12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SİMONE DE BEAUVOİR Son ayların en fazla satan kitabı: BİR GENÇ KIZIN ANILARI Tam metin; 472 sayîa. Dört renfcH ofset kapak. 20 lira. PAYEL TATOJEVÎ PJK. 8 » ÎSTANBUL (Beklâmolık: 2058) 9105 umhuriy Kurucusu: YUNUS NADİ SİMLİ SÖZLÜKLER RKÇE TELÂFFUZLU RESİMLİ N) 40 000 kalim* 1.600 , nelis beı ciltli 20.. TL. UZLU RESİMLİ llm* 1.600 2OTL. KİTAPÇİIARO. 48. yıl, sayı: 16977 Telgraf ve mektup adresl: Telefonlar: 22 42 80 c u m n u n y e t İstanbul Posta Kutnsu: fstanbnl No. 24a 22 42 06 2 2 4 3 07 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 8 9 8 Kasım Pazartesi 1971 ANKARA CADDE Sirkeci ISTAN ÖĞRETİM SJP, . 22 înönü, buhranın hallinden ümitli AP Merkez Temsilciler Meclisinin kararı siyasî çevrelerde çeeitli yorumlarla karşılanmıştır. Başbakan Nıhat Erim ile dun s.at a h bir goruşme yapan Adalet Bakanı ve Hukumet Sozcusu Is maıl Arar, gazetecılerın bır sorusu üzenne «Mademki Bakanları cekme karannı AP Genel ldare Kurulu veriyor, bunn kaldırma kararını nije Temsilciler Meclisine götürdüler? Genel îdare Kurnlu bnnu da yapabilirdi. Yapmadığına göre bnnda başka bir şey HP kararına karşı tepkiler çeşitli ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) var. Bir mizansen karsısındayız» şeklinde konuşurken, CHP Ganel Başkanı Ismet Inönü'nün ı:e «buhranın hallinden ve d e . mokrasinin geleceğinden nmntln oldnğunu» soylediği öğrenilmiştir. Başbakan Nihat E n m düa evinden çıkmadığı için Temsilciler Meclisi karan hakkmda kendisıyle konuşmak mümkün olamamıştır. ARAR, AP'NİN ALDIĞI KARAR İÇİN, •BUNDA BAŞKA BİR ŞEY VAR. BİR MİZANSEN KARŞISINDAYIZ DEDİ D.P. LİDERİ A.P.'Yİ SUÇLADI : «BİZ BU TÜRLÜ ÇÖZÜM YOLUNA FAZLA ÜMİT BAĞLAMIYORUZ» IBİrİkmiS mooşl farklorı için ödeme planı hozırlanıyor • M4LİYE BAKANI FİYAT ARTISLARINTN DEVALÜASYONUN SONUCÜ Rehinden kurtarma ile altın ve döviz rezervi yükseldi OLDUGüNU SÖYLEDt. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanı Sait Naci Ergin, hayat pahalılığınra önlenmesi, fiyatlar ile ev kiralannın I dondunılması ve Personel Kanu1 nundan doğan dokuz aylık maaa farklarının ne zaman ödeneceğıl yolunda, bağımsız îçel milletve1 kili Celâl Kargıh tarafından ken. disine yöneltilen soru önergesine verdiği cevapta, «1970 Ağustosun1 dan bu yana müşahede edüen • aan DU yana nıuşaneae euucu. Amerika'ya ihracatımız ise on yılda Işçilerden gelen döviz artıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) .„ • (Arkası sa. 7, SÜ. ı de) yarıya auştıı Turkiye'nin net döviz ve altın rezervi 553,5 milyon dolarl Cumhuriyet tarihınin en buyük sevıyeslne ulaşırken, Türkıye'ni Amerika'ya ihracatı da son 10 yıl ıçınde yüzde 18.8'den yüzde 9 oranına dCsmüştur. Dış Ekonomık llişkiler Bakanlığınca hazırla nan aylık ekonomık bültene gore, Mart Ağustos donemind rehinde bulunan 62.870 kilo altının 2 8 3 0 kilosu rehinden kurta rılmı?tır. Bültene göre halen rehinde bulunan 34.580 kilo altım. da rehinden kurtanlmasına hızla devam edilecektlr. Dış Ekonomık llişkıler Bakanlığınca her ay yayınlanmasına başlanan ekonomık bülte. nı açıklayan ıkıncı bir bültende uluslararası likıdlte sorunu ve dolar krizi üzerinde rfurulmakta, ekonomık bakımdan geri kalmış ülkelerin ızleyeceği polıtıkalar kısaca saptandıktan sonra Türkiye'nin durumu hakkında «Türkiye'nin de durumu yakından izlrrnek dısında yapabileceği bir şey mevcut deffldir» denilmektedir. .. Arar'm sözleri SAMİ AYANOĞLU Hayata gözlerini yumdu Bir sanatçıyı daha kaybettik Aktör Sami Ayanoğlu öldü Adalet Bakanı ve Hükümet Sozcusu Ismaıl Arar dıin sabah Başbakan Erim'in evine gitmiştir. Daha sonra îmar ve Iskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu da özel otomobiliyle Erim'in e vine gelmış ve kısa bir süre sonra aynlmıştır. Gazetecilerin Başbakanm evinin bulunduğu Yabancı Konuklar Köşkünün bahçesinin çıkış kapısuıda bekledikleri bir sırada Hükümet Sözcüsü Ismail Arar, bahçenin diğer bir kapısmdan yaya olarak çıkmıştır. Az sonra kendırine yctiseıı v e A P TemailcHer Meclisinin karan hakkmda ne düsündüğünü soran gazetecilere Ismail Arar şu karşılığı verrniştir : «Temsilciler Meclisi karan hak krada ben şahsen herhangi bir fildr beyan etmek istemiyorum. Bir kere daha oknyayım; biraz olaylann gelismesini beklemek, orada desteklenccek denilen reformlar hakkında tutnmları ne oIacak, bunlan beklemekte fayda umanm. Yani aldıklan kararla, bakaalarla ilgili aldıklan karan kaldınyorlar. Bir bakıma riicu ediyoTİar, sayın Başbakan parti !i derlerine bir mnhtıra vcrdi, reformlarla ilgili; bunlar hakkındaki tutnmu ne olacak? Tebliğde refonnlan destekleyeceğiz demck kolay ama bonlar meclislere gcl(Arkası Sa. 7, Su. 1 de) BIR SAHtL ŞERtDt DAHA HALKA KAPANTYOR: HAZtNEYE AİT CANKURTARANDA DOU)ÜRÜLAN YERE TESİS YAPMAK İÇIN KÜRÜLAN ŞANTtYEYt Amerika'ya ihracat Amerikanm son nükleer denemesinin ardındaa i Özgen ACAR I Sahilde yer doldurularak tesis yapılıyor Kıyüarı korumak ve halka açık bulundurmak için kanun teklifleri yapıla dursun, Sirkeci Florya sahil yolu üzerinde 1098 metrekarehk deniz cepheli yer, 35 yıl süreyle bir şirkete turistik tesis kurulmak amacıyla kiraya verilmiştir. Millî Emlâk Müdürlüğü tarafından kiraya verilen bu yerde kurulacak turistik tesis, kira mukavelesüıin bitiminde çalışır durumda, bedelsiz olarak Hazineye bırakılacaktır. Turan Turizm Endüstrisi Limited Şirketi tarafından kiralanan sa hil yolu üzerindeki bu yer, Cankurtaran bölgesinde Çatladıkapının karşısmdadır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, yapılan mukave leye göre, 3.4.1963 yılmda 226 numara ile bu yere turizm belgesi vermiştir. Yapımına Belediyeden alınan 1013 sayüı ruhsat ile başlan mıştır. Adalara karşı ve kıyınm göruş enginliği kazandığı bu en güzel arsa, 35 metre deniz doldu rulmak suretiyle daha da genişletilecektir. Doldurma işirdn bir kıs mı tamamlanmıştır. Doldurulan kıs ma tek katlı motel yapüacak, gazino ve lokantası bulunacaktır. Kira mukavelesine gore tesis, Baymdırlık Bakanlığının kontrolu ile inşa edılecek, tamamlandıktan sonra da Turizm Bakanhğının de. netimi altında çaİLjacaktır. Ancak, kıyılarm alabildiğine ka patılmasına karşı son günlerde bunu onlemek ve halka deniz man zarası sağlamak amacıyla çalışmalar yapılırken, bu manzaranm kapatılması, bu inşaati gören herkesi şaşırtmaktadır. Bülten ile ilgili yorum niteliğindeki afiklunada «öyle d«nilraektedir: «Para kriziain ortaja çıkardığı sonuçların ekonomimiz üzerlndekl muhtemel etkilerinin aşağıdaId sekilde olacağı düşünülebüir. ABD ile olan dış ticaretimiz, ülkemiz yönünden önem arzetmektedir. Amerika, Almanya'dan sonra ihracatuntzın en yiiksek olduğu ülkedir. Bu ülkeyc olan ihracatımız yıllar lübariyle şöyledir: Yıllar 1961 1963 1965 ANKAIİÂ' .Amerika Birieş Devletleri, dünya tarihınin. < büyük nükleer denemesini, önc ki gece Türkiye saati ile 24'te Al ka'da bir adada ve yeraltında bi şarı ile yaptu»» cümlesl fle ya yınlanan haberin ne anlama gel diğini hiç düşündünüz mü?. ; n c i Dünya Savaşi sonunda f merika'hlar ilk atom bombası Japonya'da Hirocima'da patlatrı1 lan zaman bir anda 60 bin ins. ölmüş. atom bir o kadar insanı < tanmmayacak •jckilde yakıp k vurmus. kör ve kötürüm bıral mıştı. Bu kez yeraltında patlatılaıı I bomba 5 milyon Tnt. gücünded Yani Hiroşima'daki bombadan '. kat daha cüvlüdur. Deneme yeı tında yapılmavıp da ömcğin Bı lcşmiş Milletlere yeni giren C llalk Cumhuriyetinde patlatıln (Arkası Sa. 7, Sü. 4 d Sırası 16MS 6İ205 49.783 82^29 92.932 72İ33 59 885 56.234 Ihracala oran °'« 13,5 17,8 1%7 Turk tiyatro ve sinemasır.ın iinlü adlarından Sami Ayanoğlu dun sabah geçirdıği kalp krızı sonucu hayata gozlerini y u m . muştur. 1913 yılının 21 Nısan günü dunyaya gelen sanatçı, Eyup • sultan Reşadiye Mektebi, D a . I rüsşafaka Lisesi ve Şehir Tiyat • rolan Meslek Okulunu bitirdik. • ten sonra 1930 yılında Muhsin | Ertuğrul'un sahneye koyduğu «Yaşayan Kadavra» adlı oyunla sanat hayatına atılmıştır. Olümüne kadar 250'den fazla oyunda rol alan değerli sanatçı, « 1950 . 51 yıllarında «En beğeni I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) len sanatçı ödülü» nü almıştır. I Tiyatro oyunculuğunun yanısıra . AP Temsilciler Meclisi toplantırejisörlük ve sinema oyunculu I sının yankılan siyasî çevrelerde ğunu da birlikte sürtfüren Ayan I devam eder ve alınan karar ile (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) • daha sonraki gelişmeler üzerinde çeşitli yorumlar yapılırken, toplantımn «perde arkası» ilo ilgilı bazı açıklamalar da kulaktan ku lağa yayılnıaktadır. Bunlara göre, Demirel'in AP Ge ncl Başkanlığından izinle aynlarak yerini İhsan Sabri Çağlayangil'in başkanlığmda üçlü bir kadroya bırakması şeklinde formülHukümetin dâvetlisi olarak beş leştirilen anlaşma, Temsilciler Mec gundur Turkiye'de bulunan Rolısi toplantısında bizzat Demirel'in manya Dışişleri Bakanı Cornelıu gayreti ile bozulmuştur. Manescu dun sabah Boğaz'da ıkı saat süren motor gezıntisi yapÖne sürülen iddialar şöjledır. mıştır. Hukümetin istifasma yolaçan geı Beraberindeki heyetle birlikte ginlikten hemen sonra, Genel îdaBoğaz kıyılarını ilgiyle seyreden re Kurulu üyeleri ve eski Bakankonuk Dışişleri Bakanı daha sonlardan İhsan Sabri ÇağlayangU ra Bebekte öğle yemeği yemışile Ahmet Topaloğlu, AP dışında. lerdir. ki temaslan sonucunda, geçici bir Konuk Bakan Manescu ve eşi süre Genel Başkanlıktan uzaklaş saat 20.20'de uçakla Turkiye'den ması gerektiğini Süleyman Doaynlmıştır. mirel'e telkin etmişlerdir. Demirel ozellikle. yerini alacak üçlü kad(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da; 1968 1969 1970 2 1 2 1 1 2 2 183 14,6 11.16 9.56 173 AP'de üçlü yönetimi Demirel önledi Görüldüğü gjbi, Amerika'ya olan ihracatımız bir azalma eğilimi göstermektedir. Amerika'ya olan ihracatunızın büyük kısmını, (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de> bu kıyıyı M. Emlâk Müdürlüğü kiraya verdi Köyişleri Bakanı açıkladı: YAPILAN ANLAŞMAYA GÖRE TESİS ÎÇİN KIYININ KISMI 35 METRE DOLDURÜLACAKTIR... (Fotoğraflar: Tulay DİVİTÇIOĞLU) "Reformlar var olmak ya da yok olmak davasıdır,, ANKARA, (aa) Köy tşleri Bakanı Cevdet Aykan, Bakanlığı bağU kunüuşlann merkeî teşkilâtında gorevll 150 yönetıciyle toplantı düzenleyerek reform konusunu göruşmuş. yaptığı kon mada, «Reformlar, toplumumuz için bir özenti değil, inancımıza re var olmak ya da yok olmak dâvasıdır» demıştır Türk toplumunda sosyal • e nomık dengesızlıklerı gıdern ve gelışmeyı hızlandırmak ıç hukümetin önderlıgınde refo çalışmalannın vapıld'ğı bır nemde bulunulduğunu (ıatırla Köy Işlen Bakanı Dr Aykan, nusmasında özetle şunları sö: mıştır: ttlçinde bulunduçumuz şar rın özelligi aedenivle hepimi müşterek sorumlnluğu van Hizmetlerımızi daha etkilı k bilmek ve çalışmalarımızın ar (Arkası Sa. 7. Sü. 5 MANESCU TURKİYE'DEN AYRILDI Büyük bir kasırga Doğu Pakistan'ın kıyılarını harap etti • İKİ ADANIN TAMAMEN DENİZ SULARI ALTINDA KALMASINDAN K O R K U L ü Y O K DAKK.4, (Dış Haberler Servisi) Gaynresmî kajTiaklardan bildınldiğıne göre, Doğu Pakistan'ın kıyı bölgelennde öncekl gün patlak veren kasırga ve med dalgalan bölgeyi baştanbaşa harap etmiş, büyiilc can ve mal kaybına yol açmıştır. Pakistanlı yetkiUler haberlert doğrulamışlar ve henüz bölge ile irtibatın sağlanamadığım, bu yuzden ınsan kaybı hakkında kesin bilgı edinüemediğini söylemışlerdır. Buna karçılık Pakıstan'da bulunan yabancı basm mensupları, Doğu Pakistan'ın uğradığı kayiplann, kısa bir süre önce Hindistan'm aynı sebepten dolayı uğradığı kayıplardan bıle daha fazla olmasının kurvetle muhtemel olduğunu belirtmişlerdir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sanayi ve Ticaret Bakanı Ay han Çilingiroğlu, verdiği bır demeçte, iktisadî durumun sanıldığından daha fazla endişe verici olduğunu söylemiş, «1971 bütçesi, ba.şlamıs \atırımlan devam ettirmek bir yana devietin ,nllardır piyasaya olan borçlannı biie tasfiye edemedi» demiştir. Çilingiroğlu Yankı dergisinde «Üzücü Durum» dıye niteledıği ekonomık duruma «Asa. yissizlik sebebble müteseb. bisin yatınm konusundaki çekingcnliği» ile «Finansman Kanunlarının insaat sektörün de yarattığı durgunlnk»un sebep olduğunu ileri sürmü.ş. tür. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Anlaşma Valois'ya Devlet Kültür Armağanı verildi ANKARA, (aj.) Türkiye'nin yabancılara verdiği devlet kültür armağanlarından ilki, öncekı gece Devlet Operasında yapılan bir tö (Arkası Sa, 7, Sü. Z de) OLAYLARIN ARDINDAKt T3Â X GERÇEK Tereddütler var umut olarak görmektedir. Doğrusu, bnnalıma sebep olarak gösterilen bir kararın bir seremoni dizisi içinde d e . ğistirilmesinin bir anda ortalıeı şenlige boğması da bek. lenemezdi. Olaylann gerçek yüzünü ve seyrini iyi bilenler için bn çeşit tereddütler bir bakıma baklı ve yerinde. dir. Nitekim AP şimdilik k a . binedeki partili Bakanların görevlerine devam etmeleri. ni, reformlann desteklenmesi için gayret gösterilmesînî k a . Anayasa Mahkemesi, MHP'nin müracaalını lç politikad» yeni bir gelismenin başlangıcı olan AP Temsilciler Meclisi kararı, yine aynı partinin başka bir organının yanlıs bir karannı düzeltirken siyasî çevrelerde ki ilk tepkileri itibariyle pek rahatlatıcı bir etki y a p . mamışa benzemektedir. Dün AP Temsilciler Meclisinin k a . rannı yornmlayan bir kısıru siyasi çevrelerin beyanların. da açıkça beiiren taraf budur. örneğfn hükümet çevresin. den «rcü tsmsil Atar'ın konnya ilişkin sözleri arasında duramu parlak gosteren ifadelere raslamak mümkün d e . ğildir. Tersine, sözcünün be. yanlarında tereddüt şeklinde anlam ifade eden ihtiyatlı deyimlerle karsılaşmak mümkündür. Hükümete Bakan v e . ren partilerden Millî Güven Partisi, AP karan için yornm vapmayı erken bnlmnştnr. Kabineye bastan beri katılmayan DP ise, AP'nin bu kararına rağmen bunalımdan henüz çıkılmış bulunulmadığı kanısındadır. CHP. kararı, hunalımın hallinde ve d e . mokrasinin geleeeğinde bir reddetti ANKARA, (THA) Anayasa Mahkemesi, CHP'nın siyasî oartilere hazıne vardımı yapılmasını cngören ve parlamenterlerin aylık ve ödeneklerinin yeniden düzenlenmesi ile Ugili olan Anayasanın 56 ve 82 nci maddelennCeü değişiklüderin iptaMne Uişkin müracaatını, başvurmanm usule uygun olmadığı gerekçesiy le reddetmiştır. Anayasa Mahkemesinin bugünkii Resmî Gazetede yayınlanan bu konudakı kararında, MHP tüzüğünün 30 uncu maddesine göre partinin en yuksek raerkez orearunı oluşturan Genel Yönetim (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Adalarda durıun Dakka'nın güneyindeM Noakhali'de bulunan yetkiüler, bundan bîr yıl önce kasırga ve roed dalgalannın 300 bin insanın hayatına mal olduğu Ryamgati ve Hatia adaları ile temasın tamamen kesildiğini ve her tkl adanın da tamameD deniz sulan ile kaplanmış olmasının rmihtemel olduğunu açıklamışlardır. Diğer taraftan şiddetU yağışlar ve fırtına yüzünden Doğu Pakıstan başkenti Dakka'da hava seferleri tamamen durdurulmuştur. (Aıkası Sa. 7. Sü. 4 de) CHP Genel | Sekreteri I Bakşık, mide spazmı geçird ANKARA, ( a a ) j l Cumhur. Halk Partisi Genel Şekreteri ref Bakşık. onceki gece geçi ği mıde spazmı sonunda ka nldığı Ankara Hastanesinde davı altma alınmıştır. Bakş'k'ın sağhk durumu f kmda A^. muhabirine bilgı ren Iç Hastalıklan uzmanı Turhan Gonen. CHP Geneı J reterının mıde rahatsızlığın ötedenberı şıkâyetçı olduğı açıklamış, şımdi durumunun olduğunu belırterek, muhtem* bugün taburcu cdıleceğinl bil mistır. Sis, ulaşımı aksatfı îstanbul ve çevresinde dün sabah da yoğunlaşan sis, deniz ve hava trafiğml yıne bir süre aksatmıştır. Bu nedenle saat 130 dan itibaren Şehir Hatlan îşletmesının Köpru ^dalar Haydar (Arkası Sa. 7. Su. 6 da) ••• (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle