13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
:SAYFA ÜÇ BİRLEŞMİŞ MILLETLER, (aa) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önceki gece, Orta Doğu konusundaki görüşmelere devam etmiş•ı . Göruşmelerde söz alan Fransız daimi temsilcisi Jacques Kosciusfr ko Morızet demiştır ki: «Burada hiç kimse, şimdiki duKiçıseyle göriişmüyor ruman sürüp gitmesinin bölge halkı için bir adaletsizlik, örgüÖnceki gece Cape Town'da bir (iimüz için de bir meydan okuma klıniğe kaldınlan bayan Barolduğunu inkâr edemez. Orta nard'ın durumuyla ilgili olarak Doğuda kurulmuş olan böylegine başkaca bilgi edinılmenıiştir. Do nazik bir denge karşısında, zamanın barış lehine çalıştığmı sangumdan sonra Doktor Barnard maktan bzeUikJe kaçınmak gereile görüşmek de raümkün olmakir.. mıştır. Fransız daimî temsilcisi, daha sonra, işgal altındaki Arap topİki çocuğu daha var raklan konusundaki tutumlannı şoyle açıklamıştır: 20 yaşında olan Barbara, 49 «Bize göre, işgal knvvetlerlnin yaşındaki Doktor Barnard'ın çekillşi sorunu yalnız su tek ilikinci eşidir. Barbara ile geçen Prof. Dr. keye göre çözülmelidir: Savas yoyıl 4 Şubatta evlenen Doktor luyla toprak kazanmanın kabul Yılmaz ALTUĞ Bamard'ın ilk eşinden bıri kız, edilemezliği. Böylece fetih hakkı biri oğlan iki çocuğu bulunmakortadan kalkınca, taraflar arasın İS Ağustos 1947 de Hinda vanlacak bir anlaşmayla sitadır. distan ve Pakistan iki donırlarda yapılacak nfak tefek diiminyon halinde birbirlezeltmeler dışmda, iki ülke ararinden aynldılar. Bu, din suıdaki sınırlar, 1967 çatışmasınesası üzerine bir ayrılma idi. Edan önceki sınırlann aynı olmakimde ilk Keşmir savaşı başladı. hdır. Tabiatıyla bu smırlara sayHindu olan Keşmir Prcnsi, benüz gı gösterilmesi bir banş anlasHindistan veya Pakistana iltihak masıyla sağlanacak, taraflann ve kararı vermemişti; Keşmirin • « ' uluslararası teminateı alacakları 80 i Müslümandı. 30 AralıkU Hinsiyasî ve askerî tedbirlerle pekijdistan B. M. Güvenlik Konseyini tirilecektir. Güvenilir ve herkesçe toplantıya çağırdı ve Konsey ataııman sınırlar kavramındaa anrabuluculuk görevini yüklendi. laşüması gereken bndur.» 4 ilâ 6 Aralık 1948 de Delhide Fransız temsüci, Filistin göçHint Pakistan konferansı toplamenlerinin durumunun da bir çö narak Bengalden Hindistana ayrızüme bağlanması gerektiğine işalıştan beri giren mültecilerin geret ettikten sonra, Jarring'in ara buluculuk görevinin, «barışçı bir ri dönmeleri konusu görüşüldü. çözüm için en iyi şans> olduğunu 1 Ocak 1949 da Keşmir de ateşbelirtmiştir. kes yürürlüğe girdi. 15 Nisanda B. M. Komisyonu barış teklifinde bulundu, bur.lar Pakistan ve Hindistan tarafından kabol edilmedi. Aralık 1949 da Komisyon, Güvenlik Konseyine başansız kaldiğını bildirdi. Ocak 1950 de Benffalin iki kısmında da kanşıklıklar çıktı. bunun üzerine 28 Nisan arasında Delhide lirve toplantısı yapan Hindistan Pakistan liderleri Nehnı ve Liyakat Ali Han Bengalde sükuneti tesis edecek BELFAST, (aa) Noel alışvebir anlaşma yaptılar. rişine çıkan Belfastlılann dol30 • 34 Temmtızda Delhide Neh duğu bir mobılyacıda patlayan ru ile Liyakat Ali Han, Nisanda bombalar iki kişinin ölümüne va Birleşmiş Milletler Keşmir ara17 kişinin yaralanmasma yolaçbuluculuğuna atanan Sir Owen mıştır. Divon'la birlikte toplandılar. Sir Ö!U sayıs'nın artmasından endi Owen"in Keşmirin bölünmesi tekşe edilmektedir. Yaralılardan külifini taraflar reddetti. Bunun üçük bir çocuğun bacağı kopmuszerine Sir Owen, 22 Afustosta götur ve halk yıkıntı altmda kalan revinden istifa etti. 30 Mart 1951 olup olmadığını anlamak için yıde Güvenlik Konseyi, Frank GrakıntTyı elleriyle kazmaya başlaham'ı yeni arabulucn tayta etti, m.'ştır."' * 1953 yazında bir çözüme"yaklaşılır çibi oldu. Fakat sonunda Graham . Paüaraa pratestanlannçoğun. arabuluculuktan aynldı. lukta oldugu Shankill caddesinde olmuştur. 19 Mayıs 1954 te A.BJD. PaMs. tan anlaşması imzalandı. Hindistan buna itiraz etti ve B. M. lerin Keşmire gözlemci yollamasım istrmediğini bildirdi. 1823 Aralık 1955 te Bulganin ve Knıçef Hindistanı ziyaret ettiler. Kasım 1956 da Keşmirin Hindistana bağtanması yolunda tedbirler ahnması üzerine Pakistan Güvenlik KonROMA, (a.a.) Italya'da Ba.v seyini toplantıya çağırdı. kanlık seçimi, uç oylamada da Kasım • Aralık 1956 da Chon bir sonuç alınamaması üzerina En Lai'nin Hindistanı ziyareti Çikritik safhaya gırmiştir. nin arabnluculuk yapacajp yolunBiri nüfuzlu Hristiyan Demokda söylentilere yol açtı. Mart 1959 rat Parti. öteki Komünist Sosyada Çin. Hbete saldırdı ve Dalai list Birlıği tarafından destoklo Lama Hindistana kaçtı. nen iki aday, birbinne yakın sa19 Eylül 1960 da Nehru, Karayıda oy toplamışlar, fakat seçiçide tndus nehrinin sulanmn bömi kazanmalan için gerekli üçlünmesi için bir anlaşma imzalate iki çoğunluğu sağlayamamışdı. Bu konu 1954 ten beri müzalardır. kere edilmekteydi. Bu suretle HinItalya'nın eski Hıristiyan Dedistan Pakistan siyasal gerginlimokrat Baskanlanndan şımdıkı ği nisbeten azaldı. Senato Başkanı 63 yaşındakı 3 Mayıs 1962 de imzalanan Çin • Amintore Fanfani, önceki sabah Pakistan anlaşması ile Keşmir • yapılan üçüncü tur oylamasında Dofu Türkistan sının tesbit edil384 oy toplamıştır. 64 yaşındakı di. 20 Ekim • 21 Kasım 1962 de Sosyalist Başkan yardımcısı Himalaya sınırında Çin • Hindis Francesco de Martıno ıse 404 oy almıştır. Taraflardan binnin, üçtan savaşı oldu. te iki çoğunluk için 672 oy alOcak Şubat 1963 te Keşmirin ması gerekmektedir. bölünmesi Hint • Pakistan görüşmelerinde muhtemel görülüyor t••«••«•••••••••••••*«•••«••*••••••••••• du. 2 Martta Pekinde Çin • Hindistan anlaşması imzalandı. 27 Mavıs 1964 te Nehru öldü. Nisan 1965 te Ran de Kutch bölgesinde Sevgıli ve vefakâr eşım Hint • Pakistan savaşı başladı. SELMA DOĞRU'nun 5 Ağustosta Pooncb bölgesinde de vefatı dolayısıyle sonsuz acısaias hızlandı. 24 Ağustosta Hint larımı telefonla, telgrafla ve birlikleri Keşmirde ateş kes hatbızzat cenaze toremne lutfen ıştirak etmek suretiyle paylaşan tını astılar. 16 Eylülde Çin, Hinkıymeth dostiarımıza, arkadaş. distana bir ültimatom volladı 19 larımıza ve her turlü yardımE>lülde Sovvetler. Hindistan ve larıııı esirgemıyen Ereğli De. pakistamn Taşkentte buluşmalamir ve Çelık Fabıikaları Gene] rını tekJif etti. 22 Eylülde GüvenMüdurlügune sonsıu şukranlarımı sunarım. lik Konseyi toplandı ve Hindis Fronsız lemsilcisi: "Savaş yoluyla loprak kazanılomoz» P1S /, OLAYLAR Genel Kurul O. Doğu sorununu görüsmeye devam ediyor Prof. Barnard'ın oğlu oldu CAPE TOVTN, (a.».) Kalp nakli ameliyatlarının öncüsü, Gü ney Afrikah Prof. Christian Barnard'ın eşi Barbara Barnard önceki gun bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir. Berlin Anlaşması dün imzalandı BERLIN, (a a • THA) Doğu ve Batı Beriin yetkilileri Batı Berlınlilere Doğu Almanya ile boünmüş sehrin komünist yansını devamh ziyaret imkânı veren uzun vadeli geçiş anlaşmasını dün imzalamıştır. Berhn duvannı geçiş anlaşması, 3 Eylul'de imzalanan dörtlü Berlin anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili Almanlararası göruşmeler çerçevesme girmektedır. Dörtlü Berlin anlaşması. A.B.D., tngiltere, Fransa ve Sovyetler Bırliğı arasında nihai bir Berlin protokolü ımzalanıncaya kadar yürürlüğe glrmeyecektır NİHAD SÂMİ BANARLI RESİMLİ TÜRK EDEBİYÂTI TARİHJ (Destaniar Devrinden Zamanımıza Kadar) 22 yıldir aranan ve beklenen bu büyuk eserin üçüncü fasikülü de yayınlandı. Her fasikülü 80 sayfa olup; ayrica renklı kuşe resımli ılâveleri bulunan eser Bakanlığımız yaymevlerinde ve bütün kitapçJarda her fasikülü 12.50 liradan satışa arzedilmiştir. Ödemeli ve pullu satış yapılmamaktadir. Bir çatışmaniD menşei M • KAMBOÇTA SAVAŞ Güney Vietnam kuvvetlerinin Amerikan ha\a kuvvetleri desteğivle Kamboçta Phnom Penh' Batı Berlin senatosu ile Doğu in 120 kilometre kuzeydoğvsnnDevlet Kitaplan Müdürlüğü Sultanahmet İstanbul Almanya arasında dün sabah ımda ve Güney Vietnam hudnduna zalanan anlaşma, Batı Berlinlile40 kilometre mesafede üstün saSatış Tel: 22 38 03 rın Doğu Berlın'i ve Doğu Almanyıda Kuzey Vietnam knvvetleya'yı ziyaretlerini belirli kurallarine karsı çiriştikleri siddetli ra bağlamakta ve Batı Berlin ile taarruz devam etmektedir. GeDoğu Almanya arasında mübadeceli jiindüzlü aralıksız devam (Basın: 25019/10153), eden çarpısmalar dün dördünle edilecek toprak parçalannı cü günü doldurmuştur. saptamaktadır. V*• İSKONTO HADDÎ BırleBatı Berhnlı'ler, «Duvar»ın öte Dünü şanlı; bugünü şanlı Türk şık Amenka Federal Rezerv yanında yılda 30 gün kalabilecek üeniz Kuvvetlerunizia yarınına lerdir. san katmafc Türk Donanma CeKonseyi, iskonto haddinin °/»4,75' miyetine yapılacak bağısla olaten 4,50'ye indirilmesini onayla. «Alman Demokratik Cumhuricaktır. İstanbul Devlet Opera Konserlerinden piyanist yeti kanunlannı ihlâl etmiş olanmıştır. Bu karar Pazartesi günü Verda Erman Resitali Maksim Salonlannda 13 Aralık lar» ve özellıkle 13 Agustos 1961 Şanlı Donanmamıza siz de bir yürürlüğe gırecektir. Bilindiği 1971 Pazartesi (Yarm) saat 21 de e tarihinden (Duvar'ın inşası) sonperçin çalon. Bağışlannızı Türk gibi /o4,75'lik iskonto haddi 13 ra Doğu Almanya'yı terkedenler, Donanma Cemiyetinize veriniz Kasım'dan beri uygulanmaktayanlaşma hükümlerinden yararlave mutlu olunuz. dı. namıyacaklardır. Cumhuriyet 10164 L İstanbul Verem Savaşı Derneği Yararına Belfast'ta patlayan bomba bir çocuğun bacağını kopardı İfalya'da Başkanlık seçimleri kritik safhada Tasarruflannızı yıl sonuna kadar İş Bankasında toplıyarak "Milyon Pazarından" siz de faydalanınız. ."T '• 17500 tafihlinin tam 17 MİLYON lira tutarında ikramiyc kazanacağı bu büyük çckilişte: C f l APARTMAN Ü U DAİRESİ ^T100.000TL 100 ADET 10.000 LİRA 300 ADET 5.000 LİRA 1000 ADET 1.000 LİRA ve 1 6 0 0 0 talihliye çeşitli para ikpamiyelcıi dacjıtdacaktır TEŞEKKÜR (Devamı î . sajfada) , Mithst DOĞRU Cumhuriyet 10161 ÜNİVERSİTEYE GİRECEKIER! MAYATAŞ'dan Bildirilmi»tir MAYATAŞ TEST YAYINLARI MERKEZİ Turkivc'de unıvcrsıte çırı^ imtjhaııian konusunda t^sıs oiunmuş en esli iki muösraevı bugune kadar gdı^drdillcri ttst n ve uzmanlar^la birlikte bümesuıde topladı. En son gelıstirdığimız materyaı ve metotlarımıza dayanarak 6ARANÎİ VERİYORUZ Izahaı AHC MAYATAŞ taraliDdan ntşredjlen Haltillk Iııeymız. bcdtlsı» goodcnlecdtlır. j J ' ^ ^ ^ ^ Gazrıcsındrdır ' MAY4TA5 TESr VAflKlARI MEBKEZİ MAT4TAS UaiblJDİık n Nesnrat Anonım Sirkli CjHMfS! No. b ISTANBUl ttl 27 «7 41 27MI7 IİRKIYE İS BANKASI paranızın... ıstikbalinizin emniyetidir Yeni Ajans: 4018/10149 Cumhurivet 10165
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle