26 Mayıs 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
C Mart 1971 ÇüMHURİYETi SAYFA ALTI İllıan tskender Armağamnda ilk çatlama Müşfık Kenter ve Genco Erkal ödüllerini almadılar İÎMİ91U70 vıh İlhan İskender Armağamnı kazanan sanatçılar tören sırasında. Soldan sağa dogru: Başar Sabuncu, Turgut Atalay, Gülcr Erenyol, Metin Deniz, Haldun Dormen ve Güiriz Sürurî. Yılın en başarılı aktör ve rejisörü seçilen Müşfik Kenter ve Genco Erkal, ödüllerini istememişler, tepkilerini de törene gelmemekle göstermişlerdir. 40 YİL MNCİ 6 Mart 1932 tarihli Buğdaym himayesi AŞYAZARIMIZ Yunus Nadl Beyin ortaya attığı buğday meselesinin uyandırdığı iîgi pek büyük olmuştur. Bir taraftan hem müstahsillere, hern de hükümete büyük fayda temin edecek. diğer taraftan da B meye başlanmıştır. halkı umumî bir ^ekilde milkellef kıîacak olan bu teklif her tarafta olunılu karşılanmıştır. Ayni zamanda Ankaradan alınan bir habere göre bu teklif, İktisat Vekâlet.ince de tetkik edıl TAYYARECr Lindbcrffin 'kaçırılan çncugtı yüzünripn dün 625 kişî daha dinlcnmiş ve lnınlardan iki ki^,i tutuklanmıştır. Polis, çocuğun New York'ta bir evde bir kadınla beraber saklı bulunduğu fikrindedir. ÎNANILIR bir kaynaktan ögrenildiğine göre Ruslar, Japonların kendi aleyhlerine yaptıklan gizli plânları ele pecirmiştır. Bu evrakta Japonyanın Doğu Sibiryayı ve Vilâdivostok'u almak ve Rusların Çindeki nüfuzunu kırmak istediği yazılı imiş. # buürnac Sevkiye IVIay, kırk birinci yıl jiibilesinde 4 2 3 5 6 i MUŞHK RENTEK KKLtYORDU... Son yıllarm «llhan İskenclcr ArmaKam» nın gerek repertuar düzeni, gerek oylama isabeti, gerek jun kuruluştı ve tutumıı, gereksR kniis faaliyeli cephelerinde bir çnzülme başlamıştı. Bu çözül* rne ıse bir gevşemeden, bir tııtarsızhkian çok, daha kötüsü "hir Dlumsuzluk manzarası göstfrmekteydi.,. Halbuki, Halclun Dnrmen'in 12 yıl öncn, Küçük Sahnede iken ayni topluluğun genç yasta, ölen bir kabiliyeü, İlhan İskcnder'i anmak üzere riüzcnlecüği bu Armağan, bir iyi niye. tin. bir vefakârbğın, sanat ve sanatgıyı korumamn bir sembolü idi. GENCO ERKAL meliydi. Önemli bir nokta da şuydu: Jürinin adlan gerek bildiride, gereksc basında ve hattâ SOniıçların ilân edüdiği gece bile a.çıklanmış değıldi. Kirnlerdi jüridekıler, kim kime ve kaç oy vermişti? Eu yıl, aynea en başarılı. «dckoratör» ve «kostiim desinattirü» ödülii konmuştu. Armağan statüsüne göre kim toplanarak karar vermişti buna? B TJ HİR SON değıldi, bir porde kapanı.şı dpğildi... Bu, âdcta bir yeniden doğu.ştu, yeni bir başiançıçtı... Parlak bir jübilonin sabaha karşı 2'lerdn «Liikü.s Hayal» oppretinin sahneden Şevkiyc May ve Erot Günaydin ikilisi ve salondan spvircılerin hep bir ağızdan Mİ\1(I!UI uı )u TMolodı ı pcıd B yi kapatırken, alkış fırtınası arasında herkes Şevkij'e May için böyle düşünüyordu h e r halde ! ... Ve Türk operetinin e.şsiz «subret» i, Türk sahnelerinin cıvıl cıvıl kaynayan vc en sempaiik aktrısi Şevkiye May, sanat hayatmın 41. yılmı çok parl«ıl blı JUIJIİP ılo Î4C( pn aK'.ım Protesto ve fepkiler . 1970 MEVSİMİNİN en başarılı aktörü olarak seçilen Arthur Müler'ın «Beclrl» adlı oyununun erışılmez kompozisyonunu yaratan büyük oyuncu Müşfik Kenter, bu ödülü almaya gelmerniş VÖ Rönderdiği açıklamada, şöyle demişti: «Törfne gclmcdiğim için Ödülüıı bana gönderileceğini söylemişler, ödül bana gelirse iade edecegim... Ilaldun Dormen'in iyi niyctlcrlc kurup .yürülmeye çnlıştığl Armağan, son günlerdc ciddiyetîni kayhptmiştir, bir sevinç ve övünç kaynağı olmaktan çıkmıştır. Beni seviııdîrmij'ecek bir ödülü atmadiğım için kimse benî kııiama.Mn.» İkinci büyük tepki, ülkemizin en oluiYilu, en değerli yönetici • aktörlerindpn Genco Erkal'dan gelmişti. «Rn.senbcrg' Irr Ölmcmeli» adlı oyımun çok başarılı mizanseni için kendisine verilen ödülü, o cla alamıyacağım bildiriyordu! Böylece İlhan İskender Armağam çatısında sızmalar başlamıştı... dîrekler HLTNDA. îîhan îskfinder ffbi çok değerli genç bir samüçıyı yarım kalan sanat hayatmdan sonra, anmak kadirbilir ve ycrindc bir davranıştı. Ama, bunun herhangi bir törcn, gösteri veya benzeri olayla yapıîması çok daha oiumlu sayılırdı! Ülkemizin tamnmış ve olsrun sanat.çılarmın bir yıl içindeki en üstün başanlarım bir ödül ile değerlendirmeyi ise, ö'rnefin bir Ahmet Vefik Paşa, bir Musahipzade Celâl, bir Nayit, bir Behzat Butak (Raba Bchzat) ve benzeri Türk iıyatrnsunun temel direkleri, nuyük ustalar adm Süzenlenerek yanşma ve armaganlarla pprçinlemek daha doğru olıırdu... 1969 A Jübile töreni sırasında Şevkiye May en yakıiı sanat arkadaşlarmı teker tcker öpmüştür. Fotografta, Bedia Muvahhit'i öperken pörülmektedir. Dormrn Tiyatrosunda kutlamı.ştı. Şevkiyc May'm kışiliğini, .sanat gücünü ve atcşini ön ceki yazımızda belirtmiştik. Şim di gelelim .iübilesine : Kimler yoktu ki bu jübilede.. Şevkiye May bütün sanat a r kadaslarından, dostlarmdan, sa. nat adamları, yazarlar, eleştiriciler, basın çevreleri, aydınlar. tanınmış kişilcr, dostları ve seyirci.., Evpt, nnun ayrılmaz varlıcı «scyirci» ! Mücap Ofluoğlu'nun çok dokunaklı bir tanıtmasıyla başlayan jübile, Altan Erbulak'ın esprili takdimiyle şu gösterileri kapsamıştı: Karadeniz Folklor Ekibi, T«ron Karaeaoglu'nun sesi, Ayla Algan'm bütün salonu ctkileven sesi ve sanat gücünden «Kadınlarımız» Rösterisi, îlham Gencer. Bora Ayanoğlu'dan şarkılar, Münir Nurettin Selçuk resitali. Şehir Tiyatrosundan «Bu ne tesadüf». Dormcn'den «İki Yanık Bir Ahk», Tnto K a lara'rîan nrfis bir bölüm vc çarkı, Gülriz Süi'urî \e Ali Poyrazosîlu'ndan «Hint Kumaşı» Devckuşu Kabare Tiyatrosunrian Haidun Taner'in «Kültür Sarayı Duruşması» sahnesi ve nihayet Şevkiye May'ın kantoları ve «Lüküs Hayat» bölümü ilp kapanan 41 yıllık pcrde... NORAYIR DEMİRCt yunlarımızdan. !> Rpsim yapmaya uygun manzaralı yer (Yabanci dildcn). •« YUKARDAN AŞAĞIYA: 1 Yalan uydurma söz (Aıçoda). 2 TERSİ bir bahk. TERSİ ayak (Eski dil). 3 Güreçte bir oyun. Eskidcn lise ayarındaki ' okullar. 4 Khnyada radyumun simgesi. Bir geyin korunma.smı baş kasına bırakmak. 5 Şcref hnysiyet; Güncy Amerika'da komond. 6 Atcşe dayanıkh tabakaiara ayr!!abi!c!î seffaf bir mincral. 7 Evlerj yakın aileler. Oyunda cezah çocnk. 8 TEIİSİ Yeniçeriükte bir SOLDAN SAĞA: birlik idi Ful 1 Çok küçük cisimlcr} gözle bol takımı ÎTörüiür hale geliren âlct. 2 Çonın iyi oyunğunlukla Afrika'da bulunan; Asya cusu. 9 da nesli tükenıniş bir hayvnn. 3 Midycye benAkciğer. Okyanus. 4 TERSj kim zer ondan dsyada plâtin'in simpcsi. Evde vapıha iri denız lan bir çeşit makarna. 5 TEHSİ kabuklusu. In> bir nota. Kısa süren hazırlayıcı san nçslinin deısler. 6 Bir çeşit dcri. 7 bclli ba$h ÖValde. 8 Birbirini aldatnıacaya; şakadan oyuna yarayan; tavuğnn hnlmaran'n rılmıs grupbir kemiği ve oyun ismi. Millî o hallcdilmig sekli ları. İMMI 123 56789 ••Jn H • M L = I E= mF = radyo İSTANBUL 05.55 06.00 07.0.T 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.25 10.45 11.00 11.45 12.00 12.10 12.30 13.00 13.15 15.00 15.05 16.00 lfi.15 lfi.30 16.45 17.00 17.05 17.20 17.50 19.00 lî).30 19.40 Açıhş, program Günaydin Köye haberler Türküler, oyun havaları Haberler, hava durumu hafif batı müziği İstanbul'da bupün Beraber, solo türküler Gitar soloları Beraber. solo türküler Ev için Şarkılar •''" • "'7 Arkası yarın Haberler Solistler geçidi Hafif batı müziği Türküler Konserlerimizden Saz eserleri Haberler * Çigan müziği Beraber, solo şarkılar Haberler, Resmî Gazete Şarkılar Haberler Maç nakli V. Uçaroğlu Orkestrası Türküler geçidi Dans müziği Şarkılar Haberler M. Paydaş Orkestrası Yurttan sesler Reklâm programları Haberler, hava durumu Hafif müzik O. Avşar Orkestrası 19.55 20.00 20.30 21.00 21.10 21.30 22.45 23.00 23.45 23.55 24.U0 Bir varmış Deyişler, ezgiler Satırbaşı 24 saatin olayları Solistler geçidi Bestecıler ve ya.şantıîan Haberler Hafif baiı müziği Geco müziği Önemli haborler Kapanış '" ' '.." ÎSTANBÜL f t 11.55 12.00 12 M 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17 30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 21.30 22.15 Açılış ve program Diskoteğimizden Minyatür müzik Hafif batı müziği Barok müzik Hafif batı müziği Konçertolar Tatü günü için müzik Ctımartesi konseri Hafif melodıler Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzik Hafif batı müziği Akşam konseri Sızin için Ünlü ses sanafçıları Hafif batı müziği Gece konseri 23.00 Caz müziği 23.30 Gece ve müzik 00.30 Hafif batı müziği 01.00 Program ve kapanı? Gifgide kızeşan nA ise, İlhan tskender Armngnnı son iki yıla kadar, ka?,asız, belâsız, az hatâ ve az haşarla sürüp geldi. Tâ ki... Dıyeccgiz ki, nleu bir kişinin Rj'dmdan ya aılcsi, ya özcl kişjlcr, ya da herhangi bir kuruluş, çeşitli ödül düzenliyebilir. Ne var ki, İstanbulun yoğun tiyatro hayatmı belgeleyen, yılm trk büylik ödülü, sadece İlhan İskender Armaganı olmamahydıî Her'ne isc, Tlhan İskcnder Ar mağanı. son ıki „ ıla kadar, kazasız, belâsız, az hatâ ve az ha?arla sürüp geldi. Tâ ki... Goçen yıl, tforek jürinin kunıluşH, gerekso oylamanîn beUıiı bir snmıca varmaması nedeniyle tekrarlanışı, bu arada gitgide kızıçan tartışmalar ve olumsuz kulis faaliyeti, yavaş yavaş İlhan İskender Armaganınria catlamaJarın başlangıcına bir işaret idi? ploitrı YUZBINLERCE 35' Erkeklençin Plâtin giinler başladı,,. Marc Aryan'la çalışıyor M Bu yıl ödül kazananlar LHAN tSKKNDER Armağam löfii) 1970 mevKimj ödülleri şöyle açıklanrlı: F]n ba.şarılı kadm oyuncu <*ülri2j Süruri (Hint Kumaşı oyunundaki rnlü jçin).. En başarılı erkek oyuncu Müşfik Kenter (Bedel için). En başanh yönetmen Genco Erkal (Rosenbfr^ler Ölmemeli) ve Haldun Dormen (Yaygara 70). En başarılı dekoratör Metin Deni? ve Turgut Atalay. En başarılı kostüm desinatörü Güler Erenyol. En başarılı oyun yazan Baçar Sabuncu (Şerefiye için). I ÜZtK çevrelerimizin tanıdığı ve ülkemizde «Çok Sesli Popüler Müzik» alanmda gerek orkestra düzenlemeleri v© gerekse bazı besteleriyle tanınmış olan aranjör • kompozitör Norayır Demirci, Belçika'da ünlü şarkıcı Marc Aryan'm özel stüdyosunda onun bazı besteleri nin aranjmanlarını yapmak üze re çağrılmış bulunmaktadır. Be raberinde, Marc Aryan'm Türkiyedekt temsiîcisi olan ve aynı zamanda otuz yıldan fazla ülke mizde uluslararası bir editör o larak çahşan Zührap Büyük ile birlikte Belçika'ya hareket eden Norayır Demirci'ye özellik le şu sorujtı sorduk: Müzikte gerçek anlamıy la «aranjman» deyimi ne demektir? Son yıllarda moda halinde ağızlarda dolaşan «aranjman» sözünü müzik di linde gereksiz ve saçma bul muyor musunuz? «Evet, tamamen saçma dır bu söz! Fikrimi açık so> irmek gerekirse, Türkiyeye aranjman kelimesi yanlış .çir miştir. Bir alaturka parçanın Batı enstrümanları ile çalmması vcya tek sesli parça ların flüt, keman, kontrbas, saksofon vesaire ile çahnması istendiği zaman yapıla rak plâğa «aranjman» parça diyorlar. Gariptir! Halbııki, meselâ saksofon veya trompet otuz yıldanberi çalınmak tadır ülkemizde. Atatürk zamanındanberi çaünır ve sevilir bütün Batılı ve evrensel çalçılar. Nive o zaman böyle bir «aranjman» kelimesi yoktu?!» Aranjör sizce kime denir? ~, «Aranjörün ödevi ve sa.nati, eline düzenlenmek için gelcn her besteyi, orkestrava uyçularken onu ikinci bir kompozitör sibi yorumlayarak tekrar yaratmaktır. Aran jör, bir kelimeyle, yaratılmiş olan bir kompozisyonun ikinci kompozitörüdür. Sizce, Türkiyede bestecinin ve aranjörün karşılaştı ğı ilk güçlük nerededir? Sanat yönünden soruyor sanıj; şudur: Besteciden ve aranjörden eser isteyen prodüktör veya prodüksiyonun ya müzîk kültürü veya çok saglam bir müzik kulağı ve müzîk zevki olmalıdır, Aksi halde bütün yapılanlar gösterişten ibaret kalır^» N KA R A Açılış, program Günaydin Köye haberler Türküler, oyun havaları Haberler, hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün Sabah şarkıları Hafif müzik Hafta sonu Sabah konseri Arkası yarm 10.00 Ara haberler 10.05 Şarkılar 10.25 Çeşitli müzik 10.55 Türküler 11.10 Şarkılar 11.30 Konser saati 12.00 Ara haberler 12.05 Türküler 12.30 Şarkılar 13 00 Haberler, Resmi Gazete 15.00 Ara haberler 05.55 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.40 09.00 09.20 09.40 15.05 15.20 lfi 05 1625 1H.43 16.50 17.50 19.00 19.35 19.50 19.55 20.25 20.40 21.00 21.10 21.40 22.00 22.15 22.45 23 oc 23.20 23.55 24.00 Türküler Dilek kutusu Şarkılar Türküler ceçidi Ara haberler Cocuk saati Kcklâm programlan Haberler, hava durumu Iki solist söylüyor Bir varmış Türk müziği Türküler İtalya'dan mü7ik 24 saatin olayları Şarkılar Yeni plâklar Türküler Ça&riaş Türk müziği Habrıicr Çeşitli Türk mii/.ıgi St.'Iisfler, orkesfrala r Önemli haberler Kapanış ••••••••••••••«* TEŞEKKÜR Yıllardır mustarip olduğum rahatsızlığımla ilgili ameliyatırm nazakatle yapan. sonsuz şefkat Röstermek suretiyle beni sağlığıma kavuşturan Sayin Prof. o DAGITIYOR Platin traş bıçağının 5 lik plastik ambalajlarında nakit 1 O liralar O O İster büpk Ayrıca Pfatin traş bıçaklarının 5 lik ambalâjları 'içindeki kartonda PLATİN kelimesin'i meydana getiren harfler var. Bu harflerle PLATİN kelimesini tamamlayan 5000 lira kazanacak. Selofan kaplr ve altın şeritli PLATİN traş bıçağını 5 li ambalajlarında alın Traşınız pırıl pırıl kazancınız bol bol olsun. 500 liralar, 100 liralar, Oı Dr. Yılmaz SANAÇ'a ^ffV0W yelerinc, bir oldu bılli lıavası içmde Rondcrilsn bildiri şu cıunle ile başbyordu: «Tiyatrnmıızun Iıcr yıl düzmlemckte olrlı»i;u İllıan İskrnd>r Arma^anı, işltrimizin yoğuııluj;ıı yiizündcn bup;ünıc kadar g;erikmiş bulunmaktadır». Ne rierrjckti bu? İşlerin yogunîuğu arasına mı sıkışmıştı böyle onpmli bir armağan? Sonra, bizlcre gönderılen yı1ın oyiınlan seçim listesinde, ay ııi yıl oyun veren bazı tiyatroların adlan bile yoktu: Devlet Tiyalrolarjnın îstanbu] oyr.nlan, Münir Özkul «Bizim Tiyatro» lopluluğunda oynadıfiı «Scrscm Kocanın Kurnaz K:\nsi» piyesi, Gazanl'or Özcan Gönül Ülkii lopluluğu, Kenan Bükc Bulvar Tiyatro.su ve daha başkaları... Kasıl olurdu bu? İster başarılı, jster basarısız, ister küçük, istpr büyük İstanbulrla o yıl oynanan her oyun yarışmaya gir 50 liralar, 20 liralar, 10 liralar, 5 liralar var. T.C. Bayındırhk Bakaıılıfı Yapı ve fmar Yeriikule Saçlık Sitesi tarihinde sonurlnnmıstır 1. ÖDÜL 2. ÖDÜL 3. ÖDÜL 1. Mansiyon 2 Mansiyon 3 Mansivon 4 Mansiyon 5 Mansıyon Mımarî Proje Y.ıı ışmnsı 16"/2/l(J7l llasan tlısan ONRAT Erdal KRKUT Yılmaz SANLI Güner ACAR Hayık KAPI.ANOCll 1 Şaziment ARO1.AT Neşet AROLAT Osep SARAFOGLU » a r u n ÖZKR Ozdenur i;RVKRI)l Alpav AŞKlllN Yılmaz t'CiliRLU /Vielımet OHMA.N Savas BİNCİÖL ömer /VRUA Yıik^fk MlllKII m §iijfij"§ mağanı için jüri ü Anestezî Doçenti 8ayın Dr. Muallâ Karamehmetoğlu'na genel cerrahî ve anestezi asıstanlarına, Hacettepe Tıp Pakültesi 76 Bölüm Başhem şiresı saym Şadiye Kocamanıar, Güner Gürsoy, Kadriye Yılmaz, Nedret Güngör'e has ralığım sırasında ziyarette bulunmak, telelonla aramak lütfunda bulunart değerli dost ve akrabaianma candan teşekkürler ederim. Sadi TEZMEN Curnhuriyet • 1976 K 1RA LI K Harbiye, Cumhuriyet cadriesi 23.9/7 de mutena mobilyak, telefonlu, kaloriferli, sıcak sulu, konfoıiu daire. : 63 66 »6 (Cumhuriyet: 1955 j İSTANBUL ve TRAKYA DAĞITICISI L J M L l TİCARET A,Ş. Atatiirk Bulvarı İstanbul Tel: 21 12 03 Yıiksfk (T Yüksrk Mımar Yüksek Mımar Mımar MIITIHI Müh (t T 0 TO.) Mımar 1 l 1 \ (t.T Ü ) (t.T 0 ) (t T Ü ) ( t '1 t1! ) Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Mırnaı Mımar Mımaı Mımar Mımar Mımar Mımar Mımar Mımar (I.'J 0 ) (1T Ü ) ( D G S A.) <l) G S A . ) (İ T Ü ) (t.T Ü ) (D C S A.) (Î.T Ü ) (I) (; S A . ) ^İmzaianmış oian harflerin birer niishası İstanbul 9. Noterjnde mahfuzdur. Projcler s a r t n a m e .cereğıncp 2h/2/Wl\ tanMııui'.Mi H/'.',/V.Ü\ tarihinp kadar 10 gün süre ile A n k a r a Deviet S u tşlerı Gcnel M ü d ü r l ü ğ ü Sergı S a l o n u n d a sergılenecektır. (Bas.ın: A. t>05911722/194y:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle