19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tKÎ; sCUMHL'RtYET ' asak kitaplar vardır. Kitap yasaklama. lan daima olmnstnr. Daima da olacakÇünkü toplamlarda resmi takdirler veya ;r ölrüleri ilc, çajtfaş akımlann birbirlc. 1 denk düşmeleri, elbette ki beklenemez. nn, için ki, resmî değerler ve takdir 8). 'ri, karıunlar çeklinde çerçevelenir \e bu ;eveler, zamanın akışına her gün adım «v. mak elâstikiyetinin, elbetteki dışında ka. . ozun sure. kendi çerçeveleri içinde, de. n eder jiderler. Meselâ Osmanlı Impara. lu;unun sçaliba 1329 (1913) tarihli Cemi. ler Kananu, Cumhuriyet devrimizde de, ar yıh hükmünü sürdfirdü. Halbnki *an ilerlemisti. Yeni Türk toplumn Cumtraet rejiminde, 1913 Osmanlı Devletinin sartı i f ha\ası ile bafıntısını kesmişti. Tani vürürlükteki kanun, artık fiilen bir ölü ıundu.. Bu tıpkı snnun jibidir: 1913'te ba*t soçiein kanunlasan 100 kurus par» cezası, o nan bir Osmanlı altını drmekti. Ye bu emli bir paraydı. Ama lamanımııda 1 lira> hir paket sigara bfle ahnnukz. Bir baska nüsal vrrtlim: Atatürk, Müsir laresal) riitbesiyle emekli olup askerlikten rılırken, ona tahsis olunan emeklilik maa43 kâgıt liraydı. Ama ne çare ki, Osmanlı •vlftinden beri devam eden Emeklilik Ka. ırmnda, o da çok yıllar çahsıp. çok kıdemr almıs bir narenlin emeklilik maası bnv. ı. Nitekim bu kadar uznn yıllar çalısmayıp, i'yle kıdemler almadan ordndan aynlan bir smanlı Müşirine, ancak 20 altın emeklilik aası tahsis olunnrdu. Bu para da, o zaman r sevdi. Ama kanun değismeyip de. o zalan 20 altınla emekli olan bir Osmanlı Müri, zaman seçip 20 kâşıt lira hiç bir sey ifae etmeyînee. bir sokak dilencisinden daha aı elirli hale dnştü. Nitekim tsküdar'da s«riieıı \e Tamanında fasüetl, kndretl ile fin apınıs hir Osmanlı Müşirinin (Maresalinin) üstüîii hall haber alan Basvekil Rrtîk Savam'ın. bir çün bir knlübeler mahallesine irip btt »atın izbesine. kendini tanıtmadan ncmlice bir para bıraktıjının bikâyesini dinemisizdir. u Tni«alleri surran için veriyernm kl. çorüsleri, kafa terkiplerini. fikirleri ve ;a$ın probleralerini aksettiren kitaplar için .•erilen, verilecek hükümlerde de, bd%le 1a. rnan uvarsızlıklan bnlunabilir. Tani kanunlar eeri kalır. Zaman ilerler. Fikirlerde değer Blçüleri defisir. Insanların gftriiş ve düşttnce nfukları. hem teriye, hem ileriye doğrn za. vijelescrek açılır. Bir de bakarsıntz ki, nem geriye hasret çeken, çiînkü laraanın akısında arkada >r yaya kalıp, iç âleminin aşağılık duvgulan ıçinde bunalan donmos insan, akıldışı hurafelere, efKanelere gerçekmiş gibi bağlartır. Onlan dilinde \e kalemınde ?eveler. Bu bir acınacak haldir. Ve bu rub düskünlüklenni bu insanlar topluma da yaymak YASAK KİTAPIAR Sevket Süreyya AYDEMİR lsterlerse, kanunun eli ona da eriserek kitaplarını yasaklar ve kalemini kırabilir. Bizde pek misalleri olmasa da. Ama burada hata payı, efer varsa da, aıdır. Zaramzdır. Çünkü ne kadar eskimis, ne kadar grri kalmı? o\sa da, yürürlükteki kanunların rubn o kadar jçeri, o kadar donmns olamaz. Ve bir şeyler yapılabilir.. *** Fakat?.. Fakat is, zamanın akısı içinde stkilltşip, çağın akımlarını veren eserlere jelince, iş değisir. Çünkü hrm ortada çok defa, yasaklama sınırmın nerede başlayıp nerede bittiŞi pek de belH olmayan kanunlar vardır. Hem de hukukun varjıca tanıdığı takdir yetkisi mevcuttur. Tarçıç i^e bafımsızdır. Ama ne \ar ki. yargıç da toplumdan bir parçadır. Ve her jargıcın. çaçın biitfin sosyal gelismelerini, yeni sosval müesseseleri, ıızak . yakın fllkelerdeki fikir, aksiyftn eelismelerinin gerçek mahiyetinl bilmesine, itlemesine elbette ki imkân yoktur. Çünkü zamanımızda seks, toksikomani (zehirli maddeler alıskanlıği> ve bonların her biciminin. her ficürünün bilinmesi, tanınması, öSrenilmesi icin dfrgüer, filmler, kitaplır alabildiîine vaMİır. Bunlar yayıcılarına, a'ironomik ?elirlcr sağlar. Ama meselâ hiç kimsc, Orta Asra'daki Açlık ÇSlünün uyftar. lasması ve\a Çin'deki toprak beylitinin kaldtnlarak, Çîn eibi bir dev kudretin, köylölere dayanan bir rejim sürdünnesinîn kanun, sekil. usul \e müesseselerini yayınlayamaz. Hattâ is bu bakımdan alındıgı zaman. Çin'e çiden he\etimi?in temsilcisinin: «Çin'de topIn bir kalkınma var» sözlerl. suc mndur. de. til midir. bunu dahi tâyin eüçtür. $u hald.e biz. hem bası \e sonu aydınhga kavusturnlması çereken bir kanunlar tnanrnmesi, hem de gerçek bir kavram karısıktı|ı lcindeviz. Meselâ simdi bcn, kısa biT stire önee ııyaret ettiçitn Orta Asya'ua ve nüfusn 100 binden 1.5 milyona çıkan Taskent'te. tlimler Akade. misi'nin Doiu Ktiltürü Arastırmaları Baska. nı, üstün bilgin Sabahat Azum Hanınun bizim eserlerimizi, meselâ Binük Petro neıdine gönderilen Mustafa Efendinin «Sefaretname» si ile beıızerlerini de tercüme ettîrmiş olduğunu sövlersem acaba «uo islemis olur m«yum? Araba Do|u küHürü ürtündeki Vonusmalarımızda. onun benden daha biltili otduğunu. Ali Şir >'e\âinin. Rudeşi'nin, Biruni' nin adlanna atutlar dikildigini yazarsam, acaba bu bir suç olur mu, olmaz mı? Bunda eidden tereddütlüyum. Ama biı konumnıu, jene şu vasak kitaplar babsine getirelim: ##* Eski yasaklar: asak kitaplar daima vardı ve daima olacaktır demiştik. Nitekim simdi bizde de bir yasak kitaplar listesi ilân olunmuştur. Ve bu liste, cidden düsündürücüdür. Hem hu listeyi okuyanlar, hem bu listeyi hazırlav anlar için düşündürücü.. Ama bizim vakın tarihimizde de. her zaman vasak kitaplar oldu. Meselâ simdi şu yürürlükteki yasak kitaplar listesi \e onun muhtevası bahsini tamamen bir tarafa bırakarak, küçük cocukluk vaslarıma dönüyorum. Ne erkekleri, ne kadınlan arasmda anamdan başka okuyanı bulnnmayan bizim kenar mahalledeki evimizde, k\ş Receleri mahalle kadınlarına anam, Ahmedi. ye ve Muhammediye kitaplarım okurken, hiraı da çekingen ve ürkek olurdu. Çünkü bu kitaplar yasakmış. Halbuki bunlar, dtni telkin ve hikâye (menkıbe) eserlerivdi. O zaman bundan pek bir sev anlamazdım ama, sonradan Mehmet Emin Yurdakul'un bir siiTinde, bunlann hakikaten yasak kitaplar olduiunu, toplattırıldıjhnı okudum. Demek bu kitaplar hakikaten yasakmış» esrutiyet idaresi de M daha fleriye kapattı. kitaplar yasakladı. Gaıeteler Eserler toplattı. hattâ de gitti. Evet, kitap vardır ki, topluma yanlış ve tahrik edici bilgiler verir. Meselâ simdi bizdc, ve nasıl bir ruh hastası olduğunu, «Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa» isimli eserimin ikinci cildinde tahlile calıstı*ım Rıza Nur'un hâtı. raları yasaktır. Toplattırılmıstır. Ama bu bâtıralar dört cilttir. Hem ikisi çok büyük hacimlidir. Kolayca ve fitlioe surada burada basılamaz. Kolayca da&ıtılamaz. Ama buna rağtnen simdi Anadolu'da bu ciltler. en çok kâr setiren kitaplardır. Kim basar. kim satar bilmem ama, karaborsa fi>atını ödejince, an. lıyorum ki derhal bulunur» *** Fransu thtilâlinden Sncekt feodal despotizm, ilâhl haklar ve tabiî haklar arasındaki çarpısma, saltanat ve hanedan cnni^eleri, oligarsi. lerin kaygıları, tcokrasi, otokrasi, plfltokrasi, zümre, sınıf kargaları daima muessir olmnş. tur. Ama, çağın akımlarının etkisi en basta gelir. Hattâ sosyalist rejimlerde de yaatı Te sanat hürriyetinin, elbette ki bir sının vardır. Ve orada bu keyüyet, bir de teorik ba. kımdan izaha çalışılır. Ve söz hakkı rejimin. dir. Ben, son seyabatimde böyle bir likrî konusmaya katıldım. Bunu kısaca vermeye ( a . lışarak bu yazıraı sonuçlandıracağım : OrU Asya yolculuğunda ilk durak, tabiî Moskova'ydı. İnsan burada. htdiyelik esya satan ma^azalara değil de, enstitü. üniversitc, kültfir tesislcri gibi yerlere vakit ayırın. ca, düsündürücü sahnelerle karsılasır. Bu ara. da ve îazarlar Birliği Lokalindeki açık ve svdın bir sohbet, beni çok etkiledi. Ben bu arada. Sovyetler Birliği'nde gü(,lü aydınlar yetistifini ve bunlann bazılannın eserlerinin yasaklandı|ını. hattâ kendilerine karsı . eğer doğruysa bazı tedbirlcr almdı^ını, bunun, düma a\dınİ2rı arasmda tepkiler >arattığını söyledim. Muhatabım genç \e gSrfiniiyordu ki, me\zuuna hâkim bir kadındı. Konuvn yadırgamadı. Az >onra da, mulıatabımın sahsın. da, ?eniş bir kiiltür ve ihatalı bir muhakeme vasfı ile karsılastığımı anladım. Tartışma der. hal, bir hürriyeti telâkki tarzı. yani fikir Sİ. çülerimizde hıirriveti anlayıs bahsine döndü. Ve anlatılmak istendl ki, entellektüel de top. lumun bir mahsulüdür. Onu vetistiren top. lumdur. Bu yetiskenliği ile onun, topluma karsı bazı borçlan ve vazifeleri vardır. Ha. yallerimizin terkibi kavıtsız sartsııdır ama, fantezi, gerçek demek değildir. Eğer iç âlemimizde terkiplerimiz, çünün çerçeklerine ve\a istikbalin müidelerine defil de. ruh â!e. mim'uin fantczilerine bağlanırsa, o zaman, düsünce \e sarıat hürriveti. <rene vardır. Ama. bu hürriyeti tantezilere bağla%an aydın veva sanatkâr da, toplumdan kopmus demektir. Hele o toplumun, henüz halledilmerois bazı Aâ\ alan varsa .. naıik ve aydın muhatnbımın, bura. B en, pekkonusmsları fizerinde hâlimih\er da kısa Stetlenen, fakat bu etradndaki düşü. ı Buaalım tam | çözüme giımiş sayılır mı? Haftanıa raporu I B ISiçin yasaklanır?.. asak Y lanır. kitaplar, cesitli »ebeplerle yasak. Bu yasaklamada, dlni ıkolastik, nürüm. Evet. yazıda ve sanatta bir hürriyet hakkımız var. Ama bu hürriyet, yazart ve snnatçıyı toplnmdan koparıp kendi iç âleminin sübjektir fantezilerine sürüklerse? Ve o top. luraun da. henüz halledilmemis bazı dSvalan olursa?» Konu cidden düsündürücüydu. O halde bizim «vasak kitaplar» hikâvesini sim. dilik burada keserek. su insan, ruh, hürriyet, fikir ve kitap muammasına ile^de gene dö. nelim .. 5 Ekim tarihinden bu yans». aşagı yukan bir aydan fazla I bir süredir devam edegelen siyasal bunalım hafta sonunda | AP Temsilciler Meclisinin almış oldufu kararlarla korkulu bir yönden çeri dönmüş, dolayısiyle rejim adına duyulan endise I ler simdi yerini yeni ümitlere terketmiştir. BMndiği gibi bunalım bir dizi tartışmayı takiben Adalet Partisi Genel ıdare ı Kuroluımn, Erim kabinesindeki partili bakanları geri çekmeve I karar vermesivle baslamıs ve bu arada çeşitli vBnlerde gelis i meler göstererek bn kararın düzeltilmesinin şart olduğu \o I lunda Cumhurbaşkanının 29 Ekim mesaimda ver alan bu ıs I I lekle zirve noktasına ulasmış, niha>et önceki gün AP Temsil | ciler Meclisinde düzeltilmesiyle bir sonuca varmıştır. Simdilik söylenebUecek töt dalia îyi bir ortama girebilme [ imkânlaruun yaratılmıs olduğunu belirtmckten ibarettir. Ger. çekten de AP Temsilciler Meclisinin vanlış bir kararl düzelte I rek aldığı sonuç, demokratik düzen bahsinde başsösteren teh | likcleri simdilik önlemi? ve olumlu bir yönde gelişmeler saçlamak için imkânlar varatmistır. Temsilciler Meclisinin ka I rarlan acıklanmıstır. Buna gö»e AP'li Bakanlar görevlerine | devam edecek, refornıların gerçekleştirilmesı desteklenecektir. Bu iki husus, Cumhurbaskanının 29 Ekim mesajmda AP'den I istediei hususlann >erine getirilmiş olmasmdan ibarettir. Tem | silciler Meclisi, bunlardan ayn olarak olağanüstü şartlann OTtadan kaldırılması için vapılacak girişinılerde Genel Idare | Kuruluna tam vetki vermeyi de «orunlu görmüştür. | Simdi, kısmen iyimser duyçulstr içinde cevabı aranan «• rular sunlardır: AP, bu geri dönüşün ezikliği altında ileride I >eni bunalımlara sebebiyet verir mi? \a da AP hu olumlu I kararları ne ölçü içinde uvgulavabilir? Bir diger soru da, bu kararlarla, icinden geçmekte oiduğumuz siyasal bunalım ger I çekten sona erecek midir, şeklindedir. Bunlar baklı tereddüt I lerdir. Nitekim, AP'nin bu kararları, zor karsısında kalarak aldığı >olundakl Intiba ya>xındır. Temsüciler Merlisi bildirisi I nin çiris kısmında bile (ienel tdare Kuruiunun 5 Ekim kara I nnm «verinde görüldüğüne» dair bir çorüs ilâ\e edilmesi «ola J eanüstü şartlar nedenivle bu karardan dönüldüğii» anlamına I gelen ifade kullanılması \nkanda îşaret edilen tereddüdün sa • hiplerini haklı çıkarabilecek bir davranıştır. Avrıca Genel • Başkan De.nirel'in konuyu Temsilriler Meclisine sunu? konuş I masında yer alan bir kısım idafeler de bu kanıvı kuvvetlendi I recek niteliktedir. Demirel. meselevi halletmek için baska bir . ölçü bulunmadiğım temrilcilere hatırlatırken, kırgın bir eda | ile de karardan sonra «aşirı üzüntüve. hpıginliîe, bıkkınlıta düsulmemnini» tavsiye ederek alınan kararın ülke ve reiira I yaranna olması Rereken niteliğine pesinen bir çölge düşünnüş ' tür. Oysa bir yanuştan donülmenin ortatnı ve tezahüratı boy . le olmamalıdır. | Bütün bunlara rağmen AP Temsilciler Meclisinin karart, mestleje ışık tutması bakınuudan <,ok olumludur. Bunun yararlı so I nuçUrı kuşkusuz hemen görülerektir. Şu ya da bu biçimde de I alınmış olsa, AP kararı. demokratik parlamenter rejimin işleyljl baknnından ülke çıkarlarına ujgun bir gelişmeyi de beraberuıde I getirecektir. Bu kararlar yönündc tavır takmacak olan AP'li yö | neticilerin bundan böjle sam'ımi bir uayret içinde olmalan, gerek hükümct kanadınuı gerek diğer partiler kanadınm bu samimi gayretlere katkılarda bulunmalan herkesin temenni ettiği bir husustur. Bu açıdan bakıldıği zaman AP'nin bir meseleyi halletmis bulundufu d» söylenebilir. Fakat düşüniilmelidir ki AP bu bunalıma girerken iki yönltt blr meseienin sahibi bulunuyordu. Bunlardan biri, yani â Ekim kararlannın düzeltilmesi >önü boylece bir sonuca hağlanımştır. Fakat AP'nin daha onemli meselesi olan Genel Başkan Demirel'İM durumu bir cözüme bağlanmıs görünmemektedir. Bu konunoo ne yönde bir gelişme göstereceği ileridekl günlerin konusu olaca|a benzemektedir. Gerçekten de AP'nin artık hir «Genel Başkan Problemi» mevcuttur. Zaman zaman Başbakan olarak ülkeye, Genel Başkan olarak da partisine hizmet ctmi? olan Demirel. şu var kl bugün birtakim •kavırma» iddialan ile yıiz>iize \e birtakun «saibe.lerln ise altındadır. Hesap vermesl ve temize cıkması \%e herkesin dileildir. Demirel bu sonucu kola^Iaştırmak 7orundadır. Bu. hem partisi. hem de kisilisi bakunuidan zoruııludur, Partisi <t« bu sonnca gitncktc Demirel'e yardımcı olmalıdır. Zor dönemc yeni kararlarla siren Adalet Partlsinio, bu durumda olan bir Genel Başkanla etkisini sağlıklı blr biçimde sürdüremiyeceği ise meydandadır. Onun it;in gelecek gunler AP açısından blr Demirel meselcslni çozme çabası içinde gelecek dense bu biı keban«t sayılmamalıdu:. BUGUH YARIM Bütün reformlaıdan önce ••••»•••»»»»»»••••••••••»••••••••••»•••••• M E V L. 1 T Genç yasında aramızdan aynlan • Bir Fransızm, bizim hakkımızda giuel bir tanunlatnası var. liyor ki: «Gerçek gıbı gorunmıyen, gerçekler ülkesı. Bir Mill! Müadeleyi s«rçekleştirirler, bir ekmek karnesini düzenllyemezler.» anıri7, bunda gerçek payı büvük#r. Biz toplum olarftk her şeye hşvesle başlarız, kısa bîr sfire onra. herwrimit Ktmitı edilince ddBo ifl yatıro bıraktnz, yeni he» eslerin pesine düşeriz. Bütün Akdeniz ülkelerinin insanları tfbi, liraz aklımızdan çok duygularınmın însanlarıyız. Köklii düşünce, srarlı izleme, rasyonel düşünce, metod, organizasyon gibi şeyerden pek hoşlanmajıı. Bundan ötürii de işlerimiz pek parlak rürümez. Bu jiisden, sadece bu ynzden. köklü bir eğitim reformuna muhtacız. Bize. bîr işin niçin yapılacağua. nasıl yapılacagım bğretecek, bir eğitim relormuna.. Çünkü, bugünlerin hevesi reformdur. Korkanz ki bu heves de bir süre sonra yerini başka bir hevese bırakacaktır. Çünkü, kbklü bir araştırma, düşünce ile işe giriştigimize kuskuluyuz. İnjallab, biz yanıhm, haksız çıkarız, bu kuşkulanmızda. Eğitim retormuna ihtiyaç olduğu ttrtışma götürmez bir gerçektir. Ama nasıl bir refonn? Güdülen amaç nedir? Bize göre, bir insan tipi yaratma olmalıdır. Çağın; bilim ve teknolojik devTiminin getirdiği problemlerle basedecek bir insan tipi Toplutnun, yalnıı bugıin değil, yann alaca|ı biçimi de fozönünde tutan bir efitim Bakın İngiltere bunu nasU yaptı. Robbins komisvonu olaTak atllandınlan. Lord Robbins başkanlığında bir komisyon kurdular. Bu komisyon öç vıl çalıştı. Bütün kunımlan Uradı. Endüstrinin bütün sektar ve dallariyle geniş bir danışma ve dialog içlne girdi. Ne tip bir idareciye. teknisyene, bilim adamına Ihtiyaç olduğunu. kâfıt iistünde tesbit etmedi. bunlardan edindiği hügilere göre tesbit etti. Çağın gerisinde kalmamak için efciUmini, hançi ölçü >e kurallara gö're yeniden düzenliyeceğini icceden inceye araştırdı. Konuyu, sadece basit bir ögrencinin yönetime katılması, burs, öğretim üyelerinin ücreti, öfrenim süresi olarak ele almadı. Bn is için üç milyon sterlin harcadı. Bes ciHlik bir doküman ortaja çıktı. Sonra, işe girişti. Bizde b8yle bir düşür.ce ortaya atmaya kalkmak, Wr aydın tedhisi Ue karsılaşmayı göze almayı gerektirir. Valnız eRitim reformunu çağdaş biçimde başarırsak, dertleTimizın bepsini Uökünden çöıümleme elanağına kavuşacağız. Ama, Insiltere örneği, ciddi bir arastımna, tartışma İle köklü bir sey >apmalıvu. \illarca ısrarlı bir uygulama ile pesini bırakmamaİIMT. Bunun için de, reformlarla, kisilcrî özdeşleştirme uçraşılanndan \azgeçmelijiz. Önemli o lan eetirilecek olan kurumlar, metodlar. programlardır. 61ümunün 40. gutıune raslayan 9/Kasnn/t8Tl üatt e«n«ı Fatıfa. Mnlta, H»lteıiar CaddeM Üksüzler Sokağındakı AHMEDİYE Camiınde öğ!e namazını müteakıp okunacak Mevlıdı Şenfe, akraba, eş. dost ve arkadaşların ve diğer arzu eden An kardeşlerimizln tesnflennı rica ederiz. * I LE SI Cumhuriyet: 9121 Muzaffer TALUY'un Rahatsızhğım ve ameljyatım sebebl ile hazakat ve yüksek ^ t:bbl bügılerınden {aydalandığım Fizikttdavi ve Romatizal Hastalıklar Mütehassısı Sayın • ! ! Dr. 1SEJAT VRAS K.B.B. Hastalıklan Mütehassısı Tbb. Bnb. Sayın Dr. UĞUR AKKARTAL *Göz Hastalıklan Mütehasstsı "rtrti. Atb. Sa>Tt\ Dr. NAM1K BAYKAMOĞLV Neuroşirurji Mütehassısı Sajin • i II Dr. ZEKİ BİRSEN K.B.B. Hastalıklan Mütehassısı Sayın CUMHURİYET Dr. ATA GVRZlMAR'a seyahat acentesl LONDRA'da TILBAŞ1 GEZlSİnı sunar : 29.12.1971 5.1.1972 üçakla glöış • dönüş. Peşte'de 1, Londra'da 7 günlük turl tîk şehir gezilerl, lüks oteller, şahane yalbaşı e|lencelert, ka valtı ile aksam yemekleri dahil. t'CRET : 3450, T.L. ve 95, Dolar. îsteyenlere PROGR.VM gbnderilır. Beyoğlu İstıklâl Cad. No: 184 TeV 44 54 09 Ataturk Bulvarı No: 103 • ANKARA TeU 18 47 84 Yükleme Boşaltma ve Taştma işleri Yaptırılaoaklır. 1 îstanbul $ehir ve Hmanı dahüinde Toprak Mahsullen Ofisl namma vapılacak hububat, baklıyat vcsaır maddelertn bir yıl müddette yükleme. boşaltma ve denız taşttlan İle taşıma İşleri kapalı «arfla teklif alınmak suretiyle ihaleye cıkanlmıştır. 2 TekJif mektuplsn 15 Kasım 1971 Pazartes) günü saat 15 00 de Îstanbul BÖlge MUdürlüğti binasmda teşekkül etiecek komisyon önünde açılataktır. 3 îhaleye iştırak edecek klmselertn 25.000, liTalık seçld teminatlannı Otis reznesine yatınnalan ve alacaklan maibuzlan teklif mektuplan Ue birljkte Bölge Müdürlüğüne tevdi etmelerl lanmdır 4 Ofis artnnna v« eksütıne fcanununa tftbi olmadıgından thalevl yapıp vapmamalrta veya diledigine \apmakta serbesttır 5 Bu işe alt »artlaşma ve sözleşme tasarılari 10. hra mukabihnde Istaabul Hububat Şube MüdürLUgünden temın edilebilir. (Basın: 22681) • 9114 ÖMt'R KLINlGrnın sayın doktor. hemşıre ve personelıne ve  hastahğım sırasında hatırlamak lütfvmda bulunan dostlarıma • teşekkUrlerlml arz ederim. ^ t. CAHtT OZDEN • »•••••••••••••••••••••••••••»•••»•••••»»»• (Cumhunyet 9122) i L& N Kmlcahamam G. Savcılsğından 1 Kızılcahanıam Ceza ve Tevkıf Evinın or.anrm işi 2490 savılı Isanun hutUmlerine göre eksiltmeye konulrauştuT. 2 İşin fceşif bedeli 22 106 06 liradır. 3 Eksiltme Kızılcahamam C. Savcılıgı thale Komisyonu tarafından 15.11.1971 Pazartesi SÜIJÜ saat 15'de C. Savcıhğı odasmda vapılacakfr. 4 Eksiltme sartnarr.esı ve dı|er evraklar C. Savcılığı kalemmde gbrülebilir. 5 EkstUmeye eırecek lstekhlerm a 1971 vılına aıt Tıoaret Odası belgesinl h 16S7.95 îiralık geçıcı teminatı c thaleve iştirak edecekler Bayındırlıît Bakanhgından en az kcsıt bedeli tadar ış ^aptıkları belgeleri lbrazla ıhaleve Kirebıleceklordır. îsteküler Bavındırlık Mtıdürlüğüne müracaatla alacaklan veterlik belgesinl ve teklif mektuplan Ue birlikte bir zarfa kojinalan lâzımdır. 6 Isteklüenn teklif mektuplannı 1511.1971 Pazartesi günü saat H'e kadar tr.akbuz karyıhğında ıhale komisyonu başkaalıgına vereceklerdır 7 Te!?rafla müracaatlar ile postada vaki gecikmeler kabvd edılmez. Keyfıyet ılân olunur. (Basın A. 15030 22466) • 9115 Bursa Belediye Başkanlığından Beierinemıze baglı daUelerın 82 kalem matbu evrak bastırılnıa'i ve 'jib adet pardesü diktınlıresi tşlen 2490 sayılı Ya. sanın Jl ıncı tnaddesı geıegınce k»palı zarf eksiltme usulüyle l e e cıvanmşUr. 1 K'i halem matbu evra^ basım iflnın tahmtn bedeli 35 0tm. lira. ?eçı<n temınatı 2 625, lıradir. a Belerlne rreraur ve mOfahdemlerme 235 adet pardesu dikmıınm talımın bedelî 5 750. lira. seçicı tenrnnatı 4.188. R lirartır. Ihalelen 23/11 '1971 Sslı giinü saat 15'te Beledıve Encümenınde \apilacaktir. ^srtnamelerl Hesao Islen Müdürlüğunde soruicbılır Ntırakçılerın It7] vılı ta'dıkh Tıcaret Odası vesıka«! vrva baâlı bulunrtukları dernek belgelen Ue temınat rrakbuziarını hâvı teklif mektuplaunı 23/11/1971 Salı gunü a saat !4'e kart»' Komı vonuTnuza v'ermPlerı ssrttır. Telgrafla m ıracaat ve Pustada gecıkrr.p'et kabnl edılrr.ez. tlân olunur. (Basın B 1320 22921 '91191 Cerrahpaşa Tıp Faküliesî Dekanlığından: Fakültenıizin asa|3da isimleri yazılı Kürsulerinde münhal Asistanlık kadrosu vardır. İsteklilerin Yabancı Dü tmtihanlan 10 Kasıtn 1971 Cuma günu saat 10.00 da: Bili» Dalı İmtihanlan da 23 Kasım 1971 Salı güntt aynı saatte Fakültemız Kurul Odasmda vapılacaktır. îsteklilerin 17 Kasım 1971 Carşamba günü saat 17.00 ye kadar bir dllekce 4 îotoeraf ve mezun olduklan Fakulteden almı? olduklari ders notları ile birVikte Dekanlığa aıüracaatlan. MtNHAL AStSTANLÎK KADROSÜ BÜLUNAN KÜRStLER Tıp Tarihi ve DeontoloU; Hıstolojî ve Embriyoloii; Fizyoloji ve Biofizik; Mikrobiyoloji; Tropikal Hastalık lar ve Parazitoloji; Fizyopatoloji; Genel Patolojı ve Patolojik Anatomi. (Basın: 23075 '9113) Îstanbul Vılâyetı UakırkBy ka?asına oağlı. Bahçehevlet ve cıvar ile Haznedar, Siyavuspaşa ve Soğanlı mevkilerinden; Kocasır Venibosna, Kirazlı. Güneşli Bağcüat Güngören, Esenler. Sa Küçükçekmece Altmevler, Avcılar, Anbarlı köyleri ile bu köy bağb mevkilerden Sirine^'ler. Kuleli Çîftliğinden toplu büyük k'ü arsalar arazileı alınacaktır ARSA ARIYDRUN (Reklâmcılık : 1997 (Cumhuri;.et Mtiracaat: Bakırköy Bahçelievler Yaylâ Duraj No. 77. Telefon: 71 65 Ü6 71 47 55 HÎLMİ ERT( t T A L Î A i LftN Baskiil hnal Ettirilecektir Teşekkülümuzun îhtıyacı bulunan ve nümunesl evsafcnda olmak üzere 25 adet 50 Kg. çekennde masa basküiü Kapalı zarf fıyat tekJUl almak surtıyle 8 12 1971 pünü saat 10 00 da Sirkect Büyük Postane karşısı Valde Han Kat 5'de bulunan tstanbul PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğunde ıhalesi yapıtacaktır. Bu işe aıt şartname 20. hra bedelle aynı adresten temln edilebıhr. Teşekkülümüz iiıaleyi yapıp yapmamakta veya dlledıgl Ortnaya imal ettırmekte serbesttır. Telefon: 22 36 44 37 21 59 (Basın 23045) 9112 42'NCİ M1LLETLERARASI BİSIKLET ve MOTOSİKLET SERGİSİ MİLANO'da aj'aret ediniz (2« » Kasım 1971 Milano Puan Sahası) Dttnyada 2 ve 3 tekerleklt taşıt imalâtının muazzam vitruı) Yabancı ziyaretçiler tçin tercCmanlık hizmetleri Müraeaıt: A. N. C M. A. Via Mauro Macchi 32 20124 MİLANO (Italya» (Basın: 31528) • Yılhk 72 ton Litosraflama İşi Yaptırüacaktır Sümerbank Ordu Sanayii Müessesemiz için 6 tonluk ler halınde verilecak teneke levhalara cem'an 72 ton lito raa tşi yaptınlacaktır. t fiHmlerl ve teneke HtoğralcıyB Ordu Soya S Müessesesince verilecektlr. Bu fşe alt şartname AL. IV jruptan temin edllecektl manra muhatabı tekliflnrlen itibaren her bususta OTCIU Sanavn Müessescs! olacaktır. Kapalı teklif Earfın tizerine AL/rv Ordu Soya/41513 mak suretiyle en seç 15.11.1971 srünU aKsamma kadaT r s«mız veja Karaköy Bankalar Caddesindeta t<=tanbui S' holündeki ahm teklit kutusuna atılması veva en geç bu kadar müessesemiîde bulundurulacait şekılde gönderllrr «ımdır. Teklifler arasmdan şartlarımıza ve lhtlyacımıza en olanlar terdb edllecektir. Bu l«e ait ntirrrane ve filmler alım XV errata s^ NIMBUS Ist. Dz. Tek. Sai. Al. Kom. Başkanlığından 1 Gemı Havalandtrma devrelerlnde Irullanılmaic üzere mutv telıt tıp ve numaralarda 38 adet KANAL TtPl BÜHARL1 ISITICI lcapab zarf usulü tle satm alınacaktır Behen 2.750, Liradan tamammın muhammen bedeli 104.500, TL. olup G. teminatı 6.475. Uradır sjartnamelen Koırrisyonumuzda. Ankara ve tzmlı L Amirliklertnde RÖrül» v billr. 2 thalesi 17 Kasım 1971 günö saat U.OO'de Kasımpaşadakl Komisycmuınuzda vapılacagından isteklilerin 2490 saytb kanuna göre hazırlayacaklan telclif mektuplannı en geç Uıale günti saat 10.00'a kadar Komısyonunıuza vermelsrt. (Basın: 22491/9117)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle