13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
FA DÖRT: sCUMHTJRÎYET 12 Aralık 1971 DUT AĞAÇLARI «İLK TAGlŞLA BAŞLADI DtRİLlŞ ÖZSUTLA BCGl'LANDI, DALLARIN TJCU YAPRAĞA DCRDU DİPTEN DORVGA Röportai IPEK ve MAHMUT ALPTEKİN AYKAN UZOĞUZ BAHÇEDEKİ Dt'T AĞACI» Rifat ILGAZ Ama tek tektir çoğunlukla. Biri urda, biri burdadır. Bu gördvigümüz dut ağaçbğı ise, değişik. Eır üzüm bağı ya da elma, erilc, şeftali bahçesi gibi. Ölçülu aralıklarla dikilmış, dut ağaçlan. îtina ile budanmış. Genç dallarda bahar surgunle ut ağaçlannı görmek istediğimizi söylüyoruz Halil Beye. Dükkândan çıkıyoruz. Köyün dışındayız. Dut ağacı çoğu yerinde vardır Anadolu'nun. D TÜRKİYE'NİN KURU KOZA İHRACAT MIKTARI VE ÜLKELER tSTANBL'L ÎHRACATÇILAR BİRLİĞÎ KAYITHRI ü 1 k e1e r Bnlgaristan "Isviçre îngiltere ttalya lspanya Macaristan T opl am (Kg.) ri. Yapraklan enikonu uç vermiş artık. Bu dut ağaçlan Rumlardan kalmıştır, dıyor, Halıl Bey. Oysa pek büyuk ağaçlar değıldı öyle. Gucunü, kökünu ıçmde saklayan Anadolu insanına benzıyorlardı Kdye dönuyoruz. Bakkal dukkânındakı sandalvelerımıze oturduk yine. Goruklelı bır ko.vlu geldi alış verışe. Sorduk: Urün para etmiyor... Anadolu ne yapsın ? değel. Elden, aldun. kullanılmış. Ya Anadolu 1968 8333 500 6752 43000 63085 1969 169908 55 1086 «3977 236026 1970 24829 4000 83103 107100 53371 2M403 Koza yetıştirtyor musunuz? Bi zamanlar öyievdi. Ne zamandan beri?. Otuzvedi vaşındavım. Kendimi bildim bileli ipekböcekçiliği yaparım. Damıziık vani. Tohumluk de. sen Rıraktım simdi ipekböçekçilifci. Buedav, ayçiçeği, tUtün yetistiriyomm gavri. N'edcn bıraktımz' Zor iş Kân da vok bence. Simdi çiftçilik vapıvorum. 1969"da bıraktım kozacılığı. Çiftçılık ıyı mı barr Bol ürun alabılıyor musun'' 20 ton bufaav. 4 ton avçiçeçi Yıldan vıla değişir tabiî... Hepsini 14.500 lirava matetthn. Gübrelık. tohumluk. a,, hepsi dahil. Kâr varsa ara da bul gayri. Beşon dönüm de bağ yaptım. Baktım. uzfim de para etmiyor . Kaç dönüm toprağın v a f Hepsi 200 dönüm kadar. Fena değütmş. Buralaun tarlaları verımli defil mi? Evet. fena değil ama iıriın para etmi.vor. Ben bi de borç harç küçiik bi kamyon satın aldım. ieııi, «acantadan çıkma» 1 B t R S A TİCARET ODASI KAYITLARI Yıllar 1!)66 1967 1968 1969 1970 Toplam MİKTAR <Kg.) 250097 165000 8333 304908 166112 894450 DEGERt (T.L.) 10 874.369 8 895 150 450 000 11 966 481 12 630.846 44416.846 TtRKtTE Kl'RL' KOZA, HAM İPEK STOK DTJRUMU (1966 . 1970) Türkive'de, kuru koıa \e ham ipck stoku söz konosu değildir. Ancak yeni vıl ürünü kozantn idrakine kadar ve yeni yıl ürünü tahmini miktarı belli oluncaya dek »anayici elinde bir miktar bulunmaktadır. Bunlann miktarlan çok degisiklik çostermekte ve zaten veni yıl ürünü fiyatlarına kesin olarak etki etmemektedtr. Dıs pazarların daimi talebi karsısında stok yapma durnma da ortadan kalkmaktadır. ERKES bır seylerden vakınıyor. Yakınmayan vok gıbı. En varlıkh ıle gıdın konuşun, yıne bır derdı var. Dığer dertler değıl, muradım. Sağlıktı, evlâdın okumayışıydı Eibılerını kastetmıyorum Benım dedığım herkesın kazandığını az bulması. Yusuf efendı, kendı yolunda haklı. Yorulduğunca kazanmıyor, mutlaka. Kabul .. Ama, ya îç Anadolu, Guney Anadolu msanj ne yapsın? Onunkısı de aynı emek. Ama toprak değısik, koşullar değısik, Uriin değişik, en onemlısı ve daha bır garıp oralarm msanı. Mada'.yona bu vüzden bakınca. haksız tarafları var gıbı gorunüyor Yusuf efendımn. tvıvmıs senın durumun, Yusuf efendı. demeden edemedım. Sen ö^le bellc vine Bu hayat pahalılığ* ' hökümet ha kikaten bize var>. >lacak ofisler açamaz mı'/ Daha sonra Yusut Özsov geldi bakkal ıyeve Ona sorduk aynı şevlerr Sen ne divorsun bpğ? «Zen (rin arabasım da^dan aşırır, fakir düz ovada vışırır» l l f r bi iş zor imiş, biıim icüıı. Hastaneye hastamtzı vatırmak TOT, çocufumuzu okutrnak zor.. Tut mus sen de soru soruyon... Ne dimek o?. tpekböceği tolıumu almak kolav mı? 30 gram tohum alabilmek için neler çeklititnizi bi AUah bilir bi de ben. KimJerin önunde H kimlerin elini. eteğini dpuyoz hi bilsen? Gene sen sanma ki her vıl alıvoz. Kattiyen Bejjim. Bilmevenler bilmez. Emin nl, bilmeyenler bilmez bu derdi. Bi lemibilir hiç? Soyle b;r dtırdu, Yusuf özsoy Konu>mas'nı sürdurdu son ra' Tohumluk için koza vetistirivorum. 1%6'da kooperatif kurduk. Tohumluk koza veti*tirmek gerçi bir av sürüjor, ama. bu bir av icinde. sofra kurup retnek vivemivoruz. Vani işi o kadar çok. Çocuğa bakar gibi bakarız İpekböceğine. Kazandığımız da ne ki? Bin lira para. Kımılerı de epe\ce kazanınz. diyorlar. Bilmem başkasını. Onların bclkım baska geliratları var dır. Haa Karsı taraf. Koza Birligi vani, bizim sırtımızdan 5000 lira kazanıvor. Bu işi iz7etinefis meselesi vapıyoruz. Rekabet vapıvoruz. Nasıl ızzetmeîıs meselesi? Yani bu köv ivi koza vetiştirivor diye ünleıımiş va bırakamnom îşte bu vüzdpn, Kâr için deîjil. t>î koza vetiştırene sözde prim verivoriar. Yuz lira prim almak için gecemizı gundüzümÜTe katıvoruz. Diişün artık. o kadar çarip insanlarız! Kooperatif ivi olur, dediler. Kooperatif olunca hepimizin kârı beraber olduğu için. ip*"kböcegi tohumu bakım veri bu kov. Gecen vıllarda. «siz bu işi vapamazsınız; çunkıi paranız vok» dediler. Sonra bize vardımıı olan müdiir isten atıldı. Yeni bir müdur çcldi. Ne biçim istir. anlavamadık. Adamlar ondan sonra. «siz hu iı>i vapabilirsiniz, koza vetiştirmeve evlenniz de müsait» dediler. Bize. yeni müdfir tohumluk da vcrdi bilâkis. Bizim teknik elemanlara ihtijacımız var. Kredive de tabiî... Kooperatifımm güçlendirsinler veter! gün müsteriler bu meseleleri knııusurlar. En çok da koza t o . humlu|u bulamadıklarından y a . kınırlar. Bir de emeklerinın karsılı4ını alamadtklartndan. S a . ııtrsam, kolavca kora tohomluiu buhalar bu isi vapanlar ç o . ğalacak. Buısa'n'.n ı^'kları gorunriı; Çabuk geldık sayılır. Ne karfar vol kı zatpn Mınıbu«»en ını\n IUZ. Şoforle vedalaştık. Soruyor: Koza Hanına gittiniz mi a. Jabev siz? Gıtmedik. Bır sey mi var orada'' Bir de oraya ugrayın abi. Y A R I N: En büyük güçlük: Sermaye ve cehalet Maııcmıktan çıkan ipek çilelerlmn >wmuşatılması; elden ffeçirilmesi gerekir. Bn tecrübc ve ustahk Isteyen bir hunerdir. Kadın işçilerin en titizleri bu bölümdc görevlcndirilir Yazan: 48 FA1K B A Y S A L sıvsda dönmüş bulunuyordu. Yalııız Osmaniç dt gorulen bu iyilik durunıu çok uzun sürmedi. Bit aralık içinc durraadan kan sızan o gozunu sankl etrafmda olup biteııleri bir daha gormek istiyormus sihi sonuna kadar açtı, sonra onu >avas yavaj yenıden kapadı. l'mriycce! Mctroviç haklı cıkmıştı. Osmaniç bir daha gö7unu armadı. Neniç ve adamları jeni bir zafer daha kazanmı;lardı kon » ve resim: AYHAN BAŞOĞLljr{i] 6ÜNAHKÂR KRALİÇE Bir ?ey m» var? Gorukle köyune bi/ı setircn <oforle anlaşmıştık Donuşundö bızı de alacaktı. Kov alanının hemen kıyısında. bakkalıyenın karsısındakı kahvenın önunde duruyordu minibu' Halıl Beylerle ve Yusuf K171I ıle konusur ken gctip davanmı^tı vanımıza. Kornavı çalıyor birkaç kez. «Eyvallah» rhvoruz ıçcrıriekllpTe. Minıbüste bızden ba'îka kırıse vok. Görükle kovunden avrılıyoruz. Ana yola çıktık Şofor. koyün dogusundakı tarlaları gosterıyor: Bu tarlalan satın aldılar abi. Eee Üniversitesi yapılacakmıs. Bir yapılırsa bak o zaman sen! Çok geniş bir alan aldıkları yer. Ege Üniversitesi. Izmır'de Marmara üniversitesi bu vapılan. diyor arkadaîim Aykan Ben bilmem o kadannı abi. ö y l e duvdum. tpekbocekçiliği yapıyor mu sunuz siz de? Yok abi. Biz yapmıyoruz. Si7in koydekı ıpekböceği uretıcilerı tohumluk bulmakta guçluk çekiyorlarmış. Doğru mu bunlar? Doğrndnr abi. Nerden bilîyorsun sen bu işi yapmadıgın halde, diyeceksin. Onu da söv. liyeyim: Ben günde dörtbrs sefer yaparım Bursa'va. Her DİSI BOND Atlar Kczirin ıslığıııı bcklenıedcn hcnıco >uriıme\e başladılar. Araba gozdcn ka>bolduktan son»a Selmano\ic bir sure daha olduğu ,>crde kaldı, sonra doktor Metro\iç"in soylediklerini kafasımn içinde bir kcre daha tekrarlıjarak durunıu daha da kotulemiş olan Osmaniç'in yanına gitti. Kapıdaıı çoruııur goriınniez Se\\ala ile Elnıasanuı kollarmdan kurtulan A\işa ile Muammcra hcmen yanına koştular \e doktorun ne dediğini sordular". Metro\ic «L'mrijece» dcmişti ama Sclmanoviç kendllcrine Osmanicin olnıiyeccğini. yajayacağınt »ojiedi. Sonra Muammera'M kucakladı, başuıı oksadı Bir kaç ktrc dcnedijse de kendU sine içinden geçirdiklerini soylemek cesaretini bulamadı. Muammera yeniden hıçkıra hıçkıra ağlama>a başlamamıs olsaydı belki de bunlan hiç bit zaman soyleyemiyecekti. Üzülme Muammera. bundan sonra bir baban da benim senin. Bu soılerin birden ne anlama geldiğini kav. rayamamış olan A>işa hemen Selmanoviç'in önüne fırladı i e gbzlerinin itinp geıçeği okumak istiyormuş sihi uzun uzun baktı. N'olur, soyleyİB? Oleccğini mi söyledi yoksa doktor? Selmanoviç. hiç sarsılmadı, dudaklanndak) e«lumsemeniıı zoraki bir gulüm^eme olduğunu kimsc anlıjabilecek durumda değildi. Ha> ır, oyle bir gey demedi. Talnız ilâçların» hemen vcrmeye başlasınlar dedi. llâçlar alındı mı? Simdi Nezir'i (onderdün, alıp getirecek. Çok teşekkür ederim, bu iyillğinizi unutmı> acağım. Selmanoviç'in karfilık vermesine kalmadan kendini >ine bir blu gibi yatan Osmaniç'in başucuna attı Muammera da babasının ayaklartna kapandı. Bu manzara en taş yürekli bir tnsant bile duygulandıracak kadar acıklıydı. Fakat ölnm denen zorba böyle şeylere alışıktı. Yüz yıllar hoyunca neler neler görmüştü. Insaıılar durmadaıı kcndisine yalvarmışlar, ama o bildiğinden yine şaşmamış. hepsiyle alay etmişti. Kırallann. diin>ayı tirreten diktatörlerin omındc eğilmemişti de Osmaniç için akan gözyaşlan önunde mi dite gelecekti? Bu onun şöhretine yakışmayan bir ?ey olurdu. Küçük duşmemck icin kulaklarını i>ice tıkadı ve hiç kimseye sezdirmeden cinayetlerinden birini daha isjemeye koyuldu. Doktor gittiktcn yarım saat kadar sonra iğnenin etkisiyle Osmaniç'in varasından akan kan biraz durur gihi olmustu. Hat tâ yiizüne hcrkesi şaşırtan ve sevindiren bir p«mbelik bile gelmişti. Selmanoviç de işte tam bu • • * Osmaniç'in ölnmune en çok üzülcnlerden hiri de Selmanoviç olmuştu. Onun evinin arka tarafında gun geçtikce biraz daha büyüycn mezarlığa gomuldüğu günü, ufacık tabutun mezara indirilişiııi, Ayişa'nın vc Elmasa'nm cığlıklannı, dok torun geldiği gun birdenbire ortalıktan yok olan, a karmaşıklık icinde herkesin unuttuğu ve gece >aıısına doğru komşuların avlu dibinde yan baygın buldukları tstemi'nin döktüğü gbz yaslarını unutamamıştı. Pusta pusta! Babo'cum, babo'm. Bu sesi artık hiç duymak istemiyordu. Osmaniç'in olesiye doviildügunü duşündukçe Metroviç'e her gün biraz daha hak verir gibi oluyordu. Onun başına gelenlerin bir gun bütün Turklcrin başına geleeeğinden artık hiç süphesl kalmamtstı. Gece gundür durmadan geçen uçoklar da sinirlerini iyice bozmuştu. Arasıra olayian M * riııkanltlıkla dcğerlendirebilme veteneğini de kaybeder gibi olduğunu Mssediyordu. Şevvala ile Elmasa çoğu gecclerini Ogrnaniç'lerde geçiriyorlar ve bu acı günlernde onlara yardımct olmaya ve nzunriîlerini paylafmaya çalışıyorlardı. Bu nedenle Selmanoviç büshütiin yalnız kalmıstı ve karanlıkta uçan bir sioeğin kanat sesi bile kulaklarında kor bir kuyuya atılan bir tasın çıkardığı «es gib) patlıyordu. Bu dummu gunlcree hiç değişmeden devam etti ve bir gcce kendine olum tcrleri döktüren o korkunç kâbusun yerini akıl ve maııtık alıverdi. Bu kurtuluşunu Memediç'lc Hasan Üsküpiç'e borçluydu. işi biraz daha inceleyince bu ikisiyle Osmaniç'in öldürülınesi arasuıda bazı benzerlikler bulmuş, bu işi japan ellerin ayni eller olduğu kanısına varır gibi olmuştu. Memediç çocukluk arkadası>dı ve Dcmokrat Partisinin cn ateşli miiletvekillerinden birivdi. Günün birinde hiç beklenmcdik bir şekildt ve anlaşılmayan bir nedenle canına kıymıştı. Gazeteler bu intihar olayının bir siııir krizi sonucunda meydana geldiğinl yazmışlardı ama genç >asında başında iki çocuğuyla dul kalan karısı Abus« Memediç kocasımn mecliste Turklerin can vt (Arksaı DOĞUM MedJ ve tıi Firçsko Kızlan G A L Y A ' nın doğumunu mujdeler Ashdod (tsrail» 3.12 971 *!• = = \ = : rsz ; = • S ! = T.G. Ziraat Bankası Genel Müdürliiğünden: Umumî ikramiye çekilişlerimizle ilgili olarak pankart ve broşür yaptmlacaktır. Bu işe aıt umumî ve hususî şartnameler Genel Müdürlükte (Tevdiat ve Tanıtma Müdürlüğünden); İstanbul'da Karaköy ve İzmir'de İzmir Şubemizden alınabılır. Teklifler kapalı zarfla ve şartnamelerde istenilen belgelerle birlikte 22/12/1971 Çar^amba günü saat 12 ye kadar Ankara'da Genel Müdurlük (TEVDİAT VE TANITMA MÜDÜRLÜGÜNE) tevdi edilecektir. Bankamız 2490 sayılı Arttırma; Eksltme ve İhale Kanununa tâbı olmadığmdan; ıhaleyı yapıp yapmamakta veya dılediğine vermekte serbesttır. Postada vâki olan gecikmelerden dolavı herhangi bir hak iddia edilemez. (Basm: A. 1648425090/10157) TEŞEKKÜR Khniklerinden çok memnun kaldığım Ankara Üniversitesi Tıp Fakiiitesi Doğum Klinlgl saym sefı Prof. Dr. SERtF ÇANGA'ya, Dr. GÜLŞEN VAR. DAK'a. Dr. GÜLAY ÖZSAYGILI'va ve hemsıre HUSNIYE VUBAL'a ve yardnncı EMÎNE TELBEN Hanımefendilere ve; diger bürıin klınik mensuplaTi ' na ayrı ayn tesekkürler ede. ntn. Niroet Hacısalihoğln Hcris Reklâm: 2599101' TIFFANY JONES AYÇE DİKMEN ıle Doktor MUSTAFA DUMAN Nısanlandılat. 4121971 Balıkesir VEFAT Mcrhum Topçu Bnb. ş A\bek ve Jsmet Aybek'in birıcık ki2lan, Cahit Ajbek, Aslan Aybek'm. sevgJi kardeşlerı, merhum Murat Aybek ve Şüktiı Aybek. Yahya Akçayh, Musâ Akcaylı, Müzevyen, Muzaffer Akçaylı'nın veğenleri Cumhuriyet 10166 Satıhk Stil Eşya GARTH Tanınmış bir aılentn seyahat dolaytsiyle 12 Aralık 1971 pazar günü ev esyalan satv lacaktır. Saat 9 • 17 arası Hacı Izzetpaşa sokalî Bota apartımdnı Da 4 Gumüşsuyıı ( C u m h u n y e t 10163 ı Atatürk filotillâsı (savaş çemilerinin) ^apımı ıcin Türk Donanma Cemi^etıne \ardım ediniz. Turk Donanma Cemivcti. kcn disine maddî *e maneU bağışta bulnnanlara «Ukranlannı sunar. 970 1089 T. Mahcuz olup satılmasına karar verılen bir adet 100.000, üra kıymetlı Batı Almanya malı Eyiip İera Memurluğundan Menkul Satış llânı • NECLÂ AYBEK vefat etmıstir. Aziz na'şı bugur Bakırkoy Carsı camıınden oğ. le namazmı müteakıp Bakır. kdy aüe kabrıstamna defnedilecektir. Meviâ rahmet eyleye AtLESt Cumhuriyet X ( # Hedef: Oev bir deniz gü Türk Donanma Cemiyeti yapacağinn yardımJa bu I defe ulasabiliriz. birinei açık arttırmast 13.12.1971 Pazartesi saat 16'dan 16 30'a kadar Bayrampaşa Maltepe Caddesi No: 22'de bulunan mahalde yapılacaktır. O gün teklif edjlen bedel muhammen kıjTnetin ° 1 75'ıni bulmadığı takdirde aynı yer ve saatte 14.12.1971 Salı gunü ikinci açık arttırması yapılarak en çok teklifte bulunana peşın para ile ihale olunacaktır. Şartnamesi dosyasında mevcut olup masrafı verildiğinde ısteyene tebliğ edilebileceğı gibi daha fazla izahat almak isteyenlerin dosya numarası ıle her gün mesai saatlermde memurluğumuza ınüracaat'.arı ve alıcüarm belırtılen gün ve saatte satış mahallmde hazır bulunacak memura muracaaUarı ilân olunur. (Basm 7897 ı 10155 Plâstik Enjeksiyon Makinasının Türk Donanma Cemiyetini uı ma. O Türk Deniz Kuvvetler EÜçlenmesi çabası içindedir. Hedef: Dev bır Denizgü Türk Donanma Cemiyetine pacağınız vardımla bu hed ulaşabiliriz. MILLI VARLIĞINI KORUMA VE IDAME HA.VA KUVVETLERİNİ GÜÇLENDIRMEKUE MÜMKÜNDÜR ;
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle