09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
o rvaauıı la 4 X • ÎCUMHURİYET: SAYFA I IT f Salı 6£renci. Carsamb» halk tenzilatlı ANKAKA (S4 16 M l. Levent) ÜSKÜDAK: (33 «3 97) H.OCA NAN (Oyun 3 perde) Cuma ha. Eir AUsal Gibi Ö. ŞerU . Rt rie. herfiin 210», P n t 15.3(1, Pa ATLAS (44 08 35 . Beyoğlo) Ölüm zartesi ösTenci, Persembe halk ıtosu j . Hossein . RtS tenzilatlı A (47 6J 15 . Harbiyc) Seks M c KADIKÖY (38 31 Zl> OBMAM « V yjın 3 Perde) Pazartesi, Salı •jkleri B. Deıtcr . RtS nç hergttn 21.60, Pazar 15.30, Ç » BARBAROS (47 04 79 Ortaköy) ma öğrenci ve halk tenzilatlı 1 Menıt Aile H. Fond. ALTAN ERBÜLAK METİN SR RTS. 2 Zorlu Firar RTS REZIt ÇEVRE TÎYATROSTJ. (K. DÜNYA (49 93 61 . Beyoğln) BuM. Pasa Çıırah sineması janı Micü A. Quinn, M. K»yn • <23 27 79) Yuzsüz Zlihtü ( K « medi 3 perde) Pazartesi hari« RİS T.mji (44 84 33 Beyoğlu) Las her gece 21.15. Çarşamba CumarVeg«sta Aşk E. Presley RİS tesı Pazar M3B Mat. Carssmb* (Halk) Cumartesi . Pazar bariç, FİTAŞ (49 01 6« . Beyoglu) Knrt her *ün öğrenci tndlrimll. Gibl J. Gamer . RİS KEVT (Beyoğlo) Altm Pesinde AFFEK FERAT TİTATROSU CKft. M. Mercler R. Fr. CÜk Sahne • 49 56 53) Çlfte BaKONAK (48 26 «6 Hmrbiye) Ma. layı (Kom, 3 perde) Salı Per. Çeralar Bcldesi A. Quinn.RlS sembe C u u 21.15 • Çarramba 18.15 . 211$ (Halk Te öjtrenei) LÂLE (44 35 95 Beyoğlu) Kcrem Cumaıteai 1S15 . ü15 • Pazat lle Aslı I . Girik, K. tnanır. 1S.Iİ 2M5 R. LEVENT (64 6S 99 4. Lerent) BÜKE (21 48 92) Top) . Kiralık Mağlup Olmayanlar G. Gera Metres (Müz Kom. 3 perde) ma RtS Çarşamba haric her jcece 2115 • UIETIK (4« 15 14 . BeşikUs) 1 Cumartesi • Pazar 1SJ5 . Persen. Cehennem Bomhoş A. Stefan • be haik runıi RTS. 2 Çölde Kayholan Çocuk D. Hages . BTS OORMEN TtYATROSU («4 91 36) >ZLEM (48 4" 33 Beşiktas) 1 GIG1 (Kom. 2 bolüm) pazartesi Caftr Bey X. Vygat . B, 2 Salı haric, her ırece 21.15. Çars. Varın Son Gündfir T. Güney, Cumartesi • Pazu 154M Persm. f. Girik . B. 18.15 Çarşamba Perşembe . XVA (44 54 57 Beyoilo) 1 matiselerde hajk ve ifrenci ten. Batıdan Gclen Adara C. Gaf. zilatlı. fari. G. Erdem. 2 Aslanlar Kükreyince K. tnanır, B. Al DOSTLAR TtYATROSU (Donneo Tiyatrosu . 45 64 86) Aslan Astınay ker Şvayk . Çarşamba, Cuma, ARAV (44 18 56 . Beyoğlu) ?ks Mclekleri R. De^ter RİS Cumartesi, Pazar: 18.13 Pazartesi, Salı. 18.15. 21.1i Cum» İTE (47 «« 47 Şi*H) AKın Peöğrenci matinesL şinde M. Mercicr R. . Fr. F.*t AR (4» 64 73 . Beyoğlu) Altııt PTMIMS Devler Ülkesindt ELHAMRA tSTANBt'L TfYATROSV (44 22 36 . Beroglu) ÇİLS. Güney, A. Okay • R. GIN ÎENGE (Müzikii Komedi) KNt MELEK (44 42 S» Bevoglu) Salı, Çarşamba. Perşembe. Cn. Altın Peşinde M. Mercier . ma 2115. ÇarsamİM 15.»0 mati. B. > r . ne. Cumartesi . Pazar 154* vc 2115 de BEYOGLU lamento'da 7 gür Boşhklor arasında PARLAME.VTER rpjim besabına Mtnklan kesen. heyecanl bir hafts seçirdik. Eğer AP Temsilciler Meclisi. Hiikii metten partili Bakanların geri çekilmesine dair Gene tdarr Knmln karannı duzeltnes« idi, kimbilir neler ola caktı? Çok snkfir, temsilciler bu nazik dnrnma iyi kav rarıp jereken karart atarak rejim besabına büyük biı basan sağlamış oldolar. GAZETELER, bn mntlu baberi dün çeşitli başlıklarla verdl. ler. örneğin bizim gazetenin başiıfı «öyle idi : AP, Hükümetten Bakanlannı ?eri cekme kararım kaldırdı BAŞKA bir gaztte şu baslıfı knJlanmiftı: AP karanoı düzeltti. BtR dlğeri de şöyle bir başlık vermifM t Demokrasi bnrtaldn. DAHA ne ilglnç ve çeşitli tytşlıklar, försenizSADECE biri yoktu : AP de kurtnldn ! ı BAŞL1K babsi bnnlaria bitse iyf. dtvam ediror ;azete ba?. Iıklan bütün ilginçliji ile.. Bir kısmı da Demirel'in sözlerine önem vermiş. BtRt söyle demis baflıfında : Beni sizden ayırmak istiyorlar. BtR diğeri rine DemireJ'in sözlerinden bir demet yaprmş baslıkta : AP*yi bırakıp fitmem, EVET, ba kadar ciddî bir ortam içinde ba (azeteJer şaka yap. mışlar anlaşılan ! Cevapbekliyensoru: ^^^»•••^^™^"^^*^"™i^"*.™«^^"™iai^«i^^»ı^m»»a»»^Ba»«ı»^B^aw»Ha»n«»Ma»»»Ha«»a¥ Bunalım Turhan ILGAZ bifftl mi? SABtT OS»L\N AVC1 ISTANBUL »niV (21 5Î 58 . Çapal Zafer Itrümdlr 3. Alesander RTS L'NDEŞ 127 71 86 Şehzadebaşı) Knrt G!bl 1. Garner . RTS. L / (27 71 86 Schzadebaşı) 1 T Cataıt ve Samık Kemal C. *rkın. F. Glrik . R. 2 Kertm tle Asl» F. Girik K. tnanırR. kKAN (33 42 33 . Karagümriık) \rrem lle Aslı K. tnanır ~. Girik . R. EK (»2 25 13 Çemberlitas) Al. ın Ptşinde M. Merritr • BTS LRMABA (22 3S «I Beyaııt) '.afer Benimdir 4. Alexan • l*r . BTS «KMA SUR (23 67 12 Topkapl) ahşi Kahraman R. Harris • ITS FAK (22 85 13 . Ç iek* Melekleri R. D«xter.RTS <AZTEPE (71 65 18 Bakırköy) Lurt Gibi J. Garnet . BTS KADIKOY (36 00 50 • Kadıköy) Kerem e Aslı K. tnaaır . F. Girik ANTİK (55 43 «0 . Şsjkınbakt ve Klb«r X. g • SÜREYYA (36 0« 82 . Kadı).v| Kerem ile Aslı Kair tnanır F. C.irik. " CAN (36 22 M Kadı>v) Çılgın Doktor S. James GÖNtL ÜLKÜ • GAZANFER ÖZCAN Tlyatrosu (Esentepe, Z. Kn>u . 46 40 II) Sülejmmn Baeanak Pazarteai, Salı, Çarsam. ha 21.30: Koca Eşck Cuma 21.30, Cumartesi. Pazar 18.00 ve 2130 da GÜI.RIZ SÜRL'Rt . Enjrin Cezz» (tmH TiTatrnsu . 46 8» 64> E. vetEvetEvel (Kom. 2 perde) Pazar. Pazartesi nariç. her gece 21.30 da; Çar$amba (Talebe) 13.00 . Pazar 15.0» . 18.31) MaL GRl'P OriNCLLARI (Komedi 3. Bölıimi (Karaca Tivatroda • 44 54 92) MÜFETTtS (Gogol) Salı lıariç, her gıın 18.15; Panrtesi 2113, Çarşamba. Pazar \S.»t tSTANBUL TIYATROSU <UT1 OrrNLABl: tXVİ CRAZ (45 M 63) Hababam Sınıfı Baskında Çarsamba, Persembe: Cumartesi: Pazar 18.15; Cuma İİM 18.13: Pazartesi 18.1i 21.15. Salı oyun yok KKNTER TfYATROSU (47 36 34) Pembe Kadın Paımrtert harîc her fece 31.15. Çsrsamba liMı KÜÇÜK KOMEDİ MEHMET ÖZKKİT TfYATROSO «21 56 S] Koca Mustafa Pa$»> Oajnal Kar. nana Macı (Komedi 3 perde) Parartesl haric her gece 2115 de. Çar$amtm . Cumartesi . Pazar j y de • Cuıatnda halk riinu ANKARA, (Cnmhnri.fet Bürosu) AP Temsilciler Meclisi, bir aydır süren siyasî buhranın yözümlenmesı ] ç ı n > Cumhurbaşkanı Sunay'm 29 Ekirn Mesajında dile getırüen formülü benimseyerek, Genel îdare Kurulu'nun 5 Ekim îarihli kararın: bozmuştur. Bsklenmeyen bir gelişme değildi bu... Şimdî önemli olan, Temsilciler Meclisi bildirislnin buhram gerçekten kaldınp kaldırmayaea|ı 13 Mart'tan sonra girdiğlmiz ye ni dönemde açtıfı üçüncü perdede, özellikle AP parlamer.to gruplarından başlamak Czere, tüm demokratik parlamenter reıımimızın görünüşünde ne bicim geiişmelere yol açacağıdır. Çür.kü, bu bilfUrinin kamuoyuna açıklanmasıyla bir kalemde buhranımızın ortadan silindigı ve demokrasimizin kurtulduğunu öne sürmek, eğer aşm iyimserlik değilse, en azından karfi . reformcu çevreler lehine yurttaşiann gözünü boyamak o'.acaktır. AP Temsilciler Meclisinin bil. dırisi. 12 Mart'tan sonraki gelişmelerin bir bölümünü noktalar. ken. satırbaşına geçip «tırnak» açmıştır. Yeni bir paragıal için... gelince: Merkez TemsUcoler Meclisi toplantısı sırasında, bu söylentilerin TRT bülteninde de yer almasının yarattığı tepki üzenne bir konuşma yapan Derai [ rel, «Ben sizleri bırakıp gidecek değilim» demesıne rağmen, «Vatanm kendısınden mühim» oldugunu söylemiş ve konuşmasının bir yerınde de. hükümetJe temaslarî yürütmek Uzere «Tevkil edilebilecek arkariaşlarrlan» söz etmiştır. AP yetkililerınin | Demirel'in gıdişıne ilişkin yalanlamaları biraz havada kalmaktadır. «c» fıkrasmdaki ıladede. «Normal diizene bır an önce dönme1 ğe yararlı gayretlere katılmak» i deniyor. Bu «katılmak» sözcügü, I yapılacak gayretlerın daha çok | AP dışından gelecegmı de peşi nen kabuüencn bir anlamı yan»ıtmaktadır Meclis Başkanının ağzından Meclis çalışmaları MtLLET MECLİSİ GEÇTtĞİMtZ HAtTA. YENİ YASAMA DÖNEMİNE BAŞLADI. GEÇEN YASAMA DÖNEMtNİN ÇALIŞMALARIM MtLLET MECLtSt BAŞK.\M SABtT 0SM.\.V AVCI, ŞU SÖZLERLE ÖZETLEDt: K. Bildiriye kadar KAMÜ TtYATROSU (Alkazar Tiy Bev. 44 T4 93) KAHVALTI (Kom 2 böliim). Salı hariç ber fön 21.55. Çarsambs 1815 öğrenci. |s Persembe 2115 halk. Cumarleri. (AN (36 43 89 . Kadıköy) Ba. Pazar 1815 matine. khane!er Gulü M. Görgun. • ML'CAP OFLUOĞLU LCC SAHYiğit NESt Nisantası « I M 80) )IKÖY: (37 15 97) Ceraıu Ceccksiıt K. Doıiflas. H. Fon. Ti>atro Gibi (Komedi ü Perde) Pazartesi bariç ber gece 21J5 : BtS Cumartesi; Pazar 17 (r« de ma. 7T (36 »6 12 Kızıltoprak) tine. BileUer giie ve Sander Ki. ınem Kim Olacak G. Ford . tabr\i Osmanbey'den temin S cdilir. KS (3« 01 12 . KadıkSy) Vah. Kahraman R. Harris RİS NEJAT UYGÜR TtYATROSD (Seh. /.aıiehası 27 7] 86) HEV AMt•MA 63 (55 1# 84 . Kiiciikyah) GO VER SALATA Camarteırak(an Kıırağa J. Bronn . si, Pazar matine 18.15: Pazarle, Bisset • Rİ si haric,. her gece 21,3i AR (33 06 18 Kadıköy) Va p. Va Hic G. Anderson . NISA SEREZL1 TOLOA ftŞKl. NFR TfYATROSU (Sisli tmit rs TiM. İ'sl salnn 47 18 86) CENEVTA (36 06 S2 . Kadıköy) NETLİK KAYNANA) Kom. Z istal Kanatlı Kııs S. Ken. hnlüm) Pazartesi Salı bariç • I RİS Pcrşembe (Hajk), Cuma. Cumartesi, Pazar 2130 • ÇarşaroINBIT/ DEVLET OPERA ve ba 15JİU Öğrenci • Cumartesi • ,LESt (Müksim salonu 44 31 Pazar 1830. Lucia Di Gammemoor TAŞDKLENLKK TfYATROSO: griin 15.00 de (47 23 12) Y. EııdusUi Merk. Raı BIYfc (4S:«I)) OJKK.NLİ h:ve . Fidanaki (Mii OTUH 3 per.) L (Oyun 3 perde) Paza'rtc Pazartesi haric her tece • 21JO. haric htr eün 21.0». Parar (.arsamha CnmartM) Pazar 30. çarşamba öerenci Cum» 18.00 Matine. k tenıllitll. [ KOMF.Dİ (44 «4 99) tLK • tSKÜDAR SUN/\K TtYATRa SL" 133 06 18) Kıvırcık Pasa Z AĞRI'I (Koın. i tahlo) nuızikal komedi 3 perde, Pazar. T haric hergun til (H). Pazat tesi haric. her eece 21.15 de, PaJU. Persembe oerenci Tazarzar 15.01) de matine. Cuma halk I halk tenzilatlı IH m «1 '1) BV Nfc FfcS.v Kiınü ter>7ilâtlı «Falak»" Çocuk ıP (Kom i perde) Pazarteovıınu. Çarjamba. Cumartesi harlç bertitD 214)0. Pazar 15.30 Pazar 11.00 de. TİYATROLAR Temsilciler Meclisinin hangi • jartlariçinde toplandığı biünraektedir. Yayınlanan bildiri de gozler önflfıde duruytfr^ Asayişten sonra sıra reformlara gelince, parlamento çoğunluğunun yöneticileri, arkalanr.ı riayadıkları çevrelerin sözcülüeüniin gereklerine sadakat'.e uydular ve bundan bir ay önce bir siyasî buhran patlatıldı. Buhrandan beklenen amaç, hükümetin istiiasıyla gerçekleşti. ancak bir iktidara son veren 12 Mart Muhtırası. herhalde yedi ayda rafa kaldınlacak bir belgeden daha çok bir şeydi~ Milli Güvenlik Kuruiu'nun, istifanın ertesi gün yaptığı toplantıda. yurttaşlar adına güven.ini peîUeştirdi hükümete.. Eı eüven, Cumhurbaskanınm ~0 Ekim Alesajır.da da diHeninc?, çoğunluk partisi yöneticilerine, 5 Ekim karanndan dönmekten baska yapacak şev kalmıycrdu,. Seçimler.. Seçimler. Ve sonuçlar 1 Kasım. Millet Meclisı'nin 3. Donem, 3. Çaiışma yılı idi.. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi j Başkanları hânç. diğer organlar için seçimler yapıldı. AP Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanhğına. bu defa da Ahmet Nusret Tuna seçildi. İki grup baskanrekili de değisti. yerlerine tlyas Karagöz ve Orhan Küıiimoğj lu geldi.. Senato Başkanvekili Ma | cit Zeren «eçilemedi bu defa. ve | nisi îskender Cenatı Ege.. Mehmet j Ünaldı verini saelam tuttu. Akif: Tekin de Idarp Âmirliğine seçil \ di.. ! Millet Meclisinde ise. iinlü Ta | lat Kosceoğlu, Meclis Başkanveki] I liğini kaybetti. Eskilerden Nurettin • Ok yüksek oyla seldi eski >ma , kam>ma.. i CHP Grup Başkanvekılleri Dr | Kemal Demir ve Necdet Uğur yer j lerini muhafaza ederken. Grup Yö: netim Kurulunda büyük değişiklikler oldu •Ecevitçi» bilinen bö | tun üyeler silindi Meclis İdare j Âmirliğine iae M. Kemal Çilesiz, (Giresun> seçildi. nicelerinin kur ı saklannda kaldı bu makam heves ' leri.. Millet Meclisi Baskanvekil1 li?i seçimini Vahit Bozatlı kazandi CHP. Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanvekili iği seçimleri de sürprizli oldu. Hıfzı Oğuz Bekata kaybetti. verine Mehmet Hazer eelcü. DP ve MGP'de önemli değişiklik olmadı. Beklenen bildiri AP Genel İdare Kurulunun, kendi verdiği bir karardan kendinin yüzsen etmesi p«lc kolay olmayacaktı. Kaldı ki, buhran boyunca Başbakanın çeşitli demeçlert, konuyu Gene] Başkan Demirel'in kişisel tutumuna bağl a ^ n biçimde idi. Dolayısiyle 5 Ekim karanndan dönme işi. partınin büyük kongreden sonra en yetkıli organına, Merkez Temsilciler Meclisıne bırakılırken, Genel Başkanı da temsilcilerle yuz yiize rapacağı görüşme ile teşkilât önünde bir ke« daha dırygusal bir onaylanrnadan geçirmek düşünüldü. Terasilciler Meclisının bildlrisi, tam beklendiği gibi, bir yandan parti vöneticilerinin, maksatlı 5 Ekim kararım, Genel İdare Kuruiunun gerekçelerini benimseyerek, usturuplu bir biçimde göklere çıkarırken. «Tarihî görev» gerekçesiyle bu karardan dönüldüğünü dujuruyordu. SİNEMATEK'TE B V G C N GÖSTERt YOK Satilık çeşitli Tibbî \ cihaz ve jeodezik i aletleri \ Şirketimız anbarında mevcut ve devredegelen .ğıda ısimlerı yazılı kuUanılmamış; eski model az salı çeşitli tıbbî cüıaz ve âletlen ile jeodezik âlet10 Kasım 1971 Çarşamba günü saat 1718 arası İsıbul'da Salıpazan; Meclisi Mebusan Caddesi No: de Şeker sigorta Han: zemin katında toptan veya akende olarak açık arttirma usulü ile ve peşin ödeli satüacaktır. Arttırmada lâyık fiyat buhınmadıgi cetçe tesbit edildiği halde; ikınci arttirma 17 Kaı 1971 Çarşamba günü saat 1718 arası ayni adresyapılacaktır. Cihaz ve âletlen satış tanhıne kadar ış günlerinde t 1011 arası yukanki adreste görülebilir ve gerekli tıat almabilir. Arttınlan fıatiardan satışın mekte şirket muhtardır. yapılmasına karar Bildiriden sonra.. Ancak, Temsilciler Meclisinden önceki gizli görüşmelerin kulaktan kulağa fısıldanan havası, Temsilciler Meclisi toplant'sında Süleyman Demirel'in vaptığı ikinci konuşma re bildirinın «c» fıkrası, AP Temsilciler Meclisi toplantısıyla buhranın sona ermediğini ve ren» gelişmelerin henüz arıfesinde olduğumuzu göstermekt^dir. Temsilciler Meclisi topiantifindan ör.ce kapali kapılar ardmda japılan görüşmelerden sızanlar. Demirel vönetimındekı AP Parlamento Grupları ile. 5 Ekim karanndan dönülmüş olsa bile, hükümetin stirekH bir balavı vaşayacaSına muhtıii» reren ko>nuîenlarn oek inanmarJıklannı Söstermektedır. Merkez Temsilciler Meclisi arifesinde. bu inançsızlığı dogrulayacak bırtakım hesaplann AP yöneticileri arasında vapıldığı da duyulmuştur. Yapılan hesaplann başrnda, Temsilciler Meclisi vardımıyla parti içi muhalıflerm temizlenerek, AP Parlamento Gruplannı, çoğunluktan düsürmek bövlece. çoğunluğun yarattığ] reform hükümetiru destekleme zoruniuğundan sayı besabıyla kurtulmak Demirel'in AP Genel Başkanlı «3. dönem 3. toptantı yıünın 1. ^ırıımınifiıifiııııııııınıııııııııııııııııııiiiıııııııııııııııınıııııııııuıımıımııııııtııııiHiıııııııııııtıııııııııı birlefimini acıyonım. Bu toplantı >ilınuı da Milletimizc, memleketimize ve aziz sayın üyelerimize bayırlı uğurlu %e başanlı olmasuu yürekten dilerim. Çaüşmalannuza tuuşlamadan önce siilere Millet Meclisiinizin eeçen î. toplantı yılı içinde vap. tığı çok voğun çalışmalar hakkında kısa bilgi vermek isterim. Millet Meclisi'miz 3. dönem 2. toplantı yılı başından bo günc ka dar 185 birleşim akdetmiştir. ( t ç . tüzük gereğince normal olnrak haftada üç birleşun yapılınası halinde bu 63 hafta çalışmaya te> kabül eder). Genel Kurul bu süre içinde normalin iki rnislinden fazla birFikret OTYAM leşim akdetmiştir. Birleşimler toplam olarak *03 saat 49 dakika sürmüşlür. Bıma ilave otara^, lüdtijs» Büyu^ JJil1f Partero«»to tâtîlini bekledik, ol dır... HîHısı, kilimi, meyvası. lct TdoeHsf 14 birleşimtle \t saat ' m«4l^*Hatiî 'iTir deyince dldürracç, ıi\& aatflmaBeçmHİiskuvvetli.^ 39 dakBa calışmış olup batm*> yı severiz ya. •Atıcık çalışın» den sanlart, şusu busu ünlüdür. kenlantı yılı içinde ber iki meclis di... Oooo. tutabilene aşkolsun, dö dine hastır... Bakıyoruz, Sivas'm olarak *48 saat bilfiil çalışma \aÇok kişinin koltuklarıns «for nem dönenıe karıştı. eski dönem ürÜDİcrine» bir yenisi ekJendi raiiu tutkaiı» üe yapısUğı bir d» pılmıştır. Bu rakkam Meclisiınibirkaç yıldır.. Millet Meclisi Baş nemde Kamutay Başkan Yardım ne zaman bitti, yenisi ne zaman zin 51 yıllık çalışmasında en vitkbaşladı az kalsın anlayamıjacak kan Yardınacılan, Sivas'tan çıkı cılığı gibi bir görevi sek rakkamdır. bırakmal yor CHP kesiminin'... tık! Keyse, 1 Kasım'da Anayasa .Meclisimize bu toplantı >ılı «yiirek» isteyen bir işti. bunu yapgereğince kendiliğinden topland" içinde 163 tasarı ve 183 tekllf olMustafa Kemal Palaoğlu CHP mtf.U Palaoğlu.. Şlmdi Kamutaj da anladık yenisinin başladığını. kesiminin Millet Meclisi Başkan korirfnrlarmda, hiç bir gtyiisinder mak üzere toplam olarak K kaH farkettik e^kisinin bittiğini!.. Bu yardımcısıydı Sivas «Saylav»ı ola eksik etmedıği mendili sadece eğik nun tasarısı ve teklifi vfrilmiy arada kısa bir >ara> dinlenmesı rak.. Palaoğlu Atatürk'çüdür.. Se dola'iyor; başı dimdik.. tir. verildiMecüsimizdc bulunan kanıın çim zamanı, Atatürk'ün manevra Derken seçirn yapıldı. yine biı tasarı ve tekliflerioin l«7sı kaMeğer, bizler de bu havaya uy kı>âfetine benzer bir kıyafet yap Sivas MlUetvekili (CHPi. Ahmet nun olmuştur. Bunların 50 si muşuz!. Öyle alışmışız ki, Parla tırıp seemenlerle böyle temas et Ehırakoğlu secildi.. Dorakoğlu da tevbitli olanlar birUkte teklir re mentoya, tâtil raatil unutup yine tiği söylenir.. Milletvekili demez tutum ve davranışlanyla iyi biı 139 u tasandır. de «saylav» der Parlamento de iz bıraktı.. gîttik. tâtil olduğıınu bile bile!.. Meclisimizde 331 tezkere 18 Alışkanlık bazı hallerde güzel mez de «Yöce Kamutay» der.. Dü Yeni seçimlerde bir de baktık öner$e ve î çeşitli evrak ijlem ?ey.. Ömeğin Parlamentoya alış şüncesiyle olduğu kadar. şefcilcilı M. CHP kesiminin Millet Meclisi görmüştür. mak güze! de, sigaraya alışmak ğiyle de Atatürk'çüdür Palaoğlu.. Başkan Yardımcılıîtna bir Sivas Ba toplantı yılı içinde MiUet ö\le değil!. Bazı hallerde de şü Nitekim. Kamutay Başkan Yar üyesi. Vahit Bozatlı gelivermiş!. Meclisi olarak 14 »e T.B.M.M. ozel mi değil mi içinden çıkılamı dımcısıyken. bir AP'li «mebusa Anlaşılan. CHFnin Sivas üyeleri kızıp nefis bir konuşma yapmtş, Millet Medisi larak 24 karar alınmıştır. yor.. Baskanvekilliğini Yardımcılığın «kamutaştirmışjar» Sivas adına ! Sivas. güzel illerimizden birı Kamutay Başkan Bu rıl içiode 4 soruşlurtna ödir, tarihidir, beti bereketi var dan istifa etmi§ti.» nergesi selmiş buna karşılık geSimdi »orsalar. «Sivas ne yetişçen toplantı yıllarından devruditirlr?> diye. .Mfllet MecHs» tte»len işler dahtl 11 soruştunoa kakanvekili» cevabı verilecektir bun rar a ba;laıımıştır. Ayrıca 12 Rendan kellisoru önergesi verihniş ve 12 6Bereketli dedik. Sivas için. Senerge de karara bağlanmıştır. lanik'ten bir Mu?taîa Kfinal daMeelis Araştırma onergesi olaha çıkmadı.. (Ab nasıl da beklerak 5S öner^e rerjlıniş. bunlar niyor. Oodot hattetsin> Mslatya'dan ikisi genel görüşmeye çevrildan bir tsmet Pasa.. İsparta'dan miş biri feri alıranı» ve beşi kabir Söleyman Demirel. «Aman rara baelanmışlır. 23 çenel göha. blrisini daha hallerlcmedik» rüsme isteği olmırş, bunlardan i' diven olur, ama «ossun..» a e e n alınmış biri ara$tırnıaya DP vtevriode gazeteler yazmıstı, çevrilmiş ve 3'ii karara bağlan• tsviçre'den calar saat îthal edetır. ceğiz» diye Bir fıkracık yazrnışAyni toplantı yılı içinde 443 yatım bu haber üzerine. «Yahu inzılı soru önergesi verilmiş bunlarsanı yeü»miyor. simdi de saatinl dan 412 si cevaplanmış, 11 serf mi ilhal edl.Tnnız?» gibilerine de ahnırjıştir. 55 adet söztü soru öossat Basın Savcı Yardımcısı sesnereesinden :î9'u cevaplanmış, 14' lemişti. Devlet bü>üklerine haü düsmüş. S'i geri alınmış ve 13 k«ret. diye™ tanesi de vazı soruya çevrilmişÖrnegin, Kayseri'den de yalnız riiıımıııııımııımıııııııııımmmıııımmıııııııııııiMiıtııı tir. Feyzioğlu çıkmadı. Partisinden akıllı bir senatör de cıktı. yurda 2. Toplantı yılmda estci nilardöviz kaıandıran.. Sıska. at ve dan devredenlerie birllkte bu yıl eşekleri kesip. parçalayıp kemikiçiude verilen dilekçe toplam salerini ayınp... Yaaaa. hemen akvısı 16164'e ulaşraış ve dilekçe lımzdan geçirdiniz «Pastırma ve Karma Komisyonu tarafından Başkanlık Uıvanı, Sıvasi Parti gruplarınm Mil«ıeok yapan> diye.. Değil iste, 630H dilekçe karara ha|lanmı< let Meciisindeki iiye durumianna göre Başkanlık Alamanya'daki kedi ve köpekler olup halen SX3â adet karara ba»Divanının kuruluş oranlaruu saptadı.. icin btınlan ihraç eden diyeceklanacak dilekçe mercutturji Oranlar tim.. Ama bakınsz, Sivastan artık saAP 224 üye <, Oran 8.01 Başkanlığa veru:ğı iiye adedı 8 " b 8 Kasım Ramazan 19 dece halı. kilim değil. Millet MecCHP 140 üye »o Oran 5.01 Başkaniıga verdiği üye adedı 5 lisi Baskanvekili ihracı başladı. DP 41 üye »o Oran 1.46 Başkanhğa verdiği üye adedı 1 Bakarsmız, bir de «Sivas»ta b MGP 14 üye «o Oran 0.50 Başkanlığa verdiği üye aöedi 1 kongre falan toplayan çıkıverir ! Haydi marş.. Günes ufuktan Başkan Avcı. AP'nın üye adectinin 224 olduğıınu belirta. ParV. 6 37 1157 14.411 1SSS 18 31 4.58 Mmdi doğar.. Yürüyelim arkadaştiden ihşiği kesilen 2 üyeye ait resmi yazının henüz geimedığını iar!. buca gerekçe olarak gösterdi. E. 1 37 6.5S 9.41 12.00 1.33 1158 KORIDOR I Sıvaslo ne yefişirL Meclis başkan vekillL Başkanlık Divanı lı lllJİj BAŞKANLIK DİVAN1 • Gibali Tütiin Fabrikası Müdiirlüğünden 1 Samsun Tütün Fabrikamız için 500, Bitlis Tütün Pabrikamız için de 100 adet zımpara raşı aç;k eksütree suretiyle satın almacaktır 2 thale, 10 Kasım 1971 tarihine tesadüt eden Çarşamba günü saat 14'de fabrikamız satmalma komisyonu huîurunda ya3 Iş;n rriuhaınmen bedeli 22.600, lira olup, geçid teminat olan 1695, lira ihale saatinden önce fabrika veznesine ya^ tırılmış olacaktır. 4 Taliplilerin nümune zımpara taşlannı görmefc üzeTe normal nıesaı saatler: dahilinde fabrikamız levazım şubesine müracaatlan nca olunur. (Basın 22724) 9111 Başkanlık Divanı ise şöyle: AP CHP DP MGP 1 Başkan 2 Başkanvekili 1 îdareci üye 4 Kâtıp 1 Başkanvekili X tdareci üye 3 Katip 1 Başkanvekili 1 İdareci üve Hetlef: Oev bir deniz gucii, fürU Iktnanmu Cemiyetine) rapacafınız vartiımla bu hedcfe ulaşabiliriz. • rüra millptı Atatürk Kilotillası <senin eserin olacaktır. Türk Donanm» Cemiyetine vardıma kos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a MILLI PIYAHIGO VARIN ÇEKILIYOR ŞANSINIZ AÇIK OLSUN. ftSun'i böbrek cihazı; sun'ı kan devir âleti; sun'î effüs cihazj Elektroansefelograf; Kan P.H. metresı; teknikon; Otoklavlar; Narkoz cihazlari; ceşitlı ış âletlen; cerrahî âletler; Oftalmoıojik cihaz ve ler; jeodezik âletler v.s.» < Reklâmcılık ;'M2ö>91UJ Yarın, yine onbinler, yüzbinler dağıtıyor. •>! •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••a ÖZGÜRLÜK GÖKLERDEDİR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle