16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tlNlVERSÎTE ADAYLARI BÜYİJK DEHSANE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK FEN KUR5LARINA abonft uiârâk veya •• •• ANKARA tİNİVERSÎTEYE HAZIRLIK KlTABl'm *!«rak diI«Jiğiniz FAKULTEYE ĞİRM6Tİ ĞARANTIL&TINIZ BÜYÜK DERSANE GEBECİ DÖRTYOt * ANKARA Hat; Kurıt mbans ttaraij : 1ÖQ Hrft i 75 lir»dır p huri KurııcuMi. VUMJS NADİ Cumiıuınft 22 42 98 Isttnnn) 22 42 AQUA VELVA kullanan etkekte bir sihir vardır... TraM ın <! ı n r ı I< K RLUF, AOl V "\ I l " \ wre nrf<?inı/r V ılıııınt ^ j rıMım/ı korıır, \l!/!lnil/<> 1 ı/ı Iık JM'MICTIN ı ılMım/ı aiVltır Kull.ıııan erkı kle bıı MIIU \,*rdır \Ol" V M I V \ SAYISI 60 KURUŞ 47, yıl, sayı: 16759 T e l g r a f VP m e k t u p Telefonlar; 22 42 adresı. 90 Posta K u t u s ı r î s t a n b u l No. 246 97 22 42 98 22 42 99 25 Mart Persembe 1971 Erim temaslarına dün de devam etti # Tpkırisyenler Ankara için dısında oldıığu Odalar ^ektörce Birliği, hükümetin desteklenmesini özel istedi temaslarda güçlüh çekiliyor Saym Okurlarımıza Devalüasyon uygulamasmdan sonra bütün baskı araç ve gereçlerinde meydana gelen fiat artışlan ve nakliye ücrettndeki zam dolayısiyle kâğıt fiatmın büyük ölçüde yukselmesi CUMHURİYET'in maliyetini uzun bir süredenberi satış fiatının üstüne çıkarraıştır. Kaçınılması elimizde olmayan bu durum yüzünden CÜMHURrYET'in 60 kuruşa yükseltilmesi bir zorunluk haline gelmiştir. Üzüîerek almaya mecbur kaldığımız bu karan okuyuculanmızın arüayışla karşılayacaklanna inanıyonız. Yeni Kabine bugün açıklanıyor Orkunt: «Telkin ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet bugün 60 kıırus veöz ö iilet Meclisindc bîr tıır1 lü bir ara>a getırılemıvcıl 226 o\la de^ıl dft i üksck komutanların mucu çpkılmek zorunda kalan Sule^man Demirel durunıu Ana> asa \e hukuk devletî anlinısı ıle bağdastıranıamaktadır. Ona gore, de^lft düzcnini çptiren halkalar arabir kopukluk olmus, parlamrntoia ba^h bulunması ferekirkfn, ordu. parlamentonun fnırindeıı çıkmıstır. Paha fazlasım söylçmeye urma^an A.P. Genel Baskanl IIP dempk ıstpr, ontı da biz t i mımla^alım: Ordu >alnız parlamrtıtnıınn emrınden çıkmakla ^p'ınmemıs « \klını basına topla, ^ nKsa srııı darmada^m edpriffi» rinrrek ona hir de rest çfekmiştır, Dpmnkrasn ı parmak heiabindan ıharet sa\ an bu çörüsün saanlamak için fazla geii7aiimaya ne hacct, 50 yıllıK tarihimize kı.saca bir JTÖZ atmak yetrr de artar bile. önceki cünkü Cumhuriyet'tc yaMmlanan «Muhtıra ve Millî Irade» ba<<!ık)ı \azısı ile arkadasımi7 FroC IIıf?ı Vcldet Vplıdpdpo£hı konu\u dprinlemesine ıncelpmi?, geroeüi apaçık ortaya kojrtiUŞtıır. Mıllî ıradenın yansıdlğl TÜce kuruius olan parlampnto sadece «maddp» de£îl, aviıı zamanda ımaımı templinft otUfnlUÇ olmak gprekır, Frofesöf Velidedeoi^Ill' mın ppk ^erinde söyiediçî gibi «1't Ma\ıs 1919'da \atanı tutsakIıktan kiırtarmak azmi iip Sâıtisıııı'a çıkan Mustafa Kemal'in jlradcsî o 7aman bır mıllî irade ıdi. Dcvrin taukumetı, Mustafa Kcmal'i israncı ilân ctmis. onun yanında toplanan bir avuç ülkii .Ttlamını. *mrsru* devlete karşı pclmrklc suçlandırmıştı. Kurtulus Sa\asım ka7anan T, Tî,>1 M., savı hpsabıvle tpmsıl etnıı\nrdu mıllı ıradpvı. Istanbul' da İııçıli7İpr tar;ifıııd:uı basılan «IVIpplısı Mpbusan» üveleriui Sayı sonucu, ıma Sezai ORKUN1: Yeni kabinenin kurulmasıyla ilgfili çahşmalarını dün de sürdıiren Nihat Erım, Hukumetin muhtemelen bugün açıklanabilecegini söylemiştir. Bu arada bazı kııruluşlar Erim Hükümetini desteklediklerini bildirmiş, Türkiye Ticaret, Sanayi Odaları ile Borsalar Birliği Genel Sekreteri Behzat Tanır, «Kurulacak yeni hükümete demokratik reiimin bütün kuruluşlarnıca ve özel sektörce yardımcı olunmasuıı» isteraiştir. Nihat Erim, Kabineyi kurmak amacıyla hafta başından beri sürdürdüğu çalışmalara dün de gec saatlere kadar, Yabancı Konuklar Koşkıınde devam etmiş ve çeşitli şahıslarla görüşmelerde bulunmuştur. Başbakan Erim'in dünkü temaslarmdan sonra, önceki gün belli olan Bakaıı isimleriııe, Tabiî Senator Mehmet Ozgımeş, Danıştay 5. Daire Başkanı Sait Köksal, Profesör Celâl Öker, Profesör Reşat Aktan, Şinasi Çelikkol, Doktor Cevdet Aytan ve Doçcnt Yah>a Zabunoglu, Prof. Selahattin Inal'm da adlan eklcnmıştır. Başbakan Nıhat Erim tarafından bugun Cumhurbaşkanının onavına sunularak, kamuovuna açıklanması beklenen Kabıne'nın dun gPfe geç •JaatİPide aldığı son spkıl so\ledır: Devlet Bakanı; Sadı Koças (CHP Knn\ a MılletvekİH) IJp\İpt Bakarn: (Dı\anet İslcrı) Mehmet özgunes (Tabıî Senator) De\let Bakanı: Ceiâlettin Cn^klm fAP A^dm Senatoru) Plân \e Koordinasyon Bakanı: Dr. Atlllâ Karaosmanoğlu (DPT îktısarli Planlama Daıre«îi e«;kı Başkanı ve Dunva Banka^ı gorpvli'i ı yüzünden kabineden çıktım» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) C H P . îstanbul mıllet\ekıli Sezai Orkunt. Erım kabınesmde gorev almayı kabul ettıği halde, sonradan vazgeçmek zorunda kalışının nedenlennı dun duzenledığı bır basın toplantısmda açıklamış, «23 Mart 1971 salı srünu sorumlu bir makarmn tclkinıvle kabmede gnrev almamaklıgının ımâ edildigıni» soylpmıştır. (Arkası Sa. 7, SO. 7 de) kıırııllay gerekli fjörfilmuyor Görevinî Yeni Gene! Sekretere devreden Ecevit, «Yeni parti kurma»yı yalanladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanı: tsma:l Arar (CHP îstanbul Mılletvekıli) MiHî Sdiıınma Bakanı: Henüz bellı. doRil İçi^Ieri Bakanı: Saıt Koksal (Damstay 5. Daire Başkanı), Dısişleri Bakanı: Osman Olcay (Buyukelçi, NATO Genel Sekreter Baş Yardımcısı), Malne Bakanı: Saıt Naci Ergm (Malıye Bakanlığı eskı müsteşaıı), (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Yeni Bakanlar reformlar hakkındaki göriişlerini açıkladılar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu} Pıofesor Isıhat Erım kabmeKinde gorev alması bellı olan ba7i bakanlar dun, reformların nasıl yapılarağı, devrım kanunlarının uygulanma şekli ve Atatürkçulüğun yeniden hâkim kılmması ıçın yapılacak çalışmalar konusundakı goruşlerıni açıklamışlardır. C H P Genel Sekreterhgmden Istıfa eden Bulfnt Ecevit VP eski Merkez Yonetım Kurulu uyeleıı dun Genel Merkezde yeni Genel Sekreter Şeref Bakşık'ı tebrık ederek başarılar dılemışlerdır. Bu aıada Partı Genel MerKezındekı personele de veda eden Ecevıt, gazetecılerın bır sorusu uzerıne, «Bir nlağanüstü kurultaya gerek oimadığım» söylemiştir. Ecevit ayrıca, CH.P. den ayrılarak yenı bır parti kuracakları yolunda çıkan haberlerı de yalanlamıştır. Bulent Eceut saat 11 de CH. P. Genel Merkezıne gelerek doğrııca Genel Sekreter Bakçık'm odasma gırmıştır. Ecevıt'le be' raber görevden ayrılan eskl Merkez Yonetım Kurulu uyelerinden bazıları da burada harır bulunmuşlardır. Gazeteeilerın gelmesınden sonra Ecevit, Şeref Bakşık'ı tebrik ederek başarılar dılemiş, eski ve yeni Genel Sekreter öpüşerek foto muhabirlerıne poz vermişlerdir. Bulent Ecevit veda töreni sırasmda gazetecilere şu demeci vermıştir: «Buçün en mutlu günlerimden biri, görevimi Şeref Bakşık'a devrettiçim için mutluyum, il. kin ga7eteci olarak, sonra C.H. P. saflannda politikacı olarak savın Bakşık'Ia birbirimİ7i tanıdıçımızdan beri hep beraber vc bir ülkme doğru jürüdük. Kendisi her bakımdan cok üstün deprrleri olan bir arkadasımızdır. Yeni pörevini büvük basarıvla yapacaktir. lîlkümüz uçrunda, SSMII Bakşık'ın buyruçunda çalışmaktan kıvanç duyacağım.» (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) "HURDA DEMİR,, DİYE 1URDA MOTOR SOKULMUŞ Selâhattin GÜLER PARLAMENTO KULİSİNDE KÂBİNE TOTO OYUNLARI OYNANIYOR Fikret OTYAM ANK\KA Her biri hükümeti kuımava memuı edılmişçesme hır çaba içınde olan yüce Parlamentonun saj m üyeleri kabine toto o>unu o\nuyorlar. Tuık Silâhh Kuvvetlerinin şartnamesine uygıın bir kabine, suçla nan Pâılamentoda nasıl kurulur, na«;ıl kurulması gerckır? Şımdı Parlamento kuhslerınde butun uye ler bu mucızeyı kendılerınce yarat manın hedefı ıçindc. kımsenın kım seyi pek sevmedıgı Parlamento ça tısı altında butun gozlcr bütün dıkkatler Kocaclı bağımsız milletvekih saym Nıhat Erim'in hemen hemen TRT haber bultenlennı, te levi/yon hnber saatmı ve gazete lcıin 1. sayfadan son ^ayfalaıa dötıen sutım sutun ycr kaplayan söz lcııni yot ıımlamakla mesgul. Bulpslıklpıı tek nokta vaı • Erım çolc konusu\or ve bu goruşle Eum'e ılk muhalefet başladı. Geıısını hesap eimck zor değil. Bağımsız Et^m Kılıçoğlu dun, saat 14 30'da TBMM postahanesinden bıı telgıaf çekli, AP ıçınden şaıbeii kımseleıın kabıneye alınmamasını «lısdnı munasıp»le duyur du. Sa\ın Erim'in yuz bin kanaldan aldıqı uyarmalı direktifleıe boylelıkle bir yenisi daha eklendı (Arkası Sa. 7. Su. 7 dc) • Istanbttl Teknik UniyersiUsinde ögrenci bürolarmı işgal eden gençler. Lâiklik ilkesi Bunlardan, Adalet Bakanhğina atanan CHP îstanbul Mılletvekıli îsmail Arar şunları söylemiştir: «Kabinenin fikir temell hiç şııpheniz olmasın Atatürk ilkeİprı ısığmda gcrekli sosval ve ekonomık reformları çerçekleş(Arkası Sa. 7, Su. 3 de) Telınik ÜniversitGiİG gençler, iiuıi'iıri lıiii'iıliiııııı isoal etti Fen ve Edebiyat Fakültesinde komandoların kontrolu devam ediyor tstanbul Tpknık Ünıversitesi gece bolumü öğrencıleri, dün Fakülte oğrencı burolarını ışgal ederek, butun ıdarî ışlerı durdurmuşlar ve gece oğrenımmın ek tahsısatların kaldmlmasından sonra yapıknamasını protesto etmışlerdır. ^^^^^^^^^^ Teknık Ünıversıte öğrencl Bir Amerıkadan bır fırma adına yukledığı ve manıfestosunda hurda demir olarak gorunen yuku îstanbul lımanına getıren General Kâzım Orbay şılebmde kaçakçılık olduğu ıhbar edılmıştır, Bunun uzcrme Gumrıık Muhafaza ve Malî Polis soruşturmaya beraberce el koymuştur. İDDİA îstanbuldakı nuvuk bır fmna adına getırılen 3600 ton hurda demır arasmda eskı elektnk, denız ve otomobıl motorlarının bulunduğu, bunların yurda kaçate olaraK sokuldugu ıddıa olunmuş tur. Ancak yuklenen hurda demır'ın getırilmesi için fırma, Malıye Bakanlığından ızın almış ve bu izm gereğınce ıthâl yaptıgı da bazı çevreler tarafından belırtılmıstır. Ihbarı yapan kışıler, manıfesto da gosterılen tondan fazla yukun bulundugunu da one surmuşleıdır. Denız Naklıyat Şırketıne aıt olan General Kâzım Orbay şılebmdekı hurda demırın boşaliılması bu nedenle tamamen Gumruk Muhafazanın kontrolune geg (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Mustafa Kçmal Pasa Ankara'va çAçırdı^ı zaman, bir kısmı korkurian, hır lusmı olanak bulamaKİdcmemisti. IÎO«Î kalan birkaç imzalı tutanakia doldurulduijunu Sayın VeJulcdcoclu çözleriyle çörntü'itüf. AMII Mrclise katılmak sprcfını k37anan Saiın tsmpt Incinü de. o kuisal cal« altında ver ahs islemini bir çun bana kısaca ^öyle anlatmistı; *SPII Londra'dan dönen L S. Çağlayangil'i Demirel karşıladı AN'KAR \, (a.a.) Teda\ ı olmak ıçın bır sure once Londra' " a gıden Dı^ıslerı Bakanı îhv san Sabrı Çağla\anRil, dun gece uçakla Ankaıa'\a donmustur. Ça^lavangıl ı Esonboğa Havaalanında, Sule^man Demırel'le (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ^mm^mmmm^^~ Ankara'\a ç ı t t ı m . Atatürk Edinıp'den scçıldiıı» dedi. Hnı dp eu^e^e basladım. tnonıı çibi o 7aman daha kımbılır kaç yurtsevpr savasçı, Atatıirk'iin istpçi ii7erıne millî iratpmsılcılcri olarak canla gorcv almıslardı. vpt, arıcak bir Ö7e dayandı^ı. ruhtan, hir inançtan guç al7atnandır kı, millî irade ka\râmı bîr arılam tasır, sajı lıpsabı ondan sonra düsıinülur, Turk Siiâlilı Kuvvetlcrinin rnulitırasını, bır bakıma, Atatiırk'uıı Scrbest Fırka'vı kapat»1» Kararına benyptebilırız. Fıı "sakın arkadaslanna knrclurdugu Serbpst Fırka harekeiinin tutucu ffücler elinde yo7 ]»MTia\a basladı^ım, dcvrim ilkrlprinin >qkcdılmck Ü7ere buhıiHluŞunu, savı üstünlıi^ünun özü VP rııhu >ok edecc^ini çö. TPII Atalurk, duraksama\a hıç Jıi7um çörmpksİ7İn partıji dcrlial k.ıpatı\ erdı. Tıırk Silâhlı Kuvvctlcri, Atatiırktpn çok dalıa sahırlı davrandılar. l')50 1%(| scruvenı 27 IMaMs hareketi ilc <;on bıılarak snnıldı. O çuııden bu^ünp durunı daha da nmut kırıcı bır gclişim çızçısıne sjırınce nihavet HUSEY1N tNAN VE JSAKİPOĞLU TUTUKLANDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Denız Gezmış'le bırlıkte banka soymak ve adam kaçırmak suçlarından aranan, ve Pınarbası'nda yakalanıp Ankaraya getırılen Huse^in înan ve arkada<u Mehmet Nakıpoğlu, dun geç saatlerd"e sevkedıldiklerı nobetçı mahkemece tutuklanarak ce7aevıne konulmuştur. renci temsılcilen yaptıkları ışgalm nedenlerını Fakulte Yonetım Kurulu uyelerıne anlatmışlar ve kendılerıne vardımcı olmalarmı ıstemışlerdır. Öğrencı Bırlığı uyeleri, daha sonra yaptıkları açıklamada, öğretım üye(Arkası Sa 7, Sü. 3 de) lığ! Başkanı Gokalp Eren ve ö* Kabine ve sonrası Kemal AYDAR ANKARA Prof. Nihat Erinı kabinesi, birkaç eksiği ile aşajjı yukirı bclli olmuş bulunmaktadır. Refoımcu ve Atatürk ilkeleri yonunde bir anla>ışla ulkenin once iç gmenliğini ve vatandaşın huzurunu, sonra da ekonomik \c sosjal gelişmeji sağlamak amacıyla işe kojulacak bu yeni ekibin teşkilinde bazı prensiplerin gozonıınde tutulduğu kolajca aniaşılınaktadır. Oncelikle, bu kabinenin, parti ctkileriniıı ve taassubunun dışında kalabilnıcsi duşunulerek hukıımet uyeleriııin coğunluğunun paıtili olnıajan, genellikle «teknisven» di\c adlandırılan plancı ve uygula>ıcılaıdan seçilmesi onçoıulmuştur. Ne var ki, bu nitelikteki kişileti, Turki>ede parti kadroları dışıııda \c iş âleminde cok miktarda bulunınasına rağmen, arzu edileıı oıantla l)ir araya toplamaınn ınıımkun olduğu so^lenenıez. Bir luıkumet kadrosu içinde favdah olabilecek bazı «isinıleı»in, bınıık işlcr kuınıuş, bu.Mik te•jebbusleıin başuıda gorcv almış kimselcr oldukları mc\dandadır. Bunlnıın, kcndi işlcıini bırakıp, maddî bakımdan da olanakları sınıılı B.ikanlık goıevinc çctuılehilmclcri nuımkun olmamiijtır. Tcknlsjenlcrin. iş çevreleıindcn zijade buıokratlar icindcn seçilmesi CVrkası Sa. 7, Sü. 6 da) BAKANLIK LÂSTİK ZAMMISJ TANIM1YOR • Zamda direnen imalatçılarm dövizi kesilccek ANKAKA, (Cumhuri^et Bıııosu) Sanajı Bakanlığı, kaımon, otobus ve tıc\lcr lâstıklcııno %apılan >uzde 15 zamının doıhal durduıulmasını ı^tcmıştır. Zam, ekonomık komıtenm ve hukumetin ırnı almmadan yapılmıştı. Sana>ı Bakanlığmca imâlatçılaıa dun gondculen va7ida «Zammın derhal kaldırılması» ı^tenmıs, «Z.ım kaldırılmadiğı takdtıdp inıalatcılara do\ı? tahsis edılme\ecc$i \e lâstik sıkıntısmı onlenıek i<ııı do\lptre itbalât >apıhıcağı» bılduılmıstır Ld^Mk ımalâtçılaıı, dc\<ikwi\ ondan ^onıa hukunmtc başvuıalak >u/dc 29 oıanında /am talobındc bulunmiıs, Ekonomık Komıtenın \ rıp1 ıs^ı mcelcmeden sonla lâstık tı\aflaıma \u/de 12,5 oıanında zam ^apılması kabul edılmı^ü 'Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Muhsin Batur ve Celâl Eyiceoğlu TÖS Kayseri Şubesîne teşekkür etti KAlSERt, (CıımhuHyet) TOS Kayseri Yonetım Kuıulu tarafından Tuık Sıldhlı Kuvvet leıının 12 Maıt muhtııasını destekler nıtelıkîe Ger.el Kurmay Baskanı ve Kuvvet Komutanlaıı nd ^onderılen telgrafa Hava Kuv vetlen Koınııtanı Orgcneıal Muh sın Batur ıle Denız Kuvvetleıı Knmutanı Oramırâl Celal Evıce n<;lu oncckı mın a\ıı a\ıı ce\ap veıerek teşekkur etmışlerdır 17 ev kiralamış tşçiler işgal ettikleri TEKSİF Sendikası öııunde ıooo işçi direnişe geçti Bakııkoy Enboy Yun tplıği Fabııkasında çalışan bınden fazla ısçı, toplu so7İeşme yetkısmın ıstıfa ettıklen sendıkaya venlmek ıstenmesını protesto ıçın çahşmayı durdurmuşlar ve Teksıf Sendıkasının Cağaloğlundakı merkezı ıle Bakırkoy Şubesını bır sure ışgal etmışlerdır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) NADİR NADt (Arkası Sa. 7, Su. ^ dc) Hu^e\in Înan, önceki gece Emnnette verdığı ifadede Denız Gezmiş'ın vazılı va da sozlu olarak veıdıği emirlerı yerine getırdığını so\ lemıs, «Ankara'da muhtelif tarihlerde kiralanan 36 e\den 17'sini bir deniz suba\ı clbisesi çiverek ve \ s . nımda bir kız arkadasım olduî>u halde ben kiraladım» domışlır înan ifarlc^ındp 4 Amorıkalının Amac apaıtmanında tutuklu bulunduıuldukları ^ııada ılo ntıb.ıtın kcndı^ı tara(Arkası Sa. 7, Su. 8 de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle