12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHIAK YASASINA UYMAY1 T\AHHUT EDER. Sanibi : Cumhuriyet Matbaacüık v» Gawtectllk T. A. Ş. adına NAZEttE NADÎ Sorumlu Yazı îşleri Müdürü: S4Mİ KARAÖREN Basan ve Yayan CUMHURİYET 3IATBAACILIK ve G4.ZETECİUK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevı Sk N. 3941 Bulvarı Yener Apt 128544 tZMÎR: Fevzlpasa Bulvın Afsaroflu İjnmnı Tel: 31230 3410» GUNEY İLLERÎ: Kuruköprü 34 «okak No. 4« ATMNA Tel: 4550 3934 1 3 • 12 ABONE ve İLÂN Aylık Aylık Ayhk Ayhk Ynrt tci 32,50 «7 5» 135 2T0 Itat D«ı 45. 133, 270 S40 Bajlık (Maktu) 350 Ura 3. v* T ttcl sayfa (Santlmi) ao » 3 üncü «ayfa (S&ntimi) S) » 4 5. S ncı cayfa (SaJntlml) 7S * Nısan. Nikih, Evleome, Dogura 100 > Olum, Mevlid, Tesekkur 23 üncO (5 St 150 > B) Olum. Mevlid, Tesekkür (5 Cm.) iOO » SATISI 75 KURUŞ Kraliçe (Baştarafı 1. sayfada; dilmis muzeyi büyük ılgıyle gezmişlerdır. Kralıçe, Kariye hakkında «Burası Avasofvadan rtaha sıcak. Kıiçiık olmasına rağmen riegişik bir ha\ası var. tnsanı bujulüvor» demıştır. Mozayıklen n tenuzlenmesi hakkında çeşıtlı sorular yönelten Krallçe, çevrede başkaca Bızans vapıtı olup olmadığını da sormuştur. uçakla Hong Kong'a uçmuştur. BntannİB yaü da tngıltereye doğru yoİ8 çünnıştır. Kraliçe'nin uçağı Venedik'e inemedi Kralıçe El'zabeth'ın uçagı, Istanbul'dan aynldıktan sonra uğrayacağı Venedik havaalamrun kesıf sısle kaplı olması yuzunden volunu değıştırerek Zurıch havaaianına inmiştir Edınburg Dükü, boylece, Kralıçe den Venedik yenne Zurıch' de ayrılmış ve Lıchtensteın'a gıtmış^r. Ulaşlııma Bakanının bir önerisi, AP oylariyle reddedildi ANKABA, (Cnmhuriyet Buıosu) MıHet Mech'si'nin dünkü bırleşıraınde AP'li Hasan Turkav'ın gre\ler uzerıne hui.umetm dıkkatını çeken gundem dı;ı konuşma^ından sonra Turkıvede ın=a edılecek gemılenn ulkemızde japılamayan parçalannm dışsrdan getırtilmesı halınde bunlara gumruk muafijetı sağlanması hakkındaki kanun tasaneının bir geç'cı komıs\ona devredılmesi yolunda L'Iaştırma Bakanı Selâhattın Baburoğlu'nun onergesı isleme konmustur Soz konusu tasarı. ilgıli komis I ^ona ha\ale edılmıştı Ancak, Ulaş tırma Bakanı: tasarınm, bır an once Genel Kıırula sevkedılcbilmesraı «ağlamak amaeıyla bütun ilgılı komısyon tem<=ılcı]erinden olu «acak bır gecici komisvonda ele almmasını onermistır Bakanın onergesının oylaması AP CHP çe. kişmesı şeklmde geçmis. sonunda onertte. AP'lılerın oylarıyla reddedılmıştır AP, bazı teklifler (BasUrafı I incl layfadaı kaclığıns düsen variferi yerine getirmeve çalısıyor; bir nzlaşma sağlamak istıyor. Bana. dilşüncelerini söyledi. Istifadeyle dinledim. Sür'atle düşünüp ben de kendi istikametiari tâyin edeceğim. Şimdi, dinledikJerimi hazmetme^e çalışacağım. Biriki saat sürer bu.» Erım, sozunü ettıği «istıkamet» in ne şekılde olabıJeceği yolun dakı bir soruya, «Her yönde ola bilir» karşılıgını vermış, «AP &e nel Başkanı ile goruşecek misiniz?» sorusuna ıse, «şu anda böyle birşey bahis konusu değil» d; je ce\ aplamıştır Mıllet Meclısi Başkanı Sabıı Osman Avcı ıse, Başbakanla ^at) tıgı goruşme hakkmda şu bılgıvı vermıştır . «Irinde boJnnduğumuz son buhran dola}i«J}le ben de. sayin Cum hurbaşkanımn bu ne\i buhranlar da Meclisler baskanlarını Meclisi ilgilendiren bir konu olduğu içın da\et etntesi uzerıne buhranın icinde bulundum. Içüıde bulundıı^um irin saMn Başbakanla, bu. Mik misafirıni uğurladıktan sonra. İstanbul'dan dönuşünde «oruşraeyi ben arzu ettim. Ben kendisinden rica ettim; geldiler. Karsılıklı; bu buhrandan çıkma nın yollarını. anlaşmanın fa^dalarını, demokratik kurallar içinde çok altematif oldu?u İrin. par. lanıcnter sistemlerde çok altematıfler gorulduğu icin, bıitun bu altematifleri karşılıklı fikir teatisi halinde gozden geclrdik. Bazı istirhamlarım oldu krndisinden, du«unccek. herhalde kısa zamanda karar \erecek> Bundan sonra gazetecılerle başkan Avcı arasında soru cevap şeklmde şu konuşma geçmişür: Soru «Bu alternatıfler ara«ında açıklayabıleceklerınız var rnı'» Cevap «Bu alternatifler. konusulur. konuşnlur da hangisine doğru yaklasılırsa onlar arıklanır. Ama, shndiden açıklama, her sc\i sulandırır » Soru Sımdılık >aklaşma yok galıba'. Cevap «Hayır, rakjaşma var» Soru «Ortak noktalar nelerdır'. Ce\ap Ortak nokta. demokratik kurallarda: parlamentova da>ali. parlamentodan destek alan \e bujuk, >ani. içınde bulunduğumuz ortamda basarılt bir hukıiraet olabilmek için parlamentonnn buMik nishette de<teğini, kuvvetıni almak ıstivor. Başbakan Bunda haklıdır Biz de, o desteği nasıl «ailanı. d\\e onun carelerıni arıjoruz Benımle parlamento baskanı olarak konuştuğu, bu.» Soru Yıne, Sayın Erim'm Ba<bakanlıcinda pariamentoya da vaJı bır hukumet mı söz konusudur 9 Yoksa deeışik bazı alternatıfler var mıdır'. Cevap «Dıs hasın*. kendisi hirUkım şevler soAİrmiş. Bu, ken disbıe ait bir şev Bana gore Başbakan. halen odur. Bu meselenin lcinden çıkmayı ve cıkmanın >ol laruıı konusu} oruz. Bunun otesindeki takdir. tamamen kendisüie aittir... Soru: «Bu goruşmeden ümıtll mısınız » Cevap: «Her zaman sorarsınız bu suali. Her zaman ömltli oldıığumu so3İerım: Bugıın. çok umıtlıvim.» Soru: «Baska bır temasınız olacak mı'» Cevap Baska bir kimse bar.» geleceğitn der«e, memnuniyetle kabul ederim. Kapım acık. Başka biriii de beni dâ»et eder. »e, on» da giderim. *ma. şu anda bötle birsey yok, henüz. Yarıda kalmış Çsnkava rörusmeleri. herhalde »arın veja öbür jrün deıam eder, tahmin edijorum. Şu anda bundan başka birşey bılmnorum » horu «Bırçok temaslar vapıluor. goruşmeler olu\or ama, hıçbır şey sızmıjor Hersey voruma bırakılnor. Tahmınlere gore \aziliD çalışılıyor » mokratik kurallarla daha (rüçlü bir hükümet, dijor. Demokratik kural muhtırada da var. Mnhtıra da bugün caridir.» Soru «Ama, muhtıranın 3. maddesi de var..j» Cevap «3. madde var ama; o pek de çok gelijorum. gelhonım demez. Bu, kcndiliğinden olur. Istesevdi. onu o zaman yapardı. O zaman da yapmadı. Onu ısteyenler, muhtıra sahipleri...» BREjNEY, RESMî ZİYARET İÇİN DÜN PARİS'E GiTTi P\RİS. (Dış Haberler Servisi) Sovvetler Bırhğı Komunıst Partisı Bırıncı Sekreten LeorudJ Brejne\. oun altı gıuıluk resnr bır zıjarette bulunacağı Fransa' nın başkentı Parıs'e gelmıştır Leonıd Breınev e bu sevabat'e eşı, Sovjet Dışışleri Bakanı Gromıko \e Başbakan Yardım cısı Vladımır Kınlın refakat et mektedırler Parıs sıvasi çevrelerınm buyuk onem verdıgı bu zıvaret sııasmda Sovyet ve Fran sız vetkılıleıımn bırçok konu>u ele alacakları ve ıkı ulke arasmdafr1 ılışkılerı arttıracaklan belırtılmektedır Ön tedbirler (Baştarafı 1 ınci aayfsda) Başbakan Ekonomık tşler Yardımcısı Atıllâ Karaosmanog lu da yaptığı konuşmada, Dağ daş'ın iddialannı cevaplandınr ken. DP mUletvekılmın 1961 yılında şeker şırketmın bır memu ru olarak Devlet Plânlama Tes kılâtma bilgı venrken one suraugu goruşlerden çok başka konuştuğuna isaret etmıştır. Geçıcı Komısyonun dünkü top lantısma hukumet adına ıkı Baş bakan yardımcısınm yanı sıra Tanm Bakanı Ornan Dıkmen Kovışlen Bakanı Dr. Cevdet Aykan ve Orman Bakanı Prof Selâhattın Inal da katılmışlardır Bırind madde uzerındekı goruşmeîerde tasarmın adı tartı şılmış, AP ve DP lı uveler, yal nızca «toprak refoımu> deyımı nın tasarınm amaçlarına uvgun düşmedıgını ıddıa ederler ken. CHP'lı komısyon uyelerl ad değışıklığının gereksız olduğunu savunmuslardır İlk sozu alan, CHP'li Ahmet Şener. tasarının «amaç» la ilgı li bırınd maddesının aynen korunmasıru ıstemiştu 1 . Yuıe CHP* 11 ömer Buyrukçn tasannın •dınm «Toprak ve Tarım Reformu ö n Tedbırler Tasarısı» şeklmde değıştınlmek ıstendıgıne ışaret ederek buna gerek olmadığını söylemıştır. Ancak. bu ılk madde uzenndeki goruşmelerd» tasanrun adınm bu şekılde degışnrılmesı komısyon çognnlugu tarafından kabul edılmıstır. Dük'ün sohbeti Bu arada Edınburg Dükü de «20 yü önce geldiğimde Barem bir vıkıntı haldevdi. Dün, görduğum kadarı ile Harem çok gü7Pİ onarılmış ve duzenlenmıs. Ayasofva ise Arapça yazılar dolavısiyle Bizans havasuu yitirmiş. Buna karşılık Kariyedekı mozayıkier gerçekten şıheser» şeklmde mıhmandan İle sohbet etmıştır. Kanye müzesım çevreliyen yollardakı halkın gostenlen arasında yola çıkmadan once kapalj arabaya bınen Kralıçe, bırden hevecanlanmış ve sağına soluna baktıktan sonra aradığını bulamayınca «Çantam Çantam olacaktı » dıye bağırmıştır. Bunun üzerıne burava gelırken kullandığı açık arabada duran çanta getınlıp Kraliçeye teshın edılmiştır. Kralıyet aılesı, daha sonra. gerek «büyulendjgı» nı lfade ettıği Kanyedekl ıncelemelenrun uzaması ve gerek yol boyu halkın ilgisı gıbı nedenlerle Yeşilkoy ha'a alanına programdakı saatten geç ulaşmıştır. VEFA POYRAZ AÇIKLAMA YAPTI Istanbul Valıst Vefa Poyraz, öncekı gece Başbakan Nıhat En m tarafından Kralıçe onuruna venlen yemekte bazı vetkıhlerle munakaşa ettıği yolundakı haberlen yalanlamıştır. Poyraz, konusmalann dısanya yanlış ak settığını söylemıştır. Avcı'mn sözleri OJaylarm ardındaki (Bastarah 1. sayfada) tifa volnns basvnrmayacajının kesin bir teminatı farzo. Innamaz. Başbakan. ıç polıtikadaM bunalımın çoıulebilmesı için parti tenel baskanlari^le ROrüsmelere devam edilecefini bıldirmıs bnlunmaktadır. tlk safhasında sadece Hükntnet Baskanı ile Adalet Partisı G e . nel Baskanının mahatap t n . tuldatu förüsmflerin boylece daha ya> jpnlastırılacatı ve difer parti baskanlarını da kapsataeafı anlasılmış olmak tadır. Cumhnrbaskanının, par. ti Hderlennl topln olarak mı, voks» tek tek mi kabnl edip eörüseceii konnsnnda Basba. kanin açıklsmasınds yeterli bilgive raslanmamıştır. Her iki biçımde dr olıa, bonalımın bu defa daha çeni$ bir lıdfr kadrosn içindp ele alınacafı anlaşılmakUdır. Başbakan Krım, hükümet. te de%am edebilmevinin ««seari sartı» nı da diinUü s ö ı l e . ri araMnd» belirtmis olmak. tadır. Bu şart. iki bii\rik partinin ( * P \r CHP) hukfimeti de«teklemesi sartıdır. Bu açıklamalann ışuında, 7ir\ede devara edecek »örüs. melerın han(i vonü izleyece. kı ksba hatlarhle ortaıa (ikmıs savılabilir. Camhnrbas. kanının, lidcrlere. Erım hukuraetinin devamını sajla^acak tedbirler iizerinde telKınlerde bnlunması bo kosnllar nltmda dnJal bir erii"me olacaktır. Fakat ozellikle \P kanadından (rlfcek istrU. lerin ve «ikâyrtlerin bn hükıımet rapı«ı ile bafdastınl. ması mürakfin olamadığı tak. dirde, istiftvs kadar giden selişmcler de olabilecceinl kahul etmck gerekmektedir. Hukümetin isledıgi destek konıısu ise parti liderierivle Mpılacak eörüsmtlerin ana noktasını teskıl »decektır. Bnnun ne snretle saglanabiIfce&ini sirndiden tahmin Pt. menin euçlüfü mevdandadır. Hele. desteti znrnnln çoriilon ıkı partiden AP'mn, Frim hukumetinin bazı davranıslarına \Snelmıs \e »n*a n k . mış ronislfrı \ t sıkıntıları bir rahatlıia donustunılemf. den bo kanattan destegin hangı >o! ile «ağlanacagı. riogrnsD, merak konuMi olmaktadır. Z:r\p roriısmclen. nin en çetın vonünü de bn nokt» teşkıl etmektedir Snnay, Eıim'i (Baştarafı 1. savfada) Veda Toren kıtasını denetledıkten sonra Kralıçe ve Duk kendisım ufurlayan tstanbul Valîsine, 1. Ordu ve Sıkıydnetırr. Komutanı j Orgeneral Faık Turün'e, Istanbul Beletüye Başkanma ve ötekı >etk'lıler ile İngılız Buyukelçısı ile Buvukelçılık vetkılılerıne veda etmışlerdır. Bundan sonra Dıştşlerl Bakanı Osman Olcav ve eşı, konuklara Cumhurbaşkanı Sunay ve Hukümet adına ıvi yolculuklar dılegınde bulunmuştur. Bu arada Prenses Anne de anne ve babası ile vedalasmış, uçağın kalkısında kendılenne el sallarken gözlerı dolu dolu olmuştur. tlk görüşme.. Çanka\a koşkunde 35 dakıka kaaar Cumhurbaşkanı Suna\ ile goruştukten sonra ajnlan Başbakan Enm, gazelecilerın sıyasl buhranla ılgılı sorularınj cevaplandınnış ve ıç pohtıkadakj buh ranın çozumlenmesı ıçın sıyasi partı genel ba^kanlarıvle goruşmelee devam edıleceğmı bıldırmiştır. Erım. gazetecılenn. «Istifanm Cumhurbaskanına verdiniı mi?» sorusunu «Hayir» şeklmde c« vapland.rmıştır. fDün gtç saatlfrde göritatüfumüz hıikümete vakın çevreler. Erim'in istifa etme. diğini bıldirraislcrdır.] Başbakan Nıhat Enm bundan sonra, «Hükümeti birakmamak içm asgtrî sartın ne oldugn» volundakı bır soruja da şu cevabı vermıştır«Daha ör.ce de sb^ledigim Ribi, j iki bü\uk partınin desteklc! mesi, asçari sart odur Memle ket nortnal ortamda dcfil kı, 226 rev kâfidır \abut, benim ale\lıimde 226 rev çikmıror mademlci, ben otura.Mm di;ecek ortamda mı Tıırkr\e? Bu nrtamda olsa, ben Başbakan olamam, ekserivet partisinin baskanı olur. Başbakan. Bir olaganustö hal var ki, ben Başbakanım.. Bn reformiar, bu ıçır.de bulunduğuranz ortamda ıkı bıiruk partinın desteğı olmadan nasıl çıkanlır?» Hukumete jakın çevreler, Erım ın Mıllet Meclisı Başkanı | ^vcı ile vaptıgı görusmede, AP rm baz Bakanların kabmeden cekılme'ırıi ı«tedığını de bıldirmıs olabıleceğını Erım'ın ozel1 11». e bu ı«tek konusunda olum. lu va da olumsuz bir karara varsmadıgını ılerı surerek, şo\ le demi'lerdır «\P'nın istekleri. henuz kcsınlikle belli defildir. Ama ba/ı «sartlar ileri sürüldüiü. bazı Bakanların kabineden çekilmesinııı ıstendıfj anlasılnor. Bn isteiin Sovıet gazetelerı Brejnev'ın nereve kadar gideceğı sımdilık bu gezısmden çok şeyler beklenkestinJemez..» dıgını belırtmekte ve Fransa' nın. Amenka'nın ekonomık baskılarına Karşı kovabılmek içm Rusvadan vardım \e destek ıstevecegını ıfade etmektedırler ögrenıldlğjne sore. oncekı Pravda gazetesı de dunkü sayıgere, AP Genel Sckreten Nısuıda avnı konuva deRinmis ve 7amettm Erkmen ın KocatepeAmerıka nın vaptıgı baskılara dekı e\ınde A\cı, Demirel \e karsı koymak amacında olan Erkmen arasında son sıya^ı Fransa'nın Rusya ile üıskılerını buhıan Konu=unda bır goruşme gelıştırme çabasında olduğunu yapılmıstır. Goruşme. 22 30'dT ılen surmustur Sovvet basını baslamıs. geç saatlere kaddr eenel olarak Brejnev'in vaptıgı surmustur Hatırlanacagı uzere bu ziyarete büvük önem verıl Avcı, bu goıusmeden bır gun mekte olduğunu da vazmaktadır once. Cumhurba^kanı Sunav taraiuıd'an kabul edılmı^ti. Kocatepe'dekı goruşme d o l a j ı s n Bagımsız «Fıgaro» sazetesı l«e le Mıllet Meclısi Ba^kanı Sabıt Breınev ile Pompıdou arasında O"ian Avcı'va gazeîecıler, kı goruşme'erde Fransa'da ca«*caba, Sur.ay'dan bir mesaj mı susluk vapan Sovyet aıanlan ko eotürdünüz?» dıye sormuş; Avnusunun da ele alınacagını vazcı da. «B5\Ie bir mesaj gStürnustır. «Fıgaro» gazetesine gore medifıni» bıldırmıstır. son yıllarda Fransa'da Sovyet casusluk faalıvetleri bir hayli artmıştır AP'nin istekleri Görüşmeler «TİP'in teklifinden de ileri» DPIı Bahn Dağdaş, tasarm alabıldıg.ne eleştırdığı konuşmasınaa bu tasannın \navasa Mah kemssı tarafından kapatılan TIP ın Mectee \erdiğı toprak reformu teklifı ıle avnı paralelde olduğunu one surerek bazı vonlerıvle daha da ılen hukumlcr tasıdığını ıddıa etmıştır Bah rı Dağdaş, komısjondakı CHP'li uyelerce tepkı ıle karsılanan konuşmasında 15 profesor tarafından hazırlanan (Zıraî îktısat^ ad lı kitabm 21 25 savfalannda yer alan toprak reformu ıle ılgili Marksıst. Leiınist goruşlenn tasanya aynen sokulduğunu da iddıa ederek. «Bu kanunun amact ilmî sosvalizme dayalı bir toprak reformu getirmektir. Tasarı, Polonva ve Çekoslovakvadakl uy gulamalarla avnı paraleldedir» demiştir Kendismın «Çıkar çevrelerin temsilciliiinı vapmakla» suçlandıgını ds belirten Dağdaş «Savet hazırlamış olducum teklif incelenirse. hamri karakterin adamı olduğum anlaşılın şeklınds konuşmuştur. CHP mılletveMU Mehmet YUceler. Dağdaş'a cevap venrken 12 Mart hükümetınm butun üyelerıne Marksıst, Lenınıst damgası vumlmak istendığını ıddıa etmış, CHP'li Turan özguner de, «Hükümet Marksist, Leninist bir hükümet dejildir. Partilerüstü bir hükumettir. Militarist bir görünuşte olabllir» demiştır. Sovyet basını Avcı, Demirel ile de görüştü Son yıllann (BaştaraTı 1 inri aavfada) ite kaka Kralıçeyi ve de bzellıkle Prenses Anne'i gormek ıçın çaba sarfettikieri kolayca dikkati çekerdi tngıhzler halkın ılgısmi çekebılmek için her şeyı ivı p'ânlamışlardı. öyle kı: Kralıçe ve Prensesın hang; gün nasıl elbıse gıveceklen Londradan gelen teleks notlarıyle basına aktarılıyordıı Bu noktaya kadar dıkkat edıyordu îngılızler programlanna. Rahmetlı Gürsel'm Cumhurbaşkarüığı dönemınde tstanbuldan transıt geçerken Kraliçenın giydığı şapkanın yılın modası olduğu hatırlanırsa annekmn her gun giydıklen elbıse ve şapkalann Türk modasını ne denli etkıleyebileceğıni şımdıden düsünmek mumkun. Figaro'nun iddîası YENİ GEMİLER DENİZE İNDİRİLİYOR fllptekio Davasında (Baştarnfı 1 incı sayfada) odasına gırdi ve bazı şeyler ala. rak çıktı» demış, olaydan sonra kendısıne gostenlen resımleırien sanirvlardan îbrahım Öztaş (tzmır'de Oİen) ve Nahıt Torevı bu kışıye benzettığını bıldırmıstır Tanık Turhan Targaç ıse resımlerden Cıhan Alptekın olduğunu tanıdıgı bırının, e\ının etrafında devamlı olarak dolaçtı?ını ve kendısını de süzduğunu blldırmıştır Tanık Zeynep Benhur da, eve gelen kişmın îbrahım öztaş'a benzedığmı sovlemıştır. Sanıklar, tanıklann ıddıaları! rağmerf^ge gıren kişınin rahım ..J^rt*? olamayacajjjgJ "one suıerek, ıfadelerı kabuletT memışlerdir Bu arada Mahkeme Başkanı, Cıhan Alptekm'i, «Gerindiği ve esnediği» ıçır. sajgılı olmaya ç a . ğırmıştır Koçaş'ın cevabı Kalabalık dağılmadı tngıhz Hava Yollannın uçagı «aat 12 00 de konukları havalan dırırken, alandakı kalabalık uçak gozden kasboiuncaya kadar dağılmamıştır. Uçagın kalkışını gordükten sonra Pren^es Anne, InRilterenın Ankara BvıyUkelçısı ile Cmar otelıne cıtmıştir. Prenses \nne, ogle yemegindc knŞıt^a man'arlı le\rek, Sec D agneau ıç pılavlı Tı)rk şaraplan mevsım salatası. dondurmplı meyve salatası yemış, kah \e ıçmıştır. Prenses. saat 14 30' da fahn başkanı olduğu Hassa alayını teftış etmek üzere ln?:ı lız Hava Kuvvetlerine aıt bir A\KAR\. (Cumhurıvet Büro«u) Denız Kuvvetlenne baglı Taş kızak tersanelennde yapılan çeşıtlı gemıier ve bır yuzer havuz 5 Kasım 1971 gunu torenle denıze uıdırılecektır SCKA grevi (BaşUrafı I ınci «ıvfada) yavnmlanan açıklama şoyledir «SelulozIş Sendikasının SEKA Genel IMudürlüğünüıı işyerlerınden I. Ordu \e Sıknönettm Komutanlığı biMfesi içersindeki teşekkül. ıijiHuBMt. fabrlka. irtibat memtrrhHrhın ve fidanlıfr tf yerlerinde 2« Ekim tarihinde başlatacatı grevin. 1402 Sa; ılı Kar.unun 3/F maddesi gereğince «iiresiz olarak durdurulmasımı karar verilmiştir.» f Osmanlı (Baştarafı 1. savfada) % Duk, A>asof)a'dakl Arapça l^ıtabelerın. Bizans >apısı ile bağdaşnıadığını so>lcdi. • Her halde paüıcan lngUterede »z bulunduğundan olacak, Kralıçe yemeklerdcT en çok pathcan musakkajı. Duk de patlıean salstasını çok sevıp hırkaç kez ozel olarak vaptırtMİar 0 Gu\enlık tnemurları ile b«sın nıensupları arasındakı surtu;me>i, alavcı goıle iılcyip bir yao dan culduler ve bir yandan da uzulduler. • lngıltere'de ozlemlen olan ta ze mej\a \e scbzejı, Britannıa Vatına Turkı>e'den aldırıp bol bol >edıler Yattak) ıçme suyu ıse her zamanki gıbı tngıltere'den geldı 0 Topkapı Muzcsindeki çevrecınde 49 flmas bulunan 86 kıraflık Kaşıkrı Elmasının yanından Kralıpe a^nlmak istemedi. • Gelıbolu'da savaş bolgelerınde dujgulandılar. Kralıçe bu duy gusı.nu Fran=ız Cumhurbaşkanı ile Avusturalva \c Yenı Zelanda Genel Valılcrıne bın»r mesaj gon dererek açıkladı 0 Kraüçe, Dolmabnhçc'den karaja çıkışlanndan bırinde motorun ijice janaşmaması sonucu kı •»ı>a atlama*ı sporrmcnliğini gosterırken, cşi Duk'c de hejecanlı dakikalar ?a$attt • Dvık mehter takımı ile tarıhi Turk muzığı korosjndakı muzık âletlermı çok ilgınç bulurken hıç kımsenın a^ağına gıtmejen Krahce. Munır Nurettin Selçuk'un vanına kadar gıdıp kendssını kutlsdı Bu kııtlamadan once aşk şarkılarmı Kralıçe ajağı ile Duk de panraklan ile tempo tutarak dınlemışlerdı 0 Osmanlı tmparatorlarımn yil lık mutfak masraflan ile Krnlice çok ilçilendi Hesap listesi öıel olarak rıkartılıp sonradan kendi^ine gonderilecek Su sıralarda a> lıffina zam istcği konusunu «orujen Parlamenlova, buna, Kraliçe her lıaldc bir befge olarak verecek '• . 0 Prog^mma bırı Ankara'da, bın de îstanbulda ıkı ath gosterı konulması buna kar=Uık kendılerını daha çok ınsanm gorebıleceğı futbol maçına guvenhk gerekçesı ile goturulmemelerı Krahjet aıJegını uzdu 0 Prenses, en çok >ol bojunda halkın gosteriieri sirasında, fcendf lerini taşıjan arabaların daha tat la >a\aşlamavıp. hızla gitmclfri l e gosteri >apanlara daha çok selam veremej işlne uziıldıı. 0 Kari'e müzesının değıjık ha vası Kralıçe\n buvulecı 0 Sultanahmet Camisine sirişie »lakkabılarını cıkartıp îerllk ?i>crken kendisi Kralire olâuğu icin cfilemi>eceğinden ilk anda kimscnin >ardını etmemesindeo faşırdı. 0 Krahjet aıle'inı en çok halkın cosk'in ı e ıç'en =e\gı gosterılen etkılpdı Bunu her fırsatta ajıkladılar . Sendikanın karan Selülozİş Sendıkası yonetıcilerı, durdurulma bolgesı içınde bulunan Izmıt ve Çaycuma (Zonguldak) tesıslerıyle îstanbul îrtıbat Burosu dışındakı Aksu (Giresun). Dalaman (Muğia) fabrıkalarıyla. Afyon ve Balıkesır ışverlerinde de erevı «imdilık uvgulamavacaKİarını bıldırmışlerdır «10 bin lira aldık» Öğleden sonra Phılıps Şırketınin Personel Muduru Şınasl G o . ren, tanık olarak dinlenmıştır. Goren ozetle şunlan sovlemıştır «Can ve mal emnnetimiz kal. mamıstı. Her jrun taşlanıyor, sırketin camları kırılıvor \e sılâhlar atılıvordn. Bır gun telefon çaldı. Yetkili bir k i s u l e »brusmek istedıkierini sovlediler. Yetkili oldufumn bildirince, (ITC'nın kapısının onune gel, goruselım) dediler. Gittim. Beni kapıda Ciban Alptekin ile Osman Bahadır bekliyordu. Benden 50 bın lira istedıler. 10 bin lira} a anlaştık. Bir daha sirketin taslanmayacafına dair sdz verdiler. 10 bin lira>ı Osman Bahadır'a teslim ettim. Bana makbuz \ermek istediler. Fakat (makbuza ıhtnaç vok) deyince, yırtıp attılar..» Yargıcın sorusu uzerıne tanık, «Par» verıldikten sonra binava bır daha tecavttz edilmedifini» «ov lemıstır Sanıklar. tamgın doğru konuştuğunu bıldirmıs. lerdır Bu arada, sanıklardan ö m e r Ayna, Çapa öğretmen Okuluna dinamıtın kendısı tarafuıdan atıldığını bildırerek, bu konuda tanık dınlenmemesıni istemıstır Bunun uzerıne so? alan sanıklardan Oktav Kavmak da, Mehmet Ulu«ov adlı arkadası. rın Sa§malcılar Cezaevınde Çapaf>a dınamıt atılması j u 7unden tutuklu bulunduğunu \enı oğrendiğıni. bu kışinın olavla bır ılgısı olmadığını, dınamıti orava kendisinm attığı. t ı mahkeme huzurunda ıtıraf cfınıstır Duruşma, 2 Kasım'a bırakıl. mıstır İkinci görüşme Başbakan Erım, dun saat 19 05 de Çankaya Köşküne \enıden gıderek, Cumhurbaşkanı Sunaj ıl» ıkmcı bır görüşme yapmıştır. Sa at 20 20 de Koşk'ten ayrılırken Başbakan. gazetecılcnn vonelt tiklen sorulara açiit bır cevap vermemîstır Başb^an «Bu ikinci znareti bır istifa konusu olarak mı» değerlendırmek gerektığını soran gazetecılere gulerek, «Merak ediyorsunuz s u de, ne zaman oHcak bu iş dıye » karşı'.ığını vermıştır Bu goruşmeden sonrakj gclışmeler ha.ckmda da bırsey soyleyecek durumda olmadığını tfade eden Erur. durumun «Saat be saat degistiğır.i» belırtmış. «Bundan sonra da başka verlere fiderek temaslarda buluuup bulunntajacağı» jolundakı bır soru>a ıse, «Bi!mi\orıım. «;u anda ben de bılnmorum. Sımdi nc japacaksınız, di»e sor?rsamz r»e gideceğim. bir tarhana cnrbası içeceğim» karşılıgını vermıştır. Goruşmelerden olumlu sonuç alınmasına çalışıldıgını bıldıren Erım, «Şu ana kadar bir sonuç ( alındı mı?» dıje soran gazetecı j lere, «Bıtmedı daha, bıtmeyınce belli olmaz» karsılıîını vermış, goru^melerın hıç durmadan sur aügune ışaret eaerek, AP Genel Baskanının da soru^~ıelerdc bu lunabıîeceğmı soylemış, «Sabah ola. haMr ola» dermştır. Başbakan Erım, hükümette kalabılmesı içm bazı şartlar orta>a ko^auğunu hatırlatarak, şimdıje kadar bunlann ne oranda gerçekleştığınl soran gazetecılere de şunları söylemıştır: «Bu «artlan şimdı açıkia>amam. Bu sualinizin cevabı da şimdi erken. Tahakkuk etmiştır, ctmemıştir demfk ıçın lıenuz erken.» «\P ile pazarlık halınde mısıniz"» şekl'ndekı «oru\a ıse Erım. «Vallaha, bır nıal alış • veri<cinde deçılız kı. pazarlık halüide olalun» ıcarşıhgıru vermıs. «Bir anlaşma zemını mı arannor, o halde"» dıye soruîarını surduren ga zetecılere, «4nlaşnu zemir.ini, Meclis Başkanı arıyor» demışt.r Başbakan, b^r başl^ soruja karşılık rerirken, Baskan A%cının once Cumhurbaşkanı, daha sonra aa AP Genel Başkannla japtıgı goruşmeleraen haberdar olarak Koşt'e çıktıgım sovlemıs bundan sonrası ıçın de, «Orta^a çıknid zamanının henuz gelmedığim» lîade etmı^tır. Erım, «Efendım, bır APCHP koalıs\onıınun Başbakanlığını size teklif etseler, ne > aparsır.ız''» sorusunu da, «Canım, ışte zaten bizim hukumetımizde de ^itndı 5 parti var. Başbakan da benım I Ne fark eder?» denuştır. I «Kapım açık..» i Paşabahçc Şişe ve Cam Fabrikasında başlayan grev Paşabahçe ^ışe ve Cam Fab rıkasında 2200 ışçı, dun sabah 05'den ıtıbaren greve başlamış tır Kristal • İş Sendıkası tarafın dan yürutulen grevle ilgılı bır açıklama yapan Başkan Mehmet Sışmanoğlu, Sıkıyonetım Komu tan'ığı ile Îstanbul Bölge Çalışma Mudurlugunun uzlaştıncı gavretlerıne ragmen bır sonuç alınamadıgınj Dildırmıştır. Sencukaya gore, grev nedenlerı kıdem ve ıhbar tazminatları, fazla mesaıier, SSKndan emeklı avlıgı almaja hak kazanmamış kıdemlı ıjçılenn 5ö yaşını dol durmuş şerekçesıyle ışten çıkanlması vs sosyal yardım ile pnra uygu'«ımalan konulanndakı uyuşmazlıktır • •• TOS (Baştarafı 1. sayfada; m?* bej'an etmışlerdir. Ancak bunlardan Gün Zılelı. mahkeme he\etını te«;kil eden hakimlere karşı bir ıtırazı bulunmadıgını fakat mahkemenın kuruiuşunun usulsuz olduğunu one surmuş tur. hirazını ı>ı ızah eaememesı karşısında durusma yargıcı Ismet Onur ıtırazın madde belırtılerek yapılmasmı ıstemıştır. Tekrar konuşan sanık Gun /ılelı. Marksıst, L«nır,ıst devrımcılere basta ve ışkence yapıldıgını <;o\le>ınce duruşma \argıcı Ismet Onur bu ıtırazın bu ızan tarzı ile dıkkate alınmayacagıru ıfacie etmış devanıla $arL lerruştır: «Bu kursude gorev vaptığım surece kinisen usul kanunlarının dışına cıkartmam Sa\unmalarınızı son sınırına kadar \apmakta serbestsımz. Ancak konuşmalannız sırasında hiçbir makam \e şahsa hakaret edemezsiniz. Mahkcmemızde buna ımkâo tanınmavacaktır.* Dunışma yarpcının bu konuş ması üzerine Gün Zılelı de baş ka bir bejanda bulunmayarak j e n n e oturmuştur Bu daıada tutuk<;uz olarak var gılanan \e dunku duruşmada şimdilık bulun.navan Kamıl Gu na\dın ıie .Mehmet Tarhangıl ciı smdakl 141 sanıgm huuvetlerı n.n tespıtı 2 j saat surrnustur. Daha sonra, sanık atukatlarm dan Halıt Çelenk söz almış, 1! sanık avukatı olarak mahkemenvn kuruJuşuna ıtırazlan olduğunu, Mıllı Savunma Bakanı ve BSŞCMkan tarafından atanan ^argıçl3r la bagımsız mahkemenın tesekkul edemeyecegını, vargıçîarın yu rutme kuruluna karşı hıçbır te mınatlarının olmadığını, ayrıca sıkıyonetım mahkemelenmn tabıı hâkım de sayılamayacagını One surerek, lsteklennın Ana\asa Mahkemesıne gonderılmesını sa ı vunmustur. Duruşma sam'< amkatlarır n | bu ısteklerın^n karara bağlanma j 6i içm, bugune bırakılmıştır. ' Ce'ap «Bu, nrden bövledir, anlatavım: \e\ı sahsına mur.hasır bır durtım olunıa. onda hepımız acemıvız Hepımiz ele acemı oldnğtımuz için, hata ^.»pma\alım dne e n e l â nleunlaştırmadan çok da bırşev konuşamnoruz Ben, bu haletı ruhne ıcındeıım Normal hukumetler duşer, koalisj onlar kurulur, protokollar olur r,öru\orsunuz ki. bojle bır durumun içınde defriliz. Şimdi topvekun parlâmentonun aşağı rukarı bır partı grubu hanc, desteğıne davanan bir hiikiimet oUrak henu7 ayakta Bır partı ile arasında ıhtılâf olmu% Bu mesele bizım normal kurallarımızın tam içınde der^em. siz de coruvorsıınuz kı, deirıldir vanı... Nevi şahvına mun hasır bir hukümet tarzıdır, bu. Bundan çıknuk için, buna görr çareler aranıyor. Bu çarelerden her akla gelen hemen «îövlenirs». va hemen çunıtulecek bir arguman ortava konur t e bizi drmo rahzc eder \eja Turki^e'de. itiraf etmek lâzım ki, az da olsa bu. i\\ sonucun alıtımasını istetne\en bazı çevrelerce snlandınlır. Hem lular.dırılmasın hem demoralı7P olmavalım hem vanlı«lıklan karsıhklı fikir teatisı vapa yapa nlgunlastıralım Ondan sonra. daha açık olalım. di^e belki pek çok sev sovlemı\oruz. Aslında. pek cok şev $o>lenecek durum da vok » Cınoet getiıen (Baştarafı 1. «ayfada) Kubaç dun oğleden sonra genç eşı Nevın Kırbaç ile munakaşa\a baslamıştır. Bu munakaşa kısa bır sure içınde kavgaya donusmus, Nurettin bıçakla once kansını oldurmuş daha sonra da iki ayhk kızı Avşe Yeşım Kırbaç'ı vurmuştur Cinnet getiren ve kansı ile kızını delık deşık ederek ölduren Nurettin Kırbaç, izını kaybettırmıştır. Bilinmiyor Tuvler urperten cınayet çevrede uzuntu jaraünıştır Cuıayetın • Canavarca» ışlendığsnı soyliven Derv ışalı mahallesı sakmlerı. «Za\allı kadın ve hele zavallı yavrucak. daha iki a.vlık iken bahası tarafından olduruldü. Bu nasıl ııısan» dıye yakınmışlardır. Kom=ular cınajetm scbebmı bılmcdıklerını, ancak zaman. zaman e\de ba zı munakasalara tanık olduklarını bclırtmışlcrdn ÇAYAN DAVASI 3 Numaralı Sıkıvonetım Mah. kerae=ınde vapılan duruşmada ıse Mahlr Ça\an ve arkadaslannın «Sorusturmanın eenislelilmesivle ılgili istekleri sona erTIIŞ ve bu arada so? alan sanık Avnı Yaıçın Rasım Ozkan ve Is înaıl Yuksel Erdoğan kendılenne ısnat edılen suçlarla ılgılen olmadığını ılen surerek. tahlıyelerını ıs'emışlerdır Avrıca sanıklardan Mahır Cavan da hucrede olduğunu avukatıyle goruşme ımkânının bulunmadıgını bıldirmıs ve bu nedenle de herhangı bır tajepte bulunamadığını sovlemıştır. Bu arada sanık Kâmıl Dede, îîkay Demır ve N'ecmı Demır de avukat lan gozaltına al'.ndığı ıçın goruse medıklennı ıfade etmışlerdir. Yargıç Akdemır Akmut ıse, dosyanın tetkıkınden. sanıkları 29 avukatın sa\ unduğunun anlajildığını bıldır mıştır 29 avukattdn «adece ıki'inın gozaltında bulunnıakta olduğu da bu arada oğrenılnııştır Mahkeme, tahhve ısteklennın reddıne ve Asken Savcının Esas hakkındakı rıutalaasını hazırlaması ıçın duruşmanm I Ka'im s a at 9'a ertelen mesıne karar vermıjür. » Öğrenci Olava el ko>an Cınajet Masası detektıflen, korkunç olayın faılını yakalamava çahş'ıklar.nı ıfade edeıek «Cinajetın kesin nedenı ı bilinmiyor. Besıktaş Ozel Mımar | lık ve Muhendislik Okulu 4A sı | nıfında oğrenci olan Nurettin Kır , bacuı gideccği verler tamanıen ] kontrol altuıa alındı» demı s leıdır [ «Geliyorum, geliyorum demez..» Soru «Parlâmenter demok! ratık rejımın kaderıne etkı yapacak bır bunalım mı, bu9» Ce\ap «O>le birşcv diişün1 muıorum övle olsa, o voldan ça , re aranır. Onu da biz aramayız ı herhaide. Biz aradığımıza ecire, ] parlâmenter demokratik sistem | ıçir.de *p ona daha çok vaklaşa | cak çareleri bulmak istıvonız | Zaten bili\orsunuz: \2 Mart Muh j tırası'nın 2. maddesınde de de i ALTI rıımhtırıvtt Rcsat Hamıt Aıız NapoİTnn 24 4yax küJçe 145 50 1 4 « 3>; 32S 93 2 0 5 161 1 « 3 1R«22.0» 22,10 ıw Bahri Dağdaş a cevap vermek Uzere söa alan Başbakan Idari lşler Yardımcısı Sadi Koçaş, hükumetin tasansı ıle TİP'in eski teslıfi arasında paraleUık kurulmasına ışaret ederek, tfzetle şunlan söylemi$tırKraliçenın zıyareti sirasında «Şavet TtP bövle bir teklif jebızdeki klâsık hastalık yeniden tirmişse, bilimsel sosyalizmden nuksettı Ankarada hemen her ucak Turkiyente çerçeklerine yer «POOL» olmasına rağmen uyjrun bir teklif yaptığım kabul basm az zorlukla izledi Krallçeetmek gerekir. Bovleiikle de vı. BasınYavın Genel MudürlüMarksi«t, Lenirrfst bir teklifin ğunde Kraliçenın gelmeslnden TBMM, de geçmeveceğini kabul bır akşam önce yerlı ve vabancı etmis olduklan anlaşılır ki. bunbasının katıldığı bir brıüngde dan da memnunluk duymah lâçeşitli itirazlar olmasına rağmen zımdır. ertesi gün rahat çalışılabilmişti. TtP'in tekHfl Ile bizim teklifi. tzmıre geldiğmde durum bıraz miz arasında benzerlik olduğunu daha kanştı. îstanbulda tse, her ileri sürenler, çayet bizim bir haldo bu şehrın kehdıne göre' kınnımızı veya tamamımızı komu kurallan olacak, tam bir çıkmanistlikle suçOamak istivorlarsa on. za gırdi. öyle ki, Istanbul Emnilara cevabımız, hükfimetın tek yet Müdürlüğüns bağlı görevlıbir uyesinin dahi Marksist, Leniler bırakın gazetecilen, protokolnist bir görüşe sahlp olmadıjıdır. cularla, basınvayıncılarla süVe yine bu iddıavı yapanlarm rekli tartışıp durdular. Belki geMarkaizmi, Leninlzmi va hıç billenleri tanımamanm getırdiğj bir mediklerini, ya da kulaktan dolsmırliiik haliydl bu. Çunkrü Dolma bilglterle ortava attıklannı mabahçe SaraM dolaşılırken bir kabul etmek gerekir. emniyet gbrerlisi, Dışişferi BaHukumetunızJn gtttrdiği tasan kanını dışan atmak için (!) kolTürkiyenin ırerçeklerine uygunlanna yapışmış ancak çevreden dur. Mahdut bır kaç kişinin hn Olcay*ın kımlıgi söylenince poeeşit beyanJan Türk kgmuoyunlıs memuru ozur dilemek zorunda lâyık olduğu cevabı alacaktrr. da kalmıştı Bu bükümette demokratik rejimden yana olmayan tek bir kisi Ve gereğinden fazla kalabalıkyoktur. tı koruma vapan polısler. KralıMihtarist bır hukumet deyirai çenin korunmasını Scotland de, şayet askerî bir hükümet lcn* Yard'dan yalnız iki kışi yapırulsaydı, doğru olabilirdı vordu. tkısı de, inanın, yaşları Hükumrt Marksist. Lenımst, ellinin üzerlnde ve ilk bakışta Maoist gorüşlerin karşısında olheyetteki saraylılardan ayıramıdugu kadar, demokratik olmavan yacağınız kişilerdi. Kraliçenın bir düşuncenin ve Idarenın de Koruma Müdurü, bir Türk dıpkarşısındadır Ve öyle oltnağa lomatımn îstanbulda «Turk podevam edecektir.» lisini nasıl buldunuz?» sorusuna Birincı madde üzerınde, son suratmı ekşiterek, «çok fazla...» olarak soz alan komısyon ü.esı, karşılıgını verdi. AP'li Abdurrahman Güler, tasarının ve daha önce yayın.anan stratejuıın kollektıvıst bır gorunuşte olmadığına ınandığını belır Kraiıçenın gezısi sirasında en terck TlP'ın toprak reformu t<»kçok duyulan soz, «hayranhk» ülılınm de kollektıvist bır gorüş zerıne oldu «Efendım Osmar.lt tasımadığını soylemıştir S a n m mutfağına göre hazırlanGUler, toprak reformu olmakmış biber dolmasını beğendinız sızm tanm reformu yapılamayanü acaba?» sorusu ornegın «Necağını da sozlerine eklemıştır. fis. Hayrao oldum» seklınde cevaplandınldı. «Majeste burası Müâttan falanca vuzvıl önce filân tarafından vaptınlmıştır» so zu de «Ya . Çok enteresan, havGeçıcı Komısyonun dun sabahran oldum» karşılıgını buluyorkı oturumunda Başbakan Ekono du. Ya gerçektı bu sozler ve Inmık Işler Yardımcısı Atıllâ Karagıltere Kralıyet aılesi etkılenmısosmanoğlu da DP'lı Bahrt Dağtı Turleyede kendılenne gosterı daş'a cevap vermistır lenlerden Ya da saray âdetı boy Komısyonda, «hısler yerine qdle ıdı. rüşlenn hâkım olması gerektığını» belirten Karaosmanoğlu, ozetMadalyonun öbür yüzunde ise, le şunlan sövlemıştırKralıçe ve Prenses hayranlıkla«Ama esefle müşahede etmeknnı surekli dile getiren Turk'er tevım kı hıslerle hareket edılıvardl. «Ne vakışmış şapkası, deyor. Sayın Bahn Dagdaş seker ğil nü canım?» sozlerinm vanı şırketmde memurken bınnrı r an sıra «Rer hallerinde bir zarafet devresinde kendisınfn nraat t c o var» cümlesı sık sık tefcrarlanrübesı ve bılgısinden çok varardı Kralıyet aılesmın «asil ve za. lanmıştık Şundi teknısven Dağrif görünmek» konusunda Saray daş Ile parlâmenter Dağdaş arado doktora yapüklan hatırlanırsa bu sözlerde doğruluk pavı j sında büvük fark çörüvoruz Biz bu tasanda toprak mülkıyetmi olduğunu kabul etmekten başortadan fcaldırmak şövle dursun, ka çare kalmıvor mulkiyeti daha yaygınls.ştırmalc ıstiyoruz Bu tasanyı Marksist • Lenınıst djsu^cenın L'erektırdı. DıKltatımızı çeken dığer bır nu I ğı esasa dayandırmanın memlesu~ Kraliçenın esı Edınburg ket severlıkten oteve maicsat)] ı e Dukiinun her halıyle «kansında \anıltıcı gfîrduSurnü de ifade ethâkimiyet sağlayan» bır erkek mpk fstprim » ıntıbaını vermesı oldu Bir Kra Gorüsmeler, gece oturumunda Iıçenın eşı olmaktan ve bu vuzda surmuş, sonuçta 2 maddenın aen sürekll ıkınci adam duruoylaması, bugunkü toolantıva munda bulunmaktan pek rahat j bırakılmıştır. Komısvondan bun sız olmuş halı yoktu Prens Phi dan sonra, hergun 10 • 14 30 lıp'ın. Bılâıtıs kansı ve kızı ken arasında arahksız çalışacaktır dısının yanmda, aıle uçgeni içınde en buyüfc yenn Prens Phil.p'e aıt olduğunu hıssettirmek istercesıne hareket ediyorlarcü. 21 i (Baftaraf) Spor sn>fasında> vıl önce de Turkıyevl zıyaret et I HAFT\.\L\ KARMASI: mış olan Prens, aynca gayet ra ı Besım (Mardm) Memedo hat bır adam eıbı görunü>ordu ' (Cevhan). Sendoğan <G^zıZaman zaman önde yürujen Kra ' antepi Ömer 'Kastannolıçe, bir sanat esennm önünde j nu', Kaan ıMardın» Bans durarak kocasım beklemelî zorun | (Kırşehırspor) Sıddık ıMar da kaiıjor ve bundan da tto$ dın> Ahmet (Kırşe'iır) Sı nutsuzluk duyduğuna daır yuzun nan (Kırşehır), Mehmet de herhangi bir çizgı belırmıyor'Mardın) Oktay (Kastamodu nu) Evet, geldi gelecek derken. în GOL KRALLIG1: 5 gol: gıltere Kraliçesı EUzabeth gezı B Mehmet (Mardm) 4 gol: sinı tamam'ariık'an sonrs dup En\er (Ceyhan) 3 gol Mtı voırduna dondıl Kocası Almanva harrem fCevhan) Huseyın da kalaa, kızı Hong Kong a gıttı (Erzurunı), Sınan (Kırsehır) Görevliler hakklnda Hayranhk üzerine Karaosmanoğlu'nun sözleri Edinburg Dükü j Haftanın takrnu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle