13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN ÜYMAY1 AHLAK YASASINA TAAHHÜT EDER. Sahıbl : Cumnunyet Matbaacıius ve Gazetecıilk T. A. Ş. adma „. NAZtME NADİ Sorumlu Yazı işJeri Müdürü: SAMİ KAfUOBEN Basan ve Yayan: CUMHÜRtYET MATBAAC1UK ve GAZETECtLIK T.A.Ş. Cafaloğlu Halkevi Sk. N. 3941 B İI R I u *"* •*" Venisehir A R AÎTKARA: AtatDrk Buivan Tener Apt TeJr 120920 129544 ABONE ve tLÂN 1 5 6 12 Aylık Aylık Aylık Aylık Adi Posta Zıut tcl Kurt Dı»ı 22.50 67.50 135. 270 45. 135. 270. 540 I Z M Î R : Fevzipaşa Bulvarı A/şarogiu Işnanı Tei: J1Z30 24709 GÜNEY Î L L E R t : Kuruköprü 34 Kkak No. 40 ADANA Tel: 4550 3934 Baslık (Haktu) 2. ve î ncl sayfa (SantlmJI 3 üncü «ayfa (Santlmh 4. 5. fl oci ttyt* (Saotunl) Nikih, Evlenme. Dogum 350 U r » 80 U 75 100 Ölüm. Mevüd. Tejekkür 23 UncO (S Sn>.) 15© ölüra. Mevlid. Tesekkür (5 Cm.) 100 SAYIS1 75 KURUŞ (Baştarafı I. sayfada) (Baştarafı 1. sayfada) «Sahneye konmuş oyun dcvam (Baştarafı 1. sayfada) nedeniyle, büyük ölçüde olmaya roda Çağlayangil'in bıüunmasını dikleri zaman uygulamada ne o ediyor mu?» sonısunu hükümet krom vc ferro krom lıariç, genel cağı tabiîdir.» istemediği için önce direnmiş, dalacak, bilmiyorum. Onun için sözcüsü şöyle cevaplandtrmıştır: liklc tanmsal ürünler meydana Dolarmark çekişmesınin mark ha sonra ise nza göstermiştir. Anbiraz daha beklemeyi uysun bu«tşte onun için diyoruın ki getirmektedir ve bunun aşağı yu açısından Ttlrkiye'de biri kısa, cak gerçekte, Genel Başkan Süley luyonım.» biraz daha beklemekte fayda var. karı 2/3'ü tütündür. Amerika'da ötekisı de uzun vadeli olmak ü man Demirel, bulunan formülü «Yetkili organ olarak vt en lo Ben bunları söylersem, şeyden yürürlüge konan yeni gümrük zere ikl şekilde etki yaratabile hic benimsememiştir. sa variede buhranm çözülnwsin cekiniyorum, bu aslında atılııus vergisinin (mallarımıza olan ta ceği, bültende şöyle açıkjanmaicTemsilciler Meclisi toplantısı cie yardımcı olacaklarını beyan et olumlu bir adımdır, değil nıi? BURSA Buısa lktı«adî ve lep elâstikiyetlerinin ne olduğu devam ederken, bir gece önce, tiler. Bunu nasıl karşıbyorsu Ama bir kuşku da var. Hayır e Ticarî tlimler Akacfemisine dü büinmemekle birlikte> ihracatı tadır: tizerinde aniaşmaya varılan kanur?» sorusuna önce «şimdi bir fendim bu kötü maksatla yapıl şük puan alan ögrencilerin ka mızı bir miktar düşüreceği düAlman ekonomisinin rar Demirel'in «adamları» vasışey söyleyeceğim, beııim ağzım mıştır, diyemem. Böyle bir şeyin bul edildiği, kontenjanın bu şe şiiuülebilir. ancak bu düşüşün. ilı tasıyla basına ve TRT'je duyugeleceği ılan çıktığı için bir tubaf olacak. tahrikçisi olmak istemem. Eğer kilde doldurulduğu iddiası i n . raç mallarımızııı ecnelliklc nra ruimuş, böylece hemen tümü «Biliudiği gibi özellikle AlmanOnun için söylemeyeyün» demiş bunda olumlu bir adım varsa celenmeye başlanmıçtır. mallar ve bammadde olmaları Genel Başkanı destekleyen ilk lazımdır. ya'da çalışan işçilcrimizin günve bir süre durduktan sonra şöy bundan yararlanmak Iddiaya göre, Akademiye a n . temsilcüerinin tepkileri sağlanŞüphesiz memlekete huzuru gedermekte oldukları dövizler, öie konuşmuştur: cak 285 puan alan öğrencilerin mıstır. Alınan kararın duyuruldemeler dengesi açığınm kapatıl«Yetkili organ diyorsunuz, yet tirmek için; onun için diyorum masında, Genel Başkan Vekili M konuşmak erken. Olayların ge kabul edilmesi gerekirken, 265 masında en önemli rolü oynayan kili organ Genel İdare Knnılu ve bundan daha aşağı puanlı Mustafa Gülcigil'in en başta rol (Baştarafı 1. sayfada) gelir kalemlerinden birisidir. NiDosy» No: 970/311 lişmesini bekliyorum.» değil miydi? Madem Bakanlan öfrenciler alınmıştır. oynadığı, zira, bulunan formülün olsa.vdı ne olacaktı? 15 milyon in tekim bugünkü gelişinı temposu çekme karannı o reriyor, bunu Besiktaş Bebek Mahallesinin Inşirah Sokağmda Kürük s»hife îsmail Arar, AP tarafından Bu konuda kendisiyle görüşgerçekleştirilmesi için Gülcisan bir aııda ölccek, bir o kadarı içinde işçi dövizi gelirlerinin yıl kaldırma karannı niye Temsilci «müstati» addedildikleri söylenen numarası 543de pafta 66, Ada M8, Parsel 1 numaralannda kayrüı gil'in Genel Başkan Vekilliğintüğümüz Bursa tktisadi ve Ti da insanlıklan çıkacaktı. Çiıı'in en sonunda 451) milyon doları aşma lcr Meclisinc götürdüler. Genel Turizm ve Tanıtma Bakanı ile 235 m2 miktarlı kayden ahşap ev ve kâgır apartman, ikinci dereceden istifasmın sağlanarak, onun carî llimler Akademisi öğretim kalabahk şehri Sangay ile ikinci sı beklenmektedir. Markuı değer İdare Kuruln bunu da yapabilir Gümrük ve Tekel Bakanının dudeki ipotek sebebile açık artırma suretile satılacakür. yerine Çağlayangirin getirilmeüyesi ve eski Başkanı Prof. Ha büyük şehri Pekin'in nüfus topla. kazanması ve llcrkez Bankasıııın <ii. Yapmadığına göre bunda baş rumlann'n ne olacağma dair sinin düşünüldüğü de öne sürülil Dirimtekin, «Ru kona YBnemı ise 15 milyoııdur. Herhalde A buna paralel olarak markın Türk ks bir şey var. Bir mizansen fear G. McnkulGn İmar Durnmu: Dosyada fotokopisi mevcut ve îcr« len iddialar arasındadjr. bir soruya «Meclis Başkanı Ko. tim Kurulnna letirilmistir. Bu merika. Çin'in B. IM.'c üye olnşulirası karşılığını zaman zaman şısındayız . » hâkimliğinin 971/2303 Sayılı dosyasmdaki 279.9H Tarih ve 7852 famisyon seçimleriyle ilgili vaptı Temsilciler Meclisi toplantışekilde alınan öğrenci varsa ka nu havai fişekler atavak kutlama yükseltmesi. işçilerimizin vurda yılı imar tezkeresine göre bu parsel sayüı yerin 1/1000 Mik. 12.7.968 sında, böylece daha önce üzeğı açıklamada AP'nin Meclis vıtlan silinir. Alanlar hakkında yacaktı. Elbette, böylc bir deneme gönderecekleri dövizleri arttıneı tarihli Bebek imar plânında kısmen yol sahasında,, geri kaian kısrinde aniaşmaya vanlan karw, Grup sayısmı 224 olarak bildir da islem yapılır» demiştir. yönde etkiliyecektir. Yukarıda ile hoşgeldiıı diyecckti... Demirel'in istediği biçimde bomı 1/5000 Mik. 1954 tarihli Beyoğlu nâzım plânında iskân di|ı samiştir. Demek ki bu bakanlar kaydedilen hususlar Hollanda, IsAkademi bugün ösretime başlluslararası Silâhsızlanma Kon hada kalmakta olup plân «ahı raporuna göre yol ve komşulardan (Bastarafı 1. sayfada; hâlen AP'nin mensuplandır» ceviçre ve Avusturya'da çalışan iş zulmuştur. Ancak, Demirel yelıyacaktır. feransının, S«\.L.T. toplantılanrine üçlü yönetim formüliinün vabını vermiştir. Arar, AP'nin 10'ar metre çekildiğinde inşaet sahası kalmadığı cihetle ünar durugenel fiyat artışlan, 1327 sayılı nm, ııükjeer denomelerin yasak çilerimiz için de geçerlidir. bütünüyle ortadan kalkmadığı hükümete beş bakanla katıldığı mu tanzim edilemeınektedir denümektedir. Izun vadede ise gelişmeler işçi kanunun yürürlüge konmasıyla lanması anlaşmalarının bu deneİktisadi ve Ticari da ifade edilmekte, yayınlanan nı. bu«ün için bir AP'H bakanın dövizi gelirlerimizi azaltıcı yönde devlet memurlannın gelirlerlnde G. Menkulün Hali bawr cvsafı: Ga>ximenkul Etilerden Bebek meden sonra nc anlama geldiğibildiride, Genel tdare Kuruluna eksik olduğunu, istifa eden Devetkilıyebilir. Para değerindeki husule gelen lehte degişmelerin Caddcsine bağlıyan inşirah yokuşunda ve sokağın orta kısmmda İlimler Akademisi ni, Amerikan diplomasisinin ne tanınan yetki ile, konunun bu bir sonucu olmaktan çok, 10 A let Bakanı Doğan Kitaplı'nn ve67 Kapı nolu kagir apartımandır. Alünda dükkânı vardır. Bina gibi bir kandırmaca içir.de oldu yukselmeler, Almanya'yı Avrupa' kurulda yeniden ele alınarak ja kimin boş bir bakanlığa atanın en palıalı ülkelerinden biri ğustos devalüasyonundan sonra, bugün açılıyor iki bodrum. 1 zemin 2 normal kattan ibarettir. Cephesi tarak sıvalı ğunu, Birleşmiş Milletler ilkpbir çözüme bağlanacagı söylenhaline getırmiştir. Fiyatlar sürat fienel fiyat seviyesinin yeni ve nacağım bilmediğini sÖ2lerine ek lerinin kişisel çıkarlarla nası) ve birinci kattan itibaren sokak önü balkondur, çatj ahşap saçaklj mektedir. ANKARA. (THA) Ankara îk lemiştir. İe artmaktadır. Bu fiyat artışiadaha yüksek bir seviyede dengeharcandığım, ayrıca, uzun uzun tisadi ve Ticari llimler Akademive Marsilya tipi kiremitle örtülüdür. Dükkâmn pencereleri akarrının Alman ckonomisini durgun Temsilciler >e gelmesi zorunluluğunun bir anlatmanm anlamsızhğı açıktır si bugün saat 10.30 da Akademi diyon demir kepenkli ve camekânlıdır. Binaya sokakdan zemini luğa hattâ resesyona itmesi müm Paşa'nın evinde sonucudur» demiştir. binasında düzenlenecek bir tö ber halde. Meclisinde mozaik döşeli demir parmaklıklı sahanlıktan tek kanatlı camekânlı kiin çorülnıektedir. Bu durum ise Ergin'in önergede yer alan koGazeteciler dün uzun bir süre renla 197172 ögrenim yıiına gireAP Merkez Temsilciler Mecliişçilerimize olan talebi azaltacak demir kapı ile zemin kat antresine girilmekte ve zemini çini döşeli nularda verdiği cevaplar aynen havanın güzelliğinden yararlana cektir. si toplantısında, Demirel yerme antrede 3. 4. 5 nolu dairelerdir. 3 numaralı daire erka sağ kSşede Tiirkiye'nin nüfusu :i5 milyon ve lıattâ büyük ölçüde işten çıkar şöyledir: rak bahçede yürüyüş yapacağını Açış konuşmasını Akademi üçlü yönetim kadrosu forumu malarla karşılaşılabilecektir. Bu olup L plânlı antre. fayans kaph duvarlı. lavabolu alafranga küretdur. Bu bomba havadan Türki gelişmelerin işçi dövizi pelirleriumduklan CHP Genel Başkanı Başkanı Prof. Dr, Hamza Eroğlu üzerinde yalnızca temsilcilerin Pahalılıkla mücadele li, şohbenli banyo dairesi ve yarunda fayans tezgâh evyeli mutfak Inönü'yü evinin önünde bekle yapacak, daha sonra Prof. Dr ycye atılmış olsaydı, her iki kişi mizi azaltacağı tabüdir. Nitekim' tepkisi dile gelmiştir. ve antreden hole geçilir ve geniş bir holde arkaya bakan 2 yatak den biri ölecek ve biri de yaşa 1966 yılında Alman ekonomiMRİn Namık Toprak «Ortak Parar v O Hayat pahalılığı ile müca mişlerdir. Bir ara Amerika'ya Toplantıda, bunun dışuıda odası vardır. Hol ve odaların zemini marley, diğer kısımlar ise karo yıp yaşamada arasuıda acı içindele ve ekonomik kalkıntnanın yaptığı seyahatten dönen Senato Türkiye» konulu ilk dersi vereparti içi muhaliflerin ihracı kokarşılaştığı durgunluk çalışan de son nefeslcrini verip kurtu çi sayısını azalttığı çibi, İİMTÎ yı cektir. döşelidir. 4 No. lu daire sol taraf köşededir, 1 antre, 1 hol, 3 oda ve istikrarlı bir fiyat düzeninde jer eski Grup Başkan Vekili Ankara nusu ele alınmıştır. Yayınlanan luncaya kadar kivranacaktı. Türk Özel yüksek okul öğrencileri mulfak ve komple banyoludur. 5 nolu daire kapalı olduğundan feçekleştirilmesi hükümetin temel Senatörü Hıfzı Oguz Bakata tnöbildiriye prmemeklB birlikte, lında işci dövizlerinin düşnıesine Devleti de tarihin saytaları ara yol açmıştı.» nin öğrenimlerine devam edebi amacları arasuıdadır. 1970 Afus nü'nün evine gelerek kendisiy!e başta îstanbul ll Başkanı Faruk kil itiban ile 4 nolu daire plânmdadır. 1 inci kat mozaik basamaklı sında tozlanacaktı hcr halde. meleri amacıyla bu yıl çıkanla: tosundan bu yana müşahede egörüşmüştür. Bekata çıkışınia Ilgaz olmak üzere 18 il temsilmerdivenle çıkılan sahanlıkta 6, 7, 8 nolu daireler bulunmaktadır. kanunla Iktisadî ve Ticari İlim Rezevlerde rekor dilmekte olan genel fiyat artışgazetecüerin înönü'nün AP Temcisi tarafından verilen önerga 8 nolu dairede içeriye girilemediğinden borclunun oglunun beyaniler Akademisine bağlanan Öze oylanarak kabul edilmiş. ancak ları, 1337 sayılı kanunun yürürsilciler Meclisinin kararı lıakkınnışışlcrı Bakanlığı ekonomik na göre 3 antre. bir saJon. mutfak, banyo, 3 oda ve bir de kOçüTc Anadolu toprağı yorgur.dur. bulteni, Merkez Bankası rezerv ihraç sorunuyla ilgili olarak alıliiğe konmasıyla devlet memurda ne düşündüğü yolundaki so Yüksek Okullar da aynı gün öğ odalıdır. Bu daire boydan boyadır. 6 nolu daire «okak tarafındadır. Bu yorgun toprağın altıııa bir renime başlayacaklardır. nan karar, bu keas de bir «telarının selirlerir.de husule gelen rusuna, «Paşa. buhramn hallincîurumu hakkında şu yorumu Bir hol, 2 oda mutfak ve banyoludur. 7 Nolu daire arkaya bakmakmadenci pibi inildikçe karşımı yapmaktadır : menn) karan» ounaktan öteye lehte degişmelerin bir sonucu den ve demokrasinin geleceçintadır. 6 nolu dairenln evsafuıdadır. 2 nci kat: Sahanlıkta 9, 10 ve 11 za çeşit çeşit, kıvrım kıvrım tagitmemiştir. Dlmaktan çok 10 Agustos deva den urautln olduçunu sövledi» «lhracat ve işçi dövizlerinde. Eskişehir TV'si nolu dairelerdir. 9 nolu dsire hol ve koridorda ikisi 6nde ve biri bakalar, boşluklar çıkacaktır. ki artısa paralel olarak rezervÖnerge sahipleri ve özellikle Fa lüasyonundan sonra genel fiyat karşılığını vermiştir. Bu tabakalar, yapılan nedeniyarkada 3 oda. mutfak ve banyo teşkilâthdır. 10 Nolu dairede: Arruk Ilgaz, yaptıklan konuşmalarseviyesinin yeni ve daha yüksek resmen lerimiz de olumlu bir gelişim le, Anadolu toprağından daha kaya bakmakta olup bir salon, 2 oda, mutfak ve banyo dairelidir. Mr seviyede dengeye gelmesi ^o^ Öteki partilerde içindedir. l»~0 Agustos ayı so. da. daha önceki TemsilcUer Mecyorguodur. Bu yorgıınluk sonu lisi toplantısında alman temennl faaliyete geçiyor 11. nolu dairede bir hol. 2 oda, mutfak ve banyo dairelidir. Bu ka•unluluğunun bir sonucadur. nunda 301.8 milyon dolar olan AP Merkez Temsüciler Meclicu sık sık çökerler. Bu çüküntü tın üstünde 12 nolu tek daire bolunmaktadır. Bir hol, 3 oda, mutrezervlerimiz 1!VJ1 Ağustosu so. kararınm «muameleye konmamış Biitün vatandaşlartn sattnalnM sinin karan, Parlamentodaki öESKtSF.HİR, (THA) Kend lerin tam üstür.e Relen Anado nunda 2b4.1 milynn dolarlık ar olmasını> eleştirmişlerdir. Partifak ve banyo dairesi mevcuttur. Bodrum kat: Sahanlıkta 1 v» 2 niçlerinin ulusal ekonoraik olateki üc parti yöneticileri ara bünvesinde kurulan akademi telu köyleri ve keııtleri de huııun tısla 4H3,!t milyon dolara yflk den ihraçları istenen kişilerin banolu daireler vardır. 1 nolu dairede bir salon, 3 oda, mutfak ve ıaklarımmn genel çerçevesi smda farklı tepkilerle karçılan levizyonu Aralık aymda resmen şmda Ankara milletvekili Aydın oluımuz etkilerinden kendilerini selmiştir. Bu çelişmenin devam banyo, 2 nolu dairede bir salon, iki oda, mutfak ve bançinde korunması temel hedef mıştır. CHP Gnro yönetieilerin faaliyete geeccektir. PTT RadyoYalçın ile, 5 Ekim kararlanndan kurtaramazlar. etmesi ile rezerv durumu Ağusling tesislerinden faydalanılarak yo mevcuttur. Zemin katın altmda aokaktan camekanl] kaerimizden birisidir. Bn nedenle den biri. yayınlanan bildiriyi ove hükümetin istifasmdan sonra Erzincan, Çerkeş, Varto, (»e tos ayına kıvasla 87.S milyon Eskişehir ve çevresine televizyon ;erek iktisadi devlet teşekkülle lumlu karşıladıklannı belirtirpı Ue girilen antre, iki oda mutfak ve feanyoitt bir dalre Demirel'in kardeşleriyle ilgili iddiz, Bingöl ve Burdur bu çökün daha yükselerek şimdiye kadar yayını yapacak olan akademi tei tarafındaıı kamuva sunulan ken. DP Genel Başkanı Ferruh bulunmaktadır. Bmanın sağ tarafından «okakdan dik kâflr dialar hakkında soruşturma açıl tülrrin sonucunda beşik gibi sal ulaşılan en yüksek seviye olan levizyonu, kendi imkânı ile denenal ve hizmet fiyatlarında yapıBozbeyÜ, «Bu türlü bir çözüm basamaklı merdivenle kısmi bodrum katuı sahanlıjhna inilmekte lanır, durur. Bir.lercc, onbinler 553.5 milyon dolara nlaşmış bu masını istemesini öneren bir muh me yayujlarına başlamıştır. An an rasvonel ayarlamalar, ırerek yoluna fazla ümit bağlamadıklatıra hazırlıklarına eiriçen parlave camekânlı kapı ile girilmektedir. Arkaya nâzjr bir salon ve 2 o*a lunmaktadır. ce insan ölür. Dünya deprem haJÜtçe politikamız içindc «erçek rını» söylemiş «Benre heniiz buh kara'dan Eskişehir'e geleıek akamenterler ^elmektedir. mutfak ve banyohı daire üe kapıcı ve kalorifer daireleri m«vcutritasında, Türkiye en şiddetli öte yandan rezerv durumn. eştirilmektc olan tedbirler yo randan çıkmıs değiüz» demiştir. demide kurulan televizyon stiidMerkez Temsilciler Meclisi toptur. Gayrimenkül arsanm tamamı üzerine inşa edilmis olup doideprem kuşagı olarak niteleuen muznn olumlu celismesiuin baş lanbsı, bir AP yetkilisinin deyiuvla genel fiyat sevivesindeki MGP Genel Başkanı Turhan Fey yosunda tetkiklerde bulunan TRT rama kıamlan demir aksamı yağlıboyaU kapılan buzlu camlıdır «ateş çemberi»nin tam üzerinde ka bir sonucu da, rehinii buluGenel Müdür Yardımcısi «Ankara trtışların belli bir seviyede dur zioğ'.u ise, şimdüik bir yorum miyle «zehir zemberek bir hava dir. Elektrik, su, kalorifer tesisstı vardu:. Dairelerin çoğu kapali olduve İstanbul'dan sonra. Eskiselıirnan 62.870 kg. altının 28.290 ke.' içinde» başlamış. söz alan birçok hırulmasına gayret edilmekte yapmayacagını bildirmiştir. d< de televizyon kurulması seÜoğanın, Anadolu insanına çiz ınııı Mart Afustos avları a r a . ğtmdan açık olan daireler ve borçlunun vermis olduğu beyuts lir. deleçe, 5 Ekim karannda diretilvindiricl bir olaydır. Esklşehir digi bu kadersizlik yetmiyormuş sında rebinden kurtarılmıs olgöre evsaflan tesbit edllebilmistir. 1971 yılı bütçcsini eıtflğsjonist CHP olumlu karşıladı mesinj istemiglerdir. Aj"nı AP yet gbTşiındi '*» Sröerik* BSr!e?îk masıdfr. (ırrf Ualan 34J80 k.<r. küiei. görfi^tnclerin bu ilk kıstaskılara yol açmayae^k* bir bi ; Rir ^CfiP crup yetkilîsi ise. t«levizy<ma kısa bir sflır sonra re«m«i faaliyete geçecektlr» de ffiTÎneti: Gayrimenkulün buluninjn mevki.*»Deyietİeri; Türkiyede rakın şe altınırp Te*Sniden kurtarılmasına imde baflamak, 1971 kamu keTemsüciler Meclisi karannı o miştir. mınd»; <fimitsizliğe bile kapıldıkleceğin dcpremlerinin tohumunu da hızla devam edilecektir.» ı*e*r 4fttw^% inısf fitırunîu veemssM aîtft),MrWn nu imi dengesini yurt ekonomisine lumiu karşıladıklannı belirfelarını» ifade etmistir. TRTnin 13 atmıştır. n yararlı bir şekilde gercehlesrek, «Bekledigimiz istikamette bülteninde eeçen haberler üzerine 2 bin televizyon var raiçleri gözönünde bulundurularak mereî hâklmliğince y»ptırüan İşçi dövizi yarım 1600 metre derinliğe yerleştiribir karar olmuştur. AP icinde tepkiler daha da çoğalmış, ancak irmek ve 1972 yılı biitçesini bu Akademi televizyonunun yayıüc kişilik büirkişi tetkikaü üe temamına 9N.0M TL. kıymet tokdir len nükleer bomba, patlatıldıktan milyar dolar olumlu bir geüşmedir. Genel na ba^laması nedeniyle Eskişebu kez konu Genel Başkanın duru .saslar dahüinde hazırlatnak oltınmuşttır. Müzayedeye iştirak etmek Istiyenlerin muhammerj 6,3 dakika sonra Japonyada duBültende. lşçı cfövizleri i!e il mu üzerinde Baskanımız ve diğer grop yöne hir'de televizyon satışları artyoğunlaştığından, ;in, teknik seviyede devamlı ola gili gelişmelere şöyle ver verilkıymetin °b 10 nisbetinde nakti teminat akçesl v«ya miDJ ticileri bildiriyi biitün aynntıla mıştır. Halen Eskiçehir'de 2 bin yulduğu zaman. Kar.dilli RasatDemirel'in ikinci konuşmasıyla, ak çalışılmakta ve bu çabaiar hanesi de Türkiye'nin ceşilli yer mektedir : rıyla heniiz incelemiş değildir. televizyon alıcısı bulunmaktadır. toplantınm sert havası yumuşabir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri icap eder. D«U«liırasında Maliye Bakanlığı ile lerinde sallantıları bildiriyordu. «Yurt dışında çalışan işçileri. Fakat, Temsilciler Meclisi bildi' mıştır. IPT arasında sıta bir işbirliği İlgililer bu rakkamın daha da arye resmi, ihale damga pulu, tapu harç ve masraflan v« tahliye Depremlerde daima bir kural mizin vurda sondermekte olduk risinin iiç maddelik böliimüne tacağını söylemiçlerdir. Sonuçta, hazırlanan bildiri, biri apılmaktadır. maaraflan alıcıya aittir. vardır. Herbangi bir veraltı ta ları dövizler hızla artmağa degöre, alınan karar beklediğimiz Sivas il temsileisi olmak üzere üç bakasının çöküntüsü, yakın ee! vam etmektedir. Eylü) sonuna Maaş farkları istikamette olmnştur. Olumlu temsüci dışındaki üyelerin tüm İlk açık arürması 13/12A971 Pazarted günü saat 10dan U'« lecekte yeni bir tabakaııın çöO 657 sayılı Devlet Memurlan «Oflu »nun kadar selen miktar 345J36.9^ltj oylarıyla kabul edilmiştir. bir gelişmedir» şeklinde konuşkadar fstanbul Sultanahmette Adalet Sarayında 9 uncu Icra Meküntüsüne yol açar. Ru da za dolardır. Gecen yıl aynı devreianununun mali hükmlerini de muştur. manı ve zemini önceden kesti j de gelen miktar, bu yıldan kumarhanesi murUığunda yapılacaktır. Artırma şartnamesi herkeain görebU» iştiren 1327 sayılı kanun gererılmeyen ciepremleri yaratır. Aince Devlet ınemurlarına ödenDP ümit bağlamıyor 173.4B6.242 dolar noksaniyle mesi için 5/11/1971 gününden itibaren dairede aplrtır. tlk a&k arbasıldı merikalılar 1600 metrede tabalesi gereben Mart • Kasun 19*0 171.803.576 dolardı. Bu suretle DP Genel Başkanı Ferruh tırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin 'i 75 ini bulkalan çöktürmüşler ve tabakaevresine ait aylık farklarının artış oranı ••100'iin üzerinde ol(Baştarafı 1. sayfada) Tanınmış sabıkalılardan «Ofhı» Bozbeyli, Temsüciler Meclisi ka madığı takdirde, en çok artıranm taahhüdü baki kalmak üzere, lar yer yer harekete geçmiştir. erilmesi hususu prensip olarak maktadır. Hasan Cevahirtn Galatasarayda oğlu. elliden fazla fümde öe rol ran ile buhrandan çıkümış ol Şimdi, kerpiç evciklerde yaartırma 10 gün daha uzatüarak onuncu 23/12/1971 Perfcmbe BÜnü cnimsenmektedir. Ancak 1971 mayacağıru ifade ederkeo şurı ki kumarhanesi basılmış. tanın Ekim ayında da artış devam almıştır. Ayanoğlu, sayısı otuzu şayan Türk köylüsü yıllarını ver üı bütçe imkânlan söz konusu mış baa kişiler açık poker oynar saat 10'dan ll'e kadar Îstanbul Sultanahmette Adalet Sarayında ları söylemiştir: etmekte olup yıl sonuna kadar aşkın Türk filminde de rejisördijji karatopraktan ne zaman demelerin içinde bulundagamuz «Biz bu türlü bir çözüm vo larken yakalanmıştır. Bu areda isri dövizi selirlerinin 480 490 lük yapmış bulunmaktadır. 9 uncu İcra Memurlugunda yapüacak açık arUrmada en Çok «rügeleceği belli olmayan keienini lali > ı zarfında ve bir defada l luna fazla ümit bağlamıyoruz. üç tabanca ile 21 bin 210 lira kumilyon dolara ulaşacağı tahmin Ölümünden iki gün önce Vu. rana ihale edilecektir. İpotek sahibi alacaklılarla. difer OfUUerin beklemektedir. apıimasına imkân vermemektemar parası ele geçirilmiştir Çogunluk partisinin zoraki ve edilmektedir.» goslavya'dan dönen Ayanoflu, ir. 1971 mali yilına ait «kamu ve irttfak hakkı sahiplerinin haklarını, faiz ve masrafa dair olan Aklıbaşında Amerikalılar lıaşHasan Cevahir'in, kumarhanesi IFÖnttlsüz destegi ile bir hükü orada «Yugoslav Albanski Tusesimi maiî dengesi» hesaplannın ta olmak üzere dünyada çeniş glzJice iddialannı, dayanağı belgelerle onbeş gün icinde tera Dairesine bilmet ayakta tutulamaz. AP yöne nin kapısınl kitliyerek kı» Tiyatrosur.da «Mum Söndü» esinlik kazanmasından ve 1372 ticileri en agır ihtara maruz kal çalışma düzeni kurduğu haber atepkilere yol açan bu deııemc! dirmeleri icap eder. Aksi halde haklan Tapu sicilile sabit olmadıkyü sahneye koymuştur. Rahıali yüına ait bütçe tekliflerinin lınnuş ve baskın yapılmıştır. hakkında «hafta sonu tatilini madan kendilerinden bekleneni rr.etli sanatçının sahneye koyça satış bedelinin payiajfliasından hâriç kajırlar. TaJep edildiği (Baştarafı 1. sahifede) eğerlendirilmesinden sonra söz yapamayarak halde olduklannı m Kay Biscayne'de geçiren Başciuğu «Koca Sinan» adlı oyun larında daha gerçekçi olabilmek onusu aylık farklarına ait bir bir kere daha ortaya kovdular. ve 100 kurusluk posta pulu gönderildiğinde, şartnamenin bir Örnekan Nison, patlanıatıın başarılı da halen oynanmaktadır. Kendisini benzinle için Rprrken refnrmlan yapmak deme planı hazırlanacak ve bu geçmesinden dolayı sevincini ği gönderilebilir. Fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1970/311 dasya Esasen çogunluk partisi. dehepimizin arıımlnluğtıdur. Redemelerin ne zaman ve hangi büdirmiş ve «Hiçbir şekilde eev Kırkbir yıJlık bir meslefc hamokratik rejim içinde kendl ye. numarasiyle memuriyetimize müracaatları iiân olunur. yakmak isteyen fnmılar tnphınnınni7 için bir 8 yatından sonra vefat eden Sami saslar danilinde gerçekleştirilere kirlenmesine va da depremrinl kavbetmi$tir. tktidar ola;ği karara bağlanacaktır. lere yol acmayacağını bir ke zenti değil, inancımıza göre var Ayanoğlu, Şayeste Hanımla e v . mıyor, muhalefet vapamıyor. bir genci ya da yok nlma dâvasıdır. İyi iş lenmiş ve bu evlilikten Üç çohanet olarak sö.lemiştir. Bu arada, AP idarecilerini en Fiyat ve kiralann Sayın Nixon'un. yarım milyon j leyen. halkta âdil olduğu inancı cuğu olmuştur. Halen çocukla(Baan: 7093) 9108 | halk kurtardı afır dille suçlayanlar. onu işnı veren etkili bir idareyî kur nndan Bora Ayanoğlu ve kızı dondurulması eroinmanı ı s 1a h i ç i n birliğine davet ediyorlar. Bence ADANA, (Cumhuriyet Bürosu) Selma Uçak (Ayanoğlu) hayat. v e r e c e ğ i teminatla osa| maya ve bunu çerçekleştirmeye 0 Hükümetimizin genel politi henüz buhrandan çıkrnış değiŞehrin en kalabahk yerlerinden lıcpimİT birlikte mecbunız ve so tadır. lamak istediği Türk köylüsünün liz. Son kararla buhramn bir ası fiyat istikrannı Anayasa ta biri olan Küçük Saat Meydanınsonu şimdiden bilinen bu acı rumluyuz. Fikirlerinizî ve tavsayfası daha çevrilmiş oldu. Merhumun cenazesi bugün ıfından öngörülmüş bulunan siyelerinizi alnı:ık ve sizleri din saat 10'da Şehir Tlyatrolan Har kaderine ortak olmak üzere geBir aydan beri devam eden da üzerine bir si«e benzin dökearma ekonomi sisteminin esasılemek istiyorum. Yardımlarınırlip, bir süre ateş çemberi üzcsiyaeî huzursuzluk, milletimizc rek kendisini yakmak isteyen bir biye Böliimüne getirilecek ve ı teşkil eden piyasa mekanizma la reformları başaracağınızı ümit rindeki vorgun Anadolu toprağı çok pahalıya malolmuştur. De genci, halk güçlükle kurtarmışsaygı duruşunda bulunulacak. nı zedelemeden gerçekleştirtır. üzerinde vasamasını dileriz. Ke ediyorıını.» mokrasimizin de gücünden kaytır. Ayanoğlu'nun cenazesi Şişlektir. Bu bakımdan çok ıaruKarşıyaka Lisesi Edebiyat hanetlerinin bir garantisî. anli Camisinde kıhnacak öğle naKöy İşlen Bakanı Dr. Cevdet 1 olraByan haller dışında arzta bettiği kanaatindeyim.» öğrencisi Hasan Evren. saat 9.30 cak bu topraklar üzerinde bir mazından sonra Zındrlikuyu' Aykan, yurdumuzda işsiziiğin • dengesini temelinden sarsa MGP simdilik susuyor p sıralarında Küçük Saat Meydasüre yasaması ile mümküııdör. daki aiie kabristanmda toprağa ciddi bir sorun olduğunu söyleık suni fîyat tesbitlerlnden ınüm nında bir dolmuştan inerek Yapı Acaba savm Nixon'da bu cesaMGP Genel Başkanı Turhan verüecektir. Madde 1) Bu devre 7^.1972 ve 12.2.1972 tarihleri arasındto aş«miş ve Anayasamn, herkese İ5 iin olduğu ötçüde kaçuıümaktaret var mı? Bunu öğrenmek isFeyzioğlu ise, «AP beklenen Ua. ve Kredi Bankası önüne gelmiş ğ:da yazılı daliardan ayiıkll asistanlık imtihaoı açıır. Binaenaleyh, gerek ev kiraia sağlanıa sorurnlulugunu devlete tiyor Türkive'de. .laponya'da. Zobu'nun sözlerî rarı verdi» demiş. bu karar hak ve elindeki bir şişe benzini üzelacaktır. nın, gerekse genel fiyat seviye yüklediğini beürterek «İşsizlik lugoslavya'dii. tranda, Peru'da kında simdilik bir yorum >v.p rine dökerek ateşlemistir. Hasan nin mahzurlan herkesçe bilinen Îstanbul Şehir Tiyatrolannm sosyal sorunlar yaratıyor. tnsanA) Klinik L'zmantıklan: Evren'in birden alev alev yanve hattâ hattâ Amerika'nın clepmayacağıni, daha sonra part.1 ir şekilde ve hükümetçe tesbiti değerlj sanatçısı ve rejisörü Salarınııza iş bulmaya mecbunız. rem şehri Los Anseles'te «ateş göriişü olaıak, Temsücüer Mec ması üzrine meydanda bulunan 1 lç Hastalıklan mdilik düşünüJmemektedir.» mi Ayanoğlu'nun vefatı oedeToplumumuza karşı katı nlamahalk yardıma koşmuş ve alevleri çemberi» üzerinde vaşayan inİisi bildirisine ilişkin düşünceie2 Göğüs Hastalıklan (Tiiberküloz) niyle konuşan Şehir TiyatroJan yız. (Seıı, nc halin varsa gör, bigüçlükle söndürmüştür. sanlar ve de insanlık .. rini kamuoyuna duyuracaklarını 3 Çocuk Sağhğı ve Hastalıklan Genel Sanat Yönetmenı Vasfı zim sana ihtiyacımız yok) bunu Koma haiinde hastaneye kaldısöylemiştir. 4 Ruh ve Sinir Hastalıklan Rıza Zobu: «Yalnız Şebir Tiyatdiyemeyiz. Bu scruna şefkatle ve rılan öğrencinin daha önce de jiACI BİR KAYIP 5 Den ve Zührevi Hastalıklan • roları değil, bnnu teşmil etmek olumlu tarzda eğilmemiz borculet ve ustura ile intihara teşeb6 Genel Şirürji • .' • lâzım. Türk Tijatrosu bOyfik bir Bslıkesir eşrafmdan merhum muzdur» demiştir. büs ettiği anlaşılmışbr. Hastane ? Nöroslrürji Keşkekzade Hacı Mehmet ve kayba uğradı» demis ve şunlaıı (Baştarafı 1. sayfada) ilgilileri Hasan Evrerj'in «Psikocşi. Bahkesir şuarasından Mev. a Ortopedı eklemiştir: patik» hastahğına tutulmuş ol(Baştarafa 1. sayfada) Kasırga ilerliyor lid sahibi Naksibendi Kadırüar 9 Anesteziyoloji ve Reanimasion duğunu söylemişlerdir. $eyhi merhum Faüna Kâmile «Pek ender vetisenlerden biri renle, Türk balesinin kurulmasınPakistanlı meteoroloji uzmanlü Kadın Hastalıklan ve Doğum torunu. merhum Keşkekzade idi Sami. Biz O'nun acısını uzon da ve geliştirilmesinde büyük hiz lan kasırgamn kıt a içerisine < Baştarafı 1. sayfada) 11 Kulak Boğaz • Burun Hastalıklan Hacı Eşref Ersun i!e merhume zaman Dnntamıyaeafımız jibî metleri geçen Dame Ninette de dogru Uerlediğinı ve zamania rar altıııa almıştır. Bu kararHacı Hasibe Ersun kızj, Musta12 Üroloji müessesemize kattıgı kıymetli Valois'ya verilmiştir. kuvvetinin kesileceğıni bildirmışlarm uygulama olanağı bulfa Cemil Hattatoğlu eşi, Nafia 13 Kizikoterapı (MeJfanoterapı) sanatından da mahrum kalaca. Türk balesir.in kunüuşunun 24 Sözen, merhume Hatice Hattatlerdir. Hâlen felâket bölgesi ile ması ve souuçlarının pörül14 Kadyoterapı ğız. O'nun eksikliti nznn zaman oğlu, Hatice Arabacıo^lu karyüdönümü dolayısiyle Devlet Opc? temasa geçebilmek için çalışmamesi için kuşku^uz zamaııa 15 Göz HastaUklan dcsleri, îsmet Ersun, merhura sürecektir.» rasında yapılan törende bir konuşihtiyaç vardır. Sütten açzı lar yapılmakta. ancak bundan Ahmet Hulusi Ersun ve Vecihl B) Korurucu Tababet tTzmanlıkl»rı: ma yapan Kültür Bakanı Talât yananların yoşurdu üfleyerek sonra zararın tam olarak tesbiErsun'urı ablaları, mimar Ya Halman, «Bale, Atatürkçü Türkiyemeleri örneği AP'nin bn l« Bakteriolott ve KnJeksiyou Hastalıklan tinin mümkün olacağı sar Hattatoğlu ve Güler Dogruve'ııin iistün sanat zaferleriııden kararların uvçulanmasında lar'ın biricik sevgili anneleri, 17 Mikrobiyoloji BELFAST, (Kuzey İrlanda), mektedir. biri olmuştur. Bugün, kuruluşuScv^i Hattatoğlu ve Süreyya takınaea^ı tavn merak edip (a a) Kuzey İrlanda'da kanun 18 Kehabilitasyon Dojrular'ın kayınvalldelerl. E(Baştarafı 1. sayfada; nun 24. vJdöniimüııü kutladığımız tereddüt içine düsenlerin hak. dışı îrlanda Cumhuriyet Ordusu min. Mustafa. Mehmet, Naciye Türk balcsi 190 yıldan uzun bale lı oldukları taraflar da yok i paşa, Kad;köy ve Bofa* seferleC.ı Lâbratnvar t'zmanlıklan; ve Levent Doğrular ile Eren dün tedhişçiüğe hız vermiş, Belgcleneği olan ülkeleri bile imrcııVapur defildir. Özellikle reformla i ri tamamen durmuştur ve Gören Hattatoelu'nun büi"ük 19 Biokimya (Baştarafı 1. sayfada) direcek bir başarı seviyesindedir. fast'm Güneybatısındaki Lurgan'scferleri ancak saat 9.15'den itirın desteklenmesi sibi yuvaranneleri, iyi insan da hareket halindeki bir otomo Sanayi ve Ticarct Bakanı deva. 2'J Radyodiağnostlk Devlet balesi içinde yeni bir halk baren normaîe dönebilmiştir. lak sayılabilecek sözlerin eer21 Patolojik • Anatoml oyunlan topluluğu kurmaktayız^. bilden açılan ateş sonucunda bir lüasyonun çiftçiyi güç durum çek reform niteliğindeki davLeylâ HATTATOĞLU Öte yandan bu süre içinde Kaİngiliz askeri ölmüş, bir başkası Madde 2) imtihan 7 !>ubat 1972 Pazartes] fcünU ytbtoa dD da bıraktığını, geçen sene ranışîar karşısında nasıl bir raköy ile Onkapanı köprülert de ise ağır yaralanmıştır. 12 Şubat 1972 Cumartesi günü branş'dan Ankara ziraî mahsule yapılan yüzde şekle dönüscceği cidden "me6.H.1971 Cumartesi günii yaaçıiamadığından Haliç'e giris Yenişehir Sağlık Koleilnde vapılacaltt.]r. 7 zammın çok az olduğunu kalandığı âmansız hastalıktan rak edilebilir. çıkış olmamıştır Bu arada sis kurtulamıyaraK aısrmzdan aybu sene buğday ve ay çiçeîi Bunlar bir bakıma tabiî genedeniyle saat 8.30'a Kadar YeMadde 3i lstekliierin engeç 7 Ocak IS»72 Cumartesi gününe Ka(Bastarafı I. sahifedı,1 rümış. aziz na'sı 7.11.1971 güfiyatlarına yapılan zamlann lişmelerdir. Geeecek zaınan şilköy Hava Limanj ınişe kapadar lüzumtu belgelen noksansra olarak bir dilekçeye nü öğle namazını müteakıp eKurulu olağan üye tamsayısının bile ancak iyi mahsul alıniçinde bir acıklığa kavuşması tılmışnr. bedi istirahatgâhına tevdi o bağlayıp Bakanhğımı?» mttracaat etmeleri. 38 oiduğu, buna karşıhk dâvânın ması sebebiyle bir krizi öniunmustur. da normaldir. Buna rağmen açümasma dayanıkhk eden Kulediğini söylemiştir. Madde 4) Bakanlığa 7 Ocak 1972 Cumartesi gününden sonra büyük bunalımdaki tırmanrul karannı 19 kişi ile verdiği Meviâ gariki rahmet eylesin. gelen dilekçelerin kabul olunmryacatı ve postadalc Çilingiroğlu Türkiyede devlst manın artık durduğunu vc • Diğer vasıta lnıllaoysa tam sayıya göre salt çogııngecikmelerin nazarı itibare ahnmıyaeağı Han otanuı adamının gerçekleri açıkça YER DÖŞEMELERI A t l E S l Reriye dönüşiin başladığıııı lugun ancak 20 Uyenin oy vermeDaha fazJa malümat, mahalU Sağhk Müdürlükleri nanlara karşı müsamaanlaîmaM gerektieini savunkabul etmck gerekir. Fakat si ile saglanabileceği belirtilmış, Heris 23189124 ile Hükümet TabipUklerinden temin edinilebilir. rauş, /akat bu konuda iş âlehu görünüş içinde *A?iye arhakâr olunuz. açılan dâvânın bu sebeple red Tunel Cad, 40/2 Tel: 44 72 9 rninin rahatsız oiduüunu söv AP kararına karşı Diişiik puanlı ögrencilerin kaydedildigi iddia ediliyor îşçilerden gelen döviz flP'de Amerikanın îstanbul Dokuzuncu Icra Memurluğundan Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı Birikmiş maaş Sami Ayanoğin Reformlar İLÂN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında Aıistanlık İmtihanı açılacak Valois'ya Easırga Olaylaıın ardmdaki Kuzey İrlanda'da bir İngiliz askeri öldürüldü Sis, olaşımı Çiliogiroğlu Anayasa ,K A R O İ L U K
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle