12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AKLAK YASASTNA UYMAY1 TAAHHÜT EDER Sahibi: Cumhurıyet Mntbaacılık ve Gazetpcıhk T A Ş sdır.a Snrumlu Ynzı lşleri Mııriuru : NAZtME NADÎ OKTAY KIJRTBÖKE B |"| p r ı I A R" U n KJ l f\ n . ANKARA: AtatOrk Bulvan Yener Apt \enısehır Tel 120920 129544 ler. 31230 3470» ABONE ve İLAN 1 Avlık 3 AUık 6 Avlık 12 A \ ! ı k Başhk fMakru) 300 Lira Fevzlp^ss 0ulv«n Atsarogm îsnan» ÎLL.ERÎ: Tel 4S50 133* tCurukoprü 34 tokaJt lurt R « w ı vş Y*ysn : Cl/tfHURİYKT RIATBAACILIK ve GAZETECII.TK T.A.Ş. C s ^ l n g i u Hnlkrvı Sk. No 3041 No 40 A£»ANA 13 54 JOS 218 \dı Posta \ u r t D151 27 324 85 3 üncü sayta (SanTtmi) 80 2, ve 7 ncı sayfa (Santıml) 75 4 5 6 ncı sayfa ı^antımı) 100 Nişan N'ıknh Evlçnmp Dnpım Olum, Mevlıd, Teşekktır 23 üneO (5 Cmı 150 Olıım Mevlıd Tesekktır (5 Cm ) „ 100 SAYIS1 «0 KURUŞ Yeni Kabine (Bsştsr&fı 1. " 1 EfritSm Bakam: Prof. C§WH âî okrr f Orrahpaşa Tıp FakulBivmdırlık H.iknıii: Fprıt Me nn s MOP Van .SenafOrU > .SAıı.ıvı VP Ticâret lîSkSm: "ı* h m (.ıbncım^hı ( DPT KımriniMnn TianPM pskı Brfşk.ını), N.SAİık vf So^al YarriJni Ba am: Pr»f. Turkân Akyol CTıp rk. Gopüs Hasfaîıkîarı Bakiinr. Prof, Eeşat AkZıraat Ekonumısi Prove Tarım Eakanlıfı eski l l a s i ı r m , ! K;tkiim* N u r e t t i n O k V İT >">kın n i! İPt ^ pkıiı), v p v n "$ j l m . j / " '\kf;,ıl C H P ' d e yeni Kurultay flnkaıanoilan {Baştarafı 1. Sayfada) 1 Prof Enm m ^.fjn ffmasiarım >apîiğmı bıJdiiınış VP şun'aıı sov İpmışfır «Sa^ın Erınij hcrlıangı bir afiklamaiarı olma\acagını si7Jprc» bıidırmemı sovlcdıler ve lyarın (Bu^un) /annediyornm k', ısı îanıamlar açıklamgda bulunurum i dpılılpr » OZ dçvann] koz Atatürk rayından çıkan parlamrntöya devrim lerine dönmesi için ton bir {uiucu çuçler «muhtıra» daıı gerekiı derM ahp âkıHarını ba^larfna töplâvacaklar mıdır? Biz çok kuskuluvuz. Görünüre sörc onlar pusuya yatmısJardjr. halkı •.omurmçk için pek vararh bır arac oJan sarıtlık'.al mekanî?manın ısîptdppp^ı gunJerı beklefflf ktedirl^r. Maddpnın manavı, savınin Ö Ü p7«*re^i ınancı ıçinde 7 tetikte durmaktadirlar. Dpvnm düzeni kuruJmadı^ı surece umutlarında saliba haksız da Sâ\ ılama/iar. Kurultaya gerek yok Bulent Ecevıt, C.H.P. dekı son dalgalanmalar üzerine önumüzdekı aylarda olağanüstü bir Özel sektör Tmkıyp Tıesret, Sanayi üdaları ılp Brnsalar Biîh^ı Genel Sek rrt?n B«h/at Taniı*, «Son rknmı mik gelişmelfr vc özrl scktörümıi7un gurrvj» kynu^uncia bır CÎPincç vermıştır Tanır, «Kurıı lacak jeni hiikum^ir d««mokratik reiimin bütün kuruiuş'Urınca vc »/pi spktiirumıbcc >arclımcı uhmm.iMiııu çpıpktıçıııı» snjlemısfır Tanır, dempcmde dp\aîiiae,yon kararlarından sonra geiekli t?dbırlerın ahnmayışmın ekonomık bunypde ba/ı saısmtılaıın orta ya çıkrıgım ıi?n surerek şimları Hurda (Baştarafı 1. Sayfada) mi?tir. îlgililer yük fazlahğı içm, «BovJe bir şcv olamaı Firmaca ıllıal pdıjpn hurda dpmırrie fnzla hk jöktur. 100 ton eksiktir. Mal yüklfndi&i limanda fksik yüklcnmi^tîr, Bosaian hurda dpmırlpr fıumrtik "Muhafaza ıl^ıiılerıntn ç» 7Ptimındp tartılmaktadır. Tarti sonufü hu ortaya çıkacaktjr» demışlerdır. s ı nl (,.ıilı*.ma Bdkani' Şmasî Çphk. Ci\ i IBfiO sonı ası hazırlanan mer. P7i hukumet tpşkılatı araştırma ,ji Vt 'I ahîi Kajnaklar Ba* f anı: îhsan Topaloğlu (CHP Gı»?un Senatörü), Turirm VP Tanitma Bakam: rol Yılmaz Akçal (AP Rıze Mıl•urkilı), vcva Cshıt Karakaş W 7nns;u!ki'ik Mılletvekıli). Imar ve îskau Rakam; Hav .ı] O?alp (W Nığrie MjHetvetht hnv İşlpri Bakam• Dr Cevat Man (CHP pskı Tokat Mllletveıh) Orman Bakanı: Rplâhaltıri ııl (Orman Fakultr'.ı Profpsn1) vc\& Zekâı Ra\er (Mıllî ?rkl,^r GPHPI Mmfuru) fjpıvlik ve Spor Bakanı. Doç ah\a Zfibunoğlu (Ank. Huktık nk Kamu Ilukuku Doçonfıı \ffir Sanayi VP Teknoloji Baıni" O'çr Derbıl (Petrol Ohs, ]du Yaırîımla'jma Kurumu esı Grnpl Mudur Yatdımcı<Ji ve ^nsıllİT ötömobll fabrıkası genel uduı u) T)ıs Tıcaret Rakanı; H^nuz BATAN MOTÖR ç makme parçalan, \,mi,lprın dp bulundugu ,%()() fon huıda demınn boşaltjlması sırasında «Mecitoğullan» motoru su lara gomulmuş vc batmıstıı Bu ka7a sırasında bır de ta^fa kaybolmuştur Ka?a hakkmda konuş tu«umuz bir yctkılı, «Olavd» bır k^sit bulunmamaktadır. "Motura yuk inıUrilirkpn vınç koprnus, nıo torun inne duşpn ,vük tekneyi dclmı> ve tekne su almak suretiy 1P batmıştır. Batan motorun da çıkarılmasına çalışılmaktadır» de mışlerdır. soylemıştir: kımütaya gıdıîıp yoîundakı bır soruya da şu ce vabı vermıştır «Ben çereklı çojmuvnrum. Benıın çnrevımı bırakmama >ol açan goruş avrılısı belırli biT karar konusu^la ilfîlîvcH, f'artînin temel felsefesi ve ttıtumııv!a dnğrudan dogruva ilsiü deıjıldi Sahsen katUmadığım o karar 7aten artık ahnmış vç uv. çulamava konulmuş bulunııvorOnıın ıcın bu knnııvu ıjoruşmek İI/PIP kurultajı topJamanın ge* reıçi vfiktur. Tcmel soıtinlar isp partıdp tar tı^ma konusu değildir ki onlari c;örü«imek Ü7ere yeni hir kıırtılt.ıv toplavahm. Başta «iavın Baksık olmak üzeı? veni C.enel Sekreter ve ekibi. S.iMn Genel Başkanla parti örçiıtümüzSe birlikte e\\elce alınmış kurultay kararlan vonundc söre\i ba.sarnla vapacaktır» «1970 Mİınıia rletalüa^on »vgu laması ıle lıirlıkte dınt %pnı \ P I jri ihdası v? me\cut vergî kanunİarmm defbtiriimesi ile malı kül fptlprın nui'miil lahammul nleıısuııu asması Mirphvlp ıııp'vdana RP l?n malî yorluklar, aynı d?^rede Itlevcut dmız d.ırlı^ı hırfOlv jatınmları olumsu7 Mıkamctte ctkılemıs, ba7i pndııstrı dallarında faalijHJfıin öıipmîi Oranda javaşlamasina hatta durmasma sebep olmustur. 1 Devalüasvon operasvonunu henjpn tak.hpn lıpr tıırlıı malnptp ınıkas pdpıı ha/ı ana nıadde ve lmmı tlerde dtnietin fivat artısına bi77at te\essııl etmpsî bır onrmlı maddr ıthaiâtmı dev inhiparına tâbi tutması t bu blum VP kııtuk, hnm alumınyum, ham kıuşun, kulçe çinko, mııhtehf katıalar. sentetık hfler, don ya§ı, nebad va%, haita hurma \ *, gıbı» alelumum fiyatlar üzorinde vüKvelticl tesirler me>dana çptırmıs, duzen \p ıstıkrar i^f\«ın ticarî havatta teşpvTÜşlcr varatmı^tıp. Diğer taraftan, dp\alu.ıSvon u>gulama.Miıı mütrakip bir sıra jan rkonomtk tedbırlprın ahnmava baslandıı;! ve buvlpce iktısadî ıstıkrafın tecssüsunc calı ^ıldıgı sıradd, iç sivası ortamda me^dana ÇPIPH çavrı miis.ut dunım ve hu/ıır bo/utu an.ırsist hareketler yatınmlar. ıstıhlak ihracat, istîhsal, fıyatlart vft binııetıce Mirt ekonomisi üzerinde rok endişeli bir durum mejdan.ı getirmiştir, Ga>ri musaıt iktisadî ortam, bırçnk sınaî sektörlerrt^lu stnklann kabarmasına sebep olmuş, bu durum, normal satış imkanına sahip olması gereken tekslil vc hattâ çıda sanayiınüe bile hısspddmiş. phasada ıflâslar ve iflâs tclüikelen nıeydana uelırmiştir. Ekonomik inUisaf ve kalkınmanın ^i%asî. ticart ve malî sahalardaki istikrara olan ihti\acı her türlü izahtan mıistağnidir. Basarılı bir kalkınma için ekonomik ve malı ıstikrar janında, ıtıutlak siyasî ıstikrar ve bu/ura da ihtiyaç Aardır. Bu gajrimusaıt duıumun izalcsi uin ıkiısadı hayata yön ve. ren sornmlu Bakanlıkların dar polıiık çorıisierin üstıine çıka. rak bilçili, yapıcı, koordine ve köklü tedbirlerle faalivetlenne bir an önce dc\am etmeleri çerekmektedır. Bu bakımdan, halen ıemde buhıııdu^umu/ nazik devrede demokratik rejimimizin s;eleoe^i, milletimizin istiyakla heklfdiği huzur, imkân vc relaha kavusabilme bakımından ku rulacak veııi hükümete demokratik rejımin butun kuruluslarınca \e ozel seMorumu7ce vardımcı olımnıası ıcap etmektedır, Yurt ıktısadıvatııım istıkrar ve Mikuna olan ıhlıvacı ve Turki.vemizin muhtac olduı;ıı rplalı Sevivesine lıısa vadede ıılasahılmcsi haktmmdan, Anavasanm önçördü.^ü reformları demokraiik anlayıs ioinde ve Ataturk ıl kelerinin ısı^ı altında çprçeklestirecek hükümete vardımcı olmayı özfl Sfldfiriimü/ bır yurt hi7meti telâkki etmektpdır.» NADÎR NADÎ Bakşık da aynı görüşte EPPMI t^n "snnia konusan " P Sm .Sekıotfı Şpıpf Bnk^ık da m ustun yptenpklprını nv riukten sonı a, o'aganusfu kıırul tav soylentılerı hakkmda, «Ola ganu«;tu kiırultav ıçm hıç bır ge rek gormuyoıum» dem;>tır Teknik (Baştarafı 1. Savfada) l?rı ıle fıkır bırbğı ıçmde olduklarını belıriniişlerdır Oğrennlpr ışgahn bır glin s\ı recegını, daha sonra derslerp gı recekîerıni de bu arada açıkla niışlardır, Ancak aradan bır ten sonra, Rektor Gurdoğdu Özgen'le rennlpr iss;ale son sure gpçtıkvekıli Prof. goruşen oğvermışlerdir. Bir iddia ve bir cevap C H.P. Zonguldak mılletvekıli ve e^kı Genel Sekreter Bulent Ecevıt, C H P Gazıantep mılletvekıli Ah îhsan Goğuşe atfen bır Izmır gazetesmde cıkan E cevıtle arkadaşlarmın C H P. den avrıîarak v^nı bır partı kuracak'aıı one sınulpn haberlen de yalanlamış, bu konuda ^oj le ko nusmuştur «Ga7İantep mi1Iet\ekili savın Ali îhsan do^us'un, bir çazeteve verdiçi demecı vcnı okudum Bu demecın(Jp sa\ın Gnğıış. hpnim ve arkadaslarımın CI.H.P. den avrilıp ba?ka parti kuıacaeımi7i iddia etmiş. Bu iddia. bazı kimselerin dileği ve umudu olabilir. B<Wle bir dilesi yerine getirmevp hic nivetim vok. Bovle ıımutlar beslevenler, benden kolav kurtıılamıvacaklarını gorppekleıdjr. Bpnim inanclarım, C II P. niıı inanclarıdır. Benim ulkum Ç H I' nin ulkusudur Bir ulkııde bırIesli!iimİ7 a^kadaslar, partilıIPI . halkla hırlıkie bavrağı he. define ıılastıracaklaıdır. Brnlp sovlentiler vavmakla, saıav entıikalarivle, haskılaıla, daıbelerle pek çok sev vapılabilir. fakat inanclar Mkıianıaz, iil kü bağları koparıiama^.» Lâstik zammı (Baştarafı 1. Sajfada) Temaslar Nıhat Enm, kurmakta olduğu îbıneys son şeklım vpıdığı sa!an dunku temaslaıına jme yaıncı konuklnr koşkundp dpvam mıs.lır. E n m . sabah prkon saiçtde. vanında THP Konya Mıl. t\ekıli Sadı Koçaş VP ıktısatçı u ıilâ Karaosmanoglu oldtığu hai 3 gelmış, bu aracla g; irpv vermevı duşündüŞunn ^\pnlpım çoKumın Istanbul ya ı j u r t dışmrla olmalan yuzun5 n ı^lprm bıraz ajır yürüdüğü1 bphrtmıştır Krım yine de îbmeyı bı s'in açıklamayı umI£Unu sn^lemıştjr. "Bundan snnra çalı?malanna Fnm, sırasıyla Ayhan VP Mılli Parklar GP» Aiiırluru Zekaı Bayer'le gö1 ı^mu^îın*. Saat 12.30'a dogıu ısmının ŞPV^ • î?ça olrius;ıınu soylıyen bır t hi% ko^ke gelmıştır. Mesleğin turrar oldııgıınıı bplırtpn İşkısa bır suıe kosktp kaldık. ıi sfını a ayrılmıştır, Işça'nın iıs nprîprü ogrpnjlempiTllştir. Bır sure sonra îhsan Topal;lu, Atıllâ Karaosmanog'lu ile vban Çılıngıroğlu berabercs jskfpn avnlmışlardır. «İTl» Yönetım Kuruhmun ışRalie ılgilı olarak yaptığı olağan ustu toplantıdan sonra bır dp meç veı^n Rektor Vekıli Prof. Oundoğdu Öz^en, «Fiili durum» yaratan ogrpncılerm bu davranışı. bazi şpylprı bılmpdıklerinden ötıiru yaptıklarım behrterek, öğrenci temsılcılerı ıle gonlştüğunü ve kendıl«rıne unıversıte yetkıü kurullannm bııgune kadar bu konuda surdürdugu çahşma ları anlattığmı soylpmı?, «Yrinetım Kurulıınun toplantısında ^ece nçrptiminde çahşan ^ardımcı personeîin fa?!a mesaileri ile ilçili olarak hukumete vcniden baj, vunılması kararlaştinldl» demış tır. Tepki.. Ötf» vandcin Tuıkıve Şoforler ve Oiomobılcıler Federasyonu Genel Baskanlığı tatafmdan dun vavımlanan bıldırıde lâstik inıal edcn fırmalarm otomobil, kam^ on. ntobus ve trevler lâstıklerıne yaptıklau zam, şıddetle eleştırılmıştn Fedeıasvon bıldıı ısınde, fı\atIdiına zanı vapılan jerli malı lâstıklerın ıthal malı lâstıklerle mukavesc edılmevpcek dorecede dıışuk kalıipde oldupu onp sıııule1 pk 7,ımfl,Hn oncckı fıvatlarla dahı kurduklan fabııkaları ıkı yıl ıcınde amoıtı pdon fnbııkatoılpıın hdickptlctı a>ııca Lınıın dı^ı olarak da nitelendınlmıştır. Bıldııide ajııca, zammm, içinde bulunulan sivasi buhrandan ıstıfadeve kalkanlann e&erı oldupıı da JUMI sıııulmus «Il^ılı Bakanhk, ve konııtplerııı l.ısvıp \c onavı alinm.id.ui > apılan bu zanı knnun dışıdır» denilmiştır. <Haştarafı 1. Sayfada) (lîjAtarafı î. Savfi de H 7nrunluiugun hir «şonucu u olmuştur Bu sonuç, Turkive ko^uüarı ılıhauvle biraz da dogaldır. Bu npdcnlp. n»re partilcrc a>nl. mı;, bulunan konteniaıılarm arttırılması yoluna gidilmişdr BojlrCP «toknisvcn»îcrin coğunîukta oia ca^ı bir kabine teşkıh ilkrsi istenilcn oK'udp ııvgııinnamamıstır. Knbhıe te^kiiinde esas alman il. kplerden biıi de Ş idi: Herhnngi U bir jııksck rutbcli ordu mcnsubunu porcvindetı avıraıak kendisinc kahiııcdc snntlalva vormcmck.. Cer tcktpn <1P 12 "Maıt muhtırasının ar dmdan, bazı askerlcrin kabınode porov alabilccekleri ıhtimali sövlentilcr arasında >or bulmuş idi. Bu ıhtinıal tahakkuk ctmcmiştir. Bo.vifip >oni kurulusa, ordunun vrs.nrti altmda hir hukıımpl dam S'asmın \unılmnsma vc hu voida vorumiarm a!»hildi^in^ genislemc vc knmu ovuiıda yer etmcsi ihtımalino sct çekilıncye ga.vrct edilmiştir. \etıi kahınpvp bitim verilirken. sımdıvc Kadar Rakanlık gorevi v.ıpmış olan kisilcre bu hukumet te • cr \crilmcmcsi şariı tln oııce< dcn tovhit odılrn husııslaıdaıı biri nlmııslur Nılpkım hplli olan isim. ltr sırasında eski bir Bakana rastl.ınm.ıiTiası hu şartm da verine ge tiıildiğine işaret savılmalıdır. An cak. bovle kısıtlavıcı bir şartın kabine kuruluşunda fa>dalı mı voksa m;«h7iırhı mu olduğu tartısuacak bir Komıdur. Sırf bu v U7don tecrubeli ve savgı değer hazı isimlerden favdalanma olannğı bulunanı f(lif,'i belır^ın bicimde ortadadır. Miliî Savunma çibi, Icişleri çibi, Tarım gibi, Malive ve Çalışma s;ibi Bakanlıklara kolnvlıkla bir atama japılamamasmın nedcnini buıada aramak yerindc olur. Önumüzdcki sünlerin başlıca me «•clpleri, artık bu ııoktadnn ıtıbaren hııkıınıpt Parlanıpnto îlişkilpıi soklinde suroceğe benzomcktedir. Belli hcdeflor ıı/crinde yol alması gi'rpUen lnr lıukıımctm ppnellıkle tutın u ve p.ıtti cıkaılaıının hâkim goıımduâu hir parlanıcntoda nasıl ılpılcnıp nliiııas;ı hulnrağı merak Konusuduı Bııııun, kolnv nıı, 7or mu olacaçını, hukumetin Parlamenln huzuruna cıktıcı andan iti harpıı hpp hıtlıktp goreteğİ7, {Baştarafı 1. Sayfada) Orkunt, «çok oridi sıyası bır olay« oiarak nıtPİedıgı bu kam smın nedenîermı şo\le açıkla mıştır: «Alesple kısaca şudur: l.T7iın bır sureden beri SîJîihlı Kuv\etler içmde devam eden lıu7ur<5uziuk, bilindiçi uzere radıkal tedbirler istediklerj için bir kısım genera! \e amırabn emekHve avrıJmaları ve bazı stıbayların (âvınlerıvie sonuclandı. Bu harcket sırasında kım ve MI kımler tarafından ve ıvı \eva kotu, hançı maksallaıLi Jıa7ir tandığı bakkında hıç bır malu< matım olmıvan fakat bır takım beliıli tertiplerırj ızlerinı taşıdıjçı kanısına vardıçım bır lıstedp adımm buhjndugunu da anîamış buhınuvorum Marekpt muvaitak otduçu takdirde hukumetı teşkil rtmcirri düş.ünü!en sosvahst er;ıhm!! kisilprle biıiilvte adımın hulunT»v sından dolavı ı?s:ıb mıkam'aiüi bunu hatırla>arak tp^ekkul h.ilın deki kabinede ^orev almamm uvçun olmı\acaf;ı telkmınde bulundukl?rır,ı da tnlımin etmektc^im. Bunu bır nlçude tabîi karsılıvorum \ıirak hpmen beIırtpvım kı, mfsele çok cıddı sı>ası hır niavdır.» «îsbata davet ediyorum» Tıirk Sılâhlı Ku'\ntlprı içmde, a^kerlıkten avnldıklan s n n n kamuonına açıkîariı»ı f^kır \<* kanılarmda \e bunlar dncnıltu^unda &uren «.nası va^antı^ında «Hıç bır kımsenm golge du>uremıvece*ı» bır Rpçniîşı olduğunu behrten Emeklı Amıral ^f1 ?ai Oıkunt «;o?lenne şoyle devaın etmi'tır «Mcslekî %e «i^a^î havatımın eevap \eremi\ cceğı, sıkınl'smı dııvacafiım hiç bir sapması OKtur. Çok (.irkin ve tehlıkctı inr o^unuıı bir partası olarak nıtelenmesi do mmnkıın oîan hu hste \e listedekı an'ar hıHu''ipdi ilarîlı m a k a m l a n kamuovu hu?urunda açıklamava ve muhtrmel isnatlarııı ıspatıııa davet c d n o rıım. Samımî manrlardan \S baçlı oidu<,ru mıllî ilkrlerı STvunmaktan haska çünahı ohnavanlara arizlî köselerde surii'meve çalısılan lckcler vino k ı m u ov u onünde temızlpnmelıı'ır Asker VP sıvil, ılçilı oiabılecek savcıları da çorevp ça^'rıjorum. Gerekır«»e dokunulmazlıgnn'n kaldırılarak hakkımda gerekrn butun kanunî islem'erin vapılmasıııı talpp pd'vnrıım. Bövlesine krıtik hir dcv rrde bunu kamuoMi hti7urunda a(ikîamak zorunhiffunu duvduâumdan dolavı iizuntü duvuvor ve mPSP 1 ( M ı, hpnı hn'ia mrrlııır P drnlerın dıkkatlprıııe vo vırdanlarının muhasohesiııp s n n n n ' ' a da kendimi haklı çririivoriMn.» Sr/aı Oıkıınt açıUI.ımn^ın i ın ^onıa, knnunun kamııın tıı ıia taıtl«llma ını i<tr(iırnını lı^hı'mis «Sosvalistlerin oldu&ıı bir liste mi \ar?» seklindeki bır «oı m a , «Ö\le dcniv or» ^ek ıncıe cp\,ıp vermısiır Kabul ettigı gorevden c k ı l mcîinı kendısıne «Ba^bakan Hrim'ın nıı teUtiıı ettiği» rı >oıan fînzetecıİPT p «Havır» rine cc\pp veren Orkunt, kımın tclkın rt~ ticinı <;ov lemıvpppRinı hılriıımıs, bu konunun \nlııi7oa krnflıcını ıUılendırdiğıni. belkı R r h ı k j . m da dolavh olarak ilgilendırp. hılpcp^ını sö\ledikten «otıa, dunku gazetrferde NATO VP Amerıkan alevhtaıı olrfugu s n lunda çıkan haberlen h a t ı n a tan basın mensuplarına. hava^ınin hıç bır dovrcsınde bunlrinn alpyhtarı olmadığını, ancak, havranı da olmadıcmı. «;alt hır Ataturkr.u vatandaş olducunu ıfade etmıstır PaıJamento (Baştarafı 1. Sayfada) Ne reformu? Kurulmasına baslanan kabine ıçın Parlamento kulısmde çok çcsıllı yorumîar var, Bunlarm bağ rirjsnıasına ınıkan v ok ama, şojlej bıı a\ıııniH Idbı tııiıılabılır: ' 1 Ismaılama hukumet olmaz 2 Memlekctın dcıtleıını masa bnsı teknısvcnlerı fic^ıl halkm bagrından knpup gplen stvasıler bılır. Bu sebeple teknısyenlrıden kurulu çeşıtli bevinlerin bir ara\a gelmesı dukkân vıtrmıne benzer. 3 Turk Sılâhlı Kuvvetîerinin şartnamesmde bulunan maddeler çok genış kapsamhdır Bunların bır kalrmrle sonuçlandınlmdsma imkân yoktur 4 Yapılacak tck iev, Scçım K^ nununu islah edıp seçımlere gıtmektır. 5 Yeni kurulacak hukumet, dp^fokçı olan Turk Sılâhlı Kuvvpt lerınden aldsğı guçle butun reform lan yapabılir. 12 Mart'ta gık dı\emnen bizler HP hal gıbı oy %'erecrgız I&iersen v prme. 6 Bu hukumet o\]p bır RPII Fen ve Edebiyat'ta Istanbul tvnıvprsıtesı Fen ve Edebıvat Fakultesinde Ülku O raklarma ba§h ö£renciler, saba hın erkpn saat^nnde ışgale başlamışlardır. Uç günden berı sabahın erken saatlermde fakülle kapılannı koptrolları altına alan Ulku Orakh osrencıler, «Subat sınavlan bitene kadar hu şekilde davranacaklannı» açıklamışlardır Ülkü Ocaklı ögreneiter, şebp ke kontıolu yaparak sınavlara gırerpk olan öğrencıleri içeriye almışlardır. ( ıımhıırivct Kcjat Il.mıit A/İ7 \apitlvnn 24 â>ar kıılçe 133 30 134. 305 310 180 185. 135 150 136 1J8 20?8 20 30 vor ki şaıtnamede ısfenılen şe\loıı vapmadan gıtmpvpppk, Ve. seçım meçım me\7uub,ıhıs riegıl , Yll mevzubahıs dcğıl,. Paıa raı' A m c rıka kespvı açacaktır imkân mı 9 imkân bulunacaktır. Bu, jenı bır duzendır, jenı hır donem ' dir, Anayasaya uymuş u\mami5, veni düzenm şartları olannklarıvlp gelecektir. Ve gelmektedır. Olanlar meydanda Toprak reformu Bır AP 1 Senator, bır 1 Tabıî uye uzun uzun toprak reformu nıı kalabalık bir grup onunde tar tıştılar Tartısmaya Tabıî uyeve karşı 34 kışı daha karıştı AP hlenn görüşü çok, pzetle şöyle «Türkiv pde dağıtılacak toprak yoktur. Kimin toprapını ahp, kime vereceksin? Böyle sey olmaz, bugüne kadar çeşitli hükümetlprce gerçeklestirilemeven toprak reformu dediğiniz şey bugun de gprçekleşti rilemez.» Tabıî Senatorün savunması da ozetle şöyle: «Olmıyacak dive bınlerce topraksızı sefaletle basbaş.a bırakmaya kimspıım hakkı yoktur. Top rak reformu toprak daçıtımı dpKilılır. Bütün 7orluklarına rağmen adı ne olursa olsun milyonlnrca aiieyi uygar hayat seviyesıne getirecek bıitün tpdbirler almacaktır. Alt yapı, yan desteklerle birIikte vaptlacaktır. Madem ki böyle bir şeve ihtiyaç yoktu, \apılamazdı, sizin Tarım Bakanınız Meclis kürsiısunden elindeki dosjavı sallayarak «Ziraî rcform tasarısı hazır, yakmda Meclise sevk edeceçiz» diye ö^üniıvordu. Şimdi bir noktada birleşelım: Ana\asada önçorulen, Türk Silnhlı Kuv vetleri muhtırasında ifadesim bulan reformlar ve istekler yerinde midir, de^il midir? Buna var mı.>ız, yok muyuz? Bunun or tası yok.. Zaten bu anlaşılmış kı, Nıhat Erım'in şahsından başlayan karşı duruş şımdıden tılızlenmege başladı. Suretı haktan goıunenler ashnda yapılması emredılen ve şart olan devrımlere Nıhat Erim'ın çok konuştuğunu, masa başı beyınlerle Turkıyenın ışleıının yurutulemıyeceğıru bahane edıyorlar. Altında yatan asıl gerçek, gruplar hahndekı soyleyışler den belırlenıyor. Bu, doğrudan doğruya Turk halkımn hakkı olan reformlara karşıdır ashnda. CHP'hler partılerının paıam parça olmasından bırbırlerını suçlama yarışı ıçındeler. Bırbırlerıne taktıklan adlara gore, dıyehm kı, gobekçıler Ecevıt'ın duştuğu durumu sevmçle kaışılıyor, dıyelım kı, Ecevıt'çıler de Nıhat Erim'e yakın bazı kışılerın Bakanhk jerıne hava almalarına katıla katıla guluyorlar. Gorulmeyen kınalar yakılıyor karşıhkJı olarak... AP'lıler de hukumet ıçm adı geçenlerı kastederek «Malları iyi seçmışler» görüşünü behrtıp seçilmeme hıncını açıklamak ıstıyorlar biraz da... Yani kısaca, parlamentoda ortahk toz duman... Nerdeyse i Başkan, kürsüsünu kulise taşıyacak. Zira, herkes kuliste. herkes söyleşide... Erim hükümeti resmen ilân edıhnce söylentıler, yorumîar, karşı koymalar daha yoğunlaşacak. Çünkü 12 Mart muhtırasınırı etkisi gide gide kayboluyor. Sohbetlerden bu anlaşılıyor. Yorumlardan bu anlaşılıyor. Bir CHP'linin bu görüşe verdiği cevap anlamlı: «Kimse işin önemini ciddi ve doğru olarak anlaya madı.» "SSV7 •••T Yeni Bakanlar (Baştarafı 1. Sayfada) tirnıek, devrim kanunlarını ve layikiik ilkesini tavizsiz uvgulamak ve bir an önce en geniş anlamda sosyal adaleti fferçekleştirmek olacaktır...» Erım kabmesmde Koy Işlen Bakanlığı gorevme atanan A P Nığde Mılletvekili Haydar Ozalp ıse, gazetemıze yaptığı açıklamar sında, kabıneye gırmesı ıçın ke ı dısıne yapılan tekhf sırasında Profesbr Erim'e Koy îşleri Bakanlığında gorevlendırılmesi ıle ancak faydalı olacagını bddırdıgını soylemış ve şunîarı eklemış Öğledeıı sonra *" Erim, öüleden sonra eskı Vah halen Danıştay 5 Daıre B ^ a> mi Kaît Koksal 1 kabul ptmış r, Gurusmeden sonra Koksal 'rhangı bır ?ey soylpmemıştır. Bir ara e^kı C H P m]]lp.tve' U Kudret Posuter koşke gpl1 ve ıçci'ide bnlunan 3 Kemal ıtır'Ja guıuşmuşîur Daba sonı Bosutrr ve Satır bırlıkte işkten aynlını^laıdır. Bosuter, akanlığının soz konu^u olmadım soylemiştır. 1 Savcıhğm incclemesi CHP Istanbul Mılletvekıli SP?aı Orkunt'un b»sın toplantısmda açıkladıçı ola\la ıl^ılı n'nıak bnsın ışlerı İIP corevh Savrı \ar dımcısı Zpkâı Tııran. konıraı ınceleme'c amacı ıle dun osledfn sonra Sezai Orkurt ıı dâvet ederek bılçısıne ba?vurmu«.tıır tır: Hüseyin îıtan (Baştarafı 1. ha\iada) fından s,ı~ hındısını \e vıvfockleıı kendısının temın ettığını de ıtıı.ıf etmıstır. Bu aıada Husevın înan, kn çııılan 4 A.mPiıkrih çavu^un sorbost bııakılması it,ın Pıof Muarnmer Ak«ov ile konu^anın da kctulısı olduğunu açıklamıstır. E m n n e t vptkılıleıı. HuscMn îııan''n vanında v akalanan Mehnıct Nakıpoglu'nun Denız Ge/mıs'le bırhktp butun evlomlore katıldıgını ac,ıklamı«lar, N^kıpc oglu, Elbıstanda o\adı degısıkh i ı vaptıöı ıçm ı^mının to^hıt odılemedıyını de bıldırmı^lerriır. Inan ilp Nakıpoglu, ^evkpdıldıklcrı nobetçi Aslı^e Ccza M?h keme^mde vapılan d"urusmalarındun sonra tutuklanarak cezae\ ıne saat 1G.15 de tabiî senator plımpt O?^ıneş Yabancı Koıkiaf koşkune gelmıştir. Ozınes, ^azetppılerm çfşıtli sorutına kmşılık, «Sadı Koçaş ile iru*>mf^e jjplriım» riprnjştir. rncz Ismaıl Arar da ko«;ke girkpn AdaleL Bakam oldugıınu rular uscnne soyiemıştır Tabıî Scnator Mchmet » s Ssdl KotdVla \nptigi • , iMineden sonra, «Bil ıdi bevle avnı &caktan k, mpmleket mcş.elckri nde konusttık» flemıştır. «I)im*>t Uirrinirt b«ı^1ı oldutıı pvlpt Rakanlıgına getirileceğiz. so\lem>or?» şpklind?ki soıva Ö/Runes, «Ben dfc öylc bir 'vlcr duydum ama Bakanhk )nusunda herhançı bir sev hftldcğil» karsılıgmı vermıştır. Daha sonra içende bulunan mail Arar ve Tokat CHP eskı ıllptvpkili Dr. Cevdet Avtan, nruma Polisine haÇlı bır oto a Knsk'tpn avrılmislardır. Ar IIP A> tan jarım saat sonra nidcn bırJıkte Kosk'e gplmısrdır. Daha sonra da, ıkı saat Kİar önce Ö7e\ otosuyla Koşk' n a>rılmış olan Kfmal Satır, ^abPrınde CHP Mıllet Meclisi ıup Başkan Vekılı Kemal Deır olcfuşu haldo bu dcfa ozel r sıyah otoyla Ko^k'e geldiği ıfüllTiuştür. Nıhat E n m dun ayrıca Tu?.m Bakanlığınm teklif ettıği 5 Rize Mılletvekıli Erol Yılmaz ıle bır soruşme daha yap. Akçal herhanpi bir açıkıiıada bulunmamtştıf Enm clalıa sonra İktisadl ve carî Tlımlpr Akademisi ögre n uypîennden Sması Çelıkoğ Ju ıle goruşmuşıtur. Goruşmen *,onra Şına^ı Çehkoğlu han bakanlığm kendısıne tekhf lıldığme riaır sorııya «BPIH deI» ^eklınde cevap vermıştir. Çeîoğlu'nun dış tıcaret ya da Ma p Baknnhüina getırıleceğıne ıır soylentıler çıkmıştır. Enm avrıca, tekrar Îhsan Toılo^lu, O7pr Derbıl, Orhan Kabav Atıllâ Karaosmanoglu ve .•han Çılıngıroğlu ıle goruşmuş 1000 işçi 1. Sayfada) 3 4 ay kacUr önce Tek«nf Sen dıkasından ıstıfa ederek Tekstıl Kendıkasma uye olduklarını soy leyen iççiler, ypıiı tophı sozlesme için yeikının tokrar e^kı sendıkaya verıleoeğı haberl üzerinp dun sabah ışlennın başmda oturarak çalışmayı durdurmuşlardır. Gece vardiyasmda çalışan işçiler ise gruplar halınde Bölge Çali'jma Mudurluğune ve Tekçıf Merke7İprme gıderek, sahte olduğunu ılen sürduklen üye fıslerinin geri verilme&ini istemişlerdir. Olaylara müdahale eden poli^ daha sonra çoğunluğu kadın olan işçileri Bakırköy'deki Teksıf Sendıkasından çıkarmıştır. î?lerının başmda oturan işçılere ı^e herhangi bir müdahale olmamıştır. Bu arada Tekstİl Sendika1?! yöneticıleri ile işveren arasında gorüşme baçlamıştır. «Atatürk kanunlarının ve devrim kanunlaıınm uypulanmasın] şövle Ö7etleyebilirim. Her Cumhuriyet Hukumetinin en tabiî görevi devrim kanunlarını ve Atatürk ilkelerini uygulamak olmalıdır. VP, her hukümetın kaçınılma7 vönünün bu olması gerekir. Bundan başkası düşünülrmra. Yani. bu kanunları yeniden ele almak değil, mevcutlan uvçula mak \e japtırmak gerekır..» Haydar özalp bundan başka, daha once ele aknmış bulunan vergı, toprak ve tarım reformu kamınlaıımn da gerçekleştinlmesı ıçın çaba sarfedilmesıni belirtmıştir. «Görevimi yapacağım» Devlet Bakanlığı görevine atanan A P. Aydın Senatörü Celâlettin Coşkun görevleri arasında, Dıyanet îşleri, Vakıflar ve bugüne kadar Devlet Bakam Husa mettln Atabeyli tarafından yulutulen gorevlerın yer alacağmı behıtmiş, «Hükümet programında yer alacak reformların gerçekle^tirilmesi için üzerime düşen çörevi yerinc getireceğim» demıştır. Aslan Ankara'da Otc \ andan Sıvas ılınm Ş a r kısla ıl(,osı v a k ı n l a ı ı n d a gu\ c n lık kuv \ etlcııvle vaptığı çatısnı ı sırasında v a r a l a n a n ve N u . m u n e Hastanosmdo amrlıvat \e toda\ısı vapılan Yu^uf Aslan, dun 19 (T5 s ı r a l a ı m d a Sı\as Rp lcdıjpsme aıt hır ambulânsla Ankara'da getııılmıstır. Pıkı cjuvenlık tedbırlerı île trotııılcn Aslan, Ankara Nıınııı. nr> Hastanesınm mahkumlaıa aıt ko^usuna v a t m l m ı s t ı r . Londra'dan dönen (Baştarafı 1 inci Sayfada) eski Bakanlar Kurulu uyelerı, eşi Fıruzende Çaglayangil, merke/deki buyukelçiler ve Dısışlerı Bakanlığı genel mudurlen karşılamışlardır. Uçaktan neseli bir şekılde inen Çağlayangıl, kpndkinı karsılamava gelen kalabalığı görun ce, «Her zaman böyle karsılanacaüımı bilsem bin kere amelivat olmaya razıyım» demiştır. Dısişleri Bakanı Çaglayangil, Esenboğa Havaalamndan Başbakan Suleyman Demırel'in özel otomoblliyle ayrılmıştır. Çağlayangil laması çeşıtli Londra'dan geldığı uçağın Yeşilkoy'deki durak sırasında sorularını gazetecilerin da cevaplan«bu«Bazı Uzak ucustaki Avustralyalının cana yakmlığı Hor havayolunda gulumseyen hostosler vardır. Fakat kımsenınkı o Oantas a ozgu acık yurekli gulumseme degıldır. ' Bu, bızımle New York'a, Hong Kong'a, Honolulu'ya, Akapulko'ya vc dunyanın her yerine uçarken rastlayacagınız bır gulumsemedır. Bır havayolu, personelının ustunluklerıyle onem kazanır. Bıze bugunku unumuzu saqiayan da bu olmustur Yer ayırtmak ve her turlu bılgi icın en yakın seyahat acentanıza veya aşağıdakı adreslere muracaat edinız. ISTANBUL. BEA Cumhuriyet Cad. Harbıye No. 10 Tel: 47 67 75 ANKARA . BOAC Mıllî Mudafaa Cad. Guven Apt. 12/5 Kızıiay Tel: 17 76 54 Bir öğrenci daha ODTU olavlannda mıvenhk kıuvptlerıne kar^ı kovmaktan hakkınrf.ı gıyabî tutuklama kararı bulunan HusC\ m Tatlıpınar dun jakalanarak cr7ricvme konulmusfur Maçın tenkiti (Baştarafı Spor Savfasmda) nal'ı dışan almca, bır ara 8'e yıkardı£ı fark yavas yavaş eridi ve rakıbme büyük av.mtaj saŞladı. EŞer bu oAuncular ovunda kalsa idi, Besiktas başlançıçta oyunu koparacaktı. Galatasaray ise oynnun büyük bir kısmım aynı 5'le oynamakta hatalıvdı. Fuat ve B. Nur'uıı y*n sutları, Semih'in dahşları ve Sençun'un poittan attığı şutIarla sonuca çidcn Sarı . Kırmi7ilılar, 2. >arıda ısrarIa ortadan çalısınca Besikias'ın başarıh mudafaasım ffpçemedi ve son dakikada maçı Bcjiktaş'a kaptırdı. Sadeoe son 2 dakikası hev ecanlı geçen maçı kazanan Bosiktaş grup şampiyonu oldu. Serbest bırakıldı ır. Dünyayı Dolaşan Avustralya Havayolu Yapılan aıama sııasında cvınde bır tabanca, çeşıtli mermı ve 3 torba barut bulunan ODTU oğretım uyelerınden Leon Mafyan, dun tutuklama ısteğnle sevkedıldı$ı Nobetçı Sulh Coza Mahkcmesınce serbest bnakılmıstır. Mafyan bulunanlann Kucukesat Yalım Sokak 3/1 nımıaralj evde bırlıkte kaldıçı teğmenlcrdpn bırıne ait olduğunu soylemıştır. Açıklama bugün Enm, haricıye koşkunde çalışalanna akşam geç saatlere kaır de\am etnnşhr. Basın Yayın Genel Mıidürü Al mur Kılıç, basm mensuplarına, dırmış, Nıhat Erim'e Başbakanlık gnrevının verilmesini günkü çartlar içinde i<?abetli bır seçim olarak» nitelemiş, l OANTAS, BOAC ve AIR 1ND1A HAVA YOLLARI İŞTİRAKİ İLE Sakat insan korunursa varlık ve güç, korunmazsa darlık ve suç olur. TVTnran çevreler için sıcak bir isim» demiştir. TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞÎ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle