19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA DÖRT: sCUMHTJRÎTET: S Kasım 1971 SD AKVİIVILER, Nisan ayının otuzuncu gününü gösteriyordu... Saatler de on ikiyi. Ber lin savaşının son günüdür arük... Bu savaş defil aslında, düpedüz facia... Ber lin faciası. Belirli noktalarda çar pışma hâlâ deram ediyor... Ciuikov'un birlikleri Vosstrasse'nin altını üstüne getirmekle meşguldür. Şansölyelik binasmın bir cephesi de bu caddeye bfdayor. T olanndon duyulan Böylece bir devir kapanmış, bir yenisi açılmıştır. Şimdi de sıra Nürenberg'de Hitler ve Eva Braun intihar ediyorlar uçaklannm uğultusu... Ayakta kalan binalardan bir kısmı da yıkılmakta, içiodekilere mezar olmaktadir. Hayvanat bahçesinin akvaryum kesiminde mevzılenmıs durumdaki Alman topçulan tepelerinde esen ö!üm kasırgasmın sıddeti karşısmda daha fazla dayanamayarak kaçıyorlar.. Kaçamayanlar ya esır ahnıyor ya da hemen oracıkta delik deşik ediliyor. Fakat bu çevrede hâlâ dırenen birlikler de yok değil. ' dana çıkıyordu .. Tahmin ve tasavvurlarm çok ötesınde bir sonuçtu bu... Avrupa kıtasım baştan başa ışgal eden, Rusya'nın ta kalbine kadar sokulan, Mısır'ı hedef tutarak Afrika çollerinde gövde gosterısı yapan Alman ordusu yavaş yavaş çözülmüs, gevşemış, tfağılmıs, paramparça olmuş, erımişti. Bir gün sonra hayvanat bah. çesındeki ııper ve aığınaklara bır baskm verîliyor. Ama korkunç bir baskın... Buradakl hayvanlann tümü zaten öldürulmüstur. Arkasından Gedachtniskırke işgal edîliyor. Kurfurstendamm ve çevresl «nababa günü. Tozdan duman. dan gozgözu görmüyor... Barut kokusundan ötürii hava tenef fös edilmez halde... Buna, bi. rıkmis çöplerin, gömülmesine fırsat bulunamamış blülerin koknsunu ekleyebilirsiniz... Bir de taze kan kokusu... Çünku, kan akmağa devam etmektedir başkentte... Oluk misali... Toplarm giirtiltüsü, makinah tuleklerın takırtısı, bağırmalar, çağırmalar birbirine kanşıyor... Bir de çok alçaktan uçan keşıf Bir devir kapanıyor TNl günün saat IS,30'u..: Özel sığınakta kurşun geçmez bir sessızlik... Kimse yerinde duramıyor .. Herkes ha. reket halinde... Fakat sessiz fılmlerdekı gibi bır kıpırdanıçtır bu. Ağızları bıçak açmıyor. Artık her ^eyin. ama her şeyın bıttığı gun gıbı asıkâr. Bır takım umit kırıntılanna sımsı. kı sanlıp direnrne hevesine kapılmanın zerre kadar faydast yok. Hitler ve Eva Braun, en büyük rütbelisinden en kuçük rut. belisine kadar özel sığınakta bulunan kışilerle vedalaşıyorlar, odalanna çekiliyorlar ve intihar edıvorlar. Çekildikleri odanın dört du. varı arasında onların ne konustuklarını. nasıl öldiklerini, son nefeslerini nasıl verdiklerinl goren yok. Kapılar kapah .. Zaten bütün maıyet can derdıne düşmuş... Fuhrer'ın nasıl oldllğunu izle. yecek hal yok kimsede... Aynı anda Neustroev emrm. dcki birlikler Sprea'yı geçtıkten sonra «HimJer'in Evi»nı l ş . gal ediyorlar. Bu birliğe bağh lkl çavuş... Egorov ve Kantarıja... Üçüncü Sovyet Ordusumın beş numarah bajrrağnu alarak Reischtag binasından içerl giriyorlar. Alman ordusnnun yıldınrn savaşlar verdiği ve yıldınm zaferler Hitler; böyle bir Hitlec'di. kazandıgı Son birlik, son direniş LMAN'Isnn, duşmana kar< koyrna gayretı ıçindeki u son bırliğı Tıergarten'de mevzılenmistir. Buradakı cephe vantn daıre şekhnde... Uzunluğu sekiz, dennhği de iki kılometre. Üçüncu Reıch'tan »rta kalan butun kuvvet bırikımi bundan ıbare* Oysa Reıch'in en azından bın sene ayakta duracaiı tahmm etfilıyordu. Nesillerden nesıllere ıntikal ederekten Nazı ruhu yüzyillar boyu ayakta tutulacak ve dünyaya hükmedecekti hesaplara göre... Fakat evdeki hesaplann çarsıya uymadığı boylece bir kere daha mey. A Almanya'nın kalbi duruyor tNAMN çeşitli otfalannda ve sığınaklarında SS birhk. lerinden kahntılar vardır hâlâ. «Almanya her seyin ve herkesin üsttinde» deyimini bütün dünyaya yayan Reischtag'ın son temsiİcileri .. Son savunu. cular .. Son çönüllüler .. Dayatıvorlar da dayatıyorlar... Çarpısmalar kıya^ıya devam ediyor binanm icinde... SS'ler saat 22.50'ye kadar davanıyorlar... Son Alman da cephanesl bit» tiği içın silâhını bırakıyor, kendini en üst kat pencerelerinrfen birınden atıyor .. Aynt anda Moskova... Kremlın'deki çalısma odasında Stahn'in telefonu çalıvor. Hattın bu tarafmda mutlu bir ses... Maresal Zukov muıdeyi vermek tedır: «Reischtse binasına bay. ragımızı rektik Stalin TOIdas .. Teryüzünde Almanya diye bir şey yok artık.» Ertesi sabahm erken saatlerinde Rus fotnçrafçüarı ve fılmcileri harabeye dönmü? durumdaki Relschtag bıra^ının kızıl bavraklı fotograflnnm ve film. lerini çekerek tarıhı vesikaları butın dünyaya va^acaklardır. A B Yazan: 18 FAIK BAYSAL Hitler; ünlu Altn<tn komutanlan ile basjlatılması düşünnlen bir taarrnz konusunda tartışıtken ve resım: AYHAN BAŞOĞLU ] | GÜNAHKÂR KRALİÇE Bir sual: Simdi ne olacak? I ITLEB'Jn ınhhartrchm «'>n. ra >»oischîagjm!:.b»|uıa 4f«> ' silci lider olarak Goebbel» gelmistir. Derhal bir tnesaj hazırlıyor. Bu mesaiı RusTara ula^tırma görevı Genelkurmay Ba^kanı Krebs'e verümiştir. Başkan ve maiveti beyaz bayraklı arabalan ile Sovjet hatlarını asaraktan Tempelhof'a gidıyorlar. Schulenburging'teki bir evde General Ciuikov'la buluşuyorlar. Bu zivaretten amaç, Almanya'nın teslimini görü^mek ya da bır mütareke teklıfinde bulunmak değil. Kreb«, elindeki mesajı Ru» Generalme uzatıvor: Bu, Goebbels tarafından Stalin muhatab tutularak kaleme alınmış bir bıldiridır. Şöyle diyor Alman Generali: «Resmen teslim elmadan önce yeni bir hükfimet knr. mak zornndayız.» Sovyet diktatörünün cevabl ancak aksama doğru varıyor Te Maresal Zukov tarafından karşı tarafa bildiriüyor: «Berlin kayıtsız şartns teslim olmalıdır. Derhal tes. lim olmalıdır.» H Çok ozaklarda bir knrbafa viyakladı, sonra her fey yeniden derin bir sessizli^e gömüldfl. Aza. moviç skarasını bitirmişti. Tam kalkacafı s ı . rada birdenbire vücudnndan sofnk bir ter bo. •anır gibi oldn. Bir gürültü duyar gibi olmnstn. Sanki birisi avln kapısını açıp içeri girmiş ve sessiz adımlarla kendisine doğru ilerliyor gibiydi. Kalbi kfit küt atmaya başlamıstı. Nefe. sini kesip dinledi, arkasına önüne dikkatle bak. tı. Bırisinin geldiğini gösteren en ufak bir belirti>r rastlamadı. Heyecamnı yenmek için bir siçara daha yaktı. Fakat ne yapsa bir tür1S rahat edemivordu. Dındntn çürültünan bir haval olmadı^ından emindi. Rilzcâr olmadıfına eöre a\ lu kapısını birinin kurcalamıs oldntnna hıc süphc etmi\ordu. Dikkatli olması lâzımdı, bir Çetnik kendisini öldurme\e gelmiş olabilirdi. Ani bır baskına n|ramamak için lakit geçirmeden ayaja kalktı l e bır fölçe gibi ay ciçeklerinin arasına süzüldü. Hemen sisarasını söndürdü ve heyecan içinde bir silâh sesini bek. leme\e basladı. Bir ara birden eve koşnp t ü . feğini almak aklıııa çcldi. fakat bu hareketinin Çetnik'in isini daha da Uolavlastıracağını dü. sünerek hemen vazeeçti. Hic bir ise varamıyacaçını bildiği halde verden bir tas aldı ve ada. mın ncreden çelebileceğini kestirmefe çalıstı. Bu sırada knlagmın dibinden hızla «eçen bir >arasa kalbinin az daha durmasına sebep oln. yordu. Kendini cahncak toparladı ve karanlıkta yeni seçebildifci bir kütüjün arkasına sıç. radı. Simdi kendini daha güven altında föriivsrdu ve içinden kolay kolsy ölmemay* ksra> % ermisti, ! Korkraa Miç! Benim ben! • Ne? Mordaç! O kadar korkmustnki vrrinde bile kıpırda. yamamıştı. Bir insan sölşcsi omnznnda mavzeriyle on adım kadar gerisinde ditndik dnruyor. du. Ne vapacağını sasırmıstı, Bütün vücndunda bir kartncalanma başlamıstı, sonra ensesinden aşağı su gibi ter boşandı. Bir tıırlıi inanamıvordu. Mordaç'ın sesi bu kadar kalın ve tok deçildi. Bu bir tuzak olmalndı ve Mordaç'ın adım knllanan bir Çetnik kendisine bir ovun oynamaya \e>a bir şeyler öğrenmeye selmisti. öldürme\e gelnıis olsaydı daha ne durnyor. du? Simdiıc kadar istesevdi kendisini hemen öldiirebilirdi. Bütün çücünü toplavıp titreyen bacakiarı üstünde dofruldn ve kalbi carparak elindeki tasla olduğu verde hiç kıpırdamayan karaltıya doğru bir adım daha yaklaştı. Bütün dikkatine rajtmen adamın yüzunü seçemeyinre aradaki mesafeyi biraz daha azalttı, fakat icinde durmadan büvüven ölüm korkusn daha ileri gitmesine engel olarak onu bir kere daha •!• dufv yerde mıhladı. Birden büyük çiftlik sahiplerinden tsmailiç'in oğln Milâsın bir ay kadar önce böyle biri tarafından öldürüldügii. nü hatırladı. Artık hiç süphesi kalmamıştı. Milâs'ı öldfiren de böyle sessia sedasız gelmis, bir süre karanlı&ın icinde hiç kıpırdamadan dnrmus, lonra tüfeğini do|nıltup tetiği çeki. \ ermisti. Za\allı Milas baskına u|radığı zaman evinin bahçesinde çalışıyordu ve akşamın aiara karanlıjh icinde tıpkı kendisi (ibi en ufak bir ayak sesi bile duyamamıstı. Sen de korkağuı biri olmuşsun Miç! Bu sözlerı çirkin bir gflliis izlemisti. Ben kalleşlikten korkarım, senden dejil Mordaç! Hiç düsünmeden konnşmnütu. Solnkkanlılıfını kaybetmemeye çalışıyordn. Çünkü en sevmedi|i şeylerden biri de bir insanın k«rkması değil korktnğunu belli etmesiydi. Cesur insan korkmavan defil korktnÇunn açıfa vnrmavan insandı. Doğru veya yanlıs, Aıamoviç bnnun böle oldutuna inanmıstı ve en büyiik kahramanlann en büvük korkakların arasından çıktüma dafr olan inancını hiç bir zaman değistirmemisti. Korkmadığinı gSstennek için elinden ta*ı titreyerek vere bıraktı ve cebin. den hemen kibritini çıkardı. Simdi karsısında. kinin Mordaç oldnfuna inanmıs olmasına rafmen icinde yine de »önroeyen bir süphe vardı. Onun için bir kibrit yakıp adamın yüzünü iyice (örmek Utlyordn. Takma Miç, takın yakmaî ' " ? " ' * ~. • * Neden? '' ' " Eve gidelim bemen. Ne olacak? Seninle konusacaklarım var. Kibriti çebine koydn ve eve dojtru yârfl. meye basladı. Adamın dısarıda kalmak Iste. mevixinden yeniden kuskulanmıstı. Eve git. mekten vazçeçerek volun ortasında birdenbire durdu ve sol yanında iki adım öteden giden adamın yfizüne dikkatle baktı. Aradaki karanlık yüzünden yine fazla bir »ey göremedi. Adam daha çok bir vabancıva benziyordn. Mordaç'ın yüzü aklında baska türlü kalmıstı. Hava çok sıcak değil ml Mordaç? Evet, çok sıcak Miç! Snrada oturup konuşsak olmaz mıî Olmaz Miçi Ne var? (Arkan vtrt lurist ve biz Ankara Samsun arasında geçen bir yolculuğum esnasında, aynı otobuste seyahat eden Carlos ısmınde bir tspanyol ve Helmut ismlndeki Alman genslerının Turkıye turizmı hakkındaki bazı açıklamaiarım buraya aktarmava luzum hıssettim. Carlos'tan Turkıye'de edındığı intıbaları ve bır turıst olarak Turkiye'ye yaptığı seyahatten memnun olup olmadığını sordugumda, bir turizm cennetme gelmiş olmaktan memnuniyetinın sonsuz olduğunu ıfade eden ve bu memnunıyeti Ankara'mn 160 km. batısmgozlerınd'en okunan genç tsda, Nallıhan ilçesme bafh bır panvol, Türkıve'dekı seyahatıköy vardın Akdere. Dağ yeşili ne Î7tnir'den basladıtını. Paile bağ yesilinın birbirine kamukkale. Efes, Bergama, An. rıştığı yerde, beyaz sıvalı evletalya, Anamur, Mersın, Crgüp n ile gorenleri kendisine hay\e Göreme'vı gezdikten sonra ran bırakır. Ankara'ya geldiğini ve TrabNe var ki, bırtakım açıkgöz 7on'a kadar gıtmek üzere An. kışıler, kooperatıf kurarak bukara'dan avrıldığını söyledı. radan yararlanmak ısterler. Soy Memleketinden avrıldıktan fon. le kı: Kojün merası ıie sınırı ra bazı Avrupa ülkelerinı e e . olan yedı dönumluk bır tarla ?ıp Yunanıstan'a geldiğını. Yusatm alınır. Sonra mıktar tezranistan'daki Türkiye alevhın. yıdı davası açılıp meradan da deki propagandanın kendini yetmiş dönum yer almır. Bu havrete düsürdüeünü, Yunanormal bır haldır. Fakat bır de nıstan'da, Izmir'in Yunanıstan'a madalyonun ters tarafı vardır. Bır defa, köy muhtan koyun aıt olduğunu ifade eden yavmhakkını savunmak içm duruşlara ra«1adığını. daha önce Türmaya katılmamış ve temyiz kive hakkmda hiçbir malumahakkını da kullanmamıştır. Âyta sahip olmadığını, Yunanis. nca devlet adına hazıne toptan'daki menfî propagandanın raklanna sahıp çıkacak, yanlışkendini kötümserliğe sevkettihğı önleyecek Mıllî Emlâk meğini, buna raümen kararından muru, Tapu Fen memuru da vazgeçmeyip Turkiye'ye eeldıKooperatıfın ortaklanndandır. ğini, çok eüzel vprler gördüğCtşın bır baska vonü: Mahkenü ve Türkive'nin d'invada eme kararı ile meraya sahıp çıçıne raslanmavan bır turizm kanlar. muhtar ve ihtiyar hecenneti oldugunu. fakat Türkvetının sahte evrak düzenlemelerin miPet nlarak tunzme ösı ile Akdere köyündenmiş gibi nem vermediklerini. en büvük Rösterihr. Oysa Kooperatıfte noksanımızın bu olmasını söybulunan altmışdört kişinin bu lemesi beni sorumsuzlugumukovle hiçbır ilişkisi yoktur. ?un agırlığı altında ezdi. MilBunlar neden köylü gibi gölet olarak bu ezikliSi ne zarünmek isterler? Çünkü niyetleman bünvemizde hissedersek ri devlettn, durumlaı. ıslah editurizm poütikamız da o zaman lecek köylere yeni mahalleler kefeni vırtacaktır. eklenirken yapacağı plân ve Alevhimizdeki propaçandalaproje, uzun vâdeli kredilerden rı. içerde ve dısarcTa giriseceyararlanmaktır. cimiz kar«ıt propaganda ile Bu dunınıa dayanamıyan bertaraf etmedikce. üzerimlz. Köv Dernegı bir temsılci seçdeki tembelliSi silkip atmadıkmis. bunun vasnası ile Köy Işça hem turizm alanındaki valen Bakanlığına, tmar İskân tınmlarımız bizi haval kınkBakanlıçma, Maliye Bakanhgılıîına uSratır. hem de altın na, Ankara Valüigıne başvurulyumurta bekledigimiz tavuğumus fakat ciddî bır sonuç alınamamıştır. Köylünün ümidi muzun sltmdaki yumurtalar yeni vöneticilerdedir. bozulmaya mahkum olur. (tsim ve adres mahfuzdur) Mustafa üs!a Cumhuriyet'e mektuplar DİŞİ BOND Macera henüz bitmiş değil VET, dünyanın altını üstüne getıren büyük macera bitmis değildir henüz. Ma. yıs'ın birinci günö saat dokuzda altı çocuklannın altısını bir. den zehirleyip öldürdükten sonra Goebbels ve kansı intihar ed"iyorlar. Genelkurmay Başkanı Krebs, tabancasını şakağına dayayarak tetiğe basıyor. General Keıtel ve Jodl kurtuluşu kaçmakta buluyorlar. Veidling. elinde bevaz bayrak tutan bir Alman subayı ile birlikte Rus'lara teslim oluyor. Derhal komutanlığa götürülüyor. Ciuikov ve Sokolowski.i. orada kendisini beklemektedir. Bir plâk doldurtuyorlar vakit kaybetmeksizin esir komutana. Alman milletine seslenen kısa bir mesajdır bu. Mayıs'ın ikincl gününden itibaren hoparlörlü otomobiller baskent caddelerinde dolaşarak bu mesajı halka tfuyuracaklardır. «Hitler. Nisan ayının otnznncn çünii, son dakikava kadar kendisine sadık k s . lanları yalnız bırakarak ve kaderlerine terkederek ha. yatına »on vermiştir. Oysa siz, Alman askerleri, Fiihrer' in emlrlerine nvaraktan Ber. lin'l, «on nefesinİ7e ve eephaneniz bitene kadar savnn. ma azmlndeydlniz. Artık her sey bitmistlr . Size, silâhla. nmzı kevin olarak bırakmanızı ve direnmekten vazgeçmenizi fmredivornm.» E «Köylünün ümidi yeni yöneticilerdedir» Dolmus ücreileri ve ilgililerin dikkatine Teşvikıye'den, yalnız köy'e dolmuş kalkar ve 150 kuruş alır. Karaköyden Emınönü' ne gıdecek olanlar, Karaköyden 75 kuruş daha verip toplam 225 kuruşa Emınönü'ne ulaşırsınız. Oysa Nışantaşından kalkan clol muşlar, yolculannı 175 kuruşa Eminönü'ne götünirler ki, doğnısu ve bakkaniyete uygun olan da budur. Teşvıkiye'den hareket eden yol cu lehıne durumun düzeltılmesi gerektiğı ortadadır. Ayrıca, Vahkonağının (Harbiye'ye doğru) biraz ilerisinden dolmusa bınen yolcudan, 75 kuruş yerine bir lıra alınmaya baş landı. Bır ara, Akaretlerden Nışantası'na da târiîe 75 kuruşken bır lira alırlardı. Sıkıyönetım tlgılenınce durum düzeMi. Valikonağı • Taksim yolcularımn ödediği dolrnuş ücreti İÇJD de ılgilılsrin ilgilenmesini beklıyoruz. Nişantası yolcularun adına £P A TIFFANY JONES GARTH Macera böylece bitmis, Almanya kavıtsız sartsız teslim olmustur. Şimdi sıra Nürenberg duruFmalanndadır. Burada, eanıklar hesap verecek, suçlarının derscesine göre de çeşitli eezalara çarptınlacaklardır. Derleven: İsim benzeriiği 14. Ekim 1971 günlfl gazeteni» 1. sayfasında neçredilen dövlz ka çakçısı thsan Güvenie isim v« soyadı benzerliginden başka ilgün yoktur. thsan GÜVEN tns. Müh. Hidrojeolog Adnan TAHİR S Ü N
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle