09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Miltt futbolcular konuştu: F • Bazı futbolcular sahaların çok bozuk oluşunu şikâyet ediyor Bir kısım futbobular, * Iklim değişikliği fulbolumuza fesir ediyor» diyor ... ve bazıları da ust iisie yapılan maçlardan yorgun düştükîerini söylüyor Kendi saholarından kendileri de şikâyetçi lıılıiinı'ılii vedâ İIIIIİİİIIİIM S Isıııel Sezjjiıı «Spor Bakanlığından vicdan huzuru, gonül rahathğı ve unutulmaz hatıralarla ayrılıyorunı» • • • •» ••• » • • • • »• » » •• w "Formsuz değiliz fakat yorgunuz,, » • •• •«»• • • • * • »»« • • Bır m<Hin a V Samı \ rıı stadıh ııın lumseUltM ını du/ıMlen ^nı«'\hltM .. ençlik ve Spor Bakanı Ismet Sezgın dun bir basm toplantısj dıizenliyerek 17 aylık bir doııcmin muhasebcsini yapmıs \c «Bu screfli görevdcn vicdan huzuru, gonul rahallığı ve unutulmaz hatıralarla ayrılıvorıım» demistir. Se7<4in bu \eria topiantıçmda 17 a%hk çahsmalanni soyle ozet iemıstır «ON PIAN VE EGITIÎM, l'ITlTl dcrs Mİında iki Bedeıı Câitimi L'nstitusu taahtete çı*^mıs X \kademı \e instılunun kurulma M 1 , 1 bır pınçıam ^apılmistıı. 11 1 Sporu okula sokma mesclesi hir seıtel mudürlüsun sorumluluguna ırrılmısiır Buna goıe bu \\\ 1 mıhoıı nçıen<ımi7P bilfıil spor Galatasaraylılar Ali Sami Yen'de oynamak istemiyorlar Futbol Scthalıgından <,ıkıp <,a\ııa doncn Ah Samı Yen çımlcıı (') Galalasaı.ıjh futbolcular ıçın bıı omuı toıpu^u »Imu^tıu. U^eunde lıer gun ıdman \apıp b.tfia sonunda da maç o%Tia\<m Sdiı knmızılılaı, «Bızım ı« iıı rn hu^uk ıakip. kendi sahnmız olu^or» domektedııler Toprak sahada <nnama\a ıa/ı olduklannı so^lp^en futbokuldi Ah Samı Yen de maç \apmak ıs (pmpmektedıı Bu duıumu Itknık Dncklor Cosjkun Ozarı da vUısjiulamakfa \e saııanın çok bozuldujjunu ıloıı surcıek «S.ıha futboiculaıin rııeı nleıînı tukrtnoı.» ^eklınde konusmaktadır \ e ı . j e r cııkuılaiın me>dana gcldıt,ı sahajı sılmdiıle de du/cltmck ^c1ıncmcktc, ıkı maç arasmda stad mu^itıhdemlc! ı n\aklaıı ıle tumscklpıı p?mek zo ıuncıa kalmaktaciıılar HPITI ıdmanlaı hem de mnçiar sonucu, top kontıolunun Tamamen kaybolduğu sahadan Sa n Kırmi7ilı kalecıier de \akınmakta \e tesa dufı ^ol yemekten koıkmaktadnlaı Galatasaıa\h fu^bolcu!ar kendi sabalarınm avantaj de1 1 dezavantîı] halınp »eldı^mden yakmmakta4i dıılaı Tükım kaın Ali'nin takımı î GÜNGOR Muzaffer'in i takımı, Ali'nin ekibine galip I S • • on halfalarda tautun takını larda ^orulen dur^unluk fui bn]ctılardakı foım dusuklu5u. kondusyon >eteısızlıgı sahacia ısteksızlık ve bezsmhkle, üOİ kısırlı°ınm nedpnleiım mılh takım kampmda buîi nan fut bolculaıla konustuk Yazi vc fotograflar : ALİ ALAKUŞ • A h h n u ! ( enui /i^lwu\ Mp ı I nat. Yılnıa/ v e / ı \ ı M ı ı s . b a k a sımunıı ı n u t ; l u p ol m Alı nııı fıubu . Hır soıiınun l a ı i ı maMiıı \ JJJI% oı Kıı.. A/ ^Onia ce\ ^p bıldiı ılecek... • ıllî T.ıkim antrrnorü Cıhat Aıman 10 soIU ha/ııladi.. Futbolnılar ıkı gıtlba a\ rılrh.. Konra ılk u\uı j a p ı l a m k bır defada verılmf M ıstpndı . o, dıkkat kpMİmR ak saçlı hocanm (Mınrlpn çıkacak cumlcyı dinlemek u/ere boklıj oı rhi.. Hır \Rvdd Mu/Tffcr, ote tarafta Ah, aıkndislmm dMl ma'cthuda toplamıs, «m<*v hc\ cı,ım çeken ılkokul ogıonnleıi ornc^ı bır du ı u n n crlmıslrıdı « Ilakrmi» ovuneu ılirnç etme ^etkısı ne zaman baslar \ e ne zaman bîter?» snrusu du\uldu£undn fiskuslar baladı vc trmsıkıler gcJçrek CP\ aplannı bıldırdı .. «M\ı/ ffer, Kâmuran Mchmrt A b d u n a h man, Sinlı, Eican. t e1hı Prtuğıul» ekıbmın bılgıM yctcrlı hulurmus \e *AİI. Alpaslan, Z M, Yllma?, Fııat, Mphmft, Z e k c m a , Gtmı'» gîl.ıbıı snru\u bılpmpmi^tlKa/anan 1aıaf alkıslamı ken, snıu\u hllpnır\enlpı dp ıakıplenne sulı^oı \ e lıf atıjor, •ıkc apildicmi s sy^luioıdu Bundaıı i o m a utekı sorular geldı... N Muzaffer'in takımı Besıktas kaptanı .Snnlî San alınu;!u &n^le konusı^oıdır «Iddidsını Mttıen takımın o^uncusu se7on snı.una kadar prcstiı i(,ın nvnmor. Bıı bir ne^i istfksı/lık Profes^onel de oha islckM7 hıı OMtncu top ı«na\a maz.» Galarasara\ın toıvet n\ınru & Metm Kiut" «\h Samı \pn u stadında mac \apmak ıslemno ıu7 (»a\rı ni7anıı hır saha \Açıslardan daha da b()7Uİdıı Kımsp rıkıp da sahanın durumandan S07 etmi^or, futbokulaıi suchnor 90 dakikahk eforıı lO rfakikada bitiri\ or. &oni YA. ddiıduna ba^Inoruz» dıyor du. Eskısehırsporıın kaptanı Fet hı Heper de de^ısık bır açıdan konuvu ele ahyor ıkhm depı^ıklı»mın bıı riuruma yol açrıs,m\ soyluvordu Ona gore kış mfvsımı bıtmıs \e yorRim, zorlajıcı bır devıerien ^umu<5ak bır dbneme gııılmıstı Bu\le olunca futbolcularda durulma soıuiuvor ve bundan kendıleu de <>ıka\etçı bulunuyoıdu . Fenerbahgeden Zı\a Sengul, kabahatın seyırcıdp oldugunu ıfade edı\or, «Futbolcu hır maı,1ta ho7uk olunca so^lenmp{lık so7 hııakmnor \e onu moralman Mkı\nr]ar. Snnraki macta kendısını affpttıımpsı ıçın m OMin heklı\nrlar \ ıkılmış hır ııısaıı np drrpce oluinlıı hareket %.ıpahilir? rutboicıı da biı inBand(r ve onun 6u çfşitli prob lemlcri \ardir» şekhnde konıışuvordu Goztepe \e mıllı takım kap îanı Ah Aıtuner de çmusunu so^) 0 açıklıvoıdu «Liç \p kupa maclan çpcen hir a\lık ddnpm ı Ycni çrnel mııdurior. >fnı ku rulaıı, bos /amanları deçerlen dııme \ r ı/cılık gıbı essısh konulara sahıp ıkt s;enpl mudıırluk bıı M\ 15 hin çencimi7e eesith CffHsel kamplar vaptıracaktır KITI C SPORU J Pdora^onlar kıtle spnıiı ana fıkımp ^uneltil mistir AKDENIZ OYUNL'VRI \kıle nız OMinJaıı en niııkommel en nıodprn tesıslerle \p basarılı bir orçani/as^nnla hepınıi7in \u/unu çuldurecPk hır nıtelıkte \apılaraktır. YENI TASARILAR Bakanlık Tcskılat Kaııunıın tasarı ile aıtık dfiıini tanıamlamıs jjcncIİK, eğıtim \e spor sorunlarımı TA ı,''»7um \0J11 bıılmaktan «7ak huluııan Bedpn Terlmosi Gencl "Müdürlüğü Kanununun \ n i n i iilacak kanun tasarısı ha7irlanmıs'ır. Bundan baska Türk genç lıeinin \e sporumuzun mpselple rinin co/umune venı ımkanlar saRİıyapak rtlan Spor Loto Kamınu tasarı«!i da bîlarîlerı almmak üzcre bakanlıklara gtinderılnustır.» İsmet Sezgin geldi ve gitti... Abdülkadlr YÜCELMAM YIL sure ı!e t*en^hk \e Spor liakaıv lığı koltuçıına oturan sa\ın fsmet •çm dun ^edâ toplantısmda \aptıfrı islcrı bır bır stralamıs Dıkkatlc okuduk tnplantıdakı sbzleri \e tekrr tekpı ııiceİPtlık Napılan isleri S(hle bır muhasobesını %aptık, bir tındık kabuçumı dolduramı>an 1.5 yıllık faalnct 1,5 «Nf dcmıs İsnıet Nc7ffin: * Bo«; 7amanları degerlendırme ve îzcüık ^ıbı esa^lı konulaıa sahıp olacak ıkı genel miıdurluk kuıdu\» «tkı e;eneJ miidürluçun kıırnlmasından ilori ne adım atjlmıs ondan bahsetmnor savın Bakan .. . . „ ... >P7£İn: < ~ nirn vuıtlaıımi7a yenılcnnm ıHvesi ıçm sıvlet sarfpdılmıstir» Yapılan reni tesısipırip araha spor vanabılme ımkânları ılı riusunülmü^ müdur. ıste ondan biç bahsetmemi*; sa>m Bakan .. Ne dcmıs îsmet Sezşrin « K ı i ? «sporuna onem verdik Belırlı kadrolarm faainef'nı \nnetmekte olan Fpdeiasvonlanmı/ kıfle sporu ana fıkrme \nneltilmistir» Fakat H > a kan Sezein. «Fedpraçvonlarda dcft ^ıklık \apıp verlerme \a pmeklılerı veva halen mpmur statusu ıçınde buhmanlan getrdık ?ıra tederas\onlârı dılediaimız çıbı Miiutmek, tek el den ve lek kanaldan ışlpn surdurmek nıvetındeydık» divfmemıs. Nc demis îsmet te^kılat ıçın ayrılan 90 katıdır.» Sp7ain: * 1 1 1 vıhnda *7 odenek l%n yılmın tam \ p Ffilıı vabını \1 u / ıl h ı (ı ılıp t L kılım oıuıımı lem ı k do»ıu ce s c n ı a y\ kınııihiı t(thı, M< l ı n ı r t Sınlı İhl'^ç çdılcn nvuncıınun \pnnP bıı b i'kaMrıın rilınaciK'nı ^o\lc\en Mu/affpr £ıubu ıkıncı snıu\u riri bılı\nr \ e pUanda araM açivortfu . l ı,ımcu \n dnıdunCU «OHllaida lkl taidf da bılüiMm oıtavı koyarak, bcrabcre kalnnrdu Puıariıkı re\ ıp, £ol vcıilrnivece£ı ve topun t a mamınin clzçlM cor^cfğl «ekhndejdı . Sahadakı çİ7eilenn 12 santım kalınJıumd ı nlduüunu Alı gıubu b ı l n n r , ondan sonıj ,ıp m . dısıtm ctı; kapa£ı\ln ıl^ı^ı bulıınnıadı^mı ıkı t 1 ,ıf sn\ lııv oı dıı 1 r tur'c M'llı T ıkimının ılk olarık VVH \ılmd A Amsteıdim Olımpısıtını kalıidı^ıni hllpmp\tn taıaflaı gn/luklc fuibol Oj nnnnbllecc \ P hı 1 u ^ . ı ı ı l (i ı n ı^tucr. Kc^ın kcuar bnaz ı n o ı l o t ı k c t k ., Beşiklaş G. Saray'ı 5251 mafllup elti IIAKMILER: mııdo\en (2', Nuıhan DeB E S t K T \ S U n a l 0 (61, D a \ ı s 18 t7>, N e c m ı 7 <7), A t e s 20 (7> U m ı t 4 (41, I r e v 2 <4ı A b d u l l a h 1 l 3 \ I s m e t 0 »3» (,\LATASAR\YSengun T ı3». B N u r lb (6) N p d ı e d 3 ( 3 ) , F u a t 9 (")) S e m ı h 14 ıfi), M e h m p l 4 ( 4 ' K . N u r 0 (i\ (Devie 26251 Hasaıı C \K \LKL KT ve Jün ü\ \? pemltı amınm kabul edilmiyeceğını do£IU ccvaplandınvordu. Evct, bıl»ıç «ruo scrçek cücunu oıta\a ko•>rUcik ı l k k a l e k ı ı n puıı usHııi ( H ) spklınde nlriuyunu 1os(j\hı\cır llan c d ı t;p( i i L . ı n d c grııbu p,n\ ^.ı\ ı l r l i ^ ı n ı sampıj onlu^ıınu J ordu.. ^Tiısmarfan snnra Cılıat Arman kcndl ^a?rhtjı bır kltabı oylıncUİara da^ıtıjor, daha sonın da kaybfden îaraf, ka?anan arkadaşlarım tebnk ederpk birer çıkolata ikram edıyordu. Dır b:Igı vdrısma^ı ria boyle sonuçlanmıştı Mıilı lakım karapında... \ c Muzaffer Ve ]iııı Heı s forırdc ı t ı r a / l a ı ı n y a p ı l < difc,ı t ı h ı t A ı n n n T u ı q u t G u n g o r lkıliEI Mıllı Tukını a n l ı c n o r u sualı s o ı u \ o ı a r k a d a ^ ı m ı z da r e v a b m ı a r ı k l ı \ o r Fakrit çoüu kez bılemejen îaraf ıtnazda bulunuyor, kar^ı grup da arkada«Iaıının dınumuna krftıl.1 kaiıla guluvordu.. de cok kısa de\rede rnnanriı Ilcr takım iic çünde bir maç \apmak zoıunda kaldı Burnın \anmda bir de deplâsmanları \e bunun ^orçunluçunu düsunccek olıırsak bir baska ş:erceâin de bu noktada toplandığını çururıı/.» SOMÇ Butun kanıp'aıdan sonıa her takımın temsılcısı avrı fıkırde bıı ^orusu savunuyor, fakat bır noktada bırleşıvoıdu «Formsuz deyılız, fakat devamlı maçlaıclan jorgunuz » 4* Fakat kendi zamanında hutün tahsı.satın Akdeniz Omnlarına a\rıldıgını. Fedcras^on bütçelerinin kusa ben/ctildiçini so>lrnıek hiç aklına gelmemis sarın Bakan'ın Konusniasında deuınmemıs ama savın Ba« kan'ın vedâ toplantısmda hir giin once \or» diçi bevanat bızee toplantıda sövledıklerındpn de enteresan. Ne demis savın Ismet hP7!nn: « Benden ba«;ka herkes Spor Bakanı olabı lır.» Demek istemis kı; «Yoldan geçen hır kimseyi de pekâlâ Bakan vapabılırler » Sa\ın Ismet Se7çin hİ7rp isçal etti»i koltuçiı <ok hafıre almıs. Tıpln 1,5 yıl sure ıçmdeki tutıımu gibi . ... Ve s a n n îsmet Sezçın vedâ toplantısmda konusmasım sö^le bıtiımış: « Gorevımden ve arani7dan untıiulmaz hatıralarla ayrılıj'orum » Gerçekten de çece saat 24'de tath uvkıısundan rilân Inıliibün ıdarecılerı tarafmdan uvandırılıp rotosraicıların flaşlan ıle çozlerı kamasan Bakanlık binasmı partı binası haline sokan Uludağ'da Zekı iMuırn ıle fotoğrat cektiren ve de santÖ7 Zaliba'vı tpsplli pttiçinı ö\unecpk so\leM*n saMn Ismrt Sc7çin ıcın butun bunlar artık tath bırer lıâtıra oldu. () da «boyle çelmış bovle cıdrr» dü7pni ıcinde kavrulup cidherdı. Gule gule bay Feııerbahçe'de Mııhalifl erin listesi holli oldıt Everton ve Jena kupadan elendi A mı m P ııı ıilıınaıkov lakimı A\ıupa Sani})i\on Kuluploı T u m u \ aMnda J ^ e ı t o n (InRilt e ı e ) ıle 0 (I b(. labet c k a l a ı ık lakıbını d c n n s t n Ilk mae, 11 «•onuçlanmıstı O t e \and.ın F e ııeıbab(,e^ı e k \ ( n C 7 len ı ııa Yuçoslav Ki7il Yıldı/'a 41) \ p n ı l p ı e k K u p a d a n clenmıstıı îlk m.i(,ı D o e u Alnıan t<»kınn 12 ka7anmiMi. eşıktaş bu sezon oynadı^ı butun maçlaıda \enıldıgı Galatasaray'a kaısı ıyı mudafaası ve rakıbınden ısabetlı şut juzdesı ıle maçı zoı da olsa ka7anmasını bıldı. 52 51 \e Saıı Kırmi7ihları eleverek Turkı\e Kupasında Istanbul'un ıkıncı şıup sampıvonu oldu B BÎR MÜHENDISE KARŞI 2 PROFESÖR p Mvlhakfcl GlUbunun lıstcsı j.ıpllali SO11 tOpUn tırlın snnı.ı Itsblt edllmi& V ıkC iıdndakı Muhendıs F d i u k Hç,ı/ ,ı kaısı ıkı pıofesoru goıcvc Çri^n mı^lıı Muiıalpıpf "uıbunun 4 yıllık Ü ıiyplprle bırlıkto yaptı^ı toplantlda butun uyeler Profe^ur Lur ±ıı Zeıen ısmı uzeıınde başkan lık ıçın Iıkır bırlığıne vaımı^tıı. Muhaleipt c;ıubu yarm bır b,ı?m loplantı&ı japaıak lıstonın tamarninı açıklayacakfır. Sızan habprlpıe e;nre lı^tede Proiesor Necatı Özçclık, Esjef Aydın, Fıkrpf Kırcan, Suat Togay \e Nfdım Dpniztekın yer alacak \ Futbolcular sigortalı olmal g Iîaskan: Ilalim Tezcan. •\onctim Kurulu* Fıkrt't Canlı Samı Canpl tplal Dpmiı Halıt Etkan, Adnan Kurt. Ali C/anbakar, rajkmt Jsıvgıncı, 1*1 man, Konan ı: r ü ) >( Tcsis: Sab<ı, kapalı salon lokal. Antrcııor: A\han J u ı ı a n . Tcknik Dircktor: Ki'iıaıı Dcıclı Istanliul da otobus duıağı ım^alı i Lıg kulubu olmasından sıkâyetçıleı Bu ı«ın kul1uılu kıvılcı aıasında ja\ılmaM goı usundoleı Fıkıei Canlı konubu\or: Süb>al sıgoıta\a esas ıtıbaııvle taıaftaıız Ancak kanunlaı ımı/da hıçbn teıeddııie \tı \oımc\ectk sekılde dıı/ıllmp \apdmah \e 19711972 dtvıcsınden ıtıbaıen pıotosvonel futbolculaıın bu ılu/one ılınnı.ısı saglanmalıdıı Sımdı\c kadaı yapılan ııvgulamalaı lamamen ıptal edılnıelıdu Bugun ıs kanununa soı c pıofes\onel futbolculaı ı^ kanunıı dısında buakılnııstıı Kanunlaıda \<ıpılacak desısıklıkleı fuibolcular ıs kanıınu kaps.unına almınasından bonıa spoiLUİar ıçın Sosval Sıgoıtalaı mgulanmalıdır Samı Canel de spoıtıf OMUIlaıdan soz edı^oı . Takımın bu vılkı ıddıasının saınpıjonluk oldugunu so>lu>oı . 2 kumpdekı volcvbol, uçuncu kumedekı baskctbol \e bıııncı kumedekı ki7 \oleyIKJ] takımı>la gençlcr hgındekı gıup hdeıı olan futbol takımlannı çalı^tudıgını anlain oı O\ una G Saı ay Fuat m basketı ıle gndı f > dakıkada Besıktas Davıs ve Atesın sa>ılaıı ıle 11 ri 13 dakıkada da 179 ond* ıdı Her ıkı takımın da ı\ı nıu(1 tf la \apması skoıu tok dusvk 1uinıakta\dı Galatasaıa%. B ÎSuı \" Scmılıın îsabeth sutlaıı\l.ı faıkı kapattı Son ^ s 0 n ı n d c 21 21 olan nıac,m ılk: •\<msını Besıktas 2h 25 s,alıp kapadı 2 \,nın.ı G Saıa^ . 4 d 5 kıkada 47 42 one ^eçmesıne iri^men a\ ant ı ııı kullanamadı Saıı Knmı/ılılar son d ıkıka\ ı 50 49 onde gumeleıınc ıagmen Necmı nııı baski.li ıle niricı 52 51 ka\be1tıleı Bo k t ı Bpsıktas, ITU ıle bııhktc Istanbulu kupada tcmsıl edc((. k 2 <: kıp oldu Besiktas'ın (^. Sara\'ı " Î 51 maıjlup ettii;i Tur5 knp Kupası nuumLı S n a h Be\azlı \hılııllalı 1 1 1 bir hucumu gorulujor. (Foto^ıaf Ah ALAKUS) H. Paşa lisesi şampiyon oldu H>\KIE\: Celâl ÇAVDAROĞLU Kasım 1970 taııhınde bas la\an Okul Spor Yuıtla11 ^e ovun \T.ıvaları kaısıldsmalaıı dun yapılan bır bas ketbol ve ıkı futbol maçı ıle sonuçlandı BASKETBOL: 4 HV\D\R1'\S\ LtSESl: 11 SMNT JOSEPH LISESI: 66.. darpasa Lisesi: Kemal 10 (9), Ah 28 (10), Tahsın 6 (9), Talha 4 (9), Haıun 18 (10), Sınan 2 (8), Bahn 4 (9). FUTBOL: KVDIKOY MYARIF KOLi:J I : 4 OZ. tATlH KOLEJİ: 0 Kadık<>\ Maarıf Koleji: Attıla ('*>) • Us^ur (.5) Resıt (5>, Hı dayet (4) Leon (4) Oner (5) ( Eıdal (5) Ahmet (4), Hasan (6), Batur CB), (Tumay (6)J. O/. F\1IH KOLEJI: Taıık (4ı Kemal (3) Halıt (31 Fa nık (3), Tahsın (4), Ahmet (5) Ilhan (2), Mehmet (3), Kadıı (5), Orhan (3), Taruk (3). Gol Hasan (2), Batuı (Mf. Kol 1 Tumay tıı. Ots vanrlan Cunta grubu da temaslanna dcvam etmektcrin Yapılan açıklanıada Cunta lıstesmdekı ısımlcr yarından sonıa belli olacaktıı hstejinı ha7irlamak uzpre tr 2 dakikahk maç.» Ergüder TIRNOVA Besıktas \ç G. Sara^ın bu kotu basketbolle Turkı^c Kupasında çrup iınalıne kadar nasıl çcldıklerıni bilemcm ama, ma(,ta bovlesıııe diıduk (,alan hakemlerin Aaptıkları hatalar basketbol sporu adına MI/ k a ı a s n d ı dun çece. Bu dercce kararsi7, bu derece Aanlıs \e *nIa\ıssi7 kararlar \cren hakem ikılisım bu se/on SCA retmedık \e takımların kalıtesız basketine hakemlerin kotu idarcsi 40 dakıka ısık tuttu. Kıbauntlarda rakıbine ustun olan \e ovunu bnde çoturen Besıktas de\renin sonuna doğru Necmı \c l (Aıkası fi sa^ fada) Isîanbul llkokullar afietizm müsabakalarında fiyasko... „! ıl Alı ALAKUb) İst. Liseler Satranc Şampiyonası 31 Mart'ta bashyor İstanbul Lıscleı Satıanç Sam pıyonaM 8 I ısplık i'jtnakı ıle 31 Maıt ta. bdblajacaktır Ozel Kultuı Kol u ]inde başlayacak 1. Tıır e'lemeleıı daha sonıa C & a ıav ve Isık Lmelermde devam edrrpk VP 4 tuı surecektn. Ya rısnid\d katılatak hseler sunlaıdıı MALTEPE LISESI: 1 M\RM\R\ KOLEJİ: 0 Maltepe Lisesi: Çetm (6) Rerep (bı Zafcr (6) Ilhamı (5), (Tuncer (7)), Mete (8), A. Ihsan (6). Kazım (6), (Emın (6)), Yusuf (5i Sabıt (6) Coskun (6) Sonol (7) Gol. Mete (D. L j Fenaltıdan. I)t.ııib u llkokull.ii Salon AtUtı/m bampıvonası dun baskctbol niaçlai ııu c kullanılan nıasa kıonometıcsı, ga\ıınızamı juksck atlama cıt w ıle %apılmıs \e sonunda da dcıece>e gnen kuçuk atletleıı ı odullcı \eıılmemıstıı Kadıkov Halk Egıtım Salonunda >apılan \e I,t.ınbul Kadıko\, BeNoğlu Gıuplaıının katıldıgı Sampı>onanın Ba\ıak >aıiiîinda kıonometre bulunamamıs veııne salondan tomın ecîılen ve basketbol matları ıçın \apdmis bıiMik masa kıonom^tıesı kullanılmıstn Bu kıonometıe ıle \alnu Bnıncı gclcnın sanı>esı tutulabılmıs, ıkmcı ERKEKLERkaıaılama tcsbıt edılmıstn 1 Eıhan Sıaınak Yuksek atlama çıtası da gavıı lu) 3 80 m nızamı olduğu ıçın itna^laıa Yukhck atlama Ki7İaı ^ ol dçmıs fakat jaıısma>a 1 Kıjnıet Çclm (Isîanbul) rle\ am edılmıstır Sampıjona 115 m da yctıstıı ılemcdı» gerekçesı\le deıece alan atletleıe odulleıı vcıılmemıstır Sampıvonanın tcknik sonuçlaıı şo>ledn U/un atlama Kızlaı 1 Gul Akaıdemır (Kadıko\) 3 40 m ERKEKLER: 1 Eıhan Sıgınak (Bc^oglu) 1Î O Ba\ıak. Ki7İaı 1 Bcvoelıı Gıubu 48 6 ERKEKLLR 1 Istanbul Gıubu 15 8 Koloı Daıımsafaka, Kadıkoy Maaııl Koi Ozcl Kultuı Kolejı, Gala 1a&aıav LISPSI Sakaıya Lısesı \c Bakırkoy Lısesı LISPM Robcıt Vıkadaslaıımi7 T lifiloılp boıabcı dUNGOR \saf Sarı\eıli \'ı ALAKUS) '«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıllllllllıll•••••••••••••••••••••••••••••••••
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle