19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
£5 Mart 1971 CUMHTJRİYET rrrr :SAYFA ÜÇ T Sierra Leone'nin darbeci Albayını subayları tutukladı FREETÖWΫr. (a.a.) Ssh £unu OİIe Üzeri. Başbakan Sıaka Stevrrsş hükümeitm deviterpk ıktiriarı eline geçirdıginî ilân pdfin Sıprra Lcnne Silâhlı Küvveflpr Bsşkomutanı Albay John. Bangıirân, âk^arna rîoğrii, emrj aîtında bulunan sıibâylar tarâımrîân t&Vkif «dilmlştlr. l Albav Bsngurah, rfarbeyi gerfl •••••KASBK çekîeşfırdikton snnra radyndan II| | D | I | 1 | | yspttğl konuşmada, iç ve dıştaki ^^•|'"»'"»"« büUin «düşmanlarınâ» ke?in bir uyarrnında bulunarak, Sİerra Lponn'dpki snn gellçmelete h e r . hangi bir müdahaîenirt Çök kanh snnııçlara yol açabileceğini yapılan bir «ergidc teşhir edîlcn Soyuz9 ıızay *^r ı "Birleşik Amerika'nın en büyük düşmanı Pentagon,, N, (a a) «Dün V Federalîstler Dprnçginin» baş» karu olan eski Senatör Joseph Clark, bir Senato Komisyonuncla ?amnma büîçesi üzerinde açılan tartışmada ifade verirken. Aınerika'nın en büyük kim nîabileceği atarak: «Rusra m\, Çm mt, Kuzev Viftnam mı yoksa, hiç bir maniıkî sebçp olmaksızm bu ülkpyi parçalamava çalışan Pontaffon ile sınaî miittet'iklerı mi?» demiştir. «Dünya banşjnın ancak dpvlrtJer hukukuna yüzdc yüz: sadık kalınarak çprçekjpşpbileccîtine inanmış» bir derneğin başkanı olan Clark. Pentagon'un, silâhlaıv maya milyariarca dolar ayırarak hem dünya barışını tehlıkeye soktuğunu ve hem de kendi güvenliğine aykın hareket ettigini iddia etmiştir. Clark, Savunma bütçesinin 6 milyar dolar kısılmasım, ordunun asker güeünün 600 bin kişi azaltıîmasmı ve savunma hizmet lerinde çalışan 800 bin sivile de yol verilmesini teklif etmiştir. Komisyondaki tartışmator sırasmria, Clark'ın bu sözlerine sert bir tepki göstoren Florida Senatörü Young, Clark'tan sözlerini tavzih etmesini istemiş, Pontagon'u Kızıl Ordudan daha büyük bir tehlike saymanîn «akla ve mantıea aykın düştüçünü» söylemiştir. Young, eski Seıiator Clark'ın Komisyonda daha fazla ifadp. vermesine lüzum olmariiRinı, zira sözlerinin hiç bir rlpğer taşıileri sürmüştür. düşmansmn sorunu ortaya Sedaf: I israil topraklorı îsiîmazsa barış olmüi,, PAIUS, (THA) Biıipçik Arap Cumnuriyoti Dpvîpt Baçkanı, Envrr Sedfit; Fransız tclevizvonu ÜÇ yapiıgı Hir konuşmada, tsraü'in işyal Rtmiş oiduöu Arap toprakîarmdan çıkmadıSı sürece, Ortadnguda İstikrarlı blr bansa uîaşılamı y^cHJıru ileri sürmüşlür. Filistin'li mülteciier Fnnmımıın (.•n/'iimlpnmp.sinin dp Oıindo^U SOrıınıı i(.;in iinpmli bir konu oldufiu mı brliiirn Enver Sedat. Sovyetler Birlifiinin Kahire'nin pnlitik;ısını pfkiledigi volundpki iddîalan rrddnfrnis VP R;>K;kan Nivnn'm kcıi disine bu knnuyu do^rulaynn bir mrkhıp yazdiSmı ileri sürmüştür Frnn?ız to'cvizvonundan yaptı£ı konuşmada, «Biitiın mcsplcııın csnsT işgal rtliirn fnpraklrmlan tsrail'in crkilmrsi VP Füistin halkuun ulıısal istoklorinin ypvine cetirilmosidir» diyen Enver Sedat, bu konuîarda anlaşmaya varılmadıkça barışm kurulamıyacağmı ıd dia If dıs basında Laos'taki bozgun cuntası parlamenîer ABD helikopterleri Ke San'dan çekiliyor Güney Vietnam birîiklerinin Laos'taki HoŞıMinh yohınu kesmek teşebbüsleri başansızlıkla sonuçlanmıştır. Harekât zat.en başlanaıçtan beri büyük güçlüklerle karşılaşmış ve nihayet büyuk bir boz^una dönüçmüştür, Kamboç'ta ele geçirilcmeyen ve gnzden kaybolan Kuzey Vı Ptnsm orduları, Laos'ta çetın ve başarıb bir savaş vermışlerrrir. Şu noktayı kabul etmck gcrekır ki, Kuzey Vietnamhlar gerek «nvunma, gerekre saldırıda aynı hnçanyı göstcrmişlprdir. Laos İle Kamboç harekâtları arasındaki îark, Kamboç'a Amerikan nrriulnrımn gırmesinp karşıîık, Lnos'a kara birîiklerinin müdahale etmemesinde riegildir. Esas fark şuradadır; Kamboç'ta komünistlerin iaçe ynllan çok uzun orman yoiu idi. Oysa, Lans'ta komunistlerin birçok iaşe yolları vardır ve bnylece ssvaçan birlik. [ere sürekli malzcme ve yardım Rönd'ermek mümkün oîmuştur. Laos saldınsının as:! amacı. Güneye komünist sızmasım ön[rmekti. Fakat Kuzey Vietnamhlar çnk sert vn baçanlı bir savasla, müttefiklerin bu bayalini yıkmışlar ve Güneye giden iaşe yollarınm kendi kontroilerinri^ olduğunu cö.termi?lerdir, Bnyieoe Kuzey Vietnam e?kisi gibl güneyi takviye etmeye devam edecektir. dönecekmiş BUEXOS AİRES, (a.a.) Salı sabahı Cumhurbaşkanı Ro berto Lpvingston'u devirerek îktidafı kendi ehne aten üç kişilık askerî cunta, yönetimin yakmda sivillere devredileceğini vaad etmişse de, herhangi bir zamau tabriirii koymaktan kaçınmıştır' Geneikurmay Başkanı Alejandro Lonusse'un başkanhğmdaki runta, hükümetin görevine devam ettigini ve tek değiçikliğin, Cumhurbaşkanı Levington'un «is tifasjnrian» ibaret oldugunu bildirmiştif. Cunta. geçen yılın Haziran al ymrian heri zaten perde geriRinden ülkeyi idare ettifti için darbe Arjantin'lilerin günlük hayatmı efkilememiştir. Halk, sankt hiç bir $ey olmamış gibi işıyIegücü3'te mcsgııl olmaya devam etrnektedir. Bununla beraber, hçvz karard'ktRn sonraki grlişmeler, Albay Rangurah'm iktidardaki timriî. nun pek kısa oldugunu göstermiçtir. Nitrkim, Silâhli KiJVVftt](•? hiyerarşifindft üçüticü mSVkiyi işgal eden Yarbay Sam King, şecc geç saatlercFe Frcetown Radyosunda yaptığı konu^mada, Albay Bangurah'ın tevkif edildiğini belirttiktcn sonra, Silâhlı Kuvvetlerin * t a mamınm» daha önreki darbe iıarpketine karışmadıklarını ileri sürmüştür. Yarbaym bu açıklamasmdan <:onra Freetown'da hayat normale dönmüş. radyo normal prngramlarına devam edrrek, hiç bir şpy olmamış gibi, riinleyirilerine pop müzi^i dinletmış tir. Ancak arada bir. Yarbay King'm son mc?ajı tekrarlanmıştır. Yarbay Kine. Stevens hükümpiinin mesrulujunu kabul etmişse de Başbakamn ncrede bıı lunduğu hâlâ Pniaşdamamışhr. Sierra Leone'de olup bitenlor kosinlîkle aydınlığa kavuşmamışsa da, olnvlann, Başbakan Stfven.s VP riıgrr knbınc Üyfl1?rini hfdrf alan bir suikîist. knmplo?u İle ba^ladıcı VP Silâbh Kııvvptler ?aflanndaki çpşit'i hi/ıplerın mudniiHlcsiyİp gf'listiCİ ve çapraşık bir bal aldiğı a n . laşılmaktadır. Laos harekâtı sona erdi K. Vietnam tarafından kovalanan bitkin Saygon birlikleri KeSan üssüne sığındı SATGON, (A.P. a.a.) Associated mnhabiri George Esper Saygor/dan Rönderdiği haberde Kuzey Vietnam tanklan tarafmdan kovalanan son Saygon birîiklerinin de Vietnam smırını aşma.sı ile 45 günîük Laos savaşının son bulduğunu bildirmişt.ir. Kuzey Vietnam birîiklerinin agıı* bir şekilde hırpalandığı 1500 kişilik bir Güney Vietnam birliği, salı gecesi, sımrı aşarak bitkin bir şekilde KeSaxı üssüne sığınırken, yüzîerce Amerikan helikopt.eri de, Laos'ta buîıman diğer Saygon askerlerini p;eri hatlara nakletmek üzere bütün gün boyımca durup dinlenmeden çabşmıştır. Saî.ı sünü Ke.San üssüne ulaşan Crüney Vietnam zırhlı birliği, silâhlarmın, zırhlı araçlarrnın ve dığer mniorhı vasıtaîannm yarısı Laos'ta bırakmak zorunda kalmıştır. Bu arada harekâtı destekleyen fîorı Amerikan helikopteri de KeSan üssünden çckilmeye başlamıştır. KeSan üssü gevresinde Kuzey Vietnam kuvvetlerinm akınlannın sertleştigi ve salı günü meydana pelen çarpışmada en az sekiz Amerikan askcrinin üldürükiügü bildirilmiştir. Ke.San üssünden nelikopierlerin çekilmesi 8 .Şubat günü baş layan Laos harekâtının sona erdirildi^i anlanıına gelmpktedır. Amerikan Hava Kııvvetleri La os harekâtı sırasında Kuzey Vipmam uçaksavar kuvvetlerinin açtıkları ateşte birçok helikopter kaybctmıs, bu arada da 50 kadar Amerikan askeri düşürülen helikopterlerde öldürülmüş, tür. KAYIP İstanbul Trafik Miidürlüğündcn aklıgım 34 DH 335 numarah plâkamı k.nybrttim. Hukiimsüzdür. Yılmaz KÖSE Cumhuriyct 2602 Başan tck değü Fakat Kuzey Vietnam'm başarısı sadecp HoŞi'Mınh ynlunıı mulıafaza etmek ricgildir. Lsns'taki bozçunla hırlıkte, askprî teşebhüs de Kuzey Vıetnnm'a ppçmiştir. Harekâtm haşmda Raçkan Tiyö, Kuzey Vietnam'ı i.^iüâ etmekten bile snz ediyOrdu. Oysa ?imdi tiim bu iyimserlik ortadan kalkmış \re teşebbü? tekrar komünistlere geçmiştir. Fakat asıl önemli sorıın bu askerî yenüfiinin riogurabüpcpŞİ siyasi sonuçlardır. Çünkü Laos savaşı Güney ve Kuzey Vietnam orduları arasmrla vapılan büyük çapta ilk kar.şılaş.ma idi. Bu bakımrian yenılpi Güney Vietnam'ın moralîne inriırümiş a£ır hir darbe oimuş ve Saygon orriusunun savaş yeienekleri hakkındaki şüphelerin yeniden doğmasına sebep olmuştur. Çünkü sald^rıdan önce, Sayçon, Kuzey Vietnam'ın sadece gerilla harbinde tı^ta olduğunu, ve açık bir karşılaşmaria yenilecegini idriia ediyordu. Yenilsi, bu iddiaîarın gerçek oîmad!«mı göstermiştir. Öte yandan, bozgun, Başkan Tiyö'nün siyasî rfurumunu da sar?mı?tır. Çin Hindi savasmda a<=kerî ve siyasî durumlar a r a . sında sıkı bir bag vardır. Tiyö, zaten halk arasında popüler olan bir lider değildi. Bu bakımrian prestijini yükseltmek için parİHİ* bir askerî zafere bel baglamıştî. Bölgedeki koşullar yüziinri"n VVashington da «Vietnamhlaştırma» politikasınm gerçekîeşmesi için tüm umutlarını Tiyö'ye bağlamıştı. Oysa şimdi, ordu saflarında bile Tiyö'ye karşı ba.şkaldırmalar beklenebilir. Saygon'da bu tür kanşıklıklnr çıktıgı an ise, «Victnamhlaştırma» politikasınm saglamhğı konusunda şüpheler bütün b ü t ü ne artacaktır. Başkan Nixon, Mayıs ayında bir kısım Amerikan birîiklerinin daha Vietnam'dan çekileceğini bildirmiştir. Amerikahlar Kuzey Vietnam'a karşı büyük orriular kullanmaya baslıyalıberi, Hanoı, Birleşik Devletler içindekı barışçı firupları hükümete karşı tahrik etmeye ve böylece siyasî bir za fer ?aglamaya çabalarmştır. Son zamanlarria ise Savcon'da sivnsî bir bölünme olaeagıru umut etmiştir. Ama halen böyle bir çelışimin isaretleri mevcut. defiildir. Laos bozRununrfan' Hanoi'r.in elde ettiöj e n büyük avanta.ı, Güney Vietnam ve Amerıka'ya karşı duyuian ınancın ve güvenhğirt sarsılma?ı olmuştur Sımdıye değin. Nixon, Vietnam'dan çekilme ve savaşı «Viotnamlı. laslırma» plânlannı kondine göre ba?nn i l e uvguiuyordu. Laos' takı bozgun bu plâniarm altüst olmasına sebcp olabilir. •YE KT D t S , (THA) îsrail'in Eirlesik Amerika'nm isteklerine bo>oın eğerek, Ortadoğu için bir banş haritası çizmeye razı olduğu hükümet kaynaklannca açıklan mıştır. Daha ÖHCP, BııiPşlk Amerika nişi?,l'.>n Bakanı William Rosers Israü'e, cızüecck haritanın barış Rürü^niPİerını çıkmazdan kurtar mak için en iyi çâre olduğunu söylemişti. Kaynaklar halen Gu ney Amerika'da gezıde olan Israil Dışişleri Kakanı Abba Eban' m riönüşte W3.shington'a giderekcevabı Rogers'e bildıreceğini ifade etmi^lerdir. da faşist komploya karışan bir albay tutuklandı ROMA, (a.a.) Italya'daki faşist uıiKurların hükümete ve rejırne karşı hazırlâdıklan silâhiı r Avvami Birli^i Fartisi lidiTİ Scvh Muribur Rahman yıls Arapfar ar sçin jrıfı BEYRUT, fa.a.) Füistin grrilla lideri Ya.ser Arafat, gcrilla ha rokctinin haftabk nrpanı olan ve İnRİlizce olarak yayımlanan «Fefib» dcrgisinc verdiği miilâkatta, Kral Hüspyin rcjimi ile Fıbstin'lilerin «bir arada miş, yaşamalarınm jrayct gayct RIIC olacağıni» belirt19"l'i Arapların «kador yılı» olarak nitelcdikten sonra, Filistin devriminin, gaspedilmiş topraklar kurtanlıncaya kadar yaşayacağını, zira îsraü'in hiç bir vakit bir barış anlaşmasına yanaşmıyacağı ka Arafat, Rcrilla barckctinin Ortadn^uda «harışçı bir anlaşmava» karşı olduğunu ve İ.srail'e karşı açılan silâhlı mücadelenin büyük bir azimle sürdürüleccğini belirtnıistir. naatinde olduğunu anatmışür. Frank Sinatra eekiliyor PALM SPRtNGS, (THA) Ünlü Anıerikalı şarkıci ve film artisti Frank Sinatra, Salı günü, sahneden çekileceğini açıklamıştır. O(U7J yıldan bnri eğlence hayat.ma hizmet ct.mekte olan Sinatra, pplecpktn film, televizyn ya da.plâk doldurma konusunda da hiç bir t.asarı yapmadığmı söylemişfir. Ilnlü şarkıcı, bundan böyle zamanının daha büyük bir kısmını ailcsine ayirmayı düşündüğünü ve belki dft bir şoylcr yazabilecepini bildirmiştir. Sinatra, halen 55 yaşındadır vft 1930 larda, önce Harry James, arkadan da Tommy Dorsey orkestrası eşliğinde sahneye çıkmış. sarkuulık ve dansörlükle işe başlamıştır. 1040 ve 1949 yıllan arasında «l'll NPVCT Rmilc Again» adh şarkısıyla Amerika'nın bir mımarab şarkıcısı halıne pelmıştir. Ucretie Kalltelı i The Times darbe hareketinde adı karışan ernrkli bir ha%a Albayı, salı geeesî polis tarafından tevkif edilmiştır. Guiseppe Lo Vecchio adındaki plbay, faşist darbe teşebbüsü ile ilgili olarak şımdıye kadar nezaret altına Rİınan altmcı şahıstır. Hareketin lideri oldugu söylenen ve îtalya'da ise, «kara prens» tarafından Ancak yohınu diye anılan Prens .lunio Valerie Eorphrse çiddeile polis •aranmaktadır, CÖZUM DAKRA (Dogu Pakistan), (a.a.) Pakistan'dîiki Anayasa bubranını cözmek ıçın ortaya atılan «ulusal spviypcle «çeçici bir sivil hükümet kurulmasu» tcklıfin^n Doğu Pakistan liderleri safında tepki ilo karşılanması üzçrino durum rfaba da karışmışu tır. Cüvpnilir kaynaklar, DoS Pakistan'ın birkaç gün içinde «yarı haftımsizhk» anlamınn pclcn muhtariyct ilân cdecefiini ileri sürerlerkcn, Batı Pakistan Halk Partısi lideri Zülfikar Ali Butto, Şcyh Mucibur Rabman' m başkanlı^ında kıırulacak bir ulusHİ hükümetin buhrana bir çıkış noktası teşkil edcbileccgini sövlcmiştir Mareşal Tito bugün İtalya'ya gidiyor RO^IA, (THA) Yugoslavya Dcvipt Briçk.ını .Tosip Broz Titonun bugün îtalya'ya gideceği açık lanmıştır. Haberi vcren diplomatik kaynaklara göre, Tito'nun ziyareti SJ rasında taraflar arasmda Ortadoğu'ya barış gctirmek için atılmış gerckcn adımlar görüşülccektir. Tito, ve İtalya Başbakanı Emilio Colombo, SaJı günü ayrı ayn verdikleri dcmeçlcrde Oıiadoğu'daki durumdan duydukları kaygıyı be. lirtmİRİerdir. Yugoslav Devlct Baş, kanı, Mısır tarafını tutarak konuşmasmda İsrail'i barışı engellemeyc çahsmakla suglamıştır. Tupamaro gerillaları Uruguay Savcısmı serbest bıraktılar MONTKVtDEO (l'ruıruay) (a.a.) Tupamaro gerillaları, bundan iki hafta kadar önce «Kısa bir solıbrtte. hulunnıak üzere» kaçırdıkları Uruguay baş savcısı Quido Berro Oribe'yi Salı gecesi, sağ salim olarak serbest bırakmışlardır. 58 yaşında olan Orıbe, Millan Bulvarı üzerinde bulunan Don Orione Katolik Kilisesi yakmlarında sahverilmiş ve duğruca evine Ritmiştir. Polis, savcıyla görüşmek isteyen gazetenilere, bunun şu an için mümkün olamayacağını bildirmiştir. Ancak daha Konraki haberler, de, Oribe'nin ilk önce Montevideo Emniyet Genel Müdürlügünde ifadesinin ahndıfti ve ondan sonra evine gittiği haber verilmiştir. Oribe, Tupamaro gerillalann elinde bulunduğu iki hafta içinde, «Urujrııay'daki yeraltı lıarekcti mpnsuplarına verilen ağır cezalardaki roliinden dolayı sor«rııya çckilmiştir.» Gerillalar, daha önceki açıklamalannda, baş savcıya hiç bir şey yapmayacaklannı, kendisi «kısa bir sohbetten» sonra serbest bırakacaklarım vaad etmişlerdi. Nitekim bu söz önceki go ce yerine getirilmiştir. çok kimse, Prensin bir tindcdir. lar ara^ında » bulnrak italya'dan kaçtığı kanaaHalen ne^aret aîtında bulunanRomalı i? adarm Giovanni de Rosa ito bir inşaat muteahhitinin de adlan geçniektçdir. Ayrıca, faşist eftilimli ulus?l ccphenin kif edilerek genel sekreteri ile cezaevine fski bir parnşüiçü subayı da, tev LIBYA PETROL TEKRAR TRABLUSGARP, (a.a) Libya ile batılı petrol şırketleri arasındaki müzakereler, herkes mutlak bir anlaşmadan söz ettiği bir anda çıkmaza girmiçtir. Batılı şirketlerin bir sözcüsü, anlaş mazlık konusunun «Ciddî bir sorun» olduğunu, fakat gene de, dönüşü olmayan bir noktaya gelinmediğini söylemiştir. Güvenilir kaynaklar, ortaya çı kan pürüz üzerine müzakerelere bir gün ara verildiğini belirtmişlerdir. Bir anlaşma olmadığı takdirde, Libya ile beraber Cezayir, Irak ve Suudî Arabistan'ın da, petrol sevkiyatmı durdurmaları beklenmektedir. Parlampntodaki komünist m1lletvekiiipri, faşist. darbe hareketi hakkında dir. hir parlamento soruşturması açıimasım istemişler DIŞ TEKNISYENİ aranıyor fel: 23 ib 43 31 75 U \wmmmam AÇIK TEŞEKKUR Ailelerimizin kıymellı ve yeri doldurulmaz varlıgı Onasis eşi için satsıı ahyor KORFU, (a.a.) arzu etmesi Eşinin çok armatör şehrine üzerine, Aristotle Onosis, Korfu 3 bin metre için pazarlığa 9 kilometre uzaklıktaki bir yerde karelik bir alanı girişmiştir. kaplayan bir mülk satm almak Bir süre önce nıülkün bulunduğu yeri ziyaret etmiş olan Bayan Onasis burayı çok beğcnmiş ve bir villa yaptırmak istemiştir. Korfu limanına bakan bir köy üzerindeki arazi. Yunan devletinin 1827'de kurulmasından sonra ilk valilerinden Yunanistan'ın ABKANT PRESLERİ llll'll III vefatı nedcnı ile cezarıe törenine iştirak cclcn, evlerimizi ziyaret lütufkârlıgında bulunan. çelenk, tclgraf, mektup ve hayır cemiyeti tcbrrru makbıız.u yollayarı çok saym akraba, dost ve tanıdıklarmnza ferden forda teşekkür etmemize acıraız mani olduğundan bu Alpnı teşekkürü kabul buyurmalarım rıca ederiz. BEZAIEN, AYfiEN, EREMEN, GÜKÇEK EKSANTRİK PRESLER I Fulmar: 201/2583 ÜNİVERSAL MAKAS VE ZIMBA MAKİNELERİ Her nevi madenî saç işleme makinelerî STANKOIIVIP'DRT MOSKOVA SSCB PRESLERİ Papadopulos'un danışmanının iş yeri öniinde bomba patladı ATÎNA, (THA) Atina'da eski Maliye Bakanlarından olan ve halen Başbakan Yorgo Papadopulos'un danışmanhğı görevini yapan Costas Papayiannis'in açtığı bir modaevinin önünde bomba patlamıştır. Olayda yaıalanan olmamış, j polis derhal çevreyi kordon alttna alarak soruşturmaya başlamıştır. Bu infilâkla bir ay içinde Atina'da patlayan bombaların sayısı dördü bulunmuştur. olan Yoannis Kapodistrias'a aitti. Mülkün şimdiki sahibi, Kapodistrias'ın torunlarından Maria »'apodistrias bayan Desilas'tır. PNÖMATİK ŞAHMERDANLAR TAL.EPLERINİ zengin çeşif Dertwl feslim Bökım servisi GlYOTİN SAÇ MAKASLARI İSTANBULANKARA CAKA. MAKİNELERt NUMARALARA 75 6122 55 81 T. C. BAYINDIRLIK BAKANÜGI Karayolları Genel Miidürüiğii 17. Bölge MüiiiJrüiğİMdeıi Orlaköy islanbul İ L  N Bölgemiz santralma bağlı 48 32 20 48 05 26 numaralı telefonlar 18.3.1971 tarihinden itibaren iptâl edilmiş ve santrala 46 80 52 2 HAT 47 18 69 1» 47 08 29 1 » numaralı telefonlar bagîanmıştır. İlân olunur. L (Basın: 12270/2584)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle