09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
TA ALTI: =CUMHURİYET= lyi misiniz?. 40 YIL ÖNCE sonuçlandığını bıldinniştlr. Almanya, dun Cenevre'd» ımzalanan anlaşma hukümlennı kabul etmıştır. Almanya, Fransa ve Amenka delegeleri hemen Cenevre'den hareket edeceklerdir. \yva gibi sarardım.. EÇENLERDE VİCDAN üzerine bir yazı döktürmüştük ya. Hatırlayacaksınız Vicdan denince orta üçteki coğrafya öğretmenimiz Vicdan Hanım aklınuza gelir demiştik. Ama bu hafta bir başka Vicdan hanım dan mektup geldi. 12 Araiık 1932 tarihU Beşler konferansı 6 YAZAN Dr. İhsan ÜNLÜER 51 dırencı arttırıyor. Ne olursa olsun YİC1VANI kanun dışı yollardan kona»turmak elbette kı insanhk dışıdır. Vaktıyle Fransada bır işgal bolgesinde koylu bır kadın hakseverliğiyle ünlü düşman generaline bir askeri şıkâyet eder. Zorla ufak çocuğunun bir lok malık lâpasını elinden alıp yemij tır asker. Çocuğunun aç kaldığından yakınır kadın. •Ordn koylerimizi talan etti geneıalhn» der, Amma ortada hiç bir ısbat jok. General kadma: •Iyi düşün taşm. Haksız yere suç yüklüyorsan ceza görürsün» der. Kadın diretince de işin içinden çıkıp doğruyu anlamak için askerın karnını yarrtınverir General. Ve sonunda kadının haklı olduğu görülür. Işte size hem SORGU, hem de CEZA birlıkte. Trnnu de VtCDAN kapsamına gınyor. C ENEVRE H (a.a.) Almanya ıle akdolunan a n . laşma baslıca beş devlet delegeleri tarafından ımza edılmiştir. tmza merasımincfen sonra, M Makdonald başkan sıfatı ıle delegeler adına konferansın tam bır uzlaşma ile Orada dikilip durma .. Dünkü gibi başına yine güneş geçecek. kocacığım.. • Bosuna bekliyorsunuz Ben çocuğu biberonla doyurujorum . I M. TROÇKt, dün gece Danimarka'dan sehrimize dönmüstür. Geceyi vapurda geçiren Troçki, doğru Büyükada'ya gitnıis \e kendisi ile görüsen bır muhabirimize'söyle demistir: «Türkiye'de hapis edilmis değilim. Seyahatim bu dedikoduları yalanlamıstır.» » ÎERLt MALI lasarrnt haftası buğunden itibarea başlamıştır. lu seferki Vicdan hanım ben. ı adının anlamını açıklamaistiyor ve dlyor ki: «Sayın tar. Biliyorsunuz ki, genel[e insanlann sdları karsklerine \e bedensel yapüanaykın düşüyor nedense. ö r . fcin cıhz bir çocnğa GÜR)Z adı takarlar. Tabsil ve biye He ilgili olmayanlann ı da çoğunlnkla EDÎP'tir. um edıpler alınmasm). Herngi bir SÜLETMAN, insanın lına Hazreti Sülcyman'm taalelerini getiriyor arnma, o lki de çok fakir ve zsvatiı bir leyraandır.». «Işte» dlyor Vıc. n hanım «aeaba benim adım tersine mi yoromlanmakta şkalannea?» Ve de sekva el'or. 1 2 3 4 & 6 ; 8 9 10 1 1213 14 15 16'17 1 Haftadan VESSELÂM S L K İ N psikolojik b a k ı m d a n I vicdan nedir, onu açıklamaI ya çalışalım biz. K ü ç ü k çoığun hayvansal b i r benlığe hıp olduğunu biliyorsunu* lyın Vicdan hanım. Onun i ç pılerinı, durtulerini frenliyek hiç bir şeyı yoktur. Çocuk ini muhallebi t a b a ğ m a sokar. uyuklerinin yuzüne hiç yaş ırkı gozetmeden t u u u diye t u urur. Ellerim Ay'a u z a t a r a k nu dahı t u t m a k ister. H e r şeye ıhıp olmak, her istediğmi y a p ıak ister vesselâm. Amma ona oğruyu gösteren ana b a b a s ı ın otoritesidir. B a b a n m onu orkutması, onu suspus ecJer. şte ceza gönoekten, azarlaniaktan ötürü çocuğun d u y d u u bu korku gelecekteki vicdan luygusunun çekirdeğıdir. Ya«ıandıkça daha s o n r a l a n St)R ;GO denilen iıst benlik aıle ıtontesinın yerini alacaktır. Bu .st b e n h k t i r ki, insanı ana b a ıanm yonettiği, gözettiği, k o r cuttuğu gıbi gözetecek, y ö n e .ecek ve korkutacaktır. ATVA GÎBt SARARDEM HÎÇ VİCDAN I O K M ü SEND* TESADÜFLER • OLAĞANLSTU dururtüar karşısmda «Tesadüf işte...» diyor, mucize nıtelığındeki aynntıların derirune inme zorunluğunu bır kprecık olsun duymuyoruz. Oysa, iyi ya da kotü sonuçlar bakımından, tesadüflerde günlük yaşantunızı müımetnk hesaplar doğrultusunda duzenhyen gizlı bır kuvvetin açık belirtileri var. Şu adam, caddenın bır tarafından öbür tarafına bir sanıye önce değıl de bır sanıye sonra geçseydi, araba alt:nda kalıp can verrrjyecektı • Kazayı yapan şofor, duraktan bır saniye sonra değil • de bır saniye bnce kalksaydı adarru ezmıyecekti muhakkai. An m»;selesi.. Gızli bır kuvvetin durtusil... Riyazl bir denge... Korkunç bır şaşmazitit. *** • BİR GECENİN yansından sonra îirar eden bir idam roahkumu durmaksızın koşuyor. Kan ter içinde... Nefes netese... Peşınde bır sürü polis... Bır sürü de polls köpeğt... Çılgm bir yan ş .. Aradan saatler geçıyor... Ortalık ışımaya başlamıştır. K5pek seslerı gittikçe yaklaşryor.. Yakalanacak besbelli... Bır noktada karşısına yuksek bır duvar çıkıyor... Can pazan bu. Bir hamlede tırmanıp obur tarafa atlıyor... Ve kendini, kendisi gibi gıyınmış sekızon mahkumun arasında buluyor. Taş kesilmişçesme kalıyor hemen oracıkta... Ilerıde bir manga asker... Başîarmda bir komutan .. Ateş emri verıyor bırdenbıre... Mahkumlann tumü yığılıyorlar oldıüclart yere... Bıraz sonra da kalkıvorlar güle oynaya .. Ama fırar halındeki hayır. Rejisör onu işaret ederek'en yanındakılere dönüyor: «Bdylesine basarılı figüran görmcmş tim şimdiye kadar... Çağıni) şunu ban* » Çağıranuyorlar adarr.ı... Çunkü sahiden ölmuştür. • ŞAMPANYA imal eden bır firmanın genç bir temsilcisi de buna benzer hınzır bir tesadüfün kurbanı olmuştu vaktıyle. Berlin yolu uzennde arabası ile giden bir adam, arabası bozulmuş bır gence rastlıyor .. Yanına ahyor. Bır süre sonra bu genç, ülkenin şohretli politikacüarmdan b]ri olacaktır. Yıilar yıllan koval:yor, bu poUUkacı da günütt birinae Nömberg mahBemeslfade idama mahkum ediliyor. Adamın ismi Ribbentrop'tur. Vaktiyle kendisira Berlın yolu üzerinde arabasına alıp polıtıkaya iten adamın adı da Hıtler. • KOCASINDAN bıkan hızlı kadının bıri, düşunmüş taşınmış, kurtuluşu zehırde bulmuş. Ama ışi sağlam tutmak amacında. Kocası muhakkak ölmelı. Kalkıyor, bırbinnden kuvvetli ıki zehir tedanklıyor ve çaktırmaksızın içiriyor kocasına. Fakat kimya bılgısı kıt tabıl... lki değişik zehırin bırbır înı zararsız hale getıreceğinden habersız. Adama bır şeycıkier olmuyor. Sonuç: Karıkoca cıcim aylanna kıyasla çok daha fazla sevışerekten evlılık hayatlarını surdüniyorlar. *** 0 ESKİ YILLARIN Ispar.yasından meshur bir atfam: Don Garcıa de Toledo. Kadırgalardin kurulu bır îılo ıle denıze açılmış. Muthış bır fırtına patlamış biraz sonra. Guverteye çıkfğı bir sırada dev gıbı bir dalga Don Garcıa'yı aldığı gıbı sulara surüklemış . Fakat ıkınci bir dalga onu aynı şekılde yakalıyarak dığer kalyonlardan bırinin guvertesıne fırlatmış. Ne ufak bır yara ne mınımını bır bere. Şımdi, bir soru .. Ortadan ve tarafsız .. Kımsemn alınmaması özellikle rica edılır .. Boylesıne yaman, böylesme hayat kurtaran bır dalga bekledığımız ıçın mi, butun omrumuzu dalga geçmekle tuketiyoruz dersıruz? SOLDAN SAGA 1 Bulgaristan'da Tımova da doğmuş, muhasebe alonında kendıni gostermış, Arapça, Farsça öğrenıtüş, Rus savaşında Istanbul'a geçmış, malıyecilıkte başanlan, emeklılikten sonra hocalıklan, bğrendigi Ingılızce, Fransızcası, felsefe, tarıh, tasavvuf, sosyoloji fconularındaki eserlen, bın sayfalık Felsefe Lugatı ile ün yapmış, ugraştığı musıki sahasında 300 kadar beste yazmış bır büyüğürnuz. 2 Eski Yunanistan'ın Pelapones Yanmadasında askerlıği, sert hayatlan, az konuşmalan cıddıyetleri, disıplinlerı ile bir k*nt devleti Çinhindıiiaa bır ulke Dıkışte geçen ip. i Rahıbi bulunduğu manastırda bitkıleri inceleyerek verasst kanunlannı ortaya koymuş Avusturyalı bıyoloji bilgıni (Johann) Depoda, mağazada birilctırtlmış tek cins mal Bır şeyın en kenan TERSt ayak. 4 Günev Amerıka'da sıradağ Şen, genç guzel kadın Cefa Fasıla. 5 Henuz yapümamıs bir şejı düşünup bulup yapma TERSt gazete kanı TERSt ısın. 6 TERSt yabancı Ezıyet olsun diye karşılıksız yaptınlan ış Gazıantep'te ilçe olup tanhte Osmanlı ordusunun Kuçüm sedıği ası Mısır Valısi M. A'.i Paşa oglu tbrahım Paşa komuta smdakı orduya yenıldıği savaşın. yenn adı 7 TERSt ba zı gıda maddelerine beledıyecs konulan fıyat Yapısı yıkılmış boş yer Başkalannın .şını bıle bıle bozacak veya ytkacak harekette bulunma, baltalama. 8 Atletızmde aynı öereceyi tekrarlama Askeri Okuldan ye tışme olup Avrupa'da çaiışmış ve askeri okullarda resım hocalıgı yapmış, savaş tablolan ıle ünlü ressam M. Sami Hoca"nın soyadı Bır nota. 9 Harp tarıhımızde 59 yıl ara ile aynı yerde 1. Murat ve 2. Murat tarafından Haçlılara karşı kazanılan Savaşın, yenn adı. Kıymetlı taşlardan KolayUk (Eski dil). lu Sağlık, sıhlıat Kotu aüşaanlık. 11 Pışırmeden önce sucia bırakılması oksalatın çıkması nedenı ıle yararlı olan bır mevsım sebzesı TERSİ yarar lı çalışmalar TERSI Trabzon' da ılçe 12 Kimyada bıznaut Bırısıne sozle, ışareüe, tıareketle, yapılan şerefıyle oynayan tıareket üavranışlar Eski ede bıyatımızda Veysi gibi ığdalı suslu anlaşüması güç, dılı >.e ünlü bır muniimız 13 Agn' da ılve Mısır da kurulan bü yuk baraj Lâhza. 14 Den*zcılıkte uç kol bukulerek yapUan ve gemıyı ıskeleje şamandıraya bağlarnaya yarayan kahn nalat Kimyada tantal TERSİ t a nık Avrupada bır Daşk^nt 15 Adını taşıyan tenccresj \e buhar gucunden yararlanması ıle unlu buyuk Fransız fızıkçısı (De nıse) Yoksulluk duşkunluk TERSt Salvadore ön adı üe çagdaş lspanyol sürrealıst ressa mı, konleransçısı, eimas yontucusu ve reklâmcısı 16 Bır ıçkı Çeşitli Konservatuvarlan bitirişi pıyanodakı vırtüozitesı başarılı tumelennde hemen butün dünyaca aUaşlanması ıle tamnmış, sıyasî hayata tançıp Meclıs Başkanlığmda Dışışıerı Bakanlığırjda bulunmuş, Amen ' Bir çift çizme . Koln rütbeli ceket Deri kemer . Sen bana ihanet edijorsun... Burada bir kadın var .. ka'da adma her yü en lyl senfo ni, en iyi solist, en iyi oda müz ğı armaganım kurmuş büyui Polonyaiı besteci ve piyanıst Avrupa'da bir nehir. YUKARDAN AŞAGIYA: 1 1 315 sarkı 2 operet T2 ss eseri gibi besteleriyle ikıbine y; kın eser yazmış, geaçliğinde gn dıği Müzıkaı Hümayun'da d < ğerli hocalardan geçmiş, sonr. ları kendisi de hocalık ederek M sıki mektebı açmış, Cumhuriy devrinde ılk defa Türk opereti kurarak «Bulbul, Kaşıkçüar» g bi eserlerini vermiş, çok büyı bır bestekânmız. 2 Demiryo muhendisi, iktisat uzmanı olı «sosyoloji prensipteri, BiyoV< prensipleri, Ahlâk prenslpleri» bi eserleriyle unlü tngiliz filoı fu (Herbert) Mardin'de il< 3 Kendi kendıni idare eden yen bir memleketi idare için M letler Cemıyetinin bir devl< verdiği vekılhk. Terbiyecı, I tici, öğretici hayvan masalları ünlü eski Yunanm büyiık bir j zarı TERSt mektup (Eski d 4 Geri taraf Bır dans T< tadan japılma. agaçtan mânâsı 5 TERSİ psıkolojide geçen z ni güç, nıeleke (Yeni dıl) Fa bön (Argoda) Kalın sicim. b Edouard on adı ve «tspanyol i fonisi, Ys kralı, Savoranola» < ralan ile bir Fransız bestecis Bır temsilin resmî giyilerek dılen ilk gdsterisi TERSt < zamana ait değerli şey. 7 t şam yemeğinden sonra gid eğlence TERSt bezelyeye t zer sebze 8 Tarihî Mezopofc ya'da bır Iran devleti TE kimyada stransiyum Bir car kıntısı sesi Orta'mn orta' Kimyada selenyum. 9 Kin da sodyum Operadaki tek 1 nın okuduğu uzun dramatik ça Bır tarah kabarbna çi< pamuklu kumaş Vücudur razatmdan. 10 TERSİ nih; bitiş TERSt kimyada altıa burç adı Gemi mürettebatı. Heves, arzu, talep Güzel m sma Bernard Sn adı ile d' hıcıv edebiyatmın en büyuh tası olup pijeslerı, konferan ilk Sosyahst Parti oncülüği büyük frlandalı vazar. 12 1 jada titan Bir dans 13 jazıda bır şekıl TERSİ biı lık TERSI Edirne'de ilçe. TERSİ Kimyada plâtın Bı deniz TERSİ dıvan şairler den Boru sesi. 15 Mil TERSİ kimyada bizmut Ç sız bıtkilerde ureme organı TERSt pışmemış veya kabf yersız hareket davranış an na Askeri gıyimde omuzla ışaretler Libyadan sonra ü Akdenizdeki Amerikan^bu rinin Malta adasındakı ımk, lıktan ardından şu günlerdı melere başladıklan bır 1 Adası 17 TERSİ Kir knpton Sıkâr Biiyuk < nusta sosyete adaları ıçınd« Fransız ressamı P Gaug kaçtığı ve oradan şahesevle dığı adanın ismi TEKSİ ft da ilçe 18 Borukluk jet Françoıse on adı ıle ı bir Fransız kadın romancı. Bolivya'nın başkentı Hay rın kemık kıkırdak gibi d nndan elde edilen ve hek te fotoârafcılıkta geçen biı de TERSİ isim. Bulmaranın çözüı yedinci sayfamızı (i çayet T>ît oduncuysa '" vicdanı onu, odunu ağır I çeksın diye ıslatmaktan, süt. çüyse sütüne su katmaktan alıkoyacak, politikacıysa kilrsüye çıkıp yemın etmekten kendıni menedecektir. Vicdan, insana içindeki gerçekleri itiraf ettiren bir tanıktır demiştik ya. Bazen insanın vıcdanının sesı kısık çıkar. îçindeki sırları itiraf ettirmek, doğruyu soyletmek için onu konuşturmanın usulleri ilgililerce •uygulanır. Çeşitli şekillerde suçlarını itiraf eden çok insan var. Amma suçlu olduklan halde bir hayli okşandıktan sonra eziyete tahammuleri sayesinde paçayı kurtaranlar da çoktur. Ozan Publıus: «ACL MASUMA YALAN SÖYLETtR» dıyor. Bu ko. nuda bitmez tükenmez ömeklerle doludur tarıh. Amma birisine doğruyu soyletmek için ona işkence etmenin temelinde yine de vicdanı konuşturmak amacı yatmaktadır. Çunkü bir adam vicdan sahibi ise ve de suçluysa okşanmanın ilk haftaymmda vicdanının etkismde kalarak pes edecektir. Yani vicdan insanın direnme gücünü azaltmıs oluyor bır bakıma. Amma adam suçauzsa bu kez vicdan işkenceye kar Ben konnşmasını bilivo. mm tabiî.. Ya sen uçmasını biliyor musun? Niçin kapalı celsede ısrar ediyorsnnuz?. Baksanıza, kurander \ar da onun için .. GUNUN «ZEEİ$Mİ$Ü6İN YAPtSt MOZAFFER SENGER KITAPLARI ATTILA ILHAN TÜRKİYEUE SİYASAL PARTİLfidN SOSYALTEMBlfM geeis yaymlan YASAK SEVİSMEK "b)raz paris^ekleri )\e...w% BİLGI YAY1NEVİ İLGİ «•• EGE AJANDASI Her şeyin yenisi dostun eskisi 1372 ECE AJANDASI en eski dostunuzdur En guzel hediyelerî Yıl başmda verecektir Renkli Kuponlan saklayınız AŞKTAN DA YÜCE ISKENDER OHRt ATATÜRKÇO DEVRİMCİLERE Adanan Roman 10 Lira Ger.el dağıtım : BATEŞ TARIK BINAT'ın Büyuk Eseri RUSCA TÜRKÇE SÖZLÜK 50.000 Kelime E. E. Mustalayev ile V. G. Şçerbın'in bazırladığı ve Sovyet Ansıklopedısı Yayınevi tarafından yayınlanacak bu eserirj isteme adresı: Istanbul Sovyet Ticaret MümessiUiği tstiklâl Cad. No. 443 Beyoğlu • tstanbuJ EGE AJANDASI MlLLİ KülîüR Çağlar boyunca Türk kültüru, Turklük şuuru, Turklük gururu, Türk din ve ahlâkının seçkin üstünlukleri bu eserdedır. Her aydınımızın mutlâka okuması kıtaplığında bulundurması, dostlanna, ofret^ menlerın özellikle gençlere okutması gerekır. 250 sayfa buyıik boy 30 lira Smari'î adresı: AFİTAP Erich Segal AHIÂK ve AŞK HİKAYESİ 6 renkll, kuşe Kapak ve PLÂSTIK KORÜYUCÜ ıçın üstiıe iataabüi Kullanılmış araba alırken ve arabanızı kullanırken üb ve araha İLÂN Okulumuzdaki 15. derece kadroya en az ortao mezunu bır memur alınacaktır. Son müracaat 16/ 1971 tarihine kadardır. İmtıhan 17/12/1971 günü s 19.00 da yapılacafetır. İstanbul Atatürk Akşam Lis
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle