13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ıCÎTMHURÎYET: sSAYFA BES Poşobahçe'deki grevde bir işçi, kamyon altında kalarak öidü İSTANBUL HABER SERVİSİ 48 gundur grevde bulunan Paşabahçe Şışe Cam Pabrikasmda dun olajlar çıkmış. bir işçı, fabnkadan mal almak ısteyen tur kamyonun aitmda ezılerek olmuş, bir ışçı de yaralannuştır. Kaza, Ceyhan'a ma! götünnek içın fabrikaya gelen şoför Osman Şahin ıle muavlni Süleyman Taş' :n, iddiaya göre, grevci bazı ışçiler tarafından dovülerek, kamyonun başka yere gotürülmek istenmesı sırasında meydana gelmıştır. Ancak, kamyonun ön tekerleklen aitmda kaJarak olen 6 çocuklu 40 yaşında Kadir Peker'ı kıraın ezd!ğ;ı tesptt edılememiştir. Kaçtıktan sonra Poiıs'e tesltm olan şofdr Şahin, olajla ılgısmin olmad'ğını, ışçı]enn kamyonu kullandıf ı • sırada kazanın meydana geldığinı soylermştır Soforun suçladığı işçılerden Arıf Ipek ıse, evınae yakalanmıs, ancak kazadan haben bıle olmadıgım bıldırmıştır Çukurçayır'da bır kauste meydana gelen aynı kazada varalanan 35 yaşındaJu Irfan Kuru tedavı altına alınm:ştır. Olaya, Savcılık elkoymuştur. Devlet Opera ve Balesi 12 19 ARALIK 1971 PROGRAMI 12 13 14 15 16 18 1971 Pazar saat 15.00 1971 Pazartesi saat 21.00 1971 Salı saat 18.00 1971 Çarşamba saat 14.30 1P71 Perşembe saat 21.00 1971 Cumartesı saat 14.30 saat 21.00 19 Aralık 1971 Pazar saat 15.00 Arahk Aralık Arahk Arahk Aralık Arahk J İSTANBUL A.VKARA BEYOGLU Rommele Baskın R. Burton Rfs (64 1S S6 . 1. Levent) Yunus Emre Orator.vosu Verda Erman (Piyano Resıtali) Rıgoletto (Opera» Kutup Ayısı Polana (Cocuk Müzıkali) Hoffmann'ın Masallan (Opera ı Kutup AyjsıPolana f Çocuk Müzikali) Hoffmann'ın Masallan 'Opera) Yunus Emre Orator.vosu (Ögrencüere) ögrencüere % 50 ın Eıletler satıştadjr. Bütun temsillerde nlk 8 sira hariç) dırım uygularnr. Sah günü saat 18 temsüı indirimli halk matınesidır Çocuk temsillerınde her yer 5 TL. dır. Telefon: 44 31 34 J (Basın: 2501310152) TESEKKÜR Esım ve oaDamız Dls Tabtt» radyo İSTANBUL 05 5ö Açıli}. Prograra 07.00 Koye Habcrler 07 05 Turküler, O y u n H a v a l a n 0Î30 Haberler, Hava D u r u m u 0T45 O>un H a v a l a n 08 00 tstanbul'da B u g u n 0810 Solistler Geçıdı 08 30 ÇeşıUı Muzık 08 50 Türfc Muzıği 09.30 Çocuk Saati 10 00 Haberler 10 05 Beraber, S o l o Sarkılar 10 30 Hafif Batı Müziği 10.50 Mikrofonds S n r v e Şohbei 3100 Konser Nakli 12.05 Hafif Batı Mflzığl 12 30 Yurttan Sesler 13 00 Habcrler v e Resmi Gazete 15 00 Haberler 1S.05 Solistler Geçidi Iö 30 Sızin I ç m 16 00 Turküler 16 15 Bır Turk Yorumcusu 16.30 Sarkilar 18.45 Bır Orkestra Çahyor 17.00 Haberler 17 05 Ocak B a ; ı 17.25 K u m e Faslı 17.50 Reklâm Programlan 19 00 Haberler. Hava D u r u m u 19 30 Hafif Müzik 39 40 tnsan H a k l a n Günü 19.55 Bır Varmış B ı r Y o k m u ş 20.00 Haftadan Haftaya 2100 24 Saatin Olayları 2110 Turküler 21.25 Spor Dergısi 21.55 Hafif Muzık 23 00 Hafif Batı Muziği 23.45 Gece Muzıği 23 55 G u n u n Önemlı Habeıleri 24 00 Kapanış. Osman Burhaneddin BORHAN ' ın hastalıgı sırnsında vakm alaka S larım esırgemeven DasU Dr ; Mahmut SEZER olrrak Ozere S Röntsen Mut Or Kemal AKAVj Oo Dr Macıt MADFNLt. O D Î Or Selçuk GÜRKAYNAK var i dımcısı Cemıl. BaKt Dr Bur. î haneddin CANKAT Or tzzet i ARKAN Ür Dr Mahmut CttRSOY Ecz Sırn KINRAN. Ronteen teknts'enı Husno HFSLf Nurıve tKll'OftLU ı)« hastalık ve vefat «ebeölvle blz?at gelerek vevs teiefon v» tel. erafi» ılrılnti) ve acımııı oavl». san dost ve akrabalarımız» mınnel ve sukranlarımız» u züntumüı mânl oidu£undan ea. zetenlz vasıtasıvle arzetrnevl Oir borc billrız. AtLRSt Cumhurlyat 10173 RABAK ELEKTROLİTİK BAKIR ve MAMÛLLERİ fl.Ş.den SirKetimiz ümum Müdürlüğune aif santralın telefon numaraları 1J.12.1971 Pazartesi flününden ifibaren tSTAjVBUI tL 09.55 10 00 10.30 11 30 12 00 12.30 13 00 13.30 14.00 14 30 15 00 15.30 16 00 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 19 30 20.15 21.00 21.30 22.00 22.30 22.50 23.30 00.30 01 00 AçıJış ve program Dıskote£ımizden Isteyın çalaiım MınyatUr müzık Almanca şarkılar Konçertolar Hafif bafı müzıgl Sonat saati R. Anthony soyluyor Şan sololan Percy Sledge'den şarkılar Pılm muziklerı Pazar konsen Çay saati Kuçuk konser Gençlere muzık Senfonık muzık Halıf batı müzıgl Müzık dunyasında gezi Akşan) konser) Lâtın ulkelennden muzık B. Bourdın Orkestrası Gunuaıüzde caz Sanatçının garıp dunyası Gece konsen Gece ve muzık Hafif batı müzıgl Program ve kapanış olarak degişmiştir. llgiljlere duyurulur. 456835456836 456837456838 İlâncılık: 5782/10170 ShdP'e yermis gönlünü Servısınden oturu guleryuzunden oturü kalıtesinden ötürü bir de „ " *fn ,„ A NKA R A o: :a 07.03 07 30 07 15 .Aç:*ıj, Fıojrram KCve H a b c t l e Tii.küıer, O y u n Ha! erler, Hava D u r u m u fcaLJ, Müzigi Ankara'da lîugün Şarkılar, O y u n H a v a l a n Halk Müzıği Çocuk Kitaplığı îstekleriniz Mikrofonda Habcrler Türk Müzigi Y a n r m a Profframı Her Hafta Sizlerle Habcrler Şarkılar Yurttan Sesler Haberler v e Resmt Gazet» Hafif Müzik Haberler Sarkılar Oyun Havalan Hafif Müzik Şarkılar 16.20 16.45 17.00 17.05 17.30 1750 19 0(1 19 35 Çeşıtli Muzık Turkuler Hsberler Pazar FasİJ Ocak B e s ı Reklâm Profframlan Haberler, Hava Turküler Durumu rsıo rs 40 PIIO 119 3ü 10 tKJ 19 55 P a z a n n Plâkları 20?: Şarkılar 20.45 tnsan Hakları Günü 21.00 24 Saatin Olayları illil Turküler 2123 21.55 Spor Dergısi Sarkılar ıor5 10.35 !')5 12 0T IÎ.P3 SheH'den"bldıgı ^karyakıtiri" yüzde yüz bu toprakların malı olduQunı bıldığinden ötürü Shell'e vermiş gönlünü. 22 Î0 Müzık Dünyası 22 30 Turküler 22.45 23.00 23.45 23.55 24 00 Haberler Gece Konseri Gece Muziği Günün Önemli Haberlcri Kapanış. tsoc 15 05 52: 15 41 S.0O VYürdeYuzYfertiÜretim TÜRKİYE 9 28 9.30 9 32 9.47 0.00 0 30 TV Hava durumu Çekoslovakya 1968 Pazar gecesı Koprülerin oyküsü Son haberler Kapanış Açılış ve program Kısa haberler Çocuklann televızyonu Yannın yaşamı TRT Korosu Haberler 20 50 20.55 21.15 22.00 22.20 22.30 ATLAS (44 ()8 35 . Beyoğtu) Vağ. Kanun \damı B. Lancester rmırla Gelen Adam C. BronRTS son • RIS GUL (27 71 86 . Şchîadel.açı) le. SEHİR TtYATKOLARI B A R B A R O S : (47 76 79 Ortaköy) ri«le E. Sayın: t . C«ğl«r . R. H A R B t Y E <4S 77 20ı D i k e n Giilüm, Dahm Çiçeğim T. Ş o . HAKAN (23 4= 33 . K. Gumnik) li Vol Oyun 3 perray F. Hakan R. Feride E. Sa>ın: E. Cnfclar de Pazartebi hariç, her g ü n DLNVA (49 93 61 . Bejoğlo) Lo IPtK (2> î j 13 . (.cmherluas) Lo. 2100: Pazar l i 3U CarsJmba o g V* Storj Ali Mac Graw: R>an \e Storj \li Mac Gra»; R rrici Cuma halk gunu Mavi O'Neal RjS N'Oeal RİS j Kus Çocuk O\«nu ÇarşamEMEK (it 84 39 Be}oglu) Kra. tSTA.NBLL ılı « j s : K. M Paşa ba 14.3(1 ppzar II «0 de 1 Dogmeli Adam L. D. Fulın Rlıvası A. Quınn . RİS M N) KOMh.nl 144 04 U") Kattp ncs RTS. 2 E) Torıda C. FİTAŞ (49 »] «6 Beyoğlu) Ka. C'tkmazı lOnııı 3 perde ı «>alı fcast» ood RTS nun Adamı B. Lanccster İMrıç her ç u n 'A IHi Pazar MARMARA (Î2 38 60 Beıazıt) RIS I5.:>ü; Periemr»* nrrencı Pa\ağmur(a Gelen Adam C. KE\T (47 77 6? Bevo£lu) Loxe zartesı bjlk tenzjlâlı Bronson • RTS vc S t o n Ali Mac Gra»; R. » \IİH • (22 0) 7 1 | O K M A N KONAK (48 ?6 06 • Harblye) Bır SIJfFM* S I R ( 2 3 67 12 Topkapı) Vagmurla Gelen Adam C. l O t u n 3 Kolum) Pazartesı Vaz Hâtırnsı C. Ewans . J. Bronson RTS hariç, b e r < ü n 21.01), P a z a r Hilary RT. 15.30. Salı dğrencı, P e r s e m b e LUE (44 3 i <5 . Be.TOğlıı) Teri 5AFAK (»2 25 13 . Çemberlıta;} t Kanun Adanıı B. Lancester halk guntı. lenalâllı Knrba^d <»« E. Sajın; E. Çağter R. RTS Prenses (Çocuk ovunuı Carj. LEVENT (64 06 99 . 4. Letentl 11 311 Pa7ar 11 nu Bakırkor) Janıes Bond Kraliccnin Hiz T1NAZTFPF ı"l «i l« tSKVDAR (33 03 97) Bu Ve Tcsa. Kanun Adamı B. Lanccster mctınde S. Cazaoby . RİS dur (Komedı 3 bolum) Cuma haMISTIK (46 15 14 Bcjikta») 1 ric henrnn < IH> Haraı 16 3u Pa M Sevgilimin O>ıınn G. Feck • /drteM otrenrı Persemhf halk f RTS. 2 Dusman Vınası R. AS C58 Ol 50 KadıkoM lerıde trr.zrlath Keloülanın Tcmhcllu f Sajın, E Çağlar R. flııdson R1S ğı (Cocuk ovunu) Car» 14.5» . ATLA.VTJK (53 43 7 . Sa,kınbakQ ÖZLEM (48 47 .13 . Mecidlreh*») Pazar 11.00 Kal) rmuteuziar 1 Giıııev . 1 Adını Anma^acağım C. F. %kın • R. Arkın; H. KocMğıl R. 2 KAUIKOV (J6 41 i\) fIk I.O2 A). Altm Pr»mes Oe\ lcr t'lkesinde ELİF (Kostancı) Yumurcagın rısı (Kom i perde) Pazartesı; * Güner: A OkaT . R. Tath Ru\aları t. Inanoglu Salı hariç,, nerffiın »|.go Pazar Rİ\\ 144 54 jr Beroğluy I F. Akın . R. 15 30, Cuma rfcrenc! \e halk len. tpini Bo.tnunda Bil C. Gaffa. KADIKOV (37 15 97 Kad.koM zilâtlı Bir Varmı; Bır Vnkmtıj ri. A. Okar. 3 Ağaçlar A Oluru $atosu S. Powers . R[S (Çocuk ovunuı Car; 14 30 Pa>akta Ölur Y. Kenter. S Sar KENT (16 96 12 Kmltoprak) zar II 00 SARAV (44 16 56 . Bevo«ln> Son Oedektjf ~ r . Nen» RfS tSTANBVL DEVLET OPERA VE Fırsat 3. Collirts Rf OZEN (36 99 94 . Kadıkoj) He. BALESt 15.«0 Yunus F.mr» SfTE (47 «9 47 . 9İMI) Varmnrla defte Jmzam Var C. Gaffa ri Oratorj osu Gelen Adam C. Bronson REKS (36 »1 12 Kadıkdy» Altın 4LTAN tKBULAK MhTl> S Ü KtS Pe^lnde M. Mereter . RTS REZLf CEVRE TtTATROSlr (K. YES1 AR (49 64 72 . BevojHu) M Paşa Cornb ftnemaıı >aoı Tanrı Şahidfmdlr K. Tibet StNEMA 63 (55 1« 84 . KOetıkyah) Florida C. Eastnood J. Mc (Z.1 21 79) Yuz&uı Zııhtıı ı h o S Gfivmirîfil R r t > Saine RİS. oıedı S nerde) Pn7a '* ^ iımc VK.Vf MELEK (44 43 S» . BeTOfclu) martesi Pazar 15.00, Çnrşam lAve Storr A» M.c Gr»w . SVNAR (33 »6 1« K s d ı k o . ) Lo. ve Story Ali Mc. Graw R. ba (Halk). Cumartesi PaB. O'neal RIS O'neal RTS zar hariç hcrgun oğrcnci iııdiıimli. Sl'RLYA (3b 06 82 . Kadıkoy) Oıısman Yu\ası R. Hudson". < U I K rERAT TtYATROSU (Kü. AYD1S <n 52 M . Capa) Bıoucü S Koscina . RIS cıık Sahne OC \K (O\uıı 3 A. Quinn RTS StREYYA CEP (36 06 S2 . K Ko%) pcrdej salı Pcrscmbc 'il.li. OVNOEŞ <2î 7J SS . $chz«dcba;ı) Feride E. Sajın; E. (.arsamha halk ve ulehe 18.lo •115 ÇıFTE 8AIAVI (Kom 1 StNE.MATEKTE Bl'GCN: perde) Cuma 21.15 • Cumartesı Pazar 1SJ5 »e 21 15 M.«» • 194» Son Adam K. Clair • 1931 BIKE (21 48 92) Top) . Kiralık l«.30 21J» Miljon C. Melre» ıMuı Kom S perde) T E L : 49 87 43 Çarjamba harıc her gece 21.15 • Cumartesi Pazar 1SJ5 Perscm. be halk n l n u BIŞ BASAMAK TtVATROSl' « 7 56 39) Şlsli . İlmıt Tijatro. »unda Severim Öpmeği (Operet 3 perde) F Lehar Salı: Per. şembe: Cumartesı 18.00. P a z u 21.3» DEVEKUSU KABARt TtYATRO5t (44 46 75) Gergedan (Kom 3 holüm) Persembe harıc her t u o ?115: Çars Cumart . Pazar 18 Ofl; Btıtun matinelerde oîrencive: Carsamba halka lenzlUtlı OORMKN TİYATKOhlı <44 si 36) Gfr.t Çar 1Î00: (Halk, 6frencl ve «fretmen (ennlâdn va 2113 ELDEN ELE Persembe, Cuma. Cumartesi. Pazar l l ö ; Persembe 1815 (Halk. oğrenci, ojretmen teıızılâtlı) CumartcJİ. Salı ojun yoklur. DOSTLAR TtYATROSl» (Dormen Tivatrosıı 45 64 86) \slan As. ker Ş\avk. Snlı . Çarjamh». Cum« J8IS. Sah 31.15 . Cuma 15.09 (Öğnnch. Salı Halk I U . nü. ZEMBERKK. Cumartesi . Pazar 18.15 . Pazartesi 1815 ( O i renci \e Halk) . 2115 dc 45 64 «5) PIJSKÜLLU MORUK ELHAMRA (STANBtJL r|VATKOSU (44 22 36 Beyoğlu) YAT BORLSU Ofttzikat Komcdl> Pa. c v t e s i lıartf. her ak$am 2(*jrile. ^^. Çarşamba . Cumartesı P 9 ^ r 15.0» ve 2115 GÖNÜL ÜLKÜ • GAZANFER Ç», CAN Tiyatrotu (Esenlepe. Z. Kn. TÜ . 46 4() 16) Suleyman Bacanak Pazartesi. Salı. Çarjam. ba 21J0, Koca Kşck Cuma 21.30, Cumarıesi Pıızar 18 00 ve 21.31) da (Bıletler Tiyatro ve f l t»ş Sin. ri^elerinde • Tel: 4901C6) GLLRIZ SUKURİ Krtfin Cezzat ( t m i t TiyatroSD 46 60 64) E. vetErelEvrt (Kom î perde) Pazar Pazartesi harıc he> refe 21.30 da: Çarjamba 15.30. Pazar 1500 • 18.00 ÎSTANBDL TIVATKOSU M.TI O. YUNLARI: Ulvi Uraz (45 64 65) C. Karaca'mn muziklerıjle Muzikal Komedi Salı hariç (3. bolum) Pazar . Çarşamba 1815 Pazartesi 18.15 . 21.15. HABA BAM SINIFI BASKINDA. P e r . şembe Cumartesi . 18.15. C n . ma 15.00 1815 TJYATROLAR KAOIKOY İSTANBUl Stıell İstanbnt Snlar Idaresi Genel Müdürlüğünden tnşaat Y.Müherıdisi veya İnşaat Mühendisi ve Topoğraf Alınacaktır Idaremiz Etüd ve Plânlama ve înşaat Müdürlüklerine 657 Sayıjı Devlet Memurlan Personel Kanunu esaslan dairesinde İnşaat Y. Mühendisi veya İnşaat Mühendisi ile, asgari 22, azamî 35 yaşlarında olmak şartiyle saat ücretli kadromuzda sigortalı olarak çalıştırılmak üzere yapılacak imtihanda alacağı puana gore asgari 450 kuruş, azami 650 kuruş saat ücreti ve tdarede mevcut Sendıkaya üye olduğu takdirde saat ücretıne aynca 190 kuruş ilâvesi suretiyle tesbit edılecek ücret verilmek üzere Tapu ve Kadastro Meslek Okulu mezunu Topoğraf alınacaktır. Müracaatçılann en geç 3112.1971 günü saat 14 30'a kadar îdaremiz Personel Müdürlüğune lüzumlu belgeleri ve 2'şer adet vesıkalık fotoğrafları ile birlıkte bizzat müracaatlan nca olunur. KENT OYUNCL'LARI (Kenter T1. yatronı . Harbne 4« 35 S9) Piai Piji Sah halk 18.15 . 2115 Çarjamba ofrencı J5.00 ve 21.15 CumartesJ ıs.oo Pazar . 1815 . 21.15 Sevmek tsterdim Babamı Persembe 21.15 Cu. ma halk ve öğrtnci J8.15 . 2 M S Cumaıteti . 18.15 2115 Pazar 1500. KÜCUK KOMEDt MEHBfET OZEKÎT TIYATROSU »21 S6 Hl Koca Mnsta/a Paşa) Pırtık Der ler Adıma. (Baki Çallıo^lu'nun fstinkjyle) Pazartesi hariç: her s e c e 21.15 de, Çarsamba . Cn martesi: Pazar 15de Carsamba nalk etlnü. MÜCAP OFLL'OGLÜ (LCC Salınesi 48 40 80 • Nişantaşı) SATILIK KAT (Kom. 2 Bolum) Konuk Sanatçi: Siriıı Devrim, Parartesi hariç her gece 21.15, Cumartesi Pazar 17.00 ve 21.15 de, Persembe (Halk) Biletler gişe ve Sander Kitabevi (Osmanbeyde) satıbnaktadır, NEJAT UVÜUK rjVAlKOSO (%eb mdebaşi & 71 86) HEY AMtGO VEB SALATA Cumarte*i. Pazar oıattne |S.I5 Pazartesi hariç her gece 21.30. N'İSA SKREZLJ IOLOA ASK1. NER TTYATROSU (Sışü Üırdt T ı y t Ust saloD 4? 18 gg) CE.VNETLJK KATNANA) Kom. 2 bölnn» Pazartesi 6Salı hariç . Persembe (Halk), Cuma. Comartesi, Pazar 81^50 Çarşamba 15.30 ösrenci • Cumartesi • Pazar VS3O TASDELENLER TİTATROSO: (47 2312) Fidaııaki (Müzikli oyun 3 perde) Pazartesi hariç . Sah, Çars.. Persembe, Cnma 21.15 . Çars.. 15.30 m a . tine, Cumr., Pazar: 18.3021.15 • CSKÜOAM SUNI/Ui HVATKO. SU (33 06 18) KAYNANAM NA. SIL KUDURDL IKom. 2. bolum) Pazartesi haric Persembe . Cu. ma . Cumartesı . Pazar 21 )jPazar 15.00 Cuma halk junu. KIVIRCIK PAŞA (Mtızk Kom 3 perde) SalıÇarşamba 21.15 F A LAKA (Çocuk Oyunu) Çaı^amba Cumartesi 14.30 Pazar 11.00 tç MAYMUN K\BARE TİYAT. ROSU: Taksim. Sırasehjler, Otel Keban altı (49 90 10) Suavi Sualp'm J R J KIZA BJR CIZBIZ (Muzikll kabare eiılduriısu) Pa. zartesi haric her aksam 21.30 Cumartesi. Pazar 18.30 . 21.30 . Persembe tenyılatlı (Basm: 2507310158) Başbakanlık Devlet Personel Dairesîne Memur Alınacaktır Sınıfı : Genel İdare Hizmetleri Kadro ünvam: Üçüncü derece Raportor Kadro derecesi (10) ŞARTLAR: 1 657 sayüı «Devlet Memurlan Kanunu» nun 48 nci maddesindeki genel şartlari taşımak (Askerlık tıbariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerhk :ağına gelmiş ise; eylemli askerlık hızmetlerinı yapnış yahut ertelenmiş veya yedek sımfa geçınlmiş ılmak). 2 Hukuk; Siyasal Bilgıler; fktısat; OrtaDoğu eknik Ünıversıtesı İdarî ilımler Fakültelerinden veya ktisadî ve Ticarî İlımler Akademilerinden veya bunara denkliği Millî Eğıtım Bakanlığmca kabul edılen abancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş »imaJc; 3 İngılizce; Fransızca; Almanca dillerinden bırili bümek; 4 22 Aralık 1971 günü saat 9.30 da yapılacak ilgı; 14.30 da yabancı dıl sınavlarınj ve 28 Aralık 971 günü saat 9.30 da yapılacak sozlu smavı kazaniış olmak; 5 En geç 15 Aralık 1971 gönüne kadar muraaat etmek; 25 Kasım 1971 gunlü ilân üzerine yaılan müracaat haklan saklıdir. Gereklı belgelerle sınav yerı ve konulan Devlet ersonel Daıreslnden oğrenilır. (Basm: A. 1650925088'10156) 12 Arahk Şevval 23 , . V T14 12^)7 H 2 8 16 41 1819 5 3C
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle