13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Kasım 1971 DIS HABERLER Dakka'ya göre ABD'li yetkililere göre radyasyon tehlikesi yok Korkunç nükieer deneme tum Amçitka'yı sarstı VASHİNGTON, (Dış Habcrler Servisi) Amerikah yetkıliler, Cumartesi gecesi Amçitka adasın da 1800 metre derinlikte yapılan nukleer denemenin «önceden tasarlaaan şartlara» uygun biçimde ve başarıyla gerçekleştirüdiğıni açıklamışlardır. Yetküıler ya pılan nükieer denemenin radyasyon tehlıkesi yaratmadığım bildırmışlerdır. Nukleer denemenin yapılması yuzünden meydana gelen yer sar sıntüarı, patlama yerme 2250 kilo metre Hraklıktaki Anchorage'da âerhal duyulrnuş ve Amerikan Atom Enerjisi Komisyonunun burada bulunan merkezi bir dakika süre ile ve şiddeüe sallanmıştır. HintPakistan sınır çatışmasmda 73 Hintli öldürütdü ^ Rusya, Hindistan'a savaş uçağı yedek parçası veriyor. Ankarcfda bir Romanyalı DİftOM&SİDE Ümit GÜRTUNA Ankara'dan yazıyor Ankara, Tunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan ve kendisi gibi dbrt ayrı grupta yer almayı tercıh etmiş olan ülkelerin birleşmesinde yarar görmediğini Dışişleri Bakanı Osman Olcay'ın ağzmdan söylenebüecek açıklıkta dünya kamu oyuna bildırdi. Sovyetler Birliğine karşı sürdurdüğü «batvmsızlık» çabasında gücunü arttırmak ısteyen Romanya bir yandan Kıt'a Çin'i ile ilişîıilerını geliştırirken bir yandan da Balkan Konîeransı benzeri bir ışbirliği yoluyla Brejnel doktrıninin uygulanması ıhtimalını uzakVaştırmak için giriştiği yoğun çahşmalanna Ankarada yeni bir halka eklemeyi amaçlamıştı. Türkiyenin ilk anda bugünkü şar^ lar içinde Balkanlarda boyle bir birleşmenin kurulmasının fhayM» olacağını imalı bir şekilde açıklamasmdan sonra Manescu' nun görüşmelerde îazla ileıiye gitmedifi ve bu konuda Romanyanın düşüncesini anlatmaktan bteye bir pazarlığa girişmediâi Ankarada söyleniyor. Ancak bu ziyaret sırasmda dıkkati çeken bir husus, Romanya Dışişleri Bakanmın yemek konuş malarmda Kıbns sorununa tek kelimeyle değüımemesi ve Tesmî gorüşmelerde ise çok kısa bir şekilde bu sorundan sozetmesi oldu. Diplomatik çevreler bunu Romanyada bulunan büyük mıktardakı Macar'lara bağlıyorlar. îçindeki Macarları bir sorun olarak göstermekten çolt çekinen Rumenler'in Ankarada söyleyecekleri bir sözün ilerde V:endi aleyhlerinde kullanüabüecegı gerekçesiyle Kıbrıs sorununa değinmemelerı Ankarada biraz garip karşüandı. Avrupa Güvenliğıne giden yol üzerindeki goruş ayrıuklanndan bir kırgmlığın baş lamamasım arzulayan Ankara bu yüzden Romanyanın Kıbrıs dav ranışı üzerinde pek dumıamış gorunüyor Eomanya Dışişleri Bakam Corneliu Manescu'nun ziyareti Türkiyede uzun yıllardır ısrarla uy gulanmakta olan bir usulü de crtadan kaldırdı. Türkiye bundan|böyle «Ortak Bildiri» yayınlanf; masma taraftar değil. Bildırı ya|yınlanması kaçınılmaz olan z':ya« v retlerin dışmda bu usulun uyç;u| , lanmayacağı Dışışlerinden bır|. yetkili taratından açıklandı Yetf kiliye göre; en dostane geçen zıg yaretlerden sonra dahı bıldınye konulacak bir sözcuk üzerinde bazen sabahlara kadar süren müzakere yapılıyormuş. Hulaşar»; f «dıplomatik traîik» yüzunden hep aynı lâflann yılda bir çok kez bıldirilerde yer alması veya çv kartılması çok zaman yanlış değerlendinliyor imış. Çin'lileri uyuşturmak için yüz yıllarca önce Çin'e afyon sotsri ve daha sonra kanü «Afyon Savaşı» na sebep olan İngilizle: tutumundan sonra AmerikaJolar; şimdi ülkelerine giren uyuşturu] cu maddeleri engellemek içi: «hiç bir siyasî amaça yan» Türkiyedeki afyon durduttular. Bir ara sanki Ame' rikalıların uyuşturucu madde lanmalanndan Türkler sorumlu ımiş gibi gösterıldi. Kendi çıkaj nnı insanlık açısından Amert hlara terciiı etmeyen Türl ABD Tanm Bakanmın zı; den sonra tazminat yerine nasihat almayla karşı karşıya bırakıl dı. Eğer ABD verdıği sözü tuti mazsa, Johnson mektubundari sonrakl tepkiden yuzlerce defasert tepkiyi bu kez derinden de' nne Türk köylüsünden görecek. Bakalım o zaman Turk köylüsü hangi sıfaila suçlanacak!.. Rusyo, İOÎİS Nasıl kızmazsınız Atına'Ulara». Bırakm Kıbrıs sorununu bir yana, ne geldiyse Balkanlann başına hep Atina'lılar yüzunden geldi... Ne gerek varcU Milâttan Once 492 yılında donanmaîarmm denize açılmaktan korktuğu bir sırada, Ege Denizinde bulunan İran donanmasmm Boreas (Poyraz rüzgârı) tarafından zarara uğratılmasmdan sonra Boreas'ı daha da yüceltmeye. Hem kendl Krallan Erekhteus'un kızı Oreithyia'yı Thrakia'da oturduğu mağaraya kaçırsın hem de Atmaiılann yüce tanrısı olsun... Sonra da bir türlü eksik etmesin Balkanlarda soğukluğunu... Boreas'ın binlerce yıl hükümranlığını sürdürdüğü Balkanlarda soğukluğun giderilmesi amacıyla ılık Zephiros'a güvenerek geçen hafta Ankaraya gelen Romanya Dışişleri Bakanı Corneliu Manescu oldukça sıcak karşüandı. Diğer sosyalıst ülkelere karşı ihtiyath sekilde «sıcak» davranan Türk yöneticiler, «olgun yaşta genç bir kıza gönlünü kaptırmış bir adamın macera» sını anlatsn filmlerde rahatlıkla başrolu oynayacak derecetle yakışıklı Kumen Dışişleri Bakanma içtenlüs göstermek için oldukça çaba gösterdüer. Ancak, daha ilk resmî yemekte yapılan konuşmada; Boreas'ın Balkanlardan kovulması konusunda Zephiros'a kar^ı Türkiye kendisi için daha 1 yararh gördüğü Notos'u (Lodos ) seçtiğinî açıklayıverdi. Türkiyenln korkusu Eomanyanın ileri surdüğü Zephiros'un ılıklıgının bugünkü denge içinde yalnız Romanyanın işine yarayacağı inancından gelıyordu. ây'ın sade baıışcı amaçloıla kuUamlması için biı DAKKA, {a*. THA) Ordu sözcüsü, Pakistan askerlerinin Batı Bengal sınınnuaki Dinajpur ve Tahırpur sınır kasabalannda meydana gelsn çatıstnalarda 73 Hint askeıiyle bunlann ajanlarını öldürdüklerini açıklamıştır. Pakistan sözcüsü, ilk defa tanklann desteklediği Hindistaa topçu ve piyade kuvvetlerinin, Batı Bengal ve Assam sınırlarmdaki Pakistan kasabaları üzerine hiicuma geçtiklerini, çatışmalarda sadece üç Pakistan askerinin yaralandığını üeri sürmüş, Hint askerierinin Hindistan'm Tripura ve Batı Bengal eyaletlerine komşu Pakistan ka* sabalarında 11 sivili bldürdüklftrini. 13 sivili de yaralaüıklannı soylemiştir. Çatışmalar sırasmda on Hint ajanımn da öldürüldüğu ileri surülmüştür. NtW ÎORK, (a.a.) Sovye ler Bırlığl Av'da savaşın, £ yüzejmden Dünya'ya ve uza"daki hsdeflere saldırıya giri;.] mesinin yasaklanmasım tek etmiştir, Genel Kurul Siyasî Komısj nuna sunulan Sovyet antlaş' tasansında, ayrıca antlasm irnzalayan ülkelenn ilerde t daki insanlann hayatını tet keye düşCrebilecek dı<; uzay layları konusunda bilgı te; sinde bulunmaları da ongor mektedir. Nükieer ya da kıtle tahrip lâhları taşıyan cısimlerin çevresinde yörüngeye otur tnasmın, Ay'da bu gıbı s stoklarının yapılmasının y. Ay'da askerî amaçlarla her! gi bir deneme yapılmasının saklanmasım isteyen tasarı. m bütün devletler tarafıı tamamen banşçı amaçlar kullanılmasım teklif etm< dir. tasmı sundı # AFYON SAVAŞI Amçitka'da durum Nükieer denemenin yapüdığı Amçitka adası ise çok şvddetli bir depreme sahne oluyormuş gibi sarılmış ve deneme yuzünden yeraltında büyük bir çukur meydana gelmiştir. Deneme sırasında meydana gelen ısı, güneşın yüze\mdeki ısıya eşit olduğu için yeraltındakı kayaları erıtmışUr. Pat lamadan sonra toprak yer yer ka barıp çstlarruş ve Berıng denizi ile Pasıîik Okyanusunda büyuk dalgalar meydana gelmiştir. Buna rağmen patlamadan once duyulan endişeler gerçekleşmemış, bunlann en önemlisini meydana getıren radyasyon yayılmasi olmamıştır. Yedek parça öte yandan, Savunma kaynaklarmın açıkladıklanna göre, Hindistan ve Sov>et taşıt uçaklan, Hindistan Hava Kuvvetlerinde bulunan Sovyet yapısı Mig21 ile Su7 et savaş uçakları için, yedek parçalan stok e\r mek amacı ile, iki ülke arasında selerler yapmaktadular. Kaynaklar, Sovyetler Birliginden, Hindistan'a hava yolu ile getirilas önemli askerî malzemenin sürekli olduğunu belirtmiçler, son günlerde bu tür uçailann Bombay ve Yeni Delhi'deki askerî hava limanlanna yaptıkları uçuşlann sayüannda artış olduğunu ilade etmişlerdir. Uppsala enstitüsü îsveç'teki Uppsala sismoloji enstitüsü yetkilileri patlamanın Richter ölçeğindo 7.4 derece olarak blçüldüğünü bildirmişler ve bunun şimdiye kadar enstitü taTaîmdan kaydedilen en şıddetli patlama olduğunu kaydetmişlerdır. Patlamadan tam altı buçuk dakika sonra bir şok dalgası Japonya'ya ulaşmıştır. Patlama yüzunden meydana gelen med dalgalannın ise üç saat lçinde Japonya'nuı Pasifıfc kıyılarına ulaştığı bildirürruştir. Nükieer denemenin yapılrnasından sonra bir açıklama yapan Amerikan Atom Enerjisi Komisyonu Baskanı Schlesinger, Amerıka'nın bu denemeyi yapmakla «hakh olduğunun aalâşüdtğını» soylemiş ve deneme yüzunden hiçbir radyoaktif y&yılma olmadığını sözlerine eklemistir. Çin Halk Cumhuriyetinin Kanada Büyükelçisi Huang Hua, şimdi de Birle^miş MiHetlet'e gönderilccek Çİıı heyetinin ba^kanhğına atanmıştjr. \nkanda gazetecilerle gbrüşürken görulen Huang Hua, Çin Halk Cumhuriyeti'ni Güvenlik Konseyinde de temsil edecektir.,, İran'da uyuşturu madde kaçakçı 5 kişi idam ec TAHRAN, (a a) Uyuşt madde kaçakçıUğmdan mahkum edılen 5 kişiden 4 Tahran'da, biri de Kirmar idam edılmiştır. Tahran'da kurşuna dizılf Iranb, Resul Çenari, Muh ali Nejadruhi, Abbas Nase hammed Ali Assadı, eroin çılığından hüküm giyn Beşincl idam mahkumu rami ise, Hemedan Tah lunda bir otomobil îçınd çuk kilo afyon bulunan t koyarken yakalanmıştı. Çin, Sovyetler Birliğine "zeytin dalı^nı uzattı MOSKOVA, (a.a • THA) Ye sonra, Çın'in Sovyetler Birli|i'ne ni Çin Haber Ajansı Hong Kong' ikiü ilişkiler konusundaki ilk ödan dinlenen yayımnda, Çin hü nemli mesajuu gönderdiği sanılkumetinin Sovyetler Birligı üe a maktadır. Mesajda Çin ile Sovrasındaki başlıca sorunlan çör. yetler Birliği arasırjdaki prcnsip mek ve normil üişkiler geliştit; 4Iaxklarmm iki devlet arasmdaki mek istediğmi bildırmiştir. , 'ilişkileri etkilemepıesi gerektiği kaydedılmiştir. Çin Halk Kongresi (Parlâmen« to) Daimî Komisyonunun Ekim Terkettiler ihülâlınin 54. yıldonlimU münaso Öte yandan Bolşevik üıtilâlinin betiyle S.S.CJ3. Bakanlar Konse 54 üncü yüdönümü nedeni üe yi ve Sovyet Yüksek Şura Pre Kremlin'de dün düzenlenen topzidyumuna gbnderdiği kutlama lantıyı, bir politbüro üyesinin mesajlarmda bu ısteğin kaydeüıl Ç\n aleyhınde konuşması üzerine, diğıni belirttniştir. Komünist Çin diplamatlan ve ga Geçen ay BM.'e kabulünden zetecileri salonu terk etmişlerdır GanHi. Pakislan'ı sorumlu tutuyor NEW . ^ORK, ( a * ) Bir. Ieşik Amerika'yı ziyaret etmek« te olan HincRstan Başbakam Ba yan Indira Gandhi, «N. B. C.» televizyonuna verdiği bir demeçte, ülkesinin her vakıt batıştan yana olduğunu soylemiş ve Bengal olaylarından sonra Hindistan ile Pakistan arasında meydana gelen gerginliğin sorumluluğunu Pakistan'a yüklemiştir. • CLtFFORD HARDtN Haşhas ekiminln yasaklanmasm dari sonra Türk yetkilileriyle görüşmeler yapmış olan Am«rikan Tanm Bakanı Clifford Har. din, Dünya Gıda ve Tanm ö r . KÜtünün konferansma katılmak üıere Snceki gece Roma'ya çeU miş ve verdiği bir demeçte, hashaş ekimini vasakladığı için Türk Hükümetini hararetle 5ven söıler söylemiştir. • LİMA'DA PATLAMA Polisin bildirdiğine göre Pera* nun başkenti Lima'da önceki gece üç büyük patlama olmuş, birçok kişi yaralanmış, bazı bina. larda ağır hasar meydana gelmiştir. Poli«, TJlusal Kongre binasl yakımndakl bürolara v« apartmanlaTa dinamit lokumîan yerleştirılmiş olduğunu açıklamıştır. • VİETSA>1 R.4POR0 S*> vunma Bakanı Melvin Laird, Vietnam'a yaptıği üç günlük Inceletne gearisiyle ilgili bir rapor ha nrUyıp Başkan Nison'a sıınmak üzere Honolulu'ya gelmiştir. • DOM MINTOFF Polonya Kısaca»} resmî Pap Ajansının bildirdığıne gdrc. Malfa Başbakam Dom Mıntoll Tolonja hukümetmin dâveti üzerine önceki gün Polonya'ya gitmiştır. Ziyaretin amaca resnven açıklanmamışsa da bunun Malta Üe Polonya arasında yeni üişki kurulmasıyla Ugili olduğu sanılmaktadır. • KANSER Amerikan KanK t Demeği, kanser hastalısının ötekt türletinden daha tazla kadmlar arasında ölümo sebep olan göfüs kaaseri île topyekun mücadelcye başlamaya karar ver miştir. • FİRARt MAHKÛMLAR Rehineler alıp bunlart salıvermek ıçın polisle pazarlığa girişen ve ıki gün Viyana'da terör havası estiren iki ürari mahkum nıhayet yakalanrmştır. Polis söz cüsü, fırarilerin 48 saatlık bir kovalamacadan sonra bitkin dilserek yakalandıklanm söylemıştir. Üçüncü firari rr.3hkum için de butun Avusturja'da genış çap ta bir arama harekâtı başlamışür. ÖLUM Merhuın Hüseyin Fchmî ^e merhume Zehra Semine'nin o. ğulları. Mesude Alper'in esi, Hlkmet Ayzin'ta kardeşi, Tank Üstegmeni Ünsal. Harbokulu bjrencisi Tarael Ue Gücscl Alper'in babalatı, emeMl Süvarf Yarbayı Suriye Devl Başkanı, Arafat ile göri ŞAM, (**X,'? Surâje Başkanı Haiız £1 Esacl komando lideri Yasir ı direnme hareketinin il düğü şartlan gorüşmü: haber alan kaynaklar, nin, Arafat'ın Sovyet 1 temaslarırun ve Ürdün lerle Füıstinii koman sındaki Cidde TJzlaşma sımn ışığında cereyan ı Urtmişlerdir. Beyaz Saray memnun Denemenin başanyîa gerçefcleştîrildlği haberi alındıktan sonra Baskan Nlxon, tatüini geçirmekte olduğu Kay Biscayne'de sozcüsü aracıhğıyla, «Bu hayatt deneme yapılmadan once çevre şartlanna zarar verip vermiyeceğirun çok dikkatle incelenmiş olduğunu» bildirmiş, uAksi halde denemenin yapılmasına izin vermiyeceküm» demiştir. CENAP ALPER (1339191 8111971 pinu vefat etmistir. Cenazesi 8.11.1971 Pazartesi gu. nu öğle nsmazmdan sonra Maltepe camünâea kaldırılacaktır. ALPER Alled Heris 23359125 Sovyet ihtiiâlinin 54. yıldonumu dün kutlatıdı ffiOSKOVA, (a*.) Sovyet îhülâlinin 54. yıldbnümü, dun Kremlin liderleri önuDde geleneksel geçit töreni ile kutlanmış, fakat törene yumuşak bir havanm hâkim olduğu dıkkati çekmiştir. Yabancı gözlemeiler törende yenl bir silâh görememişler ve törenin hemen hemen geçen yü yapılanın aynı olduğunu müşaİıede etmişlerdir. Savunma Bakam Andrey Greçko konuşmasında, geçen ılkbahatda açıklanan Sovyet «barış programı» nın önemi üzerinde durmuş, fakat bu aıada Sovyet kuvvetlerinin herhangi bır yeTde duruma hâkim olmaya hazır bulunduklarım da belirtmiştir, renkli çamaşır makinesi banyonuzun MOSKOVA, (aa) Tass Ajansı edebıyat, muzık, resim ve sinema «Devlet odüllerinin» Sovvet Komünist Partisi ve hükümeti taraündan dağıtüdıgmı açıklarmştır. Ajansın belirttiğine göre, edebiyat ödülleri romanoı Vladimir Kojokov ile şair Aleksandr Tradovski'ye venlmiştir. Aram Haçaduryan, plyano, keman, viyolonsel ve orkestra için •besteleriyle devlet müzik ödülüne layık görülmüştür. Rssim bdülleri Vanzev, Eaşidova ve Oçiyanuri isimli üq ressama verilmiştir. Bunlardan F.aşıdova kaclrndır. Sinema odüllerini ise, sabneye koyucu SeTgev Gerasimov ile Operatör Vladimir Rappopor almışlardır. Öte yandan 1971 Devlet Büım bdülîeri de akademi üyeleri I^v Artsimoviç ile Boris Petrovski' ye verilmiştir. ftUSYA'DA ŞAMAT VE EDEBİYAT ÖDÜLLERİ D4GITILD1 dekorunu 4 tamamlar Genel Satıcüm: BEKO TİCARET A. Tel.: 4900 39 BURLA BİRADERLER v e Şsı. Tel.t 45 5200 * çamaşın yıpratmadan tçmizleyea yıkama sistemi Arçelik'te geniş, yekpare kazan Arçelik'te çamaşm ezmeden, düğme koparmadan sıkan, otomatik ayarlı sıkma sistemi Arçelik'te ARCELİK Kenya'da hükümet hizmetinde çalışan doktorlar grev yaptı NAİRO1İI, (THA) Kenya' da, hıikumet hızmetinde çalısan doktorlann yaptıklan grev, bütün ülkede tıbbi servîsleri etkilemiştır. Kenya Haber Ajansınm bıldırdıgine göre, Cuma akşamı geç • ı.Aan tutuk
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle