11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 Mart 1971 :CUMHURİYET :SAYFA BEŞ RAB4STN1N KATÎI İNİ Şu yedığimiz YAR1ŞNANIZ1N nesne... Tuhaftir, f>rş günlprde nrîptâ drj£**dş yrrnpk yemeye knf kar olriıım. Bıi; ne rnut.lu kâlkınma npficpsi dilffnâdsn srtnn YİyeĞek fiyatlanncişn ötiil'Ü, fi§ ds ÖgPÇnei eylemîerinrindpn birinde bedflvadan gümr* Rİtmp korkıisundâft. Ne O, ne hiı, Sadece etraftaki diğnî"i İnssniardHn runı, Kırk yılda bir, bir îokarltaya gitmcye mecbur kâlsâm, mutlaka bir köfsde tenha bşr masâ ânyörum. Korkuyoryn, çünkü tem pkjneği clüne alıp knpafâfiaHim sımda, gânki sağımdsn bir ts\ bileğime yapışıp: «Dikkst «t, O yediğin ekmek tîejiil, nimctür!» diye bftğiracak, Ve herricn solurndan bnşka bır seş: «Hayır!» diye honiıir ılanapnk. *Spn eıriek$isiri. ElYie ğini yiynl'feun!» Ktı?.um Allah ?ikma, bir akadcmi rni kurarsınız, Ünivorsite'ye ıni havale edersiniz, ynksa Meclis mi karar verir, kim verecekse bir an önce versin de, biz dc mülçtçe ne yçdigimizi bilclim artık!,.. Çıktık Açık Alınîa*. ayında fiçıkfia, dokuz a KONUSU Antayan Beri Oelsin Rir dö şunu okuyun l u t fen ; «Çizdî o adam şu futbo]Un bütün nankörlüğünü, bütün çipiakiıgmı sahaya... F!rca?indski tükenmişliği CÖzyaşi ıslakhgına batıra biitira,,, Omuzlannı te,n, penaliı ağ yukse, riiz çnküp aşladı...» Ku Ratirlar, meşhur bir spnr yazanmızın. basit bir futbol maçını anlatişıdır. Bu da çok meşlmr bir , sıvasî bir iîk satırian ; «Bu kez, a r a r a n yeni İktifiar bipiminin, siya?al acıdan örgütlü re.*mî kuruluşlardan birinin, siyasal iktid;jr ihtirasına daya caüî; öğrenci ışçi î'inde gelı^en bir nhısıımıın «firta karar yıırttaş» da ve giinlük cadnlpt huzıını» ndaıi niesini aramnyan «amorf» kiilplprde uyandırd'ığı bıkkınlı^ı...» Ve nokta konuncaya kadar bu cümle. daha birkaç satır devam ediyor. Bunu da ortaokulun son ?mıfındaki bir ngrenrînin, bir dergıye yazdıgı mektuptan alıvorum : «Sayın abicim, Çıkardığınız mecbuada kuriuğunuz artiz varışması...» Elâlem Ay'a giderken, biz bu dille ne okuyııp ögrene» rpk, nasıl ilim yapacağız diye rfü.şiinmiiyorurn da artık, ynkinda birbirimizin konuştngunu, yazdığını na sıt anlavacaâ'z diye merak rdiyonım. ÖLDtSREN GENÇ KIZ 9 YJLA MAHKÛM Û OLDÜ tki yıl önce, «İdam»dan «küpayı» kurtulan 17 yaşmdkai Fazilet Sclvi, Aün yapılan ikinci yargılanması sommda, 9 yıl hapse mahkum olmııştıır, Hiç yüzünden babası Splim Selvi'yi Kasımpaşa'da öldüren îsmail Yurdayi'îıt admdaki kaatili, Adliye Snraymda tabancayia üldüren Fazıipt, ıdam talebiyle yargılanmıştı. TCK'nun 450. Maddesine gure yarpılanan Fazilct, anr.ak o tarihte yaşımn küçüklüğü nedeniyle 15 yıl agır hapıs cezasiyle. idarndan kurtulmuşttı. Yargıtay. genç kızın idam istegiyle yargjlanamaypcağını belirterek, ilk mahkumıyet kararını bozmuştur. Bunun üzerine, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan «Kasımpa^a Güzeli» Faziîet Selvi, gözönüne alman tahrik gibi hafifletici nedenlerle 15 yıl ağır hapis ce7.asından da kurtulmuş, 9 yıla mahkum olmuştur. Sckretrrınızm az yorulııp çok iş ç:kartmasım istiyorsanız ona REMİNGTON ELEKTRİKLİ YAZI MAKÎNESİ almız. AZ REMIVAC SAYIDA GELMİŞTÎR, : Halaskarjra/.i C'adclcsi 34 4, Harbiyc Tol: 47 87 11 KEMIVAC : îznıir C'addesi 33 27Ankara Tel: 17 43 4S Yazı makinelerinde ilk isim : kspah, Genı,'îor hirhirîni kıyasıy;ı riîdürüyor. Milletçe, bıikü metçe snyirciyîz. Gün geçmiyni ki İŞÇİ %rcv, pgtron lokavt ynpmaSlft. Hey?can!a izüyonız. Portatif Standart Orta vc uzua boy colvcl lipleri varrtır. Esrnr, I.CD gibi knrkunç zehîrlfr, bir kısım gençîer a!*asında flittikçç yaygmlaşıynr. r, babalar ne yapıyor çdiynrum. Frısist knmandnlar. çembpr sakallı şeriatçiler, rrnk renk komünisikr. bağımsjziık isteyen azınlıklar aramızda rahat ça doîaşıyor, dîlcdiklerini söylüynr, dilcdiklerini yazıyor, di lediklerini yapıynrlar. KimEenin, kimscden pervası yok. Hiikümet lâçka. Memuru, 5<jPİsi, osnafı, polisi, köylüsü, bütün millrt gnyrı memnun ve huzursuz. Ye biz bu hiızurpıızluk içinde, biıbirimizi yiyerek, yine do gül, gibi geçinip gidiyoruz. Tovekkeii Ataiürk: «Biz, biTP benzeriz,» dpmomiş!... I Yeni Ajans : 917 / 2518 I azılet SELV1 SEZAİ SOİEİ^pnip. Lingo lîngo şişeler vvel Rbrmüştüm. Fairbanks'ın bir «Simbat» filmi Vardl. Simbat bir gün kumsalda bir şışe görur. Morak edçrçk tapasınl açar. Şişcnin içınden birden birs ıslık gibi bir scsle bir du mnn çıkar. Büyür, büyüdükçc şekilîcnir ve Simbat'm kar^ısında bir dev bcürir. Sevinçlo göğsünü yumruklayıp: «Hü~ rüm!.. Hürüm!...» diye bağırarnk kahkahalar atar. Simbat ne yapacağmı şaşı> rır, Ama ne kadar olsa dev, ona nazaran kuş bcyinli. Allcm cder, kallem eder, bir p'.m Inna getirerck onıi tekrar çıktığı şişpye sokar. Tapasını kapayıp rahat bir ncfcs alır. Şimdi biz de l!)fil'den beri, şiseden fırlaynn dev gibi, baSkıdan kurlulmanm Sarhoşluğu içinde, milletçe sağ yumruğumuzla sol böğrümîizü, sol yumruşuniuzla sn£ böğrürnü7Ü dove döve: «Hürüz!... Hürüz!...» diye bağınp duruyoruz . Ve ne tuhjıftır ki, birtakim Simbaflar da, bu arada doksan tiîrlü ma.salla bizi kandırıp, Ickrar sişeye sokmaya çnlı?:yorlar. Allfba şükür ki, ne biz O masnldaki dev kadar kuş beyinliyiz, ne ds onlar Simbat kndar akllll. tstçr kızıl, ister ycil. nc rcnk ohırsa oisıın, }ıİ7 artık milletçe bir daha O girmek istemiyoruz!.. DOUH1Î>S Dandini Dandini Das BİImçm hatırlar Bir zamanlar Zıt Kardeşler adında meşhur bir tnikrofon komıklerı vardı. 1948'de idi galiba, bir gece Belediye Gazinosu'ndakı programlârında, ilk defa olarak o /amanki zamlara dokunan siyasî bir şarkı söylemişlerdi: Ucuzluk beklcrken sendcn, Niçin zam istedin benden? Bu artırma cânâ yetti, Maaş yine elden gitti... Arkasmdan da: «Çekere «am, ekmeğe zam, peynire zam, zama bile zam !.,» diye gazele başlayınca, gazinoda bulunan devrin Başbakanı sinirlenmiç. gazinoyu tcrkedip gitmişti. Halbuki şu son korkunç zamlar karşısında, biz bütün milletçe aynı şarkıyı aylardir söylediğimiz halde, sevimli Başbakammız rfpgil sinirlenip gitmek, aksine oturduğu koltuğa dört elle sanlıp : Mutlu yannlara ninni... Büyük kalkınmaya nınni... diye pıypışlayıp, hâlâ milleti uyutmaya çalışıyor !.. 1970 Türkîye'de 5854 kstap ve bfoşür yaymlandı Millî Egitim Eakanlı.gı Basma Yazı ve Resimleri Derlcme Müdürlüğünce rcsmen haznianan bir istatistige göTc, IDTO yılınria Türkiye'de basılıp dfrlcnfn cscıierin snyısı .r).8,î4'u bulıııuşinr. Runlnrd'an 4.728 i kiInp, 1.126'sı broçürdür. Kitap ve broşürlerin 10'u notadır. 4,995 telif esere karşılık, K59 çeviri yayımlanmıstır. İstanbıılda 3.317, Ankara'rhı 2.104, b.ışka şphirlerfîe 433 eser basılmıştır. Eseılprin knıııı MDI f liindı ı ılması da şöyledir: Sosyal bilimler; 189ti. uyı!ul,ı. malı bilimler: 1.044, î'dobiyat: 935, genel konular: 448, nazari bilimler: 374, tarih coğrafya biyografya: 338, güzel sanatlar spor turızm: 300, din ve ilâhiyat : 268, dil: 12n, fplscfo ve ah lâk: 117. DUYURU AJ.Î.İ.A. Işlefms YÖ!*eiimi Enstitüsü Enstitümüz önceden belirtildiği gibi, birinci dönpm Lisans Üstü Eğitim faaliyetine 22 Mart 1971 Pazartesi günü b?şlamış olırp 10 hafta devam edecoktir. E"kim 1971 de b?.şlu5'acak olan ikinci dönem Lissns Üstü E;>ıtim Çalıs.raalanmız hakkmda gerckli bilgıler Enstitü Sekreterlifcinden e]de pdilebilir. Birinci dönem için, kontenjammızın çok üstünd° müracaat edilmiş olup Enstitümüzün prosramlanna göstcrilcn yakın ilgiye to^ekkürlerimizi sunanz. Adres: Ankara Tktisadî ve Ticarî flimler Akademisı Be^evler Ankara. Bissnird® 23 çocıık huğmacaya Made in Tuikey !\1rsbıır *^r"î]pf}.ran, kenrfi sinı tsvıgrp'rie yakalayan bir Tıırk fiazetecisine: «K^pr TurUıye'tie bazı kimsel°re bnrcum kalmışsa, hiç m e . rak etmcsinler,» demiş. «Buniarm hcpsını dövizle öderim.» Hayrettcn ağzım bir karış açık kaldı. Sız şu hale bakın. Hükümet, memur maaşlannı doğru dürüst ödeycmez, dış borçlarmı her yıl ertelcmcye çalışırken; lıükümet adamtarımızın birkaç yılda milyoner ettiği bir Ş«Mlefyan kalkıyor v e : «Ben borçlnrımı dövizle ödcrirn!» diye garanti veriyor!., İnönü rio arada bir: «Hükıimct edenlrr arasında devlft aflamı nitpliginde kimst> yok!» diye feryat eder, dıırtır. Vakıa rîevlet adamı yok, yok ama hiç olmazsa, «rîevlct gibi adam» yetiştirenler var. Tügiirkçegeyege Surııri'nin bir karikaiür albümü plime Kcçfi Ifl52'de hasılmiş. İçindeki karikatiirlerden birtnde ilkokul ögrenci?i bir kiicük kız. anneannesinin karşısına gecmiş: «Anneannr\* diye anlatıyor, «nkul p^itmenliğinin "oitelik rieneti ivedilikle u,>^ulanacak !» Anneanne m e m n n n : «Ayöl şıınn bakın maşallah.» diyor «îngilizceyi bülbül gibi konıışuyor!..» îlâhi Sururi. sen on küsur yılriır memleketten tızaktasm. Belki baberin yoktur. Biz Ingilizcpyi çoktaaan bitirdik de, çimdi milletçe rlerki (1) ile bütüncüllük (2) arasında ikircimli (3) kalarak Türkçeyi kuşa döndüriip, Kuşdiline başlamış bulunuyoruz. (1) Demokrasi, (2) DiktRtörh'ik, (3) Kararsız. VEFAT Dul Bayan sevgili esi Johanna Seibt ^ Sadece kadınları doiandıran sahte bir kaptan yakalandı DlYARBAKlK (THA) R;.^mil ilçcsinir, Kayaktrpe vn Öztrpe nıpzraları İle Bo/rah koyünrle bocrnaca salsını ba?gos(Basın: A. 667112518 2593) tprmiştir. Bu vfr/riPn 23 İlkokul ö&roncifi nkula aıa vermek 7Orunda kfilmış'aı dır. Haslnlıpa yakalanan ve v: şla rı 7 9 nıasnıda clrü^'m n«v?ncilpıin vrlilci'i, «Çncukinrımız kış boyunca okul vokhıSundan perişan olıîuîar. Okuniak K'iıı iıin lıiT çiin Diclf Nchrini at ? ve keleklerlp geçmek zorunrla kaldılar ve hasta oldular» tfc (:} N. V. Tiiıkse Shell Şirketi tcrcihan pctrol yüksek mühendisi ^ mislerdir. d a r a m a k t a d ı r . İyi dcıcccde İngilizce bilmesi znruridir. Maden, inşaat 'A (A veya m; k:ns y ü k s r k mühendisi de nynı k a d r o İçin nazarı İtibara y) ( y y y ç (6 alm;jbilec"ktir. Tiirkiye'nin hrrhangi bir yerinde vazife alabilecçk 30 (/ 30 ya^ını poçmemiş, askcrlik fjörevini y^pmış ilgililerin kcndi el yai k l i k jörvini pmış ilgililerin kcndi el ya ((' zılan ilo Tr.gilîzce olarak aşayıdaki adrcse nıektupla m ü r a c a a t l a r ı rt Bay WALTER SEİBT ettiğini akraba ve dostteessürle bildirirlor. Cenâze merasiml yarınki Cuma günü 26 Mart 1971 saat 11 de Feriköy Lâtin Katolik mezarhk kilisesinde icra olunacaktir. İsbu ilân davetiye yerine kaimdir. Cenaze Isleri Servisi M. KOLLARO Tel: 44 12 29 45 27 S6 İlâncıhk 2734/2596 BEYOĞLU AVKAHA (Cl U R(i) Kiiıılı Un (''.. Prpprıt Rİ AlS (47 iıi ' J Haıhi.vc) Kr/sıda holanlar C PcrU n\5 (4(ı 71) 91 Bçşiktas» 1 I'iif Njıri V. Ciünc.y B 3 Kın ıııı lli'ş Gıı/:cli. ATLAS (11 03 35 Bevoşflu) SerMTİIIT Kalosn L. V'arcs B. V'r (47 yi 70 . Orlaknv) | jarkı ™. K. TiV t t R. 2 Mclilt Şah C. >> Arkıri HALKEVİ DENfcMfc TtYATROSU (71 5» 49 Bakırköy) Hamlet 70 Pazartesi hariç, her aksaro 21.15: Pazar 15.00 de matlne ISTANBUL TtYATKOSU (44 22 36) HEYAİV1OLA Pa/arttsi lınriç lıer gıııı 18.15; üaiı js.lâ vc ^l.J5 de ÇILGIN YENCE "»a7.artcsi Salı lıariç her akşam 2 1 1 5 ; (,'ar^anıba; Cumartesi: Pazar 15.U0 de matine KF.NT OYL'NCULARl (46 35 89 47 3 34) FARELER ve JNSANG LAR Çarşnmbu 18.15; 21.15. Perşembe 21.15. Cumartesi; Paz a r I5'tle/HOCAM1N O L G L N LUK ÇAOl Çaısamba 15.00 Cumartesi 1 8 1 5 : 21.15 Pazaı 18.15; 21.15 de/ÜC KIZKARDES Cuma 18.15; 21.15/İÇERDEKİ LIOR Salı 18.15; ^1.15 dc. KADIKÖY J L : (J6 51 51) .Çılffinlar Oteli» Komedi * Holıım J Pazartesi hariç her gün 21.30 C D martesi; Pazar 17.00'de. MLIAMMEK KARACA <44 54 02) CIBAL] KAHAKOLÜ MuzıkaJ 18 00 de. Pergembe halka. ög oyun 3 perde Pazartesi hariç tıcr gece 2130 Cumartesl Pazaı renciye her gün tenzilâtlı NİSA SiaCEZL; 1OLGA AÎJK1NEK riYATKOSLı fSisli 47 18 S6) HAVYAR Mİ, MERCİMF.K Mt? Komedi J Dölüm Cuma 15.00 öğrencilere 21 30 halka tenzilâtlı Cumartesi 15.00, 21.30; ÇARK Komedi 3 bcilüm; Çarşamba 15.00 öğreneilerc; Pcrşcmbe 18.30; 21.30 halka ten/.ilâtlı. NEJAT UYGUR VE AKKADASLAKl öChzade Bajı Zl 71 86) Be,yoğlu Yakasmııı Hikâyesi Pcrişan Kıl'kı Salı lıariç her gecc 21.30; Cumartesi. Pazar 18.15. 21 30 ORALOĞLU TtYATKOSU (48 40 80) ANNEMIı KOCA AK1YORUM Perşembe hariç her aksfvn 21.1J de. Carsamba. Cumartesi. Pazar 5.15 te. Pazartesi 2 1 4 5 ve Çart şamba 1530 da halk ve talcbe tenzilâtlı. OCAK SAHNIUS1 (Arenn liyalrosunda . «9 84 19) ÇİL HO • RO2 Pazartesi tıarlç heı gec« 2115; Çarşamba; Cumartesl Pazar 18.15 de matlne. DEVRÎ SÜLEYMAN n ? Ocaktan Itlbaren: Pazartesi nariç, ner Rec« 21.15. Çarşamba. Cumartesl Pazar 18.15 İ M S de TEVFİK GELENBE TİYATROSU (Üsküdar Sıınar Tiyatroda) Süt Kardeşler Pazar, Çarşamba ]8.00 21.15, Sah 21.15 Bacının Fendi Perşembe, Cuma 21.15/ Cumartesi. 18.00. 21.15: Pazartesi tatil. ULVİ UKAZ: «Uöructiye Çıkıyorum» (Komedi 2 bölüm); pazartesi hariç her pece 21.15. Çarşamba; cumartesi: oazat 18.15 matine. UÇ MAVimj.N KAHAKh TlYAI KOSU lakslm Sıraselvller O tel Keban altı (49 90 10) Vatandas Cezmcttin Pazartesi hariç lıer gün 21.30 Cumartesi Paza? 18.30 da NÖBETÇ! ECZANELER Bakırköy: Yüccl. Ycşilyurt, Kopıübaşı (K. Çckmccc, Nur (Safraköy), Aydın (Osmamye), Yeni (Kanarya), Iîayat (Güngorcn). Yaylâ (B. Evler). Yılmaz (Şirin Ev.), Işık (Esenler). Reşiktaş: Şifa, Çmar (Ortaküy), Parlak (Ar. Köy), Akatlar (Etiler) Reyoğlu: Tcpebaşı, Nemli, C a n d a n. Eminönü: Kemali, Türkiye, Altm. Bulvar. Kyüp: Yapıak, Şifa (Sagmalrılar), Yeni (Ranıi), Levent. Fatih: Acıçeşme, Candemir, Divan, İtimai, Yenigün (Cerrahpaşa), Fener. Gaziosmanpaşa: Şükran, Hür ri\pt. (Kü.küy) Kadıköy: Yeni Kadıköy, Seda, Konak (Kızıl Top.), Çağatay (Çınardibi), Erenköy Ziya Akkor. Karaköy: Scma. Kasımpaşa: Dogu Karadeniz, Hasköy. Sarıvcr: Istikamet, îstinye SaShk. Şişli: Arda, Şahin, Ankara, Kervan, înan (Mec.köy), Ersan (Gültcpc), Okçular, Şenay (Çağlayan). Üsküdar: Taşhan, Doğancılar, Boylerbeyi. Ümraniye. Zcvtinburnu: Merkez. ANKARA, (a.a.) Kendisıni «Eret>lı» c;pmisi tjrünru Kapfanı oİHrak lanıtan Mehmct Şahap Baştugu adında bir şahıs, nz^llikle kadmları dolandırdıgı iddiasıyle dün polis tarafından yakalanmıştır. İİRİlilorden alınan bilgiye £Örr, Ereğli gemisinin Avrupa seferinden yeni döndüğünü ifade ederek, Almanya'da yakınlan olan kadınları ziyaret eden sanık, pemi^i ile onlara koli geldiuıni ve Isıklar Caddesindeki depolarmda hulunduğunu ileri sürprek, nakliye ve depo parası adı altında para aimıştır. Ayse Mcleksoy, Meral Konıık VP Hnyriye Maloglu adınrf^ki kadınların şikâyeti üzerine yakalanan sanık, nezaret altma alınmış ve oiayla ilgili soruşturmava ba.şianrmstır I rica ol'.mıır N. V. Türkse Shell P K. 113 9) (Has: 1416> 2604 GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI 1060/32 İstanbııl 1. İflâs Memurluğundan İstanbul Hocapaşa Mahallesi, Dcmirkapı Ortaserdar, sokağmda kâin tapunun 10 pafta, 5 ada ve 27 parsel sayılı eski 93, yeni 41/43 kapı No. lu 267 M2. gayrimenkulün tamamı, iflâs idaresinın karanna atfen, İ.İ.K. nun 185. maddesine istinaden açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. İMAR DrRlIMU: 27 parselde kayıtlj gayrimenkul üzcrinde biti^ik nizamda arsanm tekmil penişliğinde 17 me'tre dennliğınde 1R.50 metre yüksekliğinde (bir bodrum + 6 kat) bir inşaat yapılabilir. IMEVKff VE EVSAFI: Gayrimenkul Sirkcci'deki otobüs torminalinde, Demirkapıya e,iden ve halen ıstasyon arkası caddesi denen yol üzerinde Duru Palas oteîinin bitişiğinde ve GAR OTELİ diye tanınmaktadır. Gayrimenkul tstanbul şehrinin en kesif iş ve ticaret mıntıkalanndan biri olan Sirkeci'de bulunmaktadır. Halen arsa üzcrinde bulunan bina, otel, lokanta ve kahvehane olarak kullamlmakta iki katlı bakımsız yığma bir binadır. Lokanta ve kahvehane üçüncu smıftır. Üst katta otcle ait 12 adet oda mevcuttur. KIYMETİ: Bilirkişl tarafmdan bugünkü rayice göre gayrimenkule 2,136.000. (ikimilyon yüzotuzaltıbin) lira kıymet konmuştur. Gayrırnenkulün ilk açık arttırması 27/4/971 Salı saat 14.30 dan 15 e kadar İstanbul Sultanahmet Adliye Sarayında 1. İflâs Memurlugımda yapılacaktır. Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 27/3/ 1971 tarihinden itibaren 1. İflâs Memurluğunda açık bulundurulacaktır. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin muhammen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesı veya millî bir bankanm teminat mektubunu tevdii mecburidir. İpotek alacakhlan ile irtifak hakkı sahiplen ile ilgililerin gayrimenkul üzerindeki haklarmı, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müsbiteleri ile memuriyetimize bildirmeleri, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paralann paylaştırılmasından hariç kalacaklardır. Gayrimenkul tayin olunan zamanda münadi tarafından üç defa nida edildikten sonra en çok arttırana ihale edilecektir. Ancak teklif edilen bedel muhammen kıymetin % 75 şinden ve paraya çevirme ve paylaştırma masrafları mecmuundan ıazlaya çıkmazsa en çok arttıranm taahhüdü bâki kalmak şartıyla arttırma 10 gün daha temditle gayrimenkul 7/5/ 1971 Cuma günü saat 14.30 dan 15 e kadar 1. iflâs memurluğunda yapılacak ikinci arttırmada teklif edilen bedel mâkul ve gayrimenkul üzerindeki külfetleri karşüar vaziyette olmadığı takdirde iflâs idaresi gayrimenkulü satıp satmamakta serbest bulunması kaydiyle en çok arttırana ihaîe edilecektir. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilecek mehil içinde ihale bedelini nakten veya muteber bir banka kefalet mektubunu vermezse ihale feshedilerek, yukanda belirtilen birinci arttırmadaki jartlar dahilinde kendisinden önce en çok teklifte bulunan kimseye arzettiği bedelie almaya razj olursa ona, olmaz veya bulunmazsa 7 gün müddetle arttırmaya çıkanlarak ikinci arttırmadaki şartlar dairesinde en çok arttırana ihale edilecektir. İki ihale arasmdaki fark ve geçen günlerin % 10 dan hesaplanacak faiz ve dığer zararlar hükme hâcet kalmaksızın ahcıdan tahsiJ edilecektir. Arttırmaya iştirak edenlerin arttırma şartnamesini okumuş, lüzumlu malumatı almış ve bunlan tamamcn kabul etmiş itibar ve addolunacaklardır, Masrafı verildiginde isteyene şartname sureti gönderilecektir. Daha fazla izihat almak isteyenlerin 1969/32 sayılı dosya numarası ile 1. İflâs Memurluğuna müracaat etmeleri ilân olunur. tstanbul 1. tflâs Memuru 25 Mart Muharrem 27 o C r.Üf, (27718$ Scb7af(cba?i) Son m ç k ı v ı k K. Tibet R. İPKK (22 25 13 Çenıbcrlitaş) Grnç Kvilcr A. Gacl RT. İKTANBUL (21 23 67 K.M, Pa$*) İki Kadın Bir Erkck P. Lemait RT MARMARA (22 M fi(J Bc.Yn7it) Fçzada Kaybolanlat G. Pcck RTS ŞAFAK (22 25 13 Çpmhcrlitaş) Mafia Rrndrn Korksıın A. Sahafo P, Carsten RT SÎNEMA SUR r23 67 ]2 Tnpknpı) X oö: Haydut Pesindc RT, 2 Çapkın Silâhsör J. RİClıardson RT. ŞIK (ZZ 35 42) Snn Hıçkırık K. Tibet R. YILDIZ (21 11 37 Aksaray) HızŞerif J, Garıirr RTS FATÎH {ZZ 01 71) Kadıniat ( O ,vun 12 tahlo> Pazartesi hariç hcı şun 21.00; Pazaı 15.30; SaİJ Çarşamba lıalk günü. K A D I K O Y (?.fi 31 2\) U n k t o r u o Dcrtli Tragerlia 5 perde. Paznrtcsi S a h hariç, her pjün 21.00. Fazar ifı.OO, C u m a 21.00 halk v e oftrcncilcrc tcn/ilât Ü.SKfîDAR: (33 03 9Î) «Balal>an Aca> Komedt i Perde. Cuma lıaviC ber gıın 21.00*. 15.30 Pazar tfM nğrencilere; Pcrscmbe halka tcnzilâtlı. AYl'ER IEKAY riYATKOSU: (Eski Alkazar Tiyatrosu 44 74 H3) A!\1AN PAŞA BfRAZ DAHA YAŞA Pazarlcsi hariç; her Kiın ı«.l5; 2l,li>; çarsamb» 18.15 ös;renci ve halka AZ.VK rİYAJ'KübU Muzaffet HovKiiİpr (22 (İ2 4(i) YAND1M NACİYE. «ah Pprjpmbe 2.30; riiı^amba IR.1S; 21.30 HAFIZ BF.YAT.İ DÜIMTEK. Cuma 2 1 3 0 ; Cıımarlcsi; Pazar 18.15; 21.30 BULVAlt rfVATROSt «rındiKMde 21 48 92 21 76 82) Mt) IIÜR G Ö Z L O I M Pazartcsi 21.13 BELÂLI GELJN Müzi'ıa) ko. ıııpdi :i pprde. Pcrşembe hariç; diğct crtînlCT 21.15 Cumartesi: Pa/.aı 18.15. ÜKVli KUÖU KABAJtll I'lYAIKOSU (44 46 75) (Kulüp 12 üstıindc) ıHA BU DİYARt Pazartesı narlc tıeı gun i].3ü. Carçamba Cumartesl Paza^ 18.30 da mctine. Carsamba rnatlnede » 1 c 1 "S 1 £ > V. E. 1 1 5.r.5n2.20!l5.49 18.26'19.5S 11.301 5 551 9.24İİ2.00 1 l 4.17 1.32' 9.5.1 m NVA (i!) :Î:I BI B«yoglu) Kvliler A. Gafl Rt. KMHK (11 X4 39 Heynğlıı) Kii.vhnlanlar tl. Perk RJS FİTAŞ (ii> fi] fifi Bpynirlu) Hızlı «Jjİf f.amrr RfS 1 İ N t l (48 45 i»5) Sçni Scvmçk K a . dcrirn K. IIUıî R, IfjIN (Ifi 22 S4 Mecidiyeköy) î?f,vtaıılar Vadisi G. Vang KFNT (4Î 77 fiî fjişli) Tehlikell Oyım lî, We!fh . Ht MEVLIT Kıymctli cşim re biricik annenı Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Da hiüye Müte hassısı Doktor Ki;«ı.!\ı (16 70 :u Bcsiktaş) 1 Ralıar Yağmııru Gibi A. QUİnn RT, 2 Krakaloa M. Schell RT KONAK (4« ?,& < G «orserilpr Ba> ) Insu IJ. V a i p s R. F r . LÂI.M (14 . ! !)5 Beyogiu) Scnl •» . Hrvmpk Karirrîm K. IIuıı M Vı;\T fG4 ()fl H0 4. Leveııl) Ol.iimdcn Ivnvkmayanlar R. \\plrh FTS I.İ'KS (44 0:t H0 Reynğlll) Mazi Kalhimf'c YaraHır . T. }?nra,vR. MISTIK (4fi 15 14 Bc?iktaş) 1 ™ Hızh Şcıif J. narncr RT. 2 Hırçın Kız K. Taylor RT ÖZLKM (i 47 33 MecidiyeköT) 1 Ölı'im Foraıaııı M. S o y dan R. 2 Scni Scvmek Karlcrini F,. Ilıın R. Pİ'TA (44 S4 S7 Beyoghı) Kaııuıı^uz Sokak F. Canscl HARAV (44 1« 5fi) Uztın Katliam CünlrH P. Marfpl RİS S(TK (476947) Hizll Şrrif 3. K A D I K Ö Y AS (36 (H) .»î) Kadıkoy) Vatnri Japnn filmi RTfi ATI.ANTTK (5S 43 70) Son H ı ç k ı rık II. Koçyiğit. K. Tibet R. ERCAN (37 2;> 00 Kadıkny) S e ııi Sevmck Kadprim K. Hun R. SI RF.VYA CFP f3<î 06 8;> Karlıköy) Scni Scvmck Kadcrhn K. Hun , R. ERGIN (33 18 2B Üsküdar) 1 IMazi Kalbimde Ynradır T. Sorar R. 2 Akıcn Tıızağı I). Karahan HAKAN (36 4.S «0 Kadıköy) Kurt Kanı A. Okay. KKNT (36 !)6 1,'J) Hırçın Kız E. Taylnr R | S OCAK C16 37 71 Kadıkoy) Ilırçın Kız E. Tnylor RJS ÖZFN (36 09 94 Kadıkoy) Scni Scvmck Kadprim E. Hun R. REKS (36 01 12 Kadıköy) N l > FES KESEN DAKJKALAR r. Wbitc; P. Bıırkc RTS SUNAR (3.1 Ofi İS Üskiitlar) ,\^k Kaatili K. .Iıırprons RTS SÎNEÎUA 63 (55 10 84) Batıııın Upvlpri .1. Wayne R | S SÜREYYA (36 06 82 Kadıkoy) Navaro'nıın Topları G. Ppck r Hatice Müeyyet Göngül veıatımn beşinci senes) olan 26 Mart 1971 Cuma fyarın) Bevoğlu Ağa camiinde öğle namazından sonra, okunacak Kıır'anı Kerim. Hatim ve Mevlidi Serife akraba. dost, arkadas ve arzu eden din kardeşlcriınizin teşrifleri rica olunur. Eşi: Dr. Şalıab Göngül Kızı: Tiivcyç Gönsrül Cumhuriyet 2590 TEŞEKKÜR Geçirdiğim ciddî hastalık dolayısiyle âcilcn kaldırıldığım Çankaya Hastahanesinde cösterdiklcri büyük ihtimam ve insan üstü ilgiden dolayı çok dcğcıiı Doç. Dr. (larıırr K\ SİNF.MATKK: 14.01) 19.00 İNSANLIK S l ' C " r.pnrpe Stcvcns. A B D 1 Ü S 1 1(1.3021.30 İ N S A N I.AR YASjAÜIKCA. F r e d Zinı ı r m a n A R D 1953. 5AN (4S C7 VI) K. Tilıet R. Son Hıçkırık halk ve taıeoeye tenzilat DORMEN (44 97 36) ÎKÎ YANIK BİR ALIK Carsamba, Pcışembe, Cuma. Cumartesi, Pazar 2J..15; Pprşpmhc 18.15; Çarşamha, Cnnıartcsi, Pazar 15.00 de A.k514 GİBİ Salı 21.15; Cuma, Cıımaıtpsi; Pazar 18.5; Cuma 15 0" de DOSTLAR TİYATROSt) Küçük Sahnede (4i! 56 r,î) ASİYE NAHIL KURTULUR? Çarşamha; Pprşcnıhc, Cuma, Cumartesi 18.15 21.15. HAVANA DURIÜ5MASI Pazar. Salı 18.15: 21.15 (Pazartesı lalil) GİJLK!/, SUKUKİ KNGlN CEZZAR vç Ortaltlan tiVltT Tt1A1KOSIJ <Hüy«h Salond» (46 60 64) IIAÎR (Saç) müzikal oyıın. Her RPCC 21.30 da; Çarşamba 1S.30; Cumartesi, Pazar 1 8 0 0 da. GÖNÜL t)LKÜ GAZANFER ÖZCAN TtYATROSU: (Ümit Tiyatrosıında (46 8() 91) Kocamın Nisanlısı Komedi 3 oerde. Pazartesi, Salı, Çargamba 21.30; NİHAT SİPAHİ'ye ve bütün gece yaptığı başarılı müdahale ile beni tekrar hayata kavuşturan müsfik insan ve hazik operatör sayın Prof. Ahmet YAYCIOĞLU sayın narkozitör Yıldız Kutkam ve mahir ekiplerine, ilk müdahalemi yapıp değerli teshis ve telkinleri ile devamlı moral veren değerli Prof. Zafer Pay koç'a başta servis hemşiresi Şakire Hanım olmak üzere bana yardımları dokunan Çankaya Hastahanesi personeline, mensubu bulunduğum Shell Şirketi ile değerli müdürlerim sayın Van Der Eijk ve Vahren Panbk'a, mesai arkadaslarım Ertuğrul Leblcbicioğlu Muhittin Baskan; Zühal Erkmen; İsmail Hancıoğlu: Ahmet Kâmuray'a en yakın ilgilerîni esirgemeyen arkadaş ve dostlarımıza minnet ve te$ekkürlerimi "l'KNt AU (49 64 72 Beyoğhı) Snn Hıçkırık K. Tİbet R. YI.Nİ ATLAS (4S B5 02) Son H ı ç kırık K. Tihet R. YF.NÎ MFJFK (44 42 8!) BrvofehO Bahar YağmurU A. QuİnnRÎS RJS ÜSKİÎDAR (33 24 15) Ölümdpn Korkmayanlar R. Wclch RT TIYATROLAR tSTANBHL DEVLET OPERA VR BALESİ: (Eski Maksim salonıjn» da 44 31 34) P Î . Chaykovski KUĞU GÖLÜ (Balc 4 perde) hu Rpce 21 °0 ÎS'I.ANHIII HKI,KHİVKS1 SKHfK TİYATROLARI HARBÎYü 46 06 2S) ZENCİLER (Oyıın 2 pcrde) Pazartesi haric liet çiln 21.00 Pazar 15.30. Carsamba öârcnci: Cilma lıalk çunü YKNT KOMIJPJ (44 04 »») DL'MAN (oyıın 3 pprrlc) Salı hariç hpr RÜn 21.00. Pazar 15.30 ISTANBUL Al.F.MOAR (22 36 83) Dehşet Y, Köksai AVFHN (215358 Çapa) tki Karim Bir Erkck F. Lpmair RT BI'IA'AK (21 35 78 Aksaray) Scni Se^'mck Kaderirn K. Hun R. G l ' N D F ^ (27 71 86 Seluadcbası) Ilızli Şerif J. Garııpr RTS r.lT\'i:.Ş V,l\ fil 40 Aksaray) 1 1102 Haydut Pcsinrtc F. Frnnchi HT. 2 ~ Vahşi Üçler G. Mar Cuma. Cumartesi, Pazaı 18.30 FSENTEPE BÖLÜMÜ (46 40 10) Ayrılmaksa Maksadın Konıcdi 3 perde Cuma. Cumartesi; Pazar 21.30'da «Ben Calmadım C°r»k Oyıınıı» Cu 29 Mart Pazartesi filminde Beyoğlu YENİ MELEK Çemberlıtaş İPEK 18.30 LARI da. A H İ D İ N I N (rnınk nvnııları I Do,« MACT.RA sınemalarınüa s.unarım. HAKK1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle