11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5AYFA ALTI: sCÜMHUBITETı » ıvaaııu ıva. ESKiŞEHiR BOLUSPbR : 2 :I Ordulararası Serbest Güreş Şampiyonasuıda Stad: Atatürk / Eskişehir Hakemler: Yavuz Tunç (41, Erol Eroğlu (5). ö z e r Erkli (5) ESKİŞEHİRSPOR: Ta?lun (6) İlhan (6), Faik (6) Kâmuran (6), îsmail (8), Abdurrahman (6) HalU (5), Vahap (6), Fethi (6*. B. Burhan (4), Şevki (5) BOLUSPOR: Talip (6) Bilgin (5), Eyüp (6) Rabbani (4), Lütfü (7), îbrahim (5) Cengiz (5), Soner (5), Vedat (5), Rıdvan (4), Çetin (5). DÜNYA İKtNCİSÎ OLDUK SELANİK, förel) Dünya. Ordulararası Serbest Güreş Şam piyonası dün sonuçlanmış ve millî takımımız 2 şampiyonluk, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük elde ederek takım halinde tran'm arkasmdan ikinci olmuştur. Akdeniz Ovunlarında şampi yon olan Mehmet Uzun (74 kilo) ve Asım Bülbül (82 kilo) kilola rında birinciliğe rahat lüaşırlarken, 48 kiloda Münir Çalışkan, 62 kiloda Erdal Karakaş ve 90 kiloda Arslan Aslan ikinci, 68 kiloda HajTettin Gülaçh 3. olmuşlardır. İran 7, Italya ise 1 şampiyonluk elde etmîş. takım tasniîinde ise 3.'lüğü ABD kazanmıştır. GÖZTEPE ADANA STAD: Atatnrk, HAKEMLER: Nevzat Tansuk (6), Yılmaz ö n e n (6), Şerafetiin Bosnalı (6), GÖZTEPE: Ali (6) . K. Meta met (7), Cndî (6) . özer (5), B. Mehmet (5), Nevzat (7) K. Ali (3), (Dojan 5) Ertan (7), Fevzi (5), Ayhan (6), Mehmet III. (5), ADANASPOK: Günçör (6) . Necip (5), Tnfan (6) Or. han (5), Erdinç (5), B e h . ;et (6) Uarnn (4), (K. Or han 5), B. Selâhattin (6), Ali Osman <6), Miüç (S), K .Selâhattin (5). Karagümriik Kırklarelispor : 0 : 0 G. SARAY'JN GOLÜ BEŞİKTAŞ'IN (Baştarafı Spor'da) kat Besiktasm dün elinde korkunç bir sllâhı \ardi ki, « da (•nsı idi.. İlk attığı gol Ekremin hediycsi, ikinci gol ise Galatasaray defansmuı adeta uyuması sonucu olmuştu.. Üeri üçlüdekl Finli Lindholm, Nihat ve Ergün hiçbir zaman Galatasaray defansına etkili olamamıştı. BUtün rol SanIı ile Vedat'ın üzerinc toplanmıştı. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki Beşiktaş'ın galibiyetinde şansı kadar geri dörtlu ile Sanh ve Vedat'ın ojunlan da rol oynamıştı. ••• Galatasaray oyun itibariyle ra kibinden çok daha iyi idi. Gerek orta sahadaki ojunu, gcrek se pozisyonlann hazırlanışı ve futbolcuların ferdi hareketleri, Beşiktaş'tan daha üstün ve etkili idi. Attığı gol ise Beşiktaş'ın iki golüne bedeldi. Eğer Galatasaray dün yenilmiş ise bunu kendi bünyesinde aramalı ve de futbolculann kondisyonuna bağlamalıdır. Stad: Vefa, Hakemler: Zati Ozakgün (6) Fahri Ceylan (6), Erol Kork. mazoğla (6), Ksragfimrfik: Cahit (6) Bü lent (7), Zihni (6) Tıldıray (6), Mesnt (7) . Ercüment (6), Ünal (6), Şeref (6), Mehmet (7), Cihan (6), Kırklarelispor: Hasan (7) Ahmet (6), Osman (7) Gazan {er (6), Ali (6), Mehmet (6) Ersin (6), Ertngrnl (6), Ayhan (S), Hüsamettin (7), Enis (7). 40 YIL ONC& Cumhuriyef 8 Kasım 1932 tarihli Yuzuncu yıldonumu L'GÜN Zonguldakta yüz sene evvel ilk maden körnürünü bulan Uzun Mehmedla hâtırası kutlaamaktadır. Uzun Mehmet Zonguldak kömür havzasında kömür madenini ilk defa bulan köylüdür. Mehmet, 1kinci Mahmut devrinde Istanbul tersanesinde asker bulunuyordu. Bu devirde Osmanh donanması ile Tophane ve Darphane ilıtiyacı için bariçten kömür alınıyordu. Bu yüzden devlet bütçesinde kömür faslı kabank bir yekün teşkil ediyordu. Bu masraftan kurtulmak için maden kömürünün memleket içinde arandmaa düşünüldü. Deniz subaylan terhis edilen erlere îngi\iz kömürlerini gösteriyorlar ve benzerini bulana mükâfat vaade B G. SARAY RAKİBİNDEN DAHA İYİ İDİ (Baştarafı Spor'da) orta sahada oynandığı zamanlarda ise Mehmet'in vanına depIâse olan Ahmet kontrapaslarla topu sağaçığa aktarıyordu. Orta sahada oynayan Ayhan ise geri ile irtibatı çok iyi sağlarken, sağ bek Ekrem'i Beşiktaş defansmın arkasuıa kaçırması gerçekten başarılı idi. Beşiktaş'ın taktiği dc rakibinden farklı değildi. Ancak Siyah Beyazlüarda Mehmet'in görevini yapan Ergün, kondisyon bakımmdan oldukça zayıf olduğu ioin kendisine verilen bu esaslı görevi çok aksattı. tlerdeki adamlardan Nihat ve Lindholm de nefessiz gözükmelcrine rağmen gol atmasını bildiler. Teknik Direktör Kılıç'ın ilk devre Mebmet'e karşı bir tertip düşümnesi hatalı idi. Ancak kurt hoca, ikinci yarıda bu oyuııcunnn karşısına Vedat'ı koymakla hatasmı affcttirdi. Bize göre sa hanın en iyi oynnculan önee Ga latasaraylı Mehmet ve Ayhan, sonra Beşiktaşlı Zekeriya ve Davut'tu. Haşmet İNÖNTEPE ESKİŞEHtR, Kırmızışimşeklerin golleriıu 43. dakıkada Îsmail ve 56. dakikada Fethi, Boluspor'un tek golünü ise 62. dakikada 1b. rahim attılar. Çetin GÜREL İZMİR, zmir'e gelir gelmez «G8«tepe'den 1 pnan »laeağız» diye bej'anat veren, Apak'ın ekibi Adana neredeyse 2 puan alıp dönecekti. Maçın gollerini 44. dakikada Ali Osman ve 52. dakikada da Nevzat kaydettüer. DİĞER SONUÇLAR Sıvas: 3 Konya ld. Y.: 0 tskenderun: 1 Toprakofis: 0 Uşak: 1 Ad. Demirspor: 0 Kütahya: 1 Aydın: 1 Kocaeli: 1 Altınordu: 0 Balıkesir: 1 Şekerspon 0 Sanyer: 0 Ördu: 0 İzmirspor: 0 Bandırma: 0 Günesspor: 1 Kayseri: 1 Antalyaspor: 1 Trabzon: 0 Afyon: 1 Sakarya: 0 Konyaspon 2 Manisaspor: 2 Dcrüzll: 0 PTT: 1 3. TÜRKtYE LtGt Davutpasa: 2 Taksim: 2 Beykoz: 1 Anadolu: 0 Eyüp: 0 îzm. D. Spor. 0 Çanakkale: J Beylerbeyi: 0 Isparta: 1 Edirne: 0 Sitepsor: 0 Hacettepe: 2 Petrolofis: 1 Mardin: 2 Sebat Ceyhan (Tehir) Kırşehir: 1 Gaziantep: 0 Erzurura Arnasya (Tehir) Kastatnonu: 1 Kmkkale: 1 Elâzığ; 1 Altındağ: 0 Güreş (Baştarafı Spor'da) müsabakalard'a ahnan teknik sonuçlar şöyledir: 48 K i l o : Salih Bora, 52 K i l o : Kevzat Kös, 57 K i l o : Ertan U y baş, 62 Kilo: Eken Soydan, «8 Kilo: Atillâ Oktav, 71 K i l o : Mehmet Türüt, 82 Kilo: Cem Ergenekon, 90 Kflo: Mehmet Tepe, 106 Kilo: Mehmet Gürbüz, Agır: Nahit Taşer. Takım klâsmamnda ise alınan teknik sonuçlar şöyledir: 1. Altınay 44 paan, 2. Haliç 31 puan, 3. Demirspor 25 pnan, 4. lstanbul Güreş Kulübü 20 pnan, 5. Dniversite 14 pnan. 6. Cihan 6 pnan. I ANK. GÜCU ALTAY 3 0 ANKARA, diyorlardı. Bu sırada Uzun Meh met de terhis olunarak raemleketine dönmüştü. Bu sırada Ereğlide Köseağzı mevkiinde bir gün bardaktan boşanırcasma bir vağmur yağıyordu. Dere kenarına kadar sellerin getirdiği molozlar arasmda birtakım siyah taşlann da bulunduğu görüldü. Bunlann askerlikte bendisino gösterilen taş kömürünün ta ken disi olduğunu farkeden Uzun Mehmet bunları ilgililere gösterdi ve o günden bugüne kadar aradan tam 103 sene geçmiş bulunuyor. O gün yani Kasım ayının sekizinci günü bir kutlama çünü olarak kabul olundu. İşte hueün Zonguldakta bu ilk kömür madeninin keşfedildiği günün yüdönümü kuüanmaktadır. San lâcivertlilerin gollerini 12. dakıkada Köksal, 24. dakikada Selçuk v e 68. dakikada da B. Coşkun athlar. GiRESUN BÜRSASPOR : I : I MUTLU VE MUTSUZ (Baştarafı Spor'da) yeti ile prestijinl kurtardığı gibi «Futbolda ben de vanm» de dirttu Küıç bu kadar mutlu olmamış tı dedik. Çüokü ilk yanda ve ikiııci yarmın son 30 dakikasuıda o kadar Kılıç'ı devamlı yeriaden hoplatan olaylar oldu ki, Beşiktaş'ın biraz da şansı, geri dörtlünün akıllı oyunu ve eııerji si, Galatasaray'm da beceriksizliği, İngiliz antrenörün Gökmen'i oyundan çıkartması, Galatasaray'ın mağlubiyetini hazırlıyan faktörlerdi. llk yarıda sağbek Ahmet'ten devamlı kaçan Mehmet, Beşiktaş'ı yıkabilirdU Mehmet'e karşı koyabilecek veyahut kademelerle bu oyuncuyu durdurabilecek adam yoktn Siyah Beyazlüarda.. Neyse ikinci yarıda bu düşünüldü de Vedat marke etti. Sağbek Ahmet de kendini gösterdi. Galatasaray devamlı gol aradı, G3. dakikada Mehmefin lhsan U rafından ceza sahasında elle duı durulması, 75. dakikada Tuncay'ın direği bulan şutu, Bunlar hep Galatasaray'm ataklannı gösteren işaretlcrdi. Fakat biz sadece sonuca baktığımız için Beşiktaş galip diyoruz. Aslmda oyun Galatasaray uıdı. Yalnız şu var ki, Gündüz Kılıcın futbolcu larmdan çok istekleri olacak bu lig maratonunda. Bir Galatasaray galibiyeti ve liderlik Beşiktaş'ın hatalaruıı asla örtemes çünkü... L^ BULMACA, 6789 î SUâh gücü, pazu kuvveti 11» kanun dısı yağma yapan kanunsuz adam. 8 Emeksfcce havadan yolunu bulup sağlanan kazanc, karsı. lıklı iki hava veya su akıntısının meydana getirdiği cirdap Lahza. 9 MemelJ bir deniz hayvanı TERSİ cüzî. VUKARIDAN ASAĞIYA: 1 Bir hizmetın ilânıhaye yapılabılmcsl için bazı varlıklı kımselcr tarafıntlan verilen belli sartlarla resml «ekilde hayır icin ayrılaa para yahut mülk Kapi (Eskl dil). 2 Gemüerin su içinde kalan kısmı Kimyada sodyumun staıgesi. 3 Fas'm bajkcnti Denizli'de ilce. 4 TERSt İran'ın petrol iskelesl Caka. «alım. 5 Büyük tren tstasyonu . İskandinavya kuzeyinde vasıyan göçmen bir kavim. 6 Nouda duraklama isaretl Karagör'e benzcr etl malcbul bir Akdeniz Dahğı T Bir akarvakıt. 8 Bir rcrk EdeBiyatta bir Seyin kendisini tatnamea anlatrnakta a23 S deâil de o ;e« 3 yin vasfını, husustveüni l benzetarek söylenen BÖZ. 9 Bati A nadolu vijl. Evvelld cünkt) tl AVTU pa'da bu ne> bnlmaoaıo hir. halledllmis jtkll GtBESVN, iresunspor kaptam EroVun da iltihakı ile defans gücunü arttırdığı maçta Bursa karşısında galibiyete ilk ya rım saatte ulaştı. Ancak 2 puanı alamadı. Karşılaşmanm gollerini 30. dakikad'a Doğan, ve 85. dakikada Haluk attılar. MERSîN i. YUR.: 0 SAMSUNSPOR .0 MERSİN, G M ersin üstün oynadığı maçta Samsun'a gol atamayınca karşılaşma başladığı skor3a sona erdi. Karşılaşmada T e mel ve Kayhan yüzde yüz golluk pozisyonlan değerlendiremediler. İETT G.Saray (Baştarafı Spor'da) İtfaiye Eczacıbaşı SALON: Spor ve Sergi Sarayı HAKEMLER: Oktar Tertemiz (6), özdemir Gözüodlu (6), İTFAİTE: Bahattin (7). Îsmail (7), Mustafa (6), Ibrabira (7), Ahmet (7), Yalçın (7). ECZACIBAŞI: Oktay (7), özean (5), Aİper (6), Güner (8), Mehmet (6), Metin (6) . Nnrnllah (5), Ata (5), Haydar (?) Eezacıbaşı bir gün önceki başarısını tekrarlayamadı. llk seti 15/13 kaybettikten sonra jkinci seti 15'11 kazanmasına rağmen, İtfaiye karşısında faz. la direnemedi ve diğer setleri 15/9, 15/11 yenik kapayarak 3.1 yenildi. DİĞER SON'UÇLAR D.S.İ.: 3 Muhafızgücü: 1 Kolej: 3 Sos. Sigorta: 2 Setler: 15/7, 13/15, 11/15, 15/4, 15/9. Türkiye Boks Birînciiiğinî Yolspor kazandı S A M S t N Yaşar Doğu Kapah Spor Salonunda üç gündür rîevam eden Türkiye K u lüplerarası Boks Birinciliği, dün akşam yapılan final kar.şı. laşmalarıyla son bulmuş v e Er zurura Yolspor, 8 kulüp arasın da 34 puan toplıyarak takım halinde bîrinci olmuştur. îkinciliği 20 puanla Ankara Karagücü, üçüncülüğü' de 16 puanla Konya Yolspor elde e t mişlerdir. rI I ANKARA Cumhurbaşkanlığı Kupası 4. binicilik yarışma sını Fevzi Atabek atı «Peter. pan» ile kazanmış ve armağanını Cumhurbaşkanhğı Genel Sekreteri Cihat Alpan'dan almıştır. Fevzi Atabek ile Ateş Dağlı 5 puanla baraja kalmıştır. Baraj müsabakasını Fevzi Atabek 97 saniyede hatasız olarak bitirmiş, «Ulaş» adh atıyla Üsteğmen Ateş Dağlı ikinci, «Tüksel» adh atıyla Üsteğmen Îbrahim Murat üçüncü ve •Tnnca» adh atıyla Assubay Nurettin Yaran dördüncü olmuştur. Gumhurbaşkanlığı Kupasında Fevzi Alabek şampiyon Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğti Birinci Bölge Miidüriüğnnden: I Eksiltmeye konulan i ş : Edirnekapı • Saray • Vize yolu onanmı için Cebeci taşocaklanndan mıcır hazırlanması, yükleme, taşıma, boşaltma ve figüresi işi olup, keşil bedeli 96.250.00 llradu. II EksiUmesi 26 Kasım 1971 Cuma günü saat 11. de Kügükyah'doki Bötge MüdüTİüğünde kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. Şartnameleri tstanbul'da Bölge Müdürlü*ünde, Ankara'da Malzeme Müdürlügünde görülebilir. III Eksiltmeye girebilmek için: a) tsteklilerin 1971 yüına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgest, şirketlerm ilk ilân taribinden sonra alınmı? hali faaliyet belgesi ve usulü gereğince 6062^0 liralık geçici teminat vermeleri. (Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde mektuplann müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığuım 12J.1956 gün 529715/1723 sayıü tamimine uygun olrnalatı). b) İsteklilerin en geç 19 Kasım 1971 Cuma günü mesal saati sonuna kadar tiüekçe ile Karayollan 1. Bölgo Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir). Dilekçelerine: 1 Bu lşin cins ve öneminde bir iş yaptığını belirtır tasdikli belge ile, 2 Eksiltme dosyasındaki ör. neğine uygun malî dunım büdirtsl, 3 Sözleşmeyo esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu, 4 Müteahhidin iş hakkındaki tasarılarmı ve işte kullanacağı makina ve teçhizat bildirisini, 5 Bildiride gösterilen ana inşaat makinalarınm sabibi olduklanna dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temin edilecek ana inşaat makinaları için beyanda bulunmamalan, 6 îsteklüerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halınde şirket sirkülerini, 7 Müteahhidin elinde nenuz bıtirılmemiş durumdaki bütün işleri gösterir bildirıyi, 8 tsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kontrolluktan alınmış tasdikli bir belgeyi, eksiksiz olarak bağlayaıak yeterUIs belgesi almalan lâzımdır. Iştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez. 2 3 4 5 7 No.'da yazüı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanmasj şarttır. Vekâleten imza edileoIer geçerli sayılmaz. IV Isteklüerin 2490 saplı kanunun 31. ve müteakip maddeleri ile eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairestnde hazırlayacak'an teklif mektuplannı eksiltme günü saat 10. a kadar makbuz mukabüinde Komisyon Başkanlığma teslim etmeleri lâsomdır. Postada olacak gecikmeler nazan itibare alınmaz. (Basıru 22693) 9110 Maçtan sonra (Baştarafı Spor'da) taş antrenörü Günduz Kılıç, eski takımına karşı kazanılan son 6 yılın ilk zaferinin mutluluğu içindeydi. «Ço. e a k l s m n l s iftihBT ediyomaa» diye söze başlayan Slyahbeyazlılarm «Baba>sı, takımını bu dev maçta şöyle e leştiriyordu: «Artık futbolculanm bir liç maçının nasıl oynayaeağını biliyorlar. Liçde gaye 2 pnan almaktır, bnnn s a | lavabilivoruz. Lig sonunda taraftarlarımızın bekledikleri mutlu sona erişeceğiz..» SATRANÇ NASIL I I OYNANIR? (Baştarafı Spor'da) • Rok yapnacak Kale ile Şah arasmda, siyah veya beyaz renkte beıhangi bir taş varsa. • Rok yaparken evrela Şahı, I sonra kaleyi oynamak gerekir. Kaleyle başlanması rok anlamına gelemiyeceğinI t i e n sadece Kale banüesi geçerli olur. Hamle sırası kendisinde oRok aşağıdaki hallerde yalan bir oyuncu, tuttuğu taşı I Ipılamaz: oynanıak zorundadır. Raki| • Evvelâ Kale tutulmuşsa binin taşım tutmuş ve onu Bir elle Şah, diğeriyle de yemesi tnümkünse başka bir • I K a l e tutulmuşsa yapüahamle yapamaz. • bilir), OjTiamak amacıyla değil a • Şah daha evvel oynanuşsa, de herhangl bir sebeple bir I > • Rok yapmak lstenilen tataş tutmak lstersek, rakibi• raftaki Kale oynamışsa, mizden müsaade Istemez an• • Şah, «Kiş» altındaysa, lamına: I m I * Şahın geçecegl kare kiş Düzeltiyorum, demek altındaysa, (Kale geçebv 1 altındaysa, geçebiH zorunu vardır. lir), (BÎTTİ) • w ^ ^ ^ ^ H ^ ^ B ^^m ^^m ^^m ^^m ^HI flH • & ^flHBD HHD ^^B^B ^BBB ^^HK ^^Bl H ^ B ^^^^B ^^^W ^^^m ^^^ I I BİRCH: Galatasaray'ın Ingiliz hocası Brian Birch İse futbolcularının yaptıkları iki hatanın 2 gole sebep olduğunu belirterek, şunları söj'lüyordu: «Bnndan sonraki maçlarımızda da bugünkü gibi oynarsak yine şampiyon olabiliriz. Henüz kaybedilmiş bir şey yoktur J (Baştarafı Spor'da) meyince sahadan mağlup ayı ı l d ı : 5574. Bu yıl şampiyonluğun yine en yakın adayı olan İTÜ, uzun adamı Hüseyin Alp'in sakatlığı dolayısiyle takımındaki yerini alamaması yüzünden ilk dakikalarda Beşiktaş karşısında bocaladı. Siyahbeyazlılar ise, müdafaadaki başarılı oyunlarını hücumda da tatbik ederek 4. dakikayı 60, 7. dakikayı 125 önde bitirdiler. Fakat da» kikalar ilerledikçe, Beşiktaş rakibınin set üzerindeki oyu» nuna mukabele edemedi vo Bordobeyazhlar 14. dakikada, 2019 ,999, şeçtiler. 47. dakir, kaya ise ÎTÜ, Zeki'nin sayıla. rı ile 2419 önde girdi ve dev» reyi de 3024 galip bitirdi. İkinci yarıya İTÜ, ilk devreye nazaran daha rahat, Beşiktaş ise telâşlı baştadı. 27. dakikad'a Bordobeyazlılar Nuri ve Reşat'ın yar» şutları, Zeki'nin de pota altı sayıları ile 5037 galip duruma yükseldiler. Oyunun bundan sonraki kısmını da devamlı önde götürerek karşüaşmadan 7455 galip ay» nldılar. DtĞER MAÇLAR: Galatasaray: 89 PTT: 44 (llk devre: 4127) D.I.S.: 77 M. Gücü: 60 (2929), Ank. Gücü: 56 Şekerspor: 50 (2428) İKİNCt LÎGDE: Moda: 67 Kurtuluş: 61 D. Şafaka: 80 Vefa: 78 İTÜ Beşiktaş SOLDAN SAĞA: 1 Herhangl bir makinenin biı hat veya yon üzerinda eidip gel«. retc İş yapan kısmı. 2 Vücudunda çıkıntılar ve su dısında kalabümeyj başaran solunum yeterliğl ile kısa bir süre karaya çıkabilen karada yürüyen» sürünen bir balık adı TERSt bir organımiî. 3 Tavır ve hareketleri ince. za. rif kisi Farkında olnııyarak muhatabı kıncı söz veya bareket i Asya'da bir devlet TERSt yemek ihtiyacınj duyan kimse. 5 Bütün olan bitenlerin Tanrı tara. fından evvelden ve degismez sekilde tesbit edildiğine lnanao fel*efe yolu (Yabancı dilden). 6 TEHSt ayak Bir besin maddesl. aaası naas radyo 1S TANBUL 05.55 07.00 07.05 07^0 07.45 08.00 08.10 08.30 08.45 09.00 0920 09.40 10.00 10.05 10.30 1130 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 14.00 14.15 1430 14.45 15.00 15.05 16.05 1620 16.35 1658 17.05 1710 17.15 1750 19.00 19.30 19.40 1955 20.00 2020 20.40 2İJ0O 21.10 Açılış, program Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Bu sabahm melodileri tstanbul'da bugün Beraber şarküar Keman sololan Türküler Ev için Solistler geçidi Arkası yarın Haberler Küçük konser Okul radyosu Şarkılar Haberler Türküler Müzik orkestrası Şarkılar Haberler, Resmi gazete Dans müziği Bir orkestra Şarkılar Şan sololan Turküler Haberler Okul radyosu Çocuk bahçesi Türküler Iftar programı tftar vakti Ezan ve dua Ramazan sobbetl Haberler Kanna lasü Reklâmlar Haberler, hava durumu Hafif müzik Şartolar Bir varmış Bu toprağm sesl Geçen hafta Melodiden melodiye 24 saatin olayları Solo şarkılar 21.40 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 16.55 17.00 17.30 18.00 18^0 19.00 19.30 20.15 21.00 21.45 22.00 22^0 23.00 24.00 00.30 01.00 Parlamentoda geçen bafta Haberler Gece Konseri Gece müziği Önemli haberler Kapanış tSTANBÜl IL Açılış ve Prograın Diskoteğimizden Küçük Konser Gençlere Müzik Senfonik Müzik Hafif Baö Müziği Pop Dünyasından Akşam Konseri Gece Konseri Ülkelerin Müziği Sandy Posey Söyluyor Operet Melodaeri Gece ve Müzik Barok Müzik Hafif Baü Müziği Program ve Kapanış. NARENGiYE MEYVESi SATIŞI Adana Ziraat Meslek Okulu TV İSTANBUL 1958 Açıhş ve pTOgram 20.00 Çocukların TV'si 20.30 Uaberler Hava durumu Bildiklerimiz, gördüklerimiz, duyduklanmız {Sunan: Halit Kıvanç) 21.30 Kandilli gözlemevi 22.15 Bu gece (Saniye Can, Gülistan Okan, Müzeyyen Yıldız doğan, Pekin Kırgız) 22.42 Müıi magazin 23.07 Kapanış • 21.00 21.05 Mödüriöğünden: GUNUN Büyük Fikir Kitapları No. 11 KITAPLARI f 1 Adana Ziraat Meslek Okulu Döner Sermaye tşletmesine ait narenciye bahçesinin mevvesi ağacı üzerinde kapalı zart usulli ile satılacaktır. 2 Ağaç üzerinde muhtelit cms meyveîerden 280.000 kilo portakal, 10.000 kilo mandarin, 5.000 kilo greyfurt ve 2.000 kilo da limon ki, cem'an 297.000 kilo olarak meyve tahmin edilmiştir. 3 Söz konusu meyvelerin tamamının muhammen bedell 301.500 liradn. 4 Geçicl teminatı 15810 llradır. 5 thale 12/11/1971 tarihine rastlayan cınna günü saat 1050 da Adana Ziraat Meslek Okulunda yapılacaktır. 6 Geçici temlnat, lhale gün ve saatinden evvel Okul Döner Sermaye İşletmesi Veznesine yatınlacaktır. 7 Şartname her gün mesal saatleri dahilfade Okulda görülebilir. 8 thale, Kapalı zart usulüne göre yapılacagından teklıt mpktuplan üıale saatinden bir saat evvel Komisyona verilir ve herhangi bir gecıkme kabul olunmaz. 9 Okul Döner Sermaye tşletmesl 2490 sayıü kanuna tâbl o'.madığından ihale sonunda, Komisyon, meyveyi satıp satmamakta serbesttir. 10 İstekliler, ihaleye iştirakleri halinde, teklil mektuplariyle birlikte kanunl belgelerini de fbraz etmek zorunluğundadırlar. (Basın: Ç • 1481/22923/9118) MUHAMMED'İN J Cemil Sena'ıun Muhteşem Eseri... <g Hazreti Muhammed Kimdir? Peygamber ve Peygamberlik, Melekler. Cinler, Şeytan ve Iblis, Kıyamet ve Olümden Sonra Dirilme, Cennet, Cehennem, Ruh, Ölüm ve Ölüm Ötesi, Vahiy nedir? Kur'an, Tanrı, Iman, lbadet, Dua >e Yarlıgama, Tövbe, Bilim ve Din, Kader ve Elindelik Problemi, Dünya, Din ve Ahlâk, Hukuk, Hazreti Muhammed'in Kişiliği, Başan ve Amaçlan, Dinde Revizjon, Layiklik, Özgür Düşünce. 612 büyük boy fayfa, müketnmel baskı 40. TU REMZİ KiTABEVi ÎSTANBUL HAZRETİ Hz. MUHAMMED İSLÂMIN BÜYÜK PEYGAMBERİ En yetkili ilmî ve tarıhi kasnaklardan yararlanarak haTirlanmıs mustetna değerde eser Peygambertmızın hayatı ı!e ılgılı olarak, başta Topkapı ve f örklslâm Eserleri muzelerı olmak üzere, dünyanm bütün müzelermdekı renkli mınyatü''lef. IsiSm sanatınm başlıca orneklen 140 renkli, 40 siyahbeyaz resimle bezenmiş | FELSEFESİ | E •jj "° * O ANKARA 05.55 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.07 08.37 09.00 0920 09.40 10.00 10.05 10.30 11.30 12.00 12.05 1230 13.00 13J5 1420 14.40 Açılış, program Köye haberler Sabah türküler] Haberler, hava durumu Saban müzığı Ankara'da bugün Uç sesden şarkılar Ceşitlı müzik Ev için Türküler Arkası yann Ara haberler Şarkılar Okul radyosu Konser saati Ara baberler Türküler Beraber, solo şarkılar Haberler, Resmî Gazete Hafif müzik ö ğ l e konseri Şarkılar Plâklar arasında 15.00 15.05 16.05 16.20 16.40 17.0U 17.05 17.3u 17.50 1900 19.35 195t 1955 20.21 20.40 21.00 21.U5 22.05 22.46 23.01. 23.4b 2355 24.00 Ara haberler Okul radyosu ÇocuK bahçesi Şarkılaı Iftaı programı Ara haberler Yurttan sesler Köy odası Reklâmlaı Haberler, nava durumu Çigan müziği Bir varmış Şarkılar Geçen tıalta rürbüler geçidi a saatm olaylan Mıkrofonda Uyatro TBMM saati Haberlej Oper» albumunden Gece müziği önemli haberler Kapanış MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLAR! KURULU GİRİŞ SINAVLARI SINAV TARİHİ : Yazılı sınavlar 3 7/1/1972 günlerinde Ankara'da ve îstanbul'da yapılacaktır. j * ^ ^g & *» ^ "^g ^| Üniversite . Akademi . Yüksek Okul Öğrencilcrine <g Y> Lineer Cebir Problemleri Yaşar Özdemir • Yavuı Aksoy Kitapçılarda aıayınız. Fiatı: 30 TL. Tel: 26 58 30 Slpariş: Caialoğlu Biçkl r Yurdu Sok. 12 K. 4 tSTA^ BlJL Çözümlü tSTANBUL. HUKUK FAKÜLTESİ İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Profesörü Dr. KENAN TUNÇOMAĞ'ın TURK 1$ Cilt 1: (Genel kavramlar, bizmet sözleşmesl, rekabet sözleşraesi) adiı kitabı çıkü. Bu kitap. başta Anayasa olroak üzere yenj ve eskl 19 kanunlan, ilgili özel banua. lar, r'izükler, vönetmelikler ve yargıtay kararlanna dayanılarak lıazırlanmıştır Fiyatı: 50 T U Bütün kıtapçılardaa ve filecidiyeköy Posta Kutu&u 64 lstanbul adresindeD temin edilebilır. FAKÜLTE VE AKADEMİLER ; Sınava girebilmek için H u kuk, Siyasal Bilgiler, Iktisat Pakültelerini. tktisadî ve Ticarî llimler Akademisı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Idarî llimler Fakültesi v e bunlara eşitliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen vabancı fakülte. akademi ve okulları bitirmis oîmalıdır. STATÜ GÖNDERlLİR : Sınavlara gırış şartlarını ve sınav konulannı dökümlü olarak gösterir statü yukanda sozü edilen öğretım kurumlanndan ve Hesap Uzmanlan Kurulu Ankara, îstanbul, Izmir Grup Bürolanndan sağlacabilir tstivenlerin adreslerine gönderilir. BAŞVURMA • üınavlara gırmek isteyenler dılekçelerini 13/12/ 1971 günü akşamına kadar, Ankara'da Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanlıshna göndermelidir. Cemal Hüsnü TaraATATÜRK İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKiYE'DE DEMOKflASi İNSAN.BU MECHUL însar.nk tarmi boyunca INSAN konusunda yayınlapmış mılyonlarca eserın en değerüsi olarak seçilen ve NOBEL TIP ARMAĞANI kazanan Dr. Alexfs Carrel'ın bu olmez eserini açık ve duru bir dılle çıkarmakla vayınevimiz rnutluluk duyar. TGDD. I . işletme MüdöHüğilnden; Sanat Enstitüsü mezunlarından makinist yardımcısı; Ortaokul veya orta sanat mezunlarinian ateşçi; alınacaktir. Askerliğini yapmı§; 30 yaşmj geçmemiş talıplerin; diploma; 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanlan Ue H. Paşa'daki Müdürlüğümüze 15/11/1971 tarihine kadar müracaatlan üe 18/11/1971 tarihinde imtihanda bulunmalan gerektigi Uân olunur. (Bassru 22916) 9067 ve SOL (Soronlanma ve tsraflanmız) Fiyarı 1« TU Kitabevlerinden arayınn Genel Dağıtun: BATEŞ ANTEN YAYINEVİ P.K. « 6 4 İSTANBUL Tel ; 27 55 93
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle