16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Y«vrunuxun Evd« Okul Öd«vi Yaparkan *• Butun Öğrenim H»y,»,nd» En Çek Yararlanacsğı EMT, RENKLh ANSİKLOPEDİSİ'dİ r. Cı/t Ha/inde Çıkmıjtır. Taksitle de Satılır. Toptin Sttı» Y«rl<ri Istanbul'dı Bıbıih'd* OCAK KİTAF DAÖITIM STİ ve ÜLKÜ OKUL umhuriye 48. yıl, sayı: 17000 Kurucusu: YUNTJS NADİ Telgraf ve tnektup adresi: cumnunyet Istanbul Posta Kutusır tstanbuJ No 24a Telefonlar: 22 42 90 22 42 98 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cem Yayınevi Sunar M0NTA1GNE DtlMEMELER Eyüboglu Yiyımliyın GUVEN BASIM ve YAYINEVI Istanbul 12 Aralık Pazar 1971 SUNAY KABİNEYİ ONAYLADI 2. Erim Kabinesi Başbakan: Prof. Nihat Erim Devlet Bakanı: Doğan Kitaplı Devlet Bakanı: Ali îhsan Göğüş Devlet Bakanı: İlyas Karaöz Devlet Bakanı: Prof. İlhan Öztrak (Dışardan • SBF Bagın Yayın Yuksek Oknlu Mudıirü: (AP Muğla Senatörü) (CHP Gariantep MilletrekUi) (AP Samsun MUletvekili, eski Dnlet Bakanı) (Kontenjan SenatSrfi) Adalet Bakanı: Prof. Suat Bilge (Dışardan • Dışişleri Bakanlığı Hnkuk Baş Muşauri) Millî Savunma: Ferit Melen (MGP Van Senatöni, eski Bakan) İçişleri: Ferit Kubat (Dışardan • içişleri Bakanlığı Müstesarı) Dışişleri: ALÎ ÎHSAN GOGtŞ (Devlet Bakanı) İLYAS KARAÖZ (Devlet Bakanı) Haluk Bayülken Maliye: Sait Naci Ergin (Dışardan • BM Daimi Başdelegesi) Başbakan: Reformlar yapıiaack İLHAN ÖZTRAK (Devlet Bakanı) PBOF. SUAT BİLGE (Adalet Bakanı) (İçişleri Bakanı) FERİT KUBAT HALÜK BAYÜLKEN (Dışışlen Bakanı) Millî Eğitim: İsmail Arar (CHP Istanbul Milletvekili. eski Adalet Bakanı) (Eski Bakan) Bayındniık: Mukadder Öztekin Ticaret: Naim Talu (CHP Adana Senatdru, eski Bakan) (Dışardan • Merkez Bankası Başkanı) Sağhk ve Sosyal Yardım: Dr. Cevdet Aykan (Dışardan Eski Kdyjşleri Bakanı) Gümriik ve Tekel: Haydar Özalp (AP Niğde Milletveküi. eski Bakan) Tarım: Prof. Orhan Dikmen (Dışardan • eski Bakan) Ulaştırma: Rıfkı Damşman (AP Eraınm Milletvekili) Çahşma: Ali Rıza Uzuner Sanayi ve Teknoloji: Mesut Erez Enerji ve Tabiî Kaynaklar: Nezih Devres Turizm ve Tanıtma: Erol Yılmaz Akçal İmar ve İskân: Serbulent Bingöl Köyisleri: Prof. Necmi Sönmez Orman: Prof. Selâhattin İnal (Dışardan eski Bakan) (AP Maras Senatörü) (Dışardan • Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası Md. Yrd.) (Dışardan • Ziraat Fakültesi Dekanı) (AP Rize Milletvekili, eski Bakan) (Dışardan • eskî Bakan) (AP Kütahva Milletvekili, eski Başbakan Yardımcısı] (CHP Trabzon Milletvekili) îaraosmanoğln: ' Reformların 'erçekleşmesi, şin başında (imın ANKARA, (Cumhuriyet Biırosu) ALt RIZA UZUNE* (Çalışma Bakanı) Başbakan Nıhat Erim dun yeni kabıneyi açıklamı^tır. 2. Nihat Erim Kabınesinde parlamentodan 14 uye, parlamento dışından ise 11 teknisyen gorev almıştır. Başbakan Nıhat Erim, yenı kabınenin açıklanmasından sonra verdığı demeçte, «Baskanlıgımda karalan bn hükümet de, bnndan önceki Bakanlar Kornln gibi Anayasamızın öngörd&gü reformlan Atatürkçü bir görüşle gerçeklesürmeye üstön önem verecektir» demıştır. NAİM TALÛ (Tıcaret Bakanı) SEBBtXENT BtNGOL (tmar ve lskân Bakanı) Gençlik ve Spor: Adnan Karaküçük ECEVİT VE ARKADAŞLARI, CHP ORTAK GRVBUNUN TOPLANTISINA KATILMADİLAR Hilunacağından daha önemlidir,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Ekonomık İşler Yardımcısı Atilâ Karaosmanoğlu, kendısıne baglı kurukışlara dun bır veda mesajı yayınlamıştır. Karaosmanoğlu'nun mesajı şoyledir: «Birlikte görev yaptığımız sürede temel kalkınma sorunlanmıza yönelmiş yoğun çalışmalarınızla, ele aldığunız konularda anlamlı çözum şekilleri ve uygulama esaslan getirilmiştir. Bu çalışmalar, yurdumuzun bun dan sonraki bilinçli kalkınma çabalan için vazgeçilmez dayanaklar olacaktır. Yurdumuzu çağdas aygarlık düzeyine çıkaracak çabaların kesintisiz olarak devam edebihnesi, reformların gerçekleştirümesi, işin basında kimin bulunacaI (Arkası Sa. 7, Su. 8 de) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)* Erim'in demeci NUFUS BAŞINA DÜŞEN YERGİ 303 LiRADAN I972'DE 1222 LiRAYA ÇIKIYOR Erım'm demeci aynen şöyledır: «Sayın Cnmhnrbaskanunıs, bu sabab (dün sabah) kendileri. ne sundngum yeni Bakanlar Knruln listesini onayladılar. Böylece Bakanlar atanmıs oldnlar. Yenl hükumet, görevinin basındadır. Bnnalım sona enniş. tir. Bn hükumetın, önceki kabine. den gdze çarpan ilk farkı, par. lamentodan 14 üyenin, parlamento dışından 11 teknisyenin gorev almış olmalandır. Bakan. lık sayısı, Başbakan ile birlikte 25'tir. Kültür hizmetlerl Millî Eğitim Bakanlığına bağlaruyor Mart 1971'de ise başlayan eski bükümette de once 25 Bakan \ardı, sonradan kültür hizmet. leri için ayrı bir Bakan atanmıs (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Inönü: "Ecevit'çilerin davramşına göz Yummayacağım,, CHP, yeni hükümeti destekleme kararı aldi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Ortak Grupu, dün yaptığı toplantıda, hukumete üye verme ve Cumhurbaşkanınm mektubunu destekleme kararı almıştır. Toplanüya, Genel Sekreter Kâmıl Kınkoğlu ve Merkez Yonetım Kurulu uyelen dahıl Ecevıt'çılenn buyuk çoğunluğu boykot ederek katılmamıştır. Çoğunluk sağlanması ıçın bır saatten fazla bekleyen Inonu, 80 90 kışıye hıtaben yaptığı konuşmada, «Ecevitçilerin davramşına göz yummayacağını» ve «Karşı tedbir alacağını» soylemıştır. Ildnci Erim Kabınesinde ye< ni görev alan Bakanlann kîmlikieri, şoyledir. Ali Ihsan Göğüş: (Devlet Ba. kanı) CHP Gazıantep Mılletvekllıdır. 1924'te Gazıantep'te do^muştur. Istanbul Ünıversıtesı Edtebıyat Fakultesı tnezunudur 1947'de gazetecılığe baslamış 1949'da «Tan», 1950'de cMıllıyet. gazetesi, 195256 arası «Dunja. ve 195657 arasmda da «Curahuriyet» gazetelen yazı Hİerı mudurluğu, 195860'da «Kım» dergısı genel yayın mudurluğu yapmıştır. 27 Mayıs'tan sonra Kurucu Meclis üyesi olmuş (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de Yeni yıl butçesınde bngorulen vergı gelırlen aynen gerçekleştığı ve nufus artış hızı avnı şekılde devam ettıği takdirde Türkıye'de nufus başına odenecek ortalama vergi 1222 lıra olacaktır. Dun «çıklanan 1972 Mall Yılı Butçe Kanun Tasansınm gerekçesme gore 1964 yılında bu mıktar 303 lıra ıken, 1970 yılında 644 lıra olmuştur. Bütçenin müzakeresi, 15 Aralık'ta başu>or 1972 Mali Yılı Butçe Kanunu Tasarısının Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı Butçe ve Plân Komısyonunda muzakeresıne, 15 Aralık Çarşamba gunu başlanacaktır. Pakistanlı muiteciler yurtlarına dönüyor | Hint birliklerinin Dakka'ya girmesi, an meselesi.. YENİ DELHI Hmdistan Basın Ajansmın dun bıldırdığıne gore, Hındıstan'a sığınmiş olan Doğu Bengalli muiteciler, Sılhet bolgesının «Kurtarılan kesimleri»ne donmeye başlamışlardır. Assam Eyalet Hukumetı Sozcusu, Megalaya' dakı Balat kamplarından 10 00 kadar multecmın son 2 gun ıçınde «Ozgur Bengal>e donduğunu açıklamıştır. Öte yandan, Hındıstan Reorganizasyon Bakanı, dun Kalkuta'ja hareket etmıştır. Savunma, Içışlerı ve başka alanlardakı uzmanlarla birlikte Kalkuta'ya gıden Bakan, Pakıstan kuvvetlerının Doğu Bengal'de gınştüderı «Bastırma hareketi» sırasında Hındıstan'a sığınpn 10 mılyon multecının yurtlarına donuşunu duzenleyecek temaslarda bulunacaktır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Öncesi.. EGEVİT: «DÜZENi DEGİŞTİREGEK YOL DİKTADAN DEGİL DEMOKRASİDEN Polonya Devlet Başkanı ile Dışişleri Bakanı, Politbüro'dan uzaklaştırıldı [DIŞ HABERLER SERVtSÎ] VARSOVA Polon>a Devlet Başkanı ile Dısısleri Bakanı, Polonya Komünist Partisi Politburosnndaki görevlerinden uzaklastırılmışlardır. Bır suredır Var=o\a'da çalısmalarım surduren Polonya Komunıst Partısı 6 Kongresı, oncekı gece >enı Merkez Komıtesını seçmıs, •venı Merkez Komı(Arkası Sa. 7, Su. 3 dc) GEÇEN YOLDUR» Tekstil îşçıleri Sendlkasmm III. donem genel kurulu dun toplanarak çalışmalanna başlamıştır. Toplantıda, CHP Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevıt de bulunmuş ve bır konuşma yaparak, ulkemız sorunlarının, halkm gunluk yaşantısuıa kadar gıren, halkm yonetimdeki sorumluluğu ve ağırbğını arttırdığı bır demokrasıyle çozumleneceğım belırtmış, «Şimdi, demokrasinin tam ortadan kaldınlmadığı, ancak yeni siyasal deyimle, bnzdolabına saklandıfı bir dönemdeyiz» demıştır. birliklerinin, Doğu Pakistan a>nlıkçı hukumetinı (Bengaldeş) tanımasından >e Bengal'ın önemli bir kısmını işgal etmesinden sonra Hindistan'a sığınnıış Doğu Pakistanhlar, yerleıine donmeye başlamışlardır. Fotoğrafta; daha once Hindistan'a sığınmış Pakistanlı multecilerden bir grubun, ulkelerine dönuşıi goruluyor. (Radyofoto: AP) Tekstil Işçilerı Sendıkasının Genel Kurul çalısmalan ıkı gun devam edecektır. Dun, tuzuk değışiklığı komısyonunun seçımı yapılmış, 160 sayfalık çahşma raporu okunmuştur. Bugun, rapor Uzerınde tartışmalar yapılacak, seçımler yenılenecektır. (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Daha once CHP Mıllet Meclısı Grup Yonetım Kurulu, CHP Cumhuriyet Senatosu Grup Yonetım Kurulu ve Merkez Yonetım Kurulunun önceki gun Inonu'nun başkanlığında yaptığı ortak toplantıda, CHP ıçındekı anlaşmazlık bır kez daha ortaya çıkmış, dzellikle Genel Merkez üyelerı, Erim hükümetının bu defa da ış yapamıya(Arkası Sa. 7 Sü. 1 de) SAYFAMIZDA Artan işler ve 2. Erim Hükümeti lukla tasvip edilcn ilk programı yeni hüküjnetin de icraatmın temelinl tcşkil edecektir. tlk progtamda ycr alan \e her biri çok önemli meselelere çare olarak duşunulen tedbirlerden hemcn hemen hiçbiri sekiz aylıb icraat dönetninde sonuçlandınlamamıştır. Çoğu reform niteliğinde olan bu işler, ister istemez yeni hukumete devredıU miş olmaktadır. Bunun dısında, geçen donemin ortaya cıkardığı \e ele alınmaları zorunlo olan bazı meseleler de ycni bükumcte miras olarak kalmıştır. Bunlann çoğu son defa Cumhurbaşkanı Sunay tarafından parti liderlerlne gönderilen mektupta sıra ile yer almış bulunmaktadır. Hatulanacağı iızere sayın Sunay, ilk hukumet proçraraında yer alan Toprak Reformu. Eğitim Reformu, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Reformu Hukuk ve Adalet Reformu gibi temel sorunter vanında mali idarenin guçlendirilmesini, sosyal sdaleti gerçekleştirici bir vergi yükunıin dacılımının sağlanması(Arkası Sa. 7,' Su. b da) OLAYLABIN ARDINDAKt GERÇEK Skiaei Erim Hükiimeti iş« Ibaşlamıştır. Başanlı olması •ulusça dileğimizdir. Ikinci Erim Hukumetini bekleyen zor işlerin, birincisinden daha az olduğu soylenemez. Tam tersıne, yeni hukumetin karşı karşıya bulunduğu meseleler \e yapması gereken işler oncckinden daha cetin \e daha gcni? kaosamlı niteliktedir. Öyle anlaşılmaktadır ki Başbakan Erim'in 2 Niscn 1971 tarihinde Meclislerde okuduğu ve daha sonra buyuk bir çoğun
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle