27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 Mart 1971 CUMHÜRtYET: SAYFA BEŞ CHP: Bülün silâhlı eylemlere karşıyız ,, M G P ise, Türkiye'nin Demirel yönetiminden kurtanlmasımn zarurî olduğunu belirtti... ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) eMrde NURCAN Gazînosu TULUN KORMAN CAHtT PEKSAYAR ve ARKADAŞLARI RECEP BİRGtT SERPİL ÖRÜMÇEP MEI.TEM METE NUR PERJ Şantüz YAPRAK Ory. NAKİ YAKUTE ÖZBEY YUSUF GUNHELİ Ork. vp BVGUJV BU GECE K.ULÜBUNÜZ Ankara Üniversîtesî Tıp Fakültesi Dekanlığından: Fakültemizin muhtelif KÜRSÜLERİNE ASİ8TAN ahnacaktırİsteklilerin Memurin Kanununun 4. maddesinde yazılı bulunan şartlan haiz olmalan lâzımdır. Müracaat 19 Mart 1971 Cuma günü saat 16,30 zn kadardır. Yabancı Dil ve Bilim imtihanı 23 Mart 1971 Sah günü ılgili kürsülerde yapılacaktır. iBasm: A 611211795/19G8) K Oeee KulübU BÜYtİK ÎARABY& 01Hİ ^PLAYBOY Öztürk SERENGİL FÜSUN ÖNAL VE TÜLİN KORMAN RAHMİ SÖNMEZOCAK AZİZ AZMET FUNDA POSTACI SEVGI SUN Ork. ATLANTİS 6 ve CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafmdan dün yRyın\a.rmn v ü >Perş.. Pazar fliride, gon günlerde «hazı çevrderin» tedhışçi ve kıçkntıcı davraRçz; Ç12001 60 5Z v e nıslannı çok üçnye goturduklen behrtılmekte v6 «F.ğpr böyle ha498492 498622 rckçtkri yapanlar, bir faşîst rcjim îçîn gfef>kÇft V8 «rtam hazırlanıava bile bile uçraşan kîmseler değillerge, bunlann ançak, demokrasiden vrva bağıımızHktan ynk hükümft işbaşma sıın bazı ülkplprdpki îktidar ve aksi haldc demokraşi dısı ya. kurlulu? müparİHesî yöntemIcre dçfer vprmiş nlunaeaktır» lfrinft öz?n?n gaflet içînde bîr $ SEVOA AYDAN A demiştir. takım taklitçiter vc Bozbeyli, özetle şoyle devam n'duk'anna hükmpdilpbîlîr» deA SERPİL ÖRUMCER D etmi'jtir: nılmek+edırL GULSUM KAMU H «Olaylar dfhşetini arttırarak «Bu hareketlpri yayıanlann V V 'YORGOVAPURİDİS l kalanmaları şöyle dursun. han gelişiyor. Memlekcttç huzur vo güvcn kalnaamıştır. Bu vaaiyct M KOHAVA . g\ ttierkezden veya merkezJprL karştsında hükümet iki yoldan den yönetüdiklcri bile buçiine P. SELDA A$KIM birim seçmek mecburiyetindekadar resmî makamlarea Ottaya M HALDUN KENAN A dîr. Ta görüşünü kendi Rrubuçıkartılmamıs veya açiklarvmaSEMA SERAP na ızah ederek, iktidarınt yürütmıştır» d^nil^n CHP Merkez meye müsait gördügü bir AnaYonetim Kurulu bildinsi özetle ÜSTÜNPOYRAZ yasa değişikliğini Meclise getireşöy^edir: DAMLALAROr*. eektir, yahut, ben ba Anayasa «Benimspdîgi insanlik ülküsüKDNSUMASY0N2ÖTI nc uy&un olamk, CHP, her tür Ue bundan fazlasını yapamıyositesı tel 46 06 71 rum. bu Anayasanın gücüne lü kaba kvıvvptin, bütün şiddet inanmış oianlar gelsin hükümecarsambac.tes«pazar matine olaylannın, bütün silâhlı evlem* lerin ve hangi amaçla olursa ol ti kurşunlar diyecektir.» sun insan canına kafiteden davı*anışların karşısındadır. BaKimBizlıpımı/ın korunmasi, GAZÎNO Türkiy«'nin iktisadî vönden püç lendirilmesi, Tıırk halkının daha insanca bir düzene kavuştuNEVİN PERE rıılması, bu gibi yöntpmlerlft MİNE MUTLU saglanamaz. ADNAN Ş E N S E S Oy sprbestli^inio. sö« ve yan SELÇUK URAL özçürlügünün, tnplantt özgürlüğü ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu} CELAL ŞAHtN nün banşpı hak arama yollannın Ortadoğu Teknik Unıveısitesi ASUMAN ESEN GAMZE ÖZ açık oidugu bir ülkede, şiddete olayları dolavısıyle bir demeç ve SEVTAP ETİ GINKA haşvıırmajra kalkıjian kîmscler, ıpn TÖS Genel Başkam F. BayMUALLÂ OMAV ancak halkı kendi düşüncelerikurt bir süredir sürüp gclen oîaySANTOZ: K O H A V A ne inandıramayacaklanm, halkı ların daha ciddi b i r h a l aldığma COŞKUN ERDEM ve SAZ yanlarına çckmeyeceklerini bi işaıet ederek şunları söylemiştir: arkadaglan R1ZA SİLAHLIPODA İen, ona ragmen îsteklerini ?orSiyasal iktidar, gerçek yurtseRÎTM 68 ORK. Ia uvetılama hevesine kapılan verleri, devrimcileti vc özellikle Fiks menu 60 T L . 7nrhalar olabilirlcr. bu türlü öğrencileri, özerk üniversiteleri Çarjanrıba Pazar matine 470843 davranışlarda bulunanlar, halka susturarak bu bozuk diizeni zor büsbütün yabancı duşmeklpn, kullanivrak sürdiirmek istiyor. B u . tnplum icind*1 büsbütün yalnız n r gcrçekleştirmek için de öğkalmaktan başka sonuç elde 6 Mart Muharrem 8 rpncilerle askerlerl karşı karşıya edcmezler. getirmektcn ve aralarmda bir hu Çünkü Türk halkı, hiç bir şe sumet yaratmaktan fayda ummak c yi Tiorla kabul pdemiyccek katadır, • o dar kendi kendine saygılı bir Dört Amerikalı askerin kaçınlma halktır. si ile kurulan zoraki bir bağlantı. V. 1 6 26U2.25İ15.37118.05H9.36! 4.50 C.H.F., halkm veya demokr»dan sonra ODTÜ'dc yapılanlar, 1 12.22İ 6.211 933112.001 130I10 47 tik baskı ^tüplannm. demukraRaflet ve dalâletten dp ötp bîr idasîlrre Ö7)rü banşçı ve însaneıl re anlayışının sonupudur. ynntemlerle ortaya konan meşÖldürülen ve yaralanan Ögrenci ru ptki RÜCÜ diçında her türlü IPP gibi tnplum ve Ülkemiz iç ve ynntemlerirıi, hele tedhişdı> rıkarcılarm emellerine kurb.^n varan bütün hareketleri, etlilmek üzeredir. Bu sonuçtan doprudan dogruya halkın muthızerre kadar izanı olan herkes soKızım Çiçek'in rahatsırflğını Iufnna vn haklnrma toplumıın rumludur. Tarih, bu sorumlıılufiM fkronik apandisit) olarak te$his edip; ustaca blr ameliyattan birliğîne ve psenlİRİnc, hattâ üi duymayanlan vatan hainleri gibi sonra; onu yenlden hayata kakenin bütünlü&üne VR bağımsızmabkum edcccktir.» vuşturan îst. Şiçli Çocuk Haslıpına yönelen tehditler ve saltanesi II. Hariciye Servlsi Şefi dırılar olarak görmektedir. ATEŞ BÖCEKLERİ VERDA SÜMER TAN.IU OKAN Ory. SEMA TIMUÇİN FATÜI AYTEN ALPMAN BEHİÇ ALTHSİDAĞ 5 SUHEYL DENIZCİ ORK. Takdim; ESlN ULUERER Saat 22'den sonva konsomasyon, 25 TL. Her Perşem^ be fiks menu 50 TL. Servıs ve Işl Vergisi haiiç, Rez; 63 46 70 63 43 70 Özdemir ERDOĞAN RİTM fig ve ALt ÇETİNKAYA orkestralan Solist: GÜN YÜKSEL Konsomasyon 30 T.L. C. tesi. Pazar J.5 19 amsı tam progıamla matine 15 TXı. Rez.: 46 74 49 C u m h u r i y e t Cad. 16 ELMADAĞ METİN ERSOY Çarsamba bayanlava, Pazar umuma rnatine Rezcrvasyon: 551446 555377 BAYINDIRLIK BAKANLIĞI KARAYOLLAR1 GENEL MÜnÜRLÜĞÜ BtRÎNCİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 Asfalt I ve II tankerleri personelı ıçin 100 «alcm yivecek maddesi kapah zarf usulü ile satın ahnacaktır. 2 Tahmini bedeli 186.836,23 lira olup, geçici temmatı 10.591,81 hradır 3 Eksiltmesi 22 Mart 1971 Pazartesi günü saat 11. de îstanbul KüçükyaL'daki Bolge Müdürlügünde yapüacaktır. Bu ışe ait şartname Ankara'da Kara\rolları Genel Müdürlü^ü Malzeme Müdürlüğünde İstanbul'da Bolge Müdürlüğünde görülebilir. 4 İsteklilerin 1971 yıh Ticaret Sanayi Odas! veya Esnaf Belgesi ile usulüne göre tanzim edecekleri kapah zarflarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlıgına teslim etmeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler nazan itibare GOLDFiNGER LUNAPARK YAŞAR OZEL SEVDA AYDAN TANJU OKAN SERPİL ÖUÜMCER İ M I T SENER ANTENLKR SF.RPIL DÜMBÜLLÜ MEDtlIA FtDAN ŞEBNEM BAÖDATLl BAKt DUYARL\R AS ALT1MS1 OKK. \ c GAUTft HASAN ERSENvePopFolk AYLtN AYSUN ERCAN WUTLUCAN yı, mfiıt^i Neşe Karaböcek • S RV D A F ER DA Ğ A B E R K A N T # N } I, Ü F K B A Y D A N * S E V T A P E T İ Jr S Ii R P t L B f R O L ZEYNEP PAKfZL SUDA NUR AZAR Rczzan D e n i ı Ertuğrul Özkan Ork. ve YANRItAH O*K. TAHOİM tOlH ACAR 6ALTA» MEDİHA ŞEN Çarşamba bayynlara, Pazar umuma rnatme Rez: 21 53 85 ; O.Tlı. ÇAR9AMBA B,O CTE8ı PA2. MATıNB15TL [ T(M(KSI; KOHS J O R . tıtvntt Mn cnmzE tiı UM)( UV)U VE almmaz. Ahmet Sezgin Çarşamba: Pazaı matine. Rez.: 2] « ' 0 (Basm: 11490/1947) MENKUL SAT1Ş tLÂNl İST. 8 inci İCRA MEMURLUfcUNDAN Dosy» No: 970/10083 Mahcuz olup satılmasma karar verilen 2500, lira degerde 1 adet müzik dolabı, 2 adet 1000, lira degerde îsparta halısı, 1 adet 500, hra degerde formika tildişi rengl sehpa takımı (orta masası, iki küçük olup) birinci satışı 15/3/1971 günü saat 12.30 13.00 arası Beşiktaş Ihlamurdere Cad. No: 71*de satılacaktır. 0 gün verilecek bedel muhammen kıvmetin %75'ıni bulmazsa ikinci satışı 16/3/1971 günü aynı yer ve saatte yapüacaktır ve en çok artırana peşin para ile ihale edilecektir Alıcilar adres ve 150 kurusluk posta pulu RÖnderdiklerınde şart namenin bir sureti adreslerine gonderiîecektir îsteklilerin mezkur gün ve saatte mahallindeki memurumuza müracaatları ılân olunvır. (Basm: 1336/1963) TÖS, son olayiarda iklidarı suçladı HRİSTAKÎ Rİ ALDO HALE SEVGİ AKIN Mehtap KADER Tarihî Aıle Tavernas» Kararınız Başarınız LÂLE BELKIS RUHİ SU ADEL.LA MERAN ZEREN ERSİN SEMRA TİMUCİN DORUK ONATKIJT Ork. ve ÇİGDEM AYTAÇ Pazar 14"te matine, S a h RUHİ SU Gecesi Rez: 37 43 66 37 17 08 LEİPZIG FUARI Demokrat Alman Cumhuriyeti 14. 23.3.1971 tnformatıon : Hasan Takışoğlu NECDET PITRAK IJSTAD PETRO Ye ıç 40 T.L. Her Çarşamba matlne. Eşinızle gelmeniz rica olunur. Rez: 441742493758 Taksım Talımnane PsU» Tel : 45 28 5) (Basm: 31333/1961) Adana Elektrik Işletme 1 adet elektronık tahakkuk ve makbuz yazma makınası, teklif isteme usulü ile satm ahnacaktır. 1 Mııvakkat teminatı, teklif edeceğiniz fiyatm % 7,5 undarı az olmayacaktır 2 İhale, 12/3/1971 Cuma günü yapılacağindan, tekhflerin engeç aynı gün saat 15 e kadar verilmcsi şarttır. 3 Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tftbi degıldır. İlân olunur, (Basm: Ç. 19511560/194H) GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÎLÂNI EYÜP İCRA MEMURLUĞUNDAN : Dosya No: 970/610 Satılmasma karar verilen çayrimenknlün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı : Bir borçtan merhun olup satılmasma karar verilen Kemerbıırgaz Köyiçi mevkiinde 54 pafta, 1727 parselde kayıth 52 m2.'3ik 15 kapı numarah altı kârgir üstü ahşap kalamah iki kath bir ev. Kapıdan girildikte bir merdiven, taşhk, helâ, mutfak, odunluk vardır. Ahşap bir merdivenle çıkılır. Üst kat iki odadır. Tavan ve dö^emeler ahşap, elektrigi mevcuttur. 6,5 M. yukseklikte iki kath bitişik nizam inşaat sistemine tâbi bulunduğu ve evin halihazır durumu ve mevkiine göre 17.000,00 lira kıymet takdir edilmistir. Satıs sartlan : 1 Sat^ 7/4/1971 Çarşamba günü sa^t ,11.00'den 12.00'ye kadar Eyüp îcra%airesinde açık artırma su». retiyle yapüacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymeün O ,'o75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartivle ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz^a en çok artıranm taahhüdü baki kalmak sartiyle 17/4/1971 Cumartesi günü aynı gün ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacagmı ve satış masraflarını geçmesi çartiyle en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmava iştirak edeceklerin tahmin ediien kıymetin °olO'u nispetinde pev akçe^i veya bu miktar kadar milli bir banknnın trminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış pesin para ilertir, alıcı istediginde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrnfları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 îpotek sahibi alacaldılarla diger ilgililerin (ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususivle faiz ve masrafa dair olan iddıalannı davanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sioili ile sabit olmadıkça pavlasmadan hariç bırakilacaklardır. 4 Satış berieli hemen veya verilen mühlet ıçinde ödenmezse îcra ve îflâs Kanununun 133. maddesi geregince ihale feshedilır. îki ihale araKindaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, iîân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıva bir örneği gönderilebilir. 6 Satısa iştirak edenlerin çartnameyı görmüş ve mün* derecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak ısteyenlerin 970/610 sayılı dosva numarasiyle Memurluğumuza başvurmalan ilân olunur. (îc. îf. K. 126) (Basın: 1337/1964) MEVLİT Aziz varlığımiT, vefakâr egim annemiz ve anneannemiz ÜLVtYE GÜVENÇ'in vefatının 45 İnci günü 1 Mart 971 Pazar günu ögle namazından sonra Aksaray Valide camiinde azlz ruhu İçin okunacak Kur'anı Kerim ve Mevlidi Serife akraba, dost ve din kardeslerîmizin teşrifleri rica olunur. GUvenç ve Ersan atipsl Cumhuriyet 1957 TESEKKÜR KONGRE *' İlânea Tebliğ Askerî eşya calmak suçundan sanık Bohanak köyü nüfusuna kayıth Azik oğlu 1948 Dg. lu Fevzi BOZKIR'ın gıvabında, Lüleburşraz Askerî Mahkemesince 18/12/1970 tarihinde yapılan duruşma sonunda As. C.K. 131/1. TC.K. nun 80. maddeleri gereğince 5 ay 25 gün hapis cezası ile mahkumiyetıne dair verilen hüküm. sanık bulunamachgmdan kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı tebhğat kanunu gereğince ilânen tebliğ olunur (Sayı: 10 Basm: 11803/1969) Bu Ribi tehdit ve saldınlan bahane olarak kullanıp veya bu Ntırettin APAYDIN Ribi telıdit ve saldırılardan yılile asistanlan Dr. Maruîe AUjnnlığa kapılıp. hak ve özfcürlükkanoğlu; Dr. Nuri Göze; Dr. leri kısmava kalkışmayı ise C. • Fethi Çıkın; Dr. Tahir Aktag; H.P. nlarak tedhişçilerin ve faDr. Mustaîa Yund; Dr. Cenap şirm heveslilorinin işine yarıyaHatipoğiu; anesteziyolog Dr. cak. cok sakincalı bir ynl sayMüfit Ölçmen; Cildiye Servisi maktadır. HnutmamahdiT kî, çaÇefi Dr. Celâl Ergeien; Meditımızda vav^ınlaşan yeni todhisko Sorval Merkezl Md. Dr. çilik ytMitpnılerine. cn ileri ölÜnivprsitc Asistanlan IstanHüseyin Yenlsey; hemsire Zehçüde ve en etkili biçimde başbul Şubesi Başkanhğı, dım bir \*urulan ülkcler. dcmokratik hak ra Kaynar'a ve yakın ilgllerinl açıklama yaparak. Istanbul Ünıvp Ü7c;iir]iiklprin en çok kfilmış esirgpmiypn bütün hastane perversitelori, akadpmılerı ve yüksek Oİfhlğu ülkelerden bazılnndır.» soneline acıkça sükranlarımı nkullannda gorevli asistanlarm sunarım. MGP bildirisi Pazartesi gününden itıbaren 3 Derleme Md. gTin süreyle «iş başmda oturma» Türker ACAROĞLO Öte yandan Millî Güven Pardirenişine başlayacaklarını biltisı Başkanhk Dıvanı'nm. son o:*••••••••••••••••••••«••••••••••••••••' dirmi^tir. lavlarla iİRİU olarak dun yaymCumhuriyet 1973 ladıgı bıldiride. Demirpl hiikümeBu konuda yayımlanan bildiritı şıddetlft yerilmektc, «BövlfsiİSİM TASHİHt rir aynca, «TJniversite Personpl ne yptprsiz hir hükümetin dpvaKanumtmın dig;pr hükümleri gibi nuna yardımpı nlmak, memlekete Abdullah İsmail olan lsmim. t«tanbul 20 nci As. Hukuk Mahke ve rf.iime hizmet değildir» denılmalî hükümlprini de tümüylc red mesımn 970/4451 sayılı ilâmı ile; moktedir odildiği» lek çd/Aim yolunun, Abdullah İsmaıl Husrev olarak duzeltilmiştir. Keyîiyet üân olunur. MGP bildinsi. şöyledir: «emperyalizm ve faşizme karşı Cumhuriyet 1977 savaş» olduğu belirtilmektedir. ^ Huzur ve güven bozucu vahim olayların artarak devam etmpsi, Türkîyenin Demirel hükümpti ile idare olunmasına imkân Amerikan Türk Dış Ticaret Bankası A. Ş. kalmaıüğını açıkça göstermektedir. Genel Müdürlüğünden: # Olayların akışı içinde, şahsî VR yakın ÇCVTCSİ bakımından uçradığı itibar kaybı sebebiylc. npmirfl'in başmda hulundujpı ya da Lise 1) Tfşkilâtımızda i^tihdam edilmek üzere Lise bir hükümetin gcrekli devlet otoseviyesinde okul mezunu. askerliğinı yapmış, 30 yaşını ritpsîni kurması ve koruması bek Roçmemış erkek veznedarlar ahnacaktır. Ipnpmez. 2) Asj^arî 3 yılhk vezne tecrübcsi sereklidir. 3) İsteklilerin bugüne kadarki geçmışlerini ve talep ettiklcri 9 Çpşitli usül ve vasttalara ucrctı belirten kenrli el yazılan ile yazılmış bir mektupla vıırutarak parlâmentnda sağlanan 10 gun ıçinde Genel Müdürlügümüz Cumhuriyet Caddesı nvlar, hükümelin raafinı ve yeterNo 207 Harbiye îstanbul adresine başvurmalan gerek a sblîçini RidcrmoRP, ona kui'vet e, mpktedır ^ VP itibar kazandırmağa yetmcmek 9 4) îstekhler arasından uygun bulunanlara mülâkat için mektedir. , , .. , 9 tup yazılacagı gibi, herhangi bir suretle uygun görülme U istanbul'da asislanlar, 3 gün Sayın Op. Dr. Üsküdar'da Atatürk Anıtını Yaptırma Derneğinin mutad vıllık kongresi 7 Mart 1971 Pazar (funü saat 10 da Haydarpasa Lisesinde yapılacağından sayın üyelerimizin teşrıfleri rica olunut Yönetlm Kurulu Cumhuriyet Iş başında olurma» direnişine başlıyor ZAYİ Gürün kazası Suçatı koyu İlkokulundan alctığım diplomamı zayi ettim. Hükümsüzdür. t«EYRtKARAKUZU Tekel Genel Müdürlüğünden Miktarı Malzemrnin Cinsi Kırmızı Alüminyum Kapişon 25x25 mm.'îik 25x30 mm.'lik Adet M. Teminatı TL. 3.294, 3.294, 6.588, Tarihi PazarlıÇın Günü Saati 5.000.000 5.000 000 2/4/1971 Cuma 10 1 Mevcııt ş a r t n a m e s ı n e v e n ü m u n e l r r i n e göre yukarıda cins ve miktarları yazılı kapiçonlar hizalarında yarılı tarih, gün ve saatte Unka panı'ndakj Merkez Satınalma Komisyonunda dış piyasadan pazarlıkla satm a h n a c a k t ı r . 2 Ş a r t n a m e s i ve n ü m u n e l e r i h e r gün Komisyorıumuzda görüleblleceği gibı bedelsiz olarak t e min de edilebilir. 3 îsteklilerin r n u v a k k a t t e m i n a t makbuzları, sair lüzumlu v e s i k a l a n i l e bırlıkte belirli gün ve saatte Komisyonumuza m ü r a c a a t l a r ı ılân o l u n u r . ( B a s ı n : 11671/1965) Bankamıza Veznedar Ahnacaktır NAKLİYAT İLANI İzmir Tekel Başmüdyrlüğünden: 1 Başmüdürlüğümüzün 1971 yılına ait bir senelik şehırıçı nakliyatı (Yükleme, boşaltma ve istif işlerı dahil) 15 gün müddetle pazarlığa çıkanlmıştır. 2 Pazarlık 10/3/1971 Çarşamba günü saat 15 te Başmüdürlüğümüzde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır3 Nakliyatm bir yılhk muhammen miktari, İdaremiz leyhine opsiyon olarak % 25 nispetinde artar eksilir 12461 ton, takribi bedeli ise 300172,25 lira olup bu bedel üzerinden % 7,5 hesabiyle alınacak muvakkat teminat miktarı 22512,92 liradır. 4 Nakliyat şartnaraeşi. İZMİR İSTANBUL ANKARA AYDIN ve MANİSA Tekel Başmüdürlüklerinde her gün mesaî saatlerinde görülebilir. 5 Taliplerin bu nakliyat işini yapmağa muktedir ve yeteri kadar nakil vasıtasına sahip olduklanna dair belgelerini komisyona ibraz etmeleri lâzımdır. (Basm: 11489/1966) i L A Eskişehir Cumhuriyet Savcılığından 1 Eskişehir Kapalı Cezaevı İle Çocuk Cezaevinın ihtiyacı yiyecek ve temizlik maddeleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 25/3/1971 perşembe günü ve hizalarında yazılı saatte C. Savcılığı Makam O dasmda lcra edilecektir. 3 Teklif mektuplannın ihale saatinden bir saat tfnre Komisyona verilmesl lftzımdır. 4 ,Şartnameler mesai saatleri dahilinde Kapalı Cezaevı Müdürlüğünde eörülebilir. 5 Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. C t NSt Ekmek 750 gramlık Et kemiksiz (sığır) Margarin yagı Gıda ve temizlik maddeleri suzluklardan tarmak şarttır, bıınun ıçin, Tür kiypyi Dcmirel yönrtimitıden kur tarmak zarurod vardır. ( M o r a n : 397/1972) Miktarı 258.400 Ad. 5.500 Kg. 4.000 Kg. 19 kalem MENSUCAT BOYALARI SANAYİİ A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN: Meclis'tc söz verilmeycn Bozbeyli, basın toplantısı yaptı f 4 Muhammen fiyatı Lira k r ş . 1 6 Muvakkat tutarı Lira kT 258.400 OU 77 «00 00 27.20U 01» Muvakkat teminatı Lira k r ş . 13586 011 5100 00 204U W 6681 Ü0 îhale 14.30 15.00 15.30 16.00 '10 80 "Acze düştüğü sabit olan hükümet çekilraelidir ,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Son olaylara üişkın görüslennı soz verilmemesi nedenıyle Mıllet Meclisınde açıklayarnayan üemokratik Partı Gcnel Briskanı t'crruh Bozbeyli bilâhare. paılamento basın bürosunda yaptıgı basın toplantısında «Acze düstüçü kendi sözleriyle sabit olan bu hükümet çekilmclidir. Anayasaya ve Ana kuruluşlarına inanmış bir Sııketnnizln yılhk vdı nnuımi heyet toplantısı aşağıdaki günrlon\ı görusup kurara bagl".mnk üzere 26 Mart 1971 Cuma gunu bdM löOO'te Tiiısus'ta firkvi ıdaıc binasında yapüacaktır. Sirketın 1970 j ı l m a a't murakıp laporları ile bılânço k â r ve /aıaı ci'iveli 11. Mnrl. 1flVl tarihmden ıtibaren şirket merkezinde hısbpda.ldiın letkilunc Imzıı bulundurulacaktır. Savın ortaldrtnrnızın belntılen gün ve saatte toplantıya teşritleıi, toplantıya bızr.ıt katılarr.ıyacak ortaklanmızm temsilcileri için lanz'in odeco.tlrı ı \okâletnamcleri, toplantı tarihindcn bir hafta ev\el Çirket G»rrl Mudurlügüne gondermcleri rica olunur. GİNDEM: f 1 Açıhs ve îoplanll dıvanı seçimi f 2 Idare Mecı'ısı vc murakıp raporlarının okunması vc müza f keresi f 3 1970 yılı bılânçosu kâr vc zarar hesaplarının tetkik ve tas f dıki ilo iaare mech&ı vc murakıpların ıbrası f 4 T u ı k Ticciıet K a n u n u n u n 393 macklesi gereğincc 13 2 1970 f tavihindc aktedilen fevkalâde umumi heyet toplantısında f fi7.500.000. TL. arttırılan şirket esas sermayesinin ° n 25'ino ^ / ;ı;t ilk ödomelerın yapılıp yapılmadığınm tesbıti ve karara f ba»lanrıiası * 5 Yıl İÇİT de ıdare mecli&i üyeliğinden istifa ederek ayrıîan f Mıthat Özcr'in yerine ıdare meclisince geçicı olarak seçil f mış bulunan Akif Sahiner'in üyeliğinin T.T.K. 315 inci mad f dcs; gereğince tasvıbı f Übn'ı mukavelenin 9 uncu ve 15 inci maddeleri gereğince * 6 idaıo meclısı uyelerinin ve murakıpların seçimi vc ücret *. lcr'm ; n lesbiti * 7 Dilekler vc kapani"? * 14 (10 108.610 25 (Basın: E 7911602/1945) Deniz Kuvvefleıi Komutanlığı T.G. Devlel Beıttiryolları Istanbul Alım ve Salım Komisyonu Reisliğinden.• Seyir ve Hidrografi Daire Başkanlığmdan Bildırilmlştir. DENİZCİLERE VE HAVACILARA 24 SAYILI BİLDİRİ 12 Mart 1971 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatlerı arasında aşağıdaki noktalann birleştiğı saha ıçinde seyretme, demırleme, avlanma ve bu sahanm 500 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti bakımindan tehlikelidir. EGE DENİZİ ÇANAKKALE BOGAZl GtRÎŞİ 1 nci nokta : Enlemi 40 derece 00 dakika Kuzey, Boylamı 26 derece 01 dakika Doğu, 2 nci nokta : Enlemi 40 derece 00 dakika Kuzey. Boylarru 26 derece 12 dakika Doğu, 3 ncü nokta : Enlemi 39 derece 57 dakika Kuzey. Boylamı 26 derece 01 dakika Doğu, 4 ncü nokta : Enlemi 39 derece 57 dakika Kuzey, Boylamı 26 derece 07 dakika Doğu. DENİZCİLEIIE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR. ı Aşağıda yazılı malzeme mzalanndakı teklif aima usulü ile satm ahnacaktır verilmiş veya gelmış olması şarttır. 2 Lüzumlu malumat Komisyonumuzdan 3 TCDU ihaleyı yapıp yapmamakla veya tamamen serbesttir. C İ N S İ 2 i 4 5 6 7 P o t a s kostik Boya fırçası Bezli ve su zımpara kâğıdı Sentetik sıvı sabun ve adi soda Boya malzemesl Potas sabunu NYCY veraltı kablosu 3x150x95 m m 2 Muhtelit malzeme alınacak aiınabilir. feısmen yapmakta ve tercih ettıgı taiıbe Miktarı 2 kalem 15 kalem İU Kalem 2 kaiem 3 saiem 20000(1 Kg 400 Mt. gün ve saatierde SırKecı OCKI Komisyon Dinasınaa Tekiuienn en geç ihale saatme Kadaı Kornısyona yapmakta saatı liünü 24.3 1971 "ib.3.1971 n.~ 17.1?. IV. 17. 17. 17. J9 3ıyvı MJ Ö.4 12.4 14.4 1971 1971 1971 1971 tCumhuriyet 1975) (Basın: 11531/1946) (Basın: 11712/ l'Hİ)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle