12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SÂYFA DÖIİT :CüMHTJRtYET 25 3îart 1971 8ARLAR köyüıı© >ölda knppkİB berabpr bırak rıgımız arka.da.sa., ünndügu habtr vermek ıçm bır iki «Ms» pfnk F?u tajlı, bu dar topraklarm bır pın kneaman kocâman Oİduğunu, îrakfnrierm, dabİÇ?r dnvpr'.er>n ho durrr,adan çaiı^tigırn, n kıvrsk fürkülpr söyl?nnien çıçeklı evlenne dondüklerını riuşledım durdum. çakillar arasmda Kava daglar ardardaflpvam&dıynı, makiler bir yaşama savafı ıçınrip ârdarriarîa^iarn,afd«ıkiel» dokundu çıft#yie. Eır kopek uiudu otelerdtn.. vKıukkaİp» yp dnkıjriduîîî. t?ltPİlPrm*» Kıî^Jnr knnmabedcnint.. Iİkeî. sıyınp yabani zeytınlere vanS, aşi T U ğpçmış Sonın faksrdılar alıverHllSa dâğ taş, zpytın yağı kç§FT di Oîîallgî, ÖSna.riadan dan,,. mi keser,. IfiSânlânn cebmp payankılar ra olarak akar m\ bu 7eyrm!?r, okîurmell, sevmgii dszpytınvağiar? Akar., Akıtmayağil? Rm boynu altsnda kHl'A,. Vadım edı, Kanderesi,,, Neden Kandere?i? fiılpmpm, ama spvmem kımlı işleri.. Hem n«rinn oldurmelı, sevnıeh değll? SîhfkSyö bir Sdğdan tırmanıp iner, kfçi yolumsu, kıvdagına ulaştık.. Doyunv ıı'a kıvrıla Kınu zaman debır goruntü bu,. P^rde perni7. gorulur ria£İaun arasından de durnanlı dagiar, kuf yeşıiler, vp 4e çamİHnn.. Saga doner yol ak yeşiller, ala yeşıîler, onnan b rrîen, Mniia Ömerlı kövünün orman . d ırir.rlı Kayabaşı da£ı knhr. Yoku«tan kApîı C«tal Değirmen deresmden or cjpı Delıkava köyüne manın ıçme saptlk İyice.. în rîftpru, burıın asagı Sonra. ardyok, rin yök arrifi İki dü/lük gplır ÇaTiRİanı «Ncrrye doktor? Tolu «apttVîidıı maki VP delırflprle dölutık » d'iı, kapl'dır, Pu deUcelere, bu «Çelık Hasan'a» SEKÎZÎNCÎ YAZI (ikrelotyam asagı fipk«;pn bin îıra mı np para dnk ki dprp. YpşıSripn almış müş, orman jçmdekî bu b?reiiım nasıbım.. B?r?kst dolu ormanrian açjîmiş toprakiar. yan kech toprakıara, üdan vanına fıdan dikmış, pnrtakallar, kavısıÎTÎÎS ?amanin behîindç , lar, îımonlar, dnmafpslpr şunlar Rpbp]?r fn]a>ıverdı ağaçîarm Hmlar., En başta da sadık bir dıbmden.. Banlarmîn sırtmda, toprak adami dıkmiş başma, hacıiariruîi ellerindc. kızlı oğÇ'ehk Hasan'ı,, ]anlı taır yığın bpbe , îlk kpz çıp«L la Çelık Hasan, semn hutlak ayakll bpbelpr gnrdüm Toda an,vn agiasm, s?ninki CSülroslarda, Çelık Hasan'mmış bu nar'da vanffelc zevdi, lan Mlah' bebelor, «cılbah avak,.* ian rpta mı bu? Ru topraklar DoKror seslendı Celık Hasan'a. spnın ftlmastn,'» Çeîık Hasan, lâkabma uyguo hır a*,ırpt kısıv, «Valla nf dfyiyem? Şu fll?rimp bak, plljk'f* îlgı«î var mı' 1 K11117, snfiA chi7iın, yastık RPtîrin. kiHm jjetirin.» Komui yerdı Celık Hasan, dpdıkleıınm hepsı g a ldı , t, ehk Hasan, sevdığimiz bır dostun «her?fvi.> Dostumuz «Zalen bpnım» riedı Çplık «îsters? ^Hsin bfnım dpsin.. YAIHI lar, hiinları kir.ı ypdi F>pme7İpr a hımaldinı dnklnr HPIP bır Iıalıar gelsın, uzprıme aidıçım işJprı hifırPMm, bıı bpl.îh iş a>da ikı\u7Pllı ürava ÇPktlmcz, alıp ba.şiını e;iderpçım bir kovaça. kı«ihk 7ahravı attım mı PVP, pi'ja bcnım, bulurum siırecpk hı tnprak, rocııklara bak. savı«iî7, na»,d riftvar hunann kamı ikhüzpili üra^ la.. Dovmaz bakıvOKiu pnok prasra. fidanlara. d^li gibi se\i\nrdu topra^ı, fıdanlaıı; sankı kprdı mnîıymı^ gıbı aîın tprl d »kuyo'du hu topraklara, ar'çlaıa, ayaçSara, taşlara. çımenle rc n]*An ehiin rıçekİPie Doktnr, «mıi7İj)Ji};inp» dpvanı edıyordu, «ınaka^a alunrdu» Çelık îjasan'ı, dostumuza karsı.. DılİPîdevdı 7aten Çeîık Hasan ı)p patıonların nvkulerı Pafron da gehverdı pikapla. Takıldı Çelık Hasan'a: «Ula Hasan, ula Çelik. iş ramam ne vaparsjn pvinin bıırnunda. viıru iş başına, valîah ula sahibi srn misin, ben nıiyim buralann?» Çelık, va sabır dprcesme ba şını salladı, bozuldu: «Benim, var mı bi divp Hpm spn bıırava nasıl p , jannın vitamin , tfizp spb7p vıınmin Ha.1kııı mıdesme, halkın kespsıre para olup ınen scb7P^r, ya/ ^pdrn olma/, npirn l kcndı nlkfındp' Çlktim bn«;ına, fılm çekraek, çeknıek bahanpsıylf \A dielrrde pırıl pırıl pmlda\an seralara bakıjorum Mutlanıvorum.. dcpoları seralar ne hiçim adam bu. su alavriği tamır ptİPMm dpdım, ha?ıar valdirıi hi kılcn çiı ı gpmİprMn divc. hfrif dört çi\l fjhndfrmi^ , Tutup kendi cfbimdcn aldım.. AmıricUiaa, AJIahları var, vfdıçim« içtiğime hiç ama karıç.m.ı/ buraları, hına gıbıîen.. DomateiÎPr jetı^ecpk tnmadan çıkmı^. çıbı bıı bıı mp benzeyen.. Fiıheıİpr, parlıranVtr. kabaklar hîvarlar.. însanlar gule n^nava toplavaraklar alm terîerını GLrır £icır kamynnjar gpçpppk nsfalt yollaırian sun'ı gubreler taşıyan. Gıcır Ricır kamyonlar s ı ; decek asfalt vollardan alm teri urun yukHı, jjıda yııkiu Konser VP fabukalaıından çıkacak mavt tutumlu ışçıler çüle oynaya, ü runler ambalâılanacak ılmme tR SKYE başlamak Rore, «Made ın Turke>» damgabı'nmpk bav]ajmra h £ . Portakal şımdıden bol bura bır kpıe başlamak, daha ıyıleıı larda, ınpklere yedırıyorlar sutde olacak . lerı portakal portakal koksun Gun gelerek, adım çıbı b'hdı\e, ama Posol'ta, Kars ılınm ynrum, s;un E;elprek, ben votısı çukurda umıtulmuş Posof ı'/jerım yeiısmem onemlı o\,m bu sınde ateşler ıçınde yanan bebc do^ıl, gun gelecek seıalaria doIS1IIIIII9IIIIIIIIIIIIIIIIII llllirillllllllll «Portakal , Portakal» diye o!il yor.. Gun ?el<»rek Orak ayının rine !ım Mimısınde. pınr cınr knın \nnlar gelecek Posoi a, doma tp^'pn, Datlıcanları, bıberlen mu^lan, mrtndahnaları hı\arla rı ve de kabakterı, sandık sar dık mdırecekler Posof'a Cîune K?tı haikmdan Doğu halkın SPVE^ılerİP, seiamîarla Ama nıii cak, mubakkak olarak bır ^un Çünku kıtaplar boyle vazıvoı budur ol hıkavet ol kaıa tutkı ıçımdekı, ondan.. YARIN ELMA DERSEM ÇIK... IIIIHIHIIMgilllllllH Ben domedim mi sana buralara gelmc, uğrama divc?» Sonra bize döndu: «Sİ7den şımarlaşlı, vnksa RPlemez hııra^a kadar, arabayı taa şorda durdıınır. sövlevecesinı llll Arkadaşa dondum : «Ooktnr, bı na^lnn torba mermi verdi Celik Ha^an'a, ne olacak bu kadar mprmi°» «Mia hıınun karnını rinlduracagım» drdı Çplık Hasan, mal sahıbmi gosferıp .. Gulustuk . ^ı],ıhlar cıktı arabalardan 40 dan Gulnar Mut, ses bandınağabpy, biraz «Dannnn » «Yaşa Fjkret fi^agı » «Dannnn » DİŞİ BOND «Dannn.. Dannn. Dann?» «Taınam. vaşa.. Eyi vuruynn » Amma ellı metre otpdekı ku çıık sı^p vpımdp dııruynrdıl, al tmdakı taslar paramparçavdı . Çelık, tek kırmasını aldı bebe gıbi kollarına. çomelmıştı yerp, şöyle bır nısan alır gıbı yaptı. Rum ettı fişek, dağlar ardardına yankılandı, yankılandı gT.imüledi ve gnde gide ufaland: sonra Çelık Hasan'm narası kap ladı ortal!ö:ı.. Hasan birden fırladı yerınden, tek kırma sağ ehnde havada, Çelık haykırıyor du: «Ovvvyyyyy, kral benim, kral benim..» Ortalıkta ne şışe, ne de ta$ vardı, toz duman olmuştu hep si' . «Av var mı be Çelik bu güzelim dağlarda?» «Var . Üç geyık var, şu koyakta, dort tane de nah şooo daşlarda..» Çelık, her şeyı bılıyordu, dağlardakı geyıklen bıle, adedpn Doğa Yasa'lı Hasan'dan, Çelık Hasan'dan ayrıldık oR'ene doğ On doıdıınde nnunsının ortanca oğlunu bir do\du, bır do\tlu c.ınını çjkardı, Uolunu ria kırdı. Bu da yetmcdı. Amcasının basını \ardı. \mcası fltı av hastanede \attı. Çarık çndı, paraM tanıdı, kaval çalma\ı oijrendı. Çoban ki7İann memclprıni lutmaM, daha haska seyleri de öü'rcndı. l'zun bır sure ınsanoçluyla konusmadı. lnsanlardan çok çekiniyor, korku\nr, ufaımordu. trı bir çoban köpegi vardı. Ilep finunla Uonnsuvordu. Resııl yemin etti ki koppqe np sÖAİemisse, köpek her dedigini anlamıs. kar«!İı^ı da vermisti. Kör Ali: «Bu (,'oçıık, kusun kanndının altına saklansan da, karınranın debf;ıne f^ırspn dp senı öldürecek. Çahuk don maçarava, öldür çocu^u.» Mustan bozuldu, içine korku çirdi. Şu Toros Ko\ lııklpnnde bılırdı kı Alıden daha akıllısı voktur. «Do^ru mu söylüynrsun, henimle alay etmiyorsun ya?» «Bıı çocuk senl oldürecek,» diye güvençle sSyledi Ali. «Ona yaptıŞım bunea iyilikten, kurtardığırn ölümden sonra da mı?» «Seni öldıirecck. Şimdi ona vetisecek, hemen öldüreceksin. Hiç fırsat \ermeden.» «Ya Halil varmıs onu bulmuşsa? Halilin yanında onu nasıl öldürürüm?» «Ne >ap j a p öldür.» Mustan pekmez hızmanını, şeker torbasını, merhemi Aliden aldı, jola düstü. Ali gecenın karanlıçında ardından: «öldur onu,» diye seslendi. Mustan, öldüreyim, dıve içinden geçiriyordu. Onu ben olumden kurtardım. Bıraksaydım simdne çoktan ölüp gitmisti. ölümden kurtardıçım, kardesim çıhi, çocuçum çibi bir adamı nasıl öldüreyim? Ali akıllı adam ama yanılıvor. Resul >içit adam, nasıl knılır? Ali de çok bilir ama, simdiye kadar ne sövlemisse çıkmıştır ama Çocu§u öldürmekten baska çare yok. Yurüdükçe hızlannor, hızlandıkça daha çok, daha çok hızlanmak istivor. daha yukarı koşarcana tırmanıyordu. îçindekı korku da çittikçe azıtı>ordu. Ben de taktıtn kafama. Ne olacak bir çocuk, sıkarsın kursunu bevnine, atarsın ölüsünü köpeklere, is hiter jrider. Halıl olsun, ne olur? Ondan sonra da bir yolunu bulacaÇım, anasını satavım Halili de öldürecegim. Ma^arava kadar hep Halili, Cereni düşündü. Halili, Cereni, basına çelenleri .. Basına butün çelenler su Halil yüzünden greldi. Daha da Halil yaşıvor. Halıl olmasa alırdı Cereni, kimsenin de kafasmı kesmezdi. Kesip de bu daftlard3 rczıl olmiizch. Nasıl ıılsa hır canri ıı ma Kursıınu\Ia ı;ıtlp<'i"i;ım lîcıı ^ıimptltMi su Halılı oldurc\ım dp Ondan sonra da (,,ukurn\ alıA ,ı knrı olmus Ccri'nı Uarıra^ım da, oıırlan snnra olıım hos c^eldı safalar s;elırdı. Halil olrn»den olmaz. Hcm de Mustana hiçbır zaman Kur. tulus vok. tlle de Halil ölecek. ru.. Yiizkarası TİFFANY JONES \o/^ BGM v DESl'u, \l AU^VERtŞTELN IV MOELDEM Dfe N / Ts^RE1" Pfııynu ıw ÜZKARAS1 dafflan sollu, Çatal Defırmen Deresı ıkiye ayırır Yuzkarası dağ larını.. Koçaşlı köyünde doktonı zorla ındırdiler arabadan. «Bi çayımızı ıçmeden nere gıdersm'» Kov kahvesınrie, geçen yıhn domatps rezaletınl dınledım.. «Para mara îstemedik bevim. malları yükledik kamyonlara.. Kamvon vani nakliyat, para demektir, vaz geçtik mahsülumüzün değerinden, behcv Allahın kulları, hiçolmazsa nakliye parasını verin de alın sere serpe vol kcnanna dökülen, daglar çihi nçılan domatcsleri.. Reş kuruşcuk verin kilosuna. veren çık madı..» «Siz domatesin kilosuna boş kuruşçuk vereni ararken biz Ankara'da iki liradan yiyorduk domatesi..» «Riliyoz beyim.. Ama neylersin?» Kooperatif Ustüne nutuklar at tık karşılıklı.. «Onu da dcnedik, denemedik değil, olmtdı ama..» Y /Jrr / fy/1 °/A / • ıııııııııııııaııınuıuiHiıtıı IVaktan. ici dolmuş. kabararak: «Kcsul», diye hağırdı. Rcsul sulcrek mağaranııı Knpısına cıkti1 «Poknıe7İ gctiıdiıı mi?n dije sordu. Mustan: «Gctirdinı,» dcvinco, cocııkta bir st>\inc. Musta. nın ho^mına sarıldı Mustamn içinden gccti «Sınu honioıı blflıırnıeli.Mm Sınıdı oldın mc7scm, hir daha oldürcmom. Hcm de pekmpzı jpmpdoıı oldıııo' jim iti,» Rpsulu boynundan silkplcdi. Üç adını ritev* fırladı. silâliını çekti, tetige basaraktı, R()7?fi7P s;pl. dılor. ^lııstan usuldan tufcçini indiıdi. Rahatlamıştı. Rcsul srözleıMe bir >al\armıştı ki . «Haııi ulan yalvarma> acaktın?" Resul kırjrın. kızsm. ii7tnın. c;o7İPri şimşcklı*nerek. kendinden, Mııstandan, şu kovunlardan, kö. pcklerden, apaçtan, sudan, uçan kuştan utannrak yerlerin dibine peçerek: «Canım hir pcknıczi çokti kl Ppltmezi ArmoİJ istedim,» dcdi. Kokladı hızmaııı. «Ooo, np RÜ7cl ko. kuvor. Hizmanı aldı. maçaramn kapısına eitti >ııfka ekmeğıni çıkardı pekmezp yumuldu U7un, tadını çıkararak ppkınezi ypdi «Of.» «Mustan Asf.ı, olulerinin canıııa dcft'in. Bir vedim bir ypdim. Niye hep heni öldürmck isti^ orsun"'» «Aldırma.» dedi Mustan oarcsiz kederli. «Olma. yacak, > apanıavaca?ım » Yandaki eam ağacının nltına sertilcr. IMustar Rcsulun viizune hiç bakamıyordu. Bn«;ını kafdırmadan Rpsula Cereni. haşma bu vüzdrn fp'ctılpri Halili anlattı. Halili öldürmeden Mustan iflâh olma. yacaktı. «NP divorsun Resul?. Halil >akında burava srelinre onu hemrn öldiir. melisin, ha<şka çaren kalmnmış senin, nrkadaş C burava ffolir pplmp? hir yolunu bııhıp hpmpn oldiiıcceksin. İstersen bana ver sihıhını, ben onı oldıınurrcyim» Resul onu fw^ lccc öffütlcdi. Flalili beklemeRe başladılar. tkinci pıinıin sahahı Halil aşaçıdan iki arkada?ıyla srorundu Mustan bo/uldu: «Gelivor ama iki kişijle birlikte gcliyor. Simdj ne yanari7 Resul?» • Üçunü birden.... •Olur mu RestıP Ya?ık deçil mi ötckilere?» «Bilmem, dedi Re^ıl. «Belki bir volunu buhınız. Belki arkadaşlarından avrılır Bak. aıkadaşlarınm silâhları da vok.» Yok,» dedi Mustan. «Bclkl onlar Halil'i bura. ya kadar ffetirerek, geriye donpcck'er.» Ayağa kalk. tı. sevinclc: Halil,» diye haçırdı. MMNHIIIIIIII (Arkası var) 'M ' lu&ii w / 11fi ıı iÜl 23 GARTH VÎIIj^ •••! »>•» i v KJA B0DOSU1 . MA AYLÂK MUSA Sipahili Köyü admı, vadiden Sıpahılı vadımden alır.. Germeç tppesmi ^eçtık Gılmdıre'ye doğru.. Büyük alan, Küçük alan, pınl pırıldı seralarla.. Uzaktan.. Kamaş diyorlar buraya.. Gelındire Iskelesi eskl ilçe merkezi yeni adı Aydıncık. Şubatm ilk giınleriydi.. Dağ taş çıçeğe durmuş.. Pembe pembe kayısı çıçekleri, güller allı allı, dağ taş çıçeğe durmuş, tepemızde tam fotoğraflık ak bulutlar, mavı göğe çakılmış.. Oh dıyorum yürekten, bugün Meclıs yok. Senato yok.. Partl buyuklerinin demeçleri, lâfları falan da yok. Nasıl da sevinç yuklüyüm, nasıl da sarhoşum bu tânfsız doğa giizelliğınden'' Nasıl da üzgunüm bu bereketli topraklarda halkın umutsuzlu ğundan.. Dokunuverlyorum Kırıkkale' ye .. Ama, neden öldürmelı sevme 1 değıl.. 1 Üç kez dolandım komşu Ulke Okşuyor, okşuyor, dunıp dinlenmeksizin okşuyordum elımin altındakı çıplaklığı .. Vücudunun her tarafını santim santim yokluyordum . Doymak nedır bilme den... Ve hiç bitmesini isteyerek... « Haydi sevgilım .. Gel şöyle uzanahm Rahatça... Ben yatakta mıydım, bulutlarm üstunde mi yoksa hafif dalgalı bir denizde mi?... Uçuyorum sanki . Ne olmuştu da böylesine hafiflemıştım birden bire . Oysa adalelerimin gerildiğini, sinirlerimin de sonuna kadar çekildigini pekâlâ farkede miyordum . Kolları, koltuk altları, bo>Tiu ve ağzı îpek yığınından farksız ve kör pecik bir kadındı Robin .. Tatlı, narin, doyurucu Ve dört buçuk yıldır sürüp gl, den dayanılmaz bir hasret... Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin insan bazı şeyleri katiyen unutmuyor Yüzmek, bisiklete binmek, araba kullanmak gibi. Hatırlayabildiklerim bundan ibaretti Sonrası yine karanlık, yine meçhul . Kendimi ne kadar sıksam, kafa mı ne kadar zorlasam nafileydi . Cinayeti*nasıl ve ne vakit işlemiştim araba? . Hatırlavabilmek amacı ile zorlanıyordum Ama hatırlamamayı tercih ettigim de muhnkkaktı Nıhavet teslim bavrağını çekmek mecbnrivetinde kaldım hafızama karşı Simdilik başka ça re de voktu Yavaş yavaş kolttıktan kalkıphole çıktım, bir iıklet daha aldım, çığneyerekten salona dondum. Şımdı grizlerımı bevaz perdeye dikmiş, fılmi tekrardan seyretmeğe başlamıştım... Sonra yine bir takım hâtıralar... Robin ve ben işimizi bitirmi$tik .. Bütün gerginliklerden kurtulmuş, yılların birikmiş özleminden sıyrılmıştım . Sırtüstü yatıyordıım.. Hayatımdan memnun ve gevşek. Kapı açıhr gıbi olmuştu galiba? .. Robin mi gidiyordu acaba? .. Görevini tamamladığına kanaat getirmış usulcacık çıkıyor olabilirdi Birtakım gürültü ler geliyordu kıılağıma kadar .. Hafif tarafından . Ama ben göz lerimi açmıyordum. Sonra?... Bir kere daha takılıp kalmıştım .. Daha sonra ne olmuştu?... Bır korkudur kapladı içimi dunıp dururken Biraz daha büzü lrrekten koltuga tyice gömüldüm Gözlorimi \T.ımdum, vumruklarımı sıktım Korkunç bir mü cadeleve girismiş dunımdavdım.^ Nasıl da savaşıyordum hafızama karşı . Nihayet venmege muvaffak oldum . Robin'ın suratında okkah blr tokat patlami'jtı Tam n&7inın hf zasmda .. Tokatla yumruk karması bır şey... Fakat bu, benim ehm decıldı .. Havır . Kesınlıkle emındım . tkıncı bir el koeaman bir bıçağı kavramıştı Bu da benim elim değıldı .. Kan fı^kınyordu dört bir ya na .. Buna rağmen ben kıpırdamak şovle dursun parrnağımın ucunu bıle ovnatamıvordum Ba ğırmak, bir şevler sövlemek ıstivordum ama sesım çıkmıvordu .. Sonra tekrardan karanhklara yuvarlanıp gidıyordum. Gömüldüğıim koltukta donup kalmışça<;ına hareket=;İ7dnTi A . nım, şakaklarım ter içindevdı Kalhim kaburgalarımı dplip çık mak istıyormusçasına çarpmağa ba^lamıştı Bu nşın çarpıntı se bebiyle nefrs almakta bile euçlük çekiyordum Çok çetin bir savaş olmuştu ama sonunda da hatırlami'ştım . Robin'i benim öldürmediğ'm bir gerçekti. Bır ba<;ka<;ı iclomi^tı bu cınaveH Genç kadının gırtlagını parçalavan ben drgilrlım Bır ba kasıvdı . Evet, adamın bırî odavn »ırmiş, bıçsğını çekını<;. Rohın'ın gırtlaÇma saplamıs sonra =;a§a sola oy natarak delıği açmış bu\ütmüştü.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle