11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet UYMAY1 AÜLAK YASASINA TAAHHÜT EDER. Sanıbl : CumJıurlyet Matbaacılı* ve GaMteclllfc T. A. Ş. adına NAZİME NADİ Sorumlu Yazj tşlert Müdürü: SAMİ KARAÖREN Basan ve Yayan CTJMHURÎYET MATBAAC1L1K ve GAZETECtLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. N. 3941 B İ1 U D rt I A D« ANKARA: Atatürk Bulvan Tener Apt •• V» L. M n. YenıseUır Tel: 120920 • 129544 1 3 6 12 ABONE ve tLÂN Xurt tçi Aylık Aylık Aylık Aylık 22.SO 67.S0 135. 270. tfurl Uıjı Adl Pa*ta 45 135.270. S40 tZMÎR: Ferzipaşa Bulvan Afsarojlu Istıanı Tel: 31230 M70» GÜNEY ÎLLERİ: Kurukdpru 34 «okalt No. 40 ADANA Tet: 4S50 3934 Baslık (Uaktut 3. n I ncı sayfa (Santıml) 80 3 üncü «ayfa (Santıml) as 4. 5. 6 ocı ayfa (Santım» 75 Nişan. Nikân. Evlenme. Dogum 100 Ölum. Mevlid TejekKıu M üncü (9 Sm.» 150 Olum, Mevlid Teşekkur (S Cm.) 100 SAY1S1 75 KURUŞ (Bastaratı 1. Sayfada) cağı gorusunu öne surmüşler, hukumete alınacak Bakanların tutucu bır nıteliğe sahip olduklannt bildtrmişlerdı Inönü, eleşttrılen dınledıkten sonra ortava atılan iddialan «hafiflik» olarak nitelemiş ve bu neder.le CHP'nin hafıfliklere tahammülu olmadığını, birlik ve beraberlık içınde çalısılması gerektıfiinı, CHP'ye d'uşen görevin yeni hükümeti desteklemek olacağını, Grupta her şeyin ayrıntılı olarak tartışılacağım söylemışti. tnönü'nün bu şekilde davranıçı ve toplantıya çağrılan CHP Ortak Grubunda konunun bu açıdan ele alınacagırun ilânı, özellikle Ecevit grubu arasında tepkı uyandırmış. bunlar «gödfimlü bir göriisü» benimsemeyeceklerini toplantıdan sonra açıkça söyleraistir. Nitekim, gündemi 3 gun önce açıklanan Ortak Grup toplantısı çoğunluk sağlanamaması yüzünden ll'de başlayamamıstır, Saat ]2.05'e kadar çoğunluk için beklenilmiş; yöneticiler, telefonla senatör ve milletvekillerini çağırrmşlardır. Telefonla çağrılan Acfalet Bakanı Arar ile Bayındırlık Bakanı öztekin, toplantıya en son gelenler olmuştur. İNONU geçirdiği safhalan anlatrms CHP'nin ızledlgı pohtıkayı da ızah ederek. konuşmasma şoyle devam etmıştir: Telefonla çağn İnönü'nün konuşması Grup Başkanvekillerinden Nec3et Uğur'un başkanhğında toplanan CHP Ortak Grubunda bir konusma yapan Genel Başkan îsmet İnönü, sözlerine. Çarşamba ffünü gözlerini muayene ettirmek tizere Paris'e gideceğini bildirmek le başlamış, randevu alındığını da hatıriattıktan sonra Şimdi Ben. emniyetle parti erubumu memleketin siyasî vaziyett kararkamda bırakıyorum. Bir hafta şısmda ayrılmamın güçlSğünU bildiğlm halde gitmek Torunda benden ayrı, yalnız kalacaksınız. Bn yalnızlık zamanında so. \ım. Fakat sunu bilmemizi istiyorumluluk hissini tasıyarak, mem rum ki, gözüm hiçblr zaman arlekette hükümetin knrulma«ını, kada kalmayacaktır» demiştir. anarşik havaların bertaraf edilInönü, prubun zor toplandığma mesini takip edece|inize emiı«aretle. «Bueiin grup toplanhmiz nim. ia çokluğu biraz gtiçlükle yaplık. 4ma vaptık, memleketin lcinSimdl sizden ricam: Savın rlc bulunduju vaziyeti sizlere öCumhurbaskanının davetini o . zet olarak bir kere daha soylelumlu olarak takip ettigimizi, mek isterim» demiş ve sözlerine öhükümrtin teskilini di£cr siva. jet'e soyle devam etmiştir: sî partilerle beraber nartimiz•İçinde bulunduğumnz dtınım den üye vermek suretivle yarnedir? Biz CHP olarak ne gibl dımcı olacatımızı. sonra tesek. lazivet alacağız? kül eden hükümetin tamamivle Içinde bulunduğumuz varlyet kendi iradesine sahip ve müstabcllidir. Bunu kunse saklamıyor. kil olarak parlâmentonnn dene. I? Mart'ta askerî müdahale İle, timi altında çalısması usulünü seçimle işbaşma gelen bir Iktidestekledisimizi, cevap olarak tlar düşürülmiistür. Memleketin vermek isterim. Grubun tasvilcinde bnlunduğn hunalıma bir biyle bana bu yetkivi verirsecare aranmaya başlanmıştır. 12 niz sükunetlc seyahate gidcrim. Mart öncesinde memleket bastan Seyahatiınin siyasi bir hedefi asağı kana boyanacak durumdayyoktur. dı. Güçlükleri, tcimizde olan avBu vaziyeti durdurmak tcin Ukırı düsünüsleri mubalâsa e t . ter istemçz. memleketin en hüyiik meden, banUrı vola eetirpce, emniyet kuvvctine müracaat edi ğimizi, vola eetiremedifimiz lccekti. Memleketin Içte ve dışta zaman memleketin gözü önünde rn büyük emniyet kovvet] ordıı bunları vola cetiremivoruı dive sudar. Ordn Mr lç snva? içinde ilân edeceğimizi göze almışımdır. vatandaşlarla boğu^mak cmrini CHP için memleketin selârae. rcsmî ve meşrn hülriimetten alatini kurtarmak söz konusu oldu ra|ını düşünerek, buna mahal kal İn gibi, hunun için de CHP'vi mamak üzere 11 Mart'ta hfikümetekrar ciddî olarak görevini bi. tin dejHsmeslnl ve tehlikell valir bir siyasi parti haline getir. ziyete bir çıkar vol bulunmasını meyi de hedef tutmaktayım.» partilerden, meclislerden ve fcamuoyundan Istemiştlr. Karar Bu, ordunon ıtörevi mİydi? O Daha «nnra vapılan oylamada; şartlar hangl memlekette bn kaTurhan özgüner'ın alevhte. Cen dar toplansa ve boğuşma hududuna gelse, her memleketin or gizhan Yorulmaz'ın çekımser oy larına karşılık oteki uvelerın dusu aynı muameleyi yapar. Bu lehte ovlarıyla 2. Erim Kabınphenim kanaatimdir. Aynı zanuın.«ıne üye verılmesı ve Sunay'ın da bu, tarihin bize verdiğl dersmektubunun desteklenmesı kalerdir. Bunda şaşılacak hiç bir rarlaştırılmıştır. şey yoktur. Meseîe, ondan sonrasuıa hal çaresi bulmaktır. Biİnönü'nün sözleri zim ordunun hareketinde, diğer ordulara nisbetle esaslı bir fark înönü, toplantıdan çıkarken, vardır. 1960 ordu raüdahalesinde, «Katılmayanlar, anlaşılan bu. ilk çiin, ordıı bir an önce demokgün grup toplanmasın istiyorratik rejime secim yapıp gitmek lardı. Tesvik ettikleri anla.şılımaksadıvla geldiğini sövlemjştir. yor. Bunlar usulsüz muameleZaman ile aralannda Ibtiiâf çıklerdir. Ama grup dinlemedi, çotı. Memleket sartları değiştl. Fağunluk \aptık, koııustuk» demiş kat spçimle bir an e^'el demoktir. ratik rejime Eirmek sözleri yerine getiriidi. Demek W ordu hareketl, slvil idarert kaldırıp bir Kınkoğlu: «Gereksiz diktatorya kurmak lçin yapılmışsaydık» tı. Buna uygun olarak demokratik CHP Genel Sekreten Kâmıl re'ime kavuşmak mümkün oldu.Kınkoğlu ile Merkez Yonetım înönü, ordu'nun bu hareketi Kurulu üyelerınin toplantıya 1960'da neden yaptığım açıklakatılmamalan CHP içinde yeıu mış, keşmekeş bir idareye girilbir «Hareket» olarak nıtolerdıdiginl, bu nedenle askerl bir rümistır. Kırıkoğlu, toplantıya müdahaleye lhtiyaç görüldüğüneden katılmadıklan yolundaki nü, 12 Mart'ta da böyle bir ihbir soruya. şu karsılığı vermiştiyacın doğduğunu hatırlatmış, tir: «12 Mart nedir? Resmî hir hü«Kendim ve merkez yönetim kiimet var. bu hükürnet manekurulu adına sorunuzu karşılıvî bir otoriteden tamamiyle yokyorum: Tamamiyle dışımızda sun hale gelmiştir. Sebepler gelisen olaylara, oylarımula kat haklı mıydı, değil mîydi, şu tekıda bulunmayı gereksiz saysekkül veya bu insan suçlndur, dık. Bu davranış. parti içinde böyle bir konuya girmek istedemokratik bir hakkın kullanımiyorum» demiş, daha sonra hükümetin kunüuşunu hatırla^ lışıdır. Parti disiplinine ve Mecrrnş, CHP'ye de çağn olduğunu, lis grubumuzun karanna elbrt bunu olumlu karşüadıklannı te saygılı kalacafız. Düşüncelesöylemiş, sözlerine çöyle devam rimizi zamanı geldikçe söyleriz.» etmiştir İnönü, Kınkoğlu ve «Ordnnun bn davetlnl olumlu karşüadık. Bizim içimizde ihtiUğur'la görüştü lâf çıktı, hayır kanşmayalım İnönü, dün gece Genel SekredendL Böyle bir hükümeti desteklemeyelim, dışında kalahm, ter Kınkoğlu ile Grup Başkan Vekilleri Necdet Uğur ve Ke. hükümet teşekkül etmezse etmal Demir'i kabui ederek, kenmez dediler. Bu görüş anarşiden dilenyle 3 saat suren bır göruş. fayda ummak anlamına gelir. me yapmıştır. Bnnu kabul edemeyiz dedik. Sonunda aksi fikirde bulunanlar 0 Türk Donanma Cemiyetine azınlıkta kaldılar. Hükümet böyyapılacak her türlü bağış. Do le teşekkül etti. Bu bir çıkar nanmamızı rüçlendirecektir. yol olarak bizde ilk tedbir görüldü. O zaman bir talihsizlik oldu. İçimizde bir aynlık peyda oldu. Biz Meclis gruplan olarak ge> ne böyle bekliyorduk. Çoğunluk olsun diye. Beklemediğimiz anda aklımıza hayalimize gelme> yen kanun dışı, usul dışı konuşmalar gördük. Biz burada jçenel sekreteri, merkez yönetim kurulunu beklerken, eazeteciler bize genel sekreterin istifa baberini verdiler. Bunlann bepslni gelip geçici btmalun saydık. Bir an evvel memlekette anarşiyi bertaraf etmek için tedbir almak vazifesinl jrapmay» koyulduk.» înönü daha sonra. birinci E. rım hukumetının kuruluşunun «Memleket sorumluluçunn daima gözönünde tutmus olan oüvük bir partinin haysivetine >aktşır bir pnlitikadır. Bu tutumu karannıza baglayıp. kamuoyuna, Cumhurbaşkanınm da\etini olumlu karsıladığımızı \e yardımcı olacağımızı ilân etmek isterim. Bu suretle teşekkül edecek yeni hükümet partilerüstü bir anlayısla çalışır, memleketi sükun içine yeni seçime kadar idare eder. tste bu vaziyet içinde CHP'yi idare etmeye çalısacağız. Genel Başkanınız olarak bu vaziyet içinde partiyi idare etmeye çalısacağım. Ters düstükleri ilân eden arkadaslarımıza sövledieim gibi, durnmu meçhule gfitiir. mek ve bugun bu grubu toplamamak için sarfettikleri çayret. ler. anarsik ve kanun dışı gavretler içinde serbest çalısmalarına ?öz vummak fikrinde de. ğiliz, değilim. Simdi, bu karar. ları alacaÇız. Kısa bir zaraanda CHP'ni kanun içinde, memleket sorumluluğunu bilen bir parti haline bir an evvel getirmek için bütiin tedbirleri almak karann. davım. Talnız bana müsaade ediniz. Her dışarıva sevahata gideceeim zaman benim başıma gelen bir olaydır bu. Parti için. de bir olay çıkaracaklan zaman, arkadaslanm va dışarıva gitmek üzere veya dısarda bulunduğumuz zamanı seçmesini nyeun eormüslerdir. Ama bn hareket sonunda kendilerini mahçup et. miştir. Gene kendilerini mahçup edeeektir. Izmir'de sel, hayatı etkiledi İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) îzmır ve yöresinde su taşkınla rmdan meydana gelen hasann tesbıtine başlanmış, İzmirliler, sellerm getirdiğı çamur ve molozlan temizleme'ı: İçin dün sabahtan ıtibaren yogun bir çalışmaya girişmışlerdir. Vali Yardımcısı Mekin Sanoglu, dun yaptığı açıklamada, son yagışlar ve sellerin can kaybma yol açmadığını, fakat 7 ev yıkıldığıru belirterek, «Bazı gazetelerin bahsettiğl gibl zarar miktarı 30 milvon değildir. Zarar tesbiti yeni başlamıştır» demiştir. ı ı yeni Bakanin (Bastarafı 1. Sayfada) 1961'de Gaziantep Mılletvekili seçılmıştir. 196365 arası Üçüncu tnonü. Kabinesinde Turızm ve Tanıtma Bakanhğı yapmıştır. Evlı, bir çocukludur. îlyas Karaöz: (Devlet Baka. nı\ AP Muğla Senatdrü. 1319'da Yatagan'da doğmuştur. Yuksçk Ekonomi ve Tıcaret Okulu mezunudur. Iş Hukuku ıhtisası yapmıştır. Çalışma Bakanhğı tş Müfettişliği ve Aydın Bölge Çalışma Müdürlüğünde bulunmustur. Evli, iki çocukludur. tlhan öztrak: (Devlet Bakanı), SBF Medeni Hukuk Profesürüdür. 1925'te Ankara'da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. Doktorasını tsviçre'de Neuchatel'de yapmıştır. 1957 yıhnda SBF'ye girmiş, 1971'de Profesör Olmuştur. Halen SBF'ye bağlı Basın Yayın Yuksek Okulu Müdürüdür. Evli. 1 çocukludur. tlhan Öztrak, TRT eskı Genel Müdürü Adnan Özfrak ile MGP Genel Sskreteri Orhan Öztrak'm kardeşıdir. Fransızca ve îngilizce bilmektedir. Saat Bilge: (Adalet Bakanı), SBF Devletler Hukuku Profesörü ve Dısişleri Bakanhğı Baş Hukuk Müşaviridir. 1921'de İ s . tanbul'da doğmuştur. Ankara ve Cenevre Hukuk Fakultelerı mezunuduj. 1951'de SBF'ye girmiş. 1852'de Doçent, 196O'ta aynı fakültede Profesör olmuştur. 1957'de Dısişleri Bakanhğı Hukuk Müşavirligi, 1963'te Hukuk Baş Müşavirliği, 1966'da Avrupa İnsan Hakları Dıvanında hâkimlık. ve La Haye Daimî Hakem Dıvanında üyelik yapmıştır. 1971'de Birleşmij Milletler Hukuk Komısyonuna seçilmıştır, Fransızca. Îngilizce biUr. Ferit Kubat: (Içişleri Bakanı), Içışleri Bakanhğı Müsteşarıdır, 1920'de tstanbul'da doğmuştur. Istanbul Hukuku mezunudur. Evlı ve iki çocuklu olan Kubat Îngilizce, Fransızca bılmektedir. Haluk Bayülktn: {Dısişleri Bakanı), Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye daimî temsilcısidir. 1921 yıhnda Istanbul'da doğmuştur. SBF'yi bitirdikten sonra Dısişleri Bakanlığına girmiştir. 1964'te Dısişleri Bakanhğı Genel Sekreteri, 1966'da Lond ra Büyükelçisi olmuştur. Bayülken'in «Ekalliyetler», «Kıbrıs», «Dış Politıka Esasları», «Milletlerarası münasebetler ve ıhtilâflar» konusunda basılı etud ve makaleleri vardır. Evli ve iki çocuk babası olan Bayülken. tngilizce ve Fransızca bilmektedir. Nalm Taln: (Ticaret Bakanı), Merkez Bankası Başkanıdır. 1919'da tstanbul'da doğmuştur. Iktısat Fakültesi mezunudur. Evli ve iki çocuk babası olan Talu Îngilizce ve az Fracsızca bilmektedir. Rıfkı Danışman: (Ulaştırma Bakanı), Erzurum AP Mllletvekilidir. 1924'te Erzurum'da doğmuştur. Yüksek Iktisat ve Ticaret Okulu mezunudur. PTT Genel Müdürlüğüneîe yönetim kurulu üyesi ve Malzeme Daıresi Baskanhğı yapmıştır. Evli ve iki çocuklu olan Danışman, tngilizce bilmektedir. Ali Rıza Uznner: (Çalışma Bakanı), CHP Trabzon MUletvekilidır. 1926'da Trabzon'da doğmuştur. Orman Fakültesi mezunu ve Yüksek Orman Mühendisidir. tsveç'te ormancılık üzerine ihtisas yapmıştır. Orman tstatistik Genel Müdürlüğünde bulunmuştur. 1, 2 ve 3. dönemde Trabzon Miüetvekili olmuştur. Evli ve bir çocuk baba<;ı olan Uzuner, tsveççe ve Ingilizce bilmektedir. Serbülent Bineöl: (tmar ve lskân Bakanı), tstanbul Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası Genel Müdür Yardımcısıd^r. Bayındırhk Bakanhğı MCsteşar Yardımcıhğında bulunmuştur. Yuksek mühendistir. Neemi Sönmeı: (Köy tşleri Bakanı), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekânıdır. 1919'da Isparta'da dofmuştur. Ziraat Fakültesi Kültür ve Tek. nik Kürsüsü profesörü olmuştur. Evlı ve bir çocuk babası olan Sönmez Îngilizce ve Fransızca bilmektedir. [Gençlik v« Spor Bakam Adnan Karakuçıik'iui kiuıliği, ap«r famızdadır.] Olaylarm ardındakî (Bastarafı l. Sayfada) nı, özelllkle seçim kanununda, yedi aylık tecrübelerle de btr kat daha zorunlu duruma gelen değişikliklerin yapılmasinı, Parlamento içtnzük değişikliğinin bir an önce cıkanlmasını, bakanlar hakkındaki koğuşturmaların en kısa sürede sonuçlandırıtmasinı sağlayacak Meclis içtüzüğü ıslahatınm yapılmasını, resmî ilân rejiminin dözenlenmcsini yeni belirmis konular olarak acele çözüme bağlanmasuıı öngörmüştür. Bütiin bunlann dısında geçen sekiz aylık dönem Türkiye'nüı ekonomik ve sosyal meseleleri üzerine dunnadan yenilcrini yığmıstır. Enflâsyon, bunlann başmda gelmektedir. Pahahhk şeklinde özellikle halkm sırtına çöken bu konunun Türkiye'yi son ay içinde ne kadar meşgul ettiği ve etkileriııl artan bir hızla ne olçüde sürdiirdüeü mc>dandadır. tkinci Erim Hükümeti hu büyük prob lemi, ku$kusuz. yapılacak işler listesinin basuıda bnlacaktır. Vatandaş bu konada acele ve etkili careler beklemektedir. ' tceride süren ve ikt milyon işsizi Ue Istihdam alanmda kendini gösteren büyük krize şimdi de Almanva ve öteki dış iılkelerde bulunan fşçilerimizin karşılaştıği sikıntüı durum eklenmiştlr. Teni hükümet bu tneseleyi dc taze gelişmelerivle karşısmda bulacak tır. Kıbrıs meselesi. Adada kesilen ikili görüşmelerden sonra yöneldiği bcsli görüşme teşebbOMeri yöniinde Türkiyc'nln rıkarlarına ters bir eelişme iclnde eörünmektedir. Endlşeler vardır. Nihayet olağaniistü koînllarm blr an önce sona erdirilip normal koşullara kavıışulma«;i ülkede bir özlem haline gelmiştir. Erim Hükümeti. huzur ve kalkınmanın temell haline gelen normal döneroe ırecişin koşullaruıı hazırlamak ve yürütmek görevini de üzerine almış olmaktadır. Sekiz ay öncesine nazaran yeni hükümet çok daha artmış ve zorlaşmıs sorunlar karşısinda bulunmakla beraber, iyi niyetle ve başarmak azmiyle yola çıkıldığına göre, gelecek için umutlu olmakta sebep var demektir. Başbakon (Bastarafı 1. Sayfada) ve bu sayı ^6'ya yükselmişti. Kültıır bizmetlen şimdilik yenıden Millî Eğitim Bakanlığına bağlanacaktır. Teşkilât kanunu ile zamanımızda çok önem kazanmıs olan Kültür Bakanlığı görevine açıklık getirilerek baş. tan kurulmasının daha iyi olacağı düsünüldü. Yeni hükümette, Dış Ekonomik tUşkiler Bakanhğı ile eski Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Ticaret Bölümü, iç ve dış ticaret) kapsavan bir Ticaret Bakanlığında toplanmıştır. Teknolojinin son yıllardaki gelişmeleri gözönünde tutularak, Sanayi Bakanlığına, bu konuyu da yönetmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanhğı adı verilmiştir. çe kalkınmayı daha büyük btl hızla sürdürmek. başlıca hedeflerimizdir.» Yaş ortalaması Yeni Erim Hükümetinin yaş or talaması; 50.4'dür. Kabinede 60'm üzerinde 4 üye bulunmaktadır. En yaşlı üye Millî Savunma Bakanı Ferit Melen, en genç de Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçal'du. Melen 65, Akçal 40 yaşındadır. Pakistanlı <Bastarafı 1. Sryfada) Hint paraşütçü birliklerinin Dakka'nın 90 km. kuzeyine indirme yapmağa başladıklan, Pakistan kaynaklan tarafından açık lanmıştır. Diğer bir kısım Hint birliklerinin ise, şehrin 40 km. ba tısında nehirden karaya çıktıklan bildirümektedir. Havadan indirilen ve nehirden sevkedüen Hint birliklerinin pek yakuıda Dakka'yı almak üzere nıhai bır saldınya geçeceği, gozlemcıler tarafından da ısrarla soylenmektedir. Bır Pakistan sozcusu. Hint tanklannın saldırılannda sadece askerî hedefleri değil, meskun bölgeleri de bombaladığını ve sivil halka karşı «Napa'lm bombas» kullancfıgını öne sürmuştür. Pakistan sözcüsüne göre, Do. ğu Pakistan'da dövüşmekte olan Pakistan birliklerinin bir kısmı, kendi aralannda haberlesme ünkânını kaybetmişler. dır. Fabrikalarda durum Tekel Şarap Fabnkasınjn istinat duvarlannı yıkıp çevTesini etkısl altma alan Melez çaymın sulan, kısmen çekilmıştir. Fabrika Müdürü. açık hava istif yerlerindeki 2 milyona yakın boş şişenin seller tarafından pötüriildügünü, fabrikanm en az bir hafta sonra faaliyete geçebileceğini söylemlştir. Sümerbank Basma Pabrikasınm çamurdan kurtanlmasj için 2 bin kişi görev almıştır. Fabrika varından itibaren faaliyete geçecektir. Kçmer köprüsünün altında bulunan gecekondu barakalan da oturulmaz hale gelmiştir. Parti ve mesleklere göre Hükümette, Adalet Partisinden 7, Cumhurivet Halk Partisinden 4, Milli Güven Partisinden 1, Kontenjandan 2 üye vardır. Bu 14 üyenin besi Cumhunyet Senatosundandir. Az önce söylcdigim gibi, parlamento dışından beşi üniversite profesörü, 2'si yüksek mühendis, l'i bankacı, l'i idareci, 11 büvükelçi, l'i doktor olmak üzere II Bakan görev almıştır. Başkanlıgunda kurulan bu hükümet de, bundan önceki Bakanlar Kurulu gibi Anayasamızın önçördüğü teformlan Atatürk'rü bir zihniyetle gerçekleştirmeye üstün önem verecektir. Türkiyenin hızla kalkınması, sosyal adaletin ve refahın yayılması. huzurun devamlılığı, istikrarın korunması büyük ölçüde bu reformlara bağlıdır. Napalm kullanıhyor Yağış dün de sürdü Izmir'de dün de yağmur, ara. (Bastarafı 3. sayfada) lıksız devam etmiştir. llgililer, yağışm birkaç gün daha sürece. tanla • Pakistan bir ateş kes an» ğır.i, ancak önceki günkü kadar Uşması imzaladı. şiddetli olmıyacağım ileri sür10 Ocak 1%6 da Taşkent konfemüşlerdîr. ransı toplandı. Buna Pakistan Cumbnrbaşkanı Eyüp Han'la HinAntalya'da sel distan Başbakanı Şastri katıldıAntalya ve çevresinde ikl gtin lar. Kosigin'in arabuluculuğu ile den beri devamlı olarak yağan Hindistan ve Pakistan barışçı ilişyağmur sebebiyle, şehrin bazı kilerini venidcn başlatmaya razı semtleri, sel baskınma uğramış, oldular. Bu sırada Hindistan Baş500 ev sular altında kalmıştır. bakanı Sastri bir kaib krizi sonucu Taşkentte öldü. 28 Eylül 1968 de Gilgit'i Doğu Türkistana bağlayan yol açılıııca Hindistan, Çini ve Pakistar.ı protesto etti. Mart 1969 da Doğu Pakistanda şiddetli kanşıkhklar oldu, sıkıyönetim ilân edildi. Aralık 19*0 de genel secimler yapıldı ve muhtarhet taraftarı Avami Partisi Doğu Pakistanda Iki yaşındaki tazı Güler'i dö kazandı. 6 Mart 19T1 de Başkan verek öldürup Ferilcöy'de bir Yahya Han ay sonunda toplana, derenin içıne atan Nazmiye A cak olan Millî Meelisin toplantirabacı, olaydan 4 ay sonra su sınj ecte)«di. 2S^J0ju:U Ua çunu ıyrat etmiştir. Daha •^•ço Idstanda şidrietli bi» tenhil cugutıfltfilan anne, kocasT AkıJ Hastanesffide olduğu'^in Af17 Nisanda Bengaldeş Halk yondan Istanbul'a geldiğini, bir erkekle tanıştığını, bu arada bir Cumhurlyeti ilân olundu. 9 Ağusgun huysuzluğu nedeniyle kızı tosta Hindistan ve S.S.C.B. bir n: döverken de öldürdügünU dostluk ve işbirliği anlaşması imsövlemiş ve «O günden beri bü zaladılar. 23 Ekimde Hindistan yük bir azap içindeyim» demiş ihtiyatlarını silâh altına çağırdı. Kasun başıcda Ali Butto baştir. kanlığında bir Pakistan heyeti Çine kısa bir ziyaret yaptı. ve umduğunu bulamadı. 23 Kasımda Pakistan olağanüs(Bastarafı 1. Sayfada) tö hal ilân etti ve 3 Aralık 1971 tesi ö*e partmin onemli karar de de üçüncü Hindistan • Pakisorganlarından biri olan Politbü tan savası başladı. Hindistan. Pakistanın kendi bagro uvelerinı yenıden tesbit et. rından ayrılmasını asla kabul etmistır. Reuter ve AP Ajansının haber memiştir. Kendini kuvvetli görlerme gore, uye sayısı 10'dan düğü her vesilede, hele büyük ll'e çıkarılan Polonya Komünist devletlerin sa\asa böyle seyırci Partisı yeni Politbürosunda kaldıklarını gördükçe bir parça Devlet Başkanı Cyrankiewich PakisUn toprağını ilhak için save Dısişleri Bakanı ile Gizli vaşa girmekten kaçınmıyacaktır. Polis Şefi Moscar'a yer verilmemistir. Polonya Komünist Partisi Po(Bastarafı 1. Sayfada) litbürosundan çıkanlanlann y e . rine seçilen 3 kişinin Parti I. Bulent Ecevit, 10 kadar CHP' Sekreten Gierek'e yakınlıklalı milletvekıli ile kongreye gelrıyla tanındıkları bildirilmekmış, konuşmasında, demokrası tedir. üzerinde durarak şunlan söylemiştir: «Ülkemizde demokrasi aeacı Sylesine kökleşmişti ki, sökü. lüp atılamadı, fakat körpe dallan kesildi, meyva vermez ha\e getirildi. Bunnn sorumluluğunu ordumuza yüklemek haksızlık olur. Demokrasiye, yıllar boyunca yöneltilen karşılıklt tahrip çabaları sonunda ülkemizde öyle bir ortam yaratıldı ki, ordu, müdahaleyi kaçınılmaz gördü. Dış olaylar Atatürkçü refornılar Bundan bö>le hiçbir hükümet reformları ihmal edemez. 12 Mart Muhtırasından bu yana Atatürkçü refornılar partilerüstü bir millî program olmuştur. Hükümetle Parlamentonun aynı anlayışta birleşerek vakit kaybetmeden bu amaca doğru ilerlenmcsinl sa|lamalarını vatandaşlarunız haklı olarak beklemektedirler. Programıııda da görüleceği gibi yeni hükümet bu konuda azimlidir 7 Nisan 1971 günü Millet Medisinin 321 güven oyunu kazanan program ile sayın Cumhurbaşkanımızm 7 Aralık 1971 tarihinde ilgili makamlara gönderdiği mektuba ekli reform ve is esasları yeni Bakanlar Kurnlunun program hazırlıklanna temel yapılacaktır. Hint birliklerinin Mymenşinj yönunden de Dakka'ya yurümekte olduklannı belirten bır Hint askerî sözcüsüne göre ıse, Pakistan birliklerlne çekilecek yer katmamıştır ve Pakistan askerlerinın yüzlercesı bırarada tııtsak edilmektedır. Pakistan askerleri esir oluyor Batınlan muhrip Kızını öldüren anne 4 ay sonra itiraf etti öte yandan, Pakistan hüküme tının bır sozcüsü tarafından a. çıklandığına göre. bır Pakistan denizaltısı, Karaçl açıklannda bır Hint muhribıni batırmıştır. ••• Karaosmanogln • #PA ^ (• LTI> . • ^*Mi» Cumhuriyet Resıt HamJt . NajMiyon Ââz 15». 339. 213. 1S3. 151. MO. 215.185. l»n> • İS». 24 iyır knlce 22.70 23.75 (Bastarafı 1. Sayfada) ğından daha önemlidir. Kalkınmaya yöneuniş gayretlerde tükenmezlifine tanık oldugum Partilerüstü ve dısı tarafsız, faenerjinizi, yaratıcı gücün&zü ve kat az önce işarct ettigim doğrulbaşarılı ekip çalışmalannızı, kal tuda bellrll fikirleri ve bellrll kınma potansiyelimizin en belirsahsiyeti olan bir hükümetin bagin göstergeleri nlarak daima şında yurdumuza hiznıct edebllmektwk«onsuz mutluUtk duyaca > hatırımda tntacagım.' ğım. Bundan sonraki çalışmalarınızVatandaşlarunızı hıüıır \t sü •da da büyük başanlar diler, bekun içinde bulundurmak. millet' pinizi saygılarımla selâmlanm.» Polonya ill* Ccevit Ben bir Diners Qub uyesıyım Bu, g ü n l ü k h a y a t ı m ı ö y l e s i n e k o l a y l a ş t ı r ı y o r k i . SOLDAN SAĞA: 1 İsmail Fenni Ertuğrul. 2 Sparta: Laos; Iplık. 3 Mendel: Stok; Uç; Ap. 4 And: Yosma: Eza; Ara. 5 Icat; Ruko; Ayız. 6 Le: Angarya; Nızip. 7 Hran, Arsa: Sabotaj. 8 Egale: Yctik; La. 9 Kosova; Opal: Sehil. 10 Ispanak: Şi; Fo. 12 Bı; Hakaret; Nergisi. 13 Eleşkirf. Asvan; An. 14 Yoma: Ta; Tıhas; Prag. 15 Papın; Sefalet: İlad. 16 Cın: Paderewskl; Tuna. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 tsmaıl Hakkı Bey. 2 Spencen Sılopl. 3 Manda: Aesop: Eman. 4 Ard; Tango; Ahçap. 5 Itey: Avanak; jp. 6 Lalo: Gala: Akitna. 7 Suare: Akara. 8 Elam; Rs: Of: Rt; Se. 9 Na: Arya: Pike; Ter. 10 Nos; Ua: Yay: Taife. 11 İstek; Keleş: Shsw 12 Ozon; Tı; Vala. 13 Rıka: İsıp; Naşek. 14 Tp: Azak; tfen; Ti. 15 Ulus; tb; Spor. 16 Ğiç; Apolet; Girıt. 17 Rk; Ay: Tahiti; Alu. 18 Arıza; İl: Sagan. 19 Lapaz: Jelâtln; Da. Ordunun kaçınılmaz görmestni sağlayacak butün kosullar vıllar boyunca özel bir dikkatle, hesapla hazırlanıp yaratıldı. tlk günlerde buna çok sevinen, *Oh, demokrasiden kurtnlduk" diye âdeta bayram eden bazı demokrasi düsmanı devrımcilerin 9 aydır ne kadar acı tecrübeler eeçirmekte oldukları ortadır. Bu arada, 12 Mart öncesi olumsuz gelişmelerde hiçbir günahı, sorumluluğu bulunmayın bazı aydınlar da acı çekmcktedir.» Zonguldak Milletvekıli, ulkemiz sorunlannm demokrasiden uzaklasılarak çözümlenemiyeceğini, reformlarcTan en çok bah sedilen bır ortamda, «reformculuktan uzaklaşıldıeını» ileri sürmuş ve ozetle şoyle demiştir: «Bu düzeni değiştirecek en güveni lir yol, silâhlı mücadeleden, gerillacılıktan veya diktacılıktan geçen yol defildir: demokrasiden geçen voldur.» Butun onemli alışverıslerımi bır imza atarak yapıyorum Lokantalar, gece kuluplerı. kıtapçı ve cıçekçılere, karımın, ya da aılenin ve evın bın turlij ıhtıyacı ıcın ceşitlı mağazalara .. Dostlarımı davet ettığımde. ya da ış yemeklerinde hesabı bır ımzayia halledıvermek daha bır başka oluyor. Hele yolcuiuklarda, Diners kartım benı uzerımde bır suru para taşımaktan kurtarıyor. Turkıye'nın neresıne gıdersem gıdeyım, seyahat bıletlerımı kartımla alıyorum Seyahatlerımde oîel. motel. restoran. bar, gece kulubu masraflarını hep Diners kartımla öduyorum. Yurt dışı seyahatlerımın biletlerını bıle Diners kartımla alıyorum Sonra. imzaiadığım hesapların gerı gelen kopyalarından nereye ne harcadığını bılmek. buyuk kolaylık doğrusu. Diners, günlük hayatımı öyle kolaylaştırıyor ki... TUKENMEYEN BIR ÇEK KARNESI Darüşşafaka Cemiyetinden Cemiyetimizin çok kıyın etli müteberrilerinden SATVEI IUIFI TOZAN Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Azız nâşı; 14 Aralık 1971 Salı günü öğle namazınt müteakip Teşvikiye Camiinden alınarak Zıncirlikuyu Mezr.uğındaki aile kabrine tevdi edilecektir. Rahmetlinin; akraba ve dostlanna ve DarOşşafaka camiasına başsağhfı dileriz. Tann rahmet eylesin. Cumhuriyet 10175 Diners Club nedir ? r Dinerı Club Cuvu» çao'.a b, *«di cjanızasyonıiciur. Satn ali a gucıj yuksek uyelen^e anlaşma't rruesseselen nszdınde kredı ve ıt'bar sağiar. Oinars Club'ün bugun dunyanm 131 ukesmde uçbuçuk •nılyonu aşkn uyesı vardır. Sağladığı koiaylıklar nelerdir ? Cesıtlı ödeme ve alısverıslerınızı m r bır ımza karsılığı yaP 8 ı'zı sağlar. Her ayın sonunda Din«r» Club tarafından sıre gonderılen faturalardan. r harcamalannızı kont ol etmek imkâr nı b'ulabü'rsinîz. Av sonu durumu esas alınarak tanzin edilip sıze gonderJen faturayı, bır sorrakı ay sonuna kadar odeme ko'aylıği bu'unduğundan, Diners sıze ıkı aylık bır kredı sağlıyor demektir. Sat'n aldıklarınız ıcın peşın odemelerae bulunsaydır.ız ne odeyecek ıdıyse^ız, si7î gelecek hasap da o olacaktır. Bır tek lıra bı'e fazla değil. Diners Club sizden ne bekliyor ? Kulubürı gönel olarak aradığı baz: stanc'art malî olçulere uygun olmanız, ozelhkle işınizde başarılı, sevı'en savnan \e ıtımat edııen bi r kımse olrraT;. Br dela\s marsus ı'ıacak gırıs ucreiını \e yıldan y'a c acak aıaatı odernenız. Diners Club hakkında daha fazla bı'gı a'mak ıcın Diners Club of Turkey Servıs Turıstık A.Ş. Cumhuriyet Caddesı 107 Harbıye Istanbul Telefon . 4ö 80 45 ReproDin: 1105/10151
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle