11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Lider, Galatasaray'ı Lindholm ve Nihat'ın golleriyle 21 yendi Sans Besfctasa Bir şutu direkten dönen Sarı Kırmızılıların tek sayısını Gökmen kaydetti STAD: Dolmabahçe HAKEMLER: Ertuğrul Dilek (5), Erkan Köksel (6), Zeki Etyemez (6). BEŞİKTAŞ: Sabri (7) • Ahmet (T). Mustafa (6), Ihsan ("), Zekeriy* (6) Davut (6), Vedat (6), Sanlı (7) • Ergün (6), Nihat (6), Lindholm (6), (Tuğrul 5). GALATASARAY: Yasin 5) Ekrem (3), Muzaffcr (6), Tuncay (6), Aydın (5) • Olcay (5), (Bülent 5), 4yhan (6), Ahmet (7) Mehmet (7), Gökmen (6), Suphi 5), Metin (5). kes V a s a t b i r QOİÜ o? 1 " 1 Çikarmasına rağmen attığı nefis golle vazifesini yapanlardan biri de Beşiktaş " santraforu Nihat'tı. Ergun'un sağdan çektiği frikik atışuıa yapıştırdığı kafa şutunda topu hersadece ağlarda gdrebildi... (Fotoğraf: Tulay DİVİTCİOGLU) n Erhan GÜRER Bîr G. Saraylı Beşiktaşlıların omuzlarında:,, lup ettikten sonra antıenorleri Kılıç'ı odediler... , omuzlarında taşıyarak minnet borçlarnıı (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) KALEMDEN MAÇIN KRİTİĞİ G. Saray'ın golü Beşiklaş'ın 2 goliine bedeldi Abdülkadir YÜCELMAN alatasaray «UL jarım saat içinde bir gol atsaydı Be şiktaş'uı hali nice olurdu.. Taktik adamı Gunduz Kılıç nasıl olur da maçı daha 60. dakikada bitmiş sayabilirdi?.. Gerçi Galatasaray gol atamamıştı ama bir futbol maçınm 90 dakika olduğu da bir gerçekti Beşiktaş, ikinci golden sonra butun hatlan ile geriye çekilmiş \e kendi yarı sahasında kapalı bir defan^a girişmişti. Bu gereksizdi. Nitekim Galatasarav bu siıre içinde sayısız gol pozisjonlarına giımiş \e bir şutu da direkten donmuştu. F.ı(Devamı 6. sayfada) eramet, formadaymış . iki devrede iki a>:ı Siyah Beyazlı forma, oyun ve şans.. Dunkü Galatasaray Beşiktaş Maçını etkileyen faktorler bunlardı işte.. Maçın diğer bir Uginç yönü ise gollerin oluş şeklindeydi: Ekrem'in Lindholm'e «at at. demesi ve Fınli futbolcunun şansını denemesi, Mehmet' ln bilerek geürdiği ve verdıği topa Gökmen'in hemen vurması, Ergün'ün frikik atışma kimsenin göremediği kafayı vuran Nihat'ın hareketleri... K MAÇTAN SONRA NE DEOILER? Verilmeyen 2 penaltı Bunlara eklenecek olan noktalar ise orta hakem Ertuğrul Dilek'e aıt: İlk yarıda Lindholm'un Muzaffer, ikinci yarıda da Mehmet'in Ihsan tarafından ceza sahaları içmde duşürülmeierıni değerlendırmemesi... G. Saray rakibinden daha iyi idi Halit DEBtNGÖR eşiktn» ile Galatasaray arasında dun oynanan ligin en ononıli maçında nihayet ozlediğimiz arnılu, hejccanlı \c süratli bir maç seyredebildik. Maçın başlannda 433 dü7eni uygulayan iki takımdan Galatasaray rakihiııe nazaran biraz daha iyi gozükiiyordu. Buna sebep adam adama markaj yapan ezeli rakiplerden Sarı Kırmızılı formayı taşıyaııların tevrubeleri idi. Bu korkunç markaj dan kurtulma akıllılığını gosteren Galatasarav ol du. Mehmet'i solaçığa ko> arak kenardaki gediklerden kaçırdı. Top Mutlo ve mulsuz bir Gündiiz Kılıç Tuncer BENOKAN \er 5»yf ile öz G«|latasara>Iı olaıı Gunduz Kılıç diın ilk kez eski takımını yenmek için çalıştı >e bu işi de başardı.. Belki dc Kılıçın ilk dofa bu jenişte hayatm dan bir parça da koptu.. Kılıç. belki de ilk defa bu kadar heyecanlanmamış, bir oyunda bu kadar çok taktik vcr memiş, bu kadar mutlu \e mutsuz olmamıştı. Kılıç'ın kazandığı bajarı, bir Galatasaray ga libi>etindeıı oturu dcğildi.. Onun kazandığı başarı kendisini bir koçeye atanlara bir ihtardı sadece.. Gunduz Kılıç, Galatasaray galibi(Devamı 6. sayfada) İkinci yarı Omuzundan inen bandlı Sıyah Beyaz forma sahipleri için ilk yarı başansız geçti. Galatasaray'm akuı üstünlüğünü elinde bulundurduğu sıralarda, 26. dakikada gole giden Lindholm duşuruluyor. fakat bu futbolcu 30. dakikada kendısının de beklemediği golü atıyor. Ekrem'in kısa duşen kafa vuruşunu Lindholm tamamlıyor, şandel giden bu kafa şutu Yuin'ia üzerinden a$ıp ağiara tskılıyor. Sarı Kınrnzılılann beraberlık golu ise gerçekten güzel hazırlandı. Mehmet, geııden avut çizgısine kadar getirdi ve altıpas içine attı. Gokmen'e ise vurmak kalmıştı: (11). ^= KILIÇ Cocuklarımla îftihar ediyorum,, BIRCH şampiyon 1 yine biı I oluruz,, =* • Ali ALAKUŞ |ir dev maç daha sona ı ermış, bır yanı sevınce, 'diğer yaıu da iızijptuye nuştu. Soyunma odala. rınm klâsik havasınıa ise değışen bır tarafı yoktu. Kılıç ve çocukları son derece memnun, Bırch ise onbir adamı ile uzgun ve bıtıktı. S B I: • •== ~~ ^SSS a ^s ^ = 1^1 =r ...Ve son gol == = =z ^ = Gökmen, kendisini • • ] çıkaran I I oyundan | Birch'e kızdı... Sadettin ATEŞ ıDc\anıı 6. sa>fada) Oyunun ikinci yarısındaki dıiz beyaz forma Beşıktaş'ı değı^tırmişti ve galibiyet ıçın de fazla bekleyemediler.. Dakika 49: Ergun ceza sahası dısından kaleye çapraz bir frikik attı. Gelen topa Nıhat kımıldamadan ve kimseyi de kıpırdatmadan anlaşılmaz bır kafa vurdu. Sarı Kırmiîilılara topu ağlardan çıkarmak kaldı > alnızca.. Golden sonra o>unun havası elektriklendi. 63. dakikada Mehmet' in üç kışiyi çalımlayıp ceza sahası içinde duşürulmesi ve 73. dakikada da Tuncay'm attığı şutun direkten donmesi Galatasaray hesabına =kayıp» oluyordu. Sarı Kırmızılıların baskısı, Sıyah . Beyazlıların galıbiyeti koruma defansı. 90 dakıkanm so nuna kadar surdü. KILIÇ: Sahayı futbolculannın o . muzlarında terkeden Be^ık(Devamı 6. sayfada) I I8 alatasaray Beşiktaş ma çında takımının şeref golunu atan santrafor Gökmen Ozdenak. antrenor Bnan Bırch tarafından o\unaan çıkanhşma scn derece kızmıştır. İkıncı devrenın ortalarında yerini Suphi'ye terkeden Sarı Kırmızılı ekıbın gol. cusu. sahadan sınirlı bır şekılde çıkmış ve yedek oyun cuların bulunduğu yere de gıtmeyerek Olcayla birlikte doğruca soyunma odasının jolunu tutmuştur. Gökmen daha, sonra kendi'iyle konuşan bir arkadasınııza Bnan Bırc'm kendlsını nıçm çıkardığını anla\amaaığını soylemiş ve «Güzel bir gol attığımı sanıyornm. İkinci yarıda çok üstün oynadığımız bir sırada antrenörüm beni niçin çıkardı bilmiyornm. Doğrnsu çok kınldım» seklmde kor.usmustur. Önemli durumlar Nevzat SÜER ŞAH: Şahlar rakıp taşlann ateş alanlarına gıremezİpr. Rakıp taşlardan biri, Şaha «Kaç» dıyorsa yapacak 3 şey vardır: 1 Başka bır kareye kaçraak, 2 Şahı tehdıt eden dü? man taşını yemek, 3 Düşman taşıyla Şah arasına kendi taşını koymak. MAT: «Kaç!», «Kiş!» dendiği halde yukarıdaki tedbirierin hiçbin mümkün değılse, Şah «mat» olmuş demektir. AÇMAZ: Yukanda 3'üncü maddede bahsı geçen; Düşman taşıyia Şah arasma konulan taşın durumuna denır. PAT: «Kaç!» denmediği halde, hamle sırası kendısınde olan taral luçbır taşını oynamak Imkânına sahıp değılse, o zaman mat yerine «PAT» olur. Ve oytm otomatikman berabere sayılır. ROK: Her 2 Şahm yatay sırası tetkik edilirse, Şahlann bır yanında 4, diğer yanında 3 kare bulunduğu farkedilir. ROK aedjğımız hareket, 4 kareli tarafa yapılırsa «Buyukrok = 0O0», 3 kareli tarafa yapüırsa «Kuçükrok = 00» adını a» lır. ROK'ta Şah ve Kalenın ha reketi: Hangi tarafa rok japmak ısteniliyorsa; Şah, bulunduğu kareden o taraftaki Kaleye doğnı 2 kare yaklaştınlır ve Kale de Şahm üstünden atlatılarak yanındakl kareye konulur. Şahla birlikte Kalenin bu hareketl özel bir haldir. Bir hamlede 2 teşla oynandığı halds tek bır hareket sayılır. Diyagram 9 ve 10'da rok türlerı gostenlmıştir. Rok yapmaktan amaç; Şahı emnıyete ahnak, Kaleler arasında bağlantı kurarak bir an evvel onları oyuna sokmaktır. I Beşiktaş'm Finlandiyalı futbolcusu Tommy Lindholm, G. Saray kar^ısında takunınut 3 4 , , ^ ^ ^^ ^^ fa tasat kaçtrdı. Iste bunlardan birinde uçarak attığı kaju. g o l u n u fa şutu kaleci Yasin'in kucağına gidijor.» (Fotograf: Ibrahım KÖSEOGLU) İETTnin G. Saraj'ın yendiği maçtan bir an.. Voleybol Liginde İETT, G. SARAY'I 32 MAGLUP FTTİ • G ü n ü n diğer önenıli m a ç ı n d a i s e İtfaiye Eczacıbaşını 3 1 yendi.. RALON: Spor ve Sergi Sarayı, HAKEMLER: Hasan Salgır (6) Celâl Kaplan (6), t E T T : Ariz (6), Sami (6), Deniz (6), Necdet (7), Mehmet (6). Onur (6) Melih (5), Turan (?), G. SARAY: B. Yalçın (5), Ya. \uz (6), Hâldnn (5), Mnsta. (a (6), Nizamettin (6), Ars. lan (5), Tevfik (?), Talçm ITU, Besiktoşı 7455 yendi SALON: Spor Sarayı HAKEMLER: Gantcher Georgl (Bulgar) (6), Ercüment Ceyhan (5). tTÜ: Nuri 18 (7), Haluk 0 (4), Kemal 4 (S), Osman « («). Zeki 23 (g), Reşat 17 (8), Ünal 10 (7), Hahip « (5), Öner 2 (3). BEŞİKTAŞ: Battal 13 (S), Nec mi 13 (7), Ümit 4 (3), Davte 4 (5), Abdullah 6 (6), Ateş 0 (3), Fehmi 11 (7), Hurşit 4 (6), İren 0 (3). De\Te: 3 0 2 4 Maç: 74 55 DEPLÂSMANLI BASKETBOL LİGl İlk 14 dakikayı önde götüren Siyah Beyazlılar ilk devreyi 30 24 geride bitirdiler TüRKiYt LtGiNDf Puon durumul Beşiktaş Eskişehır Mersın l.T. Adanaspor Bursaspor Galatasaray Fenerbahçe Göztepe Ankaragücü Samsunspor Altay Istanbulspor Boluspoı Gıresunspor Veîa Karşıyaka 4 4 3 3 3 3 4 2 2 1 3 2 2 2 2 1 4 2 4 3 3 3 U 4 4 6 2 2 2 2 1 2 0 9 1 15 1 13 1 8 2 9 2 t 4 12 2 8 2 8 1 3 3 6 4 5 4 9 4 8 5 6 5 5 4 12 9 10 8 V) 5 9 7 9 6 u a 8 6 a b 8 8 8 8 8 8 8 8 9 12 17 11 11 s a B a 6 b 6 5 4 TOTO SONUÇLARI Vefa Karşıyaka F. Bahçe Ist. Spor Tarsus id.Y. Zonguldak Beşiktaş Galatasaray Goztepe Adanaspor Ankaragücü Altay Mersin Id. Y. Samsun Eskişehirspor Boluspoı Giresunspor Bursaspor tskenderun Toprakofis Antalyaspor Trabzon Bahkesir • Sckerspor Uşakspor . Ad. D. Spor (21) I (31) I (41) 1 (21) 1 (11) 0 (30) 1 (0fl) 0 (21) 1 (11) 0 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) l SPOR nı. (?) Tnrnavamn en teknik güreşçisi Ekin Soydan, CUMHTJRİYET'in madalyasını Ajan Muzaffer Işık'tan alırken .. «NEGATi HOGA KUPfiSI GÜREŞLERİ SONA ERDİ Merhum Necati Tokbudak adına düzenlenen güreş müsabakası, Fatih G'ire* Kulub'jnde dun sona ermiştir. GrekoRomı ı «tılinde vapı'an bu (De\amı 6. sayfada) G |unun çekişmesıni ise iki | Sarıkırmızılı takım yaptı. tlk set Galatasaraymdı: 16/14. İkinci set büyuk mucadele içinde o^ nandı ve İETT alrîü: 18/16. Uçuncu setı tama. men Galatasarav oynayarak ka zandı: 15/4. Fakat bundan son. ra duran gene Galatasaraydı. Son ıkı seti de bu juzden ka;betti: 15/11, 15 5 (Deyamı 6. sajfada) Hasan ÇAKALKURT esiktas, i>i mudafaa<;ı \e isabeth sutlarıyla İTU'yu saJece 14 dakika durdurabıldı. Bu dakikalardan sonra, 13ordobc\ azlılann ustun oyununa hucumda karşılık ver?(Devamı 6. sajfada) o b c de 9 Rok t an evvel ıDevaını 6 sajfada) 6 10 Beyaz küçiikrok, siyah büyukrok yapmıştır. • 11L . BEŞİKTAŞ MAÇINDAN BtR AN. (Ali ALAKUŞ) B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle