizec yazılmış mektuplarda kaçırılan \ Amerikalı, serbest bırakılmaları için gerekli bütün işlemlerin yapılmasmı istemislerdir. «Çavuş Jimmy J. Soxton» imzasıyla saat 15.30'da kaleme ahndığı kaydedilen mektupta, şöyic denilmektedir: «Büyükelçi VVilliam Hanciloy'e, Amerikan Elçili»i, Biz. Türkiye Halk Kurtuluş Or<lusu tarafından siyasî tutuklu olarak nıuhal'a/.a ediliyoruz. Bu nıektuhu yazdığımız ana kadar iyi ımıamele gördük. Bu insnnlar. isteklcriniıv yerine Rptirilnıcsini talep cdiyorlar. Açıkça söyliyclim, biz de bunu istiyoruz. Bizi yakalayanlar, bu istekler yerine Sotirilmezse, yaşamaya devam etmemiz koııusııııda problcm mcy clann geleceğini bizc habcr verdiler. İlgililcriıı hemen nir karar vereceğini ümit edeıiz. Lütfen. karıına kcıiflisiııe sevdiğimi söyleyin.» Çavuş Jimmy Sexton'un eşi Barbara, dün bir komşu.su aracılı ğıyla gazetecilere, «Bcn ve l!î aylık çocuğumuzun Antony'ye ilıtiyaci vardır» dcmişti. Eşinin serbest bırakılması için gerekenin yapılmasmı Türk ve Amerikan yetkilileıinden isteyen bayan Barbara Sexton, 5 aylık hamiledir. Gazetemize gondprilen zarfır içinden kimlik kartı da çıkar Amerikah er Laryy J. Heavner'ir Türk ve Amerikan yetkililerine hitaben saat 15.35'deki mektubı. ise, şöyledir: «Biz, Türkiye Kurtuluş Ordıı sunun elinde siyasî tutuklu ola rak bulunuyoruz. Şu ana kadaı iyi muamele gördük. Bizim sahverilmemiz için tek liflerde bulundular. Bu istekleri yerine getirmemı gihi hir düşünceniz varsa, bunı unutun. Bu teklifler karşılanmaz sa. hayatlarımız tehlikeye girp cektir. Lutfen, bizim yarriımımı za gelin.» «Yeniden gözden geçirin» Amerikah diğer erlerden Rir hard Carazsi de, saat lö.40'd ABD Büyükelçiliği ve Türk yet kililerine yazdığı mektupta, şö> le demektedir: «Biz, Türkiye Halk Kurtulu Ordusu tarafından siyasî tutuh lu olarak muhafaza ediliyorıiî Bu yardım isteme mektuhun' yazdığım şu anda hepimiz iyiyiî Size, yerine getirilmek üzere istekte hulundular. Eğer istekh rini yerîne getirmemek düşüncf sindeyseniz. lutfen bunu yeni den gözden geçirin. Bizim hay< tımız tehlikeye girecektir. Hayj tımın, bir namlunun ucur.da st na ereceğini şimıliye kariar gö; lerimin önüne hiç getirmemif tim. Lutfen, onların isteklerin hemen olmadığı takdirde, miin kün mertebe erken yerine gctir niz. Lutfen bize yardım edin.» THKO'nun açıklamas «Türk Halk Kurtuluş Ordusı imzasım taşıyan son açıklam; şoylpdir: «Türk Halk Kurtuluş Ordusı kaçırdığı 4 Amerikalı ile ügi bildiıi ve şartlan, gerekli m kamlara iletmiştir. Fakat, ar; dan zaman geçmesine ve dü gece (Önceki gece) 12 saat uz tılan sürcnin yaklaşmasına ra men hiçbir açıklama yapılmam ve bildiriyle şartların TRT'r eksiksiz okunması şartı, yerir getirilmcmiştir. Son kez şartlarımızı ve kaç rılan 4 Amerikalmm kenrii imz larıvla Amerikan ve Türk m kamlarına yazdıkları mcktupla bildiriyoruz. Bıından sonra yı kililer tarafından Rerekli açıkl ma yapılmadan biz, hiçbir açık ma yapmayacağız, Ve tanınan s renin tlnlmasım hekliyeceğiz. ŞARTLARIMIZ: (T) 400, bin dolar (fi milynn Tl fitlve, (^> Arkadaşımız Mete Ertekiı in serbpst bırakılması, ^ Türkiye Halk Kurtuluş 0 dıısunun «Bütün clünya halkla na ve Türkiye halkına çağrıs isimli bildiriııin TRT'de 7.30, ve 19 ajanslarmda eksiksiz oku ması, (A) Olayla ilgili hiçbir devriı cinin gözaltına alınmaması, 0 Gelişmelerin, anında bir lı kümet yetkilisi tarafından TRr de açıklanması. NADİR NADİ «Yaşamak istiyoruz» Amerikalı erlerden James M. Gholson dp.. Büyükelçi Handley'e hitaben yazdığı mektupta, şöyle demektedir: «5 TVIart 1971. 15.15 Bizim ffrubumuzdaki 4 kişi, Türkiye Halk Kurtuluş Ordıısu tarafından siyasî tutuklu olarak muhafaza edilmcktedir. Şu ana kadar bizi yakalavanlardan iyi muamele gördük. Bu mektubu yazdığım sırada, bizim ve onların endişesi, sizc bizim hayatımı Dinçer, Mec/ıVte Amerikaîıları Gezmiş ve 4 arkadaşmın kaçırdığtMi iddia ettr Înönü (Baştarafı 1. sayfada) ne son olaylarda hükümetin des teklenmesi gerektiği yollu sozler söylediği öğrenilmiştir. Dün sabah, CHP Genel Başka nı İsmet İnönü'yü evinde ziyaret eden CHP ileri gelenlerine İnönü'nün son olaylara değinerek «Bir ihbar yapılmıştır. Adalet arama kararı vermiştir. Bu durum karşısında Üniversiteye polis de girecektir, asker de girecektir. Başka bir tııtum olamaz. Gerekirse Mecliste söz alır bunu ilân ederimı» şeklinde konuştuğu ileri sürülmektedir. fSon olaylarla ilsili CHP Merkez Yönetim Kurulu vc MGP Başkanlık Divanı bildirileri ile Meclis'te söz vcrilmeyen DP Genel Başkanı Bozbeyli'nin basın toplantısı haberlerini, ö. sayfamızda foulacaksınız.] Süre doldu Amerikalı dört havacıyı kaç ranların, isteklerinin yerine g< tirilmesine dair verdikleri sür bu sabah saat 6'da sona erece^ tir. Bilindiği gibi Türk Hal Kurtuluş Ordusu şeklinde, y; yınlanan bildiride isteklerini kabul edildiğine dair hüküm c yetkilileri tarafmdan 36 saat içi de açıklama yapılması istenmi ve fidyenin ne şekilde alm: cağmın daha sonra tesbit ed leceği belirtilmiştir. Ancak M < te Ertekin adlı bir gencin poli tarafmdan yakalanması üzerir bu gencin serbest bırakılma: için Cumartesi sabahı saat 6'y kadar süre uzatılmıştır. Habe' yazdığımız saate kadar istene 6 milyon tutarındaki fidyeni ödeneceğine dair herhangi b: açıklama yapılmamıştır. Ayrıca bildiride tanınan süı içinde Emniyet kuvvetlerini herhangi bir arama yapmam; lan ve «Devrimci» yakalamam: sı istenivordu. Bir tuhaf manzara (Baştarafı 1. sayfada) Ankara'da Orta Doğu'da başIıyan olaylar, şu satırlar yazıldığı sırada devam etmekteydi. Bu kanlı arbede zincirinin nereye kadar uzanacağını tahmin zordur. Bu durumdan sorumlu dir? kim Kınkhan'da elikopter isteniyor îrdal Şener'in ağır yaralandııı ve sürekli kan kaybettiğini ren arkadaşları, megafonla jan rma komutanlarına, hclikopteı yurdun darnına inmesi için ıir verilmesini, bir ögrencinin nek üzere olduğunu bildirmiş•dir. Ancak Jandarma Komuta istenilen emri vermemiştir. «Hasan Yalçın, İstanbulda bile değildi» Bu arada arkadaşları. Yalcın'm da soygunia ilgisi madığını. hatta kcndisinin bııl'da bile bulunmadığını mişlerdir. Hason bulun İstîuısöyle saldırı Amerikan Elçisinin isteği ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ABD Büyükelçisi William Handley, dün akşam Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyük elçi Orhan Eralp'ı telefonla araya rak. 4 Amerikalı havacının «Derhal ve salimen serhest bırakılma. lan için Türk hükümetinin bir çairıda hulunmasını» istemiştir. Büyükelçi ayrıca, bu isteğin kitle haberleşme araçları kanalıy j la Türk komu oyuna duyurulması nı da dilemiştir. Durum. Eralp tarafmdan hükümct ve TRT yetkililerine iletilmi.ş; TRT de 22.45 Haberler Bültcninde bu hususu duvurmustur. Forum Siyasal Rilgiler ve Hukuk Fakülteleri öğrencileri de dün forumlar düzenleycrek ODTÜ'de meydana gelen olayları protesto filmişlerdir. Öğrencilor forumdan sonra caddeye çıkarak bağımsızhk andı içmişler ve dagılnıışlardır. Tutuklanan öğrenci İstanbul Teknir Üniversitesi önünde önceki gün polislere silâh çektiği bildirilen ODTÜ öğrencisi Ahmet Cem Fıratlı, dün 5. Sulh Ccza Mahkemesince tutuklanmıştır. [arşlar ve Kurtuluş Savaşı Rir taraftau çatışma devam crken, bir taraftan da öğrencirin hep bir ağızdan çeşitli marşr Röyledikleri duyıılmuştur. Ba ögrenciler de mp^afonlarla, 'nrtilprini kordon altına alan ve subaylara, Kurtuluş Savanın nedrnlerini ve bugün Türye'nin içinde bulunduğu şart Polis noktası havaya uçuruldu Yıldınm Beyazıt Alanındaki polis noktası dün kimliği bilinmeyen kişiler tarafından dinamit atılmak suretiyle havaya uçurulmuştur. Saat 14.30 sıralannda kimliŞi bilinmeyen dört kişi polis noktasına pelerek dinamiti atmışlar ve Ziraat Fakültpsi yönüne drı^nı kaçmışlardır. Olayda ya 1 „ 1 . Yas Haccttppe Üniversitesi öğrencileri dün yaptıkları bir forumdan sOnra ODTÜ'de meydana gelen olaylar nedcniyle bir gün liib lıararı a 1 m ıslardır. Cumhuriyet Rcşat Hamit Aziz Napolyon 24 âyar külçc 133. 133.50 318. 320. 188. îno. 160. 157. 138. 135. 2018 20.20 İSLAHİYE (Gaziantep) Ge çen hafta DEVGENÇ İslahiye Şu besinin açılışmda çıkan olaylar sırasmda halka patlayıcı madde attığı iddiasıyle Adliyeye verilen DEV GENÇ üyesi Mehmet Sevsin'in savunmasmı yapmak üzere Gaziantepten İslahiye'ye giden avukatlar (Orhan Barlas, Hayri Güneri. Celâl Doğan). bir şirup kalabalığın saldırısına uğramıştır. İlçeye girişlerinde otomobilleri taşlanan avukatlar, duruşmaya giremeden Gaziantepe dönerken, Kömüıiü mevkiinde 300 kişilik bir topluluğrn saldırısıyla karşılaşmış, arabaları tahrip edilmiştir. Sonuçta; Orhan Barlas taş ve sopa darheleriyle başından, Çelâl Doğan da tabancayla ayaüından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. A\aıkatlar. hor iki saldırının da bir tertip olduğunu ileri sürmektedir. Acaba Başbakan Demirel, mntadı veçhile bunları adî zabıta vakaları sayıp küçümseme politikasını sürdürecek midir? Ortada kanunlarımıza göre birtakım suçlar bulunduğu muhakkaktır. Bu, isin adlî yönüdür, hukukî yönüdür. Ama bir de olaylann siyasî yönü vardır ki, davanın o tarafı iç politikanın da sınırlarını aşmış, milletlerarası alana intikal etmiş görünüyor. Zira başkentte kaçırılan Amerikalı askerler için istenenler, diplomatik temaslara yol açmış, Türkiye içindeki kargaşanın fidyesini ödemeyi VV'ashington reddetmiştir. Cumhuriyet Hükümetinin bu nitelikte ilişkiler içine girmesi, nahoş bir manzaradır; ve Cumhuriyet tarihinde şimdiye kadar böyle bir şeye raslanmış değildir. Herhalde dünyanın neresinde olursa olsun, bir ülkenin siyasî ortamı bu hale gelince, mesuliyet hükümet başkanlarına düşer; ve kendisinden olaylann hesabı sorulur. Galiba Başbakan Demirel, kendisine göre bir yeni usul ve gelenek yaratmış, memlekette olanbiten çok ağır siyasî olaylardan Hükümet Baskanının ve Bakanlar Kurulunun sorumluluğu olamıyacağı varsayımını daha baştan parlamentomuzun prensibi haline getirmiştir. Başkent siyasî çevrclerindeki tutumu başka türlü yorumlamaya imkân yoktur. Mete Ertekin tutuklandı Amerikah askerleri kaçırm tan sanık olarak önceki gün > kalanan ODTÜ eski öğrenr Mete Ertekin, 4. Sulh Ceza M kemesindeki ilk sorgusund sonra. tutuklanmıstır. Demirel (Baştarafı 1. sayfaf Cumjıurbaşkanlığı Köşkünc ayrılırken gazetecilerin sorular ccvaplayan Demirel, «Cumhurh kanına. iç ve dış nıeselelerlc uili bilgi verdiğini» söylemiş, «? olaylar karşısında bir Sıkıyönd ilânı söz koıuısu olabilir nı sorusuna ise, «Şu anda değil. C ren gün de sordunuz, aynı su aynı eevabı verdim» karşılığır bulunmustur. Alınacak tedbirler gözden geçirildi 21.45'de başlayıp 2 saat suı Bakanlar Kurulu toplantısmd sonra Devlet Bakanı Turh Bilçin şu açıklamayı yapmışt «Bakanlar Kurulu. son ola lan ve bunların önlcnmesi i^ alınmış ve alınacak tedbirl gözden geçirmiş; ayrıca çii demindeki diger konuları gözden geçirmiştir.»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle