12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Mart 1971: :CUMHURıYET: SAYFA ALTI = z^z == HALKIN DOSTLARI 0 Dpvrımpl Sanatm Öneü DçrgışJ A L T 1N K A L EM KLASIK ROMAN LAR AYIN KITABIN1 \ S U N A R : : EE # 13. SAYI5I NISANDA == TENILÎKLERLE ÇIKIYOR = P K 893 İSTANBUL Bckârlık vergisi EKÂRLIK vprgisl ashnria nüfus meselesidir. Ve şüphe rofc tur kî bu trklifi ilpri süırn vc tarihe karışmış eski bir Erzu IHIÎI mrbusuntlan snnra nnuıı ag.ıhabalığını erifrek idame ey» hnip jçiılcn Bozok IIIPIJUSU Sulo\man Sırrı Bp\ın esas maksadı da olsa. ols™ anrak hu oiabıiır. Brkârlardan ahııacak \crgı ilc bütçf^e hi/mrt rtmr\i hımsr dusunpnıpz ve bnvle bir amaçla höylp hir \ri'Rinm alınmasın^ kınısp taraffar nlamaz. Muhtcrptn mpbus hakmış ki ortada mah darlık var, Ha?îr ftrsat, bu vesile ile tPkîifi bir daha ilrri sürrlim, b.ık.ılım np çıkacak? demiş olacak. Bfkârlfk ^prçisinin bir niıfııs mpsplpsi olduğunu kabul ettiktpn sonra nmhtrıPm nipbııs, bpkârlardan alınması istenpn verjrl jlo bcraber evlpnon bfkârlara da mük«^fat rerilmesinî niçin düşünmr?? Bu evlrnmc Ü?I. hfr se>dpn evvel ipin ucu tertlprin elinde olm^acak kadar kuv\ptlî bir tabiat işidir. İnsan kendi kendine PVIfiımez, Mcr jstrmo/. cvlcnir. Evlenmfk kelinıesj çiftlpsmpnirs içtımaı ifadrsiriir. Uattâ iki tinsi birbirine cczbcdpn ve adına aşk mdsk flpdıçîmi/ hâdisc dahi iahiatın çiftlpsme kaziypsini ku\\ptIpmiırmrk uin kuvdıığu kairipdpn baska bir şev dp§ildîr. E\lrnmpk mrsek'Mnın tabiî bir kanur.la nııfus meselesj olriuğımu snvIpflık. Onun için mpspjpjı trrs tarafından flpğıl, olur tarafından tutnıak Ktprspk mıllptrp \e hııküınPtçpı valnız bpkâıiık Pvlilîk mpselrsı flcjril. tımıımî siııptte öncp nüfus mpselesini düşünmek tâzımrlır. Runun için dc yahuz evlenmck işi değil, evlenip ailp tpşkil rricnlcrin çoluk çociikhırının hayatlan da varriır. O zaman prörülii\ or ki bunun için halktan versri almak dcffil. bilâkis devletçe halka yarüıtn iüzumu ile karşı karşıya bulunaca?ız. = DOĞAN KARDEŞ YAYINLARI GVZKL KZTAPLAS SERISÎ: Lfifcs DPSÎ cîitii, rMrînfii HABORA KÎTABEVİ A(r\ÇlAftl SI LEY3UNIN H Bu bir tömöndır. «İLEYMAVÎN AfiAÇT AR1 • Adele Fernsndcz'in romanıdır SILEVSHMN ft | Fs ansa öa, bu vana geçen liç ay buyuk bir ilşi uyandıran ro îııaııriır. fcâfıds basıîmış, çocufcîsr için en fsvdalî fcit?p!sx MEŞHUR KHapia? 20 ™ 9 KURTLARI Y1LDIRAN Uykuda Sevilen Kızlar Minnetoğîu Kitabevi Payplariyle sunar Baha Vcîa Karatay'm Çevrpnizdeki kitapçıîardan aravını//. Fiyatı 5 TL. Kurlprı NT: OLHIÎ BIZE E ^ 9 = := • = E • S 9 = ^ A ~ la L. RKŞlFLER VK ÎCATLAR ANSTKLOI'KDfKf Jft L. Yasunari Kawabata'nm romanı^ TABIAT ANA ANLATIYOR K0nu.su, 13fiî)']arın Tılrkiyeçeviren Samih Tiryakioğlu, Varlık 125 L. ?inde geçen bir îömandır Yayınlan, 6 lira. ALLAH RAHATL1K VERSIN EYMANIN AGAÇLART 12,5 L, Yem çıktı... Kitapçımzdan 12 SO hra... GÖKTEN ÜÇ ELMA DUSTÜ 'AttARATVnm adı yurdumu/da, onun 1968 Nnbel Edebiyat ödu12,5 L. lünü almssmdsn sonra duyuldü. Ovsa KaWâbata, çağdaş Japon iedebıyatının bııgun oldtıkga yaşlanmış önculermden bırı sayıhr. IMLIMIS 12,5 L. Sl IJCVMAMN AGAÇLARI . Grl°nrkfccİ Japnn kültürünün din ve folklpr ka>Tiakiarındaıi yararMASALLAR SILEYMAMN AG4ÇLARI... l^nılarak kurulmus olan ilk romanlannda bıîe Kawabata insan ger12.5 L, çcğmm trajsk sorunlarını ortaya koymayı denemi^tir. Denebilîr kî, = 9 ntÎNYANIN KADİNLAR BARAKAS1. Kav/abata ıçın en oncmli soı'Un in?ani, var olmanin trajedısj içinde (Torres) DÖSTLAK ınoo an ve umııtMi/lukla deâil. tedirşinlikten u?ak bir yıımu^ak duyarHtKÂTESf... 15 L. hkla anlatabürr.ektir. Robcrt Sabatıer m dediRi gıbi Kaivabata roWILHi;U1 TELL 12,5 L, 10.00 manlnrmda asıl bize ha^atm iç düttyalarımıZa sunduğu değcrlcri H^YVAN HtKÂYELERİ 9 t\'S1NMK UGRÜNA... 12,5 L. <Pn]pvny) 20.00 Kswabata"nm «U.^kuda Scvilcn Kız!ar»ı, yaşlanmakta olan bir nt'.VIÜH KANAT Î2,5 L, • R I Y I K 1MIÎCADELE.. GUNDULA 10 L. 20 00 ) erkepin cinsel tutkularının, bilinç altı belirtileriyle temelîendirme(Daskalon ye yönelmiş bir roraandır. Romanm kahramam Eguşı, cinsel güçKURT RANİ 6 L. 9 ZAMAN MAKÎNESt... ler:n : yıtirmiş yaşh erkcklcr ıçın O7el olarak hazırlanmış bir «geBINBIR GECE MASALLARI (Wclls) 10.00 nelevne gider. Bu, ahşılmış genelevlerden ayrı özellikler taşiyan, 12,5 L. 9 ALLAHIN FUKARASI. (Kazancakıs) 15 00 l garip bir evdir, Burada genç ve eldeğmemiş kızlar bir ilâçla derm f>!)YGÜTU DöSTLAR 12.5 L. btr uykuya daimakta, j'ash erkckler kızlan uyurken sevmektcdirÇOCUK KLASIKLERÎ SEHÎSÎ: 9 YAŞAMAK GtZEL 'er. Eguşi, uykudaki kızlardan bınyle yatarken îjoyle düŞEY BEKARDEŞİM... En ünlü klâfiik çoruk hikâyesumır. OKI7H1 oracia para>a olan duşkünlüğünden ötürii uyuduğu fN Hıkmet) 10 00 Lcri, en süzei bed'ye. baştan apaııkl». Rununla birlikte parayı vcren ihtiyarlar için böylc bir kı# ÎSYAN ba^a rpnkH resimli Ofset bas zm yanında yatniak muhakkak ki dün>ada eşi bulunmaz hir zevkti. 12.50 kıll Kız hic u>anmadığından, ^aşlı nıurjtcrilpr jhtiyarlığın tiritliçine Öz9 ^OKAKTA HARP VAR . sii a^ağılık du>gusuna knpıtmaktan kurtuluvorlar; hiç çekinmedcn 15 m PARMAR ÇUCUR 5 00 IK Ahmet) kcndileıini mııhavj ilelerine ve kadmlara ilişkiıı anılanna bırakma 15 L. m PÎNOKYO 9 ISTE B t Z n i PÜNYA... olanağım buluvorlardı.» (Safva G2). Egu<?i de bu «Uyuyan Kızlar 15 L. m (Goldıng) 10 00 Evı>ne her gelismde, yaslılıgm ağır afjır olumu bazırlayan güçsüz15 L. l KEDİ 9 luğ'inıi duyarak kcndı geçmişinîn anılanna döner; gençlik yılları15 L. 9 CIRKIN AMERÎKALI .. PAMl/K PftENSES (Ledçrçr • Burdick> 10.00 , «*** nın cinsel doygunluklarmı yaşar yeniden. Roman, yaşh Eguşi'nın ORMANDA UYtfYAN GÜZEL 9 CJEZAEVt GLıNLERt .. rlJZ,EL bılmç altı tedırgınliklerıni açığa vuran davranışlarının bir kesitini 15 L. (Frisch) 12.50 < 15 L. LA FOVTAÎNR 9 M3 O DÖNDÜ... Sovtlpn Kızla!» Kavvabata'nın hemen hemen bütün 15 L. KİHÎRLÎ FLÜT 7 50 romanlannda ağır basan erotizm tcmasmı bu kcz yaşlı bır insanın 15 L. = O FMÎMAK K1Z 9 CıLRlLTULt) BİRKAÇ S\,\T perspcküfmden ıncelıyor, Kawabata'da bu erotizm genellikle birALT1N HKYRE (M. Buvrukçu) 10.00 blrine aykırı gıbi gorünpn ikı thıygunun, masum ve eîcleğmemiş 15 L, 9 33 SAVT ÖZGLRLtK... güzcllik önündcki havranlıkla kösnül özlemlerin bir büturüeşmesi (Hernadı) 7,50 RtÎYÜKLFTR TCTN NEŞRÎYAT: bıçıınınde gorunur. Kar Ulkcsi adlı romanmda Kawabata bunu, 9 HKKTHOVEN 30 L, 9 HArîYE .. ınııiHn kahıamdnının bır tıen pcnceıesınden goıdüğu bır kadın yü^Gorki) 6,00 (Cağlar Doynnca Düytlk adam zünün soylu güzelliği ve bir ge\şanın kdsnül çekiciliği karşısmdaki 9 S\\ASIN YANKILARI... tutkuları ıle verir, Dağm Scsi romanında ise. erotizm yasak aıle lar sensinin tlk kitabı Gö(Kalinin) fi 00 ilişkıleri içinde bir tek kadma jonrlmcsı bıçiminde gorünür. L'^kuda rülmemı? nefasette bttyük TI T Sevilen Kızlar, bu anlnmda Kawabata'nın romancıhk çizgisinde erobny renkîi ve resimli olarak 9 SAVAŞ ÇAGI U V U ÇAC.I (O. Baydar) 6.00 tizm temasını. bir başka perspektiften ele alan bir roman sayılabilır. bn^iimmır.) 9 400 IMRBE ,. Uykuda Sevilen Kızlar'daki bu çğılim Thomag Mann'ın Venedikte (Truffaut) 5.00 Olüın'unde yetkin bîr ustalığa ulaşan yaşlılık erntizmini andırır. 10 L. 9 AMERtKA AMERtKA... (Empre5yonist Ressamlann «Uykuda Sfvilen Kızlar» Kawabata'nın en önemli romanlarm(Ka/an) 6.00 hayatı, aynca tlfdruk baskj dan bırıdır. 9 DOLCE VİTA... 64 rablo). (Fellinı) 5 00 VE ÖTFK1I.ER: RÜYt K RKSSAMLAR 10 h. 9 NATACHA .. 9 TÜRKÇE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ: Yusuf Ziva Ba(Büyük repsamların hayatıyCJanski) 5.00 badıııirmn derleınesi. Bahadmlı, Millî Eğitfm Bakanlığınca la tifdruk baska Unlil tablo 9 KA\\L .. okullaın sı^lık Acrilen bu kitabıııda, uç binden fazla de>ilan) (Stawın.*,ky> 5 00 nıi açikianıakta; deyimleri atasozleıindrn « «diRpr kclıme 100 OPLRA 25 L. FIABORA KİTABEVt gruplarından» avırarak, dil bilffisi aianmda önemli bir işin (En üniu îoo eser nakkında P.K. 6 BEYAZIT iistcsinden gelmektedir. Kitapta a.vnca Deyim» iistune ilInceleme ve bestecilerine ait İSTANBUL jfinç bir incelenıe yazısı da yer alıyor, Bu kitap, yazaröğkıs* btyo^rafiler) retmen Bahadmh'nın daha öııce yaymlanmış olan «DeyimleKENDtNE YARDIM 7,5 L. ÎNDİRİMLİ VE TAKSİTLE rimiz ve Kaynakiarı» adlı araştırmnsını bütiuıleyen bir ince(Büyük adamlarvo nayatlaKİTAP leme nitcliğindedir. HÜR Yayinları, 5 lira. nndan &hnmış örneklerle Devrimcl yayınlan yan yanya AFRİKADA HALK EGİTİMİ: Ankara Üniversitesi Hukuk süslU başan sanatı. Samuel indirımli ve taksitle almak isti X ı . H.kmet Sami Turk'ün incelemesı. DeSmi!e«5'ln dünyaca meşhur yofrsanız, P.K. 297 Kızılay An S Fsa k i j ] t e s i a 5 İ s t a n a r m d a n D r ğerli bir bilim adamı olan Dr. Tiirk, halk eğitimi sorununa öteden yıİ2 kere Dasılmıj ölmez es© kara'dan broşür isteyiniz. beri ilgi duyan bir araştırmacı olarak Afrikada halk eğitimi sorunurl.) nu, özellikle az geli'şmislik bağlarm içinde deqerlcndiriyor, ve «geVAZIFE rck kıtanııı kalkınması»nın, «geıek jeniden somiirgecî emellere ve S oyunlara kurban gitnıenıesi»nin (büyük ölçüde halk eğiiimi alanın(Umtl yazar Samuel Smlles' | da yapılan atılımlara bağiı olduğu sonucuna varıyor. Ayyıldız Mattn ıkincı Düyük eserl Haya^ \ baası A.S. (Ankara) de basılmış, fiyatı bclirtilmenıiş. ta razıte aniayışımn insan 9 KÜTLE İÇİNDE PARTt ÇALI^MALARI Karaktprtni yaprrtakta oyD8' (Lemn) 10 L, Clığı önemli rol 1.5 L.) 9 GENÇLtK UZERİNE Mareşal Jukov Gpnel Dagltım: BATEŞ (Dimitrov) 8 L, BILIM VE SOSYA«ANILAK VE 9 SEÇME ESERLER Cilt 1 LİZM YAYİNLARI <Mao) Ikinci Dünya SaKıtap I 8 L. vaşı'nda Sovyet or Kıtap II 8L •MKMLEKKTÎMDEN dularının Stalm'9 BOLŞEVIR PARTISI Kitap III 7 L. İNSAN İMANZARALARI den sonra bır nuTARİHİ 9 VÎETNAM SOSYALİST YAYINIAB1 Nü^ını Hikmct maralı komutanı Yeru çıktı 20 lira DEVRIMt (Yrnı Mskl) (25.00) Jukov'un (Le Duan) 8 L. 9 BUTUN ÜLKELERÎN buyuk yankılar uyandııan belSANAT VE KDEBİYAT 9 KIJLTIR VE KÜLTÜR tŞÇILERt BIRLEŞINtZ! gesel eseri. IHTtLÂLl LZERİNE (20 lira, toplatıldı, dâvâh). İkinci Dünya Savaşı'nm Sov • DEVLET VE İHTÎLÂL EDKIÎİYAT UZERÎNE (Lemn) 8 L. 00) 9 FAŞ1ZME KARŞl BİRLE yetlerce ilk açıklanışı. DoğruSartre Lenın (beraet etti) dan Rusça çevirisi. Bir özel ŞIK CEPHE (142. Mad. BeOGRETMEN DUYŞEN 10 hra. cilt içinde 20. TL. raat etti) Aytmnlov. Yeni baskı (5 00) 9 PROLETARYA IHTİLÂLÎ (Dimitrov) 10 L. ÖLÜRKENAY1 VE DÖNEK KAUTSKY (Bitmek üzere) (15.00) GORKİ Lenin (beraet etti) 9 «YASANMIŞ HİKÂYELER» Yrnı boyııtJar ve nefis bir 9 HALK SAVAŞINDA TEMEL 10 lira. TAKTİKLERİ Gorki've unünü ka7andıran 9 KOMUNtST MANtFESTO Ofset kapak içinde iki ro(Mao) 5 L. eserı. Rusça'dan çevirı, ciltlı Marx Engels (beraet etti) man bir fnnda. (Bitmek üzerp) 15. TL. Dâvâ dosyasıyla birlikte LILt RRIK'E MEKTUrLAR 9 MARXİST AÇIDAN SİNAN YAYİNLARI 750 kuru^ Mayakovtkı (10.00) EKONOMt POL1TİK Ankara Cad. 45/15 9 YAŞASIN HALK PEnRO PARAIMO (J. îbarrola) 6 L, P.K. 740 . İstanbul SAVAŞININ ZAFERÎ Kulfo, Roman (6.00) 9 EKİM DERSLERI Lin Piao (beraet etti) (142. Mad. dâvâh) VIETNA'VTA SEVGİLER Dâvâ dosyasıyla birlikte (Trotsky) 6 L. Morn5 Roman. (5,00) 6 lira BASKIDA OLANLAR. II RK EDEBİYATI 9 DİYALEKTtK VE 9 SEÇME ESERLER TARtHl MATERYALÎZM 9 ÇÎFTLER. ÇtFTLER (Cılt 2) ıki kıtap. Stalın (beraet etti) Urnift Fuafın ç 9 ÇtFTLER. ÇtFTLER (Man) 4 hra » yıllık bir kutuda 87 50 lira 9 ÇtFTLER. ÇIFTLER YAYINA HAZIRLAN\NL\R: 9 PEKTN MOSKOVA Katalos ıpteyini7.. 9 SEÇME ESERLER (5 Cllt) John Updıke ÇATIŞMAS1 P.K. ll!tS ISTANBUL (DımıtrOv) Amenkadakı çıftlerın eşleri10 lira. GENEL DAGlTIM: nı değıştırraelerıni anlatan 9 DUN KÖLEYDtK S O YAY1NLARI F R bu roman, aşkın bütün safBUGÜN HALKIZ halannı ınanılmaz bir açıkISTANBUL DAGlTlMI: (Beraet etti, tükendi, beklo lıkla dıle getırdıği îçin hücu(İKDA yiniz). yavınianmızdnn tam liste alama uğramıştır. EGE DAGIT1MI: 9 MARX VE BILIM rak ıU\ıİmc'i ogrrtmcniere tmDATIÇ. • ÇtFTLER (Tukendi, bekleyinir). jilâllı laksitli satış yapıyoruz. HER TURLÜ YAZIŞMA: BtLİM VE SOSYALtZM Ancak, evhlığln ve ihanetin P.K. 301 Bakanhklar Ankara ılern YAYİNLARI bastan çıkartıcı, vahşî port^F.RE^AT 1 \^ CADDESİ 43/3 Sümer Sokak, 10/B resını ustalıkla çizdiği için Kl M ANAiniI" T Yenişehir Ankara övülmüştür. I'.K. 32:5 Ohmanbpy tstanbul tSTANBUL DAGITIM: 9 ÇtFTLER * 9 KOY IKTİSADİYAT1 Ister lânetlensin, ister övül(Ismaıl Husrev) GE DA. Pv.ıf. Zekı Velidi Toçan'ın 9 «KADRO NEŞRİYATI, 2» sun hiçbir sansürün yıkamıyacağı güçlü bir cinsel gö20 TL. 9 r ^ H M t T l R K TARlrüntü yaratmıştır. (Az kalmıştır.) 9 ÇtFTLER HtNE GİKİS 70,00 9 TI'RK TARİHİ 4 6 (l(l Bu yüzden çıkar çıkmaz ka* T\RİIITE ISHI(H. Namık Orhun) En yeni TEST Kitaplarını pıçılmış ve bütün dunyada «1 4 cılth» 50 TL. 9 HAT1RALAK 35.0ü satış grafiklerıni altüst etS U N A R 9 AÇIKLAMALI, NOTLU Dİ$ Tt UKI.t GÜN IVHKADmiştir. 9 ÎLKOKUL MEZUNLARINA VAN ŞİIRİ ANTOLOJİSi IIKRATI t ZLRİNE 15,0ü (H. Erdoğan Cengiz) 20 TL. 9 448 sayfa, 20 TL. GtRİŞ TESTLERt P.K. 319 Kızılay/ANKARA 9 İSTANBUL IKTtSAT 9 KOLEJLERE GÎRÎŞ TESTP.K. \ An.Uartalar \ E HUKUK: LERt V V M ANKARA HUKUK VE 9 ÎLKOKULU BtTlRME SOr SİYASAL BİLGİLER r n r r, A r ı L A N RU ÇEVAPLARI FAKULTELERI DERGlLERt AHAP lîAVS S O S Y A L İ S T 9 5. SINIF TESTLE SOSYAL (Kollcksryon) P A R T İ S İ BİLGLLER 9 Kıtabevımızde yeni ve eski Yazan tzzct ASLAN 9 ORTAOKUL MEZUNLARIYt'iıidrn pntıça vıkf yayınlar bulunur. Ödemeli İsteyene gönderilir NA GİRİŞ TESTLERİ İMrmp : GKDA StLİFKE ÎÇEL CJenel Dfifiıüm 9 ORTAOKULU BİTİRME SOKocabcvoğlu Pasa.t No: 67 5jC 5j» îjS RU CEVAPLAR1 KIZILAY ANKARA •• Bütün Kamu Kunımlan Içın * 9 ÜNtVERStTELERE GtRİŞ \ythn Kilabpvi ANKARA PERSONEL HAKLARI TESTLERİ, REHBERİ ve 9 ÇÖZÜMLERİYLE YÜKSEK tNTtBAKLAR TEKNtK OKULA GİPİŞ Kıtapçılardan, BATEŞ'den "RU RAYFADAK.1 YAYINLASORULARI HIN HLMKN HEPSINİ MERısteyınız. • U I K FIKİR VE SANAT OERCİSl 4 ödemeli gönderilir. SİK'Di: nOSTLAR KİTABEVİ' Ödemeli: Doğançay Han 4/48 ndcn TEM1N Cağaloğlu P.K. 1345 tstanbnl Tel: 26 81 41 K E# DAĞITIM YERİ Minnftoğlu Kitahcvl Cağaloğlu Merdanı istanbul Dr. EMİN DERMAN'IN HALK SAGlJf»! KITAPLAR1 9 pjıfeksivonlar 5 lira 9 Doktorunuz diyor ki 5 hra 9 Şifalı bitkilcr ve tatbik pılıldiği hastalıklar 5 lira 9 Şeh\Pti arttıran bıtkiler, vcmeklcr ve iiaçlar 3 lira 9 Kadm ve erkekte srks problemlerı 2 hrâ 9 Çok yaşamak ve çaresi 3 lira 9 Halk için ruh ve sinir hastahklannm srbeplerî \ft çarchî iki cılt 11 hra , 9 Halk için romatizmalar ve carcsi 10 hra 9 Brsinler \ P latbik pdilriıçı hastalıklar 1250 lira 9 Yaşlılarda scks hayatı 10 lira 9 Sinirlenmeden yasayımz 10 hra Çevrpnızdekı hpr kıtapçıdan araymız Yurt içinde ödemeli gondenlir. ADRES: Dr. Emin DERMAN Ruh ve Sinir Hastahkları Mutehassısı. Pnsta Kutusu: 725 İZMÎR 'MINNETOCiLU KİTABEVİ CACALOfiLU MEYDAM IST^NBIL (.l'MJŞ İİESE DOGAR 15 L. Hemıngvvay'ın bu üniu romanî Vahdet Guîtckm tara fıııdan cserın aslından kısal tılmamış tam metın hahnde çevrilmiş, Altın Kalem Romanlar'ın Amcrikan Edebnatı dahnda ıkıneı niarak >ayımlanmıştır Kıtabın başmda Hemmp^ayın hayatı, sanatı üzcnne uzun bır ınceleme buiunmaktaüır Bu sî^rırie çıkan rnmanîar; ElTıEME GRANDET (Baizac) III. Baskı 10 L. rGULTULU TCPELER (Emıly Bronte) III. Baskı 12,5 L THERESE RAQUIN (Zola) II Baskı 12,5 ,!\NE CYRE (Chariorte 15 Bronte) II. Ba&kı 12,5 S\PHO (Daudct) «ERTHER (Gonthe) 12,5 n\BALAR VE OCıl'LLAR 12,5 ıTurcenyev) K1RMIZ1 ZAMB4K CAnatnle Franre) 12,5 OLIVER nVIST 12,5 (Dıckens) BIR AŞK IHKAYESt (Zola) II. Baskı 12,5 m V İ D COPPERFtELD (Dıckens) II Baskı 15 TILSIMLI DERI 12,5 (Balzac) YIZBAŞININ K1ZI 12,5 (P'işkm) TOPRAK YEŞERtNCE 12,5 CKnut Hamsun) SEFILLER (Victor Huço) 20 1 nlt cıldı 2 ASI KALBLER 12.5 (Thomas Hardv) PARMA MANASTIRI 12,5 (Stendhal) KIZ KARDEŞtM CARRİE 15 fT. Dreiser) NOTRE DAME DE PARLS 20 (Victor Huso) ANTIKACI DL'KKANl 20 (•Dickens) M\I)AME BOVARY (FlaubPit) 15 DIRILIS CTolsrnv) 15 V\DIDEKİ ZAMB\K 15 (Baİ7ac) AGNES GREY 12,5 (A. Bron'ei HENIZ İSÇİLERÎ 20 (Victor Huco) A\NA KARENİNA 20 (Tolstoy) L B L. L L L. L. YÜNUS NADİ L. L L. L. L. L L. 3456789 Minnetoğîu Kitabevi KITABEVIMIZDE TEST KtTAPLARI SERGİSİ AÇILHI GEZMEK GORMEK • BILGI ALMAK SERBESTTIR ÎLKOKULU, ORTAOKULU, LISEYI BITIRErEK OĞRENCILERIN • Parah, parasız yatıh okullara Koledere, Unıversıteleıe, Yuksek Okuilaıa gırebilm'lpri için cerekli test kitaplan sersilenmıstir. TEST KJTAPLAR1 SATIS MERKEZt MINNETOOLU KİTABKVt Caçaloğlu Mc\danı • İstanbul tıgı barmak. 8 Yaprakları baharlı bır bıtki. 7 Bir çeşit dnmıııo oyunu. 8 Eskıdcn liı ıl« sovlenen heyecan ilham rilolu ıçH çuıleıın tarzı. TERSI cuz'î 9 Akdeni7'de bır adalar l'LKAKIDAN ASAĞ1YA: 1 Venpdik'trkl gondolcularjn sovledıgı çarkıların adı. 2 Freııd'a poıe insanda cinsiyet ve yaçama kuvveti yuklü olan veya çocukluktakı belirsiz cinsiyet duygıısu TERSJ kimyada bizmut 3 Safıa Bır kumar şckli 4 Bir sevı bfn7er!rrinrien ayırmaya varar o/rllık. Vı!â\et. 5 Vııctıriıın Çikardıkları ıfın?attan TFR^J crfa, 6 Cıceklerî ellp basılar hir kumaj. ınre knmaş 1 Madrn orak(arındâkı natlavıe» ^az. S Avrunada nrhir Dinî na^ihai veren 9 Afın en vavaj»an Eİdi$i Af. RımMI t" •!•"•• •••ııı rikn'da bir devlet. halledilmis «rkll L L. L. L. L L. L. L L. Minnetoğîu Kitabevi IMTÎHAN KAZANDIRAN TEST KITAPLARI Universıtelere, Yuksek Okullara, Oğretmen Okullaıma, parasız yatılı okullara ve Kolejlere giriş sınavlanna hazırlamak için Mehmet Bertan'ın Profesorler, Ogretmenler ve Tpst Uzmanlanyla beraber hazırladığı Test Kitaplarının ilâvoli yeni baskıları çıktı. l N1VERSITEYE Giriş ve Lise bitirmcye hazırlık îçin «ÇOZUMLU MATEMATİK ve FEN TESTLERİ». «Sait Akkaş'la birlikte» 25 TL. 1 baskısı bır ayda bıttı. 2. baskısı çıktı INIVERSITEYE GIRIŞ TESTLERİ, 7. baskı, 15 TL. EGITIM ENSTİTULERİNE GIRIŞ TESTLERİ (10 Lira) ZEKÂ, KABILİYET VE BASAUI TESTLERİ (7,5 hra) ORTAOKUL SON SINIF TESTLERI, (10 hra) ILKOKUL TESTLERİ (Kolejlerc gırış ıçın 7,5 lira) Kıtapçılarda satılır. OLVmeh gonderılır Sıparış: M BERTAN Maltepe Ozveren 39/14 ANKARA MİNNETOGLU KİTABEVİ Cağaloğlu ISTANBUL L, L. SOLDAN SACiA: ] JMuhatabı vanıltmak \eva S,iMrtıp eeııletmek ıçın aUı olma^an sc"s ı ce!Cf>k öoıteımek, dolu jjiM'unnıek TERSI toplnınun ait labak<umdan kısıleıın kendı aıalnrtnda konmtugu dıl. 2 Beüı bır yoıe bcllı zantanlarda verılen bellı pnıa Ccrı çevırme 3 TFR5İ kımyada brim bıomun sımjjesı. Agaç sakızı 4 Buvvıkluk kurınıtusu 5 Kutsal bıtınen srv\rrc pmcllerin eerçeklesmesmde vaadedilcn şey. Harvanlann vavruları vcya yavrulamak ıçın yap cocu* KU5İKLEM çocuk Klâsikîeri OfiOO 07 00 07 0.5 07 30 07 45 radyo S r^ = == z=Z == = =r ™ == = 'j= = = = ™ = z=Z ~ = ™ = = 9 ÇOCUKLARA OKUMAYI == SEVDİREN KİTAPLAR z=Z 9 KORKLSUZ KAPTANLAR == 10 L. ^ 9 GULLİVER'İN GEZİLERI = 9 KAÇIR1LAN ÇOCUK 10 L. 9 BIR ÇOCUGUN HİKÂYESI 10 L 9 ROBINSON CRUSOE 10 L. 9 POLLYANNA 10 L. 9 ESRARKNGİZ ADA 10 L. 9 BİR EŞEĞİN HÂTIRALAR1 10 L. 9 DEFtNE ADAS1 10 L 9 HEIDt 10 L. 9 KAPTAN GRANT'IN ÇOCUKLAR1 10 L. 9 DLNYADAN AY'A 10 L, 9 TOM SAVVYER 10 L. 9 KIMSESIZ ÇOCUK 10 L 9 TOM AMCA'NIN KULUBESİ 10 L. 9 KUÇUK KAPINLAR 10 L. 9 GÖKTEN INEN MELEK 1 L 0 . 9 KARA ELMAS 10 L. 9 lYt HAN1MLAR 10 L. NEŞRÎYAT A.Ş. Genel Dağıtun: BATEŞ 9 9 9 9 9 m oo 0R 05 08 10 08.30 08 45 0î> 00 09 20 09 40 10 on 10 05 10.30 1130 12 00 12 10 12 25 12 4 1 1 13 00 13.15 13 30 14 00 14 15 14 30 14 45 15 05 16.05 16.20 16.45 17 00 SER YAYİNLARI DE YAYINEVİ DÜŞÜNCELER» BASKAN YAYİNLARI Ali Rıza Baskan GÜZPI Sanatlar Matbaası A Ş, nm yayını olan İDEAL KITAPLIK serisinin 11. kitahı MILYONLUK ÇANTA da çıktı Ideai Kıtaphk serisındcn çıkmış olan dığer kıtaplar: OLUM SEFERİ KAYIP ALBAY DOSTLUK ÇEMBERt SİŞEDEKt MESAJ KARAIB DENİZİ CASUSLAR1 ÇALINAN PLANLAR ARTIK OLDURMEYECEKSİN EN UZUN GUN'UN SIRRI TOM AMCA'NIN KULUBESİ LANGELOT CASUSLARA KARŞ1 Her ay bır kıtap Her kitap 5 hra Gencl Dağıtım: BATEŞ Giriş sınavları için Fevzi (Jçan'ın TESTLt SINAV KİTABI Yeni baskı PRATIK ÖGRETIM YAYINEVİ P.K. 114 KONYA İRFAN YAYINEVİ | BABİL KİTAPLIĞI ^ Aniidolu Yayinları JFTÎHARLA TAKDİM EDER: = 9 tSLÂM HIKUKUNDA == MEZHEPLEK 12,50 TL. Hayrcttın KARAMAN = 9 Garp Mcdenivetinin Membaı = Olan İSLÂM MEDENİYETİ =z 4 TL = î. Hâmi DANİŞMEND ^ 9 (H'EY ANNE (2. Baskı) = A. Lutfı KAZANCI 8, TL = 9 KAYNANA MÜNEVVER = HANIM (2. Baskı) 10, TL = = A. Lutfı KAZANCI = 9 TAKLİTLERİN ÇARPIŞMA = SI (2. Baskı) 6, TL. z=, Muhammed KUTUB == 9 İSLÂM ÜLKELERtNDE = ANAYASA HAREKETLERl = Doç. Dr. SalihTUĞ 20, TL. r = ^ A d r e s : İRFAN YAYINEVİ == Cağaloğlu tST = ; Arılış. program Gunaydın Koye haberler Turkuler, oyıın havalan Haberler, hava d u r u m u P'ikyuz ve arkadaşları îstanbul'da bugün Rpklâm spotları Solo ş,arkılar Gıiar soloları Türküler Ev i(,ın Saıkılar Arkası yarm Habprlpr Kuçıık kon^pr Okııl radyosu Şarkılar, oyun havalan Haberler Solo türküler Muzık orkestrası Sarkılar Haberlor, Resmî Gazete Sarkılar Rcklâm p r o g r a m l a n Mavi Işıklar Orkestrası Sarkılar San soloları Turkuler Okul radyosu Turkuler Radyo Oda Orkestrası Sarkılar Haberler Açılış, program Gunaydın Koye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava d u r u m u Sabah müzığı Ankara'da bugün Her telden Hafif müzik Ev icin Turkuler Arkası yarın Ara haberler Sarkılar Okul radyosu Konser saati Ara haberler Turkuler Pro^ramsız reklâmlar Sarkılar Haberler, Resmî Gazete Hafıf müzık Ogle konserı Sarkılar Plâklar arasında Ara haberler İSTANBUL 17 05 17.25 17 50 19 00 19 30 19 40 19 55 20 00 21.00 21 10 21 30 21 4.5 22.00 23 00 '22 4 r ' ^ ^5 24 00 Koy oriası Karma faslı Rpklâm p r o g r a m l a n HabPrler, hava d u ı u m u Hafıf muzık Sarkılar Bır varmış Radyo tiyatro^u 24 saatın olayları Melodıden melodıye Anadolu dağarcığı Tuı kuler ReklAm protjramlaıı Günümüzün bestecılerı Gece rnüziği Onemlı haberler Kapanı.ş Açılış vo pıouram Dıskotegıımzdpn Kuçıik konspr Gençlere mu/ık Senfonık mir/ık Hafıf batı müzıği Akşam konseri Gefiçler ıçın Orta çaj;dan günumuz*» Fransa'dan sarkılar Türk yorumcuları Hafif batı müzığı Caz saati Gece ve müzık Hafif batı mıizifci Program ve kapanış ]fi.55 17.00 17 30 10 00 18 30 19 00 19 30 20 15 21.00 21.45 22 00 22.45 23.00 23.30 00.30 0100 15 05 IR 05 lfi 20 lfi 40 17 00 17 05 17.30 17.50 19 00 19.30 ı>< 35 19 50 ] 9 55 20.15 20.25 20 45 21 00 21 10 21 30 22 00 22 05 22 45 23.00 23.45 23 55 24 00 tSTANBUL tL TURHAN KİTABEVİ HENRY M1LLER çıktı bıbil kitaplırı DÜNDAR YAYİNLARI P.K. 319 KIZILAYANKARA İSMAİLCEM i l l ! ü l l l l l l l l l l , l , ı n n ı l <.. i j | 05.55 06.05 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08 07 08.37 09.00 09.20 09 40 10.00 10.05 10 30 11.30 12.00 12 05 12 25 12 30 13.00 13 15 14 00 14.15 14.35 15.00 A N K A RA Okul radyosu Sonat saati Turkuler Albumlerden sermplpr Aıa haberler Incesaz Koy odası Reklârn programlan Haberlcı, hava durumu Programsız reklâmlar Muzik orkestrası Bır varmış Sarkılar Dın ve ahlâk Türküler Kuçük konser 24 saatın olaylan Sanat olaylan Klâsık Türk Muzıği Hafıt müzık TBMM Saati Haberler Barok tnüzık Gpce müzıjı Onemlı habeı'ler Kapanıç I ZM f R 05.55 06.00 07 00 07.05 07 30 07.45 08 00 08 05 08 25 08 40 09 00 09 20 09.45 10 00 10.05 10 30 1130 12.00 12 05 12.20 12 40 13 00 13.15 13 40 14.00 14.15 Atatiirk Silifke'de TÜRKİYE IİZERİNE (araştırmalar) G £ N £ L C>*GtTIM C E M VAVINEVf ~ Her türlO yayın llftn y lan, Perşembe günleri bu =| sütunlarda s . 'REtlMESl 2 LÎRAÜAN Yayınlanır. ^ istanbul dışından g9n ğ derılecek ilânlar için k* M lijne sayarak hesaplann M cak )l5n tutanna ait hava p le makbuzu cklenmelidir H HISAR basın rehberı • BASIN VE REKUMCILIK KONULARINOA» • TEK KİTAP • ADRES : Yusuf Tavus p. K. 24 Yenişehir Ankar» MMII ^ I M I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I »»»» | | »» | »»»»»ı»"ii"iiHHinııııııııııııımıımııımııııımıııııııiN Açıhş, program Günaydın Koye habsrler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Sarkılar , Ege'de buçün Sabah ıçın müzik Türküler Sarkılar Ev ıçın Hafıf batı müziği Türküler Haberler Çeşitli Türk müzıği Okul radyosu Kuçük konser Haberler Tıirküler geçıdJ Oğle müzığı Sarkılar Haberler. Resmî Gazete Hafif müzik Solıstler geçidi Türküler Sarkılar 14.35 ]5 0() 15 05 1H05 16 20 lf; 40 17 00 17.05 17 30 17 50 19 00 19 30 19.40 19 55 20.00 20 20 20 40 21 00 21 10 21 35 22.00 22 30 22.45 23 00 23.55 24.00 Konser saati Haberler Okul radyosu Türküler Sarkılar Hatıi batı müzıği Haberler Ince saz Kov odasj Roklâm proşramlan Haberler hava durumu Hafıf müzık Dın ve Ahlâk Bır varmış Arkası yarın Halk müzıği Ne umdular ne buldular 24 saatin olaylan Fransa'dan müzık Erkekler korosu Bale dünyası Iki sesten türküler Haberler Gecenın seslenışi Önemli haberler Kapanış
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle