13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
:r SAYFA İKİ: :CUMHURİTET: 26 Ekim 1971 •*•• bakarsamz uzaklarda inci gibi parlayan Edirnenin dtunan renkli semalannda iki ırümüşten minarenin mavi bulutlara doğrn yükseldiğinl pörürsünüz. Bu... aslında dört minaredir. Türk sanatının, Türfc mimarisinin, Türk zevkinin kalemleşmis. ve gümüsleşmjs, hayalinin ufuklara diişen gölgesidir... Bo... Koca Sinan'm büynlt yapıti Selimiye"nln saha kalkmış siluetidir. Karaa»açtan girişte Edirne bir başks yfl. zeldir. Çağla renkli Meriç ırmafının üzerinde gene Koca Sinan'a rastlarsımz. Kıyıktan Edirnenin göriinüşü daha da serimlidir. Kıvrılan ırmaklarm ve söğüt ağaçkarır.ın çercevelediği şirin bir şehir. Kapıkuleden bak .. Imaretten bak .. Saraohaneden bak . Nereden bakarsanu bakın... Edirnede Koca Sinan'ı .. Büyük Türk Hakanlan Mnrat'ı. Be>azıfı, Çelebi Mehmet'i görürsüniiz . Köprü basind» Türk akıncılan... Haeı II BPT, Lala Şahin Paşayı f*öriirsünüz. îşte Fatih'in Istar.bui surlarını dö* düğii toplar .. tşte Balkan Harbinde vatanı nğrunda kutsal kanlarını akıt.ınlar ve tabyeieri başında ölenler . Dah» çurümemisler bile . îşte Edirne Kahramanı Şükrfi Paşa at üstünde tabyadan tabvara koşuyor. îşte Cafer Tayyar Bey elindo tabancası Meriç basmda bir heykel gibi dikiltni?, duruyor. Sar yicinde koct koca söğüt ağsçlan .. N'e olmuş?.. Bu ağaçların kabuklarına .. Koparıl1 mis. kemirilmi !, nedir bunlar? Balkan Harbinde esir du^en... Vatanını, ırzını, namusunu, konımak için rarpışan INTehmetciğin yafcmur altında irleyerek açlık filömflne terkediltnis. kprdeşlerimizin kemirerek yediği söğüt ağaçlan Istp Edirnenin canlı tarlblerl... Çömlek köMü Hüsmen Ağa, Tayakadınlı Mehmet Ağa, Hasan Aça kovünden Saziye Abla, Zflbeyde Tevze. size Edirneye jiren Ruslann, Bulgarların. Yunanlılarm neler yaptıklannı anlatsınlar. Zübe\de Tevze RÖziımle sördiim . Gebe kadınların karmııı süngülcdiklerini. kücüciik çocukiann sıcak su ile haşlanıp, öldürüldüklcrüıi di> or. YLYacılar Ezam'ndan fstanbul 70tan» doğru Kurlufuşunun 49. yılında kahramon Edirne Prof. Dr. RAGIB ÜNER KONTENJAN SENATÖRÜ nin flk sikinlerinin oldukça nygar bir karim olduğunu gösteriyor. Bu uygarlığın Anadoludaki Kalkolitik çağla bağlantısı olduğu da *anılıyor. (M.Ö. 34). hk çağlarda Trakyada yasıyan Odrrsiertn Edimeye Orestia adını verdikleri tarihi araştınnalardan sonra meydana çıknustır. Milâttan önce (12001400) yıllan arasında Yunanistanda hâkimiyet kurmuş olan Aka'larm Edirneye nüfuz ettikleri, 513 yıllarınd» ise Per» v Kralı IHryüs'ün TTakyayı e bu arada EdJrneyi egemenliği altına aldığı görülüyor. Daha sonraları Makedonya Kralı Filip rs onu müteakip Rotnalıların bn havaüyl istili ettikleri Rörülüyor. Başker.tleri (VtTE) olan Trak'l,.. ilk önceleri Romalılardan böjük rardım gormüşlerse de sonradan onlara bajkaldırdıkları için ortadan kaldırılmışlardır. Romalı Hadrianus (117138) Edirnerdn »• dı. Hüdrianopolis şeklinde değiştirrniştir. Edirnc, Roma devrinde oldukça imar edildl. Ancak c dönemden bugüne dek eelen hiç bir eser kalmadı. Edirnedeki surların Hadrianu» tarafından yaptırıldığı söylenir. Buçün surdan bir 'ek kule kalmıstır. 1866 dan sonra sur tomamen yıktırılmı?, yerine hastahane. oknl gibi şeyler yapılmıştır. esinci yüzyıhn ortalannda Gotlar, Romalıları majhıp ederek bütün Traky»' yı istilS ettiler ve Istanbnl kapılanna kadar darandılar. Edime PI3'te Bizanslılar tarafından alındı. 1%2'de ise I.âlâ Sahin Pas» komulasındaki Türk knvvetleri sehri teslim aldı. Osmanlılar zamanında Edirne altın dev. rini yasadı. Saraylar, kaleler, carai, mescit, medrese, bamam, han, sebil, imsret ve darüşsifalar yapıldı. Kannni Sultan Süleyman' ın Sadrazamı Ali Paça tarafından 15S9'da y«pttnlan «Ali Pasa Kapalıçarsısı», Çelebi Soltan Mehmet'in yaptırdıgı »Bedestan», III ün. rii Mnrat'ın «Arasta* sı, 1561'de yaptınlan «Röstem Pa?a Kervansarayı», «Sokolla Hamamı», Çelebi Saltan Mehmet'in yaptırdığı «Eski Camii 1414», «Şah Melek Paşa Camii 1İ29», «Mezit Bey Camii 1442», «Ikinci Bey a . sıt Camii 1488» ile Murat zamanında yapılan «Üe şerefeli camii 1438 1447», «Kadı Bnrhanettin Camii 1530» ve nihayet 1569 1575 t a . rihlerinde Selim II zamanında yapılan <Se. limiye Camii», Türk mimarisinin şaheserleıi arasında ve {fizel Edirne'mizde dimdik dnr. maktadırlar. Blrinc! Dflnya Savasından sonra Ogmanh Imparatorluğnnu çokerten «Sevr Maahedesl» imzalanmıştı. îunanlılar bu fırsattan faydalanarak Trakya'yı işgale basladılar. O zaman Edirne'de bulunan askeri kuvvetlerin komo. tanı Cafer Tayyar Bey'in esîr düşmesinden sonra sehir Tnnanlılar tarafından işgal edildi. 1929 Kurtnlns Savasımmn kazanılması ile imzalanan «Mndanya Mütarekesi» hükümlerine nyolarak 25 Kasım 1922 tarihinde Türk Ordnsn Edirne'ye firdi. Edirne'li gençlere dirne, 17M . 1750 yıllannda S50.000 nOfnso ile tstanbal, Paris ve Londra ile aynı darnmda olan bir şehir idi. Bujrün Tür. kiye illeri arasında ortalarda kalmaktadır. Edirneli pençlere çok Is düsmektedir. Çok eahsmalan ve Edirne'yi tarihteki ünlü yeri. ne iade etmeleri onlann elindedir. Bn Sdevi yerine gerinnelidirler. Edirne halkı çalıskandır. vefakârdır, azim lidir. O çalıskan insanlarla bir olnp Edirne'yi kalkmdırmak kolay ve mümkündür. Edirne' nin kalkınması için ilk afızda hatıra bao »eyler ueliyor: • Edime. Tnrkiye'deki gportif faaliyetlerin baslıca merkezlerinden biri olabilir. AdaIı Halil'lerin, Koea Tnsnf'lann, Aliço'ların toronlan halen orada yasıyorlar. Bnnları bn. lap çıkarmak lâzımdır. Balkan Olimpiyatlan. nin bnrada yapılması temin edilebilir, Edirne bir Olimpiyat şehri olnr ve çok seyler kaıanır. tçinden 3 nehir Reçen bn füzel jehlrde yüzme varıslan yapılabilir. 0 Edirne'de, tıpkı tzmir'de oldnfn jribl, Trakva Fuan adı altında bir fnar knrnlabi. lir. Bnraya bütün Türkiye ve dünyadan istirak saflanır. Fnar, Kırkpınar zamanına denk getirilirse daha da KÜzel ve dt'ha canh ve renkli olnr. 0 Tunca, Arda ve Meriç sahıllerine mo. tel, otel ve kampingler yapılarak tnristik bir vön vermek mümkündfîr. Bn saretle Edirne daha canlı ve turistik bir sehir olur. • Edirne'de eskiden Harp Okuln olarak knllanılmıs bir bina vardır. Gene eskiden kalma çok büyük tesisler, kıslalar, misafir. haneler mevcnttnr. Istanbnl'a vakın ve arada asfalt yol olması büyük bir avantajdır. O halde üniversite, yüksek oknl açılması için ortam müsaittir. • Edirne'de yapılan rüıel badem ezmesi, devaTimisk, pevnir ile çülyafı ba$ka illerimizde pek yapılmaz. Bn maddelerin en püzelini Edirne'de bnlnrsnnnz. Bnnn fabrikasyon haline çetirrnek, zarif ambalâjlar halinde dün^aya tanıtmak lâzımdır. Deri ve sanayii ve savak mamnlâtı bir zaman çok meshnr imis. bnnları ds canlandırmak, eski dnmmana getirmek faydalı olur. E Edirne'nin iiç işgali fizei Edirne, Tflrklerin eline seçtikten sonra 4 kez düsman isçaline n^ramıstır. Rm lsçali 1829 yılında vaki olmus. 1877 . 1878' de ikJnci kez Rns, 1913 . 1913'te Bnlgarlar ve 1920 1922 tarihinde de Vnnanlılar tarafın. dan Isgal edilmistir. tkl Rns İ5fali sırasında Edirne'de maha. rebe olmadıgı için »ehirde tahribat vaki ol. mamış, ancak 1913 Balkan Mubarebcsi sırasında büvük Ölçüde harabiyete n|ramıstır. 1912 yılı Osmanlı Devleti için ugnrsuz bir yıl. dır. Avnslnrya ve Macaristan, Bosna ve Her. *eki, Bnlçaristan Dofn RameliVi topraiına katnus, ttalya, Trablnsçarp ve Bingazi'yi isyral etmistir. Daha sonra Balkan derletleri Romanya, Bnlçaristan, Sırbistan, Karadağ ve Tnnanistan Osmanlılar» karsı birleserek sald m y s geçmişlerdir. tlk hedef Edirne . Kale komntanı Mehmet Sükrü Pasadır. Bulgarlar şehri baskınla alamıvacaklarını anlayınca muhasara etmisler, Edirne'yi eeceli gündüzlü top atesine tntmuslar. Nihayet 26 Mart 1912 çünfl sehre giren Bnlçarîar, bnrada büyük katliim yapmışlar ve Tnrklere fskenceler e t . mislerdir. Bereket versin ki Balkan devietle. ri Osmanlılardın aldıklan ganimetleri taksim ederken aralarında anlasamadılar. Birbirlrrivle «avasa tntustnlar. Bn fırsattan istifade eden Enver Pasa knvvetleri, 21 Temmoz 1913' te Edirne'ye Rİrmistir. G B Tarihten önce ve sonra Edirne 1 3 rof. Dr. Şevket Azir Kansu'nun arastır. r.ıalanna göre: Edirnede tarih öncesicde ilk yerleşme >eri bugiin Jandanna Okulunun bulunduğn (ÇARDAKALTI) srmtidir. Burada bulunan çanak. kâse, testi ribi seramik yapıtlarla, cilâlı baltalar, el değirmenleri, Edirne BÜGUH YARIN •• : • • * * * * • • • •'•• Kullanana göre anlam taşır «18. yuzyılın son 10 yılında ve 19. yüzyılın ilk yarısında, simdi birinci derecede önemli olan birkaç kelıme, ilk kez genel kullanımda îngıliz diline girdı, ya da kullamlıyordu, yeni Ve önemli anlam kazandılar. Gerçekte, bu kelimelerde genel bir değışme örneği vardır, ve bu; özel biçimde bır harita Olarak kullanılabilir. Dildeki, kelimelerdeki değisikliğin atıf yaptığı hayat vu dıi«öneelerdeki daha geniş bir tfeğişikligi incelemeyı, bu*.özel harita nrömkün kılabiür. 'Beş'kelime, bu'Szel haritanın çizilmesi için, nirengi noktalarıdır. Bunlar; endustrı, sınıf, demokrasi, sanat ve külturdür. Bu bes kelimenin, çağdaş anlamının strüktürunün önemli olduğu açıktır. Bu kritik sürede, bunların kullanılışındaki değişme, genel hayatımızda düşünce biçimimizdeki genel değışmenın karakterıstiğine tanıklık eder. Bu kelimelerin çağdaş anlamınm yapısı; sosyal, ekonomık ve polıtık enstıtüsyonlarımızı; ve bu enstitusyonlarımızın şekıllendireceği amaçları; bizim, eğitim ve oğretım, sanat ile iüşkili eylemlerimızi ve bu enstitusjonlarla olan ıliskılerini anlatır.» Ojcford Cniversitesi ö£retim Oyesi Raymond Williams*ın • Kultur ve Toplum» adlı eserinden afctardığımıı bn giriş kesi. mi, kullanılan kelimelerin anlamlarımn toplnmda meydana gelen defişikliklerle değistiğini ja da yeni bir anlam kazandıgını EösterdUi çibi. bir kelimenin ilk knllanıldı£ı tarihten bugüne deşin anlaınlanndaki değisikliğın izlenmesiyle de toplumların gerırdiği köklü ve dcria değisikliğin izlenebileceğini gostermektedir. Gerçekte. bn bövle olmakla beraber, çağımızda kelimelerin kullanısı o derece dcjenere edilmistir ki, bir kelimenin an. lamı ancak o'nu knllanan kisi \e akıma töre deiferlendirîlebilir. örnegin demokrasi kelimesini.. Çağımızda bir tek akım yok. tur ki, ya da rejimi ne olursa olsun bir tek hükümet sekli %oktur ki. kendisini gcrçek demokrasi olarak ilân etmesin. Oysa Batı düşünce \e sijasal tecrübesinin ürünü olan demokrasi ile o biçim demokrasilerin hicbir benzer yanı yoktnr. Kelimeye değil, kullananın o'na hanşi amaç için knllandığına bakmak zorundaı ız. Soi\alizm. kullanana çrire değisik anlam tasır. Çagımızda, bn kelime.ii kullanana, nasıl bir sos^alizm? diye sormak, kaçınılmaz olmustur. Demokratik sosvalist misin? voksa, MarksistLeninist mi? dıve sorulur. Demokratik sosvalist ise: hançisi? d h e tekrar somlur. Isveç sosvalisti çibi misin? Alman sosval demokratları, ya da Insiliz sosyalistlerı, Fransız sosyalistleri gibi misin? Marksist Leninist iseniz avnı sorn mnkadderdir. Nasıl? Moskova tipi mi, Pekin tipi mi, BeUrad tıpı raı, Küba tipi mi, Sili tipi mi? dije. Ya da, demokratik Batı ülkelerinde iktidar olmayan Marksistlerden hansı^i? di\e. Fransız komünistleri ay. rı, ttahan komünistlerı a\ rı düşünce ve politika çörüntüsü içindedirler. Komünist partilerinin va da sosvalist partilerinin kendi içlerınde de değisik ve çeşitli akımlar vardır. Sol ve sağ kelimesı de boıledir. Stalin'e gore Trockı, kendısinden daha solda idi. Solco oldıığu için temızledı. Yine Stalin'e gbre Buharin sağda idi. Ken. dısîne fore ı c temizledı. Batının sosval demokratlan »a da de. mokralik solları. Stalin'e «ore. bir süre «sosval fasıstler» idiler. Sonra. Stalin taratından «§os>al vurtseverler» niteliçine terfi ettirildiler Stalin'in dıs politikası defistikçe, onlann da adı deiistı. Pek tabii. Moskova'nın dılinde ve o'na bağlı olanların dilinde. Bu sağ \e «;ol anlayısı ile ülkemizdeki «ia? ve sol anla>ısı a^nı mıdır? Soııra. Batının demokratik sollarının adı, Ame. rika Birlesıl. Devletlerinde liberaldir. î a da onlann liberali, Batının dcmokratik sollarıdır. Bu daha uzatılabilir. Örneçın. Marksist . Leninist anlayısta; Çekoslovak retormculan, Dubçek gibi, daha libcral komünistlerdı. Sovvetler Birliği idarecileri daba tutncn komfinistler. dir. Dıs polıtikada Pekin daha solu. Belcrad daba sağı temsil edi\orlar. Kıme gorc daha sol va daha saedırlar? Moskova'ya gore. Bütün bunları sunnn için vazı.toruz: Reforra tartışmalannda \ıne 12 Mart oncesinin tutııın ve anlayısı içindeyiz. Falan reCormlara kariı. filân taraftar gibi tanımlamalar anlamsızdır. Cunku. >nkarıdakı rirnekler sihı. relorm kPİimesinin de kaderı farMı de*ildır. Kıme göre re. form, nasıl bır reform? tartı. sılacak sorun budur. ayın Ş. S. Aydemir'in «Köyde IMezarı Olan Aydın, Yalruzca Öğretmendir» adını taşıyan değerli yazısını, seçkin bir düşün güncesi olan «Cumhuriyet» te duyarak, beğenerek ve özlemimizi gidererek okuduk. S retmen in çilesi bugünkfl Sğretmen kitlesıne karşı duyulan kırıklıgın hattâ kotulemenm, hıncın bır nedem ortaya çıkar sarunm. Ekonomik «ömürünün surdü. rulmesı gerçeği içindeki öğretmen düşmanlığı ise ayrı blr ınceleme konusudur. layışından çoktan kurtulmus olacaktı. Bunu demekle çağdaş eğitım arüayışından yararlarunayacak mıyız? Vararlanacağız! Ama kendi koşullanmıza uydurularak. öğretmenin. yazgısmı, seruvenını' inceliyecek olursak ulkemizde, TtSVnr yazarın çızdığı tablodan daha acısı ile karşılaçırız. Büyvik Atatürk'un yüce sezgısiyle değeri saptanıp «yarınki kuşakların yaratıcısı» olarak yüceltilen öğretmen, daha sonraki yı 1larda yöneticilerce A, B, C öşreten bir robot, sıyaset bezirgânlannca karalanan kişi, dun; «eti senin, kemiği benim», «Ogretmenin vurduSo yerde gül biter» anlayı^mda olan halkımızca, ıki satırhk «ıhbar» daha olmazsa. bavansa gece evıne gırılerek. erkekse yolu kesilıp yular takılarsk «hesabı gorülebılecek> kısıler sanılmış ve ne yazık ki, bütün ışlemlerden yakasını kurtaramamıştır. Ancak, eğitimin Türkive'd'e gerçek bır sorun o'.arak benimsendiğl, öârefmene fekonomık olanak sağlanmasa bılel cereklı deaerın verildıği rahmetli H. Âli Yucel ve t H Tonguç devrini saygıyla nnmak her yurtsever için borçtur. TARTISMA egitim» yerine; bölgesel köy tikokulları, aagınık köy yerine; top lulaştırılmış köylerde egitim yapma düşünceslnde olmaüyız. Bhri üzen kanun S B Nasıl oldu da.. M a^il oldu da bu hallere du'tu beretmenhk muessesesı? Bu konu birçok değerîi va. zarımızca yeterınce ıslendi Ama bazılarımn dedıği cibi «Her nIns lâvık oldoğn vönetimle yasarî» ılkesınce «öfretmenler de lâvık oldnklan değere nlasmıstır» savı gerçek olmasa gerek, Dılerseniz bu konud'a bır örneğe g07 atahm: Koahsyonlar donemınde sınesmde öğretmen kuru!u«lan lıderlerinden mılletvekıli bulunduran. kendısini «öŞ retmen dostn» gostermeve çalışan bır partımız. Ataturk'e ve devnmlerıre bağlı büvük b"r öğretmen kurulu«unun karşı^ına (güva denge kurmak, gerçek'e rahaf^ız olduŞu içın) san fen. dıkalar örncğı bir örgut çıkardı. Kendılen az <=onra iktıdardan çekılmce ıktidara gelen çı kar çevrelerının örgutü, bu sarı Cna7ilarınca kara) örgütü Hazinpnın vüzbmlerıyle beslemeye başladı Diger yanda 70 000 uveli Atatürkçü örgüt üyelennın 5'er lıralık ödentıleriyle eğitırn ve yurt sorunlanna e§ilmeve çalı^ıvordıı Ancak süâh çerı teDmjs. TÖS. Atatürk ilkelen, vurt ve öğretmen sorunlan dâvasına sarıhrken. karsısına çıkarılan kurulus, Atatürkçü oSretTien kitlesivle bırükte ken. dısinı lanse eden partive de saldırrra\a ba'lamıstı. Be'îeme cerirîeler de bu «tu kaka» kampanyasına devamda direnınce ızi, bugün kadrosuzluk ccrekçesıyle 80.0CO oğretmenın eksik intıbak ettırılme«ı değıl, bırakın çoluk çocuğumuzu. kendımıze bıle doktor :lâç bulamamak degıl, teftış ve kovusturmalardakl haksızhklar değîl, yaz kıs demeden sürülup günlerce ev aramalar değıl, velilerin çoğunluğunun okıılu diploma dukkânı sayması bıl» değıl. Ama Turkiye'nın var va da yok olması söz konusu olan, son kalkınma treninin kalkmak uzere olduğu $u günlerde y e n mızın ve ödevımızin ıyi saptanamaması üzüyordu. Bu bakımdan Sayın Avdemır'in yazısmı bıraz da deşan oîarak okuduk. öfretmen Fevzi Cakmak TATAR ilköğrelint uzerıne ayın tartışmacımızın şu görüşüne cu anlayış içinde tcatılamayacağım. «Jlköğretim şehirde ve kasabada yapılsın» denılıyor. Bu önemli bir sorundur. Önemıru de bu güne degin yapılan egıtırnın köyde de olsa bu tnlayış içinde olagelnuş olmasıdır. Bız kibar görünme eğıtimi yr.pmamalıyız. Bertrand Russell Eğıtım ve Toplum Düzeni adlı kıtabında bu sorunu şöyle dıle getıriyor: «Gösteri.şçi demokrasiııin etkisi altında, bir kimsenin kibar görünmesini sağlıyan eğitim anlamına gelmeye başlamıştır. Yurttaşa pek az yararlı olabilecek çok sey, öğrencileri kibar yapabilmek için, okullarda öğretilmistirj» Bu sorunun içinden, öğrejı. cıleri kasabada daha iyı eğitilerek medenî durumlara girer dlyerek çıkamayız. Medenıyet şekil değıştirerek elde edümez! Dogal güçleri, varlıklan, ınsan yararına çevırip, yapma etkenler kazanmakla elde edılir. Medenî gereksinmeler boyle karşılanır. Bu da maddeye dayalı olmakja olur. Maddi gücu olan yerde, lyl vurtdaş, ıyı bir ulusal bıhnç doğar. Böyle olunca «şehirde kasabada lkdgretim 8 yıla çıkanlrnahdır. Bölgesel ilkokuilar açıUp, yetenekli ögrenciler ilk beş yıllık egitimden sonra bu bolge okullarında toplanmalıdır. Bu bir on hazırlık olmalıdır Gidildikçe 8 yılhk Oğretim yurt köşesinin her yerınde uyguJanmaüdır. Bu sorun derin köklü bir sorundur. Tartışmalar içınde kalacak bir sorun degildir. Yurdun bütünlügünün, yannm sorunudur. Dağımk kırsal yerleşim h'r «iskân reformuyla» çözümlenraeli. Bütün bakanlıklar bu sorunu ele alıp bır «kadro» kurarak kendıne düsen görevi yapmalıdır. Her değerlerin birleşimınden eğitim öğretim gören çocuk, ulusal blllnçte insanı seven tipde olacaktır. Yurt için kendine düsen görevi bu temelde anJıyacaktır. Mustafa KÖRtK öğretmen BOZKURT I BOL IŞIK AZ SARFİYAT îlâncıhk: 5857/8764 DÜZELTME Prof. Yılmaz Altuğ'un dün bu sütunlarda çıkan yazısında Sadrazam 28 Recep 1213 te Padişaha bunu bildiren telhisi (özeti) göndermiştir, cümlesınde «telhıs» yanhşlıkla «telsız» olarak d:zılmistir. S ajnn Pervan Kavmakamı TBcettın PakeJgıl'm «Ilkoğretım sıstemi Değısmeli», bashklı yazısını ılkokul öğretmeni olarak ılgıyle okudum. Bu konu üzennde çalışanlan tarü=maya çağırıyor. Tartışma, bir amaca varabıldığı zaman öneminı göstenr !lkoğretimımızde tartışma goture» cek: yönlen bulup açıklıkla tartjşmak gerekir. Birej'sel eğıtım anlayısı tçtnden kurtulamadığımız bu zamflnda, ılkogretim üzerıne söylenecelc çok sözler olacaktır. Tartışılacak, öğretim sıstemleri ortaya konacak, başka devletlenn ögretım sıstemlen gözden geçırılecek. Bu güne değin bunlar yapılmıştır. ProgTamlar çıkarılmış, uygulama;a çalışılmıştır. Bu çalışmalann ne yapabildigi gözJer önündedır. Okuma yazma vermenın ötesine sıdememişız. Bu da, eğitimin bıreysel oiuşundan clmu^tur. Eğer toplum yönünden ele plınsaydı, eğitim uygulamamız başka devletlerin eğitim en MEVLİT Hastanemıze maddî ve manevî yardımlarda bulunanlardan vefat edenlenn ruhlarına ve hayatta olanların da sağlıklanna ıthaf edılrnek üzere İSTANBUL ESNAF HASTANESİ her sene olduğu gıbı 27 Ekım 1971 Çarşamba gunü oğle namazını müteakip; Süleymaniye Camii Şerifınde mevlit okutacaktır. Arzu eden din kardeşlerimızın teşrifleri rıca olunur. Cumhuriyet 8761 Liseler 2 No. Jtı Alım Satım Komisyonu Başkanhğından: 1 Kornlsvonumuza baŞlı liselerin 19711972 dönemi nıtlyacı o lan, a^ağıda mıktan. tutan ve geçtci teminatı vazilı vazlık ve kışlık sebze ve mevve kapalı zarfla satın alınacsaktır. 2 Eksıltme 4 Kasım 1971 r=rşembe günîl saat 15.00 de Kadıköy Kolejl bınasînda vap'lacaktır. S Her çesidin okullar ıtibariyle mıktan ve tutan fle bu lşe ait senel ve Özel şartnsmeler her eü» mesal saatleri tçinde Komisyondaki dosvasmda görülebilir. tsteyene tnttfredat Üstesi de gönderiür. 4 tsteklilerin 1971 yılı ticaret odasi belgesini ve temlnat rnelctup reya makbuzunu ihtiva edecek. usulüne uygun olarak hazırlanmıs teklif mektuplannı efcsiltme eünü saat 14.00 e kadar Komtsyon Baskanhğma terdi etmeleri, postada vuku bulacak eecikmenin dıkkatp almmıyacağı duyurulur. Oknlun adı Sebze ve mevve Mnhammea Geçlrf çeşit jtayısi bedelt eminatı Kadıköy Kolefi 29 68.815.00 4690.75 Çamlıca Kız Lisesl 33 136.050.00 8052.50 Kandilli Kız Llsest 34 81.010.00 530050 Haydarpasa Lisesl 33 154.840 00 8992.00 Erenköy Kız Lisesi 2S 3730.50 49.740.00 ÜsMidar Kız Llsesl 41 5382.25 82.645.00 1) Bankamız Teftiş Kuruluna 30 yaşını aşmamış ve askerlikle ılgısı balunmıyan Sıyasal BügUer. Iktısat HukuK, Orta Doğu Teknik Üniversite Idari thmler Fakultelenvle îktısadi ve Tıcarl Iljmler Akademısı veya bunların yabancı memleketlerdeki muadillerinden mezun olanlar arasında Müfettiş Muavmlığı giriş sınavı açılacaktır. 2) Yazılı sınavlar Ankarada Gfnel Müdürlukte, Istanbul (Karaköy) ve İzmir Şubelerımizde 8, 9, 10 Aralık 1971 tarihlerınde yapılacaktır. 3) Sınava katıimalc istejenler. sınara gırebılme $artîan, göndermeleri gereken belgeler, sınav konuları, yabancı memleketiere mesleki tetkık için gondenlme konulannda gereltlı bılgıleri kapsayan broşürümuzu AnKarada Teftış Kurulu Başltanlığı Servısınden, İstanbul (Karakoy) ve Izrrur Şubelenmızden temın edetnlırler. 4> Smava gırmelı isteyenlerin askerlıgıni yapmış veya asker lıgının ertesı döneme bırakılmış olduğuna daır mensup olduğu Askerlik Şubesı Başkanlığmdan temm edeceklen resml belge vermeleri gerekmektedır. 5) îsteklilerîn en geç 30 Kasım 1971 tanhınde Ankarada bulunacaK şekilde Bankamız Teftış Kurulu Başkanlığına. mezun olduklan Fakülte ve.\a Akademmın adını, mezunıyet yıllannı, numaralannı, halen bır işte çalışmalîta iseler çalıştıklan kurumun ve bulunduklan gbrevin adını. sınavlara nerede ve hangi yabancı dilden gireceklerinl ve lkametgâh adreslerini açıklayao bjr mektup veya telgrafla müracaat etmelert duvurulur. (Basm A 1507722503/8757) T. C. Zimat Bonkosı Genel Müdürlüğü Mufelliş Munviniiği Sınovı Deniz fiuvvetleri Komutanhğı Seyir ve Hidrografi Daire Başkanhgından bildırilmıştir. DENİZCİLERE VE HAVACILARA 112 SATILI BtLDlRt NIMBÜS 1 ılâ 3 Kasım 1971 tanhJennde 09.00 iie 17.00 saatleri arasında aşagıdakı noktalann bırleştıgı sahalar içinde seyretme; demirleme; avlanma ve bu sahalann 12.500 metreye kadar olan yükseklikleri can ve maJ emniyeti bakımmdan tehlikelidir. KARADENtZtSTANBCL BOGAZI GIRtŞt K 14 SAHAS1 1 incı nokta: Enlemi 41 derece 13 dakıka Kuze? Boylarm 29 derece 09 dakika Doğu E 4958 Anadolu Feneri 2 ncı nokta: Enlemi 41 derece 27 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 15 dakıka Dogu S OncO nokta: Enlemi 41 derece 22 dakıka Kuzey Boylamı 29 derece 29 dakıka Dogu 4 öncü nokta: Enlemi 41 derece 11 dakıka Kuzey Bovlamı 29 derece 29 dakika Dogu DENİZCİLERE VE BAVACILARA ÖNEMI.E DtJYURtJLUR. (Basın: 22322/8755) (Basm: 22337/8756»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle