26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
II>EK veBAKIR bilgi yayınevi huri Kurucusu: YTJNUS NADİ İYE TURIZM REHBERI Hazırlayan : ENVER BEHNAN ŞAPOLYO Turizm Yüksek Öğr. Okulu E. üyesi TÜRKİYE'NİN DİNİ, TARİHİ ve TABİÎ ÖZELLİKlERİNj ETRAFLICA TANITAN ESER, REHBERLİK KURSUNA fiİRECEKLERE VE TURİZM OERSİ OKUYAN ÜĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANMIŞTIR, Bol resiıtıli, 256 Sayfa fiatı : 15. TL. Kitapçılardan arayınız. Ödemeli gönderilir. ANITLAR TARİHİ VE 47. yı!, sayı: 16740 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 6 Mart Cumartesi 1971 KİİLTÜR KİTABEVİ : Ankara Cad. 62 İstanbul Bir öğrenci can verdi, bir jandarma eri de komada 4 Amerikalı gazetemize derdi mektup Fidye süresi, THKO'nun «Son bildirisi» de bulunan zarftan Bir tuhat manzara çıkan mektuplarda kaçırılan havacılar Türk ve Amerikan makamlarına «Yaşamamızı bu istiyorsamz bize yardım ediniz» diyorlar M sabah saat 6'da sona erdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) •tTürkiye Halk Kurtuluş Ordusu» imzasıyla yayımlanan son bildiri, dün saat 18 sıralarında gazetcmizin Ankara Bürosunun kapısından içeri atılmıştır. Bıldiride, daha rinccki şarilar tekrar lanmakta ve verilen mühletin bitimine çok az bir süre kalmış olınasma ragmen kendilcrini talmin edecek herhangi bir karşı ledbirin yapılmamış olması hatırlatılmaktadır. Bildiriye ek olarak, kaçırılan 4 Amerikalı ha(Arkası Sa. 7, Sü. 7 dc) emlekctin haline bakıım : Ankara'da dört Amerikalı cr kavınlmıştır. 400.000 dolar fidye istcnmiştir. Durum A.B.D. makamlarına iletilmiştir. Amerikan Büyükclçisi kaygılarmı ifade etmiştir. Çiinkü verilen mühlct bittiği an, kaçırılan erlerin öldürülmcsi sö« konusudur. Orta Do£u Teknik Üniversitesinde arama yapmak isteycn jandarma ve polis birlikleriyle öğrenciler arasında silâhh çatışma olmuş, bir genç ölmüş, bir jandarma eri de komaya girmiştir. Ayrıca, biri üsteğmen olmak üzere birçok yaralı vardır. Kınkhan'da camiye botnba atılmasını tcl'in için yapılan nıitingtc çıkan çattşmada 2 kişi ölmüş, 23 kişi yaralanmıstır. Aynı giin Istanbul'da bir banka soyulmuştur. Soyguncular istcdiklerini kolayoa gerçekleştirmişlerdir. Bu son haftalarda üçüncü banka soygunudur. tşlemin siyasî amaçlarla yapıldıçı artık bilinmektedir. * (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) KLVVETLERl, ELLERİNDE SİLÂflLARJ, KOŞARKEN... (Tdefoto: THA) ALAMNA ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Ortn Dnğıı Toknik î'nFversiİPsi, dün iİRrpnpîİprİp Giivpnlik KuvVptloıinın riiiiMiıasıııtlii bir savaş aiiiııına döıımüştüı. Erdal Şcncr adlı bir öŞrcnci ölmüş. ?,Z kişi dc yaralanmıştır. Bir iistcgmen. 2 cr. 6 öğrpııpi vc 1 sivil hnstnnrvp kaldınlmış, hunlardan jnııdarma eri MPVlut Alfiir'in (Jıınıııııııımı ağır oldugu, suııî tıncffüsle yaşatıldıgı bildililmiştir. IJu arada, yüzleıce öğrpnpi gözaltına alınınıştıı. ^ Kanh olaylaı, 4 Amerikan askerıni kaçıranların ODTÜ yurtlarında olduğu yolunda yapılan ihbar üzerine. Güvenlik Kuvvetlerinin saat ()4'de üniversite sahasına girmesiyle baslamıytır. Zaman zaman kesilen silâhlı çatışma, 9 saat sürmüştür. Çatışmada hatif makineli. sten otoınatik tabanca, tabanoa ve mavzer kullanılmıştır. Şiddetli çatış. nıalar sırasında ODTÜnün bulunduğu geniş aı^azi zırhh birlikler ve bunlara baglı askerler taralından kordon altma ahnmış. 2 (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) GtİVEMJK KUVVETLERİ İLE ÇATIŞMADA 32 KlŞİ YARALANDl TAKSİDE BILINAN MANTAR TABANCASI Erkek Teknik'te 3 yaralı Ankara Yüksek Değil Erkek Tckııik Öğrctıncn Okulunda dün iki öğrenci grubu sırasında çıkan silâhlı çatışnıada biri ağır olmak üzere A kişi ağı> yaralanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) ag başmda yapılmıynr bu saldnılaı. Türkiye Cumhuriyctinin Başkcntinde, Başbakanlığa, İçişlcri Ba bir kaç küometre uzaklıkta bir lakım silâblı adamlar #/ yol krsiyor dört Amerikan askeTİnî rehin »İıp bir ycre kaçırıvnriar. Arkasmdun gelsin bir ültimatom: Bankalan soyan bizîz, polise ateş açan bi/Jz, siyah Amcrikalıyı yakalayıp salıveren de biziz. !?u saate kadar 400 bin dolar isteriz, ayrua bildirimizi de üç kez radyolarla yaymlayacak ve • SUNAY'LA GÖRÜŞEN tutuklu devrirncileri serbest bıBAŞBAKAN, DAHA rakacaksınız. ynksa elimizdeki reSONRA BAKANLAR binleri ölmüş bilinr/. İmza: Türk Halk Kurtuluş Ordusu. KURULUNU TOPLADI Kimin ncsi, neyin ncsidir bu ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Kurtuluş Ordusu? Bizim mcçhuBtışbakiin Süleyman Demirel, liimüz, si/în mev'luılünüz, bclki dün akşam gazelecilere, »Sıkıyöhükümctîn de, Millî İstibbarat nctimiıı :,u aııda sö/. knnu.su olTeşküâtımn da meçbulü. nı.ıdiğıııi" söylcmiştır. Öylc ama adamlar hiy de gizDemirel, saat 19.45 de Cumhurlilip;e metplik verir jyörüııınüyor' bnskanı Sunay tarafından kabul Jar. Bildiriler kapı altuıdan ajans edileıek, 1 saat 45 dakika görüirVP pazcte hürolarma ulaştınlıyor, müş. daha sonra Bakanlar Kuru1S • 14 yaşlarınria bir kız çocugu lu toplantısına baskanhk etmişrlindeki zarfı T.R.T. ile ilgili götir. revliniıı gözleri önünde yere atı(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) ynr ve gerisîn geri «,ekip gidiyor. l^imdi.ve dek tutuklanan bir kişi var. Çahnan arabayı Sovyet lükilis'min oralara park ederken yakalanmış. Onun sorgusu nc soverdi, henüz öğrenemedik. bilineli, Rerçekçi ve yurtTürk gençk'i'inin böylesinc akıl dışı davramşlara jîirişclbîl^ccğini havsalamıza sığthramıyoruz. Empcryalizmin hcr türüne kaı«;ı olduğuna inandığımız gençİslahiye'de de İprimiz arasından adam kaçır3 avukat, dün mak, banka soymak, ortalığa tesaldırıya uğradı rör bavası yaymakla haşarj sağlanabileceğini umanlar çıkabileceKIRIKHAN Bcş gün öncc, rini düşünmek de istemiyoruz. Hamidiye Camiıne atılan dinamit Amerika ile olan ilişkilerimizde olayını protcsto için yürüyüşe gebizim aleybimize bir dengcsizlik ccn büyük bir kalabalık, ilçedo ktuulmuşsa bunun astl sorumlukanlı olaylara yolaçmış, 2 kişi ölmüş, 23 kişi de yaralanmıştır, NADİR ISADİ (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Demirel, Sıkıyönetim söz konusu değj/,, dedi • SAVL'I Yardımcısı Lâtif Ayaıınğlu. soyubın Akbank'ın Kadıköy Srlâmivcşme Şubesi yctkililerinden bilgi alıyor... (Fotoğraf: Selçvık AYBATAR) Nixon: "Pazarlık tavsiye etmem,, SOYGUNCÜLARIN KLLLAND1KLARI TAKSİ (Fotograf: Ali ALAKUŞ) SAN1KLARDAK SELMAN KAYA, BEBEK'TE YAKALANDl İstanbul'da da bir banka soyuldu Dekan Aldıkaçtı, Polis'in sanık olarak gösterdiği 5 kişiden Yavuz'un, TMGT Başkanı da Gürkan'ın olay saatlerinde yanlarında bulunduklarını bildirdiler İSTANBUL HABER SERVİSÎ Akbankm Kadıköy, Selâmiçeşme Şubesi, dün sabah silâhh beş kişi tarafından soyulmuştur. Bankadan 8500 lira alabilen 20 • 23 yaşlarındaki soj'guncular, olaydan sonra, etrafa tabancayla ateş ederek, «34DS984» plâkalı taksiyle kaçmışlardır. Ancak, kaçtıkları sokağın çıkmaz olduğunu gören soyguncular, taksiyi burada bırakarak, 500 metre ilerideki 18 Mart durağmda başka bir arabaya binerek, izleıini kaybcitinnişlerdir. Sanıklardan Sclman Kaya, gece Bebek'tf: yskalanmıştır. (Arkası Sa, 7, Sü. 4 de) ABD'nin Ankara Büyükelçisi ise, Türk Hükümetinden, Amerikah 4 erin serbest bırakılması îçin çağrıda bulunulmasını istedi DIŞ HABERLER SERVİSİ \VASH1N(;1O\ ABD Ba.şkanı Nixon, Ankara'da kaçınlan dört Amerikah ile ilgili olarak «Türk hükümetine Amerikalılan karıranlarla pa/.arlıga ffirişilnıesini tavsiye etmem» demiş ve şunlan eklemiştir: «Çünkü bu, Türk büküınetinin kcııdi başıııa karar vermesini gercktiren bir iç meseledir.» Nixon, bu sözleri bütün Amerika'ya hitaben yaptığı televizyon konuşmasında söylemiştir. Televizyon konuşması sırasında, ABD Başkanına sorulan şu soru üzerine Nixon görüşünü açıklamıştır: (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Kınkhan'da o/oy/or: 2 ölü, 23 yaralı Inönü, Hükümetin desteklenmesini isliyor ANKARA, (Cumlıuriyet Bürosu) 85'.e yakın CHP Milletvekili hükürneti suçlayarak CHP nin görüşünü ayıklamak üzere CHP Mil let Meclisi Grup Genel Kurulunun toplantısını isterken CHP Genel Başkanı îsmet İnönü'nün dün sabah bazı grup yetkilileri(Arkası Sa. 7, Sü. 7 dc) HAZIROLU RAHATI.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle